Uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní

Požiadal Vás zamestnanec, prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, o doplatenie daňového bonusu? Ako mu ho uplatníte v ročnom zúčtovaní?

Ako doplatiť DB v ročnom zúčtovaní?

 

Zamestnanec má 2 deti, jedno má 4 roky a druhé 8 rokov. Od januára 2019 do júna 2019 bol evidovaný na Úrade práce. K zamestnávateľovi nastúpil v júli 2019. Podpísal si vyhlásenie, kde si uplatnil daňový bonus na tieto deti. Daňový bonus mu bol mesačne uplatnený za obdobie 7-12/2019. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadal o doplatenie DB. Zdaniteľný príjem za rok 2019 dosiahol vo výške 6 836,57 €. Doplatenie daňového bonusu vykonáte po vstupe cez Oprav do vygenerovaného ročného zúčtovania za rok 2019.

V riadku 09 stlačíte , čím sa sprístupní okno Nárok na uplatnenie daňového bonusu.

 

 

V ňom označíte mesiace, za ktoré sa má DB doplatiť. Ak sa má DB uplatniť za celý rok, označíte pole 1-12. Na základe označených mesiacov program prepočíta nárok na DB, pričom zohľadní aj vek dieťaťa.

 

 

Ak by mal zamestnanec ďalšie dieťa, na ktoré si DB počas roka neuplatňoval, doplníte ho prostredníctvom tlačidla Pridaj. Program akceptuje zadanie rodného čísla, alebo dátumu narodenia v tvare dd.mm.rrrr.

 

 

Po uložení údajov program upraví nárok na daňový bonus v riadku 09, ktorý porovná s priznaným a vyplateným daňovým bonusom v riadku 10. Rozdiel vykáže v riadku 11, ako Bonus na vyplatenie (+), alebo v riadku 13 Bonus na vybratie (-).

 

Zamestnanec, si môže na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, uplatniť daňový bonus. V roku 2019 to bola suma 22,17 €/mesačne na vyživované dieťa po dovŕšení 6 rokov veku života. Ak išlo o dieťa do dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa bola to do marca 2019 suma 22,17 €/mesačne a od apríla 2019 suma 44,34 €/mesačne.  Podmienkou doplatenia daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 je dosiahnutie minimálneho zdaniteľného príjmu vo výške 3 120 €.

 

Ak by zamestnanec nedosiahol minimálnu výšku zdaniteľného príjmu a DB by mu bol douplatnený  v ročnom zúčtovaní, program Vás pri ukladaní ročného zúčtovania upozorní, že zdaniteľný príjem zamestnanca nie je aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

 

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.2.2020

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link