Súbežný pracovný pomer

Situácii, kedy sa u jedného zamestnávateľa stretáva viac pracovných vzťahov zamestnanca v jednom mesiaci, môže byť niekoľko. V takomto prípade je potrebné ich zaevidovať ako Súbežný pracovný pomer. Najčastejšie ide o nasledujúce prípady: 

  • Ak zamestnancovi v jednom mesiaci pracovný vzťah končí (napr. 14. 10. 2019) a zároveň začína druhý (napr.15. 10. 2019).
  • Ak zamestnanec pracuje u toho istého zamestnávateľa na HPP a súbežne začal pracovať na dohodu.
  • Ak je zamestnanec vo vyňatí z pracovného pomeru (napr. na rodičovskej dovolenke) a popri tom uzatvorí ďalší pracovný vzťah.

 Evidencia súbežného pracovného pomeru

 Cez hlavné menu sa v evidencii Personalistika nastavíte na riadok zamestnanca, tak aby jeho riadok svietil na modro. V spodnej časti evidencie máte k dispozícii tlačidlá na prácu s údajmi. Pri tlačidle Pridaj, cez šípku vyberiete voľbu Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

 

 Program automaticky vytvorí novú kartu s kópiou personálnych údajov zvoleného zamestnanca a jeho adresy. Vy doplníte nové osobné číslo a všetky potrebné údaje k novému pracovnému pomeru (kartu Pracovné pomery, Zdravotné poistenie, Zložky mzdy, Zrážky, …).

 V prípade, ak má program automaticky číslovať zamestnancov, cez Nastavenia – Nastavenia – Automatické číslovanie pracovníkov označíte túto voľbu.

 

 Súbežný pracovný pomer Vám zabezpečí správne vykazovanie zamestnanca do inštitúcií: 

  • Sociálna poisťovňa požaduje zamestnanca vykazovať na mesačnom výkaze v samostatných riadkoch za každý pracovný vzťah zvlášť,
  • zdravotné poisťovne majú zamestnanca v mesačnom výkaze v 1 riadku, kumulatívne za všetky pracovné vzťahy,
  • daňový úrad v ročnom Hlásení takisto chce mať zamestnanca len na 1 riadku sumárne,
  • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane s prihliadnutím na všetky pracovné vzťahy,
  • dodržanie maximálneho vymeriavacieho základu pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne.

 Voľbou Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP zabezpečíte správne prepojenie osobných čísel s pracovnými pomermi zamestnanca. 

Ak ste však zaevidovali zamestnanca pod dvoma osobnými číslami bez prepojenia súbežného pracovného pomeru, odporúčame vytvoriť prepojenie dodatočne. Označením voľby Súbežný PP v Personalistike na karte Pracovné pomery. 

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link