RZD – dohodári

Zamestnávali ste počas roka 2020 dohodárov a požiadali vás o vykonanie ročného zúčtovania dane?  S akými otázkami sa u nich môžete stretnúť v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania?

1/ Má dohodár s úhrnom zdaniteľných príjmov 2 148,35 € za rok 2020 povinnosť vysporiadať si svoju daňovú povinnosť?

Len fyzická osoba, ktorá v roku 2020 poberala zdaniteľný príjem vyšší ako ½ nezdaniteľnej časti základu dane, teda mala príjem vyšší ako 2 207,10 €, má povinnosť vysporiadať daň z príjmov zo závislej činnosti a to požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo si podá daňové priznanie.

Dohodár s príjmom nižším alebo rovným ako 2 207,10 €, nemá povinnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ani povinnosť podať daňové priznanie. Vysporiadanie dane sa mu oplatí vykonať, ak počas roka platil preddaky, keďže sa mu zrazené preddavky v ročnom zúčtovaní vrátia.

Vrátenie zrazených preddavkov u dohodára dôchodcu, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo porovnateľného dôchodku zo zdrojov v zahraničí alebo vyrovnávacieho príplatku so zdaniteľným príjmom nižším ako 2 207,10 €, je možné len prostredníctvom podania daňové priznanie.

2/ Zamestnanec mal počas roku 2020 okrem príjmu z pracovného pomeru aj príjem z dohody. Musí k žiadosti o ročné zúčtovanie dokladovať aj príjem z tejto dohody?

Zamestnanec je povinný k Žiadosti o ročné zúčtovanie dane priložiť Potvrdenia o zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov, od ktorých počas roka 2020 poberal príjmy, a to aj v prípade, že by šlo o príjmy oslobodené od dane, napr. príspevok na rekreáciu.

3/ Dohodár je poberateľom invalidného dôchodku. Má k Žiadosti o ročné zúčtovanie dane dokladovať aj výšku vyplateného dôchodku zo SP?

V ročnom zúčtovaní dane sa u zamestnanca neprihliada na vyplatený invalidný dôchodok. Na dôchodok sa prihliada len u fyzických osôb, ktoré mali priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zdrojov v zahraničí alebo vyrovnávací príplatok najneskôr k 1. 1. 2020, ak si v žiadosti požiadali o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

4/ Dohodár bol časť roka  študentom denného štúdia. Môže si nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť v plnej výške?

Aj keď študent poberal príjmy zo závislej činnosti len časť roka 2020, v ročnom zúčtovaní si môže uplatniť  nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 4 414,20 €.

5/ Dohodár u nás pracoval v januári 2020. Potom uzatvoril ďalšie dohody s inými zamestnávateľmi. Môže nás požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?

Pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2020, môže fyzická osoba požiadať o vykonanie ročného zúčtovania,  ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého poberala zdaniteľné príjmy.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link