KROS logo
Novinky HYPO 02/2017 HYPO


Nová verzia HYPO 15.00 + HYPOCAD 5.00

Vážený používateľ programu HYPO,

     dovoľte, aby sme Vás informovali o vydaní novej verzie HYPO 15.00 a modulu HYPOCAD. 

Čo je nové vo verzii HYPO 15.00?

 • Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.
 • Všetky metódy výpočtu VŠH pozemku sú prístupné z jedného formulára.

 • Vytvorili sme nový typ výstupu pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZÚO tak, aby bol automaticky nie len obsahovo ale aj dizajnovo správne vyhotovený, a to bez potreby jeho ďalšej úpravy.

 • Na formulár metódy výpočtu kombinovanej a výnosovej hodnoty stavieb pribudlo tlačidlo „Dotiahni“, prostredníctvom ktorého je možné kopírovať údaje z ľubovoľnej kombinovanej metódy zaevidovanej v posudku.

 • V novej verzii je pridaná možnosť evidencie nedokončenosti, príp. poškodenosti aj pre Iné stavby. Tiež sme túto možnosť zaevidovania pridali aj pre stavby hodnotené na základe iných katalógov, nie len Metodiky ÚSI.
 • Do nastavení pribudla voľba nečíslovať stranu so znaleckou doložkou, čím možno dosiahnuť aby ZD tvorila samostatnú, nezávislú časť vo vytvorenom posudku. Do vytlačeného posudku tak môžete vkladať prílohy bez toho, aby sa porušilo číslovanie strán. 

 • Vo formulári výpočtu VŠH lesa metódou polohovej diferenciácie je možné zadať vek lesa namiesto roku výsadby porastu.   

 • Doplnili sme vzory do titulnej strany pre doplnenie a kópiu znaleckého úkonu.

 • Do úvodného wizardu je pridaná možnosť Predvyplniť vlastnícky podiel objektov, ktorou sa odstránilo duplicitné zadávanie vlastníckeho podielu pre jednotlivé hodnotené stavby a príslušenstvá.

 • Na hornú lištu programu a tiež do každého formulára je pridaná ikona Helpu (otáznik). Po kliknutí na ikonku sa automatický zobrazí Help v tej oblasti, z ktorej bol spustený (rovnaká funkcia spustenia ako klávesou F1).

 • Do formulárov výpočtu technickej hodnoty rodinných domov, chát a garáž je pridaný údaj Celková zastavaná plocha, ktorý má výlučne informatívny charakter.

 • V rámci zlúčenej stavby sme pridali možnosť meniť poradie jednotlivých zlúčených objektov.

 • Zabezpečili sme, aby sa napálené posudky mohli opäť otvárať priamo z CD.

 • Kvôli lepšej prehľadnosti a rýchlejšiemu výberu sme upravili dizajn vybraných rozpočtových ukazovateľov (rodinné domy, chaty a garáže) do stromovej štruktúry.

 • Doplnili sme chýbajúce katastrálne územia a aktualizovali databázu PSČ.

Aktualizácia HYPO

Novinky v module HYPOCAD

 • V HypoCad-e sa nachádza úplne nová možnosť vloženia scanu výkresu (pôdorysu) v mierke a jeho kótovanie. Tým pádom je možné do vloženého scanu výkresu ďalej vkladať kóty so zistenými rozmermi, prípadne doň vyznačovať zistené zmeny oproti projektu.
 • Vo verzii je zapracovaná možnosť otočenia objektov, príp. celého pôdorysu podľa vodorovnej alebo zvislej osi. A tak už nie je potrebné zrkadlovo otočené byty kresliť nanovo, teraz ich stačí iba otočiť podľa vodorovnej alebo zvislej osi.  

 • Pridali sme možnosť nastaviť hrúbku čiary na najtenšiu tak, aby bolo čiaru možné kresliť rovnakou hrúbkou akou sú aj kótovacie čiary.

 • Vylepšili sme prácu s objektami. Od teraz bude pre Vás jednoduché a rýchle vykonať výber, uchopenie, presun alebo kopírovanie jedného alebo viacerých objektov. 

 • Vylepšili sme možnosť zmeny farieb a hrúbky čiar pre jeden objekt, príp. aj pre viaceré objekty.

 • Zapracovaním viacerých noviniek a vylepšení sme dosiahli zrýchlenie HypoCad-u (zrýchlenie načítania, kreslenia objektov, ukladania výkresov a pod.).  

 

Kompletný zoznam zmien sa nachádza na našej internetovej stránke.

Ako získate novú verziu?

 • Po úhrade predfaktúry, ktorú sme Vám zaslali dňa 20. 2. 2017 Vám do 3 pracovných dní zašleme CD s novou verziou.
 • Novú verziu HYPO 15.00 nie je možné bezplatne stiahnuť z internetu, pretože je to tzv. "veľký" upgrade. V prípade, ak Vám ponuka na novú verziu neprišla nás prosím kontaktujte.
 • Upozornenie: Od roku 2014 je v cene Balíka podpory zohľadnené, ako často si ho obnovujete. Ak si obnovujete Balík podpory každý rok, je Vaša cena Balíka podpory výrazne nižšia.
Ing. Juliána Mičechová


Ing. Juliána Mičechová
konzultantka znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk