Časté otázky pre produkt OLYMP

Tvorba výplaty (60)

Mnohé firmy pri spracovaní miezd za máj 2020 vyplácajú zamestnancom 13. plat. Pri jeho vyplácaní sa na nás obraciate s niekoľkými otázkami. Prinášame vám odpovede na dve najčastejšie.

Ako OLYMP vypočítal základ dane pri vyplatení 13. platu?

Zamestnanec dosiahol v mesiaci máj 2020 mesačnú mzdu 950 €. Vyplatený mu bol aj 13. plat vo výške 950 €. U zamestnávateľa pracuje od 1. 6. 2015 a uplatňuje si odpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Program OLYMP vypočítal mzdu zamestnanca za mesiac máj nasledovne. Ako vypočítal základ dane?

 1. plat je v roku 2020 do výšky 500 € oslobodený od dane a odvodov na zdravotné poistenie. Odvody na sociálne poistenie sa platia z celej výšky príjmu (1 900 €) , teda aj z tej časti 13. platu, ktorá je od dane oslobodená. Podľa usmernenia FRSR však sociálne poistenie, ktoré sa viaže k tej časti 13. platu, ktorá je oslobodená od dane (t. j. 500 €), nie je možné odpočítať pri výpočte základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Príjem oslobodený od dane predstavuje 500 € (ZM 271). Odvody viažuce sa k tomuto príjmu predstavujú 47 €. Program ich vypočíta ako pomernú časť z celkových odvodov na sociálne poistenie, ktorá prislúcha k oslobodenej časti 13. platu, t .j. 178,6 x 500 : 1900 = 47 €.

Zdaniteľný príjem predstavuje 950 €  (ZM 10) + 450 € (zdaniteľná časť zo ZM 271) = 1400 €. Odvody viažuce sa k zdaniteľnému príjmu predstavujú 187,60 € (234,60 – 47).

Základ dane sa vypočíta ako 1400 – 187,60 – NČZD =  1212,4 – 367,85 = 844,55.

Sumu poistného prislúchajúcu k  oslobodenej časti 13. platu (t. j. k 500 € ) nájdete vyčíslenú na mzdovom liste zamestnanca v riadku z toho soc. poist. z 13. mzdy.

 

Prečo nie sú vypočítané odvody na SP z 13. platu, ak bol zamestnanec celý mesiac máj na OČR/PN?

Ak mal zamestnanec počas celého mesiaca máj 2020 ošetrovanie člena rodiny alebo práceneschopnosť a zamestnávateľ mu v tomto mesiaci vyplatil 13. plat, je tento príjem vylúčený z platenia odvodov v zmysle zákona o sociálnom poistení (§ 140).

Jediný odvod, ktorý zamestnávateľ odvedie do Sociálnej poisťovne za tohto zamestnanca je odvod za organizáciu na úrazové poistenie. Zdravotné poistenie by sa platilo len zo sumy presahujúcej 500 €, t. j. len v prípade, ak by bol 13. plat vyplatený vo výške nad 500 €.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                           12.06.2020

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“. Ide o dobrovoľnú, nie povinnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

 „13. plat“ sa vypláca výlučne v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde v máji, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca.

 

 Do výšky 500 € je oslobodený od danezdravotných odvodov, ak sú splnené všetky podmienky:

 •  bol vyplatený v mesiaci jún,
 • aspoň vo výške 500 €,
 • pracovný vzťah zamestnanca trval k 30. 4. aspoň 24 mesiacov (t. j. musel vzniknúť najneskôr
  1. 5. 2018 pre vyplatenie v roku 2020).

 Odvody na sociálne poistenie sa platia z celej sumy.

 

 V OLYMPE zadáte „13. plat“ zložkou mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). 

 

Či zamestnanci spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia pre „13. plat“ si môžete overiť v tlačovej zostave Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat. Dokument sa dá tlačiť len v mesiaci máj a jún. Pre posúdenie nároku pre „14. plat“ len v mesiaci november a december.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie         12.06.2020

Firmy môžu pri spracovaní miezd za november 2020 vyplatiť zamestnancom odmenu k vianočným sviatkom, tzv. 14. plat. Jeho vyplatenie má viacero podmienok.

Podmienky pre vyplatenie 14. platu

Do výšky 500 € je oslobodený od dane, zdravotných a sociálnych odvodov, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • bude vyplatený v decembri (zahrnutý v mzdách za november, ktoré sú vyplatené v decembri),
 • musí byť vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • pracovný pomer zamestnanca trval k 31.10.2020 minimálne 48 mesiacov,
 • zamestnancovi ste zároveň v roku 2020 vyplatili aj zvýhodnený „ plat“ (odmenu k letným dovolenkám).

Vyplatená suma nad 500 € podlieha odvodom na sociálne aj zdravotné poistenie a zdaňuje sa.

Zadanie v OLYMPE

V OLYMPE využijete pre zadanie „14. platu“ zložku mzdy 272 odmena k vianočným dovolenkám (tzv. 14 plat).

14. plat vo výške priemerného mesačného zárobku vypočíta program sám po zadaní zložky mzdy do výplaty.

 

Či zamestnanec spĺňa podmienky pre vyplatenie „14. platu“ si môžete overiť prostredníctvom tlačovej zostavy Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat (Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch  – Zoznamy pracovníkov). Pre posúdenie nároku pre 14. plat sa zostava dá zobraziť len za mesiac november a december.

Informácie v dokumente sú spracocavé k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       10.12.2020

Od 1. januára 2020 bol do Zákonníka práce pridaný nový § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Príspevok je dobrovoľnýoslobodený od dane a odvodov.

Poskytuje sa na žiadosť zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, a to v sume 55 % oprávnených výdavkov. Maximálna výška príspevku je 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca spolu. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna ročná suma príspevku sa úmerne znižuje.

V OLYMPE pribudla nová zložka mzdy 971 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Nevstupuje do hrubej mzdy, vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie a nezdaňuje sa.

 

Do poľa Dátum zadáte prvý deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad, ktorým zamestnanec preukazuje výdavky.

Do poľa Tarifa zadáte celkovú hodnotu výdavkov z predloženého dokladu. V poli Čiastka program automaticky uvedie hodnotu príspevku zamestnávateľa v sume 55 % oprávnených výdavkov.

O príspevok môže zamestnanec požiadať aj viackrát do roka. Výška príspevku zamestnávateľa na všetky športové činnosti spolu za rok nesmie prekročiť pri plnom úväzku maximálnu výšku, t. j. 275 eur.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  11.02.2020

 

Program na výpočet mzdy Olymp umožňuje hromadne importovať jednorazové odmeny a ďalšie zložky mzdy, ktoré majú pevne stanovenú čiastku s typom tarify euro, zrážky s názvom “Iná zrážka” s pevne stanovenou čiastkou a zrážku “stravné” s pevne zadanou čiastkou. Import sa vykonáva do už vygenerovaných výplat. Presný postup importu nájdete v priloženej prílohe (pdf).

Na použitie funkcie Import odmien (Mzdové funkcie – Import odmien) a Import stravného(Mzdové funkcie – Import stravného) sme pre Vás pripravili pomôcku – vzorovo vyplnené excel súbory. Tieto súbory si môžete upraviť podľa svojich potrieb.  Šablóny pre importy nájdete tu.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  09.05.2018

 

Sociálna výpomoc z prostriedkov SF oslobodená od dane

 

Sociálna výpomoc vyplatená z prostriedkov sociálneho fondu je v niektorých prípadoch oslobodená od daňovej a odvodovej povinnosti.

Jedná sa o sociálnu výpomoc vyplatenú z dôvodu:

 • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
 • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
 • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Ak je takýto príjem vyplatený do úhrnnej výšky 2000 € ročne u jedného zamestnávateľa, je oslobodený od dane a odvodov. Pričom tento príjem môže byť poskytnutý aj viac krát počas roka, nemusí byť vyplatený naraz jednou sumou.

V prípade, ak suma sociálnej výpomoci zo SF presiahne hodnotu 2 000 € ročne, do základu dane a do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie sa zahrnie len suma vyplatená nad 2 000 € za zdaňovacie obdobie. Program sleduje úhrnnú výšku 2000 € ročne a po jej prekročení automaticky vypočíta odvody a daň.

V menu Mzdové funkcie – Mzdová osnova je zložka mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF. Ak príspevok na sociálnu výpomoc oslobodený od dane už poskytol iný zamestnávateľ, je nutné použiť zložku mzdy 512 príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  16.11.2016

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

Končí zamestnanec pracovný pomer a potrebujete mu vyplatiť odstupné?

§ 76 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné.

 Zadanie odstupného do mzdy zamestnanca

Odstupné zadáte do mzdy zamestnanca zložkou mzdy 410 – odstupné. Do poľa Tarifa je potrebné zadať príslušné % (napr. ak vyplácate jednomesačné odstupné do tarify zadáte 100%, ak dvojmesačné 200 %, …).

U zamestnanca pracujúceho 5 dní v týždni program vypočíta odstupné podľa vzorca:

 Tarifa / 100 x (21,74 x hodinový priemer na dovolenku x denný úväzok)

Končí zamestnanec pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku a potrebujete mu vyplatiť odchodné?

Odchodné podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  je viac ako 70%, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné, ak zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o dôchodok ešte pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Odchodné môže mať zamestnanec vyplatené len od jedného zamestnávateľa.

Zadanie odchodného do mzdy zamestnanca

Odchodné zadáte do mzdy zamestnanca zložkou mzdy 415 – odchodné. Do poľa Tarifa je znova potrebné zadať príslušné %. Program vypočíta odchodné podľa rovnakého vzorca ako pri odstupnom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  14.04.2020

 

Neoprávnené uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

 

V prípade, že ste zamestnancovi neoprávnene uplatnili odpočítateľnú položku, napr. zamestnanec Vám neoznámil, že u iného zamestnávateľa má ešte ďalší pracovný pomer, dohodu prípadne iný príjem, je potrebné postupovať nasledovne.

Za mesiace, v ktorých zamestnanec nemal nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (ďalej len OP), je potrebné v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Odpoč. položka opraviť obdobie, v ktorom si zamestnanec uplatňoval OP tak, aby bolo zadané správne (resp. ak nárok na OP zamestnanec vôbec nemal, stačí vymazať celý riadok).

Následne podľa usmernenia ZP pošlete aditívny výkaz alebo opravný výkaz. Ak sa rozhodnete pre aditívny výkaz, tento môžete vytvoriť len na stránke príslušnej ZP a následne budete pokračovať úpravami v programe až od bodu 4 (nižšie).

Ak sa rozhodnete pre opravný výkaz, máte dve možnosti:
a) Opravné výkazy vytvárate cez program Olymp

1. v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty a program automaticky upraví vymeriavací základ na zdravotné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vytvoríte opravný výkaz (vytvoríte buď cez menu Exporty alebo vytlačíte cez Tlač),

2. ďalej pokračujete až bodom 4 (nižšie).

b) Opravné výkazy nevytvárate cez program Olymp, ale manuálne cez stránku ZP
3. vytvoríte opravné výkazy manuálne cez stránku ZP,

4. vstúpite do výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku zdravotné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav alebo dvojklikom. V danej zrážke:
· Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená OP), bude už taký, z akého sa malo platiť ZP,
· Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto je potrebné upraviť ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení OP),
· Doplatok prepíšete na „0“.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebude potrebné zasielať opravné prehľady na DÚ, taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nie je potrebné ďalej upravovať a ostane v programe ďalej v takomto stave. Rovnako postupujete vo všetkých mesiacoch, ktorých sa oprava týka.

Doplatenie poistného
5. poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci, ale až po odoslaní riadneho mesačného výkazu do ZP. Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do ZP za daný mesiac (napr. máj) vstúpite do výplaty a pridáte zrážku na zdravotné poistenie s nulovým základom. Zadáte čiastku, ktorú je potrebné doplatiť do ZP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu). V prípade, že opravu bolo potrebné vykonať za viaceré mesiace, sumy spočítate zvlášť za zamestnanca, zvlášť za organizáciu a do výplaty zadáte napočítané sumy jednou zrážkou.

6. Prehľad na DÚ je potrebné odoslať až po pridaní zrážky na zdravotné poistenie a následne po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.

7. Nesprávne odvedené poistné je potrebné podľa pokynov zo ZP zaplatiť buď:
· samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatok poistného – t. j. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážky poistného na ZP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní tejto zrážky s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“, alebo
· jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážky poistného na ZP do výplaty.

Pozn. Ak by už zamestnanec vo firme nepracoval, napriek tomu je potrebné vygenerovať mzdu
zamestnancovi a pridať zrážku na ZP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať o zaplatenie
poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o
zdaniteľnej mzde.

V prípade, že si študent uplatnil výnimku z dôchodkového poistenia pri DBPŠ, aj napriek tomu, že na ňu nemal nárok (uplatňoval si ju napr. u iného zamestnávateľa), postup opravy odporúčame najskôr odkonzultovať so Sociálnou poisťovňou. V OLYMPE je možné opravu vykonať nasledovne.

 

 1. Zamestnanca musíte správne zaevidovať v registri Sociálnej poisťovne (SP). Zmenu vykonáte podľa inštrukcií príslušnej pobočky SP.
 2. Následne v Personalistike na karte Pracovné pomery odznačíte Výnimku z dôchodkového poist. (ak bola výnimka z dôchodkového poistenia uplatnená od vzniku dohody a nemala byť).

Na karte Mzdové údaje odznačíte pole Výnimka z dôch. poist. a to vo všetkých mesiacoch, v ktorých sa daná výnimka uplatniť nemala.

 1. V ďalšom kroku zašlete do SP opravný výkaz za jednotlivé opravované mesiace. Môžete ho vytvoriť dvomi spôsobmi:
 • cez program OLYMP

v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty cez Oprav a program automaticky upraví vymeriavací základ na starobné a invalidné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vyexportujete opravný výkaz,

 • manuálne cez stránku SP

opravný výkaz vytvoríte manuálne cez stránku SP.

 1. Potom vstúpite do každej opravovanej výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku invalidné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav, alebo dvojklikom. V danej zrážke:
 • Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená výnimka z DP), bude už taký, z akého sa malo platiť IP,
 • Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto upravíte ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení výnimky z DP),
 • rovnako opravíte aj zrážku starobné poistenie a rezervný fond solidarity. Týmto spôsobom opravíte výplaty za všetky mesiace, ktorých sa oprava týka.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebudete musieť zasielať opravné prehľady na DÚ a taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nemusíte ďalej upravovať, ostane uložená v takomto stave.

 1. Poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci. Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP za daný mesiac, vstúpite do výplaty a pridáte zrážky na invalidné, starobné poistenie aj rezervný fond solidarity s nulovým základom. Zadáte čiastky, ktoré doplatíte do SP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu), ak sa jedná o doplatenie poistného na dané poistenie za viac mesiacov, čiastky spočítate a zadáte jednou sumou.
 1. Prehľad na DÚ odošlete až po pridaní zrážok na invalidné a starobné poistenie a po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.
 2. Nesprávne odvedené poistné zaplatíte podľa pokynov SP:
 • samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatky poistného – t. z. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážok poistného na SP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní týchto zrážok s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“
  alebo
 • jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážok poistného na IP a SP do výplaty.

Ak už zamestnanec vo firme nepracuje, aj napriek tomu mu vygenerujete mzdu a pridáte zrážky na IP a SP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať ho o zaplatenie poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021

Pridanie zložky mzdy Z20 v OLYMPE

Zložku mzdy Z20zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade

 • Preplatku za zamestnanca

Zložku mzdy Z20 pridáte priamo do vypočítanej mzdy. Do poľa Čiastka uvediete výšku preplatku.

Pridanie zrážky v OLYMPE

Zrážku – zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade            

 • nedoplatku zamestnanca,
 • nedoplatku organizácie,
 • preplatku organizácie.

Zrážku pridáte priamo vo výplate na záložke Zrážky cez Pridaj. Vyberiete názov zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia, prenesiete z číselníka zdravotnú poisťovňu a doplníte Čiastku. Záporné číslo zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu kladné číslo zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu alebo za zamestnanca.

Preplatok/nedoplatok z RZZP v sume do 4,99 eur (vrátane) sa považuje za vysporiadaný. Zdravotné poisťovne takýto preplatok nevracajú, ani zamestnávateľ nemusí tento nedoplatok zaplatiť.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                             09.09.2020

 

Dovolenka sa v OLYMPe zadáva priamo do vygenerovanej výplaty zložkou mzdy ZM_310 náhrada mzdy za dovolenku.

Dovolenku vykazujete iba na tie dni, kedy mal zamestnanec pracovať, resp. kedy mal plánované zmeny.

Príklad:

Zamestnanec si v júli čerpal dovolenku od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019. Ako toto čerpanie zaevidujete v programe a ako mu preplatíte náhradu mzdy za dovolenku?

Do vygenerovanej mzdy zamestnanca za júl vstúpite cez Oprav a cez Pridaj pridáte novú zložku mzdy 310 náhrada mzdy za dovolenku. V kalendári označíte pracovné dni, kedy si zamestnanec dovolenku čerpal – od 1. 7. do 12. 7.

Keďže 5. 7. bol sviatok, tento deň označovať nebudete. Zamestnanec by tento deň nepracoval z dôvodu sviatku, a preto si tento deň nebude čerpať ani dovolenku. Program následne vypočíta čiastku.

V zostave Profesionál môžete pridať dovolenku naraz viacerým zamestnancom vo Výpočte mzdy cez Hromadné funkcie.

          

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       06.08.2019

Požiadal Vás zamestnanec o vyplatenie zálohy ešte pred výplatným termínom? Na jej zaevidovanie je potrebné v OLYMPE vo výplate na záložke Zrážky pridať zrážku záloha.

Do poľa Názov cez číselník prenesiete zrážku záloha. Ak zálohu vyplácate ako pevnú čiastku, vyberiete v poli Výpočet možnosť Čiastka a do žltého poľa zadáte sumu zálohy. V prípade, že zálohu vyplácate zamestnancovi v hotovosti, označíte v časti Výplata – Zrazenie v hotovosti. Preddavok na mzdu môžete zamestnancovi vyplácať aj na účet. V tomto prípade zvolíte v časti Výplata – Zrazenie na účet a vyberiete číslo účtu zamestnanca.

Ak vyplácate zálohu pravidelne, môžete zrážku záloha pridať priamo v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez tlačidlo Pridaj. Keďže zálohu na mzdu ste vyplatili pred výplatným termínom a chcete si vygenerovať prevodný príkaz, vygenerujete zamestnancom so zálohou výplaty a následne vygenerujete prevodný príkaz, v ktorom označíte možnosť Zálohy prevodom a Zálohy vyplácané cez pokladnicu.

Po spracovaní miezd pri generovaní prevodného príkazu označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby, na základe ktorej program zohľadní už vygenerovaný prevodný príkaz na zálohy.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               22.06.2020   

 

Neospravedlnenú absenciu je potrebné zadávať zložkou mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Po zadaní neospravedlnenej absencie má zamestnávateľ oznamovacie povinnosti do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec je povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a dodržiavať pracovnú disciplínu, pričom obsahom tejto povinnosti je okrem iného aj povinnosť byť na pracovisku v pracovnom čase. Ak zamestnanec nenastúpi do práce bez ospravedlnenia (napr. preukázaná pracovná neschopnosť, čerpanie dovolenky a pod.), ide o neospravedlnenú absenciu – porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Zamestnanec má celý mesiac máj 2020 absenciu. V máji 2020 sú 2 dni sviatkov 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020. Vo vygenerovanej výplate pridáte zložku mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Zadáte absenciu na celé obdobie, tzn. aj na sviatky, ktoré pripadli na bežný pracovný deň zamestnanca. 

Pre rýchlejšie označenie pracovných dní môžete využiť tlačidlo Označ pracovné dni, kedy program sám označí všetky pracovné dni podľa prideleného pracovného kalendára zamestnanca. Na základe označených dní v kalendári program potom sám automaticky vyplní Dátum začiatku a Dátum ukončenia.

V prípade, že začiatok alebo koniec absencie pripadne na sobotu alebo nedeľu, je potrebné prepísať Dátum začiatku alebo Dátum ukončenia. Napr. 31. 05. 2020 pripadol na nedeľu, tak prepíšete Dátum ukončenia na 31. 5. 2020, ak absencia pokračuje z minulého mesiaca označíte naviac pole z min. mesiaca a ak bude absencia pokračovať do ďalšieho mesiaca, označíte pole neukončené. 

 Ak má zamestnanec v rámci mesiaca viac absencií, ktoré nenasledujú bezprostredne za sebou (napr. 15. 5. 2020 a ďalšia absencia je 21. 5. 2020), je potrebné zadať absencie do výplaty dvoma zložkami – na každý deň absencie zadať osobitne zložku mzdy A30. 

Absenciu zadávate aj vtedy, ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, pričom súd rozhodol o nezákonnosti tohto štrajku. V tomto prípade je potrebné označiť pole Účasť na štrajku. 

Krátenie dovolenky

Podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Dovolenku je možné krátiť len za tie dni, kedy mal zamestnanec skutočne pracovať. V prípade, že zamestnanec vo sviatok pracovať nemal, je potrebné krátenie dovolenky upraviť ručne v Personalistike na karte Mzdové údaje. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

Ak cez menu Nastavenia – Nastavenia označíte pole Pri neospravedlnenej absencii krátiť dovolenku o ( 1 alebo 2 dni), tak po označení poľa Krátiť nárok na dovolenku v ZM – A30 – neospravedlnená absencia, sa zamestnancovi automaticky pokráti nárok na dovolenku.

Oznamovacie povinnosti


Sociálna poisťovňa


Ak má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, ide o prerušenie poistného na celé obdobie absencie. Povinnosť zamestnávateľa je oznámiť začiatok a koniec absencie prostredníctvom RLFO s dôvodom prerušenia „3“. Nezákonný štrajk sa oznamuje na RLFO s dôvodom prerušenia „9“.


Zdravotná poisťovňa


V prípade, že má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, prestáva byť v tomto období, na účely zdravotného poistenia zamestnancom. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do zdravotnej poisťovne prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie s kódom 2N.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Potrebuje zamestnanec súkromne vycestovať do zahraničia? Premýšľate nad tým, ako zadáte návštevu lekára zamestnancovi, ktorý už svoj 7-dňový zákonný limit vyčerpal? Ukážeme si, ako tieto neprítomnosti zaevidujete.

V programe OLYMP sa stretnete so zložkami mzdy, ktorými môžete neplatené voľno zadať – a to A15_prac.voľno zákonné (neplatené) a A20_prac. voľno žiadané (neplatené).

Aký je medzi nimi rozdiel?

 Zložkou A15 zadáte neprítomnosť v nasledujúcich prípadoch:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca po vyčerpaní 7 dní,
 • svadba dieťaťa a rodiča zamestnanca,
 • presťahovanie zamestnanca,
 • vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru,
 • nepredvídané prerušenie premávky,

ale taktiež napríklad neúčasť v práci z dôvodu výkonu

 • verejných funkcií,
 • občianskych povinností,
 • iného výkonu vo všeobecnom záujme.

Zložku A20 zadáte do mzdy v prípade, že zamestnanec požiada o voľno, s ktorým zamestnávateľ súhlasí. Ide, napríklad, o neprítomnosti z dôvodu:

 • vycestovania do zahraničia na súkromné účely,
 • výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • výkonu dobrovoľníckej činnosti,
 • iného voľna na súkromné účely.

 3 kroky k správnemu zadaniu v programe

 1. Vstúpite do vygenerovanej mzdy zamestnanca cez Oprav a pridáte príslušnú zložku mzdy – A15/A20.
 2. Označíte pracovné dni v kalendári, počas ktorých si bude zamestnanec čerpať pracovné voľno.
 3. Na zložke mzdy musí byť riadne definovaný dátum začiatku “Dátum od” ako aj dátum ukončenia “Dátum do” vrátane víkendov.
 4. Ak ide o neprítomnosť, ktorá pokračuje z predošlého mesiaca, označíte aj pole „z min. mesiaca“. Pokiaľ neprítomnosť prechádza do nasledujúceho mesiaca, označíte aj pole „neukončené“.

Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy sa zamestnancovi prerušuje sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnávateľ odošle do ZP oznámenie s kódom 2N a do SP RLFO prerušenie – kód 1.

V prípade zostavy Profesionál zadáte tieto neprítomnosti veľmi jednoducho v Personalistike konkrétneho zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti. Zadáte Dátum od, ak poznáte termín ukončenia, tak uvediete aj Dátum do a vyberiete Dôvod neprítomnosti. Následne, keď budete generovať mzdu, program vybranú neprítomnosť  automaticky prenesie do mzdy zamestnanca.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020

Ak zamestnanec odpracuje viac hodín ako je vopred určený rozvrhnutý pracovný čas, ide o prácu nadčas.

V zmysle Zákonníka práce §121 ods. 1 za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

V OLYMPE evidujete prácu nadčas zložkou mzdy 140 – mzda za nadčas. Po pridaní tejto zložky mzdy do výplaty zamestnanca, kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny deň, kedy zamestnanec vykonal prácu nadčas, alebo rovno zadáte počet hodín vykonaných nad rámec bežného pracovného času do poľa Hodiny. Program podľa zadaného počtu hodín nadčasov automaticky vypočíta čiastku.

Nadčasový príplatok zadáte zložkou mzdy 145 – nadčasový príplatok, rovnakým spôsobom ako pri zložke mzdy 140 – mzda za prácu nadčas.

Ak sa zamestnanec rozhodne čerpať náhradné voľno za prácu nadčas, zadáte zložku mzdy A 10 – náhradné voľno. Túto zložku mzdy pridáte v mesiaci, kedy zamestnanec reálne čerpá náhradné voľno.

V prípade, že zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, nepatrí mu mzdové zvýhodnenie – nadčasový príplatok.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                          17.06.2020

Ak zamestnanec neodpracuje celý mesiac (napr. pracovný pomer vznikol alebo skončil v priebehu mesiaca, zamestnanec časť mesiaca bol práceneschopný alebo na OČR, zamestnanec sa počas mesiaca vrátil do práce po RD a podobne), vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne sa prepočítavajú (alikvotizujú) vzhľadom na počet dní poistenia zamestnanca. K tejto situácií dochádza, ak má zamestnanec veľmi vysokú mzdu, prepláca sa mu nevyčerpaná dovolenka, odstupné alebo odmena.

V takomto prípade sa porovnáva vymeriavací základ s maximálnym vymeriavacím základom do SP. Maximálny VZ v roku 2019 je vo výške 6 678 €.

Príklad prepočtu VZ do SP

Zamestnanec skončil pracovný pomer 7. 10. 2019. Dohodnutá mzda zamestnanca je 800 €. Okrem toho mu zamestnávateľ vyplatil 2-mesačné odstupné 1 700,80 € a 5 dní nevyčerpanej dovolenky, za ktoré dostal náhradu príjmu vo výške 195,59 €.

Zamestnanec dosiahol príjem 2 070,31 €. Bol 7 dní sociálne poistený, to znamená, že vymeriavací základ budeme prepočítavať na 7 dní poistenia.

Maximálny VZ na SP sa prepočítava na kalendárne dni poistenia.

 

Maximálny VZ na 1 deň poistenia = maximálny VZ na SP : počet kalendárnych dní daného mesiaca

Maximálny VZ na 1 deň poistenia za október 2019 = 6 678 € : 31 = 215,41935 po zaokrúhlení na eurocent nadol 215,41 €.

Maximálny VZ na 7 dní poistenia za mesiac október 2019 = 215,41 * 7 = 1 507,87 €

2 070,31 € > 1 507,87 €

Keďže príjem, ktorý dosiahol zamestnanec v októbri 2019 za 7 dní poistenia je vyšší ako maximálny VZ za 7 dní poistenia, odvody do SP sa budú platiť z maxima.

To znamená, že zamestnanec aj zamestnávateľ budú platiť odvody do SP z vymeriavacieho základu 1 507,87 € (okrem úrazového poistenia, pri ktorom je VZ celá hrubá mzda 2 070,31 €).

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  04.11.2019

Výška minimálnej mzdy má vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov, ktoré závisia od stupňa náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený. Ak mzda zamestnanca v mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, program automaticky dopočíta doplatok prostredníctvom zložiek mzdy:

951- doplatok do min. mzdového nároku pre zamestnancov na hlavný pracovný pomer
950 – doplatok do minimálnej mzdy napr. pre dohodárov

Prepočet doplatku do minimálneho mzdového nároku: 

 

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer je zaradený do 1. stupňa náročnosti práce. Je odmeňovaný mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 580 €. V marci 2020 čerpal 2 dni dovolenky. Ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Počet pracovných dní v mesiaci marec je 22 dní.

 

mesačná mzda zamestnanca za odprac. dni  

580 € / 22 x 20 = 527,2727 = 527,28 (zaokr. na najbližší eurocent nahor)

 

minimálny mzdový nárok za odprac. dni

580 € / 22 x 20 = 527,2727 = 527,30 (zaokr. na najbližších 10 eurocentov)

 Vzhľadom na to, že mzda zamestnanca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§130 ZP ods. 1) a minimálny mzdový nárok na najbližších desať eurocentov (§120 ZP ods. 7), zamestnancovi je potrebné poskytnúť doplatok do minimálneho mzdového nároku:  527,30 – 527,28 = 0,02 €

V zmysle Zákonníka práce § 118 ods. 2 sa za mzdu nepovažuje náhrada mzdy. Preto sa náhrada mzdy za dovolenku  nezohľadňuje pri výpočte.

 Nesmieme zabudnúť ani na dohodárov, zákon o minimálnej mzde sa rovnako vzťahuje aj na nich.

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                23.06.2020  

 

Od 1. apríla 2019 si rodičia detí do 6 rokov prilepšia. Na tieto deti im štát prizná dvojnásobný daňový bonus. To znamená, že rodič, ktorý si uplatňuje daňový bonus, napr. na 3 – ročné dieťa, dostane od apríla daňový bonus vo výške 44,34 . Dvojnásobný daňový bonus si môže uplatniť rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

Podmienky

 • vek dieťaťa do 6 rokov (poslednýkrát sa dvojnásobný daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov),
 • príjem aspoň ½ minimálnej mzdy,
 • Personalistike na karte Rodinné údaje je u zamestnanca zaevidované dieťa, ktoré má zadané obdobie uplatňovania daňového bonusu.

Dieťa dovŕši 6 rokov 1. 5. 2019. Poslednýkrát sa uplatní vyšší daňový bonus vo výplate za máj 2019.

 

Ako si môže zamestnanec uplatniť dvojnásobný daňový bonus?

Zamestnanec si uplatní dvojnásobný daňový bonus rovnako, ako keď si uplatňuje bežný daňový bonus (prostredníctvom Vyhlásenia na zdanenie príjmov FO a predložením rodného listu dieťaťa). Ak si daňový bonus už uplatňuje, nie je potrebné nič podpisovať nanovo, všetko zohľadní program automaticky.

Ako na to v mzdovom programe OLYMP?

Priznanie dvojnásobného daňového bonusu si odsleduje program sám automaticky podľa veku dieťaťa v Personalistike na karte Rodinné údaje.

Výška daňového bonusu za rok 2019

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            09.05.2019        

 

 

 

Pri pridávaní novej zložky mzdy nie je potrebné prácne vyhľadávať zložku v Mzdovej osnove. Stačí v poli Zložka mzdy zadať časť kódu alebo názvu a program automaticky vyhľadá všetky zložky mzdy, ktoré vyhovujú zadanému textu. Potom už len jednoducho zo zoznamu vyberiete požadovanú zložku mzdy.

Tlačidlom Pridaj ďalšiu rýchlejšie pridáte ďalšiu zložku mzdy danému zamestnancovi. Stlačením tohto tlačidla uložíte aktuálne pridávanú zložku mzdy a zároveň pridáte ďalšiu zložku mzdy.

Kliknutím na tlačidlo šípky sa zobrazí v pravej časti informatívna bočná karta, v ktorej si môžete pozrieť bližší popis zložky mzdy (odvolávka na Zákonník práce, spôsob zdanenia, hrubá mzda, odvod do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a rozúčtovanie do podvojného účtovníctva).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

V druhej časti seriálu o exekúciách si ukážeme, ako zaevidujete zrážanie exekučnej zrážky do depozitu.

Príklad: Evidovanie exekučnej zrážky do depozitu

Zamestnávateľovi bol 15. 12. 2019 doručený príkaz na začatie exekúcie, podľa ktorého je potrebné zamestnancovi zraziť 2 000€. Zamestnanec nemá žiadne vyživované osoby. Ide o prednostnú pohľadávku. Ako zadáte takúto zrážku v OLYMPE?

Personalistike na karte zrážky si pridáte zrážku nariadenú súdom. Vyplníte Popis zrážky, Platnosť, Spôsob výpočtu – po životné minimum. Označíte prednostná pohľadávka. Ďalej vyplníte pole Zrážka, Maximum, Dátum doručenia a Vyživované osoby. Údaje vyplníte na základe zaslaného príkazu a v časti Zrazenie zvolíte – do depozitu.

 

Ak si chcete skontrolovať, ktorým zamestnancom sa zrážajú exekúcie do depozitu, môžete si vytlačiť Rekapitulácia zrážok podľa typu (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok).

Ako zaevidovať dodatočne zaslané číslo účtu exekútora?

Vstúpite v Personalistike do už vytvorenej zrážky nariadenej súdom a v časti Zrazenie si vyberiete na účet a vyplníte číslo účtu. Čiastky, ktoré ste už zamestnancovi zrazili zo mzdy, zašlete jednou sumou exekútorovi z účtu zamestnávateľa.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  16.12.2019

 

Od marca 2021 priniesla nová legislatíva zamestnancom možnosť výberu medzi pôvodne poskytovanými stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravu. V mnohých firmách už výber prebehol a zamestnanci sa rozhodli pre poskytovanie finančného príspevku. Aké možnosti zadania máte u zamestnanca?

Finančný príspevok na stravu – zložka mzdy 979

Ak sa zamestnanci rozhodli pre poskytovanie finančného príspevku na stravu, použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Zložku mzdy si môžete pridať medzi stále zložky mzdy v Personalistike na záložke Zložky mzdy, a to s tarifou EUR na deň alebo EUR.

Výpočet s Tarifou EUR na deň

Pri výpočte s Tarifou EUR na deň doplníte výšku príspevku zamestnávateľa za jeden pracovný deň.

V časti Výpočet vyberiete Nárok. Na základe neho program v zložke mzdy zamestnanca uvedie počet dní, za ktoré nárok vzniká:

 • skutočný – v zložke mzdy uvedie počet dní podľa skutočne odpracovaných dní v danom mesiaci, zohľadní aj neprítomnosti zamestnanca, ale len z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky,
 • predpokladaný – v zložke mzdy uvedie predpokladaný počet pracovných dní podľa prideleného pracovného kalendára v Personalistike. Pri tejto voľbe máte možnosť označiť voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac a zvoliť prepínač aktuálny (poníži počet dní o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky) alebo predchádzajúci (poníži počet dní o neprítomnosti z predošlého mesiaca1).
 • nasledujúci mesiac – v zložke mzdy uvedie počet pracovných dní z nasledujúceho mesiaca podľa prideleného pracovného kalendára v Personalistike. Pri tejto voľbe máte možnosť označiť voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac a zvoliť prepínač aktuálny (poníži počet dní o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky) alebo predchádzajúci (poníži počet dní o neprítomnosti z predošlého mesiaca1).

1 Prepínač predchádzajúci zohľadní neprítomnosti z predošlého mesiaca najskôr v mzde za apríl 2021. Je to z dôvodu, že v marci 2021 je predošlým mesiacom február 2021 a za február 2021 ešte nebolo možné poskytovať finančný príspevok na stravovanie.

Program sleduje podmienku odpracovaných hodín v konkrétnom dni. Aktuálne program sleduje podmienku odpracovaných viac ako 4 hodiny v zmysle Zákonníka práce. To znamená, že finančný príspevok prizná program len za taký pracovný deň, v ktorom zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny. Prednastavenie 4 hodín môžete podľa potreby meniť ručne. 

Ak označíte voľbu aj za sviatok a tento sviatok je označený v ZM 10, program zamestnancovi priradí príspevok aj za deň sviatku, ktorý zamestnanec neodpracuje, lebo prácu vo sviatky nevykonáva.

Počet dní v Personalistike nevypĺňajte. Program dni doplní až vo vygenerovanej mzde zamestnanca.

 

 

Výpočet s Tarifou EUR

Pri výpočte s Tarifou EUR doplníte celkovú výšku príspevku, ktorá sa prenesie aj do poľa Čiastka. Vo vygenerovanej mzde program uvedie výšku príspevku v poli Čiastka. Príspevok nebude ponížený o dni neprítomnosti zamestnanca.

Príspevok zo sociálneho fondu – zložka mzdy 516

 V prípade, že firma poskytuje finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu, použijete zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Zložky mzdy má rovnaké možnosti nastavenia výpočtu ako zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu.

Príklady zadania finančného príspevku

a) Nárok – nasledujúceho mesiaca

Zamestnancovi firma poskytuje finančný príspevok na stravu na apríl 2021 v mzde za marec 2021. Zamestnanec čerpal v marci 2021 dovolenku 5 dní. Firma chce ponížiť výsledný počet dní v príspevku o dni neprítomnosti, nakoľko zamestnanec dostal v mzde za február 2021 finančný príspevok na marec 2021 za všetky pracovné dni.

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. V poli Nárok zvolíte voľbu nasledujúci mesiacoznačíte pole odpočítať neodprac. dni za mesiac s voľbou aktuálny.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 v poli Dni uvedie počet pracovných dni nasledujúceho mesiaca (v našom prípade 20 dní za mesiac apríl). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 5, program upraví v poli Dni nárok na 15 dní.

b) Nárok – skutočný

Zamestnancovi firma poskytuje od marca 2021 finančný príspevok na stravu až vo výplatnom termíne. V mzde za marec 2021 poskytuje príspevok na stravné ešte len za marec 2021. Zamestnanec čerpal dovolenku v marci 3 dni. Firma chce ponížiť výsledný počet dní o dni neprítomnosti v aktuálnom mesiaci.

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. V Nárok-u zvolíte voľbu skutočný.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 uvedie v poli Dni počet pracovných dní v mesiaci (v našom prípade 23 dní za mesiac marec). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 3, program upraví v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu nárok v poli Dni na 20 dní.

c) Vyplatenie finančného príspevku zálohovou platbou vopred

Firma poskytla zamestnancovi finančný príspevok na stravu za marec 2021 prostredníctvom zálohy k 1. marcu. Zamestnanec bol v marci u lekára na vyšetrení celý deň. Ako mu v marcovej mzde zúčtovať zálohu s reálnym nárokom na finančný príspevok na marec 2021?

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. Nárok zvolíte voľbu skutočný.

Personalistike na karte Zrážky pridáte zrážku s názvom záloha. Do poľa Popis môžete uviesť dôvod, napr. záloha na stravné. Zvolíte Spôsob výpočtu čiastka a zadáte výšku zálohy. V poli Zrážka uvediete výšku poskytnutej zálohy. Výplatu zvolíte podľa toho, či bola záloha poskytnutá v hotovosti, alebo na účet.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 uvedie v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu v poli Dni počet pracovných dní v mesiaci (v našom prípade 23 dní za mesiac marec). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 3, program upraví v poli Dni nárok na 20 dní. Na kartu Zrážky prenesie vyplatenú zálohu.

Tým, že v mzde bude zaevidovaná zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu a aj poskytnutá záloha na stravné na marec 2021 sa vysporiada finančný príspevok na stravu poskytnutý vopred na mesiac marec 2021.

V prípade, že sa rozhodnete vyplácať finančný príspevok na stravu prostredníctvom zálohy k 1. dňu mesiaca, odporúčame postupovať nasledovne:

 

 1. Pridáte zrážku záloha do Personalistiky.
 2. Vygenerujete mzdu za mesiac, za ktorý idete zálohu poskytnúť.
 3. Vygenerujete prevodný príkaz na zálohy za daný mesiac s označením voľby podľa toho, či ich vyplácate na účet alebo v hotovosti.

4. Následne vymažete celý novopridaný mesiac z ročného kalendára, čím sa vymažú aj mzdy zamestnancov (prevodný príkaz zostane zachovaný). 

5. Keď dokončíte mzdy za aktuálny mesiac, pridáte si ďalší mesiac do ročného kalendára a mzdy spracujete obvyklým spôsobom (so ZM 979 a zrážkou záloha).

6. Po spracovaní miezd vygenerujete prevodných príkaz, v ktorom označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby (v pravej časti formulára pod dátumom Vystavené). Týmto krokom zabezpečíte, že sa neprepíše už vytvorený prevodný príkaz na zálohy.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021

V zostave Profesionál máte možnosť využívať Hromadné funkcie, ktoré umožňujú hromadne pridávať alebo upravovať: Zložky mzdy, Zrážky, Stredisko, Zmeny pracovnej zmluvy, zadávanie neprítomnosti, dovolenku.

Uvedené možnosti zadávania a úprav závisia od toho či sa nachádzate v evidencii Personalistika alebo vo Výpočte miezd.

Po kliknutí na tlačidlo Hromadné funkcie v evidencii Personalistika sa zobrazí okno, kde máte možnosť pre zvolených pracovníkov do Personalistiky:

1. Pridať novú zložku mzdy, zmeniť čiastku alebo tarifu už existujúcej zložky mzdy alebo ukončiť platnosť zložky mzdy

Od júna 2020 sa má zvoleným pracovníkom každý mesiac vyplácať mesačná odmena vo výške 100 €. Pre zjednodušenie práce odporúčame odmenu pridať do Personalistiky, odkiaľ ju bude program prenášať do výplat. Daných pracovníkov stačí označiť v evidencii Personalistika a následne kliknúť na voľbu Hromadné funkcie. V zobrazenom okne si označíte voľbu Zložky mzdy – Pridanie novej zložky.

Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí okno, kde je potrebné zvoliť, ktorým pracovníkom chcete pridať do Personalistiky zložku mzdy. Na výber máte z možností:

Zobrazení zamestnanci v Personalistike,

Označení zamestnanci v Personalistike,

Vlastný výber – umožňuje bližšie špecifikovať zamestnancov podľa zložky mzdy, ktorú už majú zadanú v Personalistike. Po zvolení tejto voľby sa zobrazí panel na zadefinovanie použitej zložky mzdy v konkrétnej výške a program na základe tohto výberu vyselektuje zamestnancov.

Zamestnancov zadám neskôr – označením tejto voľby najskôr zadáte zložku mzdy, v ďalšom kroku si ručne pridáte pracovníkov.

Po zvolení voľby „Označení zamestnanci v Personalistike“ a kliknutí na Ďalej sa zobrazí okno Pridávanie zložky mzdy. Kliknutím na Číselník v poli mzdová položka si v mzdovej osnove nájdete požadovanú zložku mzdy, v tomto prípade 210 – mesačná odmena. V zložke mzdy stačí uviesť výšku odmeny 100 Eur (v poli Tarifa) a do poľa Platnosť zadať 06.2020.

Po označení tlačidla Ďalej sa v okne zobrazia vami zvolení pracovníci. Ešte pred samotným potvrdením okna tlačidlom Dokončiť môžete pridať ďalšieho zamestnanca alebo z vybraných zamestnancov môžete niektorého vymazať. Taktiež je možné uvedené údaje jednotlivých zamestnancov editovať a to prostredníctvom tlačidla Oprav alebo priamo v tabuľke. Pracovníkovi tak môžete zmeniť druh zložky mzdy, výšku tarify aj platnosť zložky mzdy.

Pokiaľ by ste chceli mesačnú odmenu (alebo inú zložku mzdy, zrážku, dovolenku) zadať hromadne priamo do výplat, kliknete na Hromadné funkcie v evidencii Výpočet miezd, princíp zadávania je rovnaký.

2. Pridať novú zrážku, zmeniť čiastku alebo spôsob výpočtu existujúcej zrážky alebo ukončiť platnosť zrážky

3. Hromadne zmeniť stredisko

Výberom voľby Pracovné údaje – Stredisko a kliknutí na Ďalej si môžete vybrať zamestnancov a priradiť/zmeniť im stredisko prostredníctvom Číselníka. Zvolené stredisko môžete vidieť u zamestnanca v Personalistike na karte Pracovné údaje a prostriedky.

4. Pridávať nové Zmeny pracovných zmlúv a dohôd

Umožňuje pridávať Zmeny pracovných zmlúv súčasne viacerým zamestnancom. Po označení voľby Zmeny pracovných zmlúv a dohôd – Pridanie novej zmeny PZ máte možnosť zvoliť, ktorým pracovníkom (zobrazení alebo označení zamestnanci v Personalistike alebo označíte voľbu „zamestnancov zadám neskôr“) chcete pridať Zmenu PZ. Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí prázdny formulár Zmeny v evidencii pracovníka. Vo formulári stačí zadať dátum platnosti zmeny a vyplniť len tie údaje (polia), ktoré sa menia oproti údajom dohodnutým v pôvodnej pracovnej zmluve.

Od júna 2020 chcete zamestnancom skrátiť pracovný úväzok z plného na polovičný a upraviť výšku mzdy, pričom druh práce, miesto výkonu práce a ostatné náležitosti zostávajú nezmenené, vyplňte len polia Dátum vzniku, Pracovný úväzok a Dohodnutá mzda.

Po vyplnení a potvrdení zmeny PZ cez tlačidlo OK a stlačení tlačidla Ďalej sa v okne Hromadné pridávanie zmien pracovnej zmluvy alebo dohody zobrazia zamestnanci, ktorým pridávate Zmenu PZ. V uvedenom okne ešte môžete prostredníctvom tlačidla Oprav upravovať údaje v pridanej Zmene PZ.

Tlačidlom Dokončiť sa zmeny pracovných zmlúv prenesú zamestnancom do Personalistiky – Pracovné pomery.

5. Hromadne zadať PN alebo OČR

Výberom voľby Zadávanie neprítomnosti a kliknutí na Ďalej sa zobrazí formulár, kde cez Pridaj zadáte osobné číslo zamestnanca (meno a priezvisko sa doplnia automaticky) alebo si zo zoznamu vyberiete Priezvisko a meno zamestnanca a zadáte dátumy začiatku a konca PN, OČR alebo nejakú neprítomnosť. Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa pridajú takto nadefinované neprítomnosti do Personalistiky – na kartu Evidencia neprítomnosti. Po vygenerovaní výplaty sa neprítomnosť prenesie príslušnými zložkami.

Po kliknutí na tlačidlo Hromadné funkcie v evidencii Výpočet miezd sa zobrazí okno, kde si môžete vybrať:

 • Pridať novú zložku mzdy, zmeniť čiastku, tarifu alebo platnosť už existujúcej zložky mzdy alebo vymazať zložku mzdy z výplaty.
 • Pridať novú zrážku, zmeniť čiastku, spôsob výpočtu alebo platnosť existujúcej zrážky alebo vymazať zrážky.
 • Hromadne pridať dovolenky do výplat.

V príslušnom mesiaci môžete prostredníctvom tejto funkcie pridať čerpanú dovolenku pracovníkom do vygenerovaných výplat. Po kliknutí na voľbu Pridávanie dovolenky sa zobrazí formulár, v ktorom po stlačení tlačidla Pridaj zadáte osobné číslo alebo meno a priezvisko zamestnanca (program Vám v rozbaľovacom zozname ponúkne mená zamestnancov, ktorí majú vygenerovanú výplatu). Stačí už len v zobrazenej zložke mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku označiť v kalendári dni, kedy zamestnanec čerpal dovolenku. Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa prenesie nadefinovaná dovolenka do výplat zamestnancov.

Aby ste mohli využiť Hromadné funkcie vo Výpočte miezd, je potrebné mať výplaty vygenerované.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

Do vypočítaných miezd je možné naimportovať zložku mzdy (ZM) 979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Importovať môžete:

 • konkrétnu čiastku spolu aj s počtom dní
 • čiastku na deň aj s počtom dní
 • alebo len počet dní

Na import Vám poslúži pripravená tabuľka vo formáte XLS, ktorú si stiahnete z našej webovej stránky https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/. Tabuľka má názov Import stravného finančný príspevok.

 V tabuľke stačí doplniť údaje:

 • Osobné číslo, pod ktorým evidujete zamestnanca v programe OLYMP,
 • podklady pre import údajov, ktoré chcete naimportovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, prípadne do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF v prípade, že zamestnancom prispievate na stravné zo sociálneho fondu,
 • Stredisko je nepovinný údaj. Môžete tu vyplniť stredisko, na ktoré je zamestnanec priradený v Personalistike.
 • Popis je nepovinný. Môžete pridať vlastný text, ktorý sa prenesie do poľa Popis v ZM, ku ktorej je pridaný.

Ak importujete čiastku aj dni, popis musí byť v oboch stĺpcoch rovnaký.

 

 

1/ Import konkrétnej čiastky a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import pevnej čiastky (EUR) a počtu dní  program naimportuje do ZM_516 čiastku 26 € a do ZM_979 čiastku 54 € v oboch s počtom dní 21. Túto možnosť využijete, ak pri zložkách mzdy 979 a 516 používate typ tarify EUR.

2/ Import čiastky na deň a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import čiastky na deň (EUR/deň) a počtu dní program naimportuje do ZM_516 tarifu 1,50 €/deň a do ZM_979 tarifu 3 €/deň v oboch s počtom dní 22. Táto možnosť sa využíva v prípade, že používate tarifu EUR na deň.

Pri využívaní importu čiastky/čiastky na deňpočtu dní ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF do Personalistiky zamestnancov na kartu Zložky mzdy nezadávajte.

 

3/ Import počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import počtu dní do ZM_979 aj ZM_516 program naimportuje počet dní 19 do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Počet dní sa v tomto prípade doplní do oboch zložiek mzdy, ktoré už sú vo výplate.

Ak chcete do miezd importovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, príp. do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF len počet dní, je potrebné tieto ZM zaevidovať v Personalistike na karte Zložky mzdy s Tarifou EUR na deň a výškou finančného príspevku na stravné od zamestnávateľa na jeden deň.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

 

Do vygenerovaných výplat na základe údajov z personalistiky, pracovných kalendárov a plánu dovoleniek je možné naimportovať jednorázové odmeny. Tieto zložky mzdy musia mať pevne stanovenú čiastku s typom tarify EUR (ide o zložky mzdy 100, 105, 125, 127, 128, 130, 202, 210, 211, 212, 213, 220, 235, 245, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 270, K20). Okrem čiastky je možné naimportovať aj počet hodín.  

Súbor naimportujete cez menu Mzdové funkcie – Import odmien. Zobrazí sa formulár, v ktorom pomocou tlačidla s lupou vyberiete importný súbor s príponou .xls, .xlsx alebo .txt.

Po potvrdení sa zobrazí :

Odmeny je možné naimportovať iba do už vygenerovaných výplat aktuálneho mesiaca.

Štruktúra importného súboru

Importný súbor vo formáte .txt, musí mať údaje zoradené v stĺpcoch a jednotlivé stĺpce oddelené tabulátormi. Import z formátu .xls, .xlsx je možný iba v prípade, že je nainštalovaný Excel a naimportujú sa vždy údaje z prvého hárku v súbore.

 • Riadok s hlavičkami stĺpcov musí obsahovať :
  • v 1. stĺpci znaky „## &“ (označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
  • v 2. stĺpci text „OSCISLO“,
  • v ostatných stĺpcoch kódy zložiek mzdy, ktoré sa budú importovať,
  • ak chcete importovať aj počet hodín, v hlavičke musí byť uvedený KódZM_HOD (napr. 218_HOD) a tento stĺpec musí byť pred stĺpcom s čiastkou danej zložky mzdy (218).
 • Riadky s údajmi pre import sú v nasledovnej štruktúre :
  • v 1. stĺpci môže byť akýkoľvek údaj (v našom príklade je to číslo divízie) alebo ho môžete ponechať prázdny,
  • v 2. stĺpci je osobné číslo zamestnanca, ktoré má pridelené v programe,
  • v ostatných stĺpcoch je výška sumy prislúchajúca danej zložke mzdy, prípadne počet hodín danej zložky mzdy.
 • V riadku pod hlavičkou môžete zadať popis zložky mzdy. V prvom stĺpci musí byť uvedené „## &Popis“. Ak je tento riadok vyplnený, do popisu zložky sa všetkým uvedie text, ktorý je v ňom napísaný.
 • V ostatných riadkoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

 Podklady si môžete pripraviť v programe MS Excel. Označenie stĺpcov a rozloženie údajov však musí zodpovedať vyššie uvedenému popisu.

Príklad takéhoto súboru :

Údaje vyznačené farebne sú povinné.

 Ak budete robiť import z .txt, tak po vytvorení uvedeného excelovského súboru je potrebné tento súbor uložiť ako Typ „Text (oddelený tabulátormi)“ – t. j. .txt súbor (čo zabezpečí jeho správnu štruktúru). Po uložení sa vytvorí textový súbor, v ktorom sú údaje oddelené tabulátormi.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    20.10.2020

 

Do výplat, vygenerovaných na základe údajov z personalistiky, pracovných kalendárov a plánu dovoleniek, je možné ešte naimportovať:

Import je možné urobiť buď zo súboru programu Excel .xls, .xlsx alebo zo súboru s príponou .txt, pričom súbor musí obsahovať údaje v správnej štruktúre.

Import spustíte cez menu Mzdové funkcie – Import stravného. Zobrazí sa formulár, v ktorom pomocou tlačidla s lupou zadáte umiestnenie importného súboru:

Tlačidlom Ok spustíte samotný import, ktorého priebeh indikuje farebná lišta v dolnej časti obrazovky. Po naimportovaní všetkých údajov sa zobrazí informačné okno s výsledkom importu a ponukou označiť mzdy s doplnenou zrážkou stravné.

Údaje je možné importovať iba do už vygenerovaných výplat aktuálneho mesiaca. Ak by ste teda mali v importnom súbore zadané údaje aj pre zamestnanca, ktorý ešte nemá vygenerovanú mzdu, tieto by sa do programu nepreniesli.

Import zrážky „stravné“ s pevnou čiastkou

Štruktúra importného súboru

Importný súbor vo formáte .txt, musí mať údaje zoradené v stĺpcoch a jednotlivé stĺpce oddelené tabulátormi. Import z formátu .xls, .xlsx je možný iba v prípade, že je nainštalovaný Excel a naimportujú sa vždy iba údaje z prvého hárku v súbore.

Štruktúra údajov je nasledovná:

 • riadok s hlavičkami stĺpcov, musí obsahovať:
  • v 1. stĺpci znaky “##&” (označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
  • v 2. stĺpci text “OSCISLO”,
  • v ďalšom stĺpci text „ZR_STRAVNE“.
 • riadky s údajmi pre import sú v nasledovnej štruktúre:
  • v 1. stĺpci môže byť akýkoľvek údaj (v našom príklade je to číslo divízie) alebo ho môžete ponechať prázdny,
  • v 2. stĺpci je osobné číslo zamestnanca, ktoré má pridelené v programe,
  • v ďalšom stĺpci je výška sumy prislúchajúca zrážke stravné.
 • v riadku pod hlavičkou je možné zadať popis danej zrážky. V prvom stĺpci musí byť uvedené „##&Popis“. Ak je tento riadok vyplnený, do popisu zrážky sa všetkým uvedie text, ktorý je v ňom napísaný.
 • v ostatných riadkoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

Podklady si môžete pripraviť v programe MS Excel. Označenie stĺpcov a rozloženie údajov však musí zodpovedať vyššie uvedenému popisu. Príklad takéhoto súboru:

 

Údaje vyznačené farebne sú povinné.

Ak budete robiť import z txt, tak po vytvorení uvedeného excelového súboru je potrebné tento súbor uložiť ako Typ “Text (oddelený tabulátormi)” – t.j. .txt súbor (čo zabezpečí jeho správnu štruktúru). Po uložení sa vytvorí textový súbor, v ktorom sú údaje oddelené tabulátormi.

Štruktúra súboru pre import stravného je rovnaká ako pre import odmien, preto je možné vytvoriť si jeden súbor, z ktorého naimportujete súčasne odmeny aj stravné.

Import ďalších zrážok

Do vygenerovaných výplat je možné naimportovať aj zrážky: iná zrážka, záloha, nevyúčtovaný preddavok cestovného, sporenie, pôžička a príspevok odborom, všetky s pevne stanovenou čiastkou.

Štruktúra súboru je rovnaká ako pre import stravného, ale pre import týchto zrážok je potrebné do hlavičky napísať ZR_INA_ZRAZKA, ZR_ZALOHA, ZR_CESTOVNE, ZR_SPORENIE, ZR_POZICKA, ZR_ODBORY.

Import týchto zrážok vykonáte tiež cez Mzdové funkcie – Import stravného.

Import počtu dní v zrážke “stravné” s výpočtom Čiastka na deň

Pomocou funkcie Import stravného je možné naimportovať Počet dní do zrážky “stravné” s výpočtom Čiastka na deň. Program vypočíta výslednú čiastku automaticky na základe zadanej čiastky na deň a naimportovaného počtu dní. Importný súbor musí v takomto prípade okrem stĺpcov “##&” a “OSCISLO” obsahovať aj stĺpec s názvom “ZR_STRAVNE_DNI”, v ktorom je uvedený počet dní.

Ak je vo výplate zrážka stravné s výpočtom Čiastka na deň, naimportuje sa do nej počet dní a vypočíta sa výsledná čiastka. Ak vo výplate nie je zrážka stravné s výpočtom Čiastka na deň, pridá sa zrážka do výplaty s naimportovaným počtom dní avšak bez výslednej čiastky. Výplata bude v takomto prípade svietiť na červeno, pretože je potrebné do zrážky doplniť čiastku na deň, aby sa výsledná čiastka mala z čoho vypočítať.

Po takomto importe sa v zrážke už neberie do úvahy počet odpracovaných dní z výplaty, ale iba počet dní z importného súboru. 

Import finančného príspevku na stravu

Do vypočítaných výplat je možné naimportovať zložky mzdy 979 finančný príspevok na stravu a 516 finančný príspevok na stravu zo SF aj s počtom dní, prípadne importom doplniť počet dní do týchto zložiek.

Import je možné urobiť buď zo súboru programu Excel .xls, .xlsx alebo zo súboru s príponou .txt, pričom súbor musí obsahovať údaje v správnej štruktúre. Štruktúra súboru je rovnaká ako štruktúra súboru pre import zložiek mzdy (Mzdové funkcie – Import odmien).

Údaje sú zobrazené v stĺpcoch a jednotlivé stĺpce v txt súbore sú oddelené tabulátormi. Import z formátu .xls, .xlsx je možný iba v prípade, že je nainštalovaný Excel a naimportujú sa vždy iba údaje z prvého hárku v súbore.

Ďalšia štruktúra údajov je nasledovná:

 • riadok s hlavičkami stĺpcov, musí obsahovať:
  • v 1. stĺpci znaky “##&” (označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
  • v 2. stĺpci text “OSCISLO“,
  • v ostatných stĺpcoch kódy zložiek mzdy, ktoré sa budú importovať, t.j. 979 resp. 516,
  • ak chcete importovať aj počet dní, v hlavičke musí byť uvedený KódZM_dni (979_dni, 516_dni).
 • riadky s údajmi pre import sú v nasledovnej štruktúre:
  • v 1. stĺpci môže byť akýkoľvek údaj (v našom príklade je to číslo strediska) alebo ho môžete ponechať prázdny,
  • v 2. stĺpci je osobné číslo zamestnanca, ktoré má pridelené v programe,
  • v ostatných stĺpcoch je výška sumy prislúchajúca danej zložke mzdy, prípadne počet hodín danej zložky mzdy,
 • v riadku pod hlavičkou je možné zadať popis zložky mzdy. V prvom stĺpci musí byť uvedené ##&Popis. Ak je tento riadok vyplnený, do popisu zložky sa všetkým uvedie text, ktorý je v ňom napísaný. Ak importujete čiastku aj dni, popis musí byť pri oboch rovnaký.
 • v ostatných riadkoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

Pri importe je dôležité, v akom poradí sú v súbore zadané stĺpce s čiastkou a s počtom dní. Podľa toho sa naimportuje buď ZM s tarifou EUR alebo s tarifou EUR/deň. Môžu nastať tieto situácie:

 • najprv je zadaný stĺpec s čiastkou, za ním je stĺpec s počtom dní – naimportuje sa uvedená ZM s tarifou EUR a uvedenou čiastkou a príslušným počtom dní
 • najprv je zadaný stĺpec s počtom dní a za ním stĺpec s čiastkou – naimportuje sa uvedená ZM s tarifou EUR/deň, do tarify sa doplní zadaná suma a do počtu dní zadaný počet dní
 • je zadaný iba stĺpec s čiastkou – naimportuje sa uvedená ZM s tarifou EUR a uvedenou čiastkou bez počtu dní
 • je zadaný iba počet dní – ak je už vo výplate daná ZM, doplní sa na ňu príslušný počet dní

Príklad súboru s rôznymi situáciami:

Osobnému číslu 001 sa naimportuje ZM 516 s čiastkou 26 EUR, ZM 979 s čiastkou 54 EUR, v oboch počet dní 21.

Osobnému číslu 002 sa naimportuje ZM 516 s tarifou 1,5 EUR/deň, ZM 979 s tarifou 3 EUR/deň, v oboch počet dní 22.

Osobnému číslu 003 sa do oboch zložiek mzdy 516 aj 979 vo výplate naimportuje počet dní 19. Zložky 979 a 516 musia byť vo výplate zadané už pred importom.

Ak budete robiť import z txt, tak po vytvorení uvedeného excelového súboru je potrebné tento súbor uložiť ako Typ “Text (oddelený tabulátormi)” – t.j. .txt súbor (čo zabezpečí jeho správnu štruktúru). Po uložení sa vytvorí textový súbor, v ktorom sú údaje oddelené tabulátormi.

Vytvorený súbor naimportujete do výplat prostredníctvom menu Mzdové funkcie – Import stravného, pričom je potrebné zvoliť prostredníctvom číselníka cestu, kde je vami vytvorený súbor uložený. Po stlačení tlačidla Náhľad súboru sa otvorí zvolený importný súbor. Po potvrdení tlačidla Ok program spustí samotný import, ktorého priebeh indikuje farebná lišta v dolnej časti obrazovky. Po naimportovaní všetkých údajov sa zobrazí informačné okno s výsledkom importu. 

 Import počtu dní do zložiek mzdy 979 a 516

Pomocou funkcie Import stravného je možné naimportovať Počet dní do oboch zložiek mzdy 979 aj 516 naraz. Importný súbor musí v takomto prípade okrem stĺpcov “##&” a “OSCISLO” obsahovať aj stĺpec s názvom “ZM_STRAVNE_DNI“, v ktorom je uvedený počet dní. Na horeuvedenom obrázku je to situácia s os. číslom 003.

Ak je vo výplate zložka mzdy 979 a 516, naimportuje sa do oboch počet dní a prípadne sa vypočíta výsledná čiastka.

Ak vo výplate nie je zložka mzdy 979 ani 516, import neprebehne.

Po takomto importe sa v zložke mzdy už neberie do úvahy počet odpracovaných dní z výplaty, ale iba počet dní z importného súboru.

Vzorové šablóny pre importy stravného nájdete v programe OLYMP cez menu Úvodná obrazovka v časti Užitočné linky – Pomocné tabuľky, alebo priamo na našom webe v Pomôckach pre mzdárov.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              5.3.2021

Formulár na pridávanie zložiek mzdy v Personalistike od verzie 19.50 má nový dizajn. Funkčnosť zadávania sa však nezmenila.

Pridávanie zložky mzdy

Do Personalistiky odporúčame zadávať len pravidelne opakujúce sa zložky mzdy. Pridáte ich 2 spôsobmi :

1) v poli Zložka mzdy zadáte kód alebo názov zložky mzdy a program ich vyhľadá všetky podľa textu.

Vyberiete Vami požadovanú zložku mzdy, doplníte obdobia platnosti a tarifu. Doplňujúce údaje sa dajú zobraziť resp. skryť cez polia Viac alebo Menej. Opakovanie zvolíte buď vo všetkých mesiacoch alebo vo vybraných. Konkrétne dni môžete vyklikávať v kalendári len priamo v mzde.

2) kliknutím   na   vyhľadáte zložku mzdy v Mzdovej osnove. Prostredníctvom tlačidla   zobrazíte bočnú informatívnu kartu s popisom zložky mzdy (nájdete tu informáciu, či sa zložka mzdy zdaňuje, či vstupuje do hrubej mzdy, či ovplyvní odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne a ako sa prejaví v rozúčtovaní zložky mzdy pre podvojné účtovníctvo). 

 

Viac informácií o karte Zložky mzdyZrážky v Personalistike sa dozviete v bezplatnom videonávode.           

    

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.             30.07.2019      

 

Je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. Zamestnávateľ ho môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

Podstata konta spočíva v rozvrhnutí pracovného času tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času), v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (záporný účet konta pracovného času). Jeho základná zložka mzdy je v oboch prípadoch rovnaká a nemení sa.

Pritom sa musí dodržiavať zásada, že priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov.

Vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca, nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov. V OLYMPE zadáme toto obdobie cez Nastavenia – Nastavenia – Konto pracovného času.

Ak označíte možnosť „Upozorňovať pri nevyrovnaní rozdielu mzdy z konta pracovného času“ Vás OLYMP pri generovaní výplaty v poslednom mesiaci vyrovnávacieho obdobia alebo pri skončení pracovného pomeru upozorní na vyrovnanie konta a ponúkne zložku mzdy 997 – vyrovnanie konta pracovného času.

Ak má zamestnanec iné vyrovnávacie obdobie ako vo firemných nastaveniach, môžete ho zadať priamo v jeho Personalistike na karte Mzdové nastavenia.

Rozdiel medzi počtom hodín z pracovného kalendára a počtom hodín, ktoré zamestnanec skutočne v určitý deň odpracoval, sa eviduje pomocou zložky mzdy 996 – konto pracovného času. Zložka mzdy je len evidenčná, neovplyvní výpočet základnej zložky mzdy.

Môžu nastať dva prípady:

 1. zamestnanec odpracuje viac hodín – hodiny a čiastka budú zadané kladnou hodnotou. Počet hodín na zložke mzdy 996 zaevidujete, označíte deň v kalendári a následne kliknete pravým tlačidlom myši a zadáte kladný počet hodín.

2. zamestnanec odpracuje menej hodín alebo nebude pracovať vôbec – hodiny a čiastku zadáte zápornou hodnotou. Počet hodín na zložke mzdy 996 zaevidujete, označíte deň v kalendári a následne kliknete pravým tlačidlom myši a zadáte záporný počet hodín.

Zložka mzdy 997 – vyrovnanie konta pracovného času sa použije v prípade, ak sa uplatňuje konto pracovného času a zamestnancovi ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia bola vyplatená nižšia základná zložka mzdy, akoby zamestnancovi patrila za odpracovaný čas.

Na sledovanie konta pracovného času slúži dokument Konto pracovného času (Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Konto pracovného času).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020

Stalo sa Vám, že pri výpočte miezd program u niektorého zamestnanca nevypočítal odvody na sociálne poistenie? Jedným z dôvodov môže byť nesprávne ukončená pracovná neschopnosť (PN).

Ako skontrolujete správnosť zadania PN?

Pre kontrolu správnosti zadania PN odporúčame skontrolovať dokument Kontrola zadania nemocí (Tlač – Tlač – Evidencia nemocí – Kontrola zadania nemocí). Uvedený dokument si môžete vytlačiť len pre konkrétneho zamestnanca alebo pre vybraných, príp. všetkých zamestnancov.

Aké údaje nájdete na uvedenom dokumente?

Ak je PN zadaná správne, dokument sa Vám zobrazí prázdny, nie sú na ňom uvedené žiadne údaje. Ak je PN zadaná nesprávne, nájdete tu bližšie informácie o konkrétnej PN zamestnanca:

 • obdobie trvania PN (dátum od – do),
 • zložku mzdy, ktorou je PN zadaná vo výplate zamestnanca,
 • upozornenie, ktoré sa týka konkrétnej zložky mzdy.

V dolnej časti dokumentu nájdete Vysvetlivky, kde je uvedený dôvod nesprávneho zadania nemoci.

Aký vplyv má neukončená PN na odvody na sociálne poistenie?

V prípade, že mal zamestnanec v minulom mesiaci PN (napr. v auguste 2019), ktorá bola reálne ukončená, avšak v programe ostala označená ako Neukončená, v nasledujúcom mesiaci (september 2019) nebudú vo výplate zamestnanca vypočítané odvody na sociálne poistenie (bude vypočítané iba zdravotné a úrazové poistenie). Je to z dôvodu, že program má informáciu, že PN stále pokračuje.

Ak ostane zamestnancovi neukončená PN z minulého mesiaca, v aktuálnej výplate pri vstupe do výplaty a následnom potvrdení Vás program upozorní na neukončenú PN (príp. OČR).

Ako opravíte nesprávne zadanú PN?

V uvedenom prípade je potrebné neukončenú PN v predošlom mesiaci ukončiť. Odomknete si príslušný mesiac, vstúpite do výplaty zamestnanca cez Oprav a v príslušnej zložke mzdy zadanej nemoci odznačíte políčko Neukončené. Následne stačí vstúpiť do výplaty aktuálneho mesiaca cez Oprav a odvody sa už vypočítajú správne.

Pre správne zadávanie PN (OČR) Vám odporúčame používať kartu Evidencia neprítomností v Personalistike. Neprítomnosti sa automaticky prenesú pri generovaní do výplaty príslušnou zložkou mzdy. Postup nájdete aj v bezplatnom videonávode.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  21.11.2019

 

 

Od 1. 7. 2019 sa zmenili  sumy stravného pre jednotlivé časové pásma:

 • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Príspevok na stravné lístky

Minimálna hodnota stravného lístka po novom predstavuje sumu 3,83 €. Stravné lístky v novej výške poskytuje zamestnávateľ zamestnancom prvýkrát v júli.

V programe cez menu Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov nájdete Kalkulačku príspevkov na stravné lístky, ktorá Vám pomôže pri prepočte výšky príspevkov za zamestnanca a zamestnávateľa.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                 18.07.2019 

 

 

Jesenná verzia 19.70 priniesla aj novinky pre firmy, ktoré spracovávajú mzdy zamestnancom odmeňovaným podľa zákona o verejnom záujme.

Príplatok za profesijný rozvoj

V programe od septembra 2019 pribudla nová zložka mzdy 121 – príplatok za profesijný rozvoj pre odmeňovanie zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zložku použijete u pedagogických a odborných zamestnancov.

Po pridaní zložky mzdy vyberiete §, podľa ktorého je príplatok za profesijný rozvoj vyplácaný. Výber paragrafu sa zobrazí aj na dokumente Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Na výber máte možnosti:

 • 32g – kreditový príplatok priznaný podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019
 • 14e ods. 1 písm. a) – za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia
 • 14e ods. 1 písm. b) – za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky
 • 14e ods. 1 písm. c) – za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania
 • 14e ods. 1 písm. d) – za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania

Do poľa Tarifa zadáte výšku príplatku.

Oznámenie o zložení funkčného platu

Podľa vzoru Ministerstva školstva sme zaktualizovali dokument Oznámenie o zložení funkčného platu (Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Oznámenie o výške a zložení funkčného platu). Na dokumente sa uvádzajú zložky mzdy zadané u zamestnanca v Personalistike na karte Zložky mzdy, ktoré sú súčasťou funkčného platu.

Pred tlačou je možné označiť (v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu), či sa má  započítaná prax uvádzať k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  15.10.2019

 

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

  Zákon č. 311/2001 Zákonník práce, § 134 ods. 7 Ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje…. Pri určovaní pomerných častí mzdy zamestnávateľ prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie. KOMENTÁR: V prípade, že bola zamestnancovi vyplatená odmena ovplyvňujúca výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch (ročná odmena, polročná odmena,…), výpočet priemerného zárobku sa modifikuje tak, že z tejto odmeny (napr. ročnej) sa do priemerného zárobku postupne „rozpúšťajú“ štvrtiny odmeny. Zároveň je však potrebné upraviť každú túto pomernú časť (štvrtinu) podľa počtu odpracovaných hodín v rozhodujúcom období (t.j. ak mal zamestnanec v RO napr. PN, pomerná časť odmeny sa poníži o dni/hodiny PN, ak mal zamestnanec v RO napr. nadčasy, pomerná časť odmeny sa navýši o dni/hodiny nadčasov). Zložky mzdy, ktoré ovplyvňujú v Olympe výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch: 127_vernostný prídavok baníkom zo mzdových prostriedkov (4 štvrťroky) 235_polročná odmena (2 štvrťroky) 245_trištvrteročná odmena (3 štvrťroky) 252_ročná odmena (4 štvrťroky) 256_ročná odmena za predchádzajúci rok (4 štvrťroky) 455_odmena pri pracovnom jubileu (4 štvrťroky) 456_odmena pri životnom jubileu (4 štvrťroky) Zoznam priemerných hodinových zárobkov zamestnancov vo zvolenom štvrťroku ako aj údaje potrebné pre výpočet tohto priemerného zárobku môžete vidieť na dokumente Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (Tlač – Tlač – Dovolenky – Priemerný zárobok).   VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE I. Q 2011: – Zamestnanec odpracoval menej ako mal – bol napr. PN Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €). Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 326,09 €. Odpracované hodiny v RO: 464 hodín (64 hodín neodpracoval – bol PN). – Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €). Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 565,22 €. Odpracované hodiny v RO: 552 hodín (24 hodín mal nadčas). Fond pracovného času v RO: 528 hodín. ZAOKRÚHĽOVANIE – zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmeny prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t.j. v uvedených príkladoch suma odmeny 219,6969… sa zaokrúhli na sumu 219,70 €, suma 261,3636 sa zaokrúhli na sumu 261,37 €). – zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky. VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE II. Q 2011: – Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 €. Polročná odmena v januári 2011: 600 €. Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = január 2011, február 2011, marec 2011): 1 543,48 €. Odpracované hodiny v RO: 528 hodín (16 hodín mal nadčas). Fond pracovného času v RO: 512 hodín. Odmeny ovplyvňujúce viacero štvrťrokov: Ročná odmena: 250 € Polročná odmena: 300 € Súčet odmien: 250 + 300 = 550 €. Následne túto sumu pripočítame k mzde v RO a upravíme podľa počtu odpracovaných hodín. ZAOKRÚHĽOVANIE – zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmien prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t. j. v uvedenom príklade sa suma odmeny 567,1875… zaokrúhli na sumu 567,19 Eur). – zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky.

Na Slovensku sa 29. 2. 2020 konali voľby do parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Ako aj po iné roky, zabezpečovali ich členovia, zapisovatelia a predsedovia volebných komisií. Aké nároky im vyplývajú zo zákona a aké povinnosti má obec alebo okresný úrad?

Volebná komisia

Volebná komisia pozostáva z predsedu, zapisovateľa a členov volebnej komisie. Osoba prijíma funkciu  na základe podpísania sľubu. Obec/mesto za týmto účelom neuzatvára dohody o prácach mimo pracovného pomeru, keďže sa ich činnosť považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.

Odmena volebnej komisie

Volebná komisia má za deň konania volieb nárok na odmenu. Výšku odmeny určuje Ministerstvo vnútra SR vyhláškou č. 308/2015.

 • Za výkon funkcie prináleží odmena členovi volebnej komisie vo výške 50,06 €, zapisovateľovi 62,58 € a predsedovi komisie 65,08 €,
 • odmenu vypláca príslušná obec/mesto a je oslobodená od dane a odvodov,
 • splatnosť odmeny je do 30 dní po vykonaní volieb.

V OLYMPE použijete na výplatu odmeny zložku mzdy 960 – peňažný príjem bez SP a ZP. V poli Čiastka vyplníte výšku odmeny. Z odmeny sa neplatí odvod na zdravotné, sociálne poistenie a ani daň.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                31.03.2020  

Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie teoretického štúdia s praktickou prípravou v reálnych firemných podmienkach. Práve to je jeho najväčšou výhodou. Pokiaľ žiak vykonáva produktívnu prácu, má nárok odmenu. Aktuálne sa systém duálneho vzdelávania teší vysokému záujmu u mnohých študentov stredných odborných škôl. Ukážeme si ako sa vysporiadať s takouto situáciu v OLYMPe.

Evidencia v Olympe

Zamestnávateľ so študentom na praxi neuzatvára žiaden pracovnoprávny vzťah. V prípade, že sa zamestnávateľ vypláca študentom odmenu za produktívnu prácu je potrebné postupovať v programe nasledovne:

 • takúto osobu zaevidujete do Personalistiky bez pridania pracovného vzťahu a bez pridania zdravotnej poisťovne;
 • pokiaľ Vám študent podpíše Vyhlásenie na zdanenie príjmov, tak mu v Personalistike na karte Mzdové údaje označíte voľbu Nezdaniteľná časť základu dane;
 • na vyplatenie odmeny môžete použiť zložku mzdy 218 – Odmena a OLYMP vypočíta len preddavkovú daň;

Pre zobrazenie študentov bez pracovného pomeru medzi zamestnancami v Personalistike a vo Výpočte miezd je potrebné správne zobrazenie položiek – Všetky položky.

 

Zobrazenie všetkých položiek v Personalistike nastavíte cez Domov – Personalistika – Zobrazenie. Vo Výpočte miezd cez Domov – Výpočet miezd – Zobrazenie.

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  06.11.2019

 

Mnohé firmy na konci roka vyplácajú svojím zamestnancom odmeny za ich celoročnú prácu. V programe OLYMP môžete odmeny zadať viacerými zložkami mzdy. Všetky odmeny sú zdaňované a platia sa z nich odvody. Rozdiel v odmenách je najmä v tom, ako ovplyvňujú výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely a za aké obdobie sa vypláca daná odmena.

211 – mimoriadna odmena – túto zložku mzdy použijete, ak zamestnancom vyplácate odmeny za ich mimoriadne výkony. Táto odmena ovplyvňuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely jeden štvrťrok.

220 – štvrťročná odmena – sa vypláca za štvrťrok a je vyplatená za splnenie úloh, ktoré boli zamestnancovi zadané. Ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na štvrťrok, nasledujúci po štvrťroku, v ktorom bola odmena vyplatená.

235 – polročná odmena – sa vypláca za polročné obdobie a ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na dva štvrťroky, nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola vyplatená.

245 – trištvrteročná odmena – táto odmena ovplyvňuje výpočet priemeru na dovolenku až na 3 štvrťroky  nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola táto odmena vyplatená.

252 – ročná odmena – táto odmena sa poskytuje za plnenie ročných úloh. Vypláca sa v zdaňovacom období, za ktoré aj prislúcha (teda vždy v príslušnom roku, najbežnejšie v decembri). Odmena ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku od jej vyplatenia po celý nasledujúci rok a to tým spôsobom, že každý 1/4 rok sa do priemerného zárobku započítava 1/4 odmeny.

Nastavenie zložiek mzdy

Nastavenie jednotlivých zložiek  mzdy, či sa z nich platia odvody a daň si môžete pozrieť pri zadávaní zložky mzdy, kliknutím na šípku. Rovnako si môžete pozrieť nastavenie vo Mzdovej osnove. Do mzdovej osnovy sa dostanete kliknutím na list s lupou na konci riadku pri zadaní zložky mzdy.

Vplyv ročnej odmeny na priemerný zárobok

 

Zamestnanec dosiahol v prvom ¼ roku 2020 hrubú mzdu 2 438,50 eur, odpracoval 448 hodín. V júli a v auguste čerpal dovolenku, za ktoré dostal náhradu mzdy spolu vo výške 402,88 eur. V decembri 2019 mu bola vyplatená ročná odmena 800 eur. Aký bude priemer na dovolenku v decembri 2020?

Rozhodujúce obdobie je tretí ¼ rok 2020 júl – september.                                                         

Fond pracovného času v rozhodujúcom období je 528 hodín.                                                 

Zamestnanec v tomto období opracoval 448 hodín.                                                                 

Dosiahnutá hrubá mzda bez náhrad je (2 438,50 – 402,88)  2 035,62 eur.                                                                   

Pomerná časť odmeny, ktorá ovplyvní priemer na IV. Q 2020 vypočítame ako ¼ vyplatenej ročnej odmeny v decembri 2019. Jej výška bude teda (800 / 4) 200 eur. 

Hodinový priemer na  dovolenku vypočítame dosadením údajov do nasledujúceho vzorca:

dosiah. mzda v RO + [1/4 roč. odmeny x (odprac. hod. v RO / fond prac. času v RO)]

odpracované hodiny v RO

2 035,62 + [200 x (448 / 528)] = 2 035,62 + 169,70 = zaokr. 4,9226 €/hod.

                                                                       448                                      448

Výsledný hodinový priemer na dovolenku pre štvrtý štvrťrok 2020 je 4,9226 €/hod.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   15.12.2020

Zamestnávate zamestnancov, ktorí majú odvádzať odvody a daň do zahraničia? Ako ich evidovať od verzie 19.50 v OLYMP-e?

Bankové účty

V evidencii bankových účtov (Organizácia – Bankové účty) je možné evidovať zahraničné účty pre sociálnu, zdravotnú poisťovňu a zahraničnú daň. Nájdete ich pod druhom účtu:

 • poisťovne – zahr,.
 • sociálne poisťovne – zahr,.
 • daň – v zahraničí.

Ak by platila v nejakom štáte úľava a za zamestnanca by sa nič neodvádzalo, je potrebné mu evidovať zahraničné zrážky na SP a ZP. Takýto postup je dôležité dodržať, aby sa zamestnanec nepreniesol do výkazov slovenských poisťovní. Pri zadaní týchto zrážok však neprenesiete konkrétnu zahraničnú ZP a SP a ani nevyplníte percentuálne sadzby odvodu. Zdravotnú poisťovňu nepridáte.

Zdravotné poistenie

Po tom, ako ste si zaevidovali bankový účet zahraničnej poisťovne, zamestnancovi zaevidujete zahraničnú zdravotnú poisťovňu v Personalistike na karte Zdravotné poistenie. Na záložke Vznik a zánik ZP zadáte Dátum od a označíte voľbu zdravotné poistenie v zahraničí.  Po jej označení  sa cez číselník s lupou  sprístupní na výber zahraničná zdravotná poisťovňa, ktorú prenesiete cez Prenos. Zadanú ZP uložíte.

 Zrážky

Na karte Zrážky v Personalistike zaevidujete zahraničné odvody na ZP a SP. Vyberiete názov zrážky cez číselník s lupou (časť Odvody a daň v zahraničí), napr. odvody na ZP v zahr. a zrážku prenesiete. Zadáte poisťovňu, do ktorej budete odvádzať poistné, nastavíte percentuálne sadzby odvodov a zrážku uložíte

Rovnako postupujete pri zadaní odvodov na SP v zahraničí a dane z príjmu v zahraničí.

V mesiaci, kedy bude mať zamestnanec evidované zahraničné odvody na ZP a SP v mzde, nebude vykázaný vo výkazoch do slovenských poisťovní.

Zložky mzdy

Zahraničné zdaňovanie mzdy zaevidujete na karte Zložky mzdy v Personalistike. Po pridaní zložky mzdy, napr. 10 – mesačná mzda, označíte na záložke Zdaňovanie prepínač v zahraničí. Takéto označenie urobíte na každej zložke mzdy, ktorú budete zamestnancovi zadávať či už v personalistike, alebo v mzde.

Po označení voľby v zahraničí sa vo výplate automaticky vytvorí zrážka daň z príjmu v zahraničí.

Prevodné príkazy

Po spracovaní výplat je možné vygenerovať aj zahraničný prevodný príkaz pre zdravotné, sociálne poistenie a daň v zahraničí.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  27.08.2019

 

 

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID – 19  sa často stáva, že zamestnávatelia nemôžu prideliť prácu svojím zamestnancom. Ako zaevidujete v Olympe prekážky na strane zamestnávateľa? Všetko záleží od toho, o aký typ prekážky v práci ide.

1. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 80 %

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Evidovanie v OLYMPE

Takúto prekážku v práci na strane zamestnávateľa zaevidujete v programe zložkou mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácií. Označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Tarifu nie je potrebné vyplniť, program automaticky vypočíta 80% priemerného zárobku zamestnanca.

2. Prekážky na strane zamestnávateľa 100%

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, tak mu v tomto prípade patrí náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.

Evidovanie v OLYMPE

Na zadanie tejto situácie v programe použijete zložku mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 

3. Prekážky na strane zamestnávateľa 60%

Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, môže so zamestnancom dohodnúť aj nižšiu sadzbu náhrady mzdy, a to najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Vtedy  môžete použiť zložku mzdy 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka.

 

Informácie v dokumente sú spracoané k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                9.11.2020

Každý študent pracujúci na DBPŠ si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (neplatí starobné a invalidné poistenie). Výnimka z DP je maximálne do 200 €. Ak vyplatená odmena presiahne hranicu 200 €, platia sa odvody aj na dôchodkové poistenie.

Zamestnanec aj zamestnávateľ budú platiť odvody na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočným príjmom zamestnanca dosiahnutým v danom mesiaci a hraničnou sumou 200 €.

Odvody do SP pri uplatnení výnimky z DP

* Pri ÚP, GP je vymeriavací základ celý príjem zamestnanca s prihliadnutím na max. VZ na GP.

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, zamestnanca odhlási z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete tieto typy RLFO:

 • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11),
 • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12).

Prihlášku na DP vytvoríte k prvému dňu v mesiaci, kedy študent prekročil príjem.

Odhlášku na DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.

Exporty z OLYMPU

Prihlásiť a odhlásiť študenta na dôchodkové poistenie je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

RLFO vytvoríte v OLYMPE cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poist.

Príklad: Presiahnutie príjmu 200 € u študenta

 Študent pracuje na DBPŠ na pravidelný príjem a uplatňuje si výnimku z DP od začiatku trvania dohody. Má dohodnutú odmenu vo výške 3,50 € za hodinu. V júli odpracuje 80 hodín, teda jeho príjem je 280 €. Z akého vymeriavacieho základu budú vypočítané odvody na sociálne poistenie a akú oznamovaciu povinnosť si musí splniť zamestnávateľ?

Zamestnanec a zamestnávateľ budú platiť odvody z takýchto vymeriavacích základov:

Keďže v júli príjem presiahol 200 €, zamestnávateľ je povinný prihlásiť študenta na DP, a to RLFO pod kódom 11 k 1. 7. 2020

Olymp automaticky vytvorí RLFO s kódom 11 na základe vygenerovanej výplaty, ktorá má vyšší príjem ako 200 €.

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               03.06.2020

Zákonník práce (§ 94) umožňuje nariadiť zamestnancovi výkon práce vo sviatok len výnimočne. Práca vykonávaná vo sviatok by mala byť nevyhnutnou prácou, ktorá sa nemôže vykonať v pracovných dňoch.

122 ods. 1 Zákonníka práce hovorí, že za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

 

Ak zamestnanec sviatok odpracoval, patrí mu za prácu vo sviatok aj mzdové zvýhodnenie. Na nasledovných príkladoch si ukážeme niekoľko situácií, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť a ako v takých prípadoch zadať preplatenie sviatku zamestnancovi do výplaty.

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň, ale zamestnanec sviatok neodpracoval

 

 1. zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou – sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň sa považuje za odpracovaný deň a patrí mu zaň mzda, zaplatená v jeho základnej zložke mzdy.

Príklad:  Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. V máji 2020 pripadli dva sviatky na pracovný deň. Ako bude mať preplatené tieto dni?

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, sviatok bude mať zaplatený v mesačnej mzde. Program OLYMP teda nepridá tomuto zamestnancovi ďalšiu zložku mzdy, v ktorej by mal zaplatený sviatok, ale dni, ktoré pripadli na sviatok, budú vykliknuté priamo v mesačnej mzde ako „odpracované“.

V prípade, ak sa so zamestnancom, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, písomne dohodnete v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, môžete zmeniť spôsob preplácania sviatku a nastaviť mu preplácanie sviatku priemerom.

 

 1. ak má hodinovo odmeňovaný zamestnanec nastavené v Mzdových údajoch preplácanie sviatku priemerom, program automaticky do výplaty pridá zložku mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

122 ods. 3 Zákonníka práce hovorí, že zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.

 

Príklad:  Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Ako bude mať preplatený sviatok?

Keďže sviatok bude mať preplatený zložkou mzdy 320, v zložke mzdy 20 – hodinová mzda bude deň pripadajúci na sviatok odkliknutý ako neodpracovaný.

 1. Keďže sa dohodárom sviatok neprepláca, program automaticky po vygenerovaní výplaty deň pripadajúci na sviatok odklikne ako neodpracovaný.

V Personalistike zamestnanca je potrebné mať na karte Mzdové údaje nastavené Sviatok platiť: nie.

 

 

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň a zamestnanec sviatok odpracoval

 1. mesačne odmeňovaný zamestnanec

Príklad:  Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. Zamestnávateľ ho požiadal, aby 01. mája 2020 prišiel do práce, kedy odpracoval 8 hodín. Ako zadať do programu Olymp mzdové zvýhodnenie za sviatok?

 

Keďže je pán Mesačný odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok pripadol na jeho bežný pracovný deň, bude mať vo výplate zložku mzdy 10 – mesačná odmena, v ktorej bude mať sviatok preplatený. Zároveň:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok (zložku zadávame v mesiaci, kedy si zamestnanec bude náhradné voľno reálne čerpať),
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 8 hodín).
 1. hodinovo odmeňovaný zamestnanec

Príklad:  Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Dňa 08. mája 2020 odpracoval 4 hodiny. Ako zadáme pánovi Hodinárovi mzdové zvýhodnenie do výplaty?

 

Pán Hodinár bude mať vo výplate nasledovné zložky mzdy:

 • 20 – hodinová mzda, pričom počet hodín pripadajúcich na 8. máj bude upravený na 4 hodiny, ktoré reálne odpracoval,
 • 320 – náhrada mzdy za sviatok, pričom počet hodín pripadajúcich na 08. mája 2020 bude mať upravený na 4 hodiny, ktoré reálne nepracoval.

Súčasne:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 360 – osobné prekážky platené priemerom (na 4 hodiny), pričom túto zložku mzdy zadáme v deň, kedy si náhradné voľno bude reálne čerpať,
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 4 hodiny) v mesiaci, kedy sviatok odpracoval.
 1. dohodári

Príklad:  Pán Dohodár pracuje vo firme na základe dohody o pracovnej činnosti. Počas sviatku u zamestnávateľa odpracoval 2 hodiny. Ako bude mať preplatený sviatok?

 

Pán Dohodár v zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti nebude mať preplatené dni sviatkov, hoci podľa prideleného kalendára tieto dni pripadajú na jeho pracovné dni, keďže dohodárom sa sviatok neprepláca. Bude preto potrebné tieto dni vykliknúť ručne.

Keďže odpracoval počas sviatku 2 hodiny, patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v rozsahu dvoch hodín. Pánovi Dohodárovi teda pridáme do výplaty zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok, pričom počet hodín upravíme na požadovaný stav.

 

 

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   24.06.2020         

Leto väčšina z nás strávila čerpaním dovolenky. Záujem o tú slovenskú stúpol tento rok ešte viac. Mnohí zamestnanci mohli na jej čerpanie využiť príspevok na rekreáciu.

Rekreačný príspevok

Zamestnanci pracujúci vo firme, ktorá zamestnáva v priemere za minulý rok viac ako 49 zamestnancov, majú po splnení podmienok, nárok na príspevok na rekreáciu zamestnancov. Tento môže byť vyplatený buď formou preplatenia časti výdavkov na rekreáciu na základe predložených dokladov, alebo poskytnutím rekreačného poukazu.

V OLYMPE zaevidujete príspevok zložkou mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. V poli dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie. Do tarify zadáte výšku preukázaných výdavkov. Na jej základe program prepočíta výslednú výšku príspevku v poli Čiastka. Ak by ste zamestnancovi poskytli príspevok vo forme poukazu, označíte pole Vyplatené poukazom.

Program pri vyplatení príspevku sleduje u zamestnanca dĺžku trvania pracovného vzťahu a aj maximálnu možnú výšku vyplateného príspevku v kalendárnom roku podľa dohodnutého úväzku v čase čerpania rekreácie.

Výška čerpaného príspevku

Mnohí zamestnanci si celý príspevok vyčerpajú naraz, ale sú aj takí, ktorí ho čerpajú na viackrát. Títo Vás môžu o čerpanie požiadať opakovane. OLYMP sleduje výšku vyplateného príspevku v kalendárnom roku a pri ďalšom čerpaní umožní preplatiť nevyčerpanú časť príspevku, pričom zohľadní aktuálny pracovný úväzok zamestnanca v čase čerpania.

Prehľad doteraz vyplatených príspevkov na rekreácie za rok 2020 rýchlo získate cez tlačovú zostavu Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Ročne po zamestnancoch). Cez Pokračuj zvolíte Výber položiek Zadané a zadáte zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   05.10.2020

Koniec roka je príležitosť nie len pre hodnotenie dosiahnutých cieľov podniku, ale aj pre uznanie či odmenenie zamestnancov. Existuje viacero zdrojov, z ktorých môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok. Jedným z nich je sociálny fond, ktorý povinne vytvára každý zamestnávateľ s minimálne jedným zamestnancom v pracovnom pomere. Ukážme si, ako správne zaevidovať príspevky zo sociálneho fondu v OLYMPE.

Zložky mzdy v OLYMPE

Príspevok zo sociálneho fondu môže mať peňažný alebo nepeňažný charakter. V závislosti od toho je potrebné vybrať správnu zložku mzdy:

 • 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom,
 • 515 – Odmena zo SF pri životnom alebo pracovnom jubileu,
 • 521 – Nepeňažný príspevok zo SF.

Peňažné príspevky sú napríklad príspevok na dopravu alebo príspevok pri narodení dieťaťa. V OLYMPE tento príspevok zaevidujete zložkou mzdy 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

Nepeňažné príspevky sú napríklad vianočné kolekcie, lístky na rôzne kultúrne podujatia, wellness poukážky, pobytové zájazdy či darčekové poukážky. V OLYMPE tento príspevok zaevidujeme zložkou mzdy 521 – Nepeňažný príspevok zo SF. Tieto zložky mzdy sú predmetom dane a vstupujú do vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa však zamestnávateľ rozhodne z nepeňažného príspevku poskytnutého zamestnancovi zaplatiť za zamestnanca odvody a daň, je potrebné v zložke mzdy 521 – nepeňažný príspevok označiť pole Čiastka s navýšením.

Po označení voľby Čiastka s navýšením program do poľa Čiastka navýši hodnotu príspevku o odvody a daň.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  06.12.2019

 

Profesionálny športovec

Od verzie 19.10 pribudla v programe možnosť evidovať zamestnanca, ktorý vykonáva šport ako profesionálny športovec. V programe ho zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery pridaním novej zmluvy – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v Olympe použijete zložku mzdy 77 – odmena profesionálneho športovca.

 

Takto vyplatený príjem podlieha zdaneniu. Do 31. 12. 2021 z neho zamestnanec ani zamestnávateľ  neplatí odvod do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne.

Profesionálny športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní, resp. za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Dovolenku mu zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje, kde vyberiete voľbu ručne zadané.

Športový odborník

S verziou 19.10 tiež pribudla v Olympe možnosť evidovať športového odborníka. Zaevidujete ho v Personalistike na karte Pracovné pomery kde pridáte novú zmluvu – Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka môžete použiť zložku mzdy 76 – odmena športového odborníka.

Z vyplatenej odmeny sa platia odvody do Sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne. Rovnako sa z nej platí aj daň z príjmu.

Športový odborník sa prihlasuje do zdravotnej poisťovne pod kódom 2D a do Sociálnej poisťovne pod typom RLFO 1, ak ide o pravidelný príjem alebo pod typom RLFO 2, ak ide o nepravidelný príjem.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  29.03.2019

Zamestnanci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, si môžu nárokovať na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa. Ako postupovať v prípade, ak sa rekreácia uskutočnila na prelome rokov 2020 a 2021?

Dátum začiatku rekreácie

Pri pridávaní zložky mzdy 970 príspevok na rekreáciu do výplaty zamestnanca nie je dôležitý iba mesiac, kedy dochádza k vyplácaniu príspevku, ale aj dátum, kedy rekreácia začala. Dátum začiatku rekreácie je dôležitý z dôvodu posúdenia podmienok na priznanie príspevku na rekreáciu.

Vyplnenie dátumu začiatku rekreácie na zložke mzdy 970 zabezpečí, že program bude sledovať splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku (úväzok, dĺžka trvania pracovného pomeru) k prvému dňu rekreácie.

V prípade, že do zložky mzdy nedoplníte začiatok rekreácie, program sleduje splnenie zákonných podmienok k prvému dňu v mesiaci, v ktorom je zložka pridaná.

Rekreácia zamestnanca na prelome rokov 2020 a 2021

Zamestnanec sa zúčastnil rekreácie, ktorá trvala od 28. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Počas roka 2020 si nevyčerpal celý príspevok na rekreáciu. Zostalo mu ešte 100 €. Svojho zamestnávateľa požiadal o príspevok na rekreáciu až po spracovaní decembrových výplat. V žiadosti o vyplatenie príspevku uviedol, že si chce príspevok čerpať z limitu pre rok 2020.

Zamestnávateľ pridá zložku mzdy 970 príspevok na rekreáciu zamestnanca až v januárovej mzde.  Vyplní hodnotu rekreácie z účtovných dokladov v poli Tarifa. Program následne vypočíta 55 % z uvedenej sumy. Keďže OLYMP sleduje výšku už vyplateného príspevku v kalendárnom roku, pri ďalšom čerpaní preplatí nevyčerpanú časť príspevku a doplní ju do poľa Čiastka.

Keďže zamestnanec požiadal o uplatnenie príspevku z limitu pre rok 2020, zamestnávateľ vyplní v poli Dátum reálny začiatok rekreácie.

Vyplnenie poľa Dátum zabezpečí, že pri rekreácií, ktorá prechádza z roku 2020 do roku 2021 program automaticky dopočíta príspevok na rekreáciu zamestnanca ešte z limitov za rok 2020 a sumu potiahne správne aj do riadku 07a na Potvrdení o zdaniteľnej mzde.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       08.02.2021

Tohtoročné leto nás núti dovolenkovať na Slovensku, a tak sú rekreačné poukazy naplno využívané zamestnancami. Pripravili sme si pre Vás jednoduchý návod na pridávanie rekreačného príspevku do mzdy zamestnancov a taktiež jednoduchú pomôcku na získanie prehľadu o zostatkoch príspevku na rekreáciu.

Príspevok na rekreáciu

Od januára 2019 je v platnosti novela Zákonníka práce – § 152a – Rekreácia zamestnancov, na základe ktorej, môžu zamestnanci spĺňajúci podmienky získať od zamestnávateľa príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec má nárok na príspevok po splnení nasledujúcich podmienok:

 • u zamestnávateľa pracuje na hlavný pracovný pomer viac ako 49 zamestnancov,
 • pracovný pomer zamestnanca trvá nepretržite 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie,
 • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Pridávanie príspevku do mzdy

Po vygenerovaní mzdy zamestnancov stačí pridať zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. Do poľa dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie zamestnanca. Do tarify je potrebné uviesť celú sumu faktúry, ktorú Vám zamestnanec z rekreácie priniesol. Program do čiastky automaticky prepočíta sumu príspevku na rekreáciu, maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275€, pričom suma príspevku sa kráti podľa úväzku zamestnanca.

Ak ste zamestnancom rekreáciu vyplácali prostredníctvom poukazu, je potrebné označiť voľbu Vyplatené poukazom. Vtedy zamestnanec nedostane čiastku vyplatenú finančne, pretože ju dostal formou poukazu, ale informácia sa prenesie napr. na Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Zostatok príspevku

Ak máte zamestnancov, ktorí si príspevok na rekreáciu čerpali aj v predošlých mesiacoch, avšak nedosiahli maximálnu výšku príspevku, zostatok príspevku zistíte pomocou Rekapitulácie zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách, kde si zvolíte obdobie od januára 2020 do aktuálneho mesiaca, zvolíme Pokračuj – Výber položiek: Zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          26.08.2020

Rozpočítavanie príjmov

  Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom Pri rozpočítavaní príjmu na mesiace, v ktorých už mal zamestnanec príjem a zaplatil z neho odvody na sociálne poistenie, je potrebné prihliadnuť na maximálne vymeriavacie základy: – ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu sa za daný mesiac už nevypočíta žiadne poistné. – ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z nižšej sumy ako z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu vyplateného za daný mesiac sa vypočíta poistné len do výšky maximálnych vymeriavacích základov. Toto poistné bude uvedené na novom tlačive Výkaz poistného a príspevkov. a) príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru Ak zamestnávateľ vyplatí po skončení pracovného pomeru zamestnancovi s pravidelným alebo s nepravidelným príjmom nejaký zdaniteľný príjem, je potrebné aj z tohto príjmu zaplatiť odvody na sociálne poistenie. Tento vyplatený príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania pracovného pomeru v poslednom kalendárnom roku a za tieto obdobia vypočítať príslušné odvody poistného. Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.1.2013 do 30.4.2016. V júli 2016 (mzda za mesiac jún 2016) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi polročnú odmenu vo výške 620 €.   Zamestnanec mal v predošlých mesiacoch nasledovné príjmy: január 2016 – 620 €, február 2016 – 620 €, marec – 620 €, apríl – 1 006,31 €. Mzda za mesiac jún 2016: Rozpočítané príjmy je možné si skontrolovať v evidencii Výpočet miezd vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky. Cez oprav je potrebné vstúpiť napr. na nemocenské poistenie a zvoliť si Rozpis zrážky, kde sa zobrazia jednotlivé mesiace za ktoré bol príjem rozpočítaný a tiež výška jednotlivých čiastok a Vymeriavacích základov. Z polročnej odmeny sa vypočítajú odvody na soc. poistenie za všetky mesiace v poslednom roku, kedy trval daný prac. pomer (január až apríl 2016). Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na každý kalendárny mesiac je 155 € (620 : 4). Zamestnanec zaplatil v jednotlivých mesiacoch odvody na sociálne poistenie z vymeriavacích základov: Január 2016 – VZ 620 € Február 2016 – VZ 620 € Marec 2016 – VZ 620 € Apríl 2016 – VZ 1 006,31 € Nakoľko zamestnanec v jednotlivých mesiacoch neprekročil maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie, odvod bude vykonaný v plnej výške 155 € za zamestnanca aj zamestnávateľa za všetky 4 mesiace. Na Výkaze poistného a príspevkov bude uvedený VZ za mesiace január, február, marec, apríl 2016 vo výške 155 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2016. Na kontrolu vymeriavacích základov si môžete z programu vytlačiť aj dokument Prehľad vymeriavacích základov na sociálne poistenie – VPP (Tlač – Tlač – Odvody poistného – Prehľad odvodov-mesačný -Podľa odvodov – VPP). Tento dokument obsahuje rozpis vymeriavacích základov na sociálne poistenie u zamestnancov, ktorým je vyplatený príjem po ukončení pracovného pomeru alebo u zamestnancov s nepravidelným príjmom. Riadok „podklady“ obsahuje vymeriavacie základy, ktoré boli vypočítané v predchádzajúcich výplatách a riadok „akt. mesiac“ zobrazuje vymeriavacie základy z aktuálnej výplaty rozpočítané aj na predchádzajúce mesiace. Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.2.2011 do 30.4.2011. V období od 1.3.2011 do 31.3.2011 si zamestnanec čerpal neplatené voľno (prerušenie). V júli 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi mimoriadnu odmenu vo výške 155,50 €. Táto odmena, ktorá bola vyplatená zamestnancovi po skončení pracovného pomeru, sa rozpočíta len na apríl 2011. Pri rozpočítavaní sa pritom prihliada na maximálny vymeriavací základ. Na Výkaze poistného a príspevkov za rok 2011 bude uvedený VZ za mesiac apríl 2011 vo výške 155,50 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2011. b) zamestnanci s nepravidelným príjmom Pokiaľ zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s nepravidelným príjmom (spoločník, štatutár s nepravidelným príjmom) príjem zo závislej činnosti (zdaniteľný príjem), tento príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania jeho právneho vzťahu k zamestnávateľovi okrem období, v ktorých už bol vykonaný výpočet odvodov z maximálnych vymeriavacích základov. Zamestnanec s nepravidelným príjmom je iba povinne dôchodkovo poistený, t. j. platí odvody iba na starobné a invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí rovnaké poistné za tohto zamestnanca, t. j. starobné a invalidné poistenie a tiež aj poistné do rezervného fondu solidarity. Od 1.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne spoločníka ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. Tomuto spoločníkovi vyplatil v apríli 2011 (mzda za marec 2011) odmenu spoločníka vo výške 4 500 €.   Odmenu rozpočítame na mesiace január, február a marec 2011. Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na jeden mesiac, je 1 500 € (4 500 € : 3). Odvody na starobné poistenie (SP), invalidné poistenie (IP) a rezervný fond solidarity (RFS) sa vypočítajú z vymeriavacieho základu vo výške 1 500 €. Na Výkaze poistného a príspevkov sa uvedú VZ za mesiace január, február a marec 2011 vo výške 1 500 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 04/2011. Od 19.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne štatutára ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. V marci 2011 (mzda za mesiac február 2011) mal štatutár vyplatenú odmenu štatutára vo výške 4 000 €. Túto odmenu rozpočítame na mesiace január a február 2011. Pomerná časť odmeny bude vo výške 2 000 € (4 000 € : 2). Avšak v mesiaci január 2011 trvalo dôchodkové poistenie len 13 dní, musíme najskôr vypočítať maximálny VZ na dni poistného v tomto mesiaci (2 978 : 31 = 96,0645…= 96,06 € na 1 deň po zaokrúhlení * 13 dní = 1 248,78 €). To znamená, že odvody na SP, IP a RFS budú za mesiac január 2011 vypočítané len z maximálneho VZ vo výške 1 248,78 €. Za mesiac február 2011 bude vypočítané z VZ vo výške 2 000 €. Tento istý štatutár dostane vyplatenú ďalšiu odmenu, a to v mesiaci júl 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vo výške 5000 €. Odmenu štatutára rozpočítame na mesiace v poslednom roku okrem mesiacov, v ktorých už bol dosiahnutý maximálny VZ, čiže na mesiace február až jún 2011 (v mesiaci január 2011 už bolo vypočítané poistné z maximálneho VZ). Na jeden mesiac pripadá pomerná časť odmeny vo výške 1 000 € (5 000 € : 5). Keďže v mesiaci február 2011 už bolo vypočítané poistné z VZ vo výške 2 000 €, vypočítame odvody len zo sumy 978 € (vzhľadom k maximálnemu VZ vo výške 2 978 € – 2 000 €).

Preplatok/nedoplatok za zamestnanca, ktorý už nie je v pracovnom pomere, by mala vysporiadať príslušná zdravotná poisťovňa. Preplatok/nedoplatok, ktorý vznikol zamestnávateľovi za bývalého zamestnanca, sa môže vysporiadať dvoma spôsobmi nasledovne:

 1. vygenerujete výplatu zamestnancovi aj napriek tomu, že už skončil pracovný pomer a do výplaty pridáte výsledok zúčtovania zdravotného poistenia na záložke Zrážky.

Ak by bol celkovým výsledkom RZZP nedoplatok, tento postup zabezpečí, že sa automaticky pridá RZZP aj do prevodného príkazu a tiež sa zohľadní v Rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo.

 2. výsledok RZZP nezadáte do OLYMPU, ale preplatok/nedoplatok zaevidujete už len vo svojom účtovníctve.

V tomto prípade je potrebné nedoplatok odviesť individuálne, pretože program nemá informáciu o všetkých nedoplatkoch.

V prípade, že zamestnanca, ktorý už nie je u vás v pracovnom pomere, nevidíte v zozname zamestnancov vo výpočte miezd, stačí na paneli nástrojov v evidencii Výpočet miezd zvoliť Položky všetky a následne vygenerovať zamestnancovi výplatu.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.09.2020

V druhej časti nášho seriálu sa dočítate, ako pridáte výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej len RZZP) do vypočítaných miezd importom údajov z Excelu cez Mzdové funkcie – Import RZZP.

Pre import je potrebné pripraviť si tabuľku v programe MS Excel, ktorej vzor nájdete tu.

Označenie stĺpcov a rozloženie údajov musí zodpovedať predpísanej štruktúre. Prvý stĺpec “&##” je povinný, musí byť ako prvý.

Ostatné stĺpce ako “RČ”, “ZP”, “Výsledok za zamestnanca” a “Výsledok za zamestnávateľa” sú povinné, ale nezáleží na tom, v akom sú poradí. Ak sa aspoň jeden z nich v súbore nenachádza, import neprebehne.

Povinné stĺpce:

 • hlavička prvého stĺpca musí obsahovať znaky “&##” (musí byť v poradí prvý a označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
 • stĺpec „RČ“, rodné číslo jednotlivých zamestnancov, uvádza sa bez lomky,
 • stĺpec „ZP“, je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, program berie pri importe do úvahy prvé dvojčíslie kódu a podľa neho pridelí zdravotnú poisťovňu v zrážke Zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • stĺpec „Výsledok za zamestnanca“, podľa podkladov ZP, záporná hodnota (teda preplatok) sa naimportuje do zložky mzdy Z20 kladnou čiastkou, kladná hodnota (nedoplatok) sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou,
 • stĺpec „Výsledok za zamestnávateľa“, podľa podkladov ZP. Výsledok za zamestnávateľa – kladná aj záporná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia s príslušným znamienkom (preplatok záporným znamienkom, nedoplatok kladným),
 • v ostatných stĺpcoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

Vzor importu RZZP:

Povinné údaje sú vyznačené farebne.

Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s bežnými mesačnými odvodmi do zdravotnej poisťovne. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť variabilný symbol na číslo výkazu nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne.

 

 Údaje zo súboru môžete naimportovať len do vygenerovaných výplat.

 

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.09.2020

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 43/2004 delíme na:

 • povinné
 • dobrovoľné.
 1. Povinný príspevok odvádza zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne za zamestnanca. Účasť v 2. pilieri evidujete v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje označením voľby . Po označení program na výplatnej páske výpis zložiek a tajný formát rozčlení sadzbu starobného poistenia na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Znamená to, že zamestnanec si neplatí nič navyše, ale prostriedky, ktoré odvádza na dôchodkové poistenie sa prerozdeľujú v Sociálnej poisťovni podľa príslušného %. Pre rok 2019 je to 4,75 % z vymeriavacieho základu.

 1. Dobrovoľný príspevok si platí zamestnanec výlučne sám. Odvádzať ho môže zamestnávateľ, pričom je o tom potrebné uzatvoriť písomnú Dohodu o zrážkach zo mzdy. Dobrovoľný príspevok na SDS pridáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky. Cez Pridaj v poli Názov zvolíte dobrovoľné star. dôchod. sporenie. Vyberiete poisťovňu, do ktorej sa odvádzajú dobrovoľné príspevky. Ak v zozname bankových účtov danú poisťovňu ešte nemáte zaevidovanú, je potrebné pridať bankový účet danej poisťovne.

Vyplníte pole percento alebo čiastka, ktorá sa bude zamestnancovi mesačne zrážať. V spodnej časti Zrazenie je možné zvoliť prepínač individuálne alebo spoločne.

Individuálne zvolíte vtedy, ak zamestnávateľ bude sumy dobrovoľných príspevkov odvádzať za každého zamestnanca zvlášť. Pomocou tlačidla Výber účtu vyberiete účet príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Spoločne zvolíte vtedy, ak za všetkých zamestnancov bude zamestnávateľ odvádzať príspevky spolu v jednej sume. Dobrovoľný príspevok zamestnanca na SDS sa zráža z čistej mzdy zamestnanca.

Tlačivo Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie-rozpis.

Ak chcete zasielať export príspevkov vo formáte xml vytvoríte ho cez Exporty – DSS (II pilier), kde je možné zvoliť Hromadný export, ktorým vytvoríte naraz rozpis príspevkov pre všetky správcovské spoločnosti, alebo export pre konkrétnu správcovskú spoločnosť.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  14.8.2019

 

Horúcou témou posledného obdobia bolo stravovanie zamestnancov. Ako sa tieto novinky budú evidovať v OLYMPE sa dozviete v nasledujúcej infospráve.

Stravný lístok alebo finančný príspevok

Pre uľahčenie práce pri výbere medzi zabezpečovaním stravovania formou stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravu zo strany zamestnanca, vám prinášame v OLYMPE pomôcku. Je ňou jednoduchá tlačová zostava, v ktorej si zamestanec vyberie jednu z nasledujúcich možností, a to:

 • zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky,
 • poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.

Zostavu nájdete cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníka – Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie.

Po potvrdení tlačovej zostavy sa zobrazí okno pre zadanie vlastného užívateľského textu, týkajúceho sa obdobia, na ktoré sa vyhlásenie zamestnanca vzťahuje.

Zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky

Ak si zamestnanec vybral stravovaciu poukážku, do OLYMPU budete naďalej pridávať zrážky Stravné. Zrážku pridáte v Personalistike zamestnanca na záložke Zrážky.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Ak si zamestnanec vybral finančný príspevok na stravu použijete v OLYMPE zložku mzdy  979 – finančný príspevok na stravu. Ak bude zamestnávateľ prispievať časť zo sociálneho fondu použije sa zložka mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.  Obe zložky mzdy sú oslobodené od dane a odvodov.

Pri oboch zložkách mzdy je možné zadať tarifu ako EUR alebo EUR na deň.

Pri tarife EUR na deň si do poľa tarifa zadáte výšku finančného príspevku na deň. Do počtu dní program automaticky potiahne odpracované dni zo základnej zložky mzdy zamestnanca, ak zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny. V prípade, ak potrebujete túto hodnotu upraviť, viete si počet dní prepísať aj ručne. Vtedy bude hodnota svietiť načerveno. Ak potrebujete vrátiť pôvodne vygenerovanú hodnotu, stačí kliknúť na # a Potvrdiť hlášku, že si želáte nataviť preddefinovanú hodnotu pôvodným nastavením.

Fungovanie zložky mzdy je založené na rovnakom princípe ako pri samotnej zrážke Stravné v OLYMPE.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                      3.3.2021

Stalo sa Vám niekedy, že po vygenerovaní výplaty ostal pri zamestnancovi v stĺpci Plat červený štvorček so zelenou fajkou? Program upozorňuje, že vo výplate chýbajú niektoré údaje, ktoré je potrebné doplniť. V nasledujúcich riadkoch uvedieme prípady, pri ktorých sa môže stať, že mzda bude svietiť na červeno.

Prípady:

 • v zložke mzdy nie je uvedená čiastka – napríklad, ak je zamestnanec celý mesiac PN, do výplaty sa mu prenesie základná zložka mzdy bez vypočítanej čiastky. Stačí v tomto prípade vymazať zložku mzdy s nulovou čiastkou, keďže zamestnanec v danom mesiaci nič neodpracoval,
 • zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo čistý príjem pracovníka nie je dostatočne vysoký,
 • zamestnanec končí pracovný pomer a má nevyčerpanú dovolenku,
 • zamestnanec má prečerpanú dovolenku,
 • pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdravotníckeho zariadenia je prekročený 7 – dňový ročný nárok,
 • pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
 • pri zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti je prekročený rozsah 10 hodín týždenne,
 • pri zložkách mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25%, N02 – náhrada príjmu počas PN 55% nie je zadaný priemer na nemoc alebo výsledná čiastka nie je vyplnená. 

Pre sledovanie prípadov, kedy sa vám mzda zobrazí na červeno je potrebné zapnúť upozornenia cez Nastavenia Nastavenia – záložka Upozornenia.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          17.04.2020

Stalo sa Vám, že program vypočítal v mzde zamestnanca na záložke zrážky iba úrazové a zdravotné poistenie?

Dôvodom je, že má zamestnanec nesprávne ukončenú PN, resp. OČR. Po potvrdení výplaty Vás na túto skutočnosť program upozorní aj s tipom ako postupovať, aby odvody boli vo výplate vypočítane správne.

Ako zabezpečiť, aby odvody boli správne?

Aby program vypočítal správne odvody, nestačí len ukončiť PN, resp. OČR v Personalistike zamestnanca na záložke Evidencia neprítomnosti. Je potrebné:

 1. vstúpiť do mzdy zamestnanca cez Oprav (v mesiaci, v ktorom PN, resp. OČR skončila),
 2. nastaviť sa na zložku mzdy, v ktorej je označený posledný deň PN, resp. OČR a vstúpiť do nej cez Oprav,
 3. na zadanej PN alebo OČR vypnúť pole neukončené,
 4. zložku mzdy potvrdiť cez OK,
 5. mzdu potvrdiť cez OK.

Ak máte mesiac už uzamknutý bude potrebné ho odomknúť. Stačí ísť cez menu Domov – Kalendár. Postavíte sa na mesiac, ktorý chcete odomknúť a cez tlačidlo Odomkni ho odomknete.

Následne je ešte potrebné vstúpiť do aktuálnej výplaty  cez Oprav a potvrdiť ju cez OK. Program automaticky dopočíta všetky odvody.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                        03.08.2020

V zostave Profesionál Vám program OLYMP umožňuje vytváranie kópií existujúcich zložiek mzdy – s vlastným názvom a s použitím prislúchajúcej legislatívy. Napríklad, zložku mzdy (ďalej len ZM) 360_osobné prekážky platené priem.(paragraf) používate aj v prípade, keď zamestnanec daruje krv.

Pre uľahčenie Vašej práce si teda vytvoríte pre danú situáciu vlastnú ZM. Cez Mzdové funkcie – Mzdová osnova sa nastavíte na požadovanú ZM a kliknete na tlačidlo Kópia.

V nasledujúcom okne zadáte nový názov napr. darovanie krvi a potvrdíte OK.

 

Pri zložkách mzdy, ktoré sa do výplaty automaticky prenášajú, napr. na základe zadania v Evidencii neprítomností v Personalistike, je možné v kópii zložky označiť pole Predvolené, na základe čoho program pri výpočte uprednostní vami určenú zložku mzdy. Pri niektorých zložkách mzdy si navyše môžete, okrem vlastného názvu, zadať aj vlastnú tarifu, ktorú budete používať.

Napr. máte vo firme dohodnuté, že za prvé 3 dni nemoci dostane zamestnanec až 55% náhradu príjmu. Pri vytvorení kópie zložky mzdy do Tarify zadáte 55% a označíte pole Predvolené. Po zadaní nemoci v Personalistike program vo výpočte mzdy použije automaticky ZM_N01A – náhrada príjmu počas PN s 55% tarifou.

Zložky mzdy sa automaticky pridajú do mzdovej osnovy pod Vami vytvorenými názvami a môžete ich využívať pri pridávaní v Personalistike alebo vo Výpočte mzdy.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  29.04.2020

V mzdovej osnove (Mzdové funkcie – Mzdová osnova) máme veľa zložiek mzdy, aby si dokázal vybrať naozaj každý. Ako čo najrýchlejšie vybrať tú správnu ? Ukážeme Vám 3 tipy na jednoduchšiu orientáciu v nich.

 1. Kategórie– zložky mzdy sú zaradené podľa týchto kategórií:

##  ZÁKLADNÉ ZLOŽKY MZDY

1## NADSTAVBOVÉ ZLOŽKY MZDY

14# MZDOVÉ PRÍPLATKY

2## PRÉMIE A ODMENY

3## NÁHRADY MZDY

4## MIMORIADNE PRÍJMY

5## PRÍSPEVKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

6## NEPEŇAŽNÉ ZLOŽKY MZDY

9## OSTANÉ ZLOŽKY MZDY

A## NEPRÍTOMNOSŤ V ZAMESTNANÍ

K## VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANÍM

N## NEMOCENSKÉ A ŠTÁTNE DÁVKY

P## POMOCNÉ ZLOŽKY PRE ZAÚČTOVANIE

Z## ROČNÉ ZÚČTOVANIE

V každej kategórií nájdete príbuzné zložky mzdy. Napríklad kategória 2## PRÉMIE A ODMENY sústreďuje  odmeny a prémie, ktoré môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi vyplatiť.

 

 1. Vyhľadávanie v stĺpcoch Kód, Názov, …ak potrebujete použiť zložku mzdy, týkajúcej sa napr. úmrtia, do poľa Nájdi zadáme kľúčové slovo alebo časť slova úmr (ako úmrtie).

Časť slova odporúčame uviesť z dôvodu, ak slovo nie je v základnom tvare, aby ho program vedel vyhľadať aj v ďalších zložkách mzdy.

Program sa automaticky nastaví na zložku mzdy 360 osobné prekážky platené priemerom. Po stlačení klávesy enter, sa posunie na ďalšiu zložku mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF, ktorá sa použije v prípade, ak zamestnávateľ poskytne z prostriedkov sociálneho fondu svojmu zamestnancovi príspevok na sociálnu výpomoc, napr. aj z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca.

 

 1. Filtrovanieoznačením voľby filtruj je možné filtrovať zložky mzdy s rovnakou vlastnosťou. Ak kliknete na lievik vedľa, zobrazia sa iba zložky mzdy, ktorých údaje v aktuálnom stĺpci vyhovujú zadanému výrazu v textovom poli Nájdi.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Prišla Vám za zamestnanca exekúcia s upozornením, že mu nie je možné uplatniť nepostihnuteľnú časť, resp. je možné mu uplatniť len určitú časť nepostihnuteľnej sumy? Pre riešenie tejto situácie sme vylepšili evidenciu exekúcie pri zrážke nariadenej súdom, výživnom a pokute, s nastaveným výpočtom po životné minimum.

Ak má zamestnanec viac platiteľov mzdy, exekútor môže každému z nich osobitne určiť, akú časť nepostihnuteľnej sumy použiť pri výpočte exekúcie. V tomto prípade môžete v poli Uplatniť % nepostihnuteľnej časti zaevidovať, aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie.

Obdobná situácia môže nastať aj v prípade, ak je zamestnanec napríklad poberateľom starobného dôchodku a nepostihnuteľnú časť má uplatnenú z dôchodku.

Aby ste si v zrážke mohli nastaviť percento uplatňovania nepostihnuteľnej časti, je potrebné mať nastavený výpočet „po životné minimum“.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       23.06.2020

Potrebujete evidovať Vašim zamestnancom exekučné zrážky ? Prinášame Vám návod na zadanie exekúcie v Personalistike na karte Zrážky. Po správnom pridaní Vám program bude zrážať exekúciu podľa zákonom stanovených pravidiel bez potreby ďalšieho zásahu.

Pridanie exekúcie :

Dokument Rekapitulácia zrazených pohľadávok (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok) obsahuje informácie o dlžnej sume, vykonaných zrážkach a zostatku k vybranému obdobiu. Slúži ako podklad pre zistenie, aká suma bola zrazená a aký je aktuálny zostatok, ktorý je ešte potrebný zraziť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  12.12.2019

  

Od 1. 7. 2020 sa mení výška životného minima na 214,83 € mesačne.

 

Suma životného minima ovplyvňuje výpočet exekučných zrážok, preto je potrebné, aby ste mali, pri spracovaní júlových miezd nainštalovanú verziu 20.50, kde je zapracovaná nová výška životného minima.

Základné nepostihnuteľné sumy pre výpočet exekučných zrážok, s ktorými sa stretnete pri výpočte mzdy:

 • 214,83€ ako nepostihnuteľná suma na povinného pre výpočet zrážky na riadenej súdom a pre výživné na plnoleté dieťa
 • 90,22 € ako nepostihnuteľná suma na povinného pre výpočet výživného na maloleté dieťa (60 % zo životného minima) x 70 %
 • 107,41 € ako nepostihnuteľná suma na povinného pri pokute za priestupok (50 % zo životného minima).

Ak máte zostavu Profesionál, viete si skontrolovať priamo vo výplate ako nová výška životného minima, ovplyvní výpočet exekučnej zrážky. Vstúpite do výplaty zamestnanca cez Oprav na záložku Zrážky. Na konkrétnu exekučnú zrážku vstúpite cez Oprav a kliknete na Výpočet.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.7.2020

 

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID-19 sa u zamestnávateľov často stáva, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu. Ako zaevidovať takéto prekážky v OLYMPE? Aký je rozdiel medzi zložkou mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zložkou mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii?

Zložka mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre prechodnú závadu spôsobenú poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, tak mu v tomto prípade patrí náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Túto zložku mzdy je možné použiť na akékoľvek prekážky v práci zo strany zamestnávateľa, teda napr. aj z dôvodu zatvorenia prevádzky v dôsledku corona vírusu.

V zložke mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy došlo k prekážkam na strane zamestnávateľa. Pole Tarifa nie je potrebné vyplniť, program je nastavený tak, že automaticky vypočíta 100 % priemerného zárobku.  

Zložka mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej hodinovej mzdy v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce. Ak by 80 % z priemerného zárobku bolo menej ako minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti (teda 3,58 €/hod), program automaticky použije sadzbu 3,58 € za hodinu prekážky.

 V pridávanej zložke mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Tarifu nie je potrebné vyplniť, program automaticky vypočíta 80 % priemerného zárobku zamestnanca.

Ak sa zamestnávateľ rozhoduje medzi zložkami mzdy 330 a 331, rozdiel je iba vo vyplatenej výške náhrady:

330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa – 100 % priemerného zárobku

331 – prekážky v práci v krízovej situácii – 80 % priemerného zárobku.

Čo sa týka projektu „Prvá pomoc++“ – Opatrenie č. 1 a 3A, od februára 2021 sa zvyšuje výška príspevku z pôvodných 80 % na 100 % celkovej ceny práce. To znamená, že štát preplatí zamestnávateľovi mzdové náklady na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom. Avšak nedošlo aj k zmene v Zákonníku práce. Stále platí, že pri prekážkach v práci v krízovej situácii patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku podľa § 250b ods. 6.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

Potrebujete zaevidovať exekučné zrážky, v ktorých je nutné zohľadniť vyživované osoby? Ukážeme Vám, ako na to v novej verzií programu OLYMP.

Ako zmeniť počet vyživovaných osôb, ak sa zrážka už zamestnancovi zráža?

Zmenu počtu vyživovaných osôb urobíte v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje v časti Vyživované osoby.

 

Počet osôb, ktorých životné minimum je potrebné zohľadniť pri výpočte zrážky doplníte do poľa Pre iné zrážky.

 

Po pridaní exekučnej zrážky zamestnanca sa v poli Vyživované osoby zobrazí číslo, ktoré ste nastavili na Mzdových údajoch zamestnanca.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.09.2019

 

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2 ZP.

V Olympe evidujete osobné prekážky v práci ZM_361vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca a ZM_362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zariadenia.

 

Nárok, čerpanie a zostatok lekára zamestnancov si viete pozrieť cez Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Počet hodín v zdravotníckom zariadení.

Ak si zamestnanec vyčerpá 7 dní v kalendárnom roku, ďalšiu návštevu lekára evidujete ZM_A15 – prac. voľno zákonné (neplatené). Výnimkou sú lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, vtedy po prekročení 7 dní evidujete návštevu lekára ZM_360 osobné prekážky platené priemerom (paragraf).

 

Ak používate výplatnú pásku farebný formát, zamestnanec na nej vidí zostatok na lekára/sprievod.

S blížiaci sa koncom roka prichádza čas, kedy je potrebné všetko zosumarizovať. Ak máte zamestnancov, ktorí sa chystajú na zimnú dovolenku, určite ich potešíte informáciou o zostatku príspevku na rekreáciu. Ako zistíte zostatok, vám ukážeme v nasledujúcej infospráve.

Príspevok na rekreáciu

Pre pripomenutie je vhodné povedať, že na rekreačný príspevok má nárok zamestnanec, ktorý:

 • pracuje na pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
 • pracovný pomer trvá nepretržite 24 mesiacov,
 • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Suma príspevku na rekreáciu je maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur, pričom sa suma príspevku kráti podľa úväzku zamestnanca.

Zostatok príspevku

V tlačovej zostave Rekapitulácia zložiek mzdy za rok 2020 nájdete informáciu, v ktorom mesiaci a koľko už zamestnanec čerpal z príspevku.

Dokument v ktorom nájdete vyčíslené zostatky si vytlačíte cez Tlač  – Tlač –Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Ročne po zamestnancoch, kde si zvolíte obdobie a zamestnancov. Po stlačení tlačidla Pokračuj, zvolíte Výber položiek Zadané – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    11.12.2020

Nastavenia (27)

Funkcia, ktorá dokáže namiesto Vás sledovať niektoré legislatívne skutočnosti (napr. na prekročenie hodín nadčasov, zadávanie príplatkov,…) a pri ich nedodržaní Vás na ne môže upozorniť. Nájdete ju v programe cez menu programu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia.

Čo môže program automaticky sledovať namiesto Vás?

Výpočet mzdy:

   • prekročenie počtu hodín nariadených nadčasov, pričom si môžete vybrať nariadený a dohodnutý počet nadčasov 150 hod, 250 hod alebo 400 hod,
   • prekročenie počtu dní vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca,
   • prekročenie počtu dní sprevádzania rodinného príslušníka do zdrav. zariadenia,
   • pridávanie príplatkov v mzde zamestnanca,
   • nedodržanie časového fondu v mzde zamestnanca,
   • splatenie zrážky vo výplate zamestnanca.

 Personalistika

   • kontrolu správneho zadania zdravotnej poisťovne v Personalistike,
   • kontrolu vrátenia pracovných prostriedkov v Personalistike,
   • kontrolu rodného čísla na Modulo 11,
   • zmena dohodnutej mzdy

Iné

   • kontrolu čísla bankového účtu na Modulo 11,
   • pridelený stav výplaty s upozorňovaním pri uzatváraní mesiaca.

Ktorékoľvek upozornenie môžete vypnúť/zapnúť jednoduchým kliknutím na označovacie pole pred daným upozornením.

Upozornenie môžete vypnúť aj v spodnej časti už zobrazenej hlášky. Je potrebné si však uvedomiť, že odznačenie voľby Upozornenie už nezobrazovať žiadnemu zamestnancovi spôsobí, že dané upozornenie sa automaticky vypne aj v menu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia, čo znamená, že dané upozornenie sa vypne pre všetkých zamestnancov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

Stáva sa Vám, že Vás portál zdravotnej poisťovne upozorní na nesprávne vyplnený variabilný symbol, prípadne iný údaj v bankovom účte? Tieto údaje skontrolujete cez záložku Organizácia – Bankové účtyDruh zdravotné poisťovne.

Ak bankový účet nie je zadaný, cez tlačidlo Pridaj vyplníte údaje konkrétneho účtu zdravotnej poisťovne.

V poli Kód  zadáte štvormiestne číslo. Prvé 2 číslice predstavujú kód príslušnej zdravotnej poisťovne (Dôvera 24, UNION 27, VŠZP 25). Ďalšie dvojčíslie pre ZP Dôvera a UNION sú nuly a pre VŠZP je to kód pobočky pod ktorú spadáte (napr. 2533 VŠZP pobočka Žilina).

Do poľa Platiteľa poist. uvediete 10 miestne číslo (IČO a 2 nuly, pri VŠZP je to IČO a kód pobočky) a Variabilný symbol 10 miestne číslo (IČO a 2 nuly, pri VŠZP je to IČO a kód pobočky).

Do špecifického symbolu môžete zadať zástupné znaky MM ako mesiac a RRRR ako rok. Program ich automaticky nahradí pri vytváraní prevodných príkazov aktuálnym mesiacom a rokom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        20.04.2020            

 

 

Heslo do programu zrušíte cez menu Nastavenia – Heslo programu. Do políčka Pôvodné heslo uveďte súčasné heslo do programu a políčka Nové heslo a Potvrdiť heslo ponechajte prázdne. Rovnakým spôsobom zrušíte aj prístupové heslo do databázy, akurát v programe pôjdete cez menu Nastavenia – Zmeniť užívateľské heslo.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               13.10.2016   

 

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších účtov, ktoré je potrebné nadefinovať v programe Olymp pre správne vytvorenie prevodných príkazov a s tým súvisiacich dokumentov a exportov.

Nadefinovanie bankových účtov

Bankové účty nadefinujete v programe cez menu Organizácia – Bankové účty.

V poli Druh zvolíte druh účtu, ktorý potrebujete nadefinovať. To znamená, že napr. firemný účet nadefinujete pod druh „firemné účty“, účty jednotlivých zdravotných poisťovní pod druh „zdravotné poisťovne“, účet Sociálnej poisťovne pod druh „sociálna poisťovňa“ a pod.

Následne cez tlačidlo Pridaj zadáte údaje pre konkrétny bankový účet.

Prehľad najdôležitejších účtov

Odporúčame vám nadefinovať nasledovné účty:

 • firemné účty – pri definovaní účtu pre výplatu miezd v Podnikových údajoch následne prenesiete uvedený účet z nadefinovaného číselníka bankových účtov,
 • zamestnanecké účty – ak vyplácate mzdu zamestnancov na osobný účet. Následne pri zadávaní zrážky osobný účet u zamestnanca stačí preniesť číslo účtu z nadefinovaného číselníka bankových účtov.
 • Sociálna poisťovňa – pre správne vyplnenie (export) Mesačného výkazu poistného a vytvorenie prevodného príkazu,
 • Sociálna poisťovňa – VPP – ak máte zamestnancov s nepravidelným príjmom, zamestnancov s vyplateným príjmom počas prerušenia alebo po skončení pracovného pomeru,
 • zdravotné poisťovne – pre správne vyplnenie (export) Výkazu preddavkov na poistné a vytvorenie prevodného príkazu,
 • zdravotné poisťovne – dividendy – ak vyplácate zamestnancom dividendy,
 • daňový úrad – preddavok – pre správne vyplnenie (export) Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň a vytvorenie prevodného príkazu,
 • daňový úrad – zrážková daň – ak vyplácate zamestnancom odmenu zo zisku zdaňovanú zrážkou,
 • doplnkové dôch. sporenie (3. pilier), … príp. ďalšie potrebné účty.

Viac o Bankových účtoch sa dozviete vo videonávode Bankové účty.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  01.10.2019

 

V tejto mimoriadnej situácii mnoho zamestnávateľov nevie zabezpečiť prácu pre stálych zamestnancov, nie to ešte pre dohodárov. Čo robiť s uzatvorenými dohodami? Máte 2 možnosti:

 • dohodu ukončíte v zmysle Zákonníka práce,
 • alebo ju necháte bežať. My sa budeme venovať tej druhej možnosti.

Dohodári na rozdiel od zamestnancov v pracovnom pomere vykonávajú prácu podľa potreby zamestnávateľa, a teda dohoda môže trvať, aj keď práca nie je vykonávaná.

Zdravotná poisťovňa

Dohodárov, ktorí nevykonávajú prácu súvisle po všetky pracovné dni  v týždni, je potrebné prihlasovať do zdravotnej poisťovne na reálne odpracované dni. Teda v dňoch, počas ktorých dohodár nepracoval, nemá byť prihlásený v zdravotnej poisťovni.

Nastať môžu 2 situácie:

1/ Dohodár, ktorý nevykonával prácu súvisle vo všetky pracovné dni v týždni sa aj doteraz prihlasoval do zdravotnej poisťovne len na dni, ktoré odpracoval. Tento dohodár je odhlásený posledným dňom, v ktorom vykonával prácu.

 

Dohodár vykonáva prácu každý týždeň od štvrtka do soboty. 16. 3. 2020 musel zamestnávateľ uzatvoriť prevádzku a dohodárovi ďalej prácu nepridelil. V Personalistike na karte Zdravotné poistenie v evidovanej zdravotnej poisťovni označíte v marci dni 5, 6, 7 a v ďalšom týždni dni 12, 13 a 14.

 

Zamestnávateľ pošle do ZP za 1. týždeň:

prihlášku 2D Z s dátumom 5. 3. 2020odhlášku 2D K s dátumom 7. 3. 2020.

Za 2. týždeň pošle do ZP:

prihlášku 2D Z s dátumom 12. 3. 2020odhlášku 2D K s dátumom 14. 3. 2020.

 

2/ Dohodár vykonával prácu súvisle vo všetky pracovné dni v týždni, prihlásený bol v zdravotnej poisťovni od vzniku dohody 1. 1. 2020. Od 16. 3. 2020 mu zamestnávateľ nevie prideliť prácu a preto nepracuje.

 

Dohodár je v období od 1. 1. 2020 (za mesiac január a február) prihlásený v zdravotnej poisťovni súvisle po všetky dni. V marci naposledy pracoval  15. 3. 2020. Od 16. 3. 2020 už do konca mesiaca nepracoval.

 

Zamestnávateľ v Personalistike na karte Zdravotné poistenie evidovanú zdravotnú poisťovňu ukončí k poslednému dňu súvislého vykonávania práce, t. j. k 15. 3. 2020.

Zamestnávateľ pošle do zdravotnej poisťovne odhlášku kódom 2D K s dátumom 15. 3. 2020.

Cez Pridaj pridá nové obdobie zdravotného poistenia od nasledujúceho dňa, t. j. od 16. 3. 2020. V ňom označí pole Prihlásenie len na odpracované dni a v kalendári v marci 2020 nevykliká žiadne dni, keďže dohodár už do konca mesiaca nepracoval.

Dohodár bude vo výkaze do zdravotnej poisťovne vykázaný len v tom mesiaci, v ktorom odpracoval aspoň 1 deň. Zamestnávateľ uvedie vo výkaze vymeriavací základ, poistné a počet dní zdravotného poistenia podľa označených dní v Personalistike pri generovaní mzdy.

Sociálna poisťovňa

Na rozdiel od zdravotnej poisťovne, dohodár bude v Sociálnej poisťovni prihlásený počas celého obdobia trvania dohody, teda aj v čase, kedy na dohodu prácu nevykonával.

Ak pôjde o dohodu s pravidelným príjmom (odmena je vyplácaná za každý odpracovaný mesiac), táto bude vykázaná v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov s dosiahnutým vymeriavacím základom a poistným. Ak by dohodár nepracoval celý mesiac, vymeriavací základ a poistné budú nulové. Počet kalendárnych dní poistenia sa uvádza podľa počtu dní, počas ktorých dohoda v mesiaci trvala.

Ak pôjde o dohodu s nepravidelným príjmom (odmena za výkon práce je vyplácaná nepravidelne, napr. raz za štvrťrok, raz za polrok, atď., alebo až po dokončení práce), táto bude vykázaná vo Výkaze poistného a príspevkov v mesiaci, v ktorom dohoda skončila. V ňom bude celkový príjem z dohody rozpočítaný na všetky mesiace trvania dohody aj s počtom kalendárnych dní trvania dohody v jednotlivých mesiacoch.

 

Výpočet mzdy

Z evidovanej dohody v Pracovnom pomere a Zdravotného poistenia v Personalistike sa do mzdy prenáša počet dní sociálneho a zdravotného poistenia. Zo mzdy sa následne údaje prenášajú do výkazov pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu.  

Ak by dohodár v mesiaci prácu nevykonával, nie je potrebné mu generovať nulovú mzdu. Mzdu je potrebné vygenerovať len v prípade, že ide o dohodu s nepravidelným príjmom a táto dohoda v danom mesiaci končí, a to z dôvodu rozpočítania príjmu.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   23.04.2020

 

 

Počas dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorá trvá 12 týždňov, vojak absolvuje 9 týždňový základný vojenský výcvik a 3 týždňový odborný výcvik. Dobrovoľná vojenská príprava začína dňom nástupu občana na jej výkon a končí uplynutím doby jej trvania.

§ 64 Zákonníka práce
V súvislosti so zavedením dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšírila ochranná doba, počas ktorej nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, o prípad výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia vykonávaného na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh alebo plnení úloh ozbrojených síl.

Podľa § 138 b Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak.

V Olympre zadáte pracovné voľno bez náhrady mzdy prostredníctvom zložky mzdy A20 – prac. voľno žiadané (neplatené). V zložke mzdy je potrebné vyklikať pracovné dni zamestnanca.

V prípade, že zložka mzdy pokračuje do ďalšieho mesiaca je potrebné označiť v spodnej časti pole Neukončené a nasledujúci mesiac pole Z min. mesiaca.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa:

 • Sociálnej poisťovni nahlási prerušenie poistného (dôvod 1),
 • zdravotnej poisťovne zašle zmenu platiteľa s kódom 2N.

§ 157 Zákonníka práce sa doplnil o povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca, po skončení pravidelného cvičenia, plnenia úloh ozbrojených síl alebo po skončení výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy po návrate do práce na pôvodnú prácu a pracovisko zamestnanca.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  05.10.2020

Doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier) je dobrovoľná forma sporenia zamestnanca na dôchodok s možnosťou prispievania zamestnávateľa.

Príspevok zamestnávateľa vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a je zdaňovaný. Nevstupuje do hrubej mzdy. Príspevok zamestnanca sa zráža priamo z čistej mzdy zamestnanca.

Zrážku Doplnkové dôch. sporenie (DDS) zadáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez Pridaj. Do poľa Názov uvediete skratku DDS, alebo doplnkové dôch. sporenie, alebo sa cez ikonu s lupou dostanete do zoznamu všetkých zrážok.

Príspevky na DDS môže platiť zamestnanec aj zamestnávateľ. V prípade, že si na DDS prispieva len zamestnanec, vyplníte pole Percento alebo Čiastka za zamestnanca, v spodnej časti formulára Zrazenie zvolíte prepínač individuálne a vyberiete účet DDS.

Ak prispieva aj zamestnávateľ, zvolíte Zrazenie spoločne a doplníte Percento alebo Čiastku za organizáciu.

Po označení poľa Uplatniť ako NČZD sa príspevky za zamestnanca na DDS uplatnia ako nezdaniteľná časť základu dane v ročnom zúčtovaní dane.

Rozpis príspevkov pre jednotlivé spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Doplnkové dôchodkové sporenie, kde si môžete zvoliť Automatickú tlač výkazov (zobrazia sa všetky výkazy pre odvod poistného do DDS) alebo Ručný výber výkazov (umožňuje vybrať výkaz len pre jednu poisťovňu).

Export vo formáte xml vytvoríte cez Exporty – DDS (III. pilier), kde máte možnosť zvoliť si hromadný export, prípadne konkrétnu spoločnosť, pre ktorú chcete rozpis príspevkov exportovať.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  27.06.2019

 

Potrebujete zamestnancovi zaevidovať priznaný dôchodok alebo zdravotné obmedzenie? Jednoducho ho zadáte v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita.

Záložka Evidencia dôchodkov

Na záložke evidujete priznanie konkrétneho dôchodku. Vyberiete typ dôchodku, dátum priznania dôchodku, dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku a odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy.

Prvé tri typy (dovŕšenie dôchodkového veku, žiadosť o invalidný dôchodok, žiadosť o starobný dôchodok) majú len evidenčný charakter a slúžia na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia. Voľba dovŕšenie dôchodkového veku v kombinácií s výsluhovým dôchodkom alebo invalidným dôchodkom má  vplyv už aj na výpočet odvodov.

Ďalšie typy dôchodku (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, …) zadávate pri priznaní určitého typu dôchodku.

Záložka Zdravotné obmedzenia

Záložka slúži na evidenciu zdravotných obmedzení, ako je napr. pokles schopnosti, preukaz ZŤP a pod. V prípade, že zamestnancovi zaevidujete na záložke Evidencia dôchodkov invalidný dôchodok 40 – 70 % alebo nad 70 %, program automaticky pridá pokles schopnosti na záložku Zdravotné obmedzenia.

Ak by zamestnanec už nepoberal invalidný dôchodok, ale stále má zdravotné obmedzenie (napr. z dôvodu, že mu vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku), alebo je držiteľom preukazu ZŤP, zdravotné obmedzenie zaevidujete ručne. Vyplníte mesiac a rok odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a vyberiete typ zdravotného obmedzenia.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                 12.08.2020

Ako správne zaevidovať PN/OČR zamestnancovi?

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zadania PN/OČR je v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

Cez Pridaj zaevidujte Dátum od, Dátum do a vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu dôvod neprítomnosti, napr. Nemoc. Pokiaľ ide o dlhodobú PN a dátum ukončenia nie je známy, Dátum do nevypĺňate. Keď zamestnanec prinesie potvrdenie o ukončení PN, doplníte Dátum do v evidovanej neprítomnosti cez tlačidlo Oprav.

Dátum do je potrebné zadať ešte pred vygenerovaním mzdy za mesiac, v ktorom PN/OČR končí. V prípade, že už máte vygenerované mzdy a zaevidujete neprítomnosť v Personalistike, je potrebné mzdu pregenerovať, aby sa neprítomnosť správne preniesla do výplaty zamestnanca.

 

Výhody zadania PN a OČR v Personalistike:

 • program automaticky do výplaty pri generovaní pridá všetky potrebné zložky mzdy súvisiace so zadaním PN (N01, N02, N03) alebo OČR (N04, N22) – nie je potrebné ich pridávať ručne,
 • označí políčka ,,Neukončené“ alebo ,,Z minulého mesiaca“ – ak PN alebo OČR prechádza cez viaceré mesiace,
 • ak ide o PN podľa §144a ods. 3 písm. a) označí v mzde aj toto pole a nebude zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku,
 • oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní vytvorí bez potreby generovania výplaty.

Oznamovacia povinnosť pri PN

Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ na začiatku PN oznámi do zdravotnej poisťovne kód 1O Z s dátumom vzniku PN. Pri ukončení PN oznámi kód 1O K.

Sociálna poisťovňa

Začiatok PN do sociálnej poisťovne zamestnávateľ neoznamuje. Oznamovacia povinnosť do sociálnej poisťovne vzniká iba v prípade, ak nemoc trvá viac než 52. týždňov. Vtedy je potrebné v programe OLYMP v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery evidovať vyňatie Nemoc po 52. týždni. Na základe takéhoto zadania program vytvorí RLFO s dôvodom prerušenia “8“.

Oznamovacia povinnosť pri OČR

Zdravotná poisťovňa

Oznamovacia povinnosť do zdravotnej poisťovne je rovnaká ako pri PN zamestnanca.

Sociálna poisťovňa

OČR sa do Sociálnej poisťovne oznamuje iba v prípade, ak OČR trvá viac ako 11 dní. Ak by OČR trvala viac ako 10 dní je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni RLFO s dôvodom prerušenia “4“.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   01.06.2020

V programe OLYMP mzdy a personalistika je možné hromadne importovať dáta z iných mzdových softvérov prostredníctvom univerzálnej štruktúry. Import Vám uľahčí nadefinovanie personalistiky, bankových účtov a firemných údajov z iného softvéru, čiže nemusíte si dané údaje ručne dopĺňať do programu Olymp. Import údajov si vykonáte pri zakladaní novej firmy cez Firma – Založenie novej firmy.  Postup importu nájdete v priloženej prílohe (pdf, 81,3 kB).

Na použitie univerzálnej štruktúry sme pre Vás pripravili pomôcku – vzorovo vyplnený excelový súbor. Tento súbor si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Vyplnený súbor v Exceli nájdete v tejto prílohe spolu s jednoduchým príkladom v tejto prílohe

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         02.02.2021

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID – 19 sa opätovne vyskytujú u zamestnancov PN z dôvodu karantény alebo OČR. Pozrite sa ako si s nimi poradíte v OLYMPE.

Evidovanie karanténnej PN

Karanténnu PN evidujete v OLYMPE v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti, kde cez Pridaj doplníte Dátum od, ako Dôvod zvolíte Nemocoznačíte pole Karanténna PN.

Ak má zamestnanec vystavenú PN v dôsledku karantény, Sociálne poisťovňa mu vypláca nemocenské od 1. dňa tejto PN. Do výplaty sa preto prenesie od 1. dňa pod zložkou mzdy N03 nem. dávky – od 11. dňa 55 %.

Pri vzniku karanténnej PN pošlete do zdravotnej poisťovne Oznámenie o zmene platiteľa poistného – kód 1O Z (pri jej ukončení kód 1O K). Do Sociálnej poisťovne RLFO neposielate.

Pandemická OČR

Ak zamestnanec zostane celodenne starať sa o dieťa z dôvodu uzatvorenia školského alebo predškolského zariadenia na základe rozhodnutia príslušného orgánu, Sociálna poisťovňa mu bude vyplácať ošetrovné počas celej doby trvania. Teda nie len prvých 10 dní, ako to je pri bežných OČR.

Takúto OČR zaevidujete v Personalistike  na karte  Evidencii neprítomnosti, kde cez Pridaj zadáte Dátum od, ako Dôvod zvolíte Ošetrovanie člena rodinyoznačíte pole Mimoriadna OČR.

Na základe takto evidovanej OČR program pri generovaní mzdy pridá do výplaty zložku mzdy N04 ošetrovanie člena rodiny 55 %, a to na celé obdobie trvania tejto OČR.

Do zdravotnej poisťovne pošlete pri vzniku mimoriadnej OČR oznámenie o zmene platiteľa poistného kód 1O Z (pri ukončení  kód 1O K). Do Sociálnej poisťovne neposielate RLFO prerušenie.

 

Počas jesenných prázdnin budú mať nárok na pandemické OČR iba rodičia tých detí, ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, pričom termín uzatvorenia zahŕňal aj termín prázdnin.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  03.11.2020

Od 01. 07. 2019 prinášame s novou legislatívou aj nový vzhľad programu i na karte Zrážky v Personalistike. Zjednodušili sme jednotlivé kroky pre jej zadanie.

Výber zrážky

Zrážka, ktorá ovplyvňuje výplatu zamestnanca opakovane, evidujeme v Personalistike. Zrážky sa nachádzajú v jednom číselníku, čo urýchľuje vyhľadanie konkrétneho druhu zrážky.

 • Prvý spôsob zadania – do poľa Názov začneme písať kľúčové slovo alebo konkrétny názov zrážky a Olymp ju automaticky dohľadá.

 • Druhý spôsob zadania – cez číselník ,       zrážky sú zoskupené podľa druhu do jednotlivých kariet. Označíme si konkrétnu zrážku a cez tlačidlo Prenos sa zobrazia relevantné polia pre danú zrážku, povinné polia sú zvýraznené žltou farbou.

Musíte opraviť výplatu zamestnanca napr. kvôli spätne priznanému dôchodku? Od verzie 19.50 pridáte legislatívne zrážky (poistenie v nezamestnanosti, starobné, invalidné, zdravotné poistenie, daň a pod.) len vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky.

Pre viac informácií o karte Zložky mzdyZrážky v Personalistike sa dozviete v bezplatnom videonávode.  

            

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          26.07.2019          

 

 

Cez menu Nastavenia – Nastavenia programu –  záložka Iné programy – tlačidlo Hľadaj automaticky si môžete automaticky vyhľadať program Acrobat Reader, alebo si cez tlačidlo s lupou ručne zadáte cestu. Tým zabezpečíte, že pri otváraní PDF dokumentov program OLYMP automaticky použije Acrobat Reader.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preplácať sviatok, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnancom, ktorí ho neodpracujú. Preplácanie neodpracovaného sviatku závisí od dohodnutého odmeňovania so zamestnancom.

V OLYMPE pri  preplácaní sviatku vyberáte z 3 volieb: nie, priemerom, mes. mzdou. Kedy použiť ktorú voľbu?

Mesačnou mzdou

Ak sa s mesačne odmeňovaným zamestnancom nedohodnete inak, platíte mu sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, mesačnou mzdou. Tento deň sa považuje za odpracovaný, napr. pre účely nároku na dovolenku.

 V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Preplácanie sviatku – mes. mzdou. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 10 – mesačná mzda.

Priemerom

hodinovo odmeňovaných zamestnancov nemáte na výber, keďže sviatok, za ktorý im ušla mzda, majú v zmysle zákona vždy zaplatený priemerným zárobkom.

mesačne odmeňovaným zamestnancom sa môžete v pracovnej, alebo v kolektívnej zmluve dohodnúť, že mu sviatok, za ktorý mu ušla mzda, preplatíte priemerným zárobkom.

Deň sviatku preplatený priemerným zárobkom sa nepovažuje za odpracovaný deň.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Preplácanie sviatku – priemerom. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

Nie

Nie

Dohodári majú sviatok, ktorý odpracujú preplatený dohodnutou odmenou. Ak ho neodpracujú, nemajú nárok na vyplatenie odmeny, ani na náhradu mzdy.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Preplácanie sviatku – nie. Vo výpočte mzdy bude preplatený len odpracovaný sviatok, a to základnou zložkou mzdy, napr. 58 – dohoda o pracovnej činnosti, 60 – dohoda o vykonaní práce a 75 – dohoda o brigádnickej práci študentov. Navyše k odmene dostane aj 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  27.06.2019

 

 

 

Od verzie 19.50 sme zjednodušili zadávanie údajov v Personalistike. Základom pre výpočet miezd je ich správne vyplnenie na všetkých kartách, ale hlavne na karte Mzdové údaje.

Zmenený dizajn karty Mzdové údaje

Pole Prehlásenie o dani potrebné pre uplatnenie daňového bonusu sa zobrazuje iba do júna 2019. Od júla 2019 sa nezobrazuje. Daňový bonus sa uplatní podľa nastavenia Obdobia uplatňovania daňového bonusu na karte Rodinné údaje – Deti.

Stupeň náročnosti sa na tejto karte už vôbec nezobrazuje. Program si ho však pamätá. Po novom sa nachádza priamo v Hlavnom pracovnom pomery resp. Zmene pracovnej zmluvy. Môžete si ho skontrolovať na dokumente Zoznam pracovníkov podľa stupňa náročnosti práce ( Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov ).

Zdravotné obmedzenia sa presunuli na kartu Dôchodky a invalidita – Zdravotné obmedzenia.

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  04.07.2019

 

Chcete mať Balík podpory alebo rozšírenie rozsahu licencie platné ihneď po zrealizovaní platby? Uhraďte predfaktúru priamo cez KROS účet podľa uvedeného postupu. 

 1. Prihlásme sa do KROS účtu na stránke https://www.kros.sk/kros-ucet/. Ak nepoznáme svoje heslo, klikneme na odkaz “Zabudnuté heslo“ a postupujeme podľa pokynov.  
 2. V časti Doklady si nájdeme predfaktúru na úhradu a potvrdíme tlačidlo Uhradiť.

3. Spôsob doručenia vyberieme Elektronicky. V pravej časti zadáme Spôsob platby. Po úhrade objednávky nám bude doručený potvrdzujúci e-mail s pokynmi na aktiváciu licencie.

4. Ak sme vybrali spôsob platby Kartou online, po zvolení tlačidla Uhradiť nás systém presunie na platbu kartou. Zadáme číslo karty a všetky potrebné údaje a potvrdíme voľbu Zaplatiť.

Občas všetci potrebujeme nápovedu pri práci, a preto vám chceme priniesť prvú pomoc v OLYMPE.

Info KROS

Predstavujú užitočné informácie, ktoré publikujeme niekoľkokrát týždenne. Nájsť ich môžete cez Domov – Úvodná obrazovka, v pravom dolnom rohu.

OLYMP pomoc

Potrebujete rýchlu pomoc pri evidovaní v OLYMPE alebo legislatívu k téme? Po stlačení klávesy F1 sa zobrazí OLYMP pomoc s detailným popisom funkcií a legislatívou.

Ďalšiu pomoc v OLYMPE môžete nájsť cez ikonu Ak kliknete na túto ikonu, zobrazí sa užitočná informácia, ktorá vám pomôže napr. na mzdových údajoch, pri zadávaním exekúcie a pod.  

Popis zložky mzdy

Akú zložku mzdy treba použiť napr. ak zamestnanec použije firemné auto na súkromné účely? Stačí si kliknúť v mzdovej osnove na ikonu    a zobrazí sa detailný popis zložky, informácia o tom, aké odvody sa z nej platia, a tiež informácia, či vstupuje do hrubej mzdy.

 

Ak potrebujete k zložke mzdy legislatívu, stačí kliknúť na ikonu.  

Vyhľadávanie tlačových zostáv

Potrebuje Váš nadriadený súrne napríklad zoznam pracovníkov? Stačí zadať v tlačových zostavách do vyhľadávača správne slovo, dvojklikom sa presuniete na kartu, v ktorej sa nachádza a report sa už tlačí.

OLYMPáci, raďme si

Nebuďte sami pri práci v OLYMPE. Môžete požiadať o pridanie do facebookovej skupiny „OLYMPáci raďme si“ a naše adminky vás rady príjmu. V tejto skupine si členovia navzájom radia, vymieňajú skúsenosti z praxe.

Ďalšie užitočné pomôcky nájdete na našej stránke www.kros.sk  Produkt OLYMP – v spodnej časti obrazovky na jednotlivých záložkách:

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   22.04.2020

Pre prácu s OLYMPOM je dôležitá databáza, v ktorej budete mzdy spracovávať. Databáza predstavuje vašu firmu, v ktorej budete spracovávať personálnu a mzdovú agendu. Môžete si ju vytvoriť alebo pokračovať v práci už vo vytvorenej databáze, ktorú si len pripojíte. V infospráve Práca s databázou v OLYMPE si priblížime obidva spôsoby.

Vytvorenie databázy

Ak začínate v OLYMPE pracovať, novú databázu (t. j. vašu firmu) si vytvoríte cez menu Firma – Založenie novej firmy.

Zvoliť si môžete dva spôsoby:

 • založenie novej firmy – vyplníte potrebné údaje ako základné informácie, podnikové údaje, bankové účty,
 • založenie firmy importom údajov – importujete údaje z adresára s textovými súbormi obsahujúcimi dáta v požadovanom formáte. Tento spôsob môžete využiť pri prechode do OLYMPU z iného softvéru.

Každá databáza má svoj názov, ktorý program vytvára pri zakladaní firmy. V prípade už vytvorenej firmy si názov databázového súboru môžete zmeniť cez Nastavenia – Názov súboru. Túto voľbu odporúčame použiť, ak spracovávate viac firiem. Názvy databáz v adresári Archív, kam sa vytvárajú zálohy, tak budú prehľadnejšie.

Podrobnejšie informácie o tom, ako založiť firmu importom údajov a aj univerzálnu štruktúru nájdete tu.

 

Databáza od inej mzdárky

Ak už niekto pred Vami spracovával mzdy v OLYMPE, nie je potrebné vytvárať novú firmu. Postačí, ak Vám predchádzajúca mzdárka odovzdá poslednú zálohu databázy a Vy si ju iba obnovíte vo svojom programe. Postup je úplne jednoduchý:

 • predchádzajúca mzdárka vytvorí vo svojom programe zálohu – cez Firma – Zálohuj,
 • zálohovaný súbor vo formáte .zip vám odovzdá (na USB alebo pošle e-mailom),
 • Vy si tento súbor nakopírujte do priečinka Archív (nachádza sa v adresári OLYMP na lokálnom disku C),
 • v OLYMPE cez menu Firma – Obnov zo zálohy zálohu obnovíte a môžete ďalej pokračovať v práci.

Zálohovanie údajov

Databázu je potrebné pravidelne zálohovať. Ideálne po každej práci vo Vašej firme. Zálohu vytvoríte cez menu Firma – Zálohuj. Zálohu si môžete vytvárať nielen na lokálny disk počítača, ale aj na prenosné médium, napr. USB kľúč. Predídete tak strate údajov, napríklad ak sa Vám pokazí počítač.

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.05.2020

Pri zamestnávaní osôb na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je dôležité správne zaevidovať zdravotnú poisťovňu. Ako nato, si ukážeme v nasledujúcej infospráve.

Dva spôsoby evidencie

Pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce je možná evidencia Zdravotnej poisťovne dvoma spôsobmi:

a) ak dohodár pracuje súvisle vo všetky pracovné dni, prihlasujete/odhlasujete ho do zdravotnej poisťovne k dátumu, kedy dohoda vznikla/zanikla,

b) ak dohodár nepracuje súvisle vo všetky pracovné dni, tzn. že chodí do práce len počas tých dní, kedy je to potrebné, je nutné ho prihlasovať na konkrétne dni, ktoré reálne odpracuje.

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie vstúpite do poisťovne cez Oprav a označíte voľbu Prihlásenie len na odpracované dni. Následne sa zobrazí kalendár, kde označíte dni, ktoré dohodár skutočne odpracoval. Aby ste mali lepší prehľad v tom, ktoré dni sú v kalendári skutočne označené, pri každom označenom dni sa zobrazí aj symbol zelenej fajky.

Na základe takto vyznačených dní program vytvorí prihlášku/odhlášku do príslušnej zdravotnej poisťovne. Rovnako tieto dni prenesie do vygenerovanej mzdy na základnú zložku mzdy dohodára.

Prenos dní z evidencie Zdravotnej poisťovne je možný len ak má zamestnanec v Personalistike na Mzdových údajoch zvolený iný ako Prázdny pracovný kalendár.

Povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne nemajú títo zamestnanci:

  • poberatelia starobného dôchodku,
  • poberatelia výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek
  • poberatelia invalidného dôchodku v rozsahu 40 % – 70 %
  • poberatelia invalidného dôchodku nad 70 %
  • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku .

Za týchto zamestnancov neplatí odvod do zdravotnej poisťovne ani zamestnávateľ.

Za dohodárov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, sa do zdravotnej poisťovne platí polovičný odvod za zamestnanca aj zamestnávateľa.

 Dohoda o brigádnickej práci študentov

Ak študent pracuje na základe Dohody o brigádnickej práci študenta, nevzniká dohodárovi ani zamestnávateľovi povinnosť platiť odvod na zdravotné poistenie.

Keďže tento dohodár nemá povinnosť platiť zdravotné poistenie, v Personalistike na karte Zdravotné poistenie sa zdravotná poisťovňa neeviduje.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        17.04.2020          

 

Aj počas pandémie mali zamestnanci vykonávajúci prácu, či už v práci alebo doma, nárok na stravné. Aké možnosti má zamestnávateľ, ak došlo k uzatvoreniu jedálne, ktorá pre zamestnancov zabezpečovala obedy?

Zamestnávateľ má na výber tri možnosti.

1/ Zamestnancom zaobstará stravné lístky buď formou poukážky, alebo dobitím kreditu na stravovaciu kartu.

2/ Zamestnancom zabezpečí stravovanie formou dovozu jedla do firmy.

3/ Zamestnancom poskytne finančný príspevok na stravu.

Stravné lístky alebo dovoz jedla

Pri 1. a 2. možnosti zamestnancovi v Personalistike na karte Zrážky pridáte novú zrážku s názvom stravné.

Ak si zvolíte spôsob výpočtu čiastka, v poli Zrážka si zadáte hodnotu napr. 1 €. Následne každý mesiac pri spracovaní mzdy v zrážke stravné upravíte čiastku príspevku zamestnanca na stravu za daný mesiac.

Ak si zvolíte výpočet čiastka na deň, zadáte sumu príspevku zamestnanca na jeden stravný lístok. Následne program v mzde zamestnanca automaticky prepočíta hodnotu príspevku zamestnanca na deň počtom odpracovaných dní, za ktoré má zamestnanec nárok na stravné. Podľa vygenerovanej mzdy zohľadní program aj neodpracované dni, napr. z dôvodu dovolenky, PN, OČR a za tieto dni nebude počítať stravné.

Zrazenie nastavíte na voľbu v hotovosti.

Finančný príspevok na stravu

Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať zamestnancom na stravu finančný príspevok, použijete zložku mzdy 980 – finančný príspevok na stravu – zdaňovaný, z ktorej sa platia všetky odvody a príjem sa aj zdaňuje.

Ak by šlo o zamestnanca, ktorý na  základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť nijaký zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom, použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu – nezdaňovaný.

Kalkulačka stravných lístkov

S výpočtom príspevku zamestnávateľa/zamestnanca na stravné Vám pomôže Kalkulačka stravných lístkov. Zobrazíte ju cez menu Mzdové funkcie. Stačí zadať hodnotu stravného lístka, ktoré poskytujete zamestnancom a kalkulačka Vám zobrazí aký je minimálny príspevok zamestnávateľa a koľko si na stravný lístok prispieva zamestnanec.  

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.      08.07.2020

Kde všade je potrebné zadať údaje v OLYMPE, pre správne vytvorenie exportu ISCP Trexima?

1. Cez Organizácia – Podnik na záložke Nastavenia doplníte údaj do poľa Štatistická klasifikácia ek. čin. (SK NACE).

2. Cez Organizácia – Podnik na záložke Údaje pre ISCP (Trexima) vyplníte všetky kódy. Pomôcka na vyplnenie sa zobrazí, ak sa nastavíte do konkrétneho poľa myšou.

3. Domov –Personalistika cez Oprav na karte Kvalifikácia záložka Dosiahnuté vzdelanie vyplníte Kód odboru vzdelania.

Kódy nemusíte prácne hľadať. Stačí kliknúť na voľbu Vytvor kód a po zadaní údajov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vám program kód automaticky vyplní. Kódy vyplníte len pre zamestnancov  zamestnaných na hlavný pracovný pomer.

4. Domov – Personalistika cez Oprav na karte údaje a prostriedky na záložke Štatistika vyplníte ďalšie uvedené polia. Využiť môžete vstup do číselníka prostredníctvom ikony s lupou.

5. Ak má Vaša firma strediská, je potrebné vyplniť v organizačnej štruktúre podniku cez Organizácia – Štruktúra podniku na konkrétnom stredisku PSČ (v samotnom exporte sa tento údaj preklopí na tzv. kód pracoviska).

Ak strediská vo firme nemáte, kód sa potiahne z adresy z podnikových údajov (Organizácia – Podnik – Adresa).

 Vytvorenie exportu

Cez menu EXPORTY – Trexima môžete vytvoriť nasledujúce exporty:

 • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01
 • Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04
 • Polročný výkaz PLATY 1-02 – možnosť tohto exportu majú iba tí zamestnávatelia, ktorí majú cez Organizácia – Podnik zapnutú voľbu Verejná správa.

Po zvolení konkrétneho export sa zobrazí formulár, v ktorom zvolíte miesto uloženia exportu a obdobie štatistického zisťovania – štvrťrok, prípadne rok.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                        08.02.2021 

Chcete mať Balík podpory alebo rozšírenie rozsahu licencie platné ihneď po realizovaní platby? Uhraďte predfaktúru priamo cez KROS účet  podľa uvedeného postupu: 

 1. Prihlásite sa do KROS účtu na stránke https://www.kros.sk/kros-ucet/ . Ak nemáte svoje konto ešte vytvorené, kliknete na Aktivovať. Sprievodca Vás prevedie aktiváciou účtu. Ak účet vytvorený už máte, stačí kliknúť na prihlásiť.

 

 1. V časti Doklady si nájdite predfaktúru, ktorú chcete uhradiť.

3. Spôsob doručenia si vyberte Iba elektronicky. Po úhrade objednávky Vám pošleme potvrdzujúci e-mail s pokynmi na aktiváciu licencie. Pri elektronickom doručení bude daňový doklad zaslaný na email a manipulačný poplatok neplatíte.

4. Zvoľte spôsob úhrady
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  31.03.2020

 

Od 1. januára 2020 novelou zákona o sociálnom poistení nastávajú zmeny pri priznaných dôchodkoch. Doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia sociálneho poistného rozhodujúci dátum priznania dôchodku. Pri rozhodnutiach o priznaní dôchodku, ktoré sú vydané po 1. januári je už rozhodujúci dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku Sociálnou poisťovňou. V oblasti zdravotného poistenia a dane nedochádza v súvislosti s touto novelou k žiadnej zmene, aj naďalej je rozhodujúci dátum priznania dôchodku.

V súvislosti s touto novelou sa od verzie 20.20 upravila v Personalistke formulár Evidencia dôchodkov.

 

Rozhodnutie o priznaní dôchodku vydané s dátumom do 31. 12. 2019

 

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer od 1. 1. 2019. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok od 2. 12. 2019. Rozhodnutie o priznaní dôchodku bolo vydané Sociálnou poisťovňou dňa 31. 12. 2019. Ako to zaevidujete v OLYMPE?

Dátum vydania rozhodnutia Sociálnou poisťovňou je 31. 12. 2019. V tomto prípade je dôležitý pre výpočet mzdy Dátum priznania dôchodku to je 2. 12. 2019. Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku môžete a nemusíte uvádzať, v tomto prípade nemá vplyv na výpočet mzdy.

Rozhodnutie o priznaní dôchodku vydané s dátumom od 1. 1. 2020

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer od 1. 1. 2019. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok od 2. 12. 2019. Rozhodnutie o priznaní dôchodku bolo vydané 10. 1. 2020. Ako to zaevidujete v OLYMPE?

 

V tomto prípade je pre výpočet odvodov na sociálne poistenie dôležitý Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku, teda 10. 1. 2020. Je potrebné ho vždy uviesť pri evidovaní dôchodku, aj keď toto pole nie je povinné.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  30.03.2020

V OLYMPE máte možnosť priraďovať zamestnancov v Personalistike na Zákazky a Činnosti a viesť si tak jednoduchšie evidenciu pri jednotlivých zamestnancoch. V Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky sú záložky Zákazka a Činnosť.

Cez tlačidlo Pridaj môžete zamestnanca priradiť na konkrétnu zákazku a činnosť, pričom môžete zadať aj obdobie, počas ktorého je na danej zákazke alebo činnosti priradený.

Evidenciu zákaziek a činností využijete, ak zamestnanec pracuje celý mesiac na jednej zákazke a činnosti.

Pre lepšiu evidenciu a uľahčenie práce odporúčame pridať zákazky a činnosti do číselníka Zákaziek a Činností (Organizácia – Zákazky, Činnosti).

 

Náhľady importných súborov

Ak využívate pri spracovaní miezd v OLYMPE Import stravného, Import Odmien alebo Import RZZP (Mzdové funkcie – Import do miezd), môžete si pred importovaním zvoliť možnosť Náhľad súboru. Následne sa Vám zobrazia údaje, ktoré chcete importovať. Ak súbor nie je zvolený, zobrazí sa šablóna pre daný import, podľa ktorej je súbor možné vytvoriť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Aby sa predišlo strate údajov pri prípadnej poruche počítača, databázu je potrebné zálohovať.  Zálohu databázy vytvoríte cez Firma – Zálohuj.

Zobrazí sa formulár Zálohovanie údajov:

Potvrdením tlačidla Áno sa zaarchivuje aktuálna firma.

Zálohu je vhodné vytvárať pravidelne. Odporúčame zálohovať nielen na lokálny disk počítača, ale aj na prenosné médium ( napr. USB kľúč, externý disk ).

 

Užívateľských nastaveniach cez Nastavenia – Nastavenia si môžete zvoliť frekvenciu automatického zálohovania aktuálnej databázy.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              27.08.2020

Zápisník užívateľských textov nájdete v menu Číselníky. Tu si môžete vyplniť texty, ktoré najčastejšie využívate.

V jednotlivých evidenciách je možné vstúpiť do Zápisníku užívateľských textov cez tlačidlo lupy, ktoré sa nachádza vedľa niektorých polí. Užívateľské texty zadané prostredníctvom Číselníkov ostanú v programe zapamätané a môžete ich opakovane využívať napríklad pri evidovaní nového pracovného pomeru.

Máte väčší počet textov a ťažko sa Vám vyhľadávajú? Pomôžte si funkciami hľadaj alebo filtruj. Do riadku Nájdi stačí začať písať názov textu a program Vám daný užívateľský text vyhľadá.

Navyše už nemusíte podobné texty prácne celé prepisovať. Stačí si text skopírovať z už vytvoreného cez tlačidlo Kópia a podľa potreby upraviť.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               26.06.2020   

 

 

 

 

Aj napriek aktuálnej situácií existuje dostatok možností ako spolu dokážeme komunikovať. Jedným z nich je Zóna pre klienta, ktorá predstavuje najmenšie klientské centrum priamo u Vás.

Do zóny pre klienta sa dostanete z OLYMPU cez O programe – Klientské centrum – Zóna pre klienta.

Konto už mám vytvorené

Ak už ste sa registrovali prostredníctvom mailu do aplikácií MYJOBKROSBUILDELIS, označíte voľbu e-mailové konto už mám vytvorené.

Na prihlásenie použite Váš kontaktný mail heslo.

Konto ešte nemám vytvorené

Ak ste sa ešte prostredníctvom mailu neregistrovali do aplikácií MYJOB, KROSBUILD, ELIS, vstúpite cez voľbu Aktivovať e-mailové konto.

Zadáte Vaše zákaznícke čísloheslo do Zóny pre klienta a vstúpite cez Pokračovať.

Ak si nepamätáte svoje heslo do Zóny pre klienta, využite možnosť Zabudli ste heslo? Na Váš email, ktorý máte uvedený ako kontaktný, Vám pošleme jednorazové heslo pre prihlásenie.

Následne prejdete do ďalšieho kroku, kde si vytvoríte nové heslo. Email už bude predvyplnený. Ide o mailovú adresu, ktorá je u nás v systéme uvedená ako e-mail do ZPK pre Vašu firmu.

Ďalej si zadáte heslo, zopakujete ho, vyjadríte súhlas s licenčnými podmienkami a kliknete na vytvoriť účet.

Účet sa vytvorí a na e-mail Vám príde aktivačný e-mail.

V e-maile, k Vám prišiel musíte kliknúť na tlačidlo Aktivovať účet.

Po vstupe do Zóny pre klienta môžete pracovať s dokladmi, alebo objednávkami.

Faktúry a Predfaktúry

Všetky Vaše faktúry a predfaktúry máte na jednom mieste v časti Doklady odkiaľ ich môžete jednoducho spravovať. K dispozícií máte informácie o ich stave, obsahu a cene.

Vytvorené predfaktúry môžete uhradiť aj z tohto miesta alebo ich môžete vytlačiť či vyexportovať do súboru ako podklad pre úhradu bankovým prevodom.

Existujúce faktúry si rovnako vytlačíte alebo vyexportujete do súboru, následne ich máte k dispozícií pre zapracovanie do účtovníctva.

Kliknutím na číslo dokladu sa zobrazí náhľad zvoleného dokladu. Prostredníctvom možnosti Zobraziť celý doklad si môžete Doklad prezerať, vytlačiť alebo vyexportovať. Pri neuhradených dokladoch máte k dispozícii voľbu Uhradiť.

Prostredníctvom Zóny pre klienta si v časti Objednávka môžete pohodlne :

 • rozšíriť svoj program o potrebný počet výplat alebo prejsť na vyššiu zostavu,
 • objednať si videoškolenia alebo publikácie, či e-booky,
 • prihlásiť sa na školenia,
 • dať si zaslať aktuálnu verzie na DVD.

Po vytvorení objednávky máte k dispozícií platbu prostredníctvom Internetbankingu, platbu kartou alebo možnosť vytvorenia predfaktúry ako podkladu k úhrade bankovým prevodom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                24.06.2020            

Dokumenty, Výkazy, Exporty (26)

Za január roku 2019 sa na Daňový úrad už posiela nový vzor Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň (PREHLADv19_1).

Mnohí sa nás pýtate, prečo v riadku 8 nie je uvedený dátum úhrady preddavkov? Je to z dôvodu, že pôvodný riadok 8 Odvedené sa už v prehľade nenachádza. Taktiež z prehľadu vypadlo pole Daňový úrad podľa miestnej príslušnosti.

 • v riadku 7 sa vypĺňa priznaná a vyplatená suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a. Olymp tu uvedie hodnotu zložky mzdy Z17, maximálne do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadky 5 a 6.
 • pôvodný riadok 8 (informácia o reálne odvedenej dani a o dátume úhrady) z Prehľadu vypadol úplne,
 • v II. časti prehľadu Rekapitulácia vypadla zamestnanecká prémia a nahradil ju nový daňový bonus na zaplatené úroky.),
 • v III. časti pribudol nový riadok na žiadosť o vrátenie rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky.

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.02.2019

Potrebujete si skrátiť  čas vypĺňaním a doručovaním rôznych dokumentov pre zamestnancov? Je náročne sa v tomto čase stretávať so všetkými zamestnancami? Máme pre Vás alternatívu, ktorá je efektívna a hlavne rýchla. Pozrite si tento krátky prehľad.

Dokumenty elektronicky

V elektronickej forme je možné zasielať zamestnancom:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 • Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Potvrdenie o zaplatení dane
 • Vyhlásenie o poukázaní dane
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb

Ako na to v OLYMPE

Elektronické doručovanie dokumentov je možné po vzájomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Do OLYMPU sme zapracovali tlačovú zostavu, kde si môžete zvoliť dokumenty, ktoré budete zamestnancom zasielať elektronicky. Požiadavku na elektronické doručovanie zadáte cez Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

Na zasielanie dokumentov elektronicky je potrebné v Personalistike na karte Pracovné pomery označiť voľbu Odoslanie dokumentov elektronicky. Následne bude možné priamo v tlačových zostavách zvoliť voľbu Odoslať e-mailom.

Druhý spôsob ako zaslať dokumenty elektronicky je zvoliť v tlačových zostavách na karte Výber údajov, Výstupné zariadenie – E-mail zaheslovaný.

MyJob

Keď sa dohodnete so zamestnancami na komunikácii cez aplikáciu MyJob, je najskôr potrebné podpísať Dohodu o doručovaní elektronickou formou. Pri odosielaní dohody si v tlači na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu „Vytvoriť pre My Job“  a následne si zvolíte, ktoré dokumenty budete zamestnancom zasielať.

Import pečiatky

Aby boli dokumenty úplne, môžete do OLYMPU importovať pečiatku zo súboru. Pečiatka musí byť  vo formátoch .bmp, .jpg, .png. Samotný import vykonáte cez Nastavenia – Nastavenia na záložke Pečiatka tlačidlom Importuj pečiatku zo súboru.

Spôsob tlače môžete zvoliť :

 • Tlač v pôvodných rozmeroch – pečiatka bude vytlačená v pôvodných rozmeroch, ktoré by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška),
 • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázka sa prispôsobí výstupnej zostave.

Tip na import pečiatky s podpisom

Vašu pečiatku odtlačte na papier a podpíšte. Pečiatku odfoťte alebo zoskenujte do Vášho počítača, orežte ju čo najtesnejšie a uložte do súboru vo formáte .bmp, .jpg alebo .png.

Označenie pred tlačou

Pečiatka sa na dokumente zobrazí, ak označíte voľbu Tlač pečiatky v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu.

Dokumenty s pečiatkou a podpisom  

Pošlite zamestnancom jednoducho a rýchlo dokumenty ako Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, Zúčtovanie preddavkov a Potvrdenie o zaplatení dane s pečiatkou a podpisom.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            08.02.2021

Od verzie 20.00 nájdete v programe nový dokument Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Slúži na uzatvorenie dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

Pred tlačou dokumentu je možnosť zvoliť si, ktoré dokumenty majú byť v dohode obsiahnuté.

Po označení voľby Iné dokumenty si do voľného poľa môžete doplniť ďalšie dokumenty, ktoré zasielate zamestnancom elektronicky (Potvrdenie o príjme na rôzne účely…).

 

 

Ak používate pre komunikáciu so zamestnancami aplikáciu MyJob, môžete si vytlačiť dohodu o doručovaní pre aplikáciu MyJob. V tlači na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu Vytvoriť pre MyJob a v texte dohody sa uvedie, že dokumenty bude zamestnávateľ zasielať cez aplikáciu na zabezpečenú výmenu dokumentov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  26.02.2020

Potrebujete poslať dokument z OLYMPU cez e-mail bezpečne? Máte možnosť posielať dokumenty formou zaheslovaných príloh e-mailovej správy.

1. cez menu Tlač a následne ikonu Tlač si vyberiete zostavu, ktorú potrebujete poslať e-mailom. Zvolíte si parametre údajov, ktoré má dokument obsahovať a vyberiete možnosť výstupného zariadenia E-mail zaheslovaný.

2. Po potvrdení tlačidlom OK Vás program vyzve na zadanie hesla, ktoré bude slúžiť na otvorenie dokumentov zasielaných e-mailom.
Ak chcete, aby si Vaše heslo pre odoslanie zabezpečených dokumentov program zapamätal, označíte voľbu „zapamätaj heslo“. Zadané heslo je možné zobraziť kliknutím na ikonu Oka.

3. Pri otváraní prílohy bude príjemca vyzvaný na zadanie hesla, inak sa mu dokument nezobrazí.

Zapamätané heslo viete zmeniť cez záložku Nastavenia – Užívatelia – Zabezpečenie dokumentov – Heslo pre dokumenty odosielané e-mailom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    24.06.2020

 

 

Do elektronickej pobočky sa prihlásite priamo z OLYMPU cez záložku eSLUŽBY – Prihlásenie. Pri prihlásení si môžete nechať zapamätať prihlasovacie meno a heslo. Po zapamätaní údajov budete automaticky pri otvorení konkrétnej firmy prihlásený aj do ich elektronickej pobočky Dôvery.

Mesačné výkazy a oznámenia pošlete priamo z programu cez tlačidlo Odošli. Nájdete ho v časti Exporty – Zdravotné poisťovne – Mesačné výkazy/Oznámenia do ZP – Dôvera.

Po stlačení tlačidla Odošli sa na pozadí programu overí vytvorené hromadné oznámenie. Ak obsahuje chyby, program Vás na to upozorní hláškou. Chyby sa zobrazia po stlačení tlačidla Podrobnosti. Môže ísť o chyby, pri ktorých program aj napriek chybe umožňuje hromadné oznámenie odoslať alebo ide o závažné chyby, a vtedy neumožní hromadné oznámenie odoslať.

Ikony na záložke eSLUŽBY

Stav systému má v programe niekoľko farieb:

 • sivý – užívateľ nie je prihlásený,
 • zelený – všetky služby sú dostupné,
 • oranžový – služby fungujú v obmedzenom režime,
 • červený – služby sú nedostupné.

V menu eSLUŽBY si viete skontrolovať Stav účtu, ktorý informuje o nedoplatkoch voči zdravotnej poisťovni Dôvera.

Zoznam zamestnancov poskytuje informácie o aktuálne nahlásených zamestnancoch v ZP Dôvera. Zoznam môžete vytvoriť za určité obdobie, pričom v zozname sa zobrazujú kódy 2, 2D, 1O, 2Y, 2N a 1W.
Funkciu môžete využiť napr. ak si nie ste istý, že ste poslali oznámenie o nástupe na materskú dovolenku. V programe budete mať zaevidovanú materskú dovolenku, ale v Dôvere oznámenie poslané nebude, tak na zozname sa objaví len zamestnanec s kódom 2. Z toho vyplýva, že treba poslať oznámenie o nástupe na materskú s kódom 1O.

Overenie zamestnancov slúži na overenie príslušnosti zamestnanca k ZP Dôvera. Funkcia porovnáva či zamestnanec, ktorý má priradenú akúkoľvek zdravotnú poisťovňu je/nie je poistencom Dôvery. Na začiatku nového roka tak môžete rýchlo skontrolovať, či niektorý zamestnanec zmenil zdravotnú poisťovňu.

Program overuje aj nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Zamestnanec musí byť prihlásený do ZP Dôvera. Po vstupe do jeho Personalistiky a zadaní OP, program overí, či daný zamestnanec má alebo nemá nárok na uplatnenie OP na ZP. Ak by nárok na OP nemal, program Vás upozorní na to hláškou.

Pre využívanie tejto služby je dôležité, aby ste mali platný Balík podpory a aktívny elektronický prístup do poisťovne Dôvera, s ktorou musíte mať podpísanú zmluvu o elektronickej komunikácií.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

 

Zamestnávateľ má povinnosť zasielať do Sociálnej poisťovne (SP) Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) po ukončení hlavného pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru (ak sa z nej odvádzal odvod na dôchodkové poistenie) alebo iného pracovného pomeru. ELDP je potrebné do SP zaslať v elektronickej podobe, a to v lehote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanec a zamestnávateľa.

Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie ELDP požiada SP, lehota na predloženie je osem dní.

 

ELDP v OLYMPE

Elektronický ELDP vytvoríte v OLYMPE cez menu Exporty – v časti Sociálna poisťovňa – Evidenčné listy DP. V programe je možno vytvoriť 2 typy ELDP:

1. Evidenčný list dôch. poistenia – použijete pri ukončení pracovného pomeru. V poli obdobie zvolíte posledný mesiac trvania pracovného pomeru, pričom je potrebné mať vygenerovanú poslednú výplatu.

2. Evidenčný list dôch. poistenia za zvolené obdobie – využijete ak Vás SP vyzve zaslať údaje o vymeriavacom základe na dôchodkové poistenie iba za konkrétne obdobie, napr. pri žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Po označení tejto voľby, sa sprístupnia polia Dátum od a do.

 

Vyzvala Vás Sociálna poisťovňa o zaslanie ELDP, pričom požaduje aby bol rok 2019 rozdelený ku konkrétnemu dátumu (napr. k 10. 10. 2019) do 2 riadkov?

 

Zamestnancovi zaevidujete v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita na záložke Evidencia dôchodkov k 10. 10. 2019 dovŕšenie dôchodkového veku.

Vygenerujete výplatu a vytvoríte si export ELDP za obdobie 10. 2019. Program vytvorí ELDP, ktorý bude v roku 2019 rozdelený do 2 riadkov (1. riadok do 9. 10. 2019 a 2. riadok od 10. 10. 2019).

Ak potrebujete upraviť ELDP podľa ďalších požiadaviek, stačí označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad. V náhľade môžete upravovať obdobia, vymeriavacie základy, pridávať, resp. odoberať riadky (prostredníctvom znakov +/-). Keď bude ELDP v požadovanom tvare, bude ho možné exportovať do SP a aj vytlačiť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               14.11.2019   

 

Na konci marca zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny novinky v oblasti pomoci zamestnávateľom, ktorých zasiahla kríza. Pripravili sme pre Vás prehľad zmien, ktoré sme zapracovali do programu OLYMP.

Žiadosti za marec a ďalšie nasledujúce mesiace zamestnávateľ predkladá výlučne elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

 

V programe OLYMP môžete na verzii 21.30 vytvoriť export XML súboru alebo CSV súboru, ktoré po načítaní na portáli www.slovensko.sk môžete editovať. Export vytvorený na nižšej verzii programu nebude portálom akceptovaný.

Export vytvoríte v OLYMPE cez menu EXPORTY – Prvá pomoc +/Prvá pomoc++. V tejto časti si vyberiete konkrétne opatrenie, ktoré sa po vyexportovaní uloží do Vášho počítača.

Príspevok je možné žiadať len na tých zamestnancov, ktorí k dátumu podania žiadosti o príspevok, nemajú dohodnuté ukončenie pracovného pomeru a nie sú vo výpovednej dobe. Ak takýchto zamestnancov máte, musíte žiadosť poslať bez nich. Môžete to urobiť 2 spôsobmi:

 • označiť si aktuálnych zamestnancov a export urobiť len za označených,
 • alebo si urobiť export za všetkých zamestnancov a až na stránke slovensko.sk si zoznam zamestnancov upraviť.

Pri exporte Opatrenia č. 1 a 3A máte možnosť vybrať, aký príspevok od štátu žiadate. Na výber sú dve možnosti: 100 % CCP a 80 % CCP. Podľa vášho výberu program vyexportuje správny xml súbor. Pri oboch opatreniach totiž došlo k navýšeniu príspevkov na 100 % CCP, tzv. Prvá pomoc ++. Ak zamestnávateľ  nespĺňa podmienky projektu Prvá pomoc ++, aj naďalej má možnosť žiadať o príspevky vo výške 80 % CCP, tzv. Prvá pomoc+.

Ak nespĺňate podmienky pre Prvú pomoc ++ a žiadate o 80 % CPP, zvoľte pred exportom možnosť 80 % CCP.

 

 

V programe sú dostupné v tlačových zostavách podklady pre jednotlivé opatrenia, ktoré obsahujú údaje za zamestnancov. Slúžia len ako náhľad pre Vás, alebo Vám môžu poslúžiť ako podklad v prípade, že sa rozhodnete vyplniť žiadosť o priznanie finančného príspevku ručne priamo na portáli www.slovensko.sk .

Nájdete ich cez menu Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov. Žiadosti je potrebné odosielať prostredníctvom exportu.

Program OLYMP v tlačových zostavách Podklady pre priznanie finančného príspevku od 10/2020 nedopĺňa požadovanú výšku príspevku. Výšku príspevku zistíte, po nahratí XML alebo CSV súboru na portáli www.slovensko.sk, prípadne po ručnom vyplnení žiadosti.

Export XML a CSV súboru

XML súbor vytvoríte cez Exporty – voľba konkrétneho Opatrenia.xml/.csv. Okrem voľby formátu, v ktorom vytvoríte exportný súbor je potrebné navoliť aj ostatné potrebné kritéria. Patrí medzi ne najmä obdobie, za ktoré budete žiadať o príspevok, výber výšky príspevku, o ktorý budete žiadať a ďalšie.

Postup odoslania XML súboru:

 1. Kliknete na odkaz https://www.pomahameludom.sk/.
 2. Na stránke sa presuniete ku konkrétnemu opatreniu a kliknete na Podať výkaz. Ak žiadate o Prvú pomoc +, zvolíte modré tlačidlo 80 % CCP a ak žiadate o Prvú pomoc++, zvolíte červené tlačidlo 100 % CCP.

3. Po kliknutí budete presmerovaní na stránku www.slovensko.sk, kde si vyberiete príslušný Úrad práce (Zvolíte poskytovateľa služby) a potvrdíte cez tlačidlo Prejsť na službu.

4. V ďalších krokoch sa prihlásite prostredníctvom občianskeho preukazu.

5. Po úspešnom prihlásení môžete nahrať vytvorený XML súbor z programu OLYMP.

XML súbor priložíte kliknutím na ikonu s tromi bodkami […] v pravom hornom rohu v záhlaví s nadpisom Elektronický dokument. Po kliknutí na ikonu zvolíte z rozbaľovacieho zoznamu poslednú možnosť Nahrať vyplnený XML formulár. Následne sa zobrazí formulár, kde cez tlačidlo Prehľadávať vyberiete XML súbor uložený vo vašom počítači. Po výbere súboru kliknete na tlačidlo Nahrať. Údaje naplnia do elektronického formulára, kde ich môžete podľa potreby ďalej upravovať.

Postup odoslania CSV súboru:

Súbor typu CSV obsahuje iba údaje o zamestnancoch. Neobsahuje údaje o podniku. Je preto potrebné vypĺňať výkaz ručne v jednotlivých krokoch priamo na portáli www.slovensko.sk. Prvé 4 kroky sú zhodné s postupom odosielania exportu vo formáte .xml. Ďalej je potrebné pokračovať nasledovne:

 1. Na prvých stranách výkazu je potrebné manuálne zadanie údajov o podniku (IČO, sídlo spoločnosti, a iné). Manuálnym zadaním údajov Vás prevedie sprievodca na prvých 4 stranách.
 2. Na 5. strane je potrebné označiť voľbu: Preferujete vloženie zamestnancov hromadne, prostredníctvom CSV súboru?(nepovinný údaj)
 3. Následne je potrebné cez voľbu Prehľadávať vložiť exportný súbor z OLYMPU a potvrdiť tlačidlom Importovať CSV.

 

Zoznam zamestnancov môžete v tomto kroku upraviť pridaním ďalšieho zamestnanca ručne alebo odobratím zamestnanca prostredníctvom tlačidla X v riadku vybraného zamestnanca. Táto možnosť je dostupná pre oba formáty (CSV a XML) na piatej strane výkazu pre priznanie finančného príspevku.

 

Okrem toho je potrebné pred odoslaním výkazu na portáli www.slovensko.sk vyjadriť súhlas so zmenou zmluvných podmienok. Tento krok je potrebné vykonať na 6. strane zakliknutím voľby Súhlasím so zmenenými podmienkami. Toto je potrebné zakliknúť aj v prípade, ak robíte export vo formáte xml, ale aj csv.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie     26.04.2021

25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie GDPR. Preto sme do programu zapracovali Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Dokumenty sa nachádzajú v menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Spracúvanie osobných údajov.

Aký je medzi dokumentmi rozdiel?

* Aby si zamestnávateľ splnil oznamovaciu povinnosť podľa Nariadenia GDPR, odporúčame dať nové oboznámenie podpísať aj existujúcim zamestnancom, nakoľko oboznámenie podľa zákona 122/2013 neobsahuje všetky povinné náležitosti, ktoré ukladá nové nariadenie.

V obidvoch dokumentoch v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu pribudlo nové pole na zadanie Zodpovednej osoby. Zodpovedná osoba pôsobí ako garant dohliadajúci na ochranu OÚ. Funkciu môže vykonávať externý dodávateľ alebo interný zamestnanec. Ak toto pole zostane prázdne, text v dokumente bude „nie je určená“.

Tlačivá Oboznámenie a Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov nemajú predpísaný vzor. Ak potrebujete v tlačovej zostave zmeniť alebo doplniť ďalšie údaje, môžete si upraviť zostavu cez Editor zostáv podľa vašich potrieb. Ako na to, sa dozviete v našom videonávode Dokumenty na mieru v sekcii Funkcie zostavy Profesionál.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   22.06.2018

Na niektoré dokumenty z programu OLYMP je možné vytlačiť pečiatku firmy.

Import pečiatky zo súboru

V prvom kroku je potrebné naimportovať pečiatku zo súboru vo formáte .bmp, .jpg, .png. Samotný import vykonáte cez Nastavenia – Nastavenia na záložke Pečiatka tlačidlom Importuj pečiatku zo súboru.

Spôsob tlače môžete zvoliť :

 • Tlač v pôvodných rozmeroch – pečiatka bude vytlačená v pôvodných rozmeroch, ktoré by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška),
 • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázka sa prispôsobí výstupnej zostave.

Označenie pred tlačou

Na dokument sa pečiatka zobrazí, ak označíte voľbu Tlač pečiatky v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu.

Tlač pečiatky je umožnená napr. na dokumenty :

Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP

Prehľad vypočítaných miezd (tzv. Mzdový list)

Mesačné výkazy poistného do ZP a SP

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

Zúčtovanie preddavkov na daň

Potvrdenie o zaplatení dane

Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podv. účtovníctvo

a ďalšie.

Tip na pečiatku s podpisom :

Vašu pečiatku odtlačte na papier a podpíšte. Pečiatku odfoťte alebo zoskenujte do Vášho počítača, orežte ju čo najtesnejšie a uložte do súboru vo formáte .bmp, .jpg alebo .png.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    30.01.2020

V OLYMPE je zapracovaná možnosť tlače opravných výkazov. Stačí si na tlačovom formulári označiť v Nastaveniach dokumentu voľbu „Tlač opravného výkazu“.

Funkcia je pridaná pri tlači dokumentov:

 • prihláška, odhláška, zmena platiteľa do zdravotnej poisťovne,
 • mesačný výkaz pre zdravotné a sociálne poistenie,
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia,
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane,
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,

a

 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkouvoľbu „Tlač opravného oznámenia“.
Taktiež môžete exportovať opravné výkazy do poisťovní a na Daňový úrad. Napr. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň vytvoríte, ak cez EXPORTY v časti Daňový úrad kliknete na Prehľad o zraz. preddavkoch a označíte Opravný výkaz.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                23.06.2020    

K začiatku školského roka neodmysliteľne patrí množstvo povinností. Každá mzdárka by nemala zabudnúť na povinnosť dokladovania Potvrdenia o návšteve školy študenta strednej alebo vysokej školy. Toto potvrdenie je potrebné z nasledujúcich dôvodov.

Daňový bonus

Ak si zamestnanec chce mesačne uplatňovať daňový bonus na dieťa, je povinný vám do konca septembra doručiť Potvrdenie o návšteve školy pre aktuálny školský rok. Toto potvrdenie sú povinní zdokladovať zamestnanci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, ktoré ukončilo povinnú školskú dochádzku alebo má viac ako 16 rokov a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom, najdlhšie však do 25 rokov veku dieťaťa.

Študentom VŠ dennej formy, ktorí majú zápis na vysokú školu až v priebehu októbra, pripadá táto povinnosť najneskôr do konca októbra.

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov

V prípade zamestnávania študentov na DBPŠ, nezabudnite si od nich pri začiatku školského roka (pri študentoch vysokoškolského štúdia dennej formy pri začiatku zimného semestra) vypýtať aktuálne Potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie slúži ako doklad zamestnanca o štatúte študenta, ale zároveň aj pre možné kontroly počas alebo po skončení dohody.

Podľa Zákonníka práce § 227 ods. 1: „Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a  ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.“

Zmena v doručovaní potvrdení o návšteve školy pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1. 9. 2019 vstúpili do platnosti ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zo zákona povinný od 1. 9. 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa od 1. 9. 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy.

 

Ak však dieťa študuje v zahraničí, úrad práce o ňom údaje z informačného systému nemôže získať. Preto bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

Na strane mzdárov teda nedochádza k žiadnym zmenám, čo sa týka povinnosti dokladovania Potvrdenia o návštevy školy študenta strednej alebo vysokej školy.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  10.09.2019

 

Funkciu náhľadu v exportoch možno využiť pre jednoduchšiu a rýchlejšiu kontrolu údajov v exportnom súbore.

Pri exportoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je možné označiť voľbu zobraz náhľad, na základe ktorej program po vytvorení exportu automaticky zobrazí aj tlačovú zostavu s údajmi z exportného súboru.

Náhľad sa zobrazuje v zrozumiteľnej a ľahko čitateľnej forme. Týmto spôsobom si môžete jednoduchšie skontrolovať údaje, ktoré zasielate do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Pri exporte ELDP sa nachádza voľba zobraz editovateľný náhľad.

Po jej označení môžete údaje upravovať ešte pred exportovaním alebo tlačou. Okrem toho vo vytvorenom náhľade máte možnosť v prípade potreby pridať riadky pomocou znaku plus alebo riadky odstrániť pomocou znaku mínus.

Pri exporte Prehľadu o zrazených preddavkochHlásenia o vyúčtovaní dane je voľba zobraz v e-Daniach. Po označení voľby a vyexportovaní sa výkaz automaticky otvorí priamo v e-Daniach. Tu ho môžete ďalej upraviť, vytlačiť, odoslať alebo len skontrolovať ako v prípade náhľadu.

Pre zobrazenie v e-Daniach je potrebné, aby ste mali pripojenie na internet. V prípade, že nemáte aplikáciu e-Dane nainštalovanú, program ponúkne možnosť jej inštalácie.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Vynovili sme pre Vás mzdový list. Námety na vylepšenie sme zbierali priamo od Vás – našich užívateľov. Čo všetko sa zmenilo?

1. Prehľadnosť

V mzdovom liste sa už nestratíte. Zapracovali sme nové súčtové riadky a možnosť členiť mzdový list podľa zadaných zložiek mzdy. Získate tak podrobnejší prehľad o tom, do ktorých riadkov patria jednotlivé zložky mzdy (napr. do Ostatných príplatkov patrí zložka mzdy 100 osobné ohodnotenie). Mnohí určite ocenia aj zvýraznenie polí Hrubá mzda, Čistá mzda, Vyúčtovanie osobný účet, Vyúčtovanie hotovosť.

2. Nový riadok – príjem oslobodený od dane

Jednou z povinných náležitostí mzdového listu je aj informácia o príjme oslobodenom od dane. Práve kvôli tomu sme zapracovali nový riadok – sumy oslobodené od dane. V prípade, ak si nastavíte členenie podľa zložiek mzdy, budete mať prehľad, ktoré zložky sem patria.

3. Nulové riadky pre Sociálnu poisťovňu

Pri tvorbe mzdového listu sme mysleli aj na požiadavky Sociálnej poisťovne. Zamestnanec, ktorý je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, bude na mzdovom liste počas tohto obdobia vykázaný s nulami, aj bez toho, aby mal zamestnanec vygenerovanú mzdu. Toto platí, ak je označená voľba Tlač aj zamesiace bez vypočítanej výplaty.

4. Cena práce

Aktuálne máte na konci mzdového listu pohromade všetky údaje ohľadom ceny práce. Okrem zdravotného a sociálneho poistenia za organizáciu, nájdete v tejto časti aj poistné platené v zahraničí. Neopomenuli sme ani sociálny fond. Po novom môžete porovnávať cenu práce aj z pohľadu tvorby sociálneho fondu.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.10.2017

Od roku 2021 sa zrušila povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa, a to na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov.

Registračný list zamestnávateľa – odhláška už od 01. 01. 2021 program OLYMP nevytvára. RLZ odhlášku zamestnávateľ zasielal, ak k odhláseniu posledného zamestnanca došlo do 31. 12. 2020.

Zamestnávateľ odhlásil posledného zamestnanca z registra poistencov 05. 02. 2021. Akú má zamestnávateľ voči SP oznamovaciu povinnosť?

Zamestnávateľ pošle do SP len RLFO – odhlášku zamestnanca s dátumom 05. 02. 2021. Keďže v tomto prípade ide o posledného zamestnanca evidovaného u zamestnávateľa v registri poistencov, SP odhlási zamestnávateľa automaticky z registra k dátumu 05. 02. 2021. Zamestnávateľ  RLZ – odhláška nezasiela. 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            08.02.2021          

Olymp podporuje odosielanie výplatných pások cez Microsoft Outlook. Nevyhnutné je, aby bol poštový klient nastavený vo Vašom počítači ako predvolený program pre odosielanie mailov. Odosielanie výplatnej pásky e-mailom nastavíte v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery.

 

Označením voľby Odosielanie dokumentov e-mailom program ponúkne formulár na zadanie hesla. Každá výplatná páska odosielaná e-mailom je zabezpečená heslom kvôli ochrane osobných údajov zamestnanca. Heslo, ktoré si dohodnete so zamestnancom, musí obsahovať minimálne 6 a maximálne 15 znakov, z toho minimálne jednu číslicu a minimálne jedno písmeno. Program rozlišuje pri zadaní hesla veľké a malé písmená.

Zadané heslo kedykoľvek zobrazíte cez tlačidlo Zobraz alebo ho zmeníte cez tlačidlo Zmeň.

Odosielanie pások zrealizujete cez Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a Zálohy – Výplatné pásky. Vyberiete typ výplatnej pásky, napr. Výplatná páska – Farebný formát. V tlačovom formulári zvolíte obdobie, za ktoré výplatnú pásku posielate a okruh zamestnancov, ktorým chcete pásku zaslať. Následne použijete tlačidlo Odoslať e-mailom.

 

Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Odosielanie výplatných pások e-mailom. Text, ktorý je preddefinovaný, si môžete zmeniť podľa svojich potrieb. Upravenú šablónu si môžete uložiť pre budúce použitie.
Po stlačení tlačidla Pošli začne prebiehať odosielanie výplatných pások. To, komu ste odoslali výplatnú pásku si môžete skontrolovať vo Vašom poštovom klientovi v priečinku Odoslaná pošta. Ešte pred odoslaním výplatných pások si môžete zobraziť Zoznam zamestnancov podľa spôsobu doručenia dokumentu.

Dokument je dostupný aj v menu Tlač – Tlač – Mzdy – Výplatné pásky – Zoznam zamestnancov podľa doručenia dokumentov. A ako sa zobrazí výplatná páska zamestnancovi? Zamestnanec si nájde vo svojom maile výplatnú pásku vo formáte pdf. Pre jej zobrazenie musí mať nainštalovaný Acrobat Reader a zadať heslo.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

 

Obdobie týkajúce sa legislatívnych zmien kvôli korona kríze postupne opadáva a ustálili sa aj zmeny týkajúce sa Výkazov pre priznanie finančných príspevkov. Pre uľahčenie práce mzdára nájdete v OLYMPE aktualizované podklady pre Výkazy a taktiež novú funkčnosť.

Aktualizácia podkladov

Výkazy pre priznanie finančných príspevkov sa menili najmä z pohľad vizuálnej stránky. V rámci aktuálnej verzie 20.50 sme zapracovali aktualizácie, ktoré sa dotýkajú týchto dokumentov.

Nová funkčnosť

Pre uľahčenie podávania žiadostí pribudla možnosť filtrovať zamestnancov v pracovnom pomere k určitému dátumu. Filtrovanie je nastavené z dôvodu, že zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len za zamestnancov, ktorí sú ku dňu predloženia výkazu v pracovnom pomere.

Ak však máte zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe, je potrebné manuálne upraviť Zoznam zamestnancov v podklade Výkazoch pre priznanie finančných príspevkov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.7.2020

Oslovil Vás úrad práce, aby ste vyplnili štatistiku k finančnému príspevku v rámci projektu Prvá pomoc? Od verzie 21.10 nájdete v programe podklady, ktorými si pomôžete pri zostavovaní databázy zamestnancov, na ktorých ste žiadali príspevok na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020.

Dokument obsahuje požadované štatistické údaje za Vami zvolený okruh zamestnancov. Je v členení meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, vek zamestnanca (< 25 r./ 25 - 54 r./ > 54 r.) a dosiahnuté vzdelanie (ZŠ/SŠ/VŠ) v triedení podľa predpísaných intervalov.

Štatistický online formulár sa vypĺňa manuálne. Je dostupný tu. Nie je možné ho naplniť exportom.

Nové tlačivo Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc nájdete cez menu Tlač – Tlač – Štatistiky – Podklad pre zber štatistických údajov-Prvá pomoc. Túto povinnosť je potrebné splniť najneskôr do 31. 3. 2021.

 Pred tlačou je potrebné doplniť dátum vstupu do projektu :

Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období, alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenie 3B“.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                           3.3.2021

Od verzie 20.41 máte možnosť vytlačiť Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Pôvodne tento dokument program vypĺňal iba ak boli vo výplate zadané zložky mzdy:

 • N03 – nem. dávky – od 11. dňa,
 • N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % alebo
 • N05 – materské a pracovný pomer trval viac ako 90 dní.

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa menej ako 90 dní. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na zaslanie pravdepodobného vymeriavacieho základu. Ako vyplniť na Potvrdení na účely uplatnenia ND Riadok 7 – Vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné?

 

Cez Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa si Potvrdenie na účely uplatnenia ND zobrazíte na obrazovku. V hornej časti obrazovky zvolíte Export. Vyberiete Formát Word(DOC) a Cieľ Aplikácia. Následne kliknete na riadok 7 Vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné a zadáte čiastku. Rovnako postupujete, ak potrebujete vyplniť Riadok 2 – Zamestnanec naposledy pracoval.

 Zamestnávateľ je povinný Potvrdenie na účely uplatnenia nemocenskej dávky zaslať Sociálnej poisťovni iba v prípade, že ho Sociálna poisťovňa vyzve.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.08.2020

V súčasnosti sa môžete stretnúť až s tromi platnými vzormi pre vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnej mzde. Priblížime si, ktorý vzor použiť pre zdaniteľné príjmy roku 2018 a ktorý vzor už platí pre príjmy roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18

Vzor tlačiva POT39_5v18 vydala Finančná správa ešte koncom mája 2018. Potvrdenie sa používalo pre príjmy vyplatené za zdaňovacie obdobie roku 2018. Použiť ho mohol zamestnávateľ, ktorý v roku 2018 neposkytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p Zákona o dani z príjmu pre výrobné firmy vykonávajúce práce vo viaczmennej prevádzke.

Tlačivo bolo zapracované v programe OLYMP mzdy a personalistika od verzie 18.50 do verzie 19.00. Ak ste teda neposkytli takýto príspevok a zamestnancovi ste už potvrdenie za rok 2018 vystavili na tomto vzore, nie je potrebné vystavovať opravné potvrdenie, nakoľko Finančná správa akceptuje za rok 2018 aj tento vzor tlačiva.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18 – ubytovanie

Tento vzor zverejnila Finančná správa až 21. 12. 2018 a je najnovším vzorom, ktorý môžu vystaviť všetci zamestnávatelia za zdaňovacie obdobie roku 2018. Ak ste zamestnávateľ:

 • ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke
 • a súčasne ste v roku 2018 zamestnancovi poskytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p zákona o dani z príjmu

a zamestnancovi ste už vystavili vzor potvrdenia POT39_5v18, je potrebné vystaviť zamestnancovi opravné potvrdenie na vzore POT39_5v18 – ubytovanie.

Rovnako tento vzor použijete, ak ste ešte potvrdenie za rok 2018 zamestnancovi nevystavovali.

Tlačivo je v programe zapracované od verzie OLYMP 19.10, ktorá bola zverejnená koncom januára 2019 a nahrádza vzor POT39_5v18.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v19

Tlačivo bolo zverejnené Finančnou správou začiatkom decembra 2018 a aktuálne je platným vzorom za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnávateľ vydáva v lehotách, ktoré určuje Zákon o dani z príjmov. To znamená, že:

 • zamestnancovi, ktorému vykonáva RZD, toto potvrdenie nemusí vystavovať vôbec,
 • zamestnancovi, ktorý o vydanie potvrdenia požiadal do 5. 2., ho vydáva najneskôr do 10. 2.,
 • zamestnancovi, ktorý si bude podávať DP a zamestnávateľa o vydanie potvrdenia nepožiadal, ho do 11. 3. vydá bez vyzvania zamestnanca.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.02.2019

Zdravotné poisťovne robili údržbu svojich serverov a nastavili ďalšie kontroly.

Najčastejšie Syntaktické chyby spôsobuje to, že v programe nie sú vyplnené všetky potrebné údaje, ktoré server ZP začal kontrolovať.

Odporučili by sme Vám preto skontrolovať údaje v:

 • Podnikových údajoch  – Organizácia – Podnik:
  • záložka Adresa – či máte zadaný firemný e-mail,
 • Bankových účtoch – Organizácia – Bankové účty – druh Zdravotné poisťovne:
  • pole Kód – či máte zadaný 4 miestny kód ZP. Prvé dvojčíslie predstavuje všeobecný kód ZP a druhé dvojčíslie predstavuje kód príslušnej pobočky v rámci SR. Celé 4 miestne číslo (kód) bude zadaný bez medzier,
  • pole Číslo platiteľa poistného (nachádza sa za číslom účtu – Platiteľa poist.) – či máte zadané 10 miestne číslo. Zvyčajne sa tam uvádza IČO, ktoré na konci doplníte dvoma nulami,
  • pole Variabilný symbol – či máte uvedené 10 miestne číslo.  Zvyčajne sa tam uvádza IČO zamestnávateľa + dve nuly.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  10.08.2011

Od októbra došlo k zmenám v podmienkach pre vyplácanie pomoci zamestnávateľom, ktorých zasiahla kríza. Pripravili sme pre Vás prehľad zmien, ktoré sme zapracovali do programu OLYMP.

Žiadosti za október 2020 a ďalšie nasledujúce mesiace zamestnávateľ predkladá výlučne elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

V programe OLYMP môžete na verzii 20.81 vytvoriť export XML súboru, ktorý po načítaní na portáli www.slovensko.sk môžete editovať. Export vytvorený na verzii 20.80 nebude portálom akceptovaný.

Export vytvoríte v OLYMPE cez menu EXPORTY – Prvá pomoc +. V tejto časti si vyberiete konkrétne opatrenie, ktoré sa po vyexportovaní uloží do Vášho počítača.

Príspevok je možné žiadať len na tých zamestnancov, ktorí k dátumu podania žiadosti o príspevok, nemajú dohodnuté ukončenie pracovného pomeru a nie sú vo výpovednej dobe. Ak takýchto zamestnancov máte, musíte žiadosť poslať bez nich. Môžete to urobiť 2 spôsobmi:

 • označiť si aktuálnych zamestnancov a export urobiť len za označených,
 • alebo si urobiť export za všetkých zamestnancov a až na stránke slovensko.sk si zoznam zamestnancov upraviť.

Zmena vo výške príspevkov – Opatrenie 1 a 3A

Zmenila sa výška príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 eur.

Zmena vo výške príspevkov – Opatrenie 3B

Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb.

Podklady pre priznanie finančného príspevku k jednotlivým opatreniam sme zapracovali aj vo formáte tlačových zostáv. Slúžia len ako náhľad pre Vás, alebo Vám môžu poslúžiť ako podklad v prípade, že sa rozhodnete vyplniť žiadosť o priznanie finančného príspevku ručne priamo na portáli www.slovensko.sk .

Nájdete ich cez menu Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov. Žiadosti je potrebné odosielať prostredníctvom exportu.

Program OLYMP v tlačových zostavách Podklady pre priznanie finančného príspevku od 10/2020 nedopĺňa požadovanú výšku príspevku. Výšku príspevku zistíte, po nahratí XML súboru na portáli www.slovensko.sk alebo po ručnom vyplnení žiadosti.

Postup odoslania XML súboru:

 1. Kliknete na odkaz https://www.pomahameludom.sk/prva_pomoc_plus
 2. Na stránke sa presuniete ku konkrétnemu opatreniu a kliknete na Podať výkaz.

3. Po kliknutí budete presmerovaní na stránku www.slovensko.sk, kde si vyberiete príslušný Úrad práce (Zvolíte poskytovateľa služby) a potvrdíte cez tlačidlo Prejsť na službu.

4. V ďalších krokoch sa prihlásite prostredníctvom občianskeho preukazu.

5. Po úspešnom prihlásení môžete nahrať vytvorený XML súbor z programu OLYMP.

XML súbor priložíte kliknutím na ikonu s tromi bodkami […] v pravom hornom rohu v záhlaví s nadpisom Elektronický dokument. Po kliknutí na ikonu zvolíte z rozbaľovacieho zoznamu poslednú možnosť Nahrať vyplnený XML formulár. Následne sa zobrazí formulár, kde cez tlačidlo Prehľadávať vyberiete XML súbor uložený vo vašom počítači. Po výbere súboru kliknete na tlačidlo Nahrať. Údaje naplnia do elektronického formulára, kde ich môžete podľa potreby ďalej upravovať.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              11.12.2020

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.  Ústredie práce, soc. vecí a rodiny v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie ročného výkazu ZPS za rok 2019 z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a podľa Zákona o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ZPS). Zamestnávateľ preukazuje toto plnenie na predpísanom tlačive – Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

V programe OLYMP nájdete zostavu cez Tlač – Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS.

 

 Ročný výkaz doručuje zamestnávateľ na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky.

Adresu konkrétneho Úradu práce program vyplní automaticky, ak je správne zadaný Bankový účet – cez Organizácia – Bankové účty – druh národný úrad práce. Na záložke Údaje pre tlač výkazov je potrebné vyplniť adresu. Adresu je možné doplniť aj po zobrazení tlačovej zostavy v editovateľnom poli Adresa úradu, soc. vecí a rodiny.

 

V OLYMPE nájdete aj menný zoznam evidencie občanov so zdravotným postihnutím. Cez Tlač – Tlač – Štatistika – Evidencia občanov so zdravotným postihnutím. V Zozname si môžete skontrolovať obdobie trvania invalidity, % mieru poklesu spolu s trvaním pracovného pomeru u jednotlivých zamestnancov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  30.03.2020

 

Pripravili sme pre vás nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc. Dokument slúži ako podklad k vyplneniu štatistického zisťovania zamestnávateľov zúčastnených v projekte Prvá pomoc. Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 Ako na to v OLYMPE?

 Dokument nájdete v OLYMPE cez Tlač – Tlač – Štatistiky – Podklad pre zber štatistických údajov – Prvá pomoc.

Keďže z programu OLYMP nie je možné určiť, za koho bol príspevok žiadaný, je potrebné si okruh tlače navoliť v tlačovom formulári:

 • Obdobie Od – Do – v prípade, ak mal aspoň časť zo zadaného obdobia zamestnanec HPP,
 • Zamestnanci – (všetci, zobrazení, označení v Personalistike, vo Výpočte miezd, …).

Po potvrdení tlačového formulára je potrebné zadať „Deň vstupu do projektu“.  Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenia 3B“.

Na dokumente budú zobrazení všetci zamestnanci zamestnaní na hlavný pracovný pomer, ktorí budú vyhovovať zvolenému okruhu zamestnancov. V prípade, ak mal niektorý zamestnanec súbežný pracovný pomer, bude tu uvedený iba raz.  Údaj o zaradení do vekovej kategórie a kategórie dosiahnutého vzdelania program uvedie podľa dátumu vstupu do projektu. Hodnota 1 v príslušnom stĺpci znamená, že zamestnanec spadá do príslušnej kategórie.

 

Ak bude na dokumente uvedené:

*  zamestnanec dosiahol uvedené vzdelanie, avšak nie je možné zistiť, či toto vzdelanie bolo dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu. Napr. zamestnanec má v Personalistike na karte Kvalifikácia vyplnený rok dosiahnutia vzdelania 2020. Program však nevie určiť, či bolo vzdelanie dosiahnuté ku dňu vstupu do projektu.

** zamestnanec nemá uvedené dosiahnuté vzdelanie v Personalistike alebo má neukončené základné vzdelanie.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.04.2021

V prípade, že v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik), máte zadaný Kód právnej formy – 801 (Obecný úrad), 601 (Vysoká škola), 602 (Fakulta vysokej školy), alebo 603 (Iné pracovisko VŠ), môžete pri zamestnancoch obecných úradov a vysokých škôl vyplniť doplnkový kód.

Doplnkový kód zadáte zamestnancovi v Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky na záložke Štatistika.

Po pridelení doplnkového kódu v Personalistike, môžete vytlačiť Štvrťročný výkaz o práci a aj Podklady k tomuto výkazu v členení podľa jednotlivých doplnkových kódov (Tlač – Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci (2-04)).

Aby program rozčlenil Štvrťročný výkaz o práci podľa doplnkových kódov, je potrebné na Tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označiť voľbu Členiť podľa doplnkového kódu.

V zostave Profesionál skontrolujete zadanie doplnkových kódov pomocou exportu do excelu z Personalistiky (cez pravé tlačidlo myši, pomocou CTRL+E alebo kliknutím na ikonu Export do excelu). V Personalistike na karte Pracovné pomery pri zadaní pracovného pomeru – Iný pracovný vzťah (napr. pri starostovi obce) môžete označiť, či sa má aj daný pracovník uvádzať v Štvrťročnom výkaze o práci.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  26.06.2020

 

 

Každoročne sa môžu zamestnanci do 30. 9. rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne. Ak tak urobia, je potrebné u nich od januára nasledujúceho roka zaevidovať zmenu zdravotnej poisťovne aj v Personalistike. Zamestnávateľ posiela do novej zdravotnej poisťovne prihlášku a  odhlášku zo starej poisťovne. Ako na to?

Ukončenie starej a pridanie novej zdravotnej poisťovne

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte pôvodnú zdravotnú poisťovňu k 31. 12. 2020.

Na základe ukončenia pôvodnej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa poistného – odhlášku s kódom 2 K s dátumom zmeny 31. 12. 2020.

Následne od 1. 1. 2021 pridáte novú zdravotnú poisťovňu.

Po zadaní novej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa – prihlášku s kódom
2 Z s dátumom zmeny 01. 01. 2021.

Vytvorené oznámenie je potrebné poslať do zdravotnej poisťovne najneskôr do 8 pracovných dní od dátumu zmeny zdravotnej poisťovne.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     19.1.2021

Od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá povinnosť oznamovať za zamestnanca Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch:

 • priezvisko vrátane predošlých priezvisk,
 • meno,
 • dátum a miesto narodenia,
 • stav,
 • miesto trvalého pobytu,
 • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodné číslo).

 Zmenu týchto údajov získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb. Naďalej však zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni, zmenu mena a priezviska zamestnanca do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel len za zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

Zamestnankyňa má trvalý pobyt na území SR. Vydala sa 20. 03. 2021 a došlo u nej  k zmene priezviska. Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zamestnávateľovi voči SP? 

 

od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá oznamovaciu povinnosť voči SP pri zmene stavu a priezviska.

Ak by sa vydala zamestnankyňa, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pri zmene jej priezviska program vytvorí RLFO zmena, ktoré zamestnávateľ musí odoslať do Sociálnej poisťovne.

V OLYMPE si viete aj naďalej evidovať zmeny v údajoch, ale RLFO zmena už neposielate do SP. Jednotlivé zmeny zaevidujete cez Personalistiku zamestnanca, karta Personálne údaje alebo Adresy cez  Evidencia zmien údajov.

Oznámenie začiatku, ukončenia materskej a rodičovskej dovolenky 

Od 1. januára 2021 zamestnávateľovi odpadá povinnosť oznámiť za zamestnanca Sociálnej poisťovni začiatok a ukončenie materskej a rodičovskej dovolenky cez RLFO zmena.

Prerušenie sociálneho poistenia, ktoré nastáva z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ naďalej oznamuje Sociálnej poisťovni.

 

Zamestnankyňa od 1. apríla 2021 prechádza z materskej na rodičovskú dovolenku. Akú oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ voči SP?

 

Zamestnávateľ odošle na SP len RLFO prerušenie s dátumom vzniku prerušenia 1. apríla 2021, a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku prerušenia.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021

Pracovné pomery (17)

Počas letných prázdnin, majú študenti čas na oddych od školských povinností, ale aj príležitosť privyrobiť si. Študenti majú možnosť uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej už len DBPŠ). Spoločne si vysvetlíme základné informácie.

DBPŠ – všeobecne

 • je určená pre žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
 • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (napr. roznášanie letákov, predaj zmrzliny),
 • rozsah práce je najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ).

Na DBPŠ môže študent vykonávať zárobkovú činnosť najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov.  Súčasťou dohody musí byť platné potvrdenie o návšteve školy.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Každý študent, ktorý má uzatvorenú DBPŠ, si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Pri uplatnení výnimky sa neplatí poistné na starobné, invalidné poistenie a poistné do RFS do výšky 200 €. Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k DBPŠ (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov). Ak má študent uzatvorenú DBPŠ u viacerých zamestnávateľov, výnimku z DP si môže uplatniť iba na 1 dohodu.

To isté platí, ak má študent v rámci 1 mesiaca 2 dohody u toho istého zamestnávateľa (napr. ak 3. 7. končí jedna dohoda DBPŠ a 6. 7. začína ďalšia).

Ak si chce študent uplatňovať výnimku od nástupu do zamestnania, nastavíte ju v Personalistike na karte Pracovné pomery. V Dohode o brigádnickej práci študentov označíte voľbu Výnimka z dôchodkového poist.

 

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje do časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Ak sa rozhodne študent uplatniť si výnimku z DP počas plynúcej dohody (dohoda napr. vznikla 1. 3. 2020 a študent si chce uplatniť výnimku od 1. 8. 2020), výnimku nastavíte v Personalistike zamestnanca už len na karte Mzdové údaje v časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, je potrebné zamestnanca odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete niektorý z typov RLFO:

 • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
 • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)