Menu

Zrušenie registrácie DPH (podľa § 81)

Platiteľ DPH je povinný v poslednom zdaňovacom období, v ktorom bol platiteľom DPH (podľa rozhodnutia daňového úradu) zdaniť majetok, pri obstaraní ktorého si daň odpočítal.

Mesačný platiteľ DPH v januári 2020 požiadal daňový úrad o zrušenie registrácie. Daňový úrad určil posledný deň za platiteľa DPH 14.2.2020.
V dlhodobom majetku eviduje osobný automobil, ktorý kúpil v apríli 2017 v sume 23 560,- eur bez DPH. Zároveň eviduje aj zásoby na sklade v sume 1 832,73 eur.

Dlhodobý majetok
▪ DPH vypočítate zo zostatkovej ceny, ktorú overíte na karte majetku na záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Zostatková cena. Keďže daňovník ruší registráciu v priebehu roka 2020, použije zostatkovú cenu k 31.12.2019.
▪ Zo zostatkovej ceny vypočítate 20% DPH, 7 362 x 20% = 1472,40 eur.

O vypočítanú sumu DPH, ktorú vrátite daňovému úradu navýšite aj obstarávaciu cenu majetku, na záložke Pohyby majetku tlačidlom Pridaj pohyb.
▪ Typ pohybu vyberte Zvýšenie ceny – Zrušenie registrácie platiteľa DPH.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n (Dodanie tovaru a služby v tuzemsku (§ 8 a 9), daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH (§ 81), neovplyvňuje koeficient, vyššia daň) a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Sklad – zásoby
▪ Stav na sklade ku zvolenému dátumu overíte cez Sklad/Skladové karty/Tlač/Stav na sklade. Vo filtri zvoľte nastavte konkrétne kritéria, v našom príklade 14.2.2020 a zvoľte Náhľad.

  • Vo výstupnej zostave bude zobrazená celková skladová cena, ktorú evidujete na sklade ku zvolenému dátumu.
  • Z tejto sumy vypočítate 20% DPH, v našom príklade zo sumy 1 832,73 x 20% = 366,55 eur.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Výpočet a zaúčtovanie DPH pri neodpisovanom majetku (nové od 1.1.2020)

Pri zrušení registrácie sa odvádza DPH aj z tovarov, ktoré boli nadobudnuté na iný účel ako na ďalší predaj pričom ich obstarávacia cena je nižšia ako 1 700,- eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ide o tzv. dlhodobý neodpisovaný majetok, napr. počítač alebo stroj, ktorý sa využíva na podnikanie (nebol kúpený s tým, že sa bude predávať ako zásoba).

Neodpisovaný majetok – PC

Platiteľ DPH má v majetku firmy PC, ktorý kúpil v marci 2018 v sume 1 000,- bez DPH.
DPH sa v tomto prípade vypočíta zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

Základom pre výpočet DPH je zostatková cena k 31.12.2019 (ako keby sa majetok odpisoval rovnomerne 4 roky bez ohľadu na zaradenie),
▪ to znamená 1 000 (obstarávacia cena bez DPH) : 4 roky = 250,- eur, čo je ročný odpis. Čiže zostatková cena k 31.12.2019 je 500,- eur (obstarávacia cena 1 000 – 500 odpis za rok 2018 a 2019).
▪ Zo zostatkovej ceny 500,- eur vypočítajte 20% DPH – čo je suma 100,- eur.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.
Jednoduché účtovníctvo a faktúry

Zaplatená DPH a jej preúčtovanie v peňažnom denníku
Po vytvorení výkazu DPH je suma, ktorú máte uhradiť DÚ zaevidovaná aj do evidencie záväzkov. Úhradu daňovej povinnosti zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.
▪ Po úhrade záväzku celá suma DPH vstupuje do stĺpca PD Zaplatená DPH – čo je výdavok neovplyvňujúci základ dane.
▪ Vypočítaná suma DPH zo zásob a z neodpisovaného majetku (PC) má vstupovať do daňových výdavkov. Z toho dôvodu sumu 466,55 eur preúčtujete cez Interný doklad do stĺpca Ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane.

Ak platiteľ dane odpočítal DPH pomerne (vstupnú sumu DPH krátil koeficientom), zohľadní túto skutočnosť aj pri odvode DPH – pri zrušení registrácie DPH.

KROS
Copy link