RZZP – II. časť import údajov

V druhej časti nášho seriálu sa dočítate, ako pridáte výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej len RZZP) do vypočítaných miezd importom údajov z Excelu cez Mzdové funkcie – Import RZZP.

Pre import je potrebné pripraviť si tabuľku v programe MS Excel, ktorej vzor nájdete tu.

Označenie stĺpcov a rozloženie údajov musí zodpovedať predpísanej štruktúre. Prvý stĺpec “&##” je povinný, musí byť ako prvý.

Ostatné stĺpce ako “RČ”, “ZP”, “Výsledok za zamestnanca” a “Výsledok za zamestnávateľa” sú povinné, ale nezáleží na tom, v akom sú poradí. Ak sa aspoň jeden z nich v súbore nenachádza, import neprebehne.

Povinné stĺpce:

  • hlavička prvého stĺpca musí obsahovať znaky “&##” (musí byť v poradí prvý a označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
  • stĺpec „RČ“, rodné číslo jednotlivých zamestnancov, uvádza sa bez lomky,
  • stĺpec „ZP“, je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, program berie pri importe do úvahy prvé dvojčíslie kódu a podľa neho pridelí zdravotnú poisťovňu v zrážke Zúčtovanie zdravotného poistenia,
  • stĺpec „Výsledok za zamestnanca“, podľa podkladov ZP, záporná hodnota (teda preplatok) sa naimportuje do zložky mzdy Z20 kladnou čiastkou, kladná hodnota (nedoplatok) sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou,
  • stĺpec „Výsledok za zamestnávateľa“, podľa podkladov ZP. Výsledok za zamestnávateľa – kladná aj záporná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia s príslušným znamienkom (preplatok záporným znamienkom, nedoplatok kladným),
  • v ostatných stĺpcoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

Vzor importu RZZP:

Povinné údaje sú vyznačené farebne.

Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s bežnými mesačnými odvodmi do zdravotnej poisťovne. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť variabilný symbol na číslo výkazu nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne.

 

 Údaje zo súboru môžete naimportovať len do vygenerovaných výplat.

 

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.09.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link