Menu

RZD – NČZD

S akými otázkami sa môžete stretnúť v súvislosti s uplatnením nezdaniteľných častí  v RZD?

1. Môže si daňovník za rok 2021 znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na kúpeľnú starostlivosť?

Daňovník si mohol znížiť základ dane o NČZD na kúpeľnú starostlivosť poslednýkrát v RZD za rok 2020.

2. Ak poberal zamestnanec 6 mesiacov podporu v nezamestnanosti a 6 mesiacov pracoval u zamestnávateľa (nepoberá žiadny dôchodok), môže byť uplatnená NČZD na daňovníka za celý rok?

Zamestnanec ma v RZD automaticky právo na uplatnenie NČZD na daňovníka za celý rok.

3. Ak si zamestnanec neuplatnil v niektorom mesiaci NČZD na daňovníka, akým spôsobom sa to v OLYMPE vysporiada v RZD?

OLYMP automaticky v RZD v riadku 4a uplatní ročnú NČZD, pričom zohľadní dosiahnutý základ dane zamestnanca za zdaňovacie obdobie.

4. Ako sa posudzuje NČZD na daňovníka, poberateľa starobného dôchodku?

Ak je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku od 01. 01. 2021, tzn. od začiatku zdaňovacieho obdobia (alebo mu bol dôchodok priznaný spätne), môže si uplatniť NČZD len v RZD (nemôže si ju uplatňovať mesačne). Uplatnenie v RZD je možné, ak úhrnná suma vyplateného dôchodku je nižšia ako výška NČZD na daňovníka.

Ak sa zamestnanec stane poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka, môže si NČZD uplatňovať mesačne. V RZD sa v tomto prípade pri výpočte NČZD na výšku vyplateného dôchodku neprihliada.

5. Aké doklady je zamestnanec povinný predložiť k Žiadosti o vykonanie RZD, ak si chce uplatniť NČZD na manželku?

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi predložiť sobášny list a potvrdenie o tom, že manželka splnila niektorú z ďalších podmienok (napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie z ÚPSVaR, že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, posudok o ZŤP, alebo rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

6. Ako má zamestnanec pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) dokladovať vlastný príjem manželky?

Výšku vlastného príjmu manželky nie je potrebné dokladovať, informáciu o vlastnom príjme manželky (manžela) uvedie zamestnanec formou čestného vyhlásenia v Žiadosti o vykonanie RZD.

7. Zamestnanec má podpísanú zmluvu s DDS po roku 2013, pričom mesačne boli príspevky zrážané a odvádzané priamo z výplaty. OLYMP automaticky uplatní tieto príspevky ako NČZD v RZD?

OLYMP automaticky uplatní NČZD na zaplatené príspevky na DDS  (v RZD riadok 04c), pokiaľ má zamestnanec v Personalistike na karte Zrážky, v zrážke doplnkové dôch. sporenie označenú voľbu uplatniť ako NČZD.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                    17.2.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty