Menu

Sklad – založenie skladu

Číselník skladov sa nachádza v menu Sklad – Sklady. Po založení firmy vytvorí program automaticky Sklad č. 1.  Uvedený sklad je možné podľa potreby upraviť, prípadne ho môžeme vymazať a nahradiť novým. Údaje z nastavenia skladu sa budú prenášať do skladových kariet a pohybov na danom sklade.

V programe OMEGA nie je obmedzený počet skladov a preto je možné v číselníku skladov vytvoriť podľa potrebľubovoľný počet skladov.

 

Nový sklad sa vytvára v menu Sklad – Sklady potvrdením tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti okna. Následne sa zobrazí formulár Základné nastavenia, v ktorom je možné nastaviť jednotlivé údaje o sklade.

Kód skladu je skrátené označenie skladu a musí byť pre každý sklad jedinečný.

Názov skladu je pomenovanie skladu a je možné ho doplniť podľa potreby.

Skladová cena predstavuje spôsob oceňovania skladových zásob. Na základe tohto nastavenia bude program vypočítavať skladovú cenu.

Na základe právnych predpisov je možné zásoby oceňovať:

  • priemerovanou cenou – skladová cena bude vypočítaná váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov.
  • FIFO metóda – prvá cena použitá na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob.

V programe je možné pre každý sklad nastaviť inú metódu oceňovania. Podľa platných postupov účtovania sa v priebehu účtovného obdobia nesmie meniť spôsob oceňovania zásob. To znamená, že počas roka nie je možné zmeniť spôsob výpočtu skladovej ceny.

V záložke Základné nastavenie nastavujeme aj spôsob číslovania skladových kariet a pohybov na danom sklade. Potvrdením tlačidla Ďalej sa dostaneme do ďalšieho formulára Prednastavenie skladových kariet a pohybov. V tejto záložke je potrebné zadať už konkrétne nastavenia, ktoré sa budú prenášať do jednotlivých skladových kariet.

Odporúčame zadávať také hodnoty, ktoré sa budú najčastejšie opakovať. V tejto časti sa nastavuje napríklad typ mernej jednotky, sadzba DPH, typ karty a ďalšie.

V spodnej časti okna sa nachádza Prednastavenie pohybov na sklade. Týmto nastavením sa predvolí najčastejšie používaný typ pohybu pre príjem ako aj pre výdaj zásob.

Potvrdením tlačidla Ďalej sa zobrazí záložka Účtovanie pohybov. V tejto záložke zvolíme, akým spôsobom sa bude o zásobách účtovať:

Po zvolení spôsobu účtovania je v zobrazenom okne ešte potrebné určiť, či sa jedná o tovarový, alebo materiálový sklad, podľa čoho sa doplnia jednotlivé účty z účtového rozvrhu. Potvrdením voľby Štandardné nastavenie účtov sa načítajú štandardné účty.

Ak má účtovná jednotka viacero skladov, odporúčame pre prehľadnejšiu kontrolu nastaviť pre každý sklad samostatný analytický účet.

 

V tejto časti upravujeme Nastavenie spôsobu zaúčtovania podľa typu pohybu. Ak zapneme túto voľbu, objaví sa tabuľka, v ktorej sú zobrazené jednotlivé typy pohybov a spôsob zaúčtovania. Kliknutím na konkrétny typ pohybu sa zobrazí ikona lupy. Otvorí sa formulár, v ktorom môžeme meniť alebo vytvárať vlastné spôsoby zaúčtovania.

 

KROS
Copy link