Návrh na uzavretie zmluvy

Údaje o poskytovateľovi: KROS, a.s., A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina, v zastúpení: Ing. Alexander Matiščík, predseda predstavenstva, IČO: 31635903, DIČ: 2020450608, IČ DPH: SK2020450608, Email: kufio@kros.sk

Údaje o objednávateľoviZadajte vaše obchodné menoV tvare ulica, číslo, PSČ, mestoMeno zástupcuVyplňte vaše IČOVyplňte vaše DIČVyplňte vaše IČ DPH alebo uveďte text Neplatiteľ DPHKontaktná osoba pre komunikáciuVaše telefónne čísloVáš e-mail

Predmet zmluvy a rozsah poskytovaných služieb


Jednoduchého účtovníctvaPodvojného účtovníctvaPersonálnej a mzdovej agendy

a záväzok objednávateľa za riadne poskytnuté služby zaplatiť odplatu spôsobom a vo výške dohodnutej vo VOP a/alebo v zmluve.VoliteľnéVoliteľné v prípade vedenia personálnej a mzdovej agendy

Cena služby
KUFIO XSKUFIO SKUFIO MKUFIO L

Cena služby KUFIO sa riadi aktuálnym cenníkom dostupným na webe poskytovateľaVoliteľné

Osobitné ustanoveniaDátum začatia poskytovania služby KUFIO

Vyberte dátum, odkedy Vám začneme poskytovať účtovné služby


U objednávateľa fyzickyU poskytovateľa fyzickyElektronicky


v prípade odovzdávania dokladov u objednávateľa


MesačneTýždenneDenne

Termín odovzdania dokladov za predchádzajúci mesiacPre vedenie jednoduchého účtovníctva

Pre vedenie podvojného účtovníctva

Pre vedenie personálnej a mzdovej agendy

Chcete zastupovanie pri elektronickom odosielaní podaní a výkazov na Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poistenie?
ÁnoNie

Súhlasím s VOP

Zobraziť VOP

KROS a.s. spracúva vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu platnosti zmluvy a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac o ochrane osobných údajov.
* Hviezdičkou sú zvýraznené povinné údaje

Objednávateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je určitý, zrozumiteľný a bez omylu, že sa s obsahom návrhu na zmluvu a všeobecných obchodných podmienok (VOP) oboznámil a porozumel im, návrh na zmluvu odoslal slobodne a vážne, a že sa zhoduje s jeho prejavom vôle a svoj súhlas s ich obsahom potvrdzuje odoslaním tejto objednávky.

KROS
Copy link