Menu

Zálohovanie databázy

Aby sa predišlo strate údajov pri prípadnej poruche počítača, databázu je potrebné zálohovať.  Zálohu databázy vytvoríte cez Firma – Zálohuj.

Zobrazí sa formulár Zálohovanie údajov:

Potvrdením tlačidla Áno sa zaarchivuje aktuálna firma.

Zálohu je vhodné vytvárať pravidelne. Odporúčame zálohovať nielen na lokálny disk počítača, ale aj na prenosné médium ( napr. USB kľúč, externý disk ).

 

Užívateľských nastaveniach cez Nastavenia – Nastavenia si môžete zvoliť frekvenciu automatického zálohovania aktuálnej databázy.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              27.08.2020

KROS
Copy link