Verzie programu OLYMP

OLYMP 20.11

Top novinky verzie 20.11

>

Legislatíva

Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, …).

Nová zložka mzdy 971 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 € ročne je príspevok oslobodený od dane a odvodov.

Vyššia základná výmera dovolenky pre zamestnancov do 33 rokov starajúcich sa o dieťa.

Aktualizované tlačivá Potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre rok 2020 a Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO.

>

Ročné zúčtovanie dane

Aktualizovaný výpočet a tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2019.

Aktualizované tlačivá Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane a Hlásenie o vyúčtovaní dane.

>

Športoví odborníci

Zmena v prihlasovaní do inštitúcií a výpočte miezd pre športových odborníkov na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ktorá je uzatvorená od 1.1.2020.

>

Vylepšenia

V zložke mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca doplnený dátum, kedy rekreácia začala.

Automatické dopĺňanie dní a hodín pri pridávaní príplatkov.

Možnosť zasielať viaceré dokumenty elektronicky (e-mailom alebo cez MyJob).

Ostatné novinky verzie 20.11

  • Opravená chyba v Ročnom zúčtovaní dane a na niektorých dokumentoch v prípade, že bol vyplatený 13. plat a zároveň si zamestnanec prispieval na DDS, účelové sporenie resp. životné poistenie. V Ročnom zúčtovaní dane a na Potvrdení a zdaniteľnej mzde sa nesprávne uviedla výška odvodov na SP, od ktorej sa navyše odpočítal aj príspevok zamestnanca na DDS. Na mzdovom liste bola nesprávne uvedená suma v riadku Základ dane po úpravách.
  • Opravená chyba na Rekapitulácii mzdových listov (Tlač – Mzdy – Rekapitulácia prehľadu vypočítaných miezd). V prípade, že bol viacerým zamestnancom vyplatený 13. plat, na rekapitulácii sa uviedla znásobená suma v riadku Základ dane po úpravách.

Archívne verzie programu

OLYMP 6.22

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.22 Formulár ročného zúčtovania dane bol upravený tak, aby sa do riadkov 02c) zaplatené a uplatnené príspevky na DDS, 02d) zaplatené a uplatnené príspevky na účelové sporenie a 02e) zaplatené a uplatnené životné poistenie...

OLYMP 6.12

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.12 Nová zložka mzdy 630 fiktívny príjem - s odvodom na ZP. Zložka mzdy 620 fiktívny príjem bola premenovaná na 630 fiktívny príjem - bez odvodu na ZP. Zložka mzdy 258 odmena zo zisku po zdanení je od decembra 2005...

OLYMP 6.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.10 Jednoduchšie ovládanie pri výbere útvaru v Organizačnej štruktúre. Zároveň sa zmenil spôsob zobrazenia štruktúry. Zálohovú listinu je už možné vytlačiť na základe zrážok, ktoré má zamestnanec vygenerované v Tvorbe...

OLYMP 6.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.00 Do programu bola zapracovaná podpora pre Štatistické vykazovanie o cene práce. Exportné súbory sa vytvárajú v menu Mzdy - Export ISCP. Zrýchlenie prvého spúšťania a prvého generovania na operačnom systéme WinXP....

KROS
Copy link