Menu

Zadanie materskej dovolenky u ženy a muža

Žena na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku žena, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj kde zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru.

Vyplníte dátum, odkedy zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program informáciu automaticky prenesie aj na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Keď zamestnankyňa ukončí Materskú dovolenku, postavíte sa v Personalistike na karte Pracovné pomery na riadok Materská dovolenka cez Oprav na záložke Ukonči zadáte dátum ukončenia. Program opäť túto informáciu prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Tabuľku s oznamovacími povinnosťami voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni nájdete na stránke www.kros.sk v časti OLYMP – Podpora – Pomôcky pre mzdárov – Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP alebo tu.

Muž na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku muž, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj kde zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru (tak ako pri zadávaní u ženy).

Zadáte dátum od kedy zamestnanec nastúpi na materskú dovolenku. Z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka, keďže zákon nepozná u muža pojem Materská dovolenka. Následne odznačíte pole Poberá rodičovský príspevok.

Na záložke MD, RD – poberanie dávok cez Pridaj zaevidujete poberanie dávky materské.

Pomocnú tabuľku ostatných prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský príspevok) nájdete na našej stránke www.kros.sk alebo tu.  Nájdete v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovanej MD/RD zároveň evidovať aj poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú v tejto súvislosti oznamovacie povinnosti voči SP a ZP.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   01.06.2020

KROS
Copy link