Písomný príkaz objednávateľa

Ochrana záujmov objednávateľa a predchádzaniu vzniku škody pri poskytovaní účtovných a/alebo iných služieb patrí pre KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10564/L, IČO: 31 635 903 (ďalej aj „poskytovateľ“) medzi priority. Pri poskytovaní služieb postupujeme v súlade s právnymi predpismi a dbáme na transparentné a zákonné riešenia vašich požiadaviek.

Pred vyplnením tohto písomného príkazu Vám odporúčame prečítať Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi poskytovateľom, a jej objednávateľom v oblasti poskytovania účtovných služieb alebo spracovania mzdovej agendy a/alebo ďalších činností súvisiacich s ekonomickou agendou zákazníkov prostredníctvom softvéru poskytovateľa. Podmienky a vzťahy v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktoré sú zverejnené na stránke www.kufio.sk. Nájdete v nich komplexné informácie o právach a povinnostiach zmluvných strán.

Tento písomný príkaz podáva objednávateľ v zmysle ust. čl. IV bod. 12 VOP, a berie na vedomie, že pokyn môže byť nevhodný či neúčelný pre plnenie zmluvy, VOP a/alebo platných právnych predpisov. V prípade, ak bude objednávateľ trvať na postupe a úkonoch, poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu takto spôsobenú a poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Údaje o objednávateľoviZadajte vaše obchodné menoV tvare ulica, číslo, PSČ, mestoMeno zástupcuVyplňte vaše IČOVyplňte vaše DIČVyplňte vaše IČ DPH alebo uveďte text Neplatiteľ DPHKontaktná osoba pre komunikáciuVaše telefónne čísloVáš e-mail

Predmet pokynu

Uplatňujem si nasledovné právo na písomný pokyn, vyplývajúce z VOP.Povinné poleNapíšte mestoVyberte si dátum
* Hviezdičkou sú zvýraznené povinné údaje

KROS a.s. spracúva vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu platnosti zmluvy a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac o ochrane osobných údajov.

KROS
Copy link