RZD – naj otázky

Mesiac marec sa v mzdovej praxi spája s vykonaním ročného zúčtovania dane. U každého mzdára sa z času na čas vyskytne situácia, s ktorou sa doposiaľ nestretol a výnimkou nie je ani oblasť RZD. Rozhodli sme sa preto poskytnúť Vám odpovede na otázky, s ktorými sa stretávame na Hot-line.

1. V prípade, ak zamestnanec nedosiahol zdaniteľné príjmy 2207,10 €, a požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, je zamestnávateľ povinný vykonať RZD aj v prípade, že zamestnanec nedosiahol hranicu zdaniteľného príjmu v pre rok 2020?

Ak mal zamestnanec v roku 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a príjmy, z ktorých sa daň vyberá, mohol najneskôr do 15. februára 2021 písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane. Minimálna suma dosiahnutého zdaniteľného príjmu nie je pre vykonanie RZD stanovená, to znamená že aj zamestnanec s príjmom nižším ako 2 207, 10 € môže mať vykonané RZD za rok 2020.

2. Môže si zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus na úroky z hypotekárneho úveru  aj z predošlých rokov?

Daňový  bonus na  zaplatené  úroky si  môže  daňovník  uplatniť  po  skončení zdaňovacieho  obdobia u zamestnávateľa,  ktorý  je  platiteľom  dane, v  ročnom  zúčtovaní  alebo  osobne  prostredníctvom  daňového priznania. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch  to znamená, že spätné uplatnenie DB na úroky nie je možné.

3. Je možné aby podali žiadosť na vykonanie RZD aj zamestnanci, ktorí už vo firme nepracujú a po skončení pracovného vzťahu sa stali nezamestnanými?

Áno. Zamestnanec mohol požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie RZD najneskôr do 15. februára 2021. To, že sa zamestnanec po skončení pracovného vzťahu už nezamestnal, nie je rozhodujúce.

4. Môže zamestnávateľ zaslať zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch e-mailom (s pečiatkou a podpisom), ak podpísal súhlas o doručovaní dokladov elektronicky?

Áno, doručenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmov je možné vykonať aj elektronicky, pokiaľ obsahuje pečiatku a podpis zamestnávateľa alebo osoby oprávnenej zastupovať zamestnávateľa v tejto veci a zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na takomto spôsobe doručovania. Postup ako na to v programe OLYMP nájdete tu

5. Je povinnosťou zamestnávateľa vystaviť a zaslať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancovi, ktorý u neho už nepracuje a ani o to nepožiada?

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Zamestnávateľ potvrdenie doručí zamestnancovi najneskôr do:

  • februára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ak o vystavenie dokladu zamestnanec požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia,
  • marca zdaňovacieho obdobia, ak zamestnanec nepožiadal o vystavenie tohto potvrdenia.   

6. Je potrebné uviesť poberanie karanténnej PN alebo mimoriadnej OČR do RZD?

Dani z príjmov nepodliehajú dávky vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj štátne sociálne dávky.

7. Môže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi, ktorý nastúpil do firmy v priebehu roka 2020 a pred nástupom do práce poberal príspevok na opatrovanie? Pokiaľ áno, je potrebné tento príspevok zahrnúť do RZD?

Áno, takémuto zamestnancovi môžete vykonať RZD. Príspevok na opatrovanie je oslobodený od dane, a teda ho do RZD nezahŕňate.

8. Ako zabezpečíte, aby program zohľadnil do mzdy zamestnanca nedoplatok z RZD menší alebo rovný ako 5 €?

V prípade, že je výsledkom RZD u zamestnanca nedoplatok nižší alebo rovný ako 5€. Program Vám na konci formulára pre RZD automaticky ponúkne možnosť Preniesť do výplaty nedoplatok menší alebo rovný ako 5 €. Po jeho označení, bude aj takýto nedoplatok prenesený do mzdy konkrétneho zamestnanca.

9. Aké doklady je potrebné predložiť zamestnávateľovi v prípade, že si chce zamestnanec požiadať o NČZD na manžela/manželku?

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi predložiť:

  • sobášny list,
  • potvrdenie o tom, že manželka (manžel) splnila niektorú z ďalších zákonných podmienok (rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie z UPSVaR, že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, posudok o ZŤP, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link