Menu

Vrátenie daňového bonusu na deti

O vyplatený daňový bonus (DB) mesačný alebo z ročného zúčtovania dane (zložka mzdy Z15 – zúčtovanie bonusu za predchádzajúci rok) zamestnávateľ mesačne znižuje preddavky na daň. Pokiaľ výška vyplateného DB je vyššia ako preddavková daň, môže požiadať daňový úrad o jeho vrátenie. O vrátenie vyplateného DB požiada prostredníctvom mesačného prehľadu v časti III.

V programe je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Poukázanie daňového bonusu v poslednom mesiaci daného štvrťroka.

Zamestnávateľ môže požiadať o vrátenie DB prostredníctvom mesačných prehľadov štvrťročne, a to len v mesiacoch marec, jún, septemberdecember.

 Ako vygenerovať prevodný príkaz na vrátenie DB?

Na základe vygenerovaného prevodného príkazu program v Prehľade o zrazených preddavkoch v III. časti automaticky označí voľbu Žiadame o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a uvedie sumu.

Vysporiadanie preplatku z DB si môžete skontrolovať s dokumentom Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                09.07.2020

KROS
Copy link