Menu

Zložka mzdy 980

Od verzie 21.50 sú na zložke mzdy 980 finančný príspevok na stravu – zdaň. sprístupnené aj ďalšie možnosti jej použitia. Tieto voľby je možné použiť najskôr v mzdách za jún 2021.

Zložka mzdy slúži na zadávanie finančného príspevku na stravovanie, ktorý má byť zamestnancovi zdanený a majú sa z príspevku odviesť odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Používa sa, ak zamestnávateľ vypláca finančný príspevok nad rámec limitu.

Na zložke mzdy pribudli pre výpočet počtu dní pri tarife EUR na deň rovnaké možnosti ako pri zložkách mzdy 516 a 979.

Voľbu vyplatené mimo miezd využijete, ak vyplácate finančný príspevok v hotovosti. Po jej zapnutí sa suma danej zložky nezapočíta do celkovej mzdy na výplatu (na osobný účet, resp. v hotovosti).

Ďalšie možnosti nastavenia zložky mzdy 980:

  1. nárok skutočný – ak zvolíte túto možnosť, program vypočíta počet dní podľa skutočne odpracovaných dní v aktuálnom mesiaci.

V júni 2021 je 22 pracovných dní. Zamestnanec si čerpal 2 dni dovolenku, a teda odpracoval len 20 dní. Koľko dní uvedie program, ako počet dní nároku, ak použije mzdárka možnosť skutočný nárok?

V prípade, ak zvolíte na zložke mzdy 980 finančný príspevok na stravu – zdaň. v poli nárok skutočný, program zohľadní skutočný nárok na finančný príspevok na stravu, teda počet pracovných dní daného mesiaca (22) mínus dni neprítomnosti (2 dni za dovolenku), teda 20.

2. nárok predpokladaný – ak zvolíte túto možnosť, program uvedie počet dní podľa pracovných dní z pracovného kalendára, ktorý má zamestnanec priradený v Personalistike na karte Mzdové údaje. Zohľadňuje pri tom mesiac, v ktorom sa zložka mzdy pridáva.

Pri tejto možnosti je navyše ďalšia funkčnosť odpočítať neodpracované dni za mesiac. Ak ju označíte, program sprístupní 2 možnosti a to, aktuálny alebo predchádzajúci. Po vybratí 1 z volieb program poníži predpokladaný nárok o neodpracované dni, resp. o dni, kedy neodpracoval zamestnanec aspoň 4 h.

V júni je 22 pracovných dní. Ešte v máji si zamestnanec čerpal 3 dni dovolenku. V spoločnosti, kde pracuje je dohodnuté, že sa im neprítomnosti z predchádzajúceho mesiaca kompenzujú s aktuálnym nárokom. Aký nárok program uvedie, ak mzdárka použije voľbu predpokladaný a označí voľbu odpočítať neodprac. dni za predchádzajúci mesiac?

 

V júni je 22 pracovných dní, avšak ešte sa zohľadnia 3 dni dovolenky z predošlého mesiaca. Program uvedie nárok na finančný príspevok na stravu za 19 dní.

3. nárok nasledujúci mesiac – ak zvolíte túto možnosť, program uvedie počet predpokladaných pracovných dní z pracovného kalendára, ktorý má zamestnanec priradený v Personalistike na karte Mzdové údaje na nasledujúci mesiac. Aj v tejto voľbe je možné využiť voľbu odpočítať neodpracované dni za mesiac aktuálny, resp. predchádzajúci. Po jej označení program poníži predpokladaný nárok na nasledujúci mesiac o neodpracované dni resp. dni, kedy neodpracoval zamestnanec aspoň 4 h.

Mzdárka počíta zamestnancovi mzdu za jún 2021 s použitím voľby nasledujúci mesiac. Vo firme sa odpočítavajú neodpracované dni z aktuálneho mesiaca od nároku na nasledujúci. V júni 2021 zamestnanec odpracoval všetky dni. Aký nárok na finančný príspevok program uvedie.

 

V júli 2021 je počet pracovných dní 21. Keďže zamestnanec odpracoval celý jún, z júlového nároku sa mu neodpočítavajú žiadne dni a program mu prizná nárok na finančný príspevok na 21 dní. 

4. nárok 2. nasledujúci mesiac –  pri tejto voľbe program uvedie počet dní podľa predpokladaných pracovných dní z pracovného kalendára priradeného v Personalistike na karte Mzdové údaje. Zohľadňuje pri tom 2. nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom sa príspevok na stravu pridáva do výplaty. Aj na tejto voľbe je možnosť použiť voľbu odpočítať neodpracované dni za aktuálny, resp. predchádzajúci mesiac. Pri jej použití program poníži predpokladaný nárok na finančný príspevok  o neodpracované dni, resp. o dni, kedy neodpracoval zamestnanec aspoň 4 h.

Vo firme kde zamestnanec pracuje, sa poskytuje finančný príspevok na stravovanie na 2. nasledujúci mesiac. Zohľadňujú sa pri tom neprítomnosti z aktuálneho mesiaca. Zamestnanec si v júni čerpal 5 dní dovolenky. Ako uvedie program nárok.  

Program počíta s nárokom na august, v ktorom je 22 pracovných dní a odpočíta ešte 5 dní dovolenky z aktuálneho mesiaca, teda uvedie zamestnancovi nárok na 17 dní.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    09.07.2021

KROS
Copy link