Vystavenie a účtovanie ťarchopisu

Ťarchopis môžeme charakterizovať ako opravný účtovný doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru. Takýto doklad musí okrem povinných náležitostí obsahovať aj číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa vzťahuje.

Z pohľadu DPH predstavujú ťarchopisy opravu základu dane, pri ktorej dochádza k zvýšeniu ceny tovaru/služby (napr. pri nedoplatkoch za energie, zvýšenie cien pri nedodržaní zmluvných podmienok pri obratoch, rabatoch a pod.).

Vystavenie ťarchopisu

Ťarchopisy v programe OMEGA vystavujeme cez menu Fakturácia – Odoslané faktúry, nakoľko dochádza k zvýšeniu hodnoty pôvodnej faktúry.

 

Informáciu ohľadom čísla pôvodného dokladu môžeme uviesť v záložke Texty.

Účtovanie ťarchopisu

Na zaúčtovanie odoslaného ťarchopisu do evidencie účtovných dokladov použijeme okruh OF – Odoslané faktúry a automatické účtovanie 11 OF – Zvýšenie ceny § 25 ods.1 c (ťarchopis).

Druhou možnosťou je, že zaúčtujeme ťarchopis do účtovníctva priamo z fakturácie pri ukladaní dokladu. V tomto prípade je však potrebné doplniť ručne Číslo pôvodného dokladu do záložky Evidencia DPH.


V účtovných dokladoch sú základ DPH a DPH rozpísané kladnou hodnotou, nakoľko ide o zvýšenie ceny tovaru. V daňovom priznaní DPH vidíme zvýšenie ceny základu DPH na riadku 24 a opravu DPH na riadku 25.

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link