Menu

Uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky u dohodárov

Od 1. januára 2023 nahrádza pôvodnú „výnimku z dôchodkového poistenia“ nová odvodová odpočítateľná položka, ďalej len OOP. Aj naďalej platí, že si ju môže uplatniť študent – na dohodu o brigádnickej práci študenta (DBPŠ) alebo zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (ZoVČŠO) alebo dôchodca – pracujúci na dohodu o vykonaní práce (DVP), dohodu o pracovnej činnosti (DPČ) alebo zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (ZoVČŠO).

Písomné oznámenie o uplatnení OOP

Uplatnenie OOP nie je automatické. Je potrebné, aby dohodár uplatňovanie OOP zamestnávateľovi písomne oznámil. Na tieto účely zverejnila Sociálna poisťovňa nové tlačivá Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – ŠtudentiOznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – Dôchodcovia.

Nájdete ich v programe OLYMP cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie odvodovej odpoč. položky (OOP). Obdobie pred tlačou nastavíte v tlačovom formulári mesiac, od ktorého sa bude v mzde uplatňovať OOP v zmysle legislatívy.

Pri zvolení mesiaca vzniku dohody program uvedie obdobie uplatnenia od vzniku tejto dohody.

Pri zvolení iného mesiaca ako je vznik dohody uvedie obdobie od kalendárneho mesiaca.

Ak má dohodár uzatvorenú dohodu s uplatnením výnimky s DP, ktorá vznikla v roku 2022 a v roku 2023 naďalej trvá a chce si na nej od januára 2023 uplatniť OOP, je potrebné to zamestnávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 31. 12. 2022, a to na novom tlačive.

Evidencia OOP v programe

Od verzie OLYMP 22.90 pribudla v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer v dohode (DBPŠ, DPČ, DVP, ZoVČŠO) nová záložka OOP. Slúži na evidenciu oznámení o uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky.

Na základe Dátumu oznámenia uplatnenia OOPDátumu oznámenia ukončenia uplatňovania OOP program vytvorí RLFO zmena a vyplní potrebné údaje.

Uplatnenie OOP pri dohodách so vznikom pred 1. 1. 2023

V prípade, že dohodár, pri dohode so vznikom 31. 12. 2022 a skôr, písomne oznámi uplatnenie OOP najneskôr 31. 12. 2022 (Dátum oznámenia uplatnenia OOP v Personalistike v dohode na záložke OOP), bude mu OOP uplatnená už v mzde za 1/2023.

Ak dohodár písomne oznámi jej uplatnenie 1. 1. 2023 a neskôr, bude mu OOP uplatnená v mzde od 2/2023.

Uplatnenie OOP od vzniku dohody od 1. 1. 2023

Ak si dohodár, pri dohode so vznikom 1. 1. 2023 a neskôr, chce uplatniť OOP odo dňa vzniku dohody, písomne oznámi uplatnenie OOP u zamestnávateľa najneskôr v deň vzniku dohody (Dátum oznámenia uplatnenia OOP v Personalistike v dohode na záložke OOP).

Ak by tak urobil neskôr v mesiaci vzniku dohody, bude mu OOP v mzde uplatnenáod nasledujúceho mesiaca.

OOP je možné u zamestnávateľa písomne oznámiť najskôr v 1. kalendárny deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu vzniku dohody.

Uplatnenie OOP počas trvania dohody

Ak dohodár so zamestnávateľom uzatvorí dohodu, na ktorú si od vzniku dohody neuplatní OOP, ale uplatní si ju neskôr, počas trvania dohody, uplatní sa OOP v mzde najskôr od nasledujúceho mesiaca po podpísaní uplatnenia OOP u zamestnávateľa.

Oznamovacia povinnosť voči SP

Ak dohodár oznámi uplatnenie OOP najneskôr dňom vzniku dohody, dátum oznámenia uplatnenia OOP sa uvedie v RLFO prihláška, ktorou zamestnávateľ prihlasuje dohodára do registra poistencov. Napr. ak dohoda vzniká od 2. 1. 2023 a dohodár najneskôr v deň vzniku oznámil uplatnenie OOP, vytvoríte export cez menu Exporty – Sociálna poisťovňa – Registračné listy FO označením voľby Prihláška. Obdobie zvolíte od 2. 1. 2023 do 2. 1. 2023.

Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni dátum oznámenia uplatnenia OOP od vzniku dohody v termíne odoslania prihlášky pred začatím výkonu práce.

 

Pokiaľ si dohodár OOP uplatní neskôr (počas trvania dohody), zamestnávateľ oznámi uplatnenie OOP prostredníctvom RLFO zmena. Export vytvoríte cez menu Exporty – Sociálna poisťovňa – Registračné listy FO označením voľby Zmena. Obdobie zvolíte mesiac dátumu oznámenia uplatnenia OOP.

Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni uplatnenie a ukončenie uplatňovania OOP prostredníctvom RLFO zmena najneskôr nasledujúci pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, kedy dohodár písomne oznámil uplatnenie OOP.

 

V prípade, že zamestnanec, pri dohode s dátumom vzniku dohody 31. 12. 2022 a skôr, písomne oznámi uplatnenie OOP, najneskôr s dátumom 31. 12. 2022 (Dátum oznámenia uplatnenia OOP v Personalistike v dohode na záložke OOP), RLFO zmenu je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni nasledujúci pracovný deň po tom, ako dohodár zamestnávateľovi oznámil uplatňovanie OOP (pri oznámení 31. 12. 2022 teda najneskôr 2. 1. 2023). Pri exporte zvolíte Obdobie od 1. 12. 2022  do 31. 12. 2022, teda mesiac, do ktorého spadá deň oznámenia uplatnenia OOP evidovaný v Personalistike.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   28.12.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty