KROS logo
Olymp spravodaj 22/2015 OLYMP


Nová verzia 15.51

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás, že od dnešného dňa si môžete stiahnuť novú verziu 15.51.

Čo je nové vo verzii?

 •  Zjednodušené zadávanie rozúčtovania pre podvojné účtovníctvo:
  • bol zmenený vzhľad aj spôsob zadávania rozúčtovania. Rozúčtovanie, ktoré bolo možné zadať na bankovom účte (Organizácia - Bankové účty), bolo presunuté do samostatného menu Organizácia - Rozpis účtovania - Základné rozúčtovanie. Tu môžete zadať predkontácie, napr. pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pod. Zložitejšie rozúčtovanie na základe určitej podmienky zadáte v menu Organizácia - Rozpis účtovania - Rozúčtovanie s podmienkou.

     

 • Dokument Rozúčtovanie pre podvojné účtovníctvo:
  • je možné tlačiť za viac mesiacov, čo využijete pri kontrole zaúčtovania miezd v podvojnom účtovníctve,
  • na tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu si môžete zvoliť, či sa majú Preniesť aj sumy bez zaúčtovania (os. účet, ...) podobne, ako je to možné pri tvorbe Exportu predkontácií.
   • Ak si zobrazíte dokument Rozúčtovanie pre podvojné účtovníctvo po stiahnutí verzie 15.51 na dokumente sa zobrazia iba sumy so zaúčtovaním. V prípade, že chcete mať zobrazené všetky položky, je potrebné si označiť voľbu Preniesť aj sumy bez zaúčtovania
 • História stredísk:
  • nová záložka Stredisko na karte  Prac. údaje a prostriedky v Personalistike, kde je možné zadať  obdobie, počas ktorého bol zamestnanec pridelený na určité stredisko. Uvidíte  tak celú históriu stredísk aj s obdobiami, počas ktorých bol na ne zamestnanec  pridelený. Na tlačových zostavách, ktoré sa členia na strediská bude zamestnanec  zobrazený na tom stredisku, na ktorom bol pridelený v období, za ktoré sa  dokument tlačí.
 • Evidencia neprítomností:
  • v Personalistike má karta Zadanie PN a OČR nový názov Evidencia neprítomností. V zostave Profesionál je možné okrem PN a OČR evidovať aj ďalšie celodenné dôvody neprítomnosti: náhradné voľno (A10), neplatené prac. voľno zákonné (A15), neplatené voľno žiadané (A20), neospravedlnená absencia (A30), osobné prekážky (paragraf) (360), celodenný lekár - zamestnanec (361), celodenný lekár - sprievod (362), sprevádzanie dieťaťa so ZP (363).
   • Na základe evidencie v Personalistike je možné vytlačiť alebo vyexportovať aj  príslušné oznámenia do ZP a SP bez nutnosti generovania výplat. Zadané obdobia neprítomností v práci program automaticky prenesie do výplat pri generovaní.
 • Zrážková daň:  
  • nová zložka mzdy 961 - peňažné plnenie zdaňované zrážkou (19%) - na zadanie peňažného plnenia, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od vymedzeného okruhu osôb – tzv. „držiteľa“ definovaného v § 8 písm. l) Zákona o dani z príjmov.
  • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (Dokumenty - Odvod dane), ktorý predkladá platiteľ dane na Daňový úrad v prípade, že vypláca peňažné plnenia zdaňované zrážkovou daňou.
 • Nový dokument:
  • Menný zoznam odovzdaných ELDP - súhrnný (Dokumenty - Oznamovacia povinnosť - Sociálna poisťovňa). Obsahuje menný zoznam dohodárov, ktorý sa odovzdáva spolu s ELDP. Pracovníci sú na dokumente zobrazení za každú dohodu, ktorej dátum vzniku spadá do zadaného obdobia.
 • Maximálna dĺžka pracovného času:
  • pri tlači Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o brigádnickej práci študentov pribudla  na tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu nová voľba „Neuvádzať slovo „maximálna“ v dĺžke pracovného času“. Ak bude pri tlači voľba zapnutá, na dohode sa uvedie text „Dohodnutá dĺžka pracovného času...“ namiesto „Dohodnutá maximálna dĺžka pracovného času".

Zoznam všetkých noviniek nájdete na našej internetovej stránke v časti Ostatné novinky verzie.

Upozornenie:

Vo verzii 15.50, ktorú sme zasielali na DVD, nie je opravené zobrazenie údajov na dokumentoch: Rekapitulácia zložiek mzdy mesačne po zamestnancoch, Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch, Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch – pracovná doba.

Chyba sa prejaví len u toho užívateľa, ktorý sa do databázy prihlasuje pod svojim kontom (t. j. nie ako Správca). Zároveň nemá administrátorské práva a na žiadnom stredisku nemá zakázanú tlač dokumentov zo skupiny Rekapitulácia zložiek mzdy. V tomto prípade sa dokument zobrazí prázdny (vytlačí sa len hlavička, päta a názvy položiek na dokumente, ale bez údajov z výplat).

Ak ste už obdržali inštalačné DVD s verziou 15.50, ktoré sme zasielali koncom júna 2015, teda ešte pred opravou, odporúčame Vám stiahnuť si v.15.51 z www stránky, kde je zobrazovanie údajov na dokumentoch už opravené. 

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

 

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp - Over/Stiahni verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou dňa 15.06.2015 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Stiahnuť BIG
Prečítajte si, aké sú výnimky z platenia poistného na našom blogu.