Menu

Vyplnenie zvýhodneného odpočtu daňových strát v daňových priznaniach dane z príjmov

Vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 8) zverejnilo Ministerstvo financií SR oznámenie o doplnení poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k daňovému priznaniu právnickej osoby.

Doplnenie k poučeniam bolo vydané na zabezpečenie jednotného postupu pri vyplnení zvýhodneného odpočtu daňovej straty v zmysle § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (zákon lex korona).

Momentálne pracujeme na nových verziách programov ALFAplus/OMEGA, v ktorých bude možné vyplniť daňové straty podľa doplnených poučení z MF SR. O vydaní verzií Vás budeme informovať.

Vyplnenie odpočtu daňovej straty v DPPO

a) Odpočet daňovej straty v zmysle § 24b zákona lex korona

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty, v daňovom priznaní PO uvedie tento odpočet nasledovne:

  • tabuľka D – údaje v stĺpcoch 4 až 7 sa nebudú vypĺňať (zostanú prázdne),
  • 500 – odpočet tejto daňovej straty sa premietne iba v r. 500. Na tomto riadku sa uvedie základ dane znížený o odpočet daňovej straty.
  • časť – Miesto pre osobitné záznamy rozpis odpočítaných daňových strát sa uvedie v časti pre osobitné záznamy, a to v členení podľa doplneného poučenia. (Zdaňovacie obdobie vykázania DS – Suma vykázanej DS – Suma odpočítanej DS v r. 500 -Zostatok neodpočítanej DS, ktorú je možné odpočítať v budúcich zdaňovacích obdobiach).

 b) Odpočet daňovej straty v zmysle § 30 ZDP

Ak si daňovník zvolí spôsob odpočtu v zmysle § 30 ZDP, postupuje štandardným spôsobom. Daňovník vyplní aj údaje v tabuľke D, ktoré sa prenášajú do r. 410 daňového priznania PO.

Vyplnenie odpočtu daňovej straty v DPFO typ B

a) Odpočet daňovej straty v zmysle § 24b zákona lex korona

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty, v daňovom priznaní FO „B“  uvedie tento odpočet nasledovne:

  • 49 až 54 – údaje v týchto riadkoch sa nebudú vypĺňať (zostanú prázdne),
  • 55 – odpočet daňovej straty sa premietne až v r. 55. Na tomto riadku sa uvedie čiastkový základ dane (podľa § 6 ods. 1 a 2) znížený o úhrn uplatnených daňových strát.
  • oddiel – Miesto pre osobitné záznamy rozpis uplatňovaných daňových strát sa uvedie v časti pre osobitné záznamy a to v členení podľa doplneného poučenia. (Rok vykázania DS – Suma vykázanej DS – Suma uplatnenej DS na r. 55 – Zostatok neuplatnenej DS pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach).

 b) Odpočet daňovej straty v zmysle § 30 ZDP

Ak si daňovník zvolí spôsob odpočtu v zmysle § 30 ZDP, postupuje štandardným spôsobom. To znamená, že vyplní riadky 49 až 54.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikovania.             

KROS
Copy link