RZD – NČZD

S akými otázkami sa môžete stretnúť v súvislosti s uplatnením nezdaniteľných častí ?

1/ Ak poberal zamestnanec 10 mesiacov podporu v nezamestnanosti a dva mesiace pracoval u nás, môžeme mu uplatniť NČZD na daňovníka za celý rok?

Nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka má každý zamestnanec, ktorý dosiahol základ dane z príjmov zo závislej činnosti bez ohľadu na počet odpracovaných mesiacov.

2/ Ak nebola u zamestnanca v niektorom mesiaci uplatnená NČZD na daňovníka (napr. z dôvodu, že zamestnanec poberal pandemickú OČR), ako to môžem opraviť v RZD? 

OLYMP automaticky v RZD v riadku 4a uplatní ročnú NČZD, pričom zohľadní dosiahnutý základ dane zamestnanca za zdaňovacie obdobie.

Ak si zamestnanec počas roka vôbec neuplatňoval NČZD na daňovníka mesačne, je potrebné NČZD v riadku 04a označiť.

 

3/ Aké doklady je zamestnanec povinný k Žiadosti o RZD predložiť, ak si chce uplatniť NČZD na manželku?

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi predložiť sobášny list a potvrdenie o tom, že manželka splnila niektorú z ďalších podmienok (napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie z UPSVaR že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, posudok o ZŤP, alebo rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

4/ Mám ako mzdárka povinnosť žiadať od zamestnanca potvrdenie od jeho manželky o poberaní materského, rodičovského príspevku, podpory v nezamestnanosti, vrátane potvrdenia o trvaní týchto skutočností?

Výšku vlastného príjmu manželky nie je potrebné dokladovať, tzv. mzdárka nemá povinnosť žiadať od zamestnanca potvrdenie o príjme manželky. Rovnako aj zamestnanec nie je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady preukazujúce výšku vlastných príjmov manželky. Informáciu o vlastnom príjme manželky zamestnanec vypĺňa do žiadosti o RZD len na základe čestného prehlásenia.

5/ Môže si zamestnankyňa uplatniť NČZD na manžela, ak jej manžel pracoval len do 14. februára 2020 a od 15. februára 2020 bol evidovaný na UPSVaR-e ako uchádzač o zamestnanie?  

Manžel žije so zamestnankyňou v domácnosti a súčasne splnil ďalšiu podmienku, a to od 15. februára 2020 bol evidovaný na UPSVaR-e ako uchádzač o zamestnanie. Zamestnankyňa si môže uplatniť NČZD na manžela za mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky, t. j. za 10 mesiacov (marec 2020  – december 2020).

6/ Zamestnanec má podpísanú zmluvu s DDS po roku 2013, pričom mesačne boli príspevky zrážané a odvádzané priamo z výplaty. OLYMP automaticky uplatní tieto príspevky ako NČZD v RZD?

OLYMP automaticky uplatní NČZD na zaplatené príspevky na DDS  (v RZD riadok 04c), pokiaľ má zamestnanec v Personalistike na karte Zrážky v zrážke doplnkové dôch. sporenie označenú voľbu uplatniť ako NČZD.

 

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link