Vysporiadanie RZD v mzde

Vykonali ste zamestnancom ročné zúčtovanie dane a potrebujete s nimi vysporiadať výsledok?

Vysporiadanie výsledkov RZD v programe OLYMP

Vysporiadanie výsledkov z RZD vykonáte v programe OLYMP v evidencii Výpočet miezd. Výsledok z RZD, či už preplatok alebo nedoplatok, sa vo výplate zamestnanca pridáva nasledujúcimi zložkami mzdy:

Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok,

Z15 – zúčtovanie daňového bonusu za predchádzajúci rok,

Z16 – zamestnanecká prémia,

Z17 – zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky.

Ako pridať výsledok RZD do výplaty? 

Program OLYMP umožňuje pridávanie výsledkov RZD do miezd zamestnancov 3 spôsobmi:

  • automaticky – cez Nastavenia – Nastavenia – v poli s názvom Mesiac pre automatické zúčtovanie preddavku dane si nastavíte mesiac, v ktorom má program preniesť všetky výsledky vygenerovaných ročných zúčtovaní do výplat zamestnancov,
  • poloautomaticky – ak počas generovania výplat označíte voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu (ak existuje),
  • manuálne – do vygenerovanej výplaty vstúpite cez tlačidlo Oprav a následne cez tlačidlo Pridaj pridáte príslušnú zložku mzdy Z10, Z15, Z16 alebo Z17. V prípade ručného zadávania zložiek mzdy do výplat sa nedoplatky uvádzajú záporným číslom.

Preplatky vyplývajúce z RZD

Zamestnávateľ je povinný preplatky zamestnanca, dodatočne uplatnený daňový bonus, daňový bonus z úrokov a zamestnaneckú prémiu vyplatiť zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2020 (najneskôr v aprílovej výplate, t. j. v máji 2020, ak máte výplatný termín nasledujúceho mesiaca).

Nedoplatky vyplývajúce z RZD

Nedoplatok vyplývajúci z RZD presahujúci sumu 5 € je potrebné zamestnancovi zraziť najneskôr do konca roka 2020.

Nedoplatky zamestnanca vo výške 5 € a menej je nevyhnutné zraziť zamestnancovi len v prípade, ak:

 

  • daňový nedoplatok bol znížený o sumu daňového bonusu uplatneného v RZD a výsledná suma je 5 € a menej,
  • zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, pretože chce darovať 2 %, resp. 3 % zo svojej zaplatenej dane.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   19.03.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link