Menu

Zrušenie registrácie DPH (podľa § 81)

Platiteľ DPH je povinný v poslednom zdaňovacom období, v ktorom bol platiteľom DPH (podľa rozhodnutia daňového úradu) zdaniť majetok, pri obstaraní ktorého si daň odpočítal.

Mesačný platiteľ DPH v januári 2020 požiadal daňový úrad o zrušenie registrácie. Daňový úrad určil posledný deň za platiteľa DPH 14.2.2020.
V dlhodobom majetku eviduje osobný automobil, ktorý kúpil v apríli 2017 v sume 23 560,- eur bez DPH. Zároveň eviduje aj zásoby na sklade v sume 1 832,73 eur.

Dlhodobý majetok
▪ DPH vypočítate zo zostatkovej ceny, ktorú overíte na karte majetku na záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Zostatková cena. Keďže daňovník ruší registráciu v priebehu roka 2020, použije zostatkovú cenu k 31.12.2019.
▪ Zo zostatkovej ceny vypočítate 20% DPH, 7 362 x 20% = 1472,40 eur.

O vypočítanú sumu DPH, ktorú vrátite daňovému úradu navýšite aj obstarávaciu cenu majetku, na záložke Pohyby majetku tlačidlom Pridaj pohyb.
▪ Typ pohybu vyberte Zvýšenie ceny – Zrušenie registrácie platiteľa DPH.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n (Dodanie tovaru a služby v tuzemsku (§ 8 a 9), daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH (§ 81), neovplyvňuje koeficient, vyššia daň) a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Sklad – zásoby
▪ Stav na sklade ku zvolenému dátumu overíte cez Sklad/Skladové karty/Tlač/Stav na sklade. Vo filtri zvoľte nastavte konkrétne kritéria, v našom príklade 14.2.2020 a zvoľte Náhľad.

  • Vo výstupnej zostave bude zobrazená celková skladová cena, ktorú evidujete na sklade ku zvolenému dátumu.
  • Z tejto sumy vypočítate 20% DPH, v našom príklade zo sumy 1 832,73 x 20% = 366,55 eur.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

Výpočet a zaúčtovanie DPH pri neodpisovanom majetku (nové od 1.1.2020)

Pri zrušení registrácie sa odvádza DPH aj z tovarov, ktoré boli nadobudnuté na iný účel ako na ďalší predaj pričom ich obstarávacia cena je nižšia ako 1 700,- eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ide o tzv. dlhodobý neodpisovaný majetok, napr. počítač alebo stroj, ktorý sa využíva na podnikanie (nebol kúpený s tým, že sa bude predávať ako zásoba).

Neodpisovaný majetok – PC

Platiteľ DPH má v majetku firmy PC, ktorý kúpil v marci 2018 v sume 1 000,- bez DPH.
DPH sa v tomto prípade vypočíta zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

Základom pre výpočet DPH je zostatková cena k 31.12.2019 (ako keby sa majetok odpisoval rovnomerne 4 roky bez ohľadu na zaradenie),
▪ to znamená 1 000 (obstarávacia cena bez DPH) : 4 roky = 250,- eur, čo je ročný odpis. Čiže zostatková cena k 31.12.2019 je 500,- eur (obstarávacia cena 1 000 – 500 odpis za rok 2018 a 2019).
▪ Zo zostatkovej ceny 500,- eur vypočítajte 20% DPH – čo je suma 100,- eur.

Zaúčtovanie DPH
▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.
Jednoduché účtovníctvo a faktúry

Zaplatená DPH a jej preúčtovanie v peňažnom denníku
Po vytvorení výkazu DPH je suma, ktorú máte uhradiť DÚ zaevidovaná aj do evidencie záväzkov. Úhradu daňovej povinnosti zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.
▪ Po úhrade záväzku celá suma DPH vstupuje do stĺpca PD Zaplatená DPH – čo je výdavok neovplyvňujúci základ dane.
▪ Vypočítaná suma DPH zo zásob a z neodpisovaného majetku (PC) má vstupovať do daňových výdavkov. Z toho dôvodu sumu 466,55 eur preúčtujete cez Interný doklad do stĺpca Ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane.

Ak platiteľ dane odpočítal DPH pomerne (vstupnú sumu DPH krátil koeficientom), zohľadní túto skutočnosť aj pri odvode DPH – pri zrušení registrácie DPH.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link