Zložka mzdy 330 vs. 331

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID-19 sa u zamestnávateľov často stáva, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu. Ako zaevidovať takéto prekážky v OLYMPE? Aký je rozdiel medzi zložkou mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zložkou mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii?

Zložka mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre prechodnú závadu spôsobenú poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, tak mu v tomto prípade patrí náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Túto zložku mzdy je možné použiť na akékoľvek prekážky v práci zo strany zamestnávateľa, teda napr. aj z dôvodu zatvorenia prevádzky v dôsledku corona vírusu.

V zložke mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy došlo k prekážkam na strane zamestnávateľa. Pole Tarifa nie je potrebné vyplniť, program je nastavený tak, že automaticky vypočíta 100 % priemerného zárobku.  

Zložka mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej hodinovej mzdy v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce. Ak by 80 % z priemerného zárobku bolo menej ako minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti (teda 3,58 €/hod), program automaticky použije sadzbu 3,58 € za hodinu prekážky.

 V pridávanej zložke mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Tarifu nie je potrebné vyplniť, program automaticky vypočíta 80 % priemerného zárobku zamestnanca.

Ak sa zamestnávateľ rozhoduje medzi zložkami mzdy 330 a 331, rozdiel je iba vo vyplatenej výške náhrady:

330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa – 100 % priemerného zárobku

331 – prekážky v práci v krízovej situácii – 80 % priemerného zárobku.

Čo sa týka projektu „Prvá pomoc++“ – Opatrenie č. 1 a 3A, od februára 2021 sa zvyšuje výška príspevku z pôvodných 80 % na 100 % celkovej ceny práce. To znamená, že štát preplatí zamestnávateľovi mzdové náklady na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom. Avšak nedošlo aj k zmene v Zákonníku práce. Stále platí, že pri prekážkach v práci v krízovej situácii patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku podľa § 250b ods. 6.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link