E-book: Praktický sprievodca DPH v jednoduchom účtovníctve

i

Počet strán

129

Zverejnenie

November 2018

Cena

10 € (12 € s DPH)

Autor

Eva Mičurová M.B.A.

Kedy je potrebné registrovať sa pre DPH? Aké povinnosti má platiteľ DPH? Ako fakturovať tovary alebo služby v tuzemsku, do Európy či celého sveta? Kedy platíte DPH vy a kedy táto povinnosť prechádza na obchodného partnera? Viete, čo robiť, ak nadobúdate tovar alebo službu z EÚ?

Zákon o DPH je dynamický, neustále sa mení a dopĺňa tak, aby zosúladil legislatívu štátov EÚ a našich doterajších predpisov. Publikácia vás prevedie nie len definíciou DPH a jej základnými pravidlami, ktorými sa treba riadiť na Slovensku, ale nájdete v nej aj dôležité príklady z praxe a najčastejšie otázky účtovníkov pri obchodovaní v tuzemsku, s krajinami Európskej Únie alebo tretími štátmi.

Obsah e-booku

Úvod

Zoznámte sa so základnými pojmami v oblasti DPH

 • Registračná povinnosť pre DPH
 • Zdaniteľný obchod
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Povinnosti platiteľov DPH
 • Zdaňovacie obdobie
 • Uplatnenie DPH na základe platby
 • Základ dane a sadzba dane
 • Pomerné odpočítanie dane a koeficient

Oslobodenie od dane

 • Vykazovanie oslobodených činností

Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu § 43

 • Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ
 • Dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do EÚ
 • Premiestnenie tovaru

Daňový doklad

 • Povinné náležitosti daňového dokladu
 • Kedy vystavujete faktúru a kedy bloček?
 • Slovné informácie na faktúrach
 • Doklad z registračnej pokladnice ERP/VRP
 • Vzor správne vystavenej faktúry

DPH vo fakturácii

 • Faktúra do tuzemska za tovar alebo služby
 • Faktúra za tovar do zahraničia – iného členského štátu
 • Faktúra za služby do zahraničia – iného členského štátu
 • Vývoz tovaru do tretieho štátu
 • Služby dodané do tretieho štátu
 • Faktúra podľa § 69 zákona o DPH – tuzemský prenos daňovej povinnosti
 • Zálohové faktúry
 • Mini One Stop Shop

DPH pri evidovaní došlých faktúr

 • Prijatie služieb z EÚ v tuzemsku – došlá faktúra za služby
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ v tuzemsku – došlá faktúra za tovar
 • Došlá faktúra za tovar a služby z tretích krajín
 • Došlá faktúra s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 – stavebné práce
 • Došlá faktúra za výdavky osobnej spotreby
 • Došlá faktúra za poistnú udalosť

Oprava základu DPH

 • Dobropisy, ťarchopisy
 • Oprava základu dane pri dodaní tovaru v tuzemsku
 • Oprava základu dane pri nadobudnutí tovaru z EÚ
 • Oprava tuzemskej dodávky tovaru pri zvýšení ceny za tovar
 • Oprava dodávky tovaru z dôvodu zľavy za skoršiu platbu
 • Vyúčtovacie faktúry za plyn/elektrinu
 • Oprava faktúry z dôvodu nesprávneho uplatnenia sadzby DPH

DPH pri účtovaní v peňažnom denníku

 • Tržba z ECR
 • Účtovanie PHL a vzorové doklady

Zaujímavé režimy DPH

 • Nákup nového dopravného prostriedku zo zahraničia (EÚ)
 • Nákup tovaru u spoločnosti Alza CZ
 • Predaj stravných lístkov zamestnancom z pohľadu DPH
 • Zásielkový predaj

DPH v evidencii

 • Kontrola evidencie DPH
 • Tvorba výkazu DPH a jeho export
 • Tvorba kontrolného výkazu a jeho export
 • Tvorba súhrnného výkazu a jeho export

Vrátenie DPH

 • Vrátenie DPH z inej krajiny EÚ v roku 2018

Započítanie nadmerného odpočtu s daňovou povinnosťou

Novela zákona o DPH v roku 2019

KROS
Copy link