Zmeny RLFO

Od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá povinnosť oznamovať za zamestnanca Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch:

  • priezvisko vrátane predošlých priezvisk,
  • meno,
  • dátum a miesto narodenia,
  • stav,
  • miesto trvalého pobytu,
  • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodné číslo).

 Zmenu týchto údajov získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb. Naďalej však zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni, zmenu mena a priezviska zamestnanca do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel len za zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

Zamestnankyňa má trvalý pobyt na území SR. Vydala sa 20. 03. 2021 a došlo u nej  k zmene priezviska. Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zamestnávateľovi voči SP? 

 

od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá oznamovaciu povinnosť voči SP pri zmene stavu a priezviska.

Ak by sa vydala zamestnankyňa, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pri zmene jej priezviska program vytvorí RLFO zmena, ktoré zamestnávateľ musí odoslať do Sociálnej poisťovne.

V OLYMPE si viete aj naďalej evidovať zmeny v údajoch, ale RLFO zmena už neposielate do SP. Jednotlivé zmeny zaevidujete cez Personalistiku zamestnanca, karta Personálne údaje alebo Adresy cez  Evidencia zmien údajov.

Oznámenie začiatku, ukončenia materskej a rodičovskej dovolenky 

Od 1. januára 2021 zamestnávateľovi odpadá povinnosť oznámiť za zamestnanca Sociálnej poisťovni začiatok a ukončenie materskej a rodičovskej dovolenky cez RLFO zmena.

Prerušenie sociálneho poistenia, ktoré nastáva z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ naďalej oznamuje Sociálnej poisťovni.

 

Zamestnankyňa od 1. apríla 2021 prechádza z materskej na rodičovskú dovolenku. Akú oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ voči SP?

 

Zamestnávateľ odošle na SP len RLFO prerušenie s dátumom vzniku prerušenia 1. apríla 2021, a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku prerušenia.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link