Menu

Starobné dôchodkové sporenie – druhý pilier

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 43/2004 delíme na:

  • povinné
  • dobrovoľné.
  1. Povinný príspevok odvádza zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne za zamestnanca. Účasť v 2. pilieri evidujete v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje označením voľby . Po označení program na výplatnej páske výpis zložiek a tajný formát rozčlení sadzbu starobného poistenia na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Znamená to, že zamestnanec si neplatí nič navyše, ale prostriedky, ktoré odvádza na dôchodkové poistenie sa prerozdeľujú v Sociálnej poisťovni podľa príslušného %. Pre rok 2019 je to 4,75 % z vymeriavacieho základu.

  1. Dobrovoľný príspevok si platí zamestnanec výlučne sám. Odvádzať ho môže zamestnávateľ, pričom je o tom potrebné uzatvoriť písomnú Dohodu o zrážkach zo mzdy. Dobrovoľný príspevok na SDS pridáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky. Cez Pridaj v poli Názov zvolíte dobrovoľné star. dôchod. sporenie. Vyberiete poisťovňu, do ktorej sa odvádzajú dobrovoľné príspevky. Ak v zozname bankových účtov danú poisťovňu ešte nemáte zaevidovanú, je potrebné pridať bankový účet danej poisťovne.

Vyplníte pole percento alebo čiastka, ktorá sa bude zamestnancovi mesačne zrážať. V spodnej časti Zrazenie je možné zvoliť prepínač individuálne alebo spoločne.

Individuálne zvolíte vtedy, ak zamestnávateľ bude sumy dobrovoľných príspevkov odvádzať za každého zamestnanca zvlášť. Pomocou tlačidla Výber účtu vyberiete účet príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Spoločne zvolíte vtedy, ak za všetkých zamestnancov bude zamestnávateľ odvádzať príspevky spolu v jednej sume. Dobrovoľný príspevok zamestnanca na SDS sa zráža z čistej mzdy zamestnanca.

Tlačivo Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie-rozpis.

Ak chcete zasielať export príspevkov vo formáte xml vytvoríte ho cez Exporty – DSS (II pilier), kde je možné zvoliť Hromadný export, ktorým vytvoríte naraz rozpis príspevkov pre všetky správcovské spoločnosti, alebo export pre konkrétnu správcovskú spoločnosť.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  14.8.2019

 

KROS
Copy link