Menu

Súbežný pracovný pomer

V prípade, že pracovné pomery jedného zamestnanca sa prekrývajú (trvajú súčasne) alebo zánik jedného a vznik druhého pracovného pomeru je v rámci jedného mesiaca, evidujete tieto pracovné pomery ako súbežný pracovný pomer. 

Najčastejšie prípady:

  • v jednom mesiac jeden pracovný pomer končí (12. 10. 2020) a druhý začína (20. 10. 2020),
  • zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na HPP a súčasne spolu uzatvoria aj dohodu,
  • zamestnanec je vo vyňatí z pracovného pomeru (napr. na MD alebo RD) a popri tom so zamestnávateľom uzatvoria ďalší pracovný vzťah (HPP alebo dohoda).

Evidencia súbežného pracovného pomeru v OLYMPE

V Personalistike sa nastavíte na zamestnanca, tak aby jeho riadok svietil na modro (nebudete do neho vstupovať cez Oprav). V ľavej dolnej časti kliknete na šípku pri tlačidle Pridaj a zvolíte voľbu Kópiu aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

Program automaticky vytvorí novú kartu zamestnanca s jeho personálnymi údajmi a adresou. Doplníte nové osobné číslo, zadáte nový pracovný pomer a zadáte potrebné nastavenia (Zdravotné poistenie, Mzdové údaje, Zložky mzdy, Zrážky).

Pokiaľ sú pracovné pomery prepojené súbehom, program na karte pracovné pomery označí pole Súbežný PP. Po kliknutí na ikonu s lupou, program zobrazí aj osobné číslo, s ktorým je pracovný pomer previazaný.

Jeden z pracovných pomerov má označenie Základný pracovný pomer. Prostredníctvom tohto osobného čísla sa budú tlačiť niektoré dokumenty (napr. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde) a na tomto osobnom čísle bude aj generovať RZD, pričom údaje budú v RZD uvedené za všetky pracovné vzťahy prepojené súbehom.

 

Súbežný pracovný pomer zabezpečí správne vykazovanie zamestnanca do inštitúcií: 

  • Sociálna poisťovňa – zamestnanec sa vykazuje na mesačnom výkaze v samostatných riadkoch za každý pracovný vzťah zvlášť,
  • zdravotné poisťovne – zamestnanec sa v mesačnom výkaze uvedie v 1 riadku, kumulatívne za všetky pracovné vzťahy,
  • daňový úrad v ročnom Hlásení chce mať zamestnanca na 1 riadku sumárne,
  • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane s prihliadnutím na všetky pracovné vzťahy,
  • dodržanie maximálneho vymeriavacieho základu pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne.

Mzdy zamestnanca, ktorý má súbežný pracovný pomer, sú prepojené. Preto zmena v jednej mzde môže spôsobiť automatickú zmenu v druhej mzde.                                                                         

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  03.11.2020

KROS
Copy link