Uplatnenie daňového bonusu v RZD

Ak si zamestnanec neuplatňoval daňový bonus na dieťa počas roka alebo požiadal o uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, môžete tak urobiť v Ročnom zúčtovaní dane.

Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa v RZD?

Daňový bonus sa uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti spolu s daňovníkom. Aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus v RZD musí splniť nasledujúce podmienky:

  • ročne dosiahnuť zdaniteľný príjem vo výške minimálne 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2018 je to 6 x 480,00 € = 2 880 €),
  • preukázať zamestnávateľovi nárok na DB kópiou rodného listu dieťaťa a buď potvrdením zo školy alebo predložením potvrdenie príslušného úradu, že na vyživované dieťa poberá prídavok na dieťa,
  • v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musí označiť bod III. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA VYŽIVOVANÉ DIEŤA (DETI) a vyplniť Údaje o vyživovaných deťoch.

Zamestnanec si uplatňoval DB mesačne (počas trvania PP splnil podmienky na mesačné uplatňovanie DB). PP trval iba 3 mesiace a zvyšok roka bol zamestnanec nezamestnaný. Ročný nárok na DB nesplnil, ale vracať ho nebude, lebo mesačné podmienky nároku boli riadne splnené.

Ak by nastala opačná situácia, že si zamestnanec DB mesačne neuplatňoval a chcel by si ho douplatniť v RZD za mesiace, kedy mu naň vznikol nárok, nebude to možné. V RZD sa sleduje ročné splnenie podmienok.

Daňový bonus počas roka 2018 bol 21,56 € mesačne na 1dieťa. Ročná suma za rok 2018 je 258,72 € (12 x 21,56).

Ako na to v Olympe

Zamestnanec si počas celého roka 2018 neuplatňoval DB mesačne. Má 3 deti, splnil všetky podmienky na jeho uplatnenie a chce si ho douplatniť v RZD.

 

Informáciu o DB uvediete vo vygenerovanom RZD na riadku 9 a to nasledovne:

Program automaticky doplní riadok 09 – Nárok na daňový bonus (36 mesiacov x 21,56). Keďže si neuplatňoval DB u žiadneho iného zamestnávateľa, v riadku 10 je nula. Do riadku 11 program doplní rozdiel riadkov 09 a 10. V tomto prípade je to preplatok na DB v sume 776,16 €.

Zamestnanec pracoval v januári 2018 v spoločnosti A, kde si v tomto mesiaci uplatnil DB na 2 deti (43,12 €). Od júna 2018 sa zamestnal v spoločnosti B, kde si od júna do decembra uplatňoval mesačne DB na 2 deti (301,84 €). V Žiadosti o RZD uviedol, že si chce douplatniť DB za obdobie (4 mesiace), počas ktorého bol evidovaný na Úrade práce.

Program po vygenerovaní RZD vyplní v poli počet detí 2 a počet mesiacov 14. Tieto údaje sa prenášajú z vygenerovaných miezd za obdobie jún 2018 až december 2018.

Na záložke Podklady pre zúčtovanie dane doplníte údaje z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde od spoločnosti A, ktoré vám zamestnanec predložil spolu so Žiadosťou. Suma vyplateného DB sa tu uvádza na riadku 014.

Po doplnení údajov upravíte počet mesiacov na 24 (12 mesiacov x 2).

Program automaticky prepočíta nárok na DB na 517,44 € v riadku 09. V riadku 10 sa uvedie suma spolu za priznaný a vyplatený DB všetkým zamestnancami. Riadok 11 je rozdiel riadkov 09 a 10. Výsledkom v tomto prípade je DB v sume 172,48 € .

Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Daňovník tak môže urobiť iba ročne buď v Ročnom zúčtovaní dane alebo  Daňovom priznaní. V žiadosti o RZD musí daňovník vyplniť časť IV. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY a priložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré mu vystaví jeho banka.

Daňový bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, max. 400 €.

Ako na to v Olympe

Zamestnanec počas 11 mesiacov roka 2018 zaplatil úroky vo výške 850 €. Splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Informáciu o DB uvediete vo vygenerovanom RZD na riadku 15 a to nasledovne:

Program sleduje maximálnu sumu 400 €. Ak sa úver neúročil celý rok, tak program na základe počtu mesiacov upravuje maximum.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via