Časté otázky pre produkt HYPO

Ohodnocovanie (18)

Pri stavbách, ktoré majú vo zvislom alebo vodorovnom členení časť, ktorá sa typom konštrukcie alebo účelom výrazne líši podľa zatriedenia do klasifikácie stavieb (napr. dielne s kanceláriami na hornom podlaží, bytové domy s obchodmi na prvom nadzemnom podlaží, výrobné haly s administratívnymi alebo technickými prístavbami a pod.), východisková hodnota sa môže vypočítať ako súčet ohodnotení jednotlivých častí. Pri vodorovnom delení sa obstavaný priestor základov a strechy, t.j. spoločných častí stavby, rozdelí podľa pomerov obstavaného priestoru vrchnej stavby jednotlivých častí.

Obdobným spôsobom sa postupuje pri vstavbách v halových objektoch. Obstavaný priestor halového objektu sa neznižuje o obstavaný priestor vstavby, výnimku tvorí zvisle oddeliteľná (samostatná) časť. V koeficiente vybavenosti halového objektu sa nezohľadňuje vybavenie vstavby a naopak.

Ak obstavaný priestor časti stavby, ktorá sa typom konštrukcie alebo účelom výrazne líši podľa zatriedenia do klasifikácie stavieb, tvorí nevýrazný podiel z celkového obstavaného priestoru stavby, ohodnotenie sa vykoná podľa prevažujúcej časti.

Pri rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách sa dokončenosť zadáva vo formulári “Rozostavanosť”. V hlavnom formulári sa nastavte v stromovej štruktúre na objekt (rodinný dom, chata, garáž alebo drobná stavba), ktorý budete ohodnocovať. Cez tlačidlo Pridaj sa zobrazí formulár “Všeobecné informácie o stavbe”. Do formulára vpíšte základné údaje o stavbe a zadajte podlažia hodnoteného objektu. Dokončenosť sa stanovuje pre každé podlažie ohodnocovaného objektu samostatne. Po zadaní podlaží stlačte tlačidlo Tvorba RU na 1m2 ZP. Otvorí sa formulár “Tvorba rozpočtového ukazovateľa”, v ktorom nájdete v dolnej časti tlačidlo Dokončenosť. Výberom tohto tlačidla sa otvorí formulár “Rozostavanosť”, v ktorom sa zadáva dokončenosť a nie rozostavanosť zadávaných znakov v percentách. Do formulára sú prenesené iba znaky, ktoré boli zadané pri tvorbe RU.

Na nastavenie rovnakej dokončenosti pre všetky prvky v tabuľke slúži box Nastaviť dokončenosť všetkých prvkov na. Do tohto boxu vpíšete hodnotu dokončenosti, ktorú chcete zadať pre všetky prvky a po stlačení tlačidla Nastav sa táto hodnota automaticky prenesie do tabuľky ku každému prvku.

Pri stavbách, bytoch a objektoch ohodnocovaných podľa iných katalógov ako je katalóg ÚSI Žilina nie je v programe možné hromadne zadávať rovnakú dokončenosť pre všetky prvky.

Sú dve možnosti ohodnotenia k inému roku a to keď vytvárate nový posudok, alebo keď už posudok vytvorený máte:

 • Nový posudok – Cesta: Posudok >> Nový >>Kvartál >> prepíšete rok.
 • Vytvorený posudok – Cesta: Posudok >> Starý >> Úvod >> Základné údaje >> prepíšete rok.

Možnosť Trvale neslúži svojmu účelu pri studniach a vonkajších úpravách aktivujete v Základných údajoch prepnutím Väzby posudku na konkrétnu vyhlášku na možnosť neobmedzovať.

V programe sú vyšedené niektoré boxy ako napr. náklady na opravy, trvale neslúži svojmu účelu… . Ak chcete sprístupniť tieto boxy, musíte si vybrať v úvode posudku väzbu na konkrétnu vyhlášku neobmedzovať. Vtedy bude možné do textových boxov zadať príslušné hodnoty. Zvolenú vyhlášku môžete zmeniť aj počas ohodnocovania z hlavného formulára cez Úvod – Základné údaje. Vyhlášky MS SR č. 86/2002 Z. z. a č. 492/2004 Z. z. neumožňujú znalcovi zadať tieto údaje a preto sú boxy na ich zadanie zneprístupnené.

Aktuálnu úrokovú mieru NBS získate na stránkach www.nbs.sk a miera rizika sa spravidla určuje vo výške ½ diskontnej sadzby NBS (v štandardných prípadoch). Pri určovaní miery rizika treba pamätať na fakt, že čo je zohľadnené v odčerpateľnom zdroji (napr. odhad straty nájmu), nemôže byť duplicitne zohľadnené v miere rizika.

POZOR!!!

Vo výpočte VŠH nájmu pozemku (a VŠH závady) sa zadáva úroková mierahttps://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-a-analyticke-prehlady/urokova-statistika/bankova-urokova-statistika-vklady

Úroková sadzba ECB je úplne iný údaj, ktorý sa používa pri výpočte VŠH výnosovou metódou: https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb

Áno. Keď potrebujete ohodnotiť byt a nebytový priestor, ktoré majú spoločné charakteristiky (napr. sa nachádzajú v jednom bytovom dome) využite na to tlačidlo Kópia. Byt sa do nebytového priestoru skopíruje so všetkými zadanými a vypočítanými hodnotami, vrátane TH, VH, RU, Kv a dokončenosti.

Áno, v programe existuje funkcia kopírovania (doťahovania) kombinovaných metód uvedených v posudku.

   • Vo formulári kombinovanej metódy sa nachádza tlačidlo Dotiahni.

   • Kliknutím naň sa otvorí okno, v ktorom je ponuka so všetkými už zaevidovanými kombinovanými metódami v práve vypracovávanom posudku. Z ponúkaných možností si môžete vybrať tú, z ktorej údaje chcete skopírovať.

   • Pozor! Do otvoreného formulára sa skopírujú všetky údaje zo zvolenej kombinovanej metódy. Preto je veľmi dôležité si následne prispôsobiť skopírované údaje na konkrétnu hodnotenú stavbu/stavby/skupinu.

Tip: Na rovnakom princípe funguje aj kopírovanie porovnávacej metódy medzi pozemkami.

Vypočítať VŠH bytu inou metódou ako VŠH garáže prislúchajúcej k tomuto bytu je možné rozdelením stavieb do skupín. V hlavnom formulári sa v stromovej štruktúre nastavte na položku Všeobecná hodnota. Nad tabuľkou, ktorá sa zobrazí v pravej časti zaškrtnite box Rozdeliť stavby do skupín. Cez tlačidlo Pridaj môžete vytvárať samostatné skupiny, pre ktoré budete počítať všeobecnú hodnotu. V tomto prípade zaraďte byt do jednej skupiny a garáž do druhej a pre každú skupinu môžete vypočítať všeobecnú hodnotu zvolenou metódou osobitne.

V programe je možné zlúčiť stavby rôznej životnosti aj napriek tomu, že program kontroluje vzťah životností jednotlivých zlučovaných stavieb. Vo väčšine prípadov by samostatne ohodnocované časti mali ukončiť životnosť v jednom roku. Výnimku môžu tvoriť konštrukčne výrazne odlišné stavby (napr. železobetónová a drevená).

TIP: Odporúčame v takýchto prípadoch, napísať do popisu zlúčenej stavby aj zdôvodnenie odlišných životností.

 • Hodnotenie podľa novej vyhlášky MS SR č.213/2017 sa nachádza len v novej verzii HYPO 15.61
 • Pozemkoch nájdete pod zoznamom parciel rozbaľovacie menu Hodnotenie, v ktorom si vyberiete vyhlášku č. 213/2017.

 • Pozor! Ak vytvárate nový posudok s použitím staršieho posudku, nezabudnite pre každý pozemok vybrať Vyhlášku č. 213/2017. Program ju nezvolí automaticky.
 • Aktualizované koeficienty polohovej diferenciácie sa nachádzajú v karte Koeficienty. Pri každom koeficiente je potrebné kliknúť na tlačítko lupy , aby sa Vám do tabuľky okrem hodnôt preniesol aj popis vybranej kategórie.

Výnosová hodnota sa v programe zadáva pri výpočte všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou.

Analytická metóda výpočtu opotrebovania pomocou objemových podielov konštrukcií a vybavenia stavby sa môže použiť v nasledovných prípadoch:

 • Hodnotená stavba je pred alebo po oprave, ktorá je vykonaná mimo bežnej údržby stavby.

 • Hodnotená stavba je vo veľmi dobrom alebo zlom technickom stave.

 • V prípadoch, pri ktorých výpočet opotrebenia lineárnou metódou nezodpovedá skutočnosti alebo opotrebenie je objektívne väčšie ako 80 %.

 • Pri hodnotení kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok.

Nie, momentálne program tento postup neumožňuje. Ak chcete ohodnotiť jednu stavbu k dvom rozdielnym dátumom, musíte vytvoriť dva samostatné posudky.

V blízkej budúcnosti uvažujeme s pridaním tejto možnosti do programu.

 • Áno, pri vytváraní posudku treba ručne zadať kvartál a rok hodnotenia nehnuteľnosti.
 • Ak používate aj program MEMO, treba zmeniť kvartál a rok hodnotenia úkonu.
 • Nezabudnite si zmeniť aj kcú podľa príslušného kvartálu.

Koeficient kPD pri polohovej diferenciácii môžete vytvoriť váhovým priemerom faktorov uvedených vo vyhláške (napríklad metodika USI). Ak hovoríme o určení priemerného kPD, tak tento nie je presne definovaný, pretože je závislý na čase a stave trhu v tej-ktorej lokalite. Odporúčané hodnoty priemerných kPD boli zverejnené v časopise Znalectvo. Pripomínam, že sú odporúčané a nemajú záväzný charakter. Ak Vám tieto nebudú vyhovovať, je potrebné si zdôvodniť inú výšku priemeného kPD.

Táto voľba ovplyvňuje nasledujúce veci:

– Umožňuje zaškrtnúť Trvale neslúži svojmu účelu v studniach a vonkajších úpravach

– V kombinovanej metóde zmení vo výstupe tabuľku odčerpateľný zdroj

– Umožňuje zadať náklady na opravy

Všeobecné (9)

V hlavnom formulári môžete pomocou tlačidiel “Šípka hore” a “Šípka dole” premiestňovať už zadané objekty vo všetkých položkách stromovej štruktúry. Nastavením sa na položku, ktorú chcete premiestniť a stlačením tlačidla “Šípka hore” alebo “Šípka dole” sa vybratá položka presunie o jeden riadok vyššie alebo nižšie.

Áno, podobne ako sa automaticky vyplní meno znalca, je možné od verzie 16.70 nastaviť aj automatické vyplnenie miesta vykonania posudku.

Stačí, ak si v novom posudku vypíšete miesto vykonania a do každého ďalšieho nového posudku sa Vám tento údaj automaticky dotiahne. Samozrejme, vždy môžete tento údaj ručne zmeniť.

Nové vzorové texty nájdete v Úvode, Titulnej strane, Začiatku posudku, Prílohách a Znaleckej doložke cez lupku v pravom dolnom rohu.

Vzorový text si upravte podľa vašich potrieb. Môžete si pridať vlastný text.

Ak chcete zachovať formátovanie, zaškrtnite „Zachovať pôvodný štýl písma“.

Po zaškrtnutí „Použiť pre nové posudky“ sa bude vybraný text prenášať do každého nového posudku.

V prípade, ak nie je možné otvoriť posudok z CD:

  • prekopírujte napálený posudok z CD do ľubovoľného adresára, napr. na pracovnú plochu

  • skopírovaný posudok v adresári už jednoducho otvoríte len dvojklikom na ikonu posudku

Pozn.: Týmto spôsobom otvorený posudok neupravujte, akékoľvek vykonané zmeny v takto otvorenom posudku nebudú uložené. Posudok otvorený dvojklikom z plochy slúži len na účel kontroly.

Vyhlásenie je podľa novej vyhlášky súčasťou znaleckej doložky.

V posudkoch vytvorených od 1.8. 2018 teda v Závere vyhlásenie nehľadajte.

Vzor novej  Znaleckej doložky nájdete v nových vzorových textoch.

 • Nie, na rozdiel od ostatných programov, k programu HYPO školskú verziu neposkytujeme. Program je určený pre znalcov a tí študujú špecializované štúdium po ukončení vysokej školy. Z tohto dôvodu nemáme školskú verziu pre stredné a vysoké školy.
 • Jedinou výnimkou je ÚSI Žilina, kde poskytujú špecializované štúdium pre znalcov.
 • Môžeme Vám ponúknuť demoverziu.

Ak chcete vložiť obrázky pomocou fotošablón v Prílohách, musíte mať zapnutú možnosť používaj formátované popisy. Túto možnosť nájdete v Nastaveniach programu v časti Štýl písma.

Po prvej inštalácii programu HYPO  sú položky (titulná strana, úvod, začiatok posudku, záver…., a vytvorenie) v hlavnom formulári vysivené (neprístupné), nedá sa na ne kliknúť. Je to z toho dôvodu, že v programe ešte nebol vytvorený nový posudok ani otvorený existujúci posudok.

Po vytvorení nového posudku cez ikonu Nový alebo otvorením existujúceho posudku cez ikonu Denník príp. Otvor sa všetky položky sprístupnia.

Áno. Údaje o počte obyvateľov sa neustále menia a problém vzniká hlavne vtedy, ak sa kvôli tomu zmení zaradenie obce. Z tohoto dôvodu si v programe HYPO v Zozname obcí môžete zmeniť  zaradenie obce pomocou tlačítok Pridaj, Oprav, Vymaž.

Do Zoznamu obcí sa dostane cez lupku pri určení percenta VHmj inej obce vo formulári Metóda polohovej diferenciácie pozemku.

Nastavenia (7)

 • Ak sa Vám zdá, že popisový formulár v programe HYPO (okno, v ktorom píšete alebo vkladáte text popisu) je príliš malé, môžete ho jednoducho zväčšiť na celú obrazovku tak, že na hornú lištu kliknete dvojklikom myši.
 • Ak si prajete priblížiť text, ktorý sa nachádza na bielom podklade v popisovom okne, stlačte klávesu Ctrl a zároveň rolujte kolieskom myši.

Nastavenie nájdete v hlavnom menu programu Nastavenie >> kCU. Dostanete sa do formulára “Tabuľka kCU”. Najskôr vyhľadajte vo výbere Q a rok posudku aktuálny kvartál (3.Q –2005 ). Ak ste taký nenašli, zvoľte tlačidlo Nový a do políčok, ktoré sa ukážu vľavo vpíšte “3” a “2005”. Potom stlačte tlačidlo Ulož. Týmto postupom vytvoríte možnosť zadávania kCU pre 3Q 2005. Z výberu Q a rok posudku opätovne vyberte novovytvorený 3Q 2005. Stlačte Pridaj – vytvorí sa Vám zadávací riadok v tabuľke. Do prvého stĺpca napíšte 4, do druhého 1996 a do posledného 1,841. Následne stlačte Enter, alebo vyjdite z formulára stlačením tlačidla OK.

Farby zobrazovania tabuliek si môžete navoliť sami z hlavného menu Nastavenie >> Voľby >> HTML výstup >> Vlastný formát. Ak máte v rozbaľovanom zozname „Automatický formát“ nastavený „Vlastný“ môžete si v položkách „Pozadie hlavičky“ a „Pozadie dát tabuľky“ sami zvoliť vlastnú farbu.

Pretože nemáte v Nastaveniach programu MEMO zvolenú možnosť Nenavyšovať  podielovú odmenu pre Euro.

Túto možnosť aktivujete v programe MEMO v záložke Ďalšie funkcie/Nastavenia zaškrtnutím boxu Nenavyšovať podielovú odmenu pre Euro.

Sumy vo vyúčtovaní sa zmenia až po odkliknutí a opätovnom zakliknutí boxu podielová odmena.

Program nezmrzol, len sa Vám okno s prístavbou otvorilo mimo monitora. Najčastejšie sa “schová” do ľavého dolného rohu pod nástrojovú lištu na pracovnej ploche.

Okno, z ktorého je viditeľný len horný okraj, treba vytiahnuť myškou do stredu monitora.

Po opätovnom zapnutí sa okno otvorí v strede monitora.

Áno. Vo formulári Pridaj zadávateľa sa kliknutím na lupku  dostanete do číselníka, kde si môžete priamo zadaťzmeniť alebo vymazať PSČ a mesto. Takto upravené údaje už ostanú uložené v programe pre budúce použitie.

Vo formulári Nastavenia prejdite na záložku Výstup. Tam nájdete tlačítko Nastavenie hlavičky, päty a číslovania.

V záložke Ostatné strany si v nastaveniach päty zvolíte číslovanie.

Tvorba posudkov (6)

V prípade, že Vám program nechce vytvoriť posudok, je to tým že nemôže nájsť miesto na disku, kde máte uložený program Word. Je nutné uviesť v programe cestu, ako si Word nájde.

 • Manuálne – Cesta: Nastavenie >> Voľby >> Nájdi ručne >> nájdete vo Vašom počítači cestu k Winword.exe a odkliknete.
 • Automaticky – Cesta: Nastavenie >> Voľby >> Adresár aplikácie Winword >> Hľadaj automaticky >> všetko potvrdíte.

V prípade, že ste si posudky uložili niekde mimo programu Hypo, naspäť ich môžete dostať dvomi spôsobmi:

 • manuálne – otvorím adresár s posudkami a skopírujem všetky posudky do adresára, v ktorom sa nachádzajú posudky v programe Hypo (zvyčajne C:\Hypotek). Následne otvorím Starý posudok >> Aktualizovať.
 • automaticky – Cesta: Archivácia >> Pritiahni >> Viac naraz >> cesta (vyberiete adresár, kde máte posudky uložené) >> Označiť >> Otvor.

Objekty sa preklopiť do nového posudku dajú. Cesta: Posudok >> Nový >> Naplniť nový posudok údajmi z označeného posudku (to čo tam nemá byť, je nutné vymazať).

Táto operácia nie je možná. Program umožňuje naplniť nový posudok iba údajmi z jedného existujúceho posudku.

Funkciu Poradie stavieb vo výstupe sme presunuli z hlavnej nástrojovej lišty do ikony Vytvorenie.

Áno. Do rozbaľovacieho menu Katastrálne územie môžete aj písať. Postupným zadávaním písmen sa Vám výber katastrálnych území zužuje.

Inštalácia (5)

 • Áno, ale musíte použiť niektorý z emulátorov Windows.
 • V predajni Apple vám odporúčajú vhodné softvérové riešenie.

Áno. Po dôkladnom otestovaní môžeme potvrdiť, že program HYPO funguje aj pod novým operačným systémom Windows 10.

Zrejme máte slabšie pripojenie. Preto Vám odporúčame aj pre ďalšie sťahovanie nasledovné. Náš server podporuje čiastočné sťahovanie súborov a pokračovanie sťahovania po spadnutí prenosu. Nainštalujte si aplikáciu GetRight  (na http://www.getright.com/ nájdete podrobnosti ) alebo priamo stiahnite inštalátor cez http://www.xright.com/getrt510.exe. Po nainštalovaní tejto aplikácie môžete pokračovať v sťahovaní upgradu HYPO aj potom, ako spojenie „spadlo“ ( dokonca aj po prípadnom reštarte počítača ) tzn. nemusíte sťahovať na jedenkrát.

nštaláciou upgradu (vyššej verzie) sa Vám v programe nevymažú ani neporušia vytvorené posudky. Program sa upgraduje na vyššiu verziu a všetky nastavenia zostanú nezmenené. Rozdiel je iba pri prechode medzi verziami HYPO 4 a HYPO 5. Program HYPO 5 sa inštaluje do iného adresára ako program HYPO 4 a v počítači sa správa ako úplne nový program. Po prvej inštalácii je program HYPO 5 prázdny. Neobsahuje posudky vytvorené vo verzii HYPO 4 ani prednastavené texty, ktoré ste si uložili do databázy textov.

Naplnenie programu HYPO 5 údajmi z programu HYPO 4 je nasledovné:

 1. Prednastavené texty z databázy textov preneste pomocou funkcií export a import textov. Z hlavného formulára programu HYPO 4 vyberte voľbu Nastavenie – Archivácia – Export textov. Program automaticky uloží všetky preddefinované texty do adresára, ktorý vyberiete na disku. Následne z hlavného formulára programu HYPO 5 vyberte voľbu Nastavenie – Archivácia – Import textov. Program načíta všetky preddefinované texty z vytvoreného adresára do programu HYPO 5.

 2. Posudky pritiahnete do programu HYPO 5 z hlavného formulára cez voľbu Nastavenie – Prebrať nastavenia a posudky z HYPO 4. Zobrazí sa formulár “Aktualizácia posudkov na novú verziu a preberanie nastavení”, pomocou ktorého priťahujte do programu iba posudky. Nastavenia nepriťahujte!

TIP: Odporúčame, aby ste pred každou inštaláciou novej verzie ako aj pri každej vážnej zmene v počítači zálohovali všetky posudky do záložného adresára na disku príp. na CD. Môžu sa totiž vyskytnúť náhodné chyby.

Program sa Vám pravdepodobne nainštaloval na iné miesto ako bola predchádzajúca verzia.

Nová verzia musí byť nainštalovaná na tom istom mieste ako bola predchádzajúca verzia, najčastejšie C:/ HYPO_NET.

Ak sa Vám HYPO už nainštalovalo na iné miesto, tu je postup, ako to môžete opraviť:

 • Cez ovládací panel si odinštalujte verziu HYPO, ktorá sa nainštalovala na nesprávne miesto.
 • Potom si vymažte vytvorený adresár HYPO_NET. Ak sa v tomto adresári nachádzajú nejaké nové posudky, ktoré si želáte zachovať, dočasne si ich presuňte na plochu.
 • Nanovo si z CD nainštalujte novú verziu HYPO .
 • Dávajte pozor pri inštalácii. Keď Vás inštalátor vyzve na výber miesta pre inštaláciu, zvoľte si pomocou tlačítka Prechádzať to umiestnenie, kde ste HYPO mali nainštalované aj predtým. Najčastejšie je to C:/HYPO_NET.

Previous

Next

KROS
Copy link