Štatistika k pomoci +

Pripravili sme pre vás nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc. Dokument slúži ako podklad k vyplneniu štatistického zisťovania zamestnávateľov zúčastnených v projekte Prvá pomoc. Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 Ako na to v OLYMPE?

 Dokument nájdete v OLYMPE cez Tlač – Tlač – Štatistiky – Podklad pre zber štatistických údajov – Prvá pomoc.

Keďže z programu OLYMP nie je možné určiť, za koho bol príspevok žiadaný, je potrebné si okruh tlače navoliť v tlačovom formulári:

  • Obdobie Od – Do – v prípade, ak mal aspoň časť zo zadaného obdobia zamestnanec HPP,
  • Zamestnanci – (všetci, zobrazení, označení v Personalistike, vo Výpočte miezd, …).

Po potvrdení tlačového formulára je potrebné zadať „Deň vstupu do projektu“.  Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenia 3B“.

Na dokumente budú zobrazení všetci zamestnanci zamestnaní na hlavný pracovný pomer, ktorí budú vyhovovať zvolenému okruhu zamestnancov. V prípade, ak mal niektorý zamestnanec súbežný pracovný pomer, bude tu uvedený iba raz.  Údaj o zaradení do vekovej kategórie a kategórie dosiahnutého vzdelania program uvedie podľa dátumu vstupu do projektu. Hodnota 1 v príslušnom stĺpci znamená, že zamestnanec spadá do príslušnej kategórie.

 

Ak bude na dokumente uvedené:

*  zamestnanec dosiahol uvedené vzdelanie, avšak nie je možné zistiť, či toto vzdelanie bolo dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu. Napr. zamestnanec má v Personalistike na karte Kvalifikácia vyplnený rok dosiahnutia vzdelania 2020. Program však nevie určiť, či bolo vzdelanie dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu.

** zamestnanec nemá uvedené dosiahnuté vzdelanie v Personalistike alebo má neukončené základné vzdelanie.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link