Účtovanie príspevkov prvej pomoci

Novelou zákona o dani z príjmov sa oslobodzujú od dane:
plnenia poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti – sú to príspevky Prvej pomoci a Prvej pomoci Plus poskytnuté z UPSVaR.

Uvedené príspevky/dotácie sa zaúčtujú v JÚ ako iný príjem neovplyvňujúci základ dane. Pre zabezpečenie neutrálneho dopadu na základ dane k dani z príjmov je potrebné vylúčiť z daňových výdavkov výdavky, na ktorých kompenzáciu bol príspevok prijatý alebo použitý.

V nadväznosti na vyššie uvedené:

1. Podnikateľ FO sleduje výdavky, na ktoré boli príspevky použité a tieto zaúčtuje ako výdavky
neovplyvňujúce základ dane.
Napríklad: ak je FO podnikateľ zamestnávateľom do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane
zaúčtuje výdavky na mzdy zamestnancov . A k bol príspevok poskytnutý v sume ceny práce,
zaúčtuje do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane aj výdavky na povinné odvody zamestnávateľa za svojich zamestnancov
2. Podnikateľ FO rovnako aj pri Príspevku č. 2 tzv. príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti ) z daňových výdavkov vylúči výdavky, na ktoré bol príspevok použitý. Výdavky sa zaúčtujú ako výdavky neovplyvňujúce základ dane napríklad: výdavok na nákup tovaru, materiálu, služby, výdavky na odvody podnikateľa do SP a ZP, výdavky na nájomné,výdavky na energie.

▪ Ak podnikateľ FO použil príspevok č. 2 na svoju osobnú potrebu, ktorú štandardne účtuje do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane – takýmto zaúčtovaním je splnená podmienka vylúčenia výdavkov z daňových výdavkov.
▪ Ak podnikateľ FO nevie presne určiť, na ktoré výdavky použil príspevok – počas zdaňovacieho obdobia účtuje o výdavkoch ovplyvňujúcich základ dane a na konci zdaňovacieho obdobia cez uzávierkové účtovné operácie vylúči z daňových výdavkov sumu prislúchajúcu k prijatému/použitému príspevku.
▪ Tento postup sa uplatní v prípade, ak podnikateľ FO účtuje v JÚ alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.

3. Ak podnikateľ FO uplatňuje paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP paušálne výdavky vo výške 60 % sa štandardne počítajú len z o zdaniteľných príjmov. Prijatý príspevok/dotácia nie je zdaniteľný príjem (rovnako ako aj v predchádzajúcich prípadoch je to príjem neovplyvňujúci základ dane ) a nezahrnie sa do sumy zdaniteľných príjmov, z ktorých sa počítajú 60% výdavky.

▪ Poskytnutý príspevok sa zaúčtuje ako Iný príjem neovplyvňujúci základ dane.
▪ Výdavky vo výške 60% sa vypočítajú iba z príjmov ovplyvňujúcich základ dane (zdaniteľných príjmov).
▪ Zo sumy vypočítaných 60% daňových výdavkov nie je potrebné nič upravovať/znižovať.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link