Časté otázky pre produkt OLYMP

Tvorba výplaty (51)

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov“ (§ 118 ods. 4 ZP). Ide o dobrovoľnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

„14. plat“ sa vypláca výlučne v decembri príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde za mesiac november, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca. Ak je výplatný termín bežného mesiaca, zúčtovaný bude v decembrovej výplate.

Podmienky pre 14. plat

Aby bol „14. plat“ odvodovo zvýhodnený, musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

 • musí byť vyplatený v decembri,
 • aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • v tomto roku bol vyplatený odvodovo zvýhodnený „13. plat“,
 • pracovný pomer zamestnanca trval k 31. 10. kalendárneho roka aspoň 48 mesiacov.

Ak nie sú horeuvedené podmienky splnené, OLYMP neuplatní odvodovú úľavu. V roku 2019 sa po splnení zákonom stanovených podmienok „14. plat“  neplatí  zdravotné poistenie, sociálne poistenie a ani daň do výšky najviac 500€.

V OLYMPe zadáte „14. plat“ zložkou mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat).                  

 

 

Aby ste vedeli posúdiť nárok na uplatnenie „14. platu“ u jednotlivých zamestnancov, v OLYMPe nájdete zostavu Zoznamy pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat.

  

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  15.10.2019

Mnohé firmy pri spracovaní miezd za máj 2020 vyplácajú zamestnancom 13. plat. Pri jeho vyplácaní sa na nás obraciate s niekoľkými otázkami. Prinášame vám odpovede na dve najčastejšie.

Ako OLYMP vypočítal základ dane pri vyplatení 13. platu?

Zamestnanec dosiahol v mesiaci máj 2020 mesačnú mzdu 950 €. Vyplatený mu bol aj 13. plat vo výške 950 €. U zamestnávateľa pracuje od 1. 6. 2015 a uplatňuje si odpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Program OLYMP vypočítal mzdu zamestnanca za mesiac máj nasledovne. Ako vypočítal základ dane?

 1. plat je v roku 2020 do výšky 500 € oslobodený od dane a odvodov na zdravotné poistenie. Odvody na sociálne poistenie sa platia z celej výšky príjmu (1 900 €) , teda aj z tej časti 13. platu, ktorá je od dane oslobodená. Podľa usmernenia FRSR však sociálne poistenie, ktoré sa viaže k tej časti 13. platu, ktorá je oslobodená od dane (t. j. 500 €), nie je možné odpočítať pri výpočte základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Príjem oslobodený od dane predstavuje 500 € (ZM 271). Odvody viažuce sa k tomuto príjmu predstavujú 47 €. Program ich vypočíta ako pomernú časť z celkových odvodov na sociálne poistenie, ktorá prislúcha k oslobodenej časti 13. platu, t .j. 178,6 x 500 : 1900 = 47 €.

Zdaniteľný príjem predstavuje 950 €  (ZM 10) + 450 € (zdaniteľná časť zo ZM 271) = 1400 €. Odvody viažuce sa k zdaniteľnému príjmu predstavujú 187,60 € (234,60 – 47).

Základ dane sa vypočíta ako 1400 – 187,60 – NČZD =  1212,4 – 367,85 = 844,55.

Sumu poistného prislúchajúcu k  oslobodenej časti 13. platu (t. j. k 500 € ) nájdete vyčíslenú na mzdovom liste zamestnanca v riadku z toho soc. poist. z 13. mzdy.

 

Prečo nie sú vypočítané odvody na SP z 13. platu, ak bol zamestnanec celý mesiac máj na OČR/PN?

Ak mal zamestnanec počas celého mesiaca máj 2020 ošetrovanie člena rodiny alebo práceneschopnosť a zamestnávateľ mu v tomto mesiaci vyplatil 13. plat, je tento príjem vylúčený z platenia odvodov v zmysle zákona o sociálnom poistení (§ 140).

Jediný odvod, ktorý zamestnávateľ odvedie do Sociálnej poisťovne za tohto zamestnanca je odvod za organizáciu na úrazové poistenie. Zdravotné poistenie by sa platilo len zo sumy presahujúcej 500 €, t. j. len v prípade, ak by bol 13. plat vyplatený vo výške nad 500 €.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                           12.06.2020

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“. Ide o dobrovoľnú, nie povinnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

 „13. plat“ sa vypláca výlučne v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde v máji, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca.

 

 Do výšky 500 € je oslobodený od danezdravotných odvodov, ak sú splnené všetky podmienky:

 •  bol vyplatený v mesiaci jún,
 • aspoň vo výške 500 €,
 • pracovný vzťah zamestnanca trval k 30. 4. aspoň 24 mesiacov (t. j. musel vzniknúť najneskôr
  1. 5. 2018 pre vyplatenie v roku 2020).

 Odvody na sociálne poistenie sa platia z celej sumy.

 

 V OLYMPE zadáte „13. plat“ zložkou mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). 

 

Či zamestnanci spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia pre „13. plat“ si môžete overiť v tlačovej zostave Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat. Dokument sa dá tlačiť len v mesiaci máj a jún. Pre posúdenie nároku pre „14. plat“ len v mesiaci november a december.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie         12.06.2020

Od 1. januára 2020 bol do Zákonníka práce pridaný nový § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Príspevok je dobrovoľnýoslobodený od dane a odvodov.

Poskytuje sa na žiadosť zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, a to v sume 55 % oprávnených výdavkov. Maximálna výška príspevku je 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca spolu. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna ročná suma príspevku sa úmerne znižuje.

V OLYMPE pribudla nová zložka mzdy 971 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Nevstupuje do hrubej mzdy, vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie a nezdaňuje sa.

 

Do poľa Dátum zadáte prvý deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad, ktorým zamestnanec preukazuje výdavky.

Do poľa Tarifa zadáte celkovú hodnotu výdavkov z predloženého dokladu. V poli Čiastka program automaticky uvedie hodnotu príspevku zamestnávateľa v sume 55 % oprávnených výdavkov.

O príspevok môže zamestnanec požiadať aj viackrát do roka. Výška príspevku zamestnávateľa na všetky športové činnosti spolu za rok nesmie prekročiť pri plnom úväzku maximálnu výšku, t. j. 275 eur.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  11.02.2020

 

Program na výpočet mzdy Olymp umožňuje hromadne importovať jednorazové odmeny a ďalšie zložky mzdy, ktoré majú pevne stanovenú čiastku s typom tarify euro, zrážky s názvom “Iná zrážka” s pevne stanovenou čiastkou a zrážku “stravné” s pevne zadanou čiastkou. Import sa vykonáva do už vygenerovaných výplat. Presný postup importu nájdete v priloženej prílohe (pdf).

Na použitie funkcie Import odmien (Mzdové funkcie – Import odmien) a Import stravného(Mzdové funkcie – Import stravného) sme pre Vás pripravili pomôcku – vzorovo vyplnený excelový súbor. Tento súbor si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Vzorovo vyplnený súbor v Exceli nájdete v tejto prílohe. Importovať počet dní do zrážky “stravné” je možné s výpočtom Čiastka na deň, šablónu pre tento import nájdete tu.

Sociálna výpomoc z prostriedkov SF oslobodená od dane

 

Od 1.1.2016 sociálna výpomoc vyplatená z prostriedkov sociálneho fondu je v niektorých prípadoch oslobodená od daňovej a odvodovej povinnosti.

Jedná sa o sociálnu výpomoc vyplatenú z dôvodu :

 • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
 • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
 • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Ak je takýto príjem vyplatený do úhrnnej výšky 2000 € ročne u jedného zamestnávateľa, je oslobodený od dane a odvodov. Pričom tento príjem môže byť poskytnutý aj viac krát počas roka, nemusí byť vyplatený naraz jednou sumou.

V prípade, ak suma sociálnej výpomoci zo SF presiahne hodnotu 2 000 € ročne, do základu dane a do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie sa zahrnie len suma vyplatená nad 2 000 € za zdaňovacie obdobie. Program sleduje úhrnnú výšku 2000 € ročne a po jej prekročení automaticky vypočíta odvody a daň.

V menu Mzdové funkcie – Mzdová osnova pribudla nová zložka mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF. Ak príspevok na sociálnu výpomoc oslobodený od dane už poskytol iný zamestnávateľ, je nutné použiť zložku mzdy 512 príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

Zamestnanec má v pracovnej zmluve dohodnutú mesačnú mzdu vo výške 405 €. Zamestnávateľ mu vyplatil sociálnu výpomoc z prostriedkov SF dva krát a to v januári 2016 vo výške 1 700 € a vo februári 2016 vo výške 800 €. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka.
Aké odvody a daň zaplatí zamestnanec v mesiaci január 2016 a február 2016?

Príjem zamestnanca v januári 2016: 405 € + 1 700 € = 2 105 €
1 700 € < 2 000 € Sociálna výpomoc zo SF v januári 2016 nepresiahla sumu 2 000 €, odvody a daň sa odvedú len z mesačnej mzdy 405 €.


Vymeriavací základ z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP = 405,00 €
Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% zo 405 € = – 54,27 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka  = – 316,94 €
Základ dane = 33,79 €
Preddavok na daň (19% z 33,79) po zaokrúhlení = 6,42 €

V januári 2016 zamestnanec zaplatí odvody do SP a ZP vo výške 54,27 € z vymeriavacieho základu 405 € a daň vo výške 6,42 €. Príjem zamestnanca vo februári 2016: 405 € + 800 € = 1 205 €. Sociálna výpomoc zo SF (1 700 € január 2016 + 800 € február 2016) > 2 000 €. Vo februári 2016 došlo už k prekročeniu sumy 2 000 €, odvody na sociálne a zdravotné poistenie budú vypočítané zo sociálnej výpomoci prevyšujúcej sumu 2 000 €, tzn. zo sumy 500 € (2 500 € – 2 000 €).

Vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP                        = (405 € + 500 €) = 905 €
Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% z 905 €) = – 121,27 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka = – 316,94 €
Základ dane = 466,79 €
Preddavok na daň (19% z 466,79) po zaokrúhlení = 88,69 €

Zamestnanec zaplatí vo februári 2016 odvody do SP a ZP vo výške 121,27 € z vymeriavacieho základu 905 € a daň vo výške 88,69 €.

Rozpočítavanie príjmov

 

Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem:
a) vyplatený po skončení pracovného pomeru
b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Pri rozpočítavaní príjmu na mesiace, v ktorých už mal zamestnanec príjem a zaplatil z neho odvody na sociálne poistenie, je potrebné prihliadnuť na maximálne vymeriavacie základy:
– ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu sa za daný mesiac už nevypočíta žiadne poistné.
– ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z nižšej sumy ako z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu vyplateného za daný mesiac sa vypočíta poistné len do výšky maximálnych vymeriavacích základov.

Toto poistné bude uvedené na novom tlačive Výkaz poistného a príspevkov.

a) príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru
Ak zamestnávateľ vyplatí po skončení pracovného pomeru zamestnancovi s pravidelným alebo s nepravidelným príjmom nejaký zdaniteľný príjem, je potrebné aj z tohto príjmu zaplatiť odvody na sociálne poistenie. Tento vyplatený príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania pracovného pomeru v poslednom kalendárnom roku a za tieto obdobia vypočítať príslušné odvody poistného.

Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.1.2013 do 30.4.2016. V júli 2016 (mzda za mesiac jún 2016) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi polročnú odmenu vo výške 620 €.

 

Zamestnanec mal v predošlých mesiacoch nasledovné príjmy:
január 2016 – 620 €, február 2016 – 620 €, marec – 620 €, apríl – 1 006,31 €.
Mzda za mesiac jún 2016:

Rozpočítané príjmy je možné si skontrolovať v evidencii Výpočet miezd vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky. Cez oprav je potrebné vstúpiť napr. na nemocenské poistenie a zvoliť si Rozpis zrážky, kde sa zobrazia jednotlivé mesiace za ktoré bol príjem rozpočítaný a tiež výška jednotlivých čiastok a Vymeriavacích základov.

Z polročnej odmeny sa vypočítajú odvody na soc. poistenie za všetky mesiace v poslednom roku, kedy trval daný prac. pomer (január až apríl 2016). Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na každý kalendárny mesiac je 155 € (620 : 4).

Zamestnanec zaplatil v jednotlivých mesiacoch odvody na sociálne poistenie z vymeriavacích základov:
Január 2016 – VZ 620 €

Február 2016 – VZ 620 €

Marec 2016 – VZ 620 €

Apríl 2016 – VZ 1 006,31 €

Nakoľko zamestnanec v jednotlivých mesiacoch neprekročil maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie, odvod bude vykonaný v plnej výške 155 € za zamestnanca aj zamestnávateľa za všetky 4 mesiace.

Na Výkaze poistného a príspevkov bude uvedený VZ za mesiace január, február, marec, apríl 2016 vo výške 155 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2016.

Na kontrolu vymeriavacích základov si môžete z programu vytlačiť aj dokument Prehľad vymeriavacích základov na sociálne poistenie – VPP (Tlač – Tlač – Odvody poistného – Prehľad odvodov-mesačný -Podľa odvodov – VPP).

Tento dokument obsahuje rozpis vymeriavacích základov na sociálne poistenie u zamestnancov, ktorým je vyplatený príjem po ukončení pracovného pomeru alebo u zamestnancov s nepravidelným príjmom. Riadok „podklady“ obsahuje vymeriavacie základy, ktoré boli vypočítané v predchádzajúcich výplatách a riadok „akt. mesiac“ zobrazuje vymeriavacie základy z aktuálnej výplaty rozpočítané aj na predchádzajúce mesiace.

Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.2.2011 do 30.4.2011. V období od 1.3.2011 do 31.3.2011 si zamestnanec čerpal neplatené voľno (prerušenie). V júli 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi mimoriadnu odmenu vo výške 155,50 €.

Táto odmena, ktorá bola vyplatená zamestnancovi po skončení pracovného pomeru, sa rozpočíta len na apríl 2011. Pri rozpočítavaní sa pritom prihliada na maximálny vymeriavací základ.

Na Výkaze poistného a príspevkov za rok 2011 bude uvedený VZ za mesiac apríl 2011 vo výške 155,50 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2011.

b) zamestnanci s nepravidelným príjmom
Pokiaľ zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s nepravidelným príjmom (spoločník, štatutár s nepravidelným príjmom) príjem zo závislej činnosti (zdaniteľný príjem), tento príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania jeho právneho vzťahu k zamestnávateľovi okrem období, v ktorých už bol vykonaný výpočet odvodov z maximálnych vymeriavacích základov. Zamestnanec s nepravidelným príjmom je iba povinne dôchodkovo poistený, t. j. platí odvody iba na starobné a invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí rovnaké poistné za tohto zamestnanca, t. j. starobné a invalidné poistenie a tiež aj poistné do rezervného fondu solidarity.

Od 1.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne spoločníka ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. Tomuto spoločníkovi vyplatil v apríli 2011 (mzda za marec 2011) odmenu spoločníka vo výške 4 500 €.

 

Odmenu rozpočítame na mesiace január, február a marec 2011. Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na jeden mesiac, je 1 500 € (4 500 € : 3). Odvody na starobné poistenie (SP), invalidné poistenie (IP) a rezervný fond solidarity (RFS) sa vypočítajú z vymeriavacieho základu vo výške 1 500 €.

Na Výkaze poistného a príspevkov sa uvedú VZ za mesiace január, február a marec 2011 vo výške 1 500 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 04/2011.

Od 19.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne štatutára ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. V marci 2011 (mzda za mesiac február 2011) mal štatutár vyplatenú odmenu štatutára vo výške 4 000 €. Túto odmenu rozpočítame na mesiace január a február 2011. Pomerná časť odmeny bude vo výške 2 000 € (4 000 € : 2).

Avšak v mesiaci január 2011 trvalo dôchodkové poistenie len 13 dní, musíme najskôr vypočítať maximálny VZ na dni poistného v tomto mesiaci (2 978 : 31 = 96,0645…= 96,06 € na 1 deň po zaokrúhlení * 13 dní = 1 248,78 €).

To znamená, že odvody na SP, IP a RFS budú za mesiac január 2011 vypočítané len z maximálneho VZ vo výške 1 248,78 €. Za mesiac február 2011 bude vypočítané z VZ vo výške 2 000 €.

Tento istý štatutár dostane vyplatenú ďalšiu odmenu, a to v mesiaci júl 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vo výške 5000 €. Odmenu štatutára rozpočítame na mesiace v poslednom roku okrem mesiacov, v ktorých už bol dosiahnutý maximálny VZ, čiže na mesiace február až jún 2011 (v mesiaci január 2011 už bolo vypočítané poistné z maximálneho VZ). Na jeden mesiac pripadá pomerná časť odmeny vo výške 1 000 € (5 000 € : 5).

Keďže v mesiaci február 2011 už bolo vypočítané poistné z VZ vo výške 2 000 €, vypočítame odvody len zo sumy 978 € (vzhľadom k maximálnemu VZ vo výške 2 978 € – 2 000 €).

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

 

Zákon č. 311/2001 Zákonník práce, § 134 ods. 7
Ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje…. Pri určovaní pomerných častí mzdy zamestnávateľ prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie.

KOMENTÁR:
V prípade, že bola zamestnancovi vyplatená odmena ovplyvňujúca výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch (ročná odmena, polročná odmena,…), výpočet priemerného zárobku sa modifikuje tak, že z tejto odmeny (napr. ročnej) sa do priemerného zárobku postupne „rozpúšťajú“ štvrtiny odmeny. Zároveň je však potrebné upraviť každú túto pomernú časť (štvrtinu) podľa počtu odpracovaných hodín v rozhodujúcom období (t.j. ak mal zamestnanec v RO napr. PN, pomerná časť odmeny sa poníži o dni/hodiny PN, ak mal zamestnanec v RO napr. nadčasy, pomerná časť odmeny sa navýši o dni/hodiny nadčasov). Zložky mzdy, ktoré ovplyvňujú v Olympe výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch:

127_vernostný prídavok baníkom zo mzdových prostriedkov (4 štvrťroky)
235_polročná odmena (2 štvrťroky)
245_trištvrteročná odmena (3 štvrťroky)
252_ročná odmena (4 štvrťroky)
256_ročná odmena za predchádzajúci rok (4 štvrťroky)
455_odmena pri pracovnom jubileu (4 štvrťroky)
456_odmena pri životnom jubileu (4 štvrťroky)

Zoznam priemerných hodinových zárobkov zamestnancov vo zvolenom štvrťroku ako aj údaje potrebné pre výpočet tohto priemerného zárobku môžete vidieť na dokumente Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (Tlač – Tlač – Dovolenky – Priemerný zárobok).

 

VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE I. Q 2011:
– Zamestnanec odpracoval menej ako mal – bol napr. PN
Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €).
Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 326,09 €.
Odpracované hodiny v RO: 464 hodín (64 hodín neodpracoval – bol PN).

– Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas
Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €).
Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 565,22 €.
Odpracované hodiny v RO: 552 hodín (24 hodín mal nadčas).
Fond pracovného času v RO: 528 hodín.

ZAOKRÚHĽOVANIE
– zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmeny prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t.j. v uvedených príkladoch suma odmeny 219,6969… sa zaokrúhli na sumu 219,70 €, suma 261,3636 sa zaokrúhli na sumu 261,37 €).
– zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky.

VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE II. Q 2011:
– Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas
Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 €.
Polročná odmena v januári 2011: 600 €.
Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = január 2011, február 2011, marec 2011): 1 543,48 €.
Odpracované hodiny v RO: 528 hodín (16 hodín mal nadčas).
Fond pracovného času v RO: 512 hodín.

Odmeny ovplyvňujúce viacero štvrťrokov:
Ročná odmena: 250 €
Polročná odmena: 300 €
Súčet odmien: 250 + 300 = 550 €.
Následne túto sumu pripočítame k mzde v RO a upravíme podľa počtu odpracovaných hodín.

ZAOKRÚHĽOVANIE
– zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmien prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t. j. v uvedenom príklade sa suma odmeny 567,1875… zaokrúhli na sumu 567,19 Eur).
– zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

Aktuálna situácia priniesla mnoho otázok, ako spracovať marcové mzdy. V prípade otázky ako „vykryť“ neprítomnosť zamestnanca v práci, poskytuje Zákonník práce pomerne jednoznačné odpovede. Všetko záleží od toho, o aký typ prekážky v práci ide.

1. Prekážky na strane zamestnávateľa

V prípade, ak mal zamestnanec naplánované zmeny a zamestnávateľ mu oznámi, že mu prácu nepridelí, neumožní mu výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce. V tomto prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku[1]. Zákonník práce neobsahuje časové obmedzenie trvania tejto prekážky v práci, a teda je na rozhodnutí zamestnávateľa, v akom rozsahu toto opatrenie použije.

Na zadanie tejto situácie v programe môžete použiť napr. zložku mzdy 330 prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Iba v prípade, ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, môže so zamestnancom dohodnúť aj nižšiu sadzbu náhrady mzdy, a to najmenej 60 % jeho priemerného zárobku[1]. Vtedy je možné použiť zložku mzdy 335  prekážky v práci – nútená dovolenka.

  Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ musí vyplatiť náhradu vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca.

2. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 80 %

Novela Zákonníka práce v § 250b ods. 6 umožnila zamestnávateľom vyplácať náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku[1].  Náhradu v tejto výške je možné vyplatiť za prekážky v práci na strane zamestnávateľa (t. j. keď zamestnanec nemôže vykonávať prácu) pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia štátu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Účinná je až od 4. 4. 2020. Nie je možné ju preto využiť v mzdách za marec. V marcových mzdách postupuje zamestnávateľ pri prekážkach na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 alebo § 142 ods. 4. Zamestnancovi tak vyplatíte náhradu mzdy 100 % priemerného zárobku[1] resp. najmenej 60 % priemerného zárobku.

3. Home office

Ak to situácia dovoľuje, môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na tzv. home office. Home office znamená, že zamestnanec robí to, čo zvyčajne v práci, akurát s tým rozdielom, že túto prácu vykonáva doma. Vtedy zamestnancovi patrí za vykonanú prácu jeho mzda, zaplatená jeho štandardnou zložkou mzdy.

4. Neplatené voľno

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na čerpaní neplateného voľna. Vtedy je možné použiť zložku mzdy A20  prac. voľno žiadané (neplatené). Zamestnávateľ musí nahlásiť prerušenie poistenia do Sociálnej poisťovne a zmenu platiteľa do zdravotnej poisťovne.

5. Dovolenka

Ďalšou z možností je nariadenie čerpania dovolenky. Zamestnávateľ síce má možnosť nariadiť zamestnancovi dovolenku, avšak je potrebné prihliadať aj na oprávnené záujmy zamestnanca. V mesiaci marec musel zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie bolo možné výnimočne skrátiť so súhlasom zamestnanca.

Od 4. apríla 2020 platí, že čerpania dovolenky musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť aspoň 7 dní vopred. Ak ide o dovolenku z predchádzajúceho roka, táto lehota môže byť skrátená len na 2 dni. Toto obdobie môže byť skrátené len so súhlasom zamestnanca.

6. PN, OČR

Pokiaľ si za toto obdobie zamestnanec uplatňuje v Sociálnej poisťovni nárok na ošetrovné, zamestnávateľ mu eviduje na toto obdobie OČR. Ak je  zamestnanec v tomto období uznaný za práceneschopného, zamestnávateľ mu eviduje práceneschopnosť. O tom, ako toto obdobie zadať sme Vás informovali v predchádzajúcej Info KROS s názvom OČR/PN a Covid-19  .

______________________________________________________________

[1] Priemerný hodinový zárobok sa zisťujte z predchádzajúceho kvartálu. Znamená to, že pri jeho výpočte za marec sa vychádza  u úhrnu vyplatených miezd bez náhrad dosiahnutých v rozhodujúcom období (10,11 a 12/2019). Táto suma sa podelí počtom hodín odpracovaných v rozhodujúcom období (10,11 a 12/2019). Výsledný priemerný hodinový zárobok musí  byť aspoň vo výške minimálneho mzdového nároku, teda min. vo výške 3,3330 eur / hod pre 1. stupeň náročnosti práce. Toto zabezpečí a vypočíta program automaticky.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    09.04.2020

Končí zamestnanec pracovný pomer a potrebujete mu vyplatiť odstupné?

§ 76 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné.

 Zadanie odstupného do mzdy zamestnanca

Odstupné zadáte do mzdy zamestnanca zložkou mzdy 410 – odstupné. Do poľa Tarifa je potrebné zadať príslušné % (napr. ak vyplácate jednomesačné odstupné do tarify zadáte 100%, ak dvojmesačné 200 %, …).

U zamestnanca pracujúceho 5 dní v týždni program vypočíta odstupné podľa vzorca:

 Tarifa / 100 x (21,74 x hodinový priemer na dovolenku x denný úväzok)

Končí zamestnanec pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku a potrebujete mu vyplatiť odchodné?

Odchodné podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  je viac ako 70%, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné, ak zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o dôchodok ešte pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Odchodné môže mať zamestnanec vyplatené len od jedného zamestnávateľa.

Zadanie odchodného do mzdy zamestnanca

Odchodné zadáte do mzdy zamestnanca zložkou mzdy 415 – odchodné. Do poľa Tarifa je znova potrebné zadať príslušné %. Program vypočíta odchodné podľa rovnakého vzorca ako pri odstupnom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  14.04.2020

 

Neoprávnené uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

 

V prípade, že ste zamestnancovi neoprávnene uplatnili odpočítateľnú položku, napr. zamestnanec Vám neoznámil, že u iného zamestnávateľa má ešte ďalší pracovný pomer, dohodu prípadne iný príjem, je potrebné postupovať nasledovne.

Za mesiace, v ktorých zamestnanec nemal nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (ďalej len OP), je potrebné v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Odpoč. položka opraviť obdobie, v ktorom si zamestnanec uplatňoval OP tak, aby bolo zadané správne (resp. ak nárok na OP zamestnanec vôbec nemal, stačí vymazať celý riadok).

Následne podľa usmernenia ZP pošlete aditívny výkaz alebo opravný výkaz. Ak sa rozhodnete pre aditívny výkaz, tento môžete vytvoriť len na stránke príslušnej ZP a následne budete pokračovať úpravami v programe až od bodu 4 (nižšie).

Ak sa rozhodnete pre opravný výkaz, máte dve možnosti:
a) Opravné výkazy vytvárate cez program Olymp

1. v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty a program automaticky upraví vymeriavací základ na zdravotné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vytvoríte opravný výkaz (vytvoríte buď cez menu Exporty alebo vytlačíte cez Tlač),

2. ďalej pokračujete až bodom 4 (nižšie).

b) Opravné výkazy nevytvárate cez program Olymp, ale manuálne cez stránku ZP
3. vytvoríte opravné výkazy manuálne cez stránku ZP,

4. vstúpite do výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku zdravotné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav alebo dvojklikom. V danej zrážke:
· Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená OP), bude už taký, z akého sa malo platiť ZP,
· Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto je potrebné upraviť ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení OP),
· Doplatok prepíšete na „0“.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebude potrebné zasielať opravné prehľady na DÚ, taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nie je potrebné ďalej upravovať a ostane v programe ďalej v takomto stave. Rovnako postupujete vo všetkých mesiacoch, ktorých sa oprava týka.

Doplatenie poistného
5. poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci, ale až po odoslaní riadneho mesačného výkazu do ZP. Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do ZP za daný mesiac (napr. máj) vstúpite do výplaty a pridáte zrážku na zdravotné poistenie s nulovým základom. Zadáte čiastku, ktorú je potrebné doplatiť do ZP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu). V prípade, že opravu bolo potrebné vykonať za viaceré mesiace, sumy spočítate zvlášť za zamestnanca, zvlášť za organizáciu a do výplaty zadáte napočítané sumy jednou zrážkou.

6. Prehľad na DÚ je potrebné odoslať až po pridaní zrážky na zdravotné poistenie a následne po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.

7. Nesprávne odvedené poistné je potrebné podľa pokynov zo ZP zaplatiť buď:
· samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatok poistného – t. j. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážky poistného na ZP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní tejto zrážky s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“, alebo
· jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážky poistného na ZP do výplaty.

Pozn. Ak by už zamestnanec vo firme nepracoval, napriek tomu je potrebné vygenerovať mzdu
zamestnancovi a pridať zrážku na ZP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať o zaplatenie
poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o
zdaniteľnej mzde.

V prípade, že si študent uplatnil výnimku z dôchodkového poistenia pri DBPŠ, aj napriek tomu, že na ňu nemal nárok (uplatňoval si ju napr. u iného zamestnávateľa), je potrebné:

 • doprihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie,
 • zaslať opravné výkazy,
 • vysporiadať rozdiel na poistnom so zamestnancom,
 • vysporiadať rozdiel na poistnom so SP.

 

Oprava neoprávnene uplatnenej výnimky na dôchodkové poistenie pri Dohode o brigádnickej práci študentov

 

V prípade, že ste zamestnancovi pracujúcemu na Dohodu o brigádnickej práci študenta (DBPŠ) neoprávnene uplatnili výnimku z platenia dôchodkového poistenia (DP), napr. zamestnanec Vám neoznámil, že u iného zamestnávateľa má, v rovnakom mesiaci, ešte ďalšiu dohodu, na ktorej si uplatnil výnimku z DP, je potrebné postupovať nasledovne.

V prvom rade je potrebné zamestnanca správne zaevidovať v registri Sociálnej poisťovne (SP). Zmenu vykonáte podľa inštrukcií príslušnej pobočky SP (nakoľko je potrebné zrušiť uplatnenie výnimky).

Následne je potrebné v Personalistike v Pracovných pomeroch odznačiť Výnimku z dôchodkového poist. (ak bola výnimka z dôchodkového poistenia uplatnená od vzniku dohody a nemala byť).

Na karte Mzdové údaje odznačíte pole Výnimka z dôch. poist. a to vo všetkých mesiacoch, v ktorých sa daná výnimka uplatniť nemala.

V ďalšom kroku je potrebné zaslať do SP opravný výkaz, môžete ho vytvoriť dvomi spôsobmi:
a) Opravné výkazy vytvoríte cez program Olymp
1. v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty a program automaticky upraví vymeriavací základ na starobné a invalidné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vyexportujete opravný výkaz,
2. ďalej pokračujete až bodom 4 (nižšie).
b) Opravné výkazy nevytvárate cez program Olymp, ale manuálne cez stránku SP
3. vytvoríte opravné výkazy manuálne cez stránku SP,
4. vstúpite do výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku invalidné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav, alebo dvojklikom. V danej zrážke:

 • Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená výnimka z DP), bude už taký, z akého sa malo platiť IP,
 • Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto je potrebné upraviť ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení výnimky z DP),
 • Doplatok prepíšete na „0“.
 • Rovnako je potrebné opraviť aj zrážku starobné poistenie a rezervný fond solidarity. Týmto spôsobom opravíte výplaty za všetky mesiace, ktorých sa oprava týka.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebude potrebné zasielať opravné prehľady na DÚ a taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nie je potrebné ďalej upravovať a ostane v programe ďalej v takomto stave.

Doplatenie poistného
5. poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci, ale až po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP (pred úpravami nižšie uvedenými). Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP za daný mesiac (napr. za september) vstúpite do výplaty a pridáte zrážky na invalidné, starobné poistenie aj rezervný fond solidarity s nulovým základom. Zadáte čiastky, ktoré je potrebné doplatiť do SP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu), ak sa jedná o doplatenie poistného na dané poistenie za viac mesiacov, čiastky je potrebné spočítať a zadať jednou sumou.

6. Prehľad na DÚ je potrebné odoslať až po pridaní zrážok na invalidné a starobné poistenie a po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.
7. Nesprávne odvedené poistné je potrebné podľa pokynov zo SP zaplatiť:

 • samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatky poistného – t. j. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážok poistného na SP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní týchto zrážok s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“,
  alebo
 • jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážok poistného na IP a SP do výplaty.

Pozn. Ak by už zamestnanec vo firme nepracoval, napriek tomu je potrebné vygenerovať mu mzdu a pridať zrážky na IP a SP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať ho o zaplatenie poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

Pridanie zložky mzdy Z20 v OLYMPE

Zložku mzdy Z20zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade

 • Preplatku za zamestnanca

Zložku mzdy Z20 pridáte priamo do vypočítanej mzdy. Do poľa Čiastka uvediete výšku preplatku.

Pridanie zrážky v OLYMPE

Zrážku – zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade            

 • nedoplatku zamestnanca,
 • nedoplatku organizácie,
 • preplatku organizácie.

Zrážku pridáte priamo vo výplate na záložke Zrážky cez Pridaj. Vyberiete názov zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia, prenesiete z číselníka zdravotnú poisťovňu a doplníte Čiastku. Záporné číslo zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu kladné číslo zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu alebo za zamestnanca.

Preplatok/nedoplatok z RZZP v sume do 4,99 eur (vrátane) sa považuje za vysporiadaný. Zdravotné poisťovne takýto preplatok nevracajú, ani zamestnávateľ nemusí tento nedoplatok zaplatiť.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                             09.09.2020

 

Dovolenka sa v OLYMPe zadáva priamo do vygenerovanej výplaty zložkou mzdy ZM_310 náhrada mzdy za dovolenku.

Dovolenku vykazujete iba na tie dni, kedy mal zamestnanec pracovať, resp. kedy mal plánované zmeny.

Príklad:

Zamestnanec si v júli čerpal dovolenku od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019. Ako toto čerpanie zaevidujete v programe a ako mu preplatíte náhradu mzdy za dovolenku?

Do vygenerovanej mzdy zamestnanca za júl vstúpite cez Oprav a cez Pridaj pridáte novú zložku mzdy 310 náhrada mzdy za dovolenku. V kalendári označíte pracovné dni, kedy si zamestnanec dovolenku čerpal – od 1. 7. do 12. 7.

Keďže 5. 7. bol sviatok, tento deň označovať nebudete. Zamestnanec by tento deň nepracoval z dôvodu sviatku, a preto si tento deň nebude čerpať ani dovolenku. Program následne vypočíta čiastku.

V zostave Profesionál môžete pridať dovolenku naraz viacerým zamestnancom vo Výpočte mzdy cez Hromadné funkcie.

          

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       06.08.2019

Požiadal Vás zamestnanec o vyplatenie zálohy ešte pred výplatným termínom? Na jej zaevidovanie je potrebné v OLYMPE vo výplate na záložke Zrážky pridať zrážku záloha.

Do poľa Názov cez číselník prenesiete zrážku záloha. Ak zálohu vyplácate ako pevnú čiastku, vyberiete v poli Výpočet možnosť Čiastka a do žltého poľa zadáte sumu zálohy. V prípade, že zálohu vyplácate zamestnancovi v hotovosti, označíte v časti Výplata – Zrazenie v hotovosti. Preddavok na mzdu môžete zamestnancovi vyplácať aj na účet. V tomto prípade zvolíte v časti Výplata – Zrazenie na účet a vyberiete číslo účtu zamestnanca.

Ak vyplácate zálohu pravidelne, môžete zrážku záloha pridať priamo v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez tlačidlo Pridaj. Keďže zálohu na mzdu ste vyplatili pred výplatným termínom a chcete si vygenerovať prevodný príkaz, vygenerujete zamestnancom so zálohou výplaty a následne vygenerujete prevodný príkaz, v ktorom označíte možnosť Zálohy prevodom a Zálohy vyplácané cez pokladnicu.

Po spracovaní miezd pri generovaní prevodného príkazu označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby, na základe ktorej program zohľadní už vygenerovaný prevodný príkaz na zálohy.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               22.06.2020   

 

Neospravedlnenú absenciu je potrebné zadávať zložkou mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Po zadaní neospravedlnenej absencie má zamestnávateľ oznamovacie povinnosti do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec je povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a dodržiavať pracovnú disciplínu, pričom obsahom tejto povinnosti je okrem iného aj povinnosť byť na pracovisku v pracovnom čase. Ak zamestnanec nenastúpi do práce bez ospravedlnenia (napr. preukázaná pracovná neschopnosť, čerpanie dovolenky a pod.), ide o neospravedlnenú absenciu – porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Zamestnanec má celý mesiac máj 2020 absenciu. V máji 2020 sú 2 dni sviatkov 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020. Vo vygenerovanej výplate pridáte zložku mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Zadáte absenciu na celé obdobie, tzn. aj na sviatky, ktoré pripadli na bežný pracovný deň zamestnanca. 

Pre rýchlejšie označenie pracovných dní môžete využiť tlačidlo Označ pracovné dni, kedy program sám označí všetky pracovné dni podľa prideleného pracovného kalendára zamestnanca. Na základe označených dní v kalendári program potom sám automaticky vyplní Dátum začiatku a Dátum ukončenia.

V prípade, že začiatok alebo koniec absencie pripadne na sobotu alebo nedeľu, je potrebné prepísať Dátum začiatku alebo Dátum ukončenia. Napr. 31. 05. 2020 pripadol na sobotu, tak prepíšete Dátum ukončenia na 31. 5. 2020, ak absencia pokračuje z minulého mesiaca označíte naviac pole z min. mesiaca a ak bude absencia pokračovať do ďalšieho mesiaca, označíte pole neukončené. 

 Ak má zamestnanec v rámci mesiaca viac absencií, ktoré nenasledujú bezprostredne za sebou (napr. 15. 5. 2020 a ďalšia absencia je 21. 5. 2020), je potrebné zadať absencie do výplaty dvoma zložkami – na každý deň absencie zadať osobitne zložku mzdy A30. 

Absenciu zadávate aj vtedy, ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, pričom súd rozhodol o nezákonnosti tohto štrajku. V tomto prípade je potrebné označiť pole Účasť na štrajku. 

Krátenie dovolenky

Podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Dovolenku je možné krátiť len za tie dni, kedy mal zamestnanec skutočne pracovať. V prípade, že zamestnanec vo sviatok pracovať nemal, je potrebné krátenie dovolenky upraviť ručne v Personalistike na karte Mzdové údaje. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

Ak cez menu Nastavenia – Nastavenia označíte pole Pri neospravedlnenej absencii krátiť dovolenku o ( 1 alebo 2 dni), tak po označení poľa Krátiť nárok na dovolenku v ZM – A30 – neospravedlnená absencia, sa zamestnancovi automaticky pokráti nárok na dovolenku.

Oznamovacie povinnosti


Sociálna poisťovňa


Ak má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, ide o prerušenie poistného na celé obdobie absencie. Povinnosť zamestnávateľa je oznámiť začiatok a koniec absencie prostredníctvom RLFO s dôvodom prerušenia „3“. Nezákonný štrajk sa oznamuje na RLFO s dôvodom prerušenia „9“.


Zdravotná poisťovňa


V prípade, že má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, prestáva byť v tomto období, na účely zdravotného poistenia zamestnancom. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do zdravotnej poisťovne prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie s kódom 2N.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Potrebuje zamestnanec súkromne vycestovať do zahraničia? Premýšľate nad tým, ako zadáte návštevu lekára zamestnancovi, ktorý už svoj 7-dňový zákonný limit vyčerpal? Ukážeme si, ako tieto neprítomnosti zaevidujete.

V programe OLYMP sa stretnete so zložkami mzdy, ktorými môžete neplatené voľno zadať – a to A15_prac.voľno zákonné (neplatené) a A20_prac. voľno žiadané (neplatené).

Aký je medzi nimi rozdiel?

 Zložkou A15 zadáte neprítomnosť v nasledujúcich prípadoch:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca po vyčerpaní 7 dní,
 • svadba dieťaťa a rodiča zamestnanca,
 • presťahovanie zamestnanca,
 • vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru,
 • nepredvídané prerušenie premávky,

ale taktiež napríklad neúčasť v práci z dôvodu výkonu

 • verejných funkcií,
 • občianskych povinností,
 • iného výkonu vo všeobecnom záujme.

Zložku A20 zadáte do mzdy v prípade, že zamestnanec požiada o voľno, s ktorým zamestnávateľ súhlasí. Ide, napríklad, o neprítomnosti z dôvodu:

 • vycestovania do zahraničia na súkromné účely,
 • výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • výkonu dobrovoľníckej činnosti,
 • iného voľna na súkromné účely.

 3 kroky k správnemu zadaniu v programe

 1. Vstúpite do vygenerovanej mzdy zamestnanca cez Oprav a pridáte príslušnú zložku mzdy – A15/A20.
 2. Označíte pracovné dni v kalendári, počas ktorých si bude zamestnanec čerpať pracovné voľno.
 3. Na zložke mzdy musí byť riadne definovaný dátum začiatku “Dátum od” ako aj dátum ukončenia “Dátum do” vrátane víkendov.
 4. Ak ide o neprítomnosť, ktorá pokračuje z predošlého mesiaca, označíte aj pole „z min. mesiaca“. Pokiaľ neprítomnosť prechádza do nasledujúceho mesiaca, označíte aj pole „neukončené“.

Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy sa zamestnancovi prerušuje sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnávateľ odošle do ZP oznámenie s kódom 2N a do SP RLFO prerušenie – kód 1.

V prípade zostavy Profesionál zadáte tieto neprítomnosti veľmi jednoducho v Personalistike konkrétneho zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti. Zadáte Dátum od, ak poznáte termín ukončenia, tak uvediete aj Dátum do a vyberiete Dôvod neprítomnosti. Následne, keď budete generovať mzdu, program vybranú neprítomnosť  automaticky prenesie do mzdy zamestnanca.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020

Ak zamestnanec odpracuje viac hodín ako je vopred určený rozvrhnutý pracovný čas, ide o prácu nadčas.

V zmysle Zákonníka práce §121 ods. 1 za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

V OLYMPE evidujete prácu nadčas zložkou mzdy 140 – mzda za nadčas. Po pridaní tejto zložky mzdy do výplaty zamestnanca, kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny deň, kedy zamestnanec vykonal prácu nadčas, alebo rovno zadáte počet hodín vykonaných nad rámec bežného pracovného času do poľa Hodiny. Program podľa zadaného počtu hodín nadčasov automaticky vypočíta čiastku.

Nadčasový príplatok zadáte zložkou mzdy 145 – nadčasový príplatok, rovnakým spôsobom ako pri zložke mzdy 140 – mzda za prácu nadčas.

Ak sa zamestnanec rozhodne čerpať náhradné voľno za prácu nadčas, zadáte zložku mzdy A 10 – náhradné voľno. Túto zložku mzdy pridáte v mesiaci, kedy zamestnanec reálne čerpá náhradné voľno.

V prípade, že zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, nepatrí mu mzdové zvýhodnenie – nadčasový príplatok.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                          17.06.2020

Ak zamestnanec neodpracuje celý mesiac (napr. pracovný pomer vznikol alebo skončil v priebehu mesiaca, zamestnanec časť mesiaca bol práceneschopný alebo na OČR, zamestnanec sa počas mesiaca vrátil do práce po RD a podobne), vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne sa prepočítavajú (alikvotizujú) vzhľadom na počet dní poistenia zamestnanca. K tejto situácií dochádza, ak má zamestnanec veľmi vysokú mzdu, prepláca sa mu nevyčerpaná dovolenka, odstupné alebo odmena.

V takomto prípade sa porovnáva vymeriavací základ s maximálnym vymeriavacím základom do SP. Maximálny VZ v roku 2019 je vo výške 6 678 €.

Príklad prepočtu VZ do SP

Zamestnanec skončil pracovný pomer 7. 10. 2019. Dohodnutá mzda zamestnanca je 800 €. Okrem toho mu zamestnávateľ vyplatil 2-mesačné odstupné 1 700,80 € a 5 dní nevyčerpanej dovolenky, za ktoré dostal náhradu príjmu vo výške 195,59 €.

Zamestnanec dosiahol príjem 2 070,31 €. Bol 7 dní sociálne poistený, to znamená, že vymeriavací základ budeme prepočítavať na 7 dní poistenia.

Maximálny VZ na SP sa prepočítava na kalendárne dni poistenia.

 

Maximálny VZ na 1 deň poistenia = maximálny VZ na SP : počet kalendárnych dní daného mesiaca

Maximálny VZ na 1 deň poistenia za október 2019 = 6 678 € : 31 = 215,41935 po zaokrúhlení na eurocent nadol 215,41 €.

Maximálny VZ na 7 dní poistenia za mesiac október 2019 = 215,41 * 7 = 1 507,87 €

2 070,31 € > 1 507,87 €

Keďže príjem, ktorý dosiahol zamestnanec v októbri 2019 za 7 dní poistenia je vyšší ako maximálny VZ za 7 dní poistenia, odvody do SP sa budú platiť z maxima.

To znamená, že zamestnanec aj zamestnávateľ budú platiť odvody do SP z vymeriavacieho základu 1 507,87 € (okrem úrazového poistenia, pri ktorom je VZ celá hrubá mzda 2 070,31 €).

 

Výška minimálnej mzdy má vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov, ktoré závisia od stupňa náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený. Ak mzda zamestnanca v mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, program automaticky dopočíta doplatok prostredníctvom zložiek mzdy:

951- doplatok do min. mzdového nároku pre zamestnancov na hlavný pracovný pomer
950 – doplatok do minimálnej mzdy napr. pre dohodárov

 

Prepočet doplatku do minimálneho mzdového nároku: 

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer je zaradený do 1. stupňa náročnosti práce. Je odmeňovaný mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 580 €. V marci 2020 čerpal 2 dni dovolenky. Ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Počet pracovných dní v mesiaci marec je 22 dní.

 

mesačná mzda zamestnanca za odprac. dni  

580 € / 22 x 20 = 527,2727 = 527,28 (zaokr. na najbližší eurocent nahor)

 

minimálny mzdový nárok za odprac. dni

580 € / 22 x 20 = 527,2727 = 527,30 (zaokr. na najbližších 10 eurocentov)

 Vzhľadom na to, že mzda zamestnanca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§130 ZP ods. 1) a minimálny mzdový nárok na najbližších desať eurocentov (§120 ZP ods. 7), zamestnancovi je potrebné poskytnúť doplatok do minimálneho mzdového nároku:  527,30 – 527,28 = 0,02 €

V zmysle Zákonníka práce § 118 ods. 2 sa za mzdu nepovažuje náhrada mzdy. Preto sa náhrada mzdy za dovolenku  nezohľadňuje pri výpočte.

 Nesmieme zabudnúť ani na dohodárov, zákon o minimálnej mzde sa rovnako vzťahuje aj na nich.

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                23.06.2020  

 

Od 1. apríla 2019 si rodičia detí do 6 rokov prilepšia. Na tieto deti im štát prizná dvojnásobný daňový bonus. To znamená, že rodič, ktorý si uplatňuje daňový bonus, napr. na 3 – ročné dieťa, dostane od apríla daňový bonus vo výške 44,34 . Dvojnásobný daňový bonus si môže uplatniť rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

Podmienky

 • vek dieťaťa do 6 rokov (poslednýkrát sa dvojnásobný daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov),
 • príjem aspoň ½ minimálnej mzdy,
 • Personalistike na karte Rodinné údaje je u zamestnanca zaevidované dieťa, ktoré má zadané obdobie uplatňovania daňového bonusu.

Dieťa dovŕši 6 rokov 1. 5. 2019. Poslednýkrát sa uplatní vyšší daňový bonus vo výplate za máj 2019.

 

Ako si môže zamestnanec uplatniť dvojnásobný daňový bonus?

Zamestnanec si uplatní dvojnásobný daňový bonus rovnako, ako keď si uplatňuje bežný daňový bonus (prostredníctvom Vyhlásenia na zdanenie príjmov FO a predložením rodného listu dieťaťa). Ak si daňový bonus už uplatňuje, nie je potrebné nič podpisovať nanovo, všetko zohľadní program automaticky.

Ako na to v mzdovom programe OLYMP?

Priznanie dvojnásobného daňového bonusu si odsleduje program sám automaticky podľa veku dieťaťa v Personalistike na karte Rodinné údaje.

Výška daňového bonusu za rok 2019

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            09.05.2019        

 

 

 

Pri pridávaní novej zložky mzdy nie je potrebné prácne vyhľadávať zložku v Mzdovej osnove. Stačí v poli Zložka mzdy zadať časť kódu alebo názvu a program automaticky vyhľadá všetky zložky mzdy, ktoré vyhovujú zadanému textu. Potom už len jednoducho zo zoznamu vyberiete požadovanú zložku mzdy.

Tlačidlom Pridaj ďalšiu rýchlejšie pridáte ďalšiu zložku mzdy danému zamestnancovi. Stlačením tohto tlačidla uložíte aktuálne pridávanú zložku mzdy a zároveň pridáte ďalšiu zložku mzdy.

Kliknutím na tlačidlo šípky sa zobrazí v pravej časti informatívna bočná karta, v ktorej si môžete pozrieť bližší popis zložky mzdy (odvolávka na Zákonník práce, spôsob zdanenia, hrubá mzda, odvod do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a rozúčtovanie do podvojného účtovníctva).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

V druhej časti seriálu o exekúciách si ukážeme, ako zaevidujete zrážanie exekučnej zrážky do depozitu.

Príklad: Evidovanie exekučnej zrážky do depozitu

Zamestnávateľovi bol 15. 12. 2019 doručený príkaz na začatie exekúcie, podľa ktorého je potrebné zamestnancovi zraziť 2 000€. Zamestnanec nemá žiadne vyživované osoby. Ide o prednostnú pohľadávku. Ako zadáte takúto zrážku v OLYMPE?

Personalistike na karte zrážky si pridáte zrážku nariadenú súdom. Vyplníte Popis zrážky, Platnosť, Spôsob výpočtu – po životné minimum. Označíte prednostná pohľadávka. Ďalej vyplníte pole Zrážka, Maximum, Dátum doručenia a Vyživované osoby. Údaje vyplníte na základe zaslaného príkazu a v časti Zrazenie zvolíte – do depozitu.

 

Ak si chcete skontrolovať, ktorým zamestnancom sa zrážajú exekúcie do depozitu, môžete si vytlačiť Rekapitulácia zrážok podľa typu (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok).

Ako zaevidovať dodatočne zaslané číslo účtu exekútora?

Vstúpite v Personalistike do už vytvorenej zrážky nariadenej súdom a v časti Zrazenie si vyberiete na účet a vyplníte číslo účtu. Čiastky, ktoré ste už zamestnancovi zrazili zo mzdy, zašlete jednou sumou exekútorovi z účtu zamestnávateľa.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  16.12.2019

 

V zostave Profesionál máte možnosť využívať Hromadné funkcie, ktoré umožňujú hromadne pridávať alebo upravovať: Zložky mzdy, Zrážky, Stredisko, Zmeny pracovnej zmluvy, zadávanie neprítomnosti, dovolenku.

Uvedené možnosti zadávania a úprav závisia od toho či sa nachádzate v evidencii Personalistika alebo vo Výpočte miezd.

Po kliknutí na tlačidlo Hromadné funkcie v evidencii Personalistika sa zobrazí okno, kde máte možnosť pre zvolených pracovníkov do Personalistiky:

1. Pridať novú zložku mzdy, zmeniť čiastku alebo tarifu už existujúcej zložky mzdy alebo ukončiť platnosť zložky mzdy

Od júna 2020 sa má zvoleným pracovníkom každý mesiac vyplácať mesačná odmena vo výške 100 €. Pre zjednodušenie práce odporúčame odmenu pridať do Personalistiky, odkiaľ ju bude program prenášať do výplat. Daných pracovníkov stačí označiť v evidencii Personalistika a následne kliknúť na voľbu Hromadné funkcie. V zobrazenom okne si označíte voľbu Zložky mzdy – Pridanie novej zložky.

Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí okno, kde je potrebné zvoliť, ktorým pracovníkom chcete pridať do Personalistiky zložku mzdy. Na výber máte z možností:

Zobrazení zamestnanci v Personalistike,

Označení zamestnanci v Personalistike,

Vlastný výber – umožňuje bližšie špecifikovať zamestnancov podľa zložky mzdy, ktorú už majú zadanú v Personalistike. Po zvolení tejto voľby sa zobrazí panel na zadefinovanie použitej zložky mzdy v konkrétnej výške a program na základe tohto výberu vyselektuje zamestnancov.

Zamestnancov zadám neskôr – označením tejto voľby najskôr zadáte zložku mzdy, v ďalšom kroku si ručne pridáte pracovníkov.

Po zvolení voľby „Označení zamestnanci v Personalistike“ a kliknutí na Ďalej sa zobrazí okno Pridávanie zložky mzdy. Kliknutím na Číselník v poli mzdová položka si v mzdovej osnove nájdete požadovanú zložku mzdy, v tomto prípade 210 – mesačná odmena. V zložke mzdy stačí uviesť výšku odmeny 100 Eur (v poli Tarifa) a do poľa Platnosť zadať 06.2020.

Po označení tlačidla Ďalej sa v okne zobrazia vami zvolení pracovníci. Ešte pred samotným potvrdením okna tlačidlom Dokončiť môžete pridať ďalšieho zamestnanca alebo z vybraných zamestnancov môžete niektorého vymazať. Taktiež je možné uvedené údaje jednotlivých zamestnancov editovať a to prostredníctvom tlačidla Oprav alebo priamo v tabuľke. Pracovníkovi tak môžete zmeniť druh zložky mzdy, výšku tarify aj platnosť zložky mzdy.

Pokiaľ by ste chceli mesačnú odmenu (alebo inú zložku mzdy, zrážku, dovolenku) zadať hromadne priamo do výplat, kliknete na Hromadné funkcie v evidencii Výpočet miezd, princíp zadávania je rovnaký.

2. Pridať novú zrážku, zmeniť čiastku alebo spôsob výpočtu existujúcej zrážky alebo ukončiť platnosť zrážky

3. Hromadne zmeniť stredisko

Výberom voľby Pracovné údaje – Stredisko a kliknutí na Ďalej si môžete vybrať zamestnancov a priradiť/zmeniť im stredisko prostredníctvom Číselníka. Zvolené stredisko môžete vidieť u zamestnanca v Personalistike na karte Pracovné údaje a prostriedky.

4. Pridávať nové Zmeny pracovných zmlúv a dohôd

Umožňuje pridávať Zmeny pracovných zmlúv súčasne viacerým zamestnancom. Po označení voľby Zmeny pracovných zmlúv a dohôd – Pridanie novej zmeny PZ máte možnosť zvoliť, ktorým pracovníkom (zobrazení alebo označení zamestnanci v Personalistike alebo označíte voľbu „zamestnancov zadám neskôr“) chcete pridať Zmenu PZ. Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí prázdny formulár Zmeny v evidencii pracovníka. Vo formulári stačí zadať dátum platnosti zmeny a vyplniť len tie údaje (polia), ktoré sa menia oproti údajom dohodnutým v pôvodnej pracovnej zmluve.

Od júna 2020 chcete zamestnancom skrátiť pracovný úväzok z plného na polovičný a upraviť výšku mzdy, pričom druh práce, miesto výkonu práce a ostatné náležitosti zostávajú nezmenené, vyplňte len polia Dátum vzniku, Pracovný úväzok a Dohodnutá mzda.

Po vyplnení a potvrdení zmeny PZ cez tlačidlo OK a stlačení tlačidla Ďalej sa v okne Hromadné pridávanie zmien pracovnej zmluvy alebo dohody zobrazia zamestnanci, ktorým pridávate Zmenu PZ. V uvedenom okne ešte môžete prostredníctvom tlačidla Oprav upravovať údaje v pridanej Zmene PZ.

Tlačidlom Dokončiť sa zmeny pracovných zmlúv prenesú zamestnancom do Personalistiky – Pracovné pomery.

5. Hromadne zadať PN alebo OČR

Výberom voľby Zadávanie neprítomnosti a kliknutí na Ďalej sa zobrazí formulár, kde cez Pridaj zadáte osobné číslo zamestnanca (meno a priezvisko sa doplnia automaticky) alebo si zo zoznamu vyberiete Priezvisko a meno zamestnanca a zadáte dátumy začiatku a konca PN, OČR alebo nejakú neprítomnosť. Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa pridajú takto nadefinované neprítomnosti do Personalistiky – na kartu Evidencia neprítomnosti. Po vygenerovaní výplaty sa neprítomnosť prenesie príslušnými zložkami.

Po kliknutí na tlačidlo Hromadné funkcie v evidencii Výpočet miezd sa zobrazí okno, kde si môžete vybrať:

 • Pridať novú zložku mzdy, zmeniť čiastku, tarifu alebo platnosť už existujúcej zložky mzdy alebo vymazať zložku mzdy z výplaty.
 • Pridať novú zrážku, zmeniť čiastku, spôsob výpočtu alebo platnosť existujúcej zrážky alebo vymazať zrážky.
 • Hromadne pridať dovolenky do výplat.

V príslušnom mesiaci môžete prostredníctvom tejto funkcie pridať čerpanú dovolenku pracovníkom do vygenerovaných výplat. Po kliknutí na voľbu Pridávanie dovolenky sa zobrazí formulár, v ktorom po stlačení tlačidla Pridaj zadáte osobné číslo alebo meno a priezvisko zamestnanca (program Vám v rozbaľovacom zozname ponúkne mená zamestnancov, ktorí majú vygenerovanú výplatu). Stačí už len v zobrazenej zložke mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku označiť v kalendári dni, kedy zamestnanec čerpal dovolenku. Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa prenesie nadefinovaná dovolenka do výplat zamestnancov.

Aby ste mohli využiť Hromadné funkcie vo Výpočte miezd, je potrebné mať výplaty vygenerované.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

Formulár na pridávanie zložiek mzdy v Personalistike od verzie 19.50 má nový dizajn. Funkčnosť zadávania sa však nezmenila.

Pridávanie zložky mzdy

Do Personalistiky odporúčame zadávať len pravidelne opakujúce sa zložky mzdy. Pridáte ich 2 spôsobmi :

1) v poli Zložka mzdy zadáte kód alebo názov zložky mzdy a program ich vyhľadá všetky podľa textu.

Vyberiete Vami požadovanú zložku mzdy, doplníte obdobia platnosti a tarifu. Doplňujúce údaje sa dajú zobraziť resp. skryť cez polia Viac alebo Menej. Opakovanie zvolíte buď vo všetkých mesiacoch alebo vo vybraných. Konkrétne dni môžete vyklikávať v kalendári len priamo v mzde.

2) kliknutím   na   vyhľadáte zložku mzdy v Mzdovej osnove. Prostredníctvom tlačidla   zobrazíte bočnú informatívnu kartu s popisom zložky mzdy (nájdete tu informáciu, či sa zložka mzdy zdaňuje, či vstupuje do hrubej mzdy, či ovplyvní odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne a ako sa prejaví v rozúčtovaní zložky mzdy pre podvojné účtovníctvo). 

 

Viac informácií o karte Zložky mzdyZrážky v Personalistike sa dozviete v bezplatnom videonávode.               

 

Je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. Zamestnávateľ ho môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

Podstata konta spočíva v rozvrhnutí pracovného času tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času), v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (záporný účet konta pracovného času). Jeho základná zložka mzdy je v oboch prípadoch rovnaká a nemení sa.

Pritom sa musí dodržiavať zásada, že priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov.

Vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca, nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov. V OLYMPE zadáme toto obdobie cez Nastavenia – Nastavenia – Konto pracovného času.

Ak označíte možnosť „Upozorňovať pri nevyrovnaní rozdielu mzdy z konta pracovného času“ Vás OLYMP pri generovaní výplaty v poslednom mesiaci vyrovnávacieho obdobia alebo pri skončení pracovného pomeru upozorní na vyrovnanie konta a ponúkne zložku mzdy 997 – vyrovnanie konta pracovného času.

Ak má zamestnanec iné vyrovnávacie obdobie ako vo firemných nastaveniach, môžete ho zadať priamo v jeho Personalistike na karte Mzdové nastavenia.

Rozdiel medzi počtom hodín z pracovného kalendára a počtom hodín, ktoré zamestnanec skutočne v určitý deň odpracoval, sa eviduje pomocou zložky mzdy 996 – konto pracovného času. Zložka mzdy je len evidenčná, neovplyvní výpočet základnej zložky mzdy.

Môžu nastať dva prípady:

 1. zamestnanec odpracuje viac hodín – hodiny a čiastka budú zadané kladnou hodnotou. Počet hodín na zložke mzdy 996 zaevidujete, označíte deň v kalendári a následne kliknete pravým tlačidlom myši a zadáte kladný počet hodín.

2. zamestnanec odpracuje menej hodín alebo nebude pracovať vôbec – hodiny a čiastku zadáte zápornou hodnotou. Počet hodín na zložke mzdy 996 zaevidujete, označíte deň v kalendári a následne kliknete pravým tlačidlom myši a zadáte záporný počet hodín.

Zložka mzdy 997 – vyrovnanie konta pracovného času sa použije v prípade, ak sa uplatňuje konto pracovného času a zamestnancovi ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia bola vyplatená nižšia základná zložka mzdy, akoby zamestnancovi patrila za odpracovaný čas.

Na sledovanie konta pracovného času slúži dokument Konto pracovného času (Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Konto pracovného času).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020

Stalo sa Vám, že pri výpočte miezd program u niektorého zamestnanca nevypočítal odvody na sociálne poistenie? Jedným z dôvodov môže byť nesprávne ukončená pracovná neschopnosť (PN).

Ako skontrolujete správnosť zadania PN?

Pre kontrolu správnosti zadania PN odporúčame skontrolovať dokument Kontrola zadania nemocí (Tlač – Tlač – Evidencia nemocí – Kontrola zadania nemocí). Uvedený dokument si môžete vytlačiť len pre konkrétneho zamestnanca alebo pre vybraných, príp. všetkých zamestnancov.

Aké údaje nájdete na uvedenom dokumente?

Ak je PN zadaná správne, dokument sa Vám zobrazí prázdny, nie sú na ňom uvedené žiadne údaje. Ak je PN zadaná nesprávne, nájdete tu bližšie informácie o konkrétnej PN zamestnanca:

 • obdobie trvania PN (dátum od – do),
 • zložku mzdy, ktorou je PN zadaná vo výplate zamestnanca,
 • upozornenie, ktoré sa týka konkrétnej zložky mzdy.

V dolnej časti dokumentu nájdete Vysvetlivky, kde je uvedený dôvod nesprávneho zadania nemoci.

Aký vplyv má neukončená PN na odvody na sociálne poistenie?

V prípade, že mal zamestnanec v minulom mesiaci PN (napr. v auguste 2019), ktorá bola reálne ukončená, avšak v programe ostala označená ako Neukončená, v nasledujúcom mesiaci (september 2019) nebudú vo výplate zamestnanca vypočítané odvody na sociálne poistenie (bude vypočítané iba zdravotné a úrazové poistenie). Je to z dôvodu, že program má informáciu, že PN stále pokračuje.

Ak ostane zamestnancovi neukončená PN z minulého mesiaca, v aktuálnej výplate pri vstupe do výplaty a následnom potvrdení Vás program upozorní na neukončenú PN (príp. OČR).

Ako opravíte nesprávne zadanú PN?

V uvedenom prípade je potrebné neukončenú PN v predošlom mesiaci ukončiť. Odomknete si príslušný mesiac, vstúpite do výplaty zamestnanca cez Oprav a v príslušnej zložke mzdy zadanej nemoci odznačíte políčko Neukončené. Následne stačí vstúpiť do výplaty aktuálneho mesiaca cez Oprav a odvody sa už vypočítajú správne.

Pre správne zadávanie PN (OČR) Vám odporúčame používať kartu Evidencia neprítomností v Personalistike. Neprítomnosti sa automaticky prenesú pri generovaní do výplaty príslušnou zložkou mzdy. Postup nájdete aj v bezplatnom videonávode.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  21.11.2019

 

 

Od 1. 7. 2019 sa zmenili  sumy stravného pre jednotlivé časové pásma:

 • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Príspevok na stravné lístky

Minimálna hodnota stravného lístka po novom predstavuje sumu 3,83 €. Stravné lístky v novej výške poskytuje zamestnávateľ zamestnancom prvýkrát v júli.

V programe cez menu Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov nájdete Kalkulačku príspevkov na stravné lístky, ktorá Vám pomôže pri prepočte výšky príspevkov za zamestnanca a zamestnávateľa.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                 18.07.2019 

 

 

 

 

Jesenná verzia 19.70 priniesla aj novinky pre firmy, ktoré spracovávajú mzdy zamestnancom odmeňovaným podľa zákona o verejnom záujme.

Príplatok za profesijný rozvoj

V programe od septembra 2019 pribudla nová zložka mzdy 121 – príplatok za profesijný rozvoj pre odmeňovanie zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zložku použijete u pedagogických a odborných zamestnancov.

Po pridaní zložky mzdy vyberiete §, podľa ktorého je príplatok za profesijný rozvoj vyplácaný. Výber paragrafu sa zobrazí aj na dokumente Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Na výber máte možnosti:

 • 32g – kreditový príplatok priznaný podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019
 • 14e ods. 1 písm. a) – za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia
 • 14e ods. 1 písm. b) – za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky
 • 14e ods. 1 písm. c) – za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania
 • 14e ods. 1 písm. d) – za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania

Do poľa Tarifa zadáte výšku príplatku.

Oznámenie o zložení funkčného platu

Podľa vzoru Ministerstva školstva sme zaktualizovali dokument Oznámenie o zložení funkčného platu (Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Oznámenie o výške a zložení funkčného platu). Na dokumente sa uvádzajú zložky mzdy zadané u zamestnanca v Personalistike na karte Zložky mzdy, ktoré sú súčasťou funkčného platu.

Pred tlačou je možné označiť (v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu), či sa má  započítaná prax uvádzať k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  15.10.2019

 

 

 

 

Na Slovensku sa 29. 2. 2020 konali voľby do parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Ako aj po iné roky, zabezpečovali ich členovia, zapisovatelia a predsedovia volebných komisií. Aké nároky im vyplývajú zo zákona a aké povinnosti má obec alebo okresný úrad?

Volebná komisia

Volebná komisia pozostáva z predsedu, zapisovateľa a členov volebnej komisie. Osoba prijíma funkciu  na základe podpísania sľubu. Obec/mesto za týmto účelom neuzatvára dohody o prácach mimo pracovného pomeru, keďže sa ich činnosť považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.

Odmena volebnej komisie

Volebná komisia má za deň konania volieb nárok na odmenu. Výšku odmeny určuje Ministerstvo vnútra SR vyhláškou č. 308/2015.

 • Za výkon funkcie prináleží odmena členovi volebnej komisie vo výške 50,06 €, zapisovateľovi 62,58 € a predsedovi komisie 65,08 €,
 • odmenu vypláca príslušná obec/mesto a je oslobodená od dane a odvodov,
 • splatnosť odmeny je do 30 dní po vykonaní volieb.

V OLYMPE použijete na výplatu odmeny zložku mzdy 960 – peňažný príjem bez SP a ZP. V poli Čiastka vyplníte výšku odmeny. Z odmeny sa neplatí odvod na zdravotné, sociálne poistenie a ani daň.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                31.03.2020  

Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie teoretického štúdia s praktickou prípravou v reálnych firemných podmienkach. Práve to je jeho najväčšou výhodou. Pokiaľ žiak vykonáva produktívnu prácu, má nárok odmenu. Aktuálne sa systém duálneho vzdelávania teší vysokému záujmu u mnohých študentov stredných odborných škôl. Ukážeme si ako sa vysporiadať s takouto situáciu v OLYMPe.

Evidencia v Olympe

Zamestnávateľ so študentom na praxi neuzatvára žiaden pracovnoprávny vzťah. V prípade, že sa zamestnávateľ vypláca študentom odmenu za produktívnu prácu je potrebné postupovať v programe nasledovne:

 • takúto osobu zaevidujete do Personalistiky bez pridania pracovného vzťahu a bez pridania zdravotnej poisťovne;
 • pokiaľ Vám študent podpíše Vyhlásenie na zdanenie príjmov, tak mu v Personalistike na karte Mzdové údaje označíte voľbu Nezdaniteľná časť základu dane;
 • na vyplatenie odmeny môžete použiť zložku mzdy 218 – Odmena a OLYMP vypočíta len preddavkovú daň;

Pre zobrazenie študentov bez pracovného pomeru medzi zamestnancami v Personalistike a vo Výpočte miezd je potrebné správne zobrazenie položiek – Všetky položky.

 

Zobrazenie všetkých položiek v Personalistike nastavíte cez Domov – Personalistika – Zobrazenie. Vo Výpočte miezd cez Domov – Výpočet miezd – Zobrazenie.

 

 

 

Zamestnávate zamestnancov, ktorí majú odvádzať odvody a daň do zahraničia? Ako ich evidovať od verzie 19.50 v OLYMP-e?

Bankové účty

V evidencii bankových účtov (Organizácia – Bankové účty) je možné evidovať zahraničné účty pre sociálnu, zdravotnú poisťovňu a zahraničnú daň. Nájdete ich pod druhom účtu:

 • poisťovne – zahr,.
 • sociálne poisťovne – zahr,.
 • daň – v zahraničí.

Ak by platila v nejakom štáte úľava a za zamestnanca by sa nič neodvádzalo, je potrebné mu evidovať zahraničné zrážky na SP a ZP. Takýto postup je dôležité dodržať, aby sa zamestnanec nepreniesol do výkazov slovenských poisťovní. Pri zadaní týchto zrážok však neprenesiete konkrétnu zahraničnú ZP a SP a ani nevyplníte percentuálne sadzby odvodu. Zdravotnú poisťovňu nepridáte.

Zdravotné poistenie

Po tom, ako ste si zaevidovali bankový účet zahraničnej poisťovne, zamestnancovi zaevidujete zahraničnú zdravotnú poisťovňu v Personalistike na karte Zdravotné poistenie. Na záložke Vznik a zánik ZP zadáte Dátum od a označíte voľbu zdravotné poistenie v zahraničí.  Po jej označení  sa cez číselník s lupou  sprístupní na výber zahraničná zdravotná poisťovňa, ktorú prenesiete cez Prenos. Zadanú ZP uložíte.

 Zrážky

Na karte Zrážky v Personalistike zaevidujete zahraničné odvody na ZP a SP. Vyberiete názov zrážky cez číselník s lupou (časť Odvody a daň v zahraničí), napr. odvody na ZP v zahr. a zrážku prenesiete. Zadáte poisťovňu, do ktorej budete odvádzať poistné, nastavíte percentuálne sadzby odvodov a zrážku uložíte

Rovnako postupujete pri zadaní odvodov na SP v zahraničí a dane z príjmu v zahraničí.

V mesiaci, kedy bude mať zamestnanec evidované zahraničné odvody na ZP a SP v mzde, nebude vykázaný vo výkazoch do slovenských poisťovní.

Zložky mzdy

Zahraničné zdaňovanie mzdy zaevidujete na karte Zložky mzdy v Personalistike. Po pridaní zložky mzdy, napr. 10 – mesačná mzda, označíte na záložke Zdaňovanie prepínač v zahraničí. Takéto označenie urobíte na každej zložke mzdy, ktorú budete zamestnancovi zadávať či už v personalistike, alebo v mzde.

Po označení voľby v zahraničí sa vo výplate automaticky vytvorí zrážka daň z príjmu v zahraničí.

Prevodné príkazy

Po spracovaní výplat je možné vygenerovať aj zahraničný prevodný príkaz pre zdravotné, sociálne poistenie a daň v zahraničí.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  27.08.2019

 

 

Každý študent pracujúci na DBPŠ si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (neplatí starobné a invalidné poistenie). Výnimka z DP je maximálne do 200 €. Ak vyplatená odmena presiahne hranicu 200 €, platia sa odvody aj na dôchodkové poistenie.

Zamestnanec aj zamestnávateľ budú platiť odvody na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočným príjmom zamestnanca dosiahnutým v danom mesiaci a hraničnou sumou 200 €.

Odvody do SP pri uplatnení výnimky z DP

* Pri ÚP, GP je vymeriavací základ celý príjem zamestnanca s prihliadnutím na max. VZ na GP.

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, zamestnanca odhlási z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete tieto typy RLFO:

 • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11),
 • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12).

Prihlášku na DP vytvoríte k prvému dňu v mesiaci, kedy študent prekročil príjem.

Odhlášku na DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.

Exporty z OLYMPU

Prihlásiť a odhlásiť študenta na dôchodkové poistenie je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

RLFO vytvoríte v OLYMPE cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poist.

Príklad: Presiahnutie príjmu 200 € u študenta

 Študent pracuje na DBPŠ na pravidelný príjem a uplatňuje si výnimku z DP od začiatku trvania dohody. Má dohodnutú odmenu vo výške 3,50 € za hodinu. V júli odpracuje 80 hodín, teda jeho príjem je 280 €. Z akého vymeriavacieho základu budú vypočítané odvody na sociálne poistenie a akú oznamovaciu povinnosť si musí splniť zamestnávateľ?

Zamestnanec a zamestnávateľ budú platiť odvody z takýchto vymeriavacích základov:

Keďže v júli príjem presiahol 200 €, zamestnávateľ je povinný prihlásiť študenta na DP, a to RLFO pod kódom 11 k 1. 7. 2020

Olymp automaticky vytvorí RLFO s kódom 11 na základe vygenerovanej výplaty, ktorá má vyšší príjem ako 200 €.

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               03.06.2020

Zákonník práce (§ 94) umožňuje nariadiť zamestnancovi výkon práce vo sviatok len výnimočne. Práca vykonávaná vo sviatok by mala byť nevyhnutnou prácou, ktorá sa nemôže vykonať v pracovných dňoch.

122 ods. 1 Zákonníka práce hovorí, že za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

 

Ak zamestnanec sviatok odpracoval, patrí mu za prácu vo sviatok aj mzdové zvýhodnenie. Na nasledovných príkladoch si ukážeme niekoľko situácií, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť a ako v takých prípadoch zadať preplatenie sviatku zamestnancovi do výplaty.

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň, ale zamestnanec sviatok neodpracoval

 

 1. zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou – sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň sa považuje za odpracovaný deň a patrí mu zaň mzda, zaplatená v jeho základnej zložke mzdy.

Príklad:  Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. V máji 2020 pripadli dva sviatky na pracovný deň. Ako bude mať preplatené tieto dni?

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, sviatok bude mať zaplatený v mesačnej mzde. Program OLYMP teda nepridá tomuto zamestnancovi ďalšiu zložku mzdy, v ktorej by mal zaplatený sviatok, ale dni, ktoré pripadli na sviatok, budú vykliknuté priamo v mesačnej mzde ako „odpracované“.

V prípade, ak sa so zamestnancom, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, písomne dohodnete v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, môžete zmeniť spôsob preplácania sviatku a nastaviť mu preplácanie sviatku priemerom.

 

 1. ak má hodinovo odmeňovaný zamestnanec nastavené v Mzdových údajoch preplácanie sviatku priemerom, program automaticky do výplaty pridá zložku mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

122 ods. 3 Zákonníka práce hovorí, že zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.

 

Príklad:  Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Ako bude mať preplatený sviatok?

Keďže sviatok bude mať preplatený zložkou mzdy 320, v zložke mzdy 20 – hodinová mzda bude deň pripadajúci na sviatok odkliknutý ako neodpracovaný.

 1. Keďže sa dohodárom sviatok neprepláca, program automaticky po vygenerovaní výplaty deň pripadajúci na sviatok odklikne ako neodpracovaný.

V Personalistike zamestnanca je potrebné mať na karte Mzdové údaje nastavené Sviatok platiť: nie.

 

 

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň a zamestnanec sviatok odpracoval

 1. mesačne odmeňovaný zamestnanec

Príklad:  Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. Zamestnávateľ ho požiadal, aby 01. mája 2020 prišiel do práce, kedy odpracoval 8 hodín. Ako zadať do programu Olymp mzdové zvýhodnenie za sviatok?

 

Keďže je pán Mesačný odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok pripadol na jeho bežný pracovný deň, bude mať vo výplate zložku mzdy 10 – mesačná odmena, v ktorej bude mať sviatok preplatený. Zároveň:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok (zložku zadávame v mesiaci, kedy si zamestnanec bude náhradné voľno reálne čerpať),
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 8 hodín).
 1. hodinovo odmeňovaný zamestnanec

Príklad:  Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Dňa 08. mája 2020 odpracoval 4 hodiny. Ako zadáme pánovi Hodinárovi mzdové zvýhodnenie do výplaty?

 

Pán Hodinár bude mať vo výplate nasledovné zložky mzdy:

 • 20 – hodinová mzda, pričom počet hodín pripadajúcich na 8. máj bude upravený na 4 hodiny, ktoré reálne odpracoval,
 • 320 – náhrada mzdy za sviatok, pričom počet hodín pripadajúcich na 08. mája 2020 bude mať upravený na 4 hodiny, ktoré reálne nepracoval.

Súčasne:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 360 – osobné prekážky platené priemerom (na 4 hodiny), pričom túto zložku mzdy zadáme v deň, kedy si náhradné voľno bude reálne čerpať,
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 4 hodiny) v mesiaci, kedy sviatok odpracoval.
 1. dohodári

Príklad:  Pán Dohodár pracuje vo firme na základe dohody o pracovnej činnosti. Počas sviatku u zamestnávateľa odpracoval 2 hodiny. Ako bude mať preplatený sviatok?

 

Pán Dohodár v zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti nebude mať preplatené dni sviatkov, hoci podľa prideleného kalendára tieto dni pripadajú na jeho pracovné dni, keďže dohodárom sa sviatok neprepláca. Bude preto potrebné tieto dni vykliknúť ručne.

Keďže odpracoval počas sviatku 2 hodiny, patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v rozsahu dvoch hodín. Pánovi Dohodárovi teda pridáme do výplaty zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok, pričom počet hodín upravíme na požadovaný stav.

 

 

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   24.06.2020         

Koniec roka je príležitosť nie len pre hodnotenie dosiahnutých cieľov podniku, ale aj pre uznanie či odmenenie zamestnancov. Existuje viacero zdrojov, z ktorých môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok. Jedným z nich je sociálny fond, ktorý povinne vytvára každý zamestnávateľ s minimálne jedným zamestnancom v pracovnom pomere. Ukážme si, ako správne zaevidovať príspevky zo sociálneho fondu v OLYMPE.

Zložky mzdy v OLYMPE

Príspevok zo sociálneho fondu môže mať peňažný alebo nepeňažný charakter. V závislosti od toho je potrebné vybrať správnu zložku mzdy:

 • 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom,
 • 515 – Odmena zo SF pri životnom alebo pracovnom jubileu,
 • 521 – Nepeňažný príspevok zo SF.

Peňažné príspevky sú napríklad príspevok na dopravu alebo príspevok pri narodení dieťaťa. V OLYMPE tento príspevok zaevidujete zložkou mzdy 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

Nepeňažné príspevky sú napríklad vianočné kolekcie, lístky na rôzne kultúrne podujatia, wellness poukážky, pobytové zájazdy či darčekové poukážky. V OLYMPE tento príspevok zaevidujeme zložkou mzdy 521 – Nepeňažný príspevok zo SF. Tieto zložky mzdy sú predmetom dane a vstupujú do vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa však zamestnávateľ rozhodne z nepeňažného príspevku poskytnutého zamestnancovi zaplatiť za zamestnanca odvody a daň, je potrebné v zložke mzdy 521 – nepeňažný príspevok označiť pole Čiastka s navýšením.

Po označení voľby Čiastka s navýšením program do poľa Čiastka navýši hodnotu príspevku o odvody a daň.

Profesionálny športovec

Od verzie 19.10 pribudla v programe možnosť evidovať zamestnanca, ktorý vykonáva šport ako profesionálny športovec. V programe ho zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery pridaním novej zmluvy – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v Olympe použijete zložku mzdy 77 – odmena profesionálneho športovca.

Takto vyplatený príjem podlieha zdaneniu. Do 31. 12. 2021 z neho zamestnanec ani zamestnávateľ  neplatí odvod do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne.

Profesionálny športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní, resp. za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Dovolenku mu zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje, kde vyberiete voľbu ručne zadané.

Športový odborník

S verziou 19.10 tiež pribudla v Olympe možnosť evidovať športového odborníka. Zaevidujete ho v Personalistike na karte Pracovné pomery kde pridáte novú zmluvu – Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka môžete použiť zložku mzdy 76 – odmena športového odborníka.

Z vyplatenej odmeny sa platia odvody do Sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne. Rovnako sa z nej platí aj daň z príjmu.

Športový odborník sa prihlasuje do zdravotnej poisťovne pod kódom 2D a do Sociálnej poisťovne pod typom RLFO 1, ak ide o pravidelný príjem alebo pod typom RLFO 2, ak ide o nepravidelný príjem.

Tohtoročné leto nás núti dovolenkovať na Slovensku, a tak sú rekreačné poukazy naplno využívané zamestnancami. Pripravili sme si pre Vás jednoduchý návod na pridávanie rekreačného príspevku do mzdy zamestnancov a taktiež jednoduchú pomôcku na získanie prehľadu o zostatkoch príspevku na rekreáciu.

Príspevok na rekreáciu

Od januára 2019 je v platnosti novela Zákonníka práce – § 152a – Rekreácia zamestnancov, na základe ktorej, môžu zamestnanci spĺňajúci podmienky získať od zamestnávateľa príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec má nárok na príspevok po splnení nasledujúcich podmienok:

 • u zamestnávateľa pracuje na hlavný pracovný pomer viac ako 49 zamestnancov,
 • pracovný pomer zamestnanca trvá nepretržite 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie,
 • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Pridávanie príspevku do mzdy

Po vygenerovaní mzdy zamestnancov stačí pridať zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. Do poľa dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie zamestnanca. Do tarify je potrebné uviesť celú sumu faktúry, ktorú Vám zamestnanec z rekreácie priniesol. Program do čiastky automaticky prepočíta sumu príspevku na rekreáciu, maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275€, pričom suma príspevku sa kráti podľa úväzku zamestnanca.

Ak ste zamestnancom rekreáciu vyplácali prostredníctvom poukazu, je potrebné označiť voľbu Vyplatené poukazom. Vtedy zamestnanec nedostane čiastku vyplatenú finančne, pretože ju dostal formou poukazu, ale informácia sa prenesie napr. na Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Zostatok príspevku

Ak máte zamestnancov, ktorí si príspevok na rekreáciu čerpali aj v predošlých mesiacoch, avšak nedosiahli maximálnu výšku príspevku, zostatok príspevku zistíte pomocou Rekapitulácie zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách, kde si zvolíte obdobie od januára 2020 do aktuálneho mesiaca, zvolíme Pokračuj – Výber položiek: Zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          26.08.2020

Preplatok/nedoplatok za zamestnanca, ktorý už nie je v pracovnom pomere, by mala vysporiadať príslušná zdravotná poisťovňa. Preplatok/nedoplatok, ktorý vznikol zamestnávateľovi za bývalého zamestnanca, sa môže vysporiadať dvoma spôsobmi nasledovne:

 1. vygenerujete výplatu zamestnancovi aj napriek tomu, že už skončil pracovný pomer a do výplaty pridáte výsledok zúčtovania zdravotného poistenia na záložke Zrážky.

Ak by bol celkovým výsledkom RZZP nedoplatok, tento postup zabezpečí, že sa automaticky pridá RZZP aj do prevodného príkazu a tiež sa zohľadní v Rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo.

 2. výsledok RZZP nezadáte do OLYMPU, ale preplatok/nedoplatok zaevidujete už len vo svojom účtovníctve.

V tomto prípade je potrebné nedoplatok odviesť individuálne, pretože program nemá informáciu o všetkých nedoplatkoch.

V prípade, že zamestnanca, ktorý už nie je u vás v pracovnom pomere, nevidíte v zozname zamestnancov vo výpočte miezd, stačí na paneli nástrojov v evidencii Výpočet miezd zvoliť Položky všetky a následne vygenerovať zamestnancovi výplatu.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.09.2020

V druhej časti nášho seriálu sa dočítate, ako pridáte výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej len RZZP) do vypočítaných miezd importom údajov z Excelu cez Mzdové funkcie – Import RZZP.

Pre import je potrebné pripraviť si tabuľku v programe MS Excel, ktorej vzor nájdete tu.

Označenie stĺpcov a rozloženie údajov musí zodpovedať predpísanej štruktúre. Prvý stĺpec “&##” je povinný, musí byť ako prvý.

Ostatné stĺpce ako “RČ”, “ZP”, “Výsledok za zamestnanca” a “Výsledok za zamestnávateľa” sú povinné, ale nezáleží na tom, v akom sú poradí. Ak sa aspoň jeden z nich v súbore nenachádza, import neprebehne.

Povinné stĺpce:

 • hlavička prvého stĺpca musí obsahovať znaky “&##” (musí byť v poradí prvý a označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
 • stĺpec „RČ“, rodné číslo jednotlivých zamestnancov, uvádza sa bez lomky,
 • stĺpec „ZP“, je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, program berie pri importe do úvahy prvé dvojčíslie kódu a podľa neho pridelí zdravotnú poisťovňu v zrážke Zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • stĺpec „Výsledok za zamestnanca“, podľa podkladov ZP, záporná hodnota (teda preplatok) sa naimportuje do zložky mzdy Z20 kladnou čiastkou, kladná hodnota (nedoplatok) sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou,
 • stĺpec „Výsledok za zamestnávateľa“, podľa podkladov ZP. Výsledok za zamestnávateľa – kladná aj záporná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia s príslušným znamienkom (preplatok záporným znamienkom, nedoplatok kladným),
 • v ostatných stĺpcoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

Vzor importu RZZP:

Povinné údaje sú vyznačené farebne.

Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s bežnými mesačnými odvodmi do zdravotnej poisťovne. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť variabilný symbol na číslo výkazu nedoplatkov zo zdravotnej poisťovne.

 

 Údaje zo súboru môžete naimportovať len do vygenerovaných výplat.

 

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.09.2020

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 43/2004 delíme na:

 • povinné
 • dobrovoľné.
 1. Povinný príspevok odvádza zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne za zamestnanca. Účasť v 2. pilieri evidujete v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje označením voľby . Po označení program na výplatnej páske výpis zložiek a tajný formát rozčlení sadzbu starobného poistenia na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Znamená to, že zamestnanec si neplatí nič navyše, ale prostriedky, ktoré odvádza na dôchodkové poistenie sa prerozdeľujú v Sociálnej poisťovni podľa príslušného %. Pre rok 2019 je to 4,75 % z vymeriavacieho základu.

 1. Dobrovoľný príspevok si platí zamestnanec výlučne sám. Odvádzať ho môže zamestnávateľ, pričom je o tom potrebné uzatvoriť písomnú Dohodu o zrážkach zo mzdy. Dobrovoľný príspevok na SDS pridáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky. Cez Pridaj v poli Názov zvolíte dobrovoľné star. dôchod. sporenie. Vyberiete poisťovňu, do ktorej sa odvádzajú dobrovoľné príspevky. Ak v zozname bankových účtov danú poisťovňu ešte nemáte zaevidovanú, je potrebné pridať bankový účet danej poisťovne.

Vyplníte pole percento alebo čiastka, ktorá sa bude zamestnancovi mesačne zrážať. V spodnej časti Zrazenie je možné zvoliť prepínač individuálne alebo spoločne.

Individuálne zvolíte vtedy, ak zamestnávateľ bude sumy dobrovoľných príspevkov odvádzať za každého zamestnanca zvlášť. Pomocou tlačidla Výber účtu vyberiete účet príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Spoločne zvolíte vtedy, ak za všetkých zamestnancov bude zamestnávateľ odvádzať príspevky spolu v jednej sume. Dobrovoľný príspevok zamestnanca na SDS sa zráža z čistej mzdy zamestnanca.

Tlačivo Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie-rozpis.

Ak chcete zasielať export príspevkov vo formáte xml vytvoríte ho cez Exporty – DSS (II pilier), kde je možné zvoliť Hromadný export, ktorým vytvoríte naraz rozpis príspevkov pre všetky správcovské spoločnosti, alebo export pre konkrétnu správcovskú spoločnosť.

 

 

 

Stalo sa Vám niekedy, že po vygenerovaní výplaty ostal pri zamestnancovi v stĺpci Plat červený štvorček so zelenou fajkou? Program upozorňuje, že vo výplate chýbajú niektoré údaje, ktoré je potrebné doplniť. V nasledujúcich riadkoch uvedieme prípady, pri ktorých sa môže stať, že mzda bude svietiť na červeno.

Prípady:

 • v zložke mzdy nie je uvedená čiastka – napríklad, ak je zamestnanec celý mesiac PN, do výplaty sa mu prenesie základná zložka mzdy bez vypočítanej čiastky. Stačí v tomto prípade vymazať zložku mzdy s nulovou čiastkou, keďže zamestnanec v danom mesiaci nič neodpracoval,
 • zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo čistý príjem pracovníka nie je dostatočne vysoký,
 • zamestnanec končí pracovný pomer a má nevyčerpanú dovolenku,
 • zamestnanec má prečerpanú dovolenku,
 • pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdravotníckeho zariadenia je prekročený 7 – dňový ročný nárok,
 • pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
 • pri zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti je prekročený rozsah 10 hodín týždenne,
 • pri zložkách mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25%, N02 – náhrada príjmu počas PN 55% nie je zadaný priemer na nemoc alebo výsledná čiastka nie je vyplnená. 

Pre sledovanie prípadov, kedy sa vám mzda zobrazí na červeno je potrebné zapnúť upozornenia cez Nastavenia Nastavenia – záložka Upozornenia.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          17.04.2020

Stalo sa Vám, že program vypočítal v mzde zamestnanca na záložke zrážky iba úrazové a zdravotné poistenie?

Dôvodom je, že má zamestnanec nesprávne ukončenú PN, resp. OČR. Po potvrdení výplaty Vás na túto skutočnosť program upozorní aj s tipom ako postupovať, aby odvody boli vo výplate vypočítane správne.

Ako zabezpečiť, aby odvody boli správne?

Aby program vypočítal správne odvody, nestačí len ukončiť PN, resp. OČR v Personalistike zamestnanca na záložke Evidencia neprítomnosti. Je potrebné:

 1. vstúpiť do mzdy zamestnanca cez Oprav (v mesiaci, v ktorom PN, resp. OČR skončila),
 2. nastaviť sa na zložku mzdy, v ktorej je označený posledný deň PN, resp. OČR a vstúpiť do nej cez Oprav,
 3. na zadanej PN alebo OČR vypnúť pole neukončené,
 4. zložku mzdy potvrdiť cez OK,
 5. mzdu potvrdiť cez OK.

Ak máte mesiac už uzamknutý bude potrebné ho odomknúť. Stačí ísť cez menu Domov – Kalendár. Postavíte sa na mesiac, ktorý chcete odomknúť a cez tlačidlo Odomkni ho odomknete.

Následne je ešte potrebné vstúpiť do aktuálnej výplaty  cez Oprav a potvrdiť ju cez OK. Program automaticky dopočíta všetky odvody.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                        03.08.2020

V zostave Profesionál Vám program OLYMP umožňuje vytváranie kópií existujúcich zložiek mzdy – s vlastným názvom a s použitím prislúchajúcej legislatívy. Napríklad, zložku mzdy (ďalej len ZM) 360_osobné prekážky platené priem.(paragraf) používate aj v prípade, keď zamestnanec daruje krv.

Pre uľahčenie Vašej práce si teda vytvoríte pre danú situáciu vlastnú ZM. Cez Mzdové funkcie – Mzdová osnova sa nastavíte na požadovanú ZM a kliknete na tlačidlo Kópia.

V nasledujúcom okne zadáte nový názov napr. darovanie krvi a potvrdíte OK.

 

Pri zložkách mzdy, ktoré sa do výplaty automaticky prenášajú, napr. na základe zadania v Evidencii neprítomností v Personalistike, je možné v kópii zložky označiť pole Predvolené, na základe čoho program pri výpočte uprednostní vami určenú zložku mzdy. Pri niektorých zložkách mzdy si navyše môžete, okrem vlastného názvu, zadať aj vlastnú tarifu, ktorú budete používať.

Napr. máte vo firme dohodnuté, že za prvé 3 dni nemoci dostane zamestnanec až 55% náhradu príjmu. Pri vytvorení kópie zložky mzdy do Tarify zadáte 55% a označíte pole Predvolené. Po zadaní nemoci v Personalistike program vo výpočte mzdy použije automaticky ZM_N01A – náhrada príjmu počas PN s 55% tarifou.

Zložky mzdy sa automaticky pridajú do mzdovej osnovy pod Vami vytvorenými názvami a môžete ich využívať pri pridávaní v Personalistike alebo vo Výpočte mzdy.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  29.04.2020

V mzdovej osnove (Mzdové funkcie – Mzdová osnova) máme veľa zložiek mzdy, aby si dokázal vybrať naozaj každý. Ako čo najrýchlejšie vybrať tú správnu ? Ukážeme Vám 3 tipy na jednoduchšiu orientáciu v nich.

 1. Kategórie– zložky mzdy sú zaradené podľa týchto kategórií:

##  ZÁKLADNÉ ZLOŽKY MZDY

1## NADSTAVBOVÉ ZLOŽKY MZDY

14# MZDOVÉ PRÍPLATKY

2## PRÉMIE A ODMENY

3## NÁHRADY MZDY

4## MIMORIADNE PRÍJMY

5## PRÍSPEVKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

6## NEPEŇAŽNÉ ZLOŽKY MZDY

9## OSTANÉ ZLOŽKY MZDY

A## NEPRÍTOMNOSŤ V ZAMESTNANÍ

K## VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANÍM

N## NEMOCENSKÉ A ŠTÁTNE DÁVKY

P## POMOCNÉ ZLOŽKY PRE ZAÚČTOVANIE

Z## ROČNÉ ZÚČTOVANIE

V každej kategórií nájdete príbuzné zložky mzdy. Napríklad kategória 2## PRÉMIE A ODMENY sústreďuje  odmeny a prémie, ktoré môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi vyplatiť.

 

 1. Vyhľadávanie v stĺpcoch Kód, Názov, …ak potrebujete použiť zložku mzdy, týkajúcej sa napr. úmrtia, do poľa Nájdi zadáme kľúčové slovo alebo časť slova úmr (ako úmrtie).

Časť slova odporúčame uviesť z dôvodu, ak slovo nie je v základnom tvare, aby ho program vedel vyhľadať aj v ďalších zložkách mzdy.

Program sa automaticky nastaví na zložku mzdy 360 osobné prekážky platené priemerom. Po stlačení klávesy enter, sa posunie na ďalšiu zložku mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF, ktorá sa použije v prípade, ak zamestnávateľ poskytne z prostriedkov sociálneho fondu svojmu zamestnancovi príspevok na sociálnu výpomoc, napr. aj z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca.

 

 1. Filtrovanieoznačením voľby filtruj je možné filtrovať zložky mzdy s rovnakou vlastnosťou. Ak kliknete na lievik vedľa, zobrazia sa iba zložky mzdy, ktorých údaje v aktuálnom stĺpci vyhovujú zadanému výrazu v textovom poli Nájdi.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Prišla Vám za zamestnanca exekúcia s upozornením, že mu nie je možné uplatniť nepostihnuteľnú časť, resp. je možné mu uplatniť len určitú časť nepostihnuteľnej sumy? Pre riešenie tejto situácie sme vylepšili evidenciu exekúcie pri zrážke nariadenej súdom, výživnom a pokute, s nastaveným výpočtom po životné minimum.

Ak má zamestnanec viac platiteľov mzdy, exekútor môže každému z nich osobitne určiť, akú časť nepostihnuteľnej sumy použiť pri výpočte exekúcie. V tomto prípade môžete v poli Uplatniť % nepostihnuteľnej časti zaevidovať, aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie.

Obdobná situácia môže nastať aj v prípade, ak je zamestnanec napríklad poberateľom starobného dôchodku a nepostihnuteľnú časť má uplatnenú z dôchodku.

Aby ste si v zrážke mohli nastaviť percento uplatňovania nepostihnuteľnej časti, je potrebné mať nastavený výpočet „po životné minimum“.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       23.06.2020

Potrebujete evidovať Vašim zamestnancom exekučné zrážky ? Prinášame Vám návod na zadanie exekúcie v Personalistike na karte Zrážky. Po správnom pridaní Vám program bude zrážať exekúciu podľa zákonom stanovených pravidiel bez potreby ďalšieho zásahu.

Pridanie exekúcie :

Dokument Rekapitulácia zrazených pohľadávok (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok) obsahuje informácie o dlžnej sume, vykonaných zrážkach a zostatku k vybranému obdobiu. Slúži ako podklad pre zistenie, aká suma bola zrazená a aký je aktuálny zostatok, ktorý je ešte potrebný zraziť.

  

Od 1. 7. 2020 sa mení výška životného minima na 214,83 € mesačne.

 

Suma životného minima ovplyvňuje výpočet exekučných zrážok, preto je potrebné, aby ste mali, pri spracovaní júlových miezd nainštalovanú verziu 20.50, kde je zapracovaná nová výška životného minima.

Základné nepostihnuteľné sumy pre výpočet exekučných zrážok, s ktorými sa stretnete pri výpočte mzdy:

 • 214,83€ ako nepostihnuteľná suma na povinného pre výpočet zrážky na riadenej súdom a pre výživné na plnoleté dieťa
 • 90,22 € ako nepostihnuteľná suma na povinného pre výpočet výživného na maloleté dieťa (60 % zo životného minima) x 70 %
 • 107,41 € ako nepostihnuteľná suma na povinného pri pokute za priestupok (50 % zo životného minima).

Ak máte zostavu Profesionál, viete si skontrolovať priamo vo výplate ako nová výška životného minima, ovplyvní výpočet exekučnej zrážky. Vstúpite do výplaty zamestnanca cez Oprav na záložku Zrážky. Na konkrétnu exekučnú zrážku vstúpite cez Oprav a kliknete na Výpočet.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.7.2020

 

Potrebujete zaevidovať exekučné zrážky, v ktorých je nutné zohľadniť vyživované osoby? Ukážeme Vám, ako na to v novej verzií programu OLYMP.

Ako zmeniť počet vyživovaných osôb, ak sa zrážka už zamestnancovi zráža?

Zmenu počtu vyživovaných osôb urobíte v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje v časti Vyživované osoby.

 

Počet osôb, ktorých životné minimum je potrebné zohľadniť pri výpočte zrážky doplníte do poľa Pre iné zrážky.

 

Po pridaní exekučnej zrážky zamestnanca sa v poli Vyživované osoby zobrazí číslo, ktoré ste nastavili na Mzdových údajoch zamestnanca.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2 ZP.

V Olympe evidujete osobné prekážky v práci ZM_361vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca a ZM_362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zariadenia.

 

Nárok, čerpanie a zostatok lekára zamestnancov si viete pozrieť cez Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Počet hodín v zdravotníckom zariadení.

Ak si zamestnanec vyčerpá 7 dní v kalendárnom roku, ďalšiu návštevu lekára evidujete ZM_A15 – prac. voľno zákonné (neplatené). Výnimkou sú lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, vtedy po prekročení 7 dní evidujete návštevu lekára ZM_360 osobné prekážky platené priemerom (paragraf).

 

Ak používate výplatnú pásku farebný formát, zamestnanec na nej vidí zostatok na lekára/sprievod.

Väčšina zamestnancov má už dovolenku za sebou a mnohí pri jej čerpaní využili možnosť čerpať príspevok na rekreáciu na pobyt na Slovensku. Ak vaši zamestnanci  príspevok ešte nečerpali, alebo ho nevyčerpali v plnej výške, majú možnosť dočerpať ho do konca roku 2019. Chcete vedieť aká čiastka príspevku zamestnancom ešte zostáva?

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Najskôr si pripomenieme podmienky pre uplatnenie príspevku na rekreáciu. Od januára 2019 je v platnosti novela Zákonníka práce – § 152a – Rekreácia zamestnancov, na základe ktorej, môžu zamestnanci spĺňajúci podmienky získať od zamestnávateľa príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec má nárok na príspevok po splnení nasledujúcich podmienok:

 • u zamestnávateľa pracuje na hlavný pracovný pomer viac ako 49 zamestnancov,
 • pracovný pomer týchto zamestnancov trvá nepretržite 24 mesiacov,
 • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Sumu príspevku na rekreáciu je maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275€, pričom sa suma príspevku kráti podľa úväzku zamestnanca.

Zostatky príspevku na rekreáciu

Zamestnanci si môžu príspevok na rekreáciu čerpať viackrát, avšak maximálne do výšky stanovenej Zákonníkom práce. Ak si chcete odkontrolovať čerpané príspevky zamestnancov, viete tak spraviť na dokumente Rekapitulácia zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy mesačne po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách kde zvolíte obdobie od januára 2019 do aktuálneho mesiaca , zvolíme Pokračuj – Výber zložiek: zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  12.09.2019

 

 

Nastavenia (28)

Funkcia, ktorá dokáže namiesto Vás sledovať niektoré legislatívne skutočnosti (napr. na prekročenie hodín nadčasov, zadávanie príplatkov,…) a pri ich nedodržaní Vás na ne môže upozorniť. Nájdete ju v programe cez menu programu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia.

Čo môže program automaticky sledovať namiesto Vás?

Výpočet mzdy:

   • prekročenie počtu hodín nariadených nadčasov, pričom si môžete vybrať nariadený a dohodnutý počet nadčasov 150 hod, 250 hod alebo 400 hod,
   • prekročenie počtu dní vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca,
   • prekročenie počtu dní sprevádzania rodinného príslušníka do zdrav. zariadenia,
   • pridávanie príplatkov v mzde zamestnanca,
   • nedodržanie časového fondu v mzde zamestnanca,
   • splatenie zrážky vo výplate zamestnanca.

 Personalistika

   • kontrolu správneho zadania zdravotnej poisťovne v Personalistike,
   • kontrolu vrátenia pracovných prostriedkov v Personalistike,
   • kontrolu rodného čísla na Modulo 11,
   • zmena dohodnutej mzdy

Iné

   • kontrolu čísla bankového účtu na Modulo 11,
   • pridelený stav výplaty s upozorňovaním pri uzatváraní mesiaca.

Ktorékoľvek upozornenie môžete vypnúť/zapnúť jednoduchým kliknutím na označovacie pole pred daným upozornením.

Upozornenie môžete vypnúť aj v spodnej časti už zobrazenej hlášky. Je potrebné si však uvedomiť, že odznačenie voľby Upozornenie už nezobrazovať žiadnemu zamestnancovi spôsobí, že dané upozornenie sa automaticky vypne aj v menu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia, čo znamená, že dané upozornenie sa vypne pre všetkých zamestnancov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

Stáva sa Vám, že Vás portál zdravotnej poisťovne upozorní na nesprávne vyplnený variabilný symbol, prípadne iný údaj v bankovom účte? Tieto údaje skontrolujete cez záložku Organizácia – Bankové účtyDruh zdravotné poisťovne.

Ak bankový účet nie je zadaný, cez tlačidlo Pridaj vyplníte údaje konkrétneho účtu zdravotnej poisťovne.

V poli Kód  zadáte štvormiestne číslo. Prvé 2 číslice predstavujú kód príslušnej zdravotnej poisťovne (Dôvera 24, UNION 27, VŠZP 25). Ďalšie dvojčíslie pre ZP Dôvera a UNION sú nuly a pre VŠZP je to kód pobočky pod ktorú spadáte (napr. 2533 VŠZP pobočka Žilina).

Do poľa Platiteľa poist. uvediete 10 miestne číslo (IČO a 2 nuly, pri VŠZP je to IČO a kód pobočky) a Variabilný symbol 10 miestne číslo (IČO a 2 nuly, pri VŠZP je to IČO a kód pobočky).

Do špecifického symbolu môžete zadať zástupné znaky MM ako mesiac a RRRR ako rok. Program ich automaticky nahradí pri vytváraní prevodných príkazov aktuálnym mesiacom a rokom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        20.04.2020            

 

 

Heslo do programu zrušíte cez menu Nastavenia – Heslo programu. Do políčka Pôvodné heslouveďte súčasné heslo do programu a políčka Nové heslo a Potvrdiť heslo ponechajte prázdne. Rovnakým spôsobom zrušíte aj prístupové heslo do databázy, akurát v programe pôjdete cez menu Nastavenia – Zmeniť užívateľské heslo.

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších účtov, ktoré je potrebné nadefinovať v programe Olymp pre správne vytvorenie prevodných príkazov a s tým súvisiacich dokumentov a exportov.

Nadefinovanie bankových účtov

Bankové účty nadefinujete v programe cez menu Organizácia – Bankové účty.

V poli Druh zvolíte druh účtu, ktorý potrebujete nadefinovať. To znamená, že napr. firemný účet nadefinujete pod druh „firemné účty“, účty jednotlivých zdravotných poisťovní pod druh „zdravotné poisťovne“, účet Sociálnej poisťovne pod druh „sociálna poisťovňa“ a pod.

Následne cez tlačidlo Pridaj zadáte údaje pre konkrétny bankový účet.

Prehľad najdôležitejších účtov

Odporúčame vám nadefinovať nasledovné účty:

 • firemné účty – pri definovaní účtu pre výplatu miezd v Podnikových údajoch následne prenesiete uvedený účet z nadefinovaného číselníka bankových účtov,
 • zamestnanecké účty – ak vyplácate mzdu zamestnancov na osobný účet. Následne pri zadávaní zrážky osobný účet u zamestnanca stačí preniesť číslo účtu z nadefinovaného číselníka bankových účtov.
 • Sociálna poisťovňa – pre správne vyplnenie (export) Mesačného výkazu poistného a vytvorenie prevodného príkazu,
 • Sociálna poisťovňa – VPP – ak máte zamestnancov s nepravidelným príjmom, zamestnancov s vyplateným príjmom počas prerušenia alebo po skončení pracovného pomeru,
 • zdravotné poisťovne – pre správne vyplnenie (export) Výkazu preddavkov na poistné a vytvorenie prevodného príkazu,
 • zdravotné poisťovne – dividendy – ak vyplácate zamestnancom dividendy,
 • daňový úrad – preddavok – pre správne vyplnenie (export) Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň a vytvorenie prevodného príkazu,
 • daňový úrad – zrážková daň – ak vyplácate zamestnancom odmenu zo zisku zdaňovanú zrážkou,
 • doplnkové dôch. sporenie (3. pilier), … príp. ďalšie potrebné účty.

Viac o Bankových účtoch sa dozviete vo videonávode Bankové účty.

V tejto mimoriadnej situácii mnoho zamestnávateľov nevie zabezpečiť prácu pre stálych zamestnancov, nie to ešte pre dohodárov. Čo robiť s uzatvorenými dohodami? Máte 2 možnosti:

 • dohodu ukončíte v zmysle Zákonníka práce,
 • alebo ju necháte bežať. My sa budeme venovať tej druhej možnosti.

Dohodári na rozdiel od zamestnancov v pracovnom pomere vykonávajú prácu podľa potreby zamestnávateľa, a teda dohoda môže trvať, aj keď práca nie je vykonávaná.

Zdravotná poisťovňa

Dohodárov, ktorí nevykonávajú prácu súvisle po všetky pracovné dni  v týždni, je potrebné prihlasovať do zdravotnej poisťovne na reálne odpracované dni. Teda v dňoch, počas ktorých dohodár nepracoval, nemá byť prihlásený v zdravotnej poisťovni.

Nastať môžu 2 situácie:

1/ Dohodár, ktorý nevykonával prácu súvisle vo všetky pracovné dni v týždni sa aj doteraz prihlasoval do zdravotnej poisťovne len na dni, ktoré odpracoval. Tento dohodár je odhlásený posledným dňom, v ktorom vykonával prácu.

 

Dohodár vykonáva prácu každý týždeň od štvrtka do soboty. 16. 3. 2020 musel zamestnávateľ uzatvoriť prevádzku a dohodárovi ďalej prácu nepridelil. V Personalistike na karte Zdravotné poistenie v evidovanej zdravotnej poisťovni označíte v marci dni 5, 6, 7 a v ďalšom týždni dni 12, 13 a 14.

 

Zamestnávateľ pošle do ZP za 1. týždeň:

prihlášku 2D Z s dátumom 5. 3. 2020odhlášku 2D K s dátumom 7. 3. 2020.

Za 2. týždeň pošle do ZP:

prihlášku 2D Z s dátumom 12. 3. 2020odhlášku 2D K s dátumom 14. 3. 2020.

 

2/ Dohodár vykonával prácu súvisle vo všetky pracovné dni v týždni, prihlásený bol v zdravotnej poisťovni od vzniku dohody 1. 1. 2020. Od 16. 3. 2020 mu zamestnávateľ nevie prideliť prácu a preto nepracuje.

 

Dohodár je v období od 1. 1. 2020 (za mesiac január a február) prihlásený v zdravotnej poisťovni súvisle po všetky dni. V marci naposledy pracoval  15. 3. 2020. Od 16. 3. 2020 už do konca mesiaca nepracoval.

 

Zamestnávateľ v Personalistike na karte Zdravotné poistenie evidovanú zdravotnú poisťovňu ukončí k poslednému dňu súvislého vykonávania práce, t. j. k 15. 3. 2020.

Zamestnávateľ pošle do zdravotnej poisťovne odhlášku kódom 2D K s dátumom 15. 3. 2020.

Cez Pridaj pridá nové obdobie zdravotného poistenia od nasledujúceho dňa, t. j. od 16. 3. 2020. V ňom označí pole Prihlásenie len na odpracované dni a v kalendári v marci 2020 nevykliká žiadne dni, keďže dohodár už do konca mesiaca nepracoval.

Dohodár bude vo výkaze do zdravotnej poisťovne vykázaný len v tom mesiaci, v ktorom odpracoval aspoň 1 deň. Zamestnávateľ uvedie vo výkaze vymeriavací základ, poistné a počet dní zdravotného poistenia podľa označených dní v Personalistike pri generovaní mzdy.

Sociálna poisťovňa

Na rozdiel od zdravotnej poisťovne, dohodár bude v Sociálnej poisťovni prihlásený počas celého obdobia trvania dohody, teda aj v čase, kedy na dohodu prácu nevykonával.

Ak pôjde o dohodu s pravidelným príjmom (odmena je vyplácaná za každý odpracovaný mesiac), táto bude vykázaná v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov s dosiahnutým vymeriavacím základom a poistným. Ak by dohodár nepracoval celý mesiac, vymeriavací základ a poistné budú nulové. Počet kalendárnych dní poistenia sa uvádza podľa počtu dní, počas ktorých dohoda v mesiaci trvala.

Ak pôjde o dohodu s nepravidelným príjmom (odmena za výkon práce je vyplácaná nepravidelne, napr. raz za štvrťrok, raz za polrok, atď., alebo až po dokončení práce), táto bude vykázaná vo Výkaze poistného a príspevkov v mesiaci, v ktorom dohoda skončila. V ňom bude celkový príjem z dohody rozpočítaný na všetky mesiace trvania dohody aj s počtom kalendárnych dní trvania dohody v jednotlivých mesiacoch.

 

Výpočet mzdy

Z evidovanej dohody v Pracovnom pomere a Zdravotného poistenia v Personalistike sa do mzdy prenáša počet dní sociálneho a zdravotného poistenia. Zo mzdy sa následne údaje prenášajú do výkazov pre Sociálnu a zdravotnú poisťovňu.  

Ak by dohodár v mesiaci prácu nevykonával, nie je potrebné mu generovať nulovú mzdu. Mzdu je potrebné vygenerovať len v prípade, že ide o dohodu s nepravidelným príjmom a táto dohoda v danom mesiaci končí, a to z dôvodu rozpočítania príjmu.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   23.04.2020

 

 

Dobrovoľná vojenská príprava

 

Od 2.1.2016 nadobudol účinnosť Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje dobrovoľnú vojenskú prípravu a právne vzťahy súvisiace s jej výkonom.

Pri prijatí občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy občan a veliteľ výcvikového zariadenia uzatvoria písomnú dohodu o dobrovoľnej vojenskej príprave a písomnú zmluvu o výpožičke vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok.

Počas dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorá trvá 12 týždňov, vojak absolvuje 9 týždňový základný vojenský výcvik a 3 týždňový odborný výcvik. Dobrovoľná vojenská príprava začína dňom nástupu občana na jej výkon a končí uplynutím doby jej trvania.

Kto a za akých podmienok môže požiadať o dobrovoľnú vojenskú prípravu?

 • Bezúhonní, spoľahliví občania, ktorým vznikla branná povinnosť, nie je voči nim vedené trestné stíhanie, musia mať najmenej stredné odborné vzdelanie, ovládať štátny jazyk a byť zdravotne a psychicky spôsobilí,
 • o prijatie možno požiadať personálny úrad ozbrojených síl SR písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom,
 • občan musí pred prijatím do dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvovať prijímacie konanie, na ktorom sa preverí jeho zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje v rámci prijímacieho konania na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie, lekárskou prehliadkou a vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
 • psychická spôsobilosť občana sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením.

Naopak do dobrovoľnej vojenskej prípravy nie je možné prijať občana, ktorý už vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (príslušníci Policajného zboru, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže a podobne) alebo je zaradený do záloh ozbrojených síl.

Čo má vojak počas dobrovoľnej vojenskej prípravy zabezpečené?

Bezplatné ubytovanie a stravovanie, zapožičanie výzbroje a výstroje, nárok na preplatenie cestovných nákladov a ďalšie benefity. Rovnako mu patrí finančný príspevok (oslobodený od dane) vo výške 2,25% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za každý deň výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (približne 375 € tzv. 198,09 x 12 týždňov x 7 dní x 2,25%). V prípade, že uchádzač o zamestnanie vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu a poberá za jej výkon finančný príspevok, nebude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

§ 64 Zákonníka práce
V súvislosti so zavedením dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšírila ochranná doba, počas ktorej nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, o prípad výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia vykonávaného na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh alebo plnení úloh ozbrojených síl.

Podľa nového § 138 b Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak.

V mzdovom programe Olymp zadáte pracovné voľno bez náhrady mzdy prostredníctvom zložky mzdy A20 – prac. voľno žiadané (neplatené). V zložke mzdy je potrebné vyklikať pracovné dni zamestnanca.

V prípade, že zložka mzdy pokračuje do ďalšieho mesiaca je potrebné označiť v spodnej časti políčko Neukončené a nasledujúci mesiac políčko Z min. mesiaca.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa:

 • Sociálnej poisťovni nahlási prerušenie poistného (dôvod 1),
 • zdravotnej poisťovne zašle zmenu platiteľa s kódom 2N.

Počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je platiteľom verejného zdravotného poistenia štát. Z dôvodu zabezpečenia dôchodkového poistenia pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšírila skupina poistencov štátu aj o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy sa stane tzv. poistencom štátu len za predpokladu, že už nie je povinne dôchodkovo poistený napr. ako zamestnanec a nebol mu priznaný invalidný dôchodok. Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy nemajú oznamovacie povinnosti, t.j. nie sú povinný zasielať Registračný list FO – prihláška/odhláška. Poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity uhrádza Ministerstvo obrany SR.

§ 157 Zákonníka práce sa doplnil o povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca, po skončení pravidelného cvičenia, plnenia úloh ozbrojených síl alebo po skončení výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy po návrate do práce na pôvodnú prácu a pracovisko zamestnanca.

Doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier) je dobrovoľná forma sporenia zamestnanca na dôchodok s možnosťou prispievania zamestnávateľa.

Príspevok zamestnávateľa vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a je zdaňovaný. Nevstupuje do hrubej mzdy. Príspevok zamestnanca sa zráža priamo z čistej mzdy zamestnanca.

Zrážku Doplnkové dôch. sporenie (DDS) zadáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez Pridaj. Do poľa Názov uvediete skratku DDS, alebo doplnkové dôch. sporenie, alebo sa cez ikonu s lupou dostanete do zoznamu všetkých zrážok.

Príspevky na DDS môže platiť zamestnanec aj zamestnávateľ. V prípade, že si na DDS prispieva len zamestnanec, vyplníte pole Percento alebo Čiastka za zamestnanca, v spodnej časti formulára Zrazenie zvolíte prepínač individuálne a vyberiete účet DDS.

Ak prispieva aj zamestnávateľ, zvolíte Zrazenie spoločne a doplníte Percento alebo Čiastku za organizáciu.

Po označení poľa Uplatniť ako NČZD sa príspevky za zamestnanca na DDS uplatnia ako nezdaniteľná časť základu dane v ročnom zúčtovaní dane.

Rozpis príspevkov pre jednotlivé spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Doplnkové dôchodkové sporenie, kde si môžete zvoliť Automatickú tlač výkazov (zobrazia sa všetky výkazy pre odvod poistného do DDS) alebo Ručný výber výkazov (umožňuje vybrať výkaz len pre jednu poisťovňu).

Export vo formáte xml vytvoríte cez Exporty – DDS (III. pilier), kde máte možnosť zvoliť si hromadný export, prípadne konkrétnu spoločnosť, pre ktorú chcete rozpis príspevkov exportovať.

Potrebujete zamestnancovi zaevidovať priznaný dôchodok alebo zdravotné obmedzenie? Jednoducho ho zadáte v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita.

Záložka Evidencia dôchodkov

Na záložke evidujete priznanie konkrétneho dôchodku. Vyberiete typ dôchodku, dátum priznania dôchodku, dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku a odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy.

Prvé tri typy (dovŕšenie dôchodkového veku, žiadosť o invalidný dôchodok, žiadosť o starobný dôchodok) majú len evidenčný charakter a slúžia na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia. Voľba dovŕšenie dôchodkového veku v kombinácií s výsluhovým dôchodkom alebo invalidným dôchodkom má  vplyv už aj na výpočet odvodov.

Ďalšie typy dôchodku (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, …) zadávate pri priznaní určitého typu dôchodku.

Záložka Zdravotné obmedzenia

Záložka slúži na evidenciu zdravotných obmedzení, ako je napr. pokles schopnosti, preukaz ZŤP a pod. V prípade, že zamestnancovi zaevidujete na záložke Evidencia dôchodkov invalidný dôchodok 40 – 70 % alebo nad 70 %, program automaticky pridá pokles schopnosti na záložku Zdravotné obmedzenia.

Ak by zamestnanec už nepoberal invalidný dôchodok, ale stále má zdravotné obmedzenie (napr. z dôvodu, že mu vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku), alebo je držiteľom preukazu ZŤP, zdravotné obmedzenie zaevidujete ručne. Vyplníte mesiac a rok odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a vyberiete typ zdravotného obmedzenia.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                 12.08.2020

Vo verzii OLYMPU 20.30 nájdete zapracované zmeny, ktoré nastali počas mimoriadneho stavu v súvislosti s COVID-19. Týkajú sa OČRkaranténnych PN.

OČR

Ak sa Váš zamestnanec ostal celodenne a riadne starať o dieťa od 16. 3. 2020, alebo neskôr a to  z dôvodu uzatvorenia školského alebo predškolského zariadenia hlavným hygienikom, bude mu Sociálna poisťovňa vyplácať ošetrovné počas celej doby trvania. Teda nie len prvých 10 dní, ako to je pri bežných OČR.

Personalistika

Takúto OČR zaevidujete v Personalistike zamestnancaEvidencii neprítomnosti, kde doplníte Dátum od 16. 3. 2020 alebo neskorší, vyplníte Dôvod Ošetrovanie člena rodinyoznačíte pole Mimoriadna OČR.

Pole Mimoriadna OČR sa nedá označiť pri OČR vystavených pred 16. 3. 2020, kedy boli školy a predškolské zariadenia uzatvorené rozhodnutím zriaďovateľa. Toto obdobie je potrebné zaevidovať ako samostatnú OČR obvyklým spôsobom.

Mzda

Na základe takto evidovanej OČR program pri generovaní mzdy pridá od 16. 3. 2020 zložku mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % a to na celé obdobie trvania tejto OČR.

ZP a SP

Do zdravotnej poisťovne pošlete pri vzniku mimoriadnej OČR oznámenie o zmene platiteľa poistného kód 1O Z a pri ukončení  tejto OČR kód 1O K. Do Sociálnej poisťovne RLFO prerušenie v prípade mimoriadnej OČR neposielate.

Karanténna PN

Ak má Váš zamestnanec vystavenú PN v dôsledku povinnej karantény od  27. 3. 2020, od 1. dňa tejto PN mu bude  nemocenské vyplácať Sociálna poisťovňa.

Personalistika

Takúto PN zaevidujete v PersonalistikeEvidencii neprítomnosti, kde doplníte Dátum od, vyplníte Dôvod Nemoc a pri PN a označíte pole Karanténna PN. Táto voľba sa zobrazuje len pri PN s dátumom vzniku 18. 3. 2020 a neskôr.

Pole Karanténna PN sa nedá označiť pri PN vystavených pred 18. 3. 2020. Tieto PN, aj keď boli vystavené z dôvodu karantény zamestnanca prepláca za prvých 10 dní zamestnávateľ a SP ich prepláca až od 11. dňa.

Príklad č. 1

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku karantény od 18. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 18. 3. 2020 a označíte pole Karanténna PN.

Na základe takto evidovanej PN program vo vygenerovanej mzde automaticky pridá:

18.03.2020 – 20.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 3 dni, ktoré platí zamestnávateľ

21.03. 2020 – 26.03.2020 – N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % za 6 dní, ktoré platí zamestnávateľ

27.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí  od 10. dňa už Sociálna poisťovňa

Príklad č. 2

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku karantény od 25. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 25. 3. 2020 a označíte pole Karanténna PN.

Na základe takto evidovanej PN program vo vygenerovanej mzde automaticky pridá:

25.03.2020 – 26.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 2 dni, ktoré platí zamestnávateľ

27.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí od 3. dňa už Sociálna poisťovňa

Príklad č. 3

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku karantény od 17. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 17. 3. 2020. Pole Karanténna PN sa v tomto prípade nezobrazí, keďže celých 10 dní  PN prepláca zamestnávateľ.

Na základe takto evidovanej PN program vo vygenerovanej mzde automaticky pridá:

17.3.2020 – 19.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 3 dni, ktoré platí zamestnávateľ

20.03.2020 – 26.03.2020 – N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % za 7 dní, ktoré platí zamestnávateľ

27.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí  Sociálna poisťovňa až od 11. dňa

Príklad č. 4

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku choroby  od 18. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 18. 3. 2020. Pole Karanténna PN v tomto prípade neoznačujete, keďže ide o bežnú chorobu zamestnanca.

Na základe takto evidovanej PN program vygeneruje mzdu a pridá do nej:

18.03.2020 – 20.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 3 dni, ktoré platí zamestnávateľ

21.03. 2020 – 27.03.2020 – N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % za 7 dní, ktoré platí zamestnávateľ

28.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí od 11. dňa Sociálna poisťovňa

ZP a SP

Do zdravotnej poisťovne pošlete pri vzniku karanténnej PN oznámenie o zmene platiteľa poistného kód 1O Z a pri ukončení karanténnej PN kód 1O K. Do Sociálnej poisťovne RLFO  neposielate.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    03.04.2020

Ako správne zaevidovať PN/OČR zamestnancovi?

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zadania PN/OČR je v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

Cez Pridaj zaevidujte Dátum od, Dátum do a vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu dôvod neprítomnosti, napr. Nemoc. Pokiaľ ide o dlhodobú PN a dátum ukončenia nie je známy, Dátum do nevypĺňate. Keď zamestnanec prinesie potvrdenie o ukončení PN, doplníte Dátum do v evidovanej neprítomnosti cez tlačidlo Oprav.

Dátum do je potrebné zadať ešte pred vygenerovaním mzdy za mesiac, v ktorom PN/OČR končí. V prípade, že už máte vygenerované mzdy a zaevidujete neprítomnosť v Personalistike, je potrebné mzdu pregenerovať, aby sa neprítomnosť správne preniesla do výplaty zamestnanca.

 

Výhody zadania PN a OČR v Personalistike:

 • program automaticky do výplaty pri generovaní pridá všetky potrebné zložky mzdy súvisiace so zadaním PN (N01, N02, N03) alebo OČR (N04, N22) – nie je potrebné ich pridávať ručne,
 • označí políčka ,,Neukončené“ alebo ,,Z minulého mesiaca“ – ak PN alebo OČR prechádza cez viaceré mesiace,
 • ak ide o PN podľa §144a ods. 3 písm. a) označí v mzde aj toto pole a nebude zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku,
 • oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní vytvorí bez potreby generovania výplaty.

Oznamovacia povinnosť pri PN

Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ na začiatku PN oznámi do zdravotnej poisťovne kód 1O Z s dátumom vzniku PN. Pri ukončení PN oznámi kód 1O K.

Sociálna poisťovňa

Začiatok PN do sociálnej poisťovne zamestnávateľ neoznamuje. Oznamovacia povinnosť do sociálnej poisťovne vzniká iba v prípade, ak nemoc trvá viac než 52. týždňov. Vtedy je potrebné v programe OLYMP v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery evidovať vyňatie Nemoc po 52. týždni. Na základe takéhoto zadania program vytvorí RLFO s dôvodom prerušenia “8“.

Oznamovacia povinnosť pri OČR

Zdravotná poisťovňa

Oznamovacia povinnosť do zdravotnej poisťovne je rovnaká ako pri PN zamestnanca.

Sociálna poisťovňa

OČR sa do Sociálnej poisťovne oznamuje iba v prípade, ak OČR trvá viac ako 11 dní. Ak by OČR trvala viac ako 10 dní je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni RLFO s dôvodom prerušenia “4“.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   01.06.2020

V programe OLYMP mzdy a personalistika je možné hromadne importovať dáta z iných mzdových softvérov prostredníctvom univerzálnej štruktúry. Import Vám uľahčí nadefinovanie personalistiky, bankových účtov a firemných údajov z iného softvéru, čiže nemusíte si dané údaje ručne dopĺňať do programu Olymp. Import údajov si vykonáte pri zakladaní novej firmy cez Firma – Založenie novej firmy.  Postup importu nájdete v priloženej prílohe (pdf, 81,3 kB).

Na použitie univerzálnej štruktúry sme pre Vás pripravili pomôcku – vzorovo vyplnený excelový súbor. Tento súbor si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Vyplnený súbor v Exceli nájdete v tejto prílohe spolu s jednoduchým príkladom v tejto prílohe.

Od 01. 07. 2019 prinášame s novou legislatívou aj nový vzhľad programu i na karte Zrážky v Personalistike. Zjednodušili sme jednotlivé kroky pre jej zadanie.

Výber zrážky

Zrážka, ktorá ovplyvňuje výplatu zamestnanca opakovane, evidujeme v Personalistike. Zrážky sa nachádzajú v jednom číselníku, čo urýchľuje vyhľadanie konkrétneho druhu zrážky.

 • Prvý spôsob zadania – do poľa Názov začneme písať kľúčové slovo alebo konkrétny názov zrážky a Olymp ju automaticky dohľadá.

 • Druhý spôsob zadania – cez číselník ,       zrážky sú zoskupené podľa druhu do jednotlivých kariet. Označíme si konkrétnu zrážku a cez tlačidlo Prenos sa zobrazia relevantné polia pre danú zrážku, povinné polia sú zvýraznené žltou farbou.

Musíte opraviť výplatu zamestnanca napr. kvôli spätne priznanému dôchodku? Od verzie 19.50 pridáte legislatívne zrážky (poistenie v nezamestnanosti, starobné, invalidné, zdravotné poistenie, daň a pod.) len vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky.

Pre viac informácií o karte Zložky mzdyZrážky v Personalistike sa dozviete v bezplatnom videonávode.               

Cez menu Nastavenia – Nastavenia programu –  záložka Iné programy – tlačidlo Hľadaj automaticky si môžete automaticky vyhľadať program Acrobat Reader, alebo si cez tlačidlo s lupou ručne zadáte cestu. Tým zabezpečíte, že pri otváraní PDF dokumentov program OLYMP automaticky použije Acrobat Reader.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preplácať sviatok, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnancom, ktorí ho neodpracujú. Preplácanie neodpracovaného sviatku závisí od dohodnutého odmeňovania so zamestnancom.

V OLYMPE pri  preplácaní sviatku vyberáte z 3 volieb: nie, priemerom, mes. mzdou. Kedy použiť ktorú voľbu?

Mesačnou mzdou

Ak sa s mesačne odmeňovaným zamestnancom nedohodnete inak, platíte mu sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, mesačnou mzdou. Tento deň sa považuje za odpracovaný, napr. pre účely nároku na dovolenku.

 V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Preplácanie sviatku – mes. mzdou. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 10 – mesačná mzda.

Priemerom

hodinovo odmeňovaných zamestnancov nemáte na výber, keďže sviatok, za ktorý im ušla mzda, majú v zmysle zákona vždy zaplatený priemerným zárobkom.

mesačne odmeňovaným zamestnancom sa môžete v pracovnej, alebo v kolektívnej zmluve dohodnúť, že mu sviatok, za ktorý mu ušla mzda, preplatíte priemerným zárobkom.

Deň sviatku preplatený priemerným zárobkom sa nepovažuje za odpracovaný deň.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Preplácanie sviatku – priemerom. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

Nie

Nie

Dohodári majú sviatok, ktorý odpracujú preplatený dohodnutou odmenou. Ak ho neodpracujú, nemajú nárok na vyplatenie odmeny, ani na náhradu mzdy.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Preplácanie sviatku – nie. Vo výpočte mzdy bude preplatený len odpracovaný sviatok, a to základnou zložkou mzdy, napr. 58 – dohoda o pracovnej činnosti, 60 – dohoda o vykonaní práce a 75 – dohoda o brigádnickej práci študentov. Navyše k odmene dostane aj 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  27.06.2019

 

 

 

Od verzie 19.50 sme zjednodušili zadávanie údajov v Personalistike. Základom pre výpočet miezd je ich správne vyplnenie na všetkých kartách, ale hlavne na karte Mzdové údaje.

Zmenený dizajn karty Mzdové údaje

Pole Prehlásenie o dani potrebné pre uplatnenie daňového bonusu sa zobrazuje iba do júna 2019. Od júla 2019 sa nezobrazuje. Daňový bonus sa uplatní podľa nastavenia Obdobia uplatňovania daňového bonusu na karte Rodinné údaje – Deti.

Stupeň náročnosti sa na tejto karte už vôbec nezobrazuje. Program si ho však pamätá. Po novom sa nachádza priamo v Hlavnom pracovnom pomery resp. Zmene pracovnej zmluvy. Môžete si ho skontrolovať na dokumente Zoznam pracovníkov podľa stupňa náročnosti práce ( Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov ).

Zdravotné obmedzenia sa presunuli na kartu Dôchodky a invalidita – Zdravotné obmedzenia.

 

 

 

Občas všetci potrebujeme nápovedu pri práci, a preto vám chceme priniesť prvú pomoc v OLYMPE.

Info KROS

Predstavujú vždy užitočné informácie, ktoré publikujeme niekoľkokrát v mesiaci. Nájsť ich môžete cez Domov – Úvodná obrazovka, v pravom dolnom rohu.

OLYMP pomoc

Potrebujete rýchlu pomoc pri evidovaní v OLYMPE alebo legislatívu k téme? Po stlačení klávesy F1 sa zobrazí OLYMP pomoc s detailným popisom funkcií, legislatívou, ktorú si môžete vyhľadať i vytlačiť.

Ďalšiu pomoc v OLYMPE môžete nájsť cez ikonu . Ak podržíte kurzor myši zobrazí sa užitočná informácia, ktorá vám pomôže napr. na mzdových údajoch, pri zadávaním exekúcie a pod.

Popis zložky mzdy

Akú zložku mzdy treba použiť napr. ak zamestnanec použije firemné auto na súkromné účely? Stačí si kliknúť v mzdovej osnove na ikonu         a zobrazí sa detailný popis zložky, aké odvody sa z nej platia, či vstupuje do hrubej mzdy.

Ak potrebujete k zložke legislatívu, stačí kliknúť na ikonu .

 

OLYMPáci, raďme si

Nebuďte sami pri práci v OLYMPE. Môžete požiadať o pridanie do facebookovej skupiny „OLYMPáci raďme si“ a naše adminky vás rady príjmu. V tejto skupine si členovia navzájom poradia, vymenia skúsenosti z praxe hlavne v čase, keď nemáme dostupnú hotline.

Ďalšie užitočné pomôcky nájdete na našej stránke www.kros.sk Produkt OLYMP – v spodnej časti obrazovky na jednotlivých záložkách:

V OLYMPE nájdete telefónny kontakt na našu hotline, linky na webstránky inštitúcii, alebo si môžete nastaviť rôzne filtre pre zobrazenie zamestnancov. Taktiež si môžete pozrieť videonávod Pridávanie a úprava zložiek mzdy vo výplate.

 

Občas všetci potrebujeme nápovedu pri práci, a preto vám chceme priniesť prvú pomoc v OLYMPE.

Info KROS

Predstavujú užitočné informácie, ktoré publikujeme niekoľkokrát týždenne. Nájsť ich môžete cez Domov – Úvodná obrazovka, v pravom dolnom rohu.

OLYMP pomoc

Potrebujete rýchlu pomoc pri evidovaní v OLYMPE alebo legislatívu k téme? Po stlačení klávesy F1 sa zobrazí OLYMP pomoc s detailným popisom funkcií a legislatívou.

Ďalšiu pomoc v OLYMPE môžete nájsť cez ikonu Ak kliknete na túto ikonu, zobrazí sa užitočná informácia, ktorá vám pomôže napr. na mzdových údajoch, pri zadávaním exekúcie a pod.  

Popis zložky mzdy

Akú zložku mzdy treba použiť napr. ak zamestnanec použije firemné auto na súkromné účely? Stačí si kliknúť v mzdovej osnove na ikonu    a zobrazí sa detailný popis zložky, informácia o tom, aké odvody sa z nej platia, a tiež informácia, či vstupuje do hrubej mzdy.

 

Ak potrebujete k zložke mzdy legislatívu, stačí kliknúť na ikonu.  

Vyhľadávanie tlačových zostáv

Potrebuje Váš nadriadený súrne napríklad zoznam pracovníkov? Stačí zadať v tlačových zostavách do vyhľadávača správne slovo, dvojklikom sa presuniete na kartu, v ktorej sa nachádza a report sa už tlačí.

OLYMPáci, raďme si

Nebuďte sami pri práci v OLYMPE. Môžete požiadať o pridanie do facebookovej skupiny „OLYMPáci raďme si“ a naše adminky vás rady príjmu. V tejto skupine si členovia navzájom radia, vymieňajú skúsenosti z praxe.

Ďalšie užitočné pomôcky nájdete na našej stránke www.kros.sk  Produkt OLYMP – v spodnej časti obrazovky na jednotlivých záložkách:

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   22.04.2020

Pre prácu s OLYMPOM je dôležitá databáza, v ktorej budete mzdy spracovávať. Databáza predstavuje vašu firmu, v ktorej budete spracovávať personálnu a mzdovú agendu. Môžete si ju vytvoriť alebo pokračovať v práci už vo vytvorenej databáze, ktorú si len pripojíte. V infospráve Práca s databázou v OLYMPE si priblížime obidva spôsoby.

Vytvorenie databázy

Ak začínate v OLYMPE pracovať, novú databázu (t. j. vašu firmu) si vytvoríte cez menu Firma – Založenie novej firmy.

Zvoliť si môžete dva spôsoby:

 • založenie novej firmy – vyplníte potrebné údaje ako základné informácie, podnikové údaje, bankové účty,
 • založenie firmy importom údajov – importujete údaje z adresára s textovými súbormi obsahujúcimi dáta v požadovanom formáte. Tento spôsob môžete využiť pri prechode do OLYMPU z iného softvéru.

Každá databáza má svoj názov, ktorý program vytvára pri zakladaní firmy. V prípade už vytvorenej firmy si názov databázového súboru môžete zmeniť cez Nastavenia – Názov súboru. Túto voľbu odporúčame použiť, ak spracovávate viac firiem. Názvy databáz v adresári Archív, kam sa vytvárajú zálohy, tak budú prehľadnejšie.

Podrobnejšie informácie o tom, ako založiť firmu importom údajov a aj univerzálnu štruktúru nájdete tu.

 

Databáza od inej mzdárky

Ak už niekto pred Vami spracovával mzdy v OLYMPE, nie je potrebné vytvárať novú firmu. Postačí, ak Vám predchádzajúca mzdárka odovzdá poslednú zálohu databázy a Vy si ju iba obnovíte vo svojom programe. Postup je úplne jednoduchý:

 • predchádzajúca mzdárka vytvorí vo svojom programe zálohu – cez Firma – Zálohuj,
 • zálohovaný súbor vo formáte .zip vám odovzdá (na USB alebo pošle e-mailom),
 • Vy si tento súbor nakopírujte do priečinka Archív (nachádza sa v adresári OLYMP na lokálnom disku C),
 • v OLYMPE cez menu Firma – Obnov zo zálohy zálohu obnovíte a môžete ďalej pokračovať v práci.

Zálohovanie údajov

Databázu je potrebné pravidelne zálohovať. Ideálne po každej práci vo Vašej firme. Zálohu vytvoríte cez menu Firma – Zálohuj. Zálohu si môžete vytvárať nielen na lokálny disk počítača, ale aj na prenosné médium, napr. USB kľúč. Predídete tak strate údajov, napríklad ak sa Vám pokazí počítač.

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.05.2020

Ak zamestnávate na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru dohodárov, vzniká Vám voči zdravotnej poisťovni prihlasovacia/odhlasovacia povinnosť.

Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce

V závislosti od toho, kedy dohodár pracuje, prihlasujete dohodára dvoma spôsobmi:

a) ak dohodár pracuje súvisle vo všetky pracovné dni, prihlasujete/odhlasujete ho do zdravotnej poisťovne k dátumu, kedy dohoda vznikla/zanikla,

b) ak dohodár nepracuje súvisle vo všetky pracovné dni, tzn. že chodí do práce len počas tých dní, kedy je to potrebné, je nutné ho prihlasovať na konkrétne dni, ktoré reálne odpracuje.

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie vstúpite do poisťovne cez Oprav a označíte voľbu Prihlásenie len na odpracované dni. Následne sa zobrazí kalendár, kde označíte dni, ktoré dohodár skutočne odpracoval. Aby ste mali lepší prehľad v tom, ktoré dni sú v kalendári skutočne označené, pri každom označenom dni sa zobrazí aj symbol zelenej fajky.

Na základe takto vyznačených dní program vytvorí prihlášku/odhlášku do príslušnej zdravotnej poisťovne. Rovnako tieto dni prenesie do vygenerovanej mzdy na základnú zložku mzdy dohodára (podmienkou je pridanie iného ako Prázdneho pracovného kalendára).

Povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne nemajú títo zamestnanci:

  • poberatelia starobného dôchodku,
  • poberatelia výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek
  • poberatelia invalidného dôchodku v rozsahu 40 % – 70 %
  • poberatelia invalidného dôchodku nad 70 %
  • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku .

Za týchto zamestnancov neplatí odvod do zdravotnej poisťovne ani zamestnávateľ.

Za dohodárov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, sa do zdravotnej poisťovne platí polovičný odvod za zamestnanca aj zamestnávateľa.

 Dohoda o brigádnickej práci študentov

Ak študent pracuje na základe Dohody o brigádnickej práci študenta, nevzniká dohodárovi ani zamestnávateľovi povinnosť platiť odvod na zdravotné poistenie.

Keďže tento dohodár nemá povinnosť platiť zdravotné poistenie, v Personalistike na karte Zdravotné poistenie sa zdravotná poisťovňa neeviduje.

 

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        17.04.2020          

 

Aj počas pandémie mali zamestnanci vykonávajúci prácu, či už v práci alebo doma, nárok na stravné. Aké možnosti má zamestnávateľ, ak došlo k uzatvoreniu jedálne, ktorá pre zamestnancov zabezpečovala obedy?

Zamestnávateľ má na výber tri možnosti.

1/ Zamestnancom zaobstará stravné lístky buď formou poukážky, alebo dobitím kreditu na stravovaciu kartu.

2/ Zamestnancom zabezpečí stravovanie formou dovozu jedla do firmy.

3/ Zamestnancom poskytne finančný príspevok na stravu.

Stravné lístky alebo dovoz jedla

Pri 1. a 2. možnosti zamestnancovi v Personalistike na karte Zrážky pridáte novú zrážku s názvom stravné.

Ak si zvolíte spôsob výpočtu čiastka, v poli Zrážka si zadáte hodnotu napr. 1 €. Následne každý mesiac pri spracovaní mzdy v zrážke stravné upravíte čiastku príspevku zamestnanca na stravu za daný mesiac.

Ak si zvolíte výpočet čiastka na deň, zadáte sumu príspevku zamestnanca na jeden stravný lístok. Následne program v mzde zamestnanca automaticky prepočíta hodnotu príspevku zamestnanca na deň počtom odpracovaných dní, za ktoré má zamestnanec nárok na stravné. Podľa vygenerovanej mzdy zohľadní program aj neodpracované dni, napr. z dôvodu dovolenky, PN, OČR a za tieto dni nebude počítať stravné.

Zrazenie nastavíte na voľbu v hotovosti.

Finančný príspevok na stravu

Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať zamestnancom na stravu finančný príspevok, použijete zložku mzdy 980 – finančný príspevok na stravu – zdaňovaný, z ktorej sa platia všetky odvody a príjem sa aj zdaňuje.

Ak by šlo o zamestnanca, ktorý na  základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť nijaký zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom, použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu – nezdaňovaný.

Kalkulačka stravných lístkov

S výpočtom príspevku zamestnávateľa/zamestnanca na stravné Vám pomôže Kalkulačka stravných lístkov. Zobrazíte ju cez menu Mzdové funkcie. Stačí zadať hodnotu stravného lístka, ktoré poskytujete zamestnancom a kalkulačka Vám zobrazí aký je minimálny príspevok zamestnávateľa a koľko si na stravný lístok prispieva zamestnanec.  

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.      16.06.2020                  

Vybral Vašu firmu Štatistický úrad pre štatistické zisťovanie o cene práce? V programe OLYMP môžete vytvoriť export štatistického výkazu Trexima jednoducho a rýchlo.

Vytvorenie exportu

Cez menu EXPORTY – Trexima môžete vytvoriť nasledovné exporty:

 • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01
 • Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04
 • Polročný výkaz PLATY 1-02 – možnosť tohto exportu majú iba tí zamestnávatelia, ktorí majú cez Organizácia – Podnik zapnutú voľbu Verejná správa.

Po zvolení konkrétneho exportu sa zobrazí formulár, v ktorom zvolíte miesto uloženia exportu a obdobie štatistického zisťovania – štvrťrok prípadne rok.

Od verzie 20.50 môžete pri exporte Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04 označiť voľbu Organizácia mala odpustené odvody za apríl 2020. Po označení voľby sa aprílové odvody za zamestnávateľa do exportu neuvedú.

 

Termíny pre odoslanie uvedených výkazov

Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 – do 30. 04. po sledovanom období,

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 – do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období,

Polročný výkaz PLATY 1-02 – do 31. 07. a do 31. 01. po sledovanom období.

 

Nastavenia potrebné pre správne vytvorenie exportu

 1. Cez Organizácia – Podnik na záložke Nastavenia je potrebné vyplniť pole Štatistická klasifikácia ek. čin. (SK NACE).

2. Cez Organizácia – Podnik na záložke Údaje pre ISCP (Trexima) je potrebné doplniť všetky kódy. Pomôcka na vyplnenie sa zobrazí, ak sa myškou nastavíte do konkrétneho poľa.

3. V Personalistike u zamestnancov na karte Kvalifikácia záložka Dosiahnuté vzdelanie je potrebné vyplniť Kód odboru vzdelania.

Kódy nemusíte prácne hľadať. Stačí kliknúť na voľbu Vytvor kód a po zadaní školy Vám program kód automaticky vyplní. Kódy vyplníte len pre zamestnancov  zamestnaných na hlavný pracovný pomer.

 

4. V Personalistike u zamestnancov na karte údaje a prostriedky na záložke Štatistika vyplníte ďalšie uvedené polia. Využiť môžete vstup do číselníka prostredníctvom ikony s lupou.

 

Ak má Vaša firma strediská, je potrebné vyplniť v organizačnej štruktúre podniku cez Organizácia – Štruktúra podniku na konkrétnom stredisku PSČ (v samotnom exporte sa tento údaj preklopí na tzv. kód pracoviska).

Ak strediská vo firme nemáte, kód sa potiahne z adresy z podnikových údajov v Organizácia – Podnik.

Pri samotnom exporte program skontroluje povinné polia, ktoré musia byť vyplnené. Pri chýbajúcich údajoch program zobrazí dialógové okno so zoznamom varovaní v stĺpci Popis. V stĺpci Skupina nájdete informáciu, u akého zamestnanca (osobné číslo) nie sú vyplnené potrebné údaje.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.08.2020

Chcete mať Balík podpory alebo rozšírenie rozsahu licencie platné ihneď po realizovaní platby? Uhraďte predfaktúru priamo cez Zónu pre klienta podľa uvedeného postupu: 

 

 1. Prihlásite sa do Zóny pre klienta na stránke kros.sk/klient. Ak nepoznáte svoje heslo, kliknite na odkaz „Zabudli ste heslo?“ a postupujte podľa pokynov.
 2. V časti Doklady si nájdite predfaktúru, ktorú chcete uhradiť.
3. Spôsob doručenia si vyberte Iba elektronicky. Po úhrade objednávky Vám pošleme potvrdzujúci e-mail s pokynmi na aktiváciu licencie.  Pri elektronickom doručení bude daňový doklad zaslaný na email a manipulačný poplatok neplatíte.
4. Zvoľte spôsob úhrady
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  31.03.2020

 

Vylepšenie užívateľských textov

 

V programe Olymp na záložke Číselníky cez menu Zápisník užívateľských textov si môžete vyplniť texty, ktoré najčastejšie využívate.

V jednotlivých evidenciách je možné vstúpiť do Zápisníku užívateľských textov cez tlačidlo lupky , ktoré sa nachádza vedľa niektorých políčok. Užívateľské texty zadané prostredníctvom Číselníkov ostanú v programe zapamätané a môžete ich opakovane využívať napríklad pri evidovaní nového pracovného pomeru.

V novej verzii 16.70 sme pre Vás vylepšili Zápisník užívateľských textov. Formuláre pre zadávanie textov sme zväčšili tak, aby bol viditeľný aj dlhší text, ktorý si zapíšete. V niektorých formulároch pribudlo pole Poznámka, kde si môžete zapísať spresňujúce informácie.

Doplnili sme nový stĺpec, kde si môžete jednoduchým dvojklikom text označiť. Čo využijete napr. pri zotriedení, kedy si označíte najčastejšie používané texty. Po kliknutí do stĺpca s označením a následnom zotriedení cez ikonku (ikonka od Z po A) sa označené texty presunú na začiatok zoznamu.

Máte väčší počet textov a ťažko sa Vám vyhľadávajú? Pomôžte si novými funkciami hľadaj alebo filtruj. Do riadku Nájdi stačí začať písať názov textu a program Vám daný užívateľský text vyhľadá.

Navyše už nemusíte podobné texty prácne celé prepisovať. Stačí si text skopírovať z už vytvoreného cez tlačidlo Kópia a podľa potreby upraviť.

Od 1. januára 2020 novelou zákona o sociálnom poistení nastávajú zmeny pri priznaných dôchodkoch. Doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia sociálneho poistného rozhodujúci dátum priznania dôchodku. Pri rozhodnutiach o priznaní dôchodku, ktoré sú vydané po 1. januári je už rozhodujúci dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku Sociálnou poisťovňou. V oblasti zdravotného poistenia a dane nedochádza v súvislosti s touto novelou k žiadnej zmene, aj naďalej je rozhodujúci dátum priznania dôchodku.

V súvislosti s touto novelou sa od verzie 20.20 upravila v Personalistke formulár Evidencia dôchodkov.

 

Rozhodnutie o priznaní dôchodku vydané s dátumom do 31. 12. 2019

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer od 1. 1. 2019. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok od 2. 12. 2019. Rozhodnutie o priznaní dôchodku bolo vydané Sociálnou poisťovňou dňa 31. 12. 2019. Ako to zaevidujete v OLYMPE?

Dátum vydania rozhodnutia Sociálnou poisťovňou je 31. 12. 2019. V tomto prípade je dôležitý pre výpočet mzdy Dátum priznania dôchodku to je 2. 12. 2019. Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku môžete a nemusíte uvádzať, v tomto prípade nemá vplyv na výpočet mzdy. 

Rozhodnutie o priznaní dôchodku vydané s dátumom od 1. 1. 2020

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer od 1. 1. 2019. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok od 2. 12. 2019. Rozhodnutie o priznaní dôchodku bolo vydané
10. 1. 2020. Ako to zaevidujete v OLYMPE?

 

V tomto prípade je pre výpočet odvodov na sociálne poistenie dôležitý Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku, teda 10. 1. 2020. Je potrebné ho vždy uviesť pri evidovaní dôchodku, aj keď toto pole nie je povinné.

V OLYMPE máte možnosť priraďovať zamestnancov v Personalistike na Zákazky a Činnosti a viesť si tak jednoduchšie evidenciu pri jednotlivých zamestnancoch. V Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky sú záložky Zákazka a Činnosť.

Cez tlačidlo Pridaj môžete zamestnanca priradiť na konkrétnu zákazku a činnosť, pričom môžete zadať aj obdobie, počas ktorého je na danej zákazke alebo činnosti priradený.

Evidenciu zákaziek a činností využijete, ak zamestnanec pracuje celý mesiac na jednej zákazke a činnosti.

Pre lepšiu evidenciu a uľahčenie práce odporúčame pridať zákazky a činnosti do číselníka Zákaziek a Činností (Organizácia – Zákazky, Činnosti).

 

Náhľady importných súborov

Ak využívate pri spracovaní miezd v OLYMPE Import stravného, Import Odmien alebo Import RZZP (Mzdové funkcie – Import do miezd), môžete si pred importovaním zvoliť možnosť Náhľad súboru. Následne sa Vám zobrazia údaje, ktoré chcete importovať. Ak súbor nie je zvolený, zobrazí sa šablóna pre daný import, podľa ktorej je súbor možné vytvoriť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Aby sa predišlo strate údajov pri prípadnej poruche počítača, databázu je potrebné zálohovať.  Zálohu databázy vytvoríte cez Firma – Zálohuj.

Zobrazí sa formulár Zálohovanie údajov:

Potvrdením tlačidla Áno sa zaarchivuje aktuálna firma.

Zálohu je vhodné vytvárať pravidelne. Odporúčame zálohovať nielen na lokálny disk počítača, ale aj na prenosné médium ( napr. USB kľúč, externý disk ).

 

Užívateľských nastaveniach cez Nastavenia – Nastavenia si môžete zvoliť frekvenciu automatického zálohovania aktuálnej databázy.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              27.08.2020

Zápisník užívateľských textov nájdete v menu Číselníky. Tu si môžete vyplniť texty, ktoré najčastejšie využívate.

V jednotlivých evidenciách je možné vstúpiť do Zápisníku užívateľských textov cez tlačidlo lupy, ktoré sa nachádza vedľa niektorých polí. Užívateľské texty zadané prostredníctvom Číselníkov ostanú v programe zapamätané a môžete ich opakovane využívať napríklad pri evidovaní nového pracovného pomeru.

Máte väčší počet textov a ťažko sa Vám vyhľadávajú? Pomôžte si funkciami hľadaj alebo filtruj. Do riadku Nájdi stačí začať písať názov textu a program Vám daný užívateľský text vyhľadá.

Navyše už nemusíte podobné texty prácne celé prepisovať. Stačí si text skopírovať z už vytvoreného cez tlačidlo Kópia a podľa potreby upraviť.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               26.06.2020   

 

 

 

 

Aj napriek aktuálnej situácií existuje dostatok možností ako spolu dokážeme komunikovať. Jedným z nich je Zóna pre klienta, ktorá predstavuje najmenšie klientské centrum priamo u Vás.

Do zóny pre klienta sa dostanete z OLYMPU cez O programe – Klientské centrum – Zóna pre klienta.

Konto už mám vytvorené

Ak už ste sa registrovali prostredníctvom mailu do aplikácií MYJOBKROSBUILDELIS, označíte voľbu e-mailové konto už mám vytvorené.

Na prihlásenie použite Váš kontaktný mail heslo.

Konto ešte nemám vytvorené

Ak ste sa ešte prostredníctvom mailu neregistrovali do aplikácií MYJOB, KROSBUILD, ELIS, vstúpite cez voľbu Aktivovať e-mailové konto.

Zadáte Vaše zákaznícke čísloheslo do Zóny pre klienta a vstúpite cez Pokračovať.

Ak si nepamätáte svoje heslo do Zóny pre klienta, využite možnosť Zabudli ste heslo? Na Váš email, ktorý máte uvedený ako kontaktný, Vám pošleme jednorazové heslo pre prihlásenie.

Následne prejdete do ďalšieho kroku, kde si vytvoríte nové heslo. Email už bude predvyplnený. Ide o mailovú adresu, ktorá je u nás v systéme uvedená ako e-mail do ZPK pre Vašu firmu.

Ďalej si zadáte heslo, zopakujete ho, vyjadríte súhlas s licenčnými podmienkami a kliknete na vytvoriť účet.

Účet sa vytvorí a na e-mail Vám príde aktivačný e-mail.

V e-maile, k Vám prišiel musíte kliknúť na tlačidlo Aktivovať účet.

Po vstupe do Zóny pre klienta môžete pracovať s dokladmi, alebo objednávkami.

Faktúry a Predfaktúry

Všetky Vaše faktúry a predfaktúry máte na jednom mieste v časti Doklady odkiaľ ich môžete jednoducho spravovať. K dispozícií máte informácie o ich stave, obsahu a cene.

Vytvorené predfaktúry môžete uhradiť aj z tohto miesta alebo ich môžete vytlačiť či vyexportovať do súboru ako podklad pre úhradu bankovým prevodom.

Existujúce faktúry si rovnako vytlačíte alebo vyexportujete do súboru, následne ich máte k dispozícií pre zapracovanie do účtovníctva.

Kliknutím na číslo dokladu sa zobrazí náhľad zvoleného dokladu. Prostredníctvom možnosti Zobraziť celý doklad si môžete Doklad prezerať, vytlačiť alebo vyexportovať. Pri neuhradených dokladoch máte k dispozícii voľbu Uhradiť.

Prostredníctvom Zóny pre klienta si v časti Objednávka môžete pohodlne :

 • rozšíriť svoj program o potrebný počet výplat alebo prejsť na vyššiu zostavu,
 • objednať si videoškolenia alebo publikácie, či e-booky,
 • prihlásiť sa na školenia,
 • dať si zaslať aktuálnu verzie na DVD.

Po vytvorení objednávky máte k dispozícií platbu prostredníctvom Internetbankingu, platbu kartou alebo možnosť vytvorenia predfaktúry ako podkladu k úhrade bankovým prevodom.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    19.6.2020

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                24.06.2020            

Dokumenty, Výkazy, Exporty (26)

Za január roku 2019 sa na Daňový úrad už posiela nový vzor Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň (PREHLADv19_1).

Mnohí sa nás pýtate, prečo v riadku 8 nie je uvedený dátum úhrady preddavkov? Je to z dôvodu, že pôvodný riadok 8 Odvedené sa už v prehľade nenachádza. Taktiež z prehľadu vypadlo pole Daňový úrad podľa miestnej príslušnosti.

 • v riadku 7 sa vypĺňa priznaná a vyplatená suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a. Olymp tu uvedie hodnotu zložky mzdy Z17, maximálne do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadky 5 a 6.
 • pôvodný riadok 8 (informácia o reálne odvedenej dani a o dátume úhrady) z Prehľadu vypadol úplne,
 • v II. časti prehľadu Rekapitulácia vypadla zamestnanecká prémia a nahradil ju nový daňový bonus na zaplatené úroky.),
 • v III. časti pribudol nový riadok na žiadosť o vrátenie rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky.

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.02.2019

Od verzie 20.00 nájdete v programe nový dokument Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Slúži na uzatvorenie dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

Pred tlačou dokumentu je možnosť zvoliť si, ktoré dokumenty majú byť v dohode obsiahnuté.

Po označení voľby Iné dokumenty si do voľného poľa môžete doplniť ďalšie dokumenty, ktoré zasielate zamestnancom elektronicky (Potvrdenie o príjme na rôzne účely…).

 

Ak používate pre komunikáciu so zamestnancami aplikáciu MyJob, môžete si vytlačiť dohodu o doručovaní pre aplikáciu MyJob. V tlači na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu Vytvoriť pre MyJob a v texte dohody sa uvedie, že dokumenty bude zamestnávateľ zasielať cez aplikáciu na zabezpečenú výmenu dokumentov.

Potrebujete poslať dokument z OLYMPU cez e-mail bezpečne? Máte možnosť posielať dokumenty formou zaheslovaných príloh e-mailovej správy.

1. cez menu Tlač a následne ikonu Tlač si vyberiete zostavu, ktorú potrebujete poslať e-mailom. Zvolíte si parametre údajov, ktoré má dokument obsahovať a vyberiete možnosť výstupného zariadenia E-mail zaheslovaný.

2. Po potvrdení tlačidlom OK Vás program vyzve na zadanie hesla, ktoré bude slúžiť na otvorenie dokumentov zasielaných e-mailom.
Ak chcete, aby si Vaše heslo pre odoslanie zabezpečených dokumentov program zapamätal, označíte voľbu „zapamätaj heslo“. Zadané heslo je možné zobraziť kliknutím na ikonu Oka.

3. Pri otváraní prílohy bude príjemca vyzvaný na zadanie hesla, inak sa mu dokument nezobrazí.

Zapamätané heslo viete zmeniť cez záložku Nastavenia – Užívatelia – Zabezpečenie dokumentov – Heslo pre dokumenty odosielané e-mailom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    24.06.2020

 

 

Od nového roka je v rámci mzdovej legislatívy k dispozícií novinka, ktorá umožňuje doručovať vybrané daňové dokumenty medzi zamestnancom a zamestnávateľom v elektronickej forme. Chcete vedieť aké dokumenty a za akých podmienok je možné ich zasielanie? Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý sme si pre Vás pripravili.

Dokumenty elektronicky

V elektronickej podobe je možné zamestnancom zasielať nasledovné dokumenty:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
 • Potvrdenie o zaplatení dane.

Zamestnanci môžu poslať zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a Vyhlásenie na uplatnenie NČZD.

Ako na to v OLYMPE

Elektronické doručovanie týchto dokumentov je možné len po vzájomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom

 V rámci OLYMPU sme zapracovali novú tlačovú zostavu, kde si môžete zvoliť dokumenty, ktoré budete zamestnancom zasielať elektronicky. Cez Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

 

Na zasielanie dokumentov elektronicky je potrebné v Personalistike na karte Pracovné pomery označiť voľbu Odoslanie dokumentov elektronicky. Následne bude možné priamo v tlačových zostavách zvoliť voľbu Odoslať e-mailom. Druhý spôsob ako zaslať dokumenty elektronicky je zvoliť v tlačových zostavách na karte Výber údajov, Výstupné zariadenie – E-mail zaheslovaný.

MyJob

Tak ako je možné v rámci aplikácie MyJob odosielať výplatné pásky a Vami zvolené dokumenty, je možné použiť aplikáciu aj na zasielanie iných dokumentov. Ide o zabezpečený spôsob komunikácie medzi mzdárom a zamestnancom.

Elektronický Registračný list zamestnávateľa pre SP

 

Sociálna poisťovňa rozšírila spôsob povinnej elektronickej komunikácie so zamestnávateľmi.
Zamestnávatelia sú povinní od 1.10.2016 zasielať v elektronickej forme aj Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – zmena a odhláška a to cez Manuálny vstup.

V prípade RLZ – prihláška platí nasledovné:
– zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov prvýkrát, predkladá RLZ v papierovej forme,
– zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov opätovne po tom, ako už bol v registri zamestnávateľov prihlásený, predkladá RLZ pobočke v papierovej forme, alebo elektronicky prostredníctvom Elektronických služieb cez Manuálny vstup.

Pri Zmene/Odhláške zamestnávateľa sa zamestnávateľ prihlási pomocou elektronických služieb SP a ručne vyplní RLZ prostredníctvom manuálneho vstupu.

Zamestnávatelia musia RLZ zmena/odhláška podávať výhradne manuálnym vypĺňaním po prihlásení sa do elektronických služieb. Podklady pre vyplnenie týchto RLZ si môžu vytlačiť priamo z programu Olymp (Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa – Registračný list zamestnávateľa).

V súčasnosti nie je možné vytvárať export RLZ z programu Olymp, pretože Sociálna poisťovňa prijíma RLZ elektronickou formou len prostredníctvom manuálneho vstupu.

O možnosti zasielania RLZ prostredníctvom XML súboru bude SP vopred informovať, na základe čoho zapracujeme aj túto možnosť do programu Olymp.

Do elektronickej pobočky sa prihlásite priamo z OLYMPU cez záložku eSLUŽBY – Prihlásenie. Pri prihlásení si môžete nechať zapamätať prihlasovacie meno a heslo. Po zapamätaní údajov budete automaticky pri otvorení konkrétnej firmy prihlásený aj do ich elektronickej pobočky Dôvery.

Mesačné výkazy a oznámenia pošlete priamo z programu cez tlačidlo Odošli. Nájdete ho v časti Exporty – Zdravotné poisťovne – Mesačné výkazy/Oznámenia do ZP – Dôvera.

Po stlačení tlačidla Odošli sa na pozadí programu overí vytvorené hromadné oznámenie. Ak obsahuje chyby, program Vás na to upozorní hláškou. Chyby sa zobrazia po stlačení tlačidla Podrobnosti. Môže ísť o chyby, pri ktorých program aj napriek chybe umožňuje hromadné oznámenie odoslať alebo ide o závažné chyby, a vtedy neumožní hromadné oznámenie odoslať.

Ikony na záložke eSLUŽBY

Stav systému má v programe niekoľko farieb:

 • sivý – užívateľ nie je prihlásený,
 • zelený – všetky služby sú dostupné,
 • oranžový – služby fungujú v obmedzenom režime,
 • červený – služby sú nedostupné.

V menu eSLUŽBY si viete skontrolovať Stav účtu, ktorý informuje o nedoplatkoch voči zdravotnej poisťovni Dôvera.

Zoznam zamestnancov poskytuje informácie o aktuálne nahlásených zamestnancoch v ZP Dôvera. Zoznam môžete vytvoriť za určité obdobie, pričom v zozname sa zobrazujú kódy 2, 2D, 1O, 2Y, 2N a 1W.
Funkciu môžete využiť napr. ak si nie ste istý, že ste poslali oznámenie o nástupe na materskú dovolenku. V programe budete mať zaevidovanú materskú dovolenku, ale v Dôvere oznámenie poslané nebude, tak na zozname sa objaví len zamestnanec s kódom 2. Z toho vyplýva, že treba poslať oznámenie o nástupe na materskú s kódom 1O.

Overenie zamestnancov slúži na overenie príslušnosti zamestnanca k ZP Dôvera. Funkcia porovnáva či zamestnanec, ktorý má priradenú akúkoľvek zdravotnú poisťovňu je/nie je poistencom Dôvery. Na začiatku nového roka tak môžete rýchlo skontrolovať, či niektorý zamestnanec zmenil zdravotnú poisťovňu.

Program overuje aj nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Zamestnanec musí byť prihlásený do ZP Dôvera. Po vstupe do jeho Personalistiky a zadaní OP, program overí, či daný zamestnanec má alebo nemá nárok na uplatnenie OP na ZP. Ak by nárok na OP nemal, program Vás upozorní na to hláškou.

Pre využívanie tejto služby je dôležité, aby ste mali platný Balík podpory a aktívny elektronický prístup do poisťovne Dôvera, s ktorou musíte mať podpísanú zmluvu o elektronickej komunikácií.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

 

Zamestnávateľ má povinnosť zasielať do Sociálnej poisťovne (SP) Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) po ukončení hlavného pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru (ak sa z nej odvádzal odvod na dôchodkové poistenie) alebo iného pracovného pomeru. ELDP je potrebné do SP zaslať v elektronickej podobe, a to v lehote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanec a zamestnávateľa.

Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie ELDP požiada SP, lehota na predloženie je osem dní.

 

ELDP v OLYMPE

Elektronický ELDP vytvoríte v OLYMPE cez menu Exporty – v časti Sociálna poisťovňa – Evidenčné listy DP. V programe je možno vytvoriť 2 typy ELDP:

1. Evidenčný list dôch. poistenia – použijete pri ukončení pracovného pomeru. V poli obdobie zvolíte posledný mesiac trvania pracovného pomeru, pričom je potrebné mať vygenerovanú poslednú výplatu.

2. Evidenčný list dôch. poistenia za zvolené obdobie – využijete ak Vás SP vyzve zaslať údaje o vymeriavacom základe na dôchodkové poistenie iba za konkrétne obdobie, napr. pri žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Po označení tejto voľby, sa sprístupnia polia Dátum od a do.

 

Vyzvala Vás Sociálna poisťovňa o zaslanie ELDP, pričom požaduje aby bol rok 2019 rozdelený ku konkrétnemu dátumu (napr. k 10. 10. 2019) do 2 riadkov?

 

Zamestnancovi zaevidujete v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita na záložke Evidencia dôchodkov k 10. 10. 2019 dovŕšenie dôchodkového veku.

Vygenerujete výplatu a vytvoríte si export ELDP za obdobie 10. 2019. Program vytvorí ELDP, ktorý bude v roku 2019 rozdelený do 2 riadkov (1. riadok do 9. 10. 2019 a 2. riadok od 10. 10. 2019).

Ak potrebujete upraviť ELDP podľa ďalších požiadaviek, stačí označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad. V náhľade môžete upravovať obdobia, vymeriavacie základy, pridávať, resp. odoberať riadky (prostredníctvom znakov +/-). Keď bude ELDP v požadovanom tvare, bude ho možné exportovať do SP a aj vytlačiť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               14.11.2019   

 

GDPR dokumenty

25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie GDPR. Preto sme do programu zapracovali Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Dokumenty sa nachádzajú v menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Spracúvanie osobných údajov.

Aký je medzi dokumentmi rozdiel?

* Aby si zamestnávateľ splnil oznamovaciu povinnosť podľa Nariadenia GDPR, odporúčame dať nové oboznámenie podpísať aj existujúcim zamestnancom, nakoľko oboznámenie podľa zákona 122/2013 neobsahuje všetky povinné náležitosti, ktoré ukladá nové nariadenie.

V obidvoch dokumentoch v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu pribudlo nové pole na zadanie Zodpovednej osoby. Zodpovedná osoba pôsobí ako garant dohliadajúci na ochranu OÚ. Funkciu môže vykonávať externý dodávateľ alebo interný zamestnanec. Ak toto pole zostane prázdne, text v dokumente bude „nie je určená“.

Tlačivá Oboznámenie a Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov nemajú predpísaný vzor. Ak potrebujete v tlačovej zostave zmeniť alebo doplniť ďalšie údaje, môžete si upraviť zostavu cez Editor zostáv podľa vašich potrieb. Ako na to, sa dozviete v našom videonávode Dokumenty na mieru v sekcii Funkcie zostavy Profesionál.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   22.06.2018

Na niektoré dokumenty z programu OLYMP je možné vytlačiť pečiatku firmy.

Import pečiatky zo súboru

V prvom kroku je potrebné naimportovať pečiatku zo súboru vo formáte .bmp, .jpg, .png. Samotný import vykonáte cez Nastavenia – Nastavenia na záložke Pečiatka tlačidlom Importuj pečiatku zo súboru.

Spôsob tlače môžete zvoliť :

 • Tlač v pôvodných rozmeroch – pečiatka bude vytlačená v pôvodných rozmeroch, ktoré by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška),
 • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázka sa prispôsobí výstupnej zostave.

Označenie pred tlačou

Na dokument sa pečiatka zobrazí, ak označíte voľbu Tlač pečiatky v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu.

Tlač pečiatky je umožnená napr. na dokumenty :

Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP

Prehľad vypočítaných miezd (tzv. Mzdový list)

Mesačné výkazy poistného do ZP a SP

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

Zúčtovanie preddavkov na daň

Potvrdenie o zaplatení dane

Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podv. účtovníctvo

a ďalšie.

Tip na pečiatku s podpisom :

Vašu pečiatku odtlačte na papier a podpíšte. Pečiatku odfoťte alebo zoskenujte do Vášho počítača, orežte ju čo najtesnejšie a uložte do súboru vo formáte .bmp, .jpg alebo .png.

V OLYMPE je zapracovaná možnosť tlače opravných výkazov. Stačí si na tlačovom formulári označiť v Nastaveniach dokumentu voľbu „Tlač opravného výkazu“.

Funkcia je pridaná pri tlači dokumentov:

 • prihláška, odhláška, zmena platiteľa do zdravotnej poisťovne,
 • mesačný výkaz pre zdravotné a sociálne poistenie,
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia,
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane,
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,

a

 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkouvoľbu „Tlač opravného oznámenia“.
Taktiež môžete exportovať opravné výkazy do poisťovní a na Daňový úrad. Napr. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň vytvoríte, ak cez EXPORTY v časti Daňový úrad kliknete na Prehľad o zraz. preddavkoch a označíte Opravný výkaz.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                23.06.2020    

 • Dovolenkový lístok – dostupné iba vo verzii Olymp Profesionál
  • Ušetrite si čas strávený pri jeho ručnom vypisovaní a vytlačte ho priamo z programu. Stačí, aby mal zamestnanec dovolenku schválenú (v evidencii Plán dovoleniek) vyplnený dovolenkový lístok môžete vytlačiť (Tlač – Tlač – Dovolenky – Dovolenkový lístok).

K začiatku školského roka neodmysliteľne patrí množstvo povinností. Každá mzdárka by nemala zabudnúť na povinnosť dokladovania Potvrdenia o návšteve školy študenta strednej alebo vysokej školy. Toto potvrdenie je potrebné z nasledujúcich dôvodov.

Daňový bonus

Ak si zamestnanec chce mesačne uplatňovať daňový bonus na dieťa, je povinný vám do konca septembra doručiť Potvrdenie o návšteve školy pre aktuálny školský rok. Toto potvrdenie sú povinní zdokladovať zamestnanci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, ktoré ukončilo povinnú školskú dochádzku alebo má viac ako 16 rokov a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom, najdlhšie však do 25 rokov veku dieťaťa.

Študentom VŠ dennej formy, ktorí majú zápis na vysokú školu až v priebehu októbra, pripadá táto povinnosť najneskôr do konca októbra.

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov

V prípade zamestnávania študentov na DBPŠ, nezabudnite si od nich pri začiatku školského roka (pri študentoch vysokoškolského štúdia dennej formy pri začiatku zimného semestra) vypýtať aktuálne Potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie slúži ako doklad zamestnanca o štatúte študenta, ale zároveň aj pre možné kontroly počas alebo po skončení dohody.

Podľa Zákonníka práce § 227 ods. 1: „Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a  ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.“

Zmena v doručovaní potvrdení o návšteve školy pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1. 9. 2019 vstúpili do platnosti ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zo zákona povinný od 1. 9. 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa od 1. 9. 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy.

 

Ak však dieťa študuje v zahraničí, úrad práce o ňom údaje z informačného systému nemôže získať. Preto bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

Na strane mzdárov teda nedochádza k žiadnym zmenám, čo sa týka povinnosti dokladovania Potvrdenia o návštevy školy študenta strednej alebo vysokej školy.

 

 

Funkciu náhľadu v exportoch možno využiť pre jednoduchšiu a rýchlejšiu kontrolu údajov v exportnom súbore.

Pri exportoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je možné označiť voľbu zobraz náhľad, na základe ktorej program po vytvorení exportu automaticky zobrazí aj tlačovú zostavu s údajmi z exportného súboru.

Náhľad sa zobrazuje v zrozumiteľnej a ľahko čitateľnej forme. Týmto spôsobom si môžete jednoduchšie skontrolovať údaje, ktoré zasielate do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Pri exporte ELDP sa nachádza voľba zobraz editovateľný náhľad.

Po jej označení môžete údaje upravovať ešte pred exportovaním alebo tlačou. Okrem toho vo vytvorenom náhľade máte možnosť v prípade potreby pridať riadky pomocou znaku plus alebo riadky odstrániť pomocou znaku mínus.

Pri exporte Prehľadu o zrazených preddavkochHlásenia o vyúčtovaní dane je voľba zobraz v e-Daniach. Po označení voľby a vyexportovaní sa výkaz automaticky otvorí priamo v e-Daniach. Tu ho môžete ďalej upraviť, vytlačiť, odoslať alebo len skontrolovať ako v prípade náhľadu.

Pre zobrazenie v e-Daniach je potrebné, aby ste mali pripojenie na internet. V prípade, že nemáte aplikáciu e-Dane nainštalovanú, program ponúkne možnosť jej inštalácie.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Nové povinnosti zamestnávateľa pri odchode zamestnanca

Od 01.05.2018 sa upravujú povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru zamestnancov. Zmeny sa týkajú:

Potvrdenia o zdaniteľnej mzde – zamestnávateľ je povinný ho vydať v lehotách, v ktorých to určuje zákon o dani z príjmu. To znamená, že:

 • zamestnancovi, ktorému vykonáva RZD, toto potvrdenie nemusí vystaviť vôbec,
 • zamestnancovi, ktorý ho o vykonanie potvrdenia požiadal do 5.2., ho vydáva najneskôr do 10.2.,
 • zamestnancovi, ktorý si bude podávať DP a zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie RZD, ho vystaví do 10.03.

Potvrdenia na dávku v nezamestnanosti – Sociálna poisťovňa vychádza z údajov vo svojom systéme, takže dokument zamestnávateľ už vystaviť nemusí.

Zápočtového listu – ak pri skončení HPP nebolo vyplatené odchodné, teda bolo vyplatené až neskôr, zákon stanovuje povinnosť vydať nový zápočtový list.
V mzdovom programe Olymp
môžete vytlačiť zápočtový list aj v mesiaci, kedy bolo vyplatené odchodné.

Nové povinnosti sa nevyhli ani dohodárom. Zamestnávateľovi pribúda povinnosť vydať dohodárovi pri skončení každej dohody potvrdenie o tom, či sa z odmeny vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí.

Zákonník práce v § 223 ods. 6 stanovuje, že:
Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

V Olympe pribudol nový dokument Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov (Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           

Nový mzdový list

 

Vynovili sme pre Vás mzdový list. Námety na vylepšenie sme zbierali priamo od Vás – našich užívateľov. Čo všetko sa zmenilo?

1. Prehľadnosť

V mzdovom liste sa už nestratíte. Zapracovali sme nové súčtové riadky a možnosť členiť mzdový list podľa zadaných zložiek mzdy. Získate tak podrobnejší prehľad o tom, do ktorých riadkov patria jednotlivé zložky mzdy (napr. do Ostatných príplatkov patrí zložka mzdy 100 osobné ohodnotenie). Mnohí určite ocenia aj zvýraznenie polí Hrubá mzda, Čistá mzda, Vyúčtovanie osobný účet, Vyúčtovanie hotovosť.

2. Nový riadok – príjem oslobodený od dane

Jednou z povinných náležitostí mzdového listu je aj informácia o príjme oslobodenom od dane. Práve kvôli tomu sme zapracovali nový riadok – sumy oslobodené od dane. V prípade, ak si nastavíte členenie podľa zložiek mzdy, budete mať prehľad, ktoré zložky sem patria.

3. Nulové riadky pre Sociálnu poisťovňu

Pri tvorbe mzdového listu sme mysleli aj na požiadavky Sociálnej poisťovne. Zamestnanec, ktorý je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, bude na mzdovom liste počas tohto obdobia vykázaný s nulami, aj bez toho, aby mal zamestnanec vygenerovanú mzdu. Toto platí, ak je označená voľba Tlač aj zamesiace bez vypočítanej výplaty.

4. Cena práce

Aktuálne máte na konci mzdového listu pohromade všetky údaje ohľadom ceny práce. Okrem zdravotného a sociálneho poistenia za organizáciu, nájdete v tejto časti aj poistné platené v zahraničí. Neopomenuli sme ani sociálny fond. Po novom môžete porovnávať cenu práce aj z pohľadu tvorby sociálneho fondu.

Olymp podporuje odosielanie výplatných pások cez Microsoft Outlook. Nevyhnutné je, aby bol poštový klient nastavený vo Vašom počítači ako predvolený program pre odosielanie mailov. Odosielanie výplatnej pásky e-mailom nastavíte v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery.

 

Označením voľby Odosielanie dokumentov e-mailom program ponúkne formulár na zadanie hesla. Každá výplatná páska odosielaná e-mailom je zabezpečená heslom kvôli ochrane osobných údajov zamestnanca. Heslo, ktoré si dohodnete so zamestnancom, musí obsahovať minimálne 6 a maximálne 15 znakov, z toho minimálne jednu číslicu a minimálne jedno písmeno. Program rozlišuje pri zadaní hesla veľké a malé písmená.

Zadané heslo kedykoľvek zobrazíte cez tlačidlo Zobraz alebo ho zmeníte cez tlačidlo Zmeň.

Odosielanie pások zrealizujete cez Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a Zálohy – Výplatné pásky. Vyberiete typ výplatnej pásky, napr. Výplatná páska – Farebný formát. V tlačovom formulári zvolíte obdobie, za ktoré výplatnú pásku posielate a okruh zamestnancov, ktorým chcete pásku zaslať. Následne použijete tlačidlo Odoslať e-mailom.

 

Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Odosielanie výplatných pások e-mailom. Text, ktorý je preddefinovaný, si môžete zmeniť podľa svojich potrieb. Upravenú šablónu si môžete uložiť pre budúce použitie.
Po stlačení tlačidla Pošli začne prebiehať odosielanie výplatných pások. To, komu ste odoslali výplatnú pásku si môžete skontrolovať vo Vašom poštovom klientovi v priečinku Odoslaná pošta. Ešte pred odoslaním výplatných pások si môžete zobraziť Zoznam zamestnancov podľa spôsobu doručenia dokumentu.

Dokument je dostupný aj v menu Tlač – Tlač – Mzdy – Výplatné pásky – Zoznam zamestnancov podľa doručenia dokumentov. A ako sa zobrazí výplatná páska zamestnancovi? Zamestnanec si nájde vo svojom maile výplatnú pásku vo formáte pdf. Pre jej zobrazenie musí mať nainštalovaný Acrobat Reader a zadať heslo.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

Zamestnávateľ má povinnosť každoročne oznámiť do 15. 1. v elektronickej podobe Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Úrady verejného zdravotníctva budú v roku 2020 uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr do 28. 02. 2020.

Ako pomôcka pri vypĺňaní elektronického formulára slúži v programe OLYMP tlačová zostava Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2. Zoznam pracovníkov sa dá tlačiť iba v decembri. Na tlačovú zostavu potiahne program z Personalistiky iba tých zamestnancov, ktorí majú v decembri na Mzdových údajoch označené Riziková kategória – druhá.

Zamestnanci sú na uvedenej tlačovej zostave rozdelení na pracoviská podľa zadaného Strediska (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky – záložka Stredisko)Druhu práce (Personalistika – Pracovné pomery – Druh práce).

Na zostave nájdete aj potrebné údaje ako kód SK ISCO (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky – záložka Štatistika – políčko Zamestnanie – SK ISCO-08) a počet zamestnancov na danom pracovisku (počet všetkých zamestnancov s rovnakým druhom práce v pracovných pomeroch/z toho počet žien).

Tlačovú zostavu nájdete cez Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2.

 

Obdobie týkajúce sa legislatívnych zmien kvôli korona kríze postupne opadáva a ustálili sa aj zmeny týkajúce sa Výkazov pre priznanie finančných príspevkov. Pre uľahčenie práce mzdára nájdete v OLYMPE aktualizované podklady pre Výkazy a taktiež novú funkčnosť.

Aktualizácia podkladov

Výkazy pre priznanie finančných príspevkov sa menili najmä z pohľad vizuálnej stránky. V rámci aktuálnej verzie 20.50 sme zapracovali aktualizácie, ktoré sa dotýkajú týchto dokumentov.

Nová funkčnosť

Pre uľahčenie podávania žiadostí pribudla možnosť filtrovať zamestnancov v pracovnom pomere k určitému dátumu. Filtrovanie je nastavené z dôvodu, že zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len za zamestnancov, ktorí sú ku dňu predloženia výkazu v pracovnom pomere.

Ak však máte zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe, je potrebné manuálne upraviť Zoznam zamestnancov v podklade Výkazoch pre priznanie finančných príspevkov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.7.2020

Od verzie 20.41 máte možnosť vytlačiť Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku pre všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Pôvodne tento dokument program vypĺňal iba ak boli vo výplate zadané zložky mzdy:

 • N03 – nem. dávky – od 11. dňa,
 • N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % alebo
 • N05 – materské a pracovný pomer trval viac ako 90 dní.

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa menej ako 90 dní. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na zaslanie pravdepodobného vymeriavacieho základu. Ako vyplniť na Potvrdení na účely uplatnenia ND Riadok 7 – Vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné?

 

Cez Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa si Potvrdenie na účely uplatnenia ND zobrazíte na obrazovku. V hornej časti obrazovky zvolíte Export. Vyberiete Formát Word(DOC) a Cieľ Aplikácia. Následne kliknete na riadok 7 Vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné a zadáte čiastku. Rovnako postupujete, ak potrebujete vyplniť Riadok 2 – Zamestnanec naposledy pracoval.

 Zamestnávateľ je povinný Potvrdenie na účely uplatnenia nemocenskej dávky zaslať Sociálnej poisťovni iba v prípade, že ho Sociálna poisťovňa vyzve.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.08.2020

V súčasnosti sa môžete stretnúť až s tromi platnými vzormi pre vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnej mzde. Priblížime si, ktorý vzor použiť pre zdaniteľné príjmy roku 2018 a ktorý vzor už platí pre príjmy roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18

Vzor tlačiva POT39_5v18 vydala Finančná správa ešte koncom mája 2018. Potvrdenie sa používalo pre príjmy vyplatené za zdaňovacie obdobie roku 2018. Použiť ho mohol zamestnávateľ, ktorý v roku 2018 neposkytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p Zákona o dani z príjmu pre výrobné firmy vykonávajúce práce vo viaczmennej prevádzke.

Tlačivo bolo zapracované v programe OLYMP mzdy a personalistika od verzie 18.50 do verzie 19.00. Ak ste teda neposkytli takýto príspevok a zamestnancovi ste už potvrdenie za rok 2018 vystavili na tomto vzore, nie je potrebné vystavovať opravné potvrdenie, nakoľko Finančná správa akceptuje za rok 2018 aj tento vzor tlačiva.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18 – ubytovanie

Tento vzor zverejnila Finančná správa až 21. 12. 2018 a je najnovším vzorom, ktorý môžu vystaviť všetci zamestnávatelia za zdaňovacie obdobie roku 2018. Ak ste zamestnávateľ:

 • ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke
 • a súčasne ste v roku 2018 zamestnancovi poskytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p zákona o dani z príjmu

a zamestnancovi ste už vystavili vzor potvrdenia POT39_5v18, je potrebné vystaviť zamestnancovi opravné potvrdenie na vzore POT39_5v18 – ubytovanie.

Rovnako tento vzor použijete, ak ste ešte potvrdenie za rok 2018 zamestnancovi nevystavovali.

Tlačivo je v programe zapracované od verzie OLYMP 19.10, ktorá bola zverejnená koncom januára 2019 a nahrádza vzor POT39_5v18.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v19

Tlačivo bolo zverejnené Finančnou správou začiatkom decembra 2018 a aktuálne je platným vzorom za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnávateľ vydáva v lehotách, ktoré určuje Zákon o dani z príjmov. To znamená, že:

 • zamestnancovi, ktorému vykonáva RZD, toto potvrdenie nemusí vystavovať vôbec,
 • zamestnancovi, ktorý o vydanie potvrdenia požiadal do 5. 2., ho vydáva najneskôr do 10. 2.,
 • zamestnancovi, ktorý si bude podávať DP a zamestnávateľa o vydanie potvrdenia nepožiadal, ho do 11. 3. vydá bez vyzvania zamestnanca.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.02.2019

Zdravotné poisťovne robili údržbu svojich serverov a nastavili ďalšie kontroly.

Najčastejšie Syntaktické chyby spôsobuje to, že v programe nie sú vyplnené všetky potrebné údaje, ktoré server ZP začal kontrolovať.

Odporučili by sme Vám preto skontrolovať údaje v:

 • Podnikových údajoch  – Organizácia – Podnik:
  • záložka Adresa – či máte zadaný firemný e-mail,
 • Bankových účtoch – Organizácia – Bankové účty – druh Zdravotné poisťovne:
  • pole Kód – či máte zadaný 4 miestny kód ZP. Prvé dvojčíslie predstavuje všeobecný kód ZP a druhé dvojčíslie predstavuje kód príslušnej pobočky v rámci SR. Celé 4 miestne číslo (kód) bude zadaný bez medzier,
  • pole Číslo platiteľa poistného (nachádza sa za číslom účtu – Platiteľa poist.) – či máte zadané 10 miestne číslo. Zvyčajne sa tam uvádza IČO, ktoré na konci doplníte dvoma nulami,
  • pole Variabilný symbol – či máte uvedené 10 miestne číslo.  Zvyčajne sa tam uvádza IČO zamestnávateľa + dve nuly.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.  Ústredie práce, soc. vecí a rodiny v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie ročného výkazu ZPS za rok 2019 z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a podľa Zákona o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ZPS). Zamestnávateľ preukazuje toto plnenie na predpísanom tlačive – Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.  

V programe OLYMP nájdete zostavu cez Tlač – Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS.

 

 

Ročný výkaz doručuje zamestnávateľ na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky.

Adresu konkrétneho Úradu práce program vyplní automaticky, ak je správne zadaný Bankový účet – cez Organizácia – Bankové účty – druh národný úrad práce. Na záložke Údaje pre tlač výkazov je potrebné vyplniť adresu. Adresu je možné doplniť aj po zobrazení tlačovej zostavy v editovateľnom poli Adresa úradu, soc. vecí a rodiny.

 

V OLYMPE nájdete aj menný zoznam evidencie občanov so zdravotným postihnutím. Cez Tlač – Tlač – Štatistika – Evidencia občanov so zdravotným postihnutím. V Zozname si môžete skontrolovať obdobie trvania invalidity, % mieru poklesu spolu s trvaním pracovného pomeru u jednotlivých zamestnancov. 

V prípade, že v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik), máte zadaný Kód právnej formy – 801 (Obecný úrad), 601 (Vysoká škola), 602 (Fakulta vysokej školy), alebo 603 (Iné pracovisko VŠ), môžete pri zamestnancoch obecných úradov a vysokých škôl vyplniť doplnkový kód.

Doplnkový kód zadáte zamestnancovi v Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky na záložke Štatistika.

Po pridelení doplnkového kódu v Personalistike, môžete vytlačiť Štvrťročný výkaz o práci a aj Podklady k tomuto výkazu v členení podľa jednotlivých doplnkových kódov (Tlač – Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci (2-04)).

Aby program rozčlenil Štvrťročný výkaz o práci podľa doplnkových kódov, je potrebné na Tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označiť voľbu Členiť podľa doplnkového kódu.

V zostave Profesionál skontrolujete zadanie doplnkových kódov pomocou exportu do excelu z Personalistiky (cez pravé tlačidlo myši, pomocou CTRL+E alebo kliknutím na ikonu Export do excelu). V Personalistike na karte Pracovné pomery pri zadaní pracovného pomeru – Iný pracovný vzťah (napr. pri starostovi obce) môžete označiť, či sa má aj daný pracovník uvádzať v Štvrťročnom výkaze o práci.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  26.06.2020

 

 

Do 11. 2. 2019 zamestnávateľ vystaví a doručí Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom (10.2.2019 pripadlo na nedeľu), ktorí si oň požiadali do 5.2.2019.

Do 15. 2. 2019 zamestnanec predloží zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Do 11. 3. 2019 zamestnávateľ doručí Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom, ktorým nevykonáva ročné zúčtovanie dane (10.3.2019 pripadlo na nedeľu).

Do 1. 4. 2019 zamestnávateľ vykoná Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci rok (31.3.2019 pripadlo na nedeľu).

Do 15. 4. 2019 zamestnávateľ vystaví zamestnancom, ktorí o to požiadali, Potvrdenie o zaplatení dane.

Do 30. 4. 2019 zamestnávateľ doručí príslušnému správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov a odvedie nedoplatok na dani zamestnanca, ak chce zamestnanec poukázať 2 % alebo 3 % dane aj v sume nižšej ako 5 € a doručí zamestnancovi doklad o vykonanom RZD.

Do 31. 5. 2019 resp. pri zúčtovaní mzdy za apríl, zamestnávateľ vysporiada preplatok na dani, daňovom bonuse v mzde zamestnanca.

Do konca zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ vysporiada nedoplatok so zamestnancom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.02.2019

Nová grafická výplatná páska

Do verzie 16.70 sme zapracovali nový formát výplatnej pásky. Vďaka farebne rozlíšenej a zrozumiteľnej výplatnej páske budú mať zamestnanci lepší prehľad o svojej výplate, zostatku dovolenky a nárokoch na lekára/sprievod ako aj o jednotlivých odvodoch.

Novú výplatnú pásku môžete vytlačiť aj cez záložku Tlač, cez menu Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Výplatné pásky – Výplatná páska – Farebný formát. Táto výplatná páska je predovšetkým určená na odosielanie mailom. Tento spôsob zasielania je ekologický, pričom šetrí Váš čas a firemné náklady.

Nová výplatná páska je prehľadne rozdelená do niekoľkých častí tak, aby si zamestnanec všimol najdôležitejšie informácie už na prvý pohľad.

V hornej časti výplatnej pásky v zelenom poli vidí zamestnanec sumu, aká mu príde na účet, prípadne akú mzdu dostane zamestnanec vyplatenú v hotovosti. Vedľa, v modrej časti, sú informácie o dovolenke. Na výplatnej páske je nová informácia, ktorú zamestnanci ocenia, a to počet hodín zostávajúci na čerpanie lekára/sprievodu s rodinným príslušníkom.

Novinkou je aj to, že na výplatnú pásku máte možnosť napísať vlastnú poznámku. Napr. dôležitý oznam alebo pozvanie na firemnú akciu. Stačí, ak na Tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu pred odoslaním alebo zobrazením pásky označíte možnosť Zadať poznámku a napíšete požadovaný text. Poznámka sa zobrazí na výplatnej páske v žltej časti pod s informáciami o mzde, dovolenke a nároku na lekára.

Výplatnú pásku tvorí prehľadná tabuľka, ktorá farebne zoskupuje dôležité, či zákonom stanovené údaje. Navyše, aby mal zamestnanec lepšiu predstavu o mzde, odvodoch a dani, nájde na výplatnej páske aj farebný graf pre lepšiu predstavu o celkových nákladoch práce.

Na výplatnej páske si zamestnanci nájdu tiež informáciu o priemernej hrubej mzde. V prípade, že mzdy boli spracované v programe aj v predchádzajúcom roku, zamestnanec sa dozvie, či jeho priemerná hrubá mzda stúpla, alebo klesla.

Novinkou na vyplatenej páske sú aj informácie o tom, aké úľavy si vo výplate uplatňuje. Napríklad či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, prípadne iné odvodové úľavy.

Každoročne sa môžu zamestnanci do konca septembra rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne. Ak tak urobia, je potrebné u nich zmenu v Personalistike zaevidovať a poslať prihlášku do novej ZP. Taktiež nesmiete zabudnúť na zaslanie odhlášky do starej poisťovne. Ako na to?

Ukončenie starej a pridanie novej zdravotnej poisťovne

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte pôvodnú zdravotnú poisťovňu k 31. 12. 2019.

Na základe ukončenia pôvodnej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa poistného – odhlášku s kódom 2 K s dátumom zmeny 31. 12. 2019.

Následne od 1. 1. 2020 pridáte novú zdravotnú poisťovňu.

Po zadaní novej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa – prihlášku s kódom 2 Z s dátumom zmeny 01. 01. 2020.

Vytvorené oznámenie je potrebné poslať do zdravotnej poisťovne najneskôr do 8 pracovných dní od zmeny zdravotnej poisťovne.

Pracovné pomery (15)

Počas letných prázdnin, majú študenti čas na oddych od školských povinností, ale aj príležitosť privyrobiť si. Študenti majú možnosť uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej už len DBPŠ). Spoločne si vysvetlíme základné informácie.

DBPŠ – všeobecne

 • je určená pre žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
 • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (napr. roznášanie letákov, predaj zmrzliny),
 • rozsah práce je najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ).

Na DBPŠ môže študent vykonávať zárobkovú činnosť najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov.  Súčasťou dohody musí byť platné potvrdenie o návšteve školy.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Každý študent, ktorý má uzatvorenú DBPŠ, si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Pri uplatnení výnimky sa neplatí poistné na starobné, invalidné poistenie a poistné do RFS do výšky 200 €. Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k DBPŠ (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov). Ak má študent uzatvorenú DBPŠ u viacerých zamestnávateľov, výnimku z DP si môže uplatniť iba na 1 dohodu.

To isté platí, ak má študent v rámci 1 mesiaca 2 dohody u toho istého zamestnávateľa (napr. ak 3. 7. končí jedna dohoda DBPŠ a 6. 7. začína ďalšia).

Ak si chce študent uplatňovať výnimku od nástupu do zamestnania, nastavíte ju v Personalistike na karte Pracovné pomery. V Dohode o brigádnickej práci študentov označíte voľbu Výnimka z dôchodkového poist.

 

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje do časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Ak sa rozhodne študent uplatniť si výnimku z DP počas plynúcej dohody (dohoda napr. vznikla 1. 3. 2020 a študent si chce uplatniť výnimku od 1. 8. 2020), výnimku nastavíte v Personalistike zamestnanca už len na karte Mzdové údaje v časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, je potrebné zamestnanca odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete niektorý z typov RLFO:

 • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
 • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)

Prihlásiť alebo odhlásiť študenta na dôchodkového poistenia je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

Prihlášku na DP vytvoríte:

 • k prvému dňu v mesiaci, v ktorom študent prekročil príjem
 • k prvému dňu, od mesiaca v ktorom si začal uplatňovať výnimku.

Odhlášku z DP vytvoríte:

 • k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem,
 • k poslednému dňu mesiaca, za ktorý si poslednýkrát uplatňuje výnimku.

Oznamovacie povinnosti vytvoríte v programe OLYMP cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poistenia.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        07.08.2020

Rozdiel medzi pravidelným a nepravidelným príjmom

 

Váhate, či zvoliť pri uzatvorení dohody pravidelný alebo nepravidelný príjem? Prinášame Vám návod na to, ako sa správne rozhodnúť.

Pravidelný príjem na dohodu

Dohody, pri ktorých po vykonaní práce zamestnávateľ poskytne dohodárovi mzdu nasledujúci mesiac, sa považujú za dohody s pravidelným príjmom. Pravidelný príjem je mzda, plat, odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorý je splatný za mesačné obdobie. DPČ alebo DBŠ uzatvorená na dlhšie ako jeden kalendárny mesiac sa vždy považuje za pravidelný príjem. Ak dohody prechádzajú z jedného kalendárneho mesiaca do druhého, ide o pravidelný príjem.

Ak je DPČ uzatvorená od 15. 08. 2018 do 02. 09. 2018, síce dĺžka trvania je menej ako jeden kalendárny mesiac, ale prechádza do druhého mesiaca, ide o pravidelný príjem.

 

Pri pravidelnom príjme sa na zamestnanca vzťahuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ odvádza do všetkých fondov podobne ako pri zamestnancovi s riadnou mesačnou mzdou.

Nepravidelný príjem na dohodu

Nepravidelný príjem je príjem, ktorý nie je pravidelne mesačne vyplácaný. Napríklad odmena pri DVP po ukončení celej dohodnutej práce. DOPČ alebo DBPŠ môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem jedine vtedy, ak dĺžka trvania dohody je maximálne jeden kalendárny mesiac.

Jedine DVP môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem aj na dlhšie ako 1 mesiac, maximálne však na 12 mesiacov.

 

Zamestnávateľ uzavrie DPČ so zamestnancom od 01. 08. 2018 do 20. 08. 2018. Vzhľadom na to, že dohoda trvá menej ako jeden kalendárny mesiac, ide o nepravidelný príjem. Pri nepravidelnom príjme zamestnanec odvádza iba dôchodkové poistenie.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Zákonník práce definuje 3 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v § 223 až 228a Zákonníka práce.

 

Pre všetky dohody platí, že:

 • dohoda musí byť písomná a uzatvoriť sa najneskôr deň pred začiatkom práce,
 • v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára,
 • podľa spôsobu vyplácania odmeny rozlišujeme pravidelný a nepravidelný príjem. Ak dohoda trvá menej ako 1 kalendárny mesiac, vždy ide o nepravidelný príjem
 • maximálna dĺžka trvania dohôd je 12 mesiacov, – nevyhnutné je dodržiavať zákon o minimálnej mzde.

 

Dohoda o vykonaní práce (DVP)

 • uzatvára sa na práce, ktoré sú vymedzené výsledkom (oprava plota → výsledok funkčný plot),
 • rozsah práce je maximálne 350 hod/rok. Do rozsahu sa počíta aj práca vykonávaná na základe inej DVP, u toho istého zamestnávateľa,
 • môže byť uzatvorená na pravidelný, ale aj nepravidelný príjem. Ako jediná môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac.

 

Dohoda o pracovnej činnosti (DPČ)

 • je určená na prácu, ktorá je vymedzená druhom práce (pomocné práce v mzdovej učtárni),
 • uzatvára sa zvyčajne len na pravidelný príjem. Iba ak dohoda trvá menej ako mesiac, ide vždy o nepravidelný príjem,
 • odmena je splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala,
 • rozsah práce je najviac 10 hodín týždenne,
 • zamestnanec nesmie pracovať dva dni v týždni po 8 hodín, a to ani vtedy, ak predchádzajúci týždeň vôbec nepracoval.

 

Dohoda o brigádnickej práci študenta (DBPŠ)

 • je určená pre žiaka strednej školy alebo denného študenta vysokej školy, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
 • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (roznášanie novín),
 • rozsah práce je 20 hod/týždeň v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ),
 • odmena je splatná najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Všetky vyššie uvedené informácie sme pre Vás zosumarizovali v prehľadnej tabuľke

Študent, ktorý má uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študentov (DBPŠ) a dôchodca pracujúci na základe Dohody o vykonaní práce (DVP) alebo Dohody o pracovnej činnosti (DPČ) si môže uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia.

Určí si jednu dohodu v mesiaci, z ktorej nebude do 200 € platiť odvody na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie).

Po splnení tejto povinnosti si výnimku z DP môže uplatňovať :

 • odo dňa vzniku dohody, ak písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky
Oznamovacia povinnosť pri prekročení príjmu

Ak výška príjmu, na ktorú sa uplatňuje výnimka z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný dohodára prihlásiť na dôchodkové poistenie k prvému dňu v mesiaci, kedy prekročil príjem.

Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, dohodára odhlási z dôchodkového poistenia. Odhlášku z DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.

Na prihlásenie a odhlásenie z DP použijete tieto typy RLFO :

 • kód 11 DBPŠ len DP pravidelný príjem
 • kód 12 DBPŠ len DP nepravidelný príjem
 • kód 19 DVP len DP pravidelný príjem
 • kód 20 DVP len DP nepravidelný príjem
 • kód 21 DPČ len DP pravidelný príjem
 • kód 22 DPČ len DP nepravidelný príjem

Vypracovali sme prehľadnú tabuľku s kódmi RLFO pre Sociálnu poisťovňu.

Prihlášku a odhlášku z dôchodkového poistenia je potrebné odoslať ešte pred zaslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

Študent pracuje na DBPŠ s pravidelným príjmom od 2. 9. 2019. Výnimku z DP si uplatňuje od vzniku dohody. Jeho príjem za september je 200 €, za október 260 € a november 200 €.

 

Povinnosťou zamestnávateľa je zaslať RLFO :

prihlášku 2. 9. 2019 kódom 9

prihlášku na DP 1. 10. 2019 kódom 11

odhlášku z DP 31. 10. 2019 kódom 11

Prihlášku a Odhlášku z dôchodkového poistenia s kódom 11 zamestnávateľ odošle najneskôr v lehote splatnosti poistného za príslušný mesiac.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.11.2019

Čo v prípade, ak PN trvá dlhodobo a nastane aj prerušenie sociálneho poistenia z dôvodu, že nemoc trvá aj po 52. týždni?

Ak PN trvá aj po 52. týždni, je nevyhnutné zaevidovať prerušenie. V Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vyberiete cez voľbu Pridaj – Vyňatie z pracovného pomeru.

Doplníte dátum vzniku prerušenia a vyberiete typ prerušenia Nemoc po 52. týždni.

Program automaticky pri generovaní výplaty v mesiaci, v ktorom prechádza bežná PN do PN po 52. týždni, doplní do výplaty ďalšiu zložku mzdy – N23 Nemoc po 52. týždni. V ďalších mesiacoch trvania PN program nastaví u zamestnanca vo Výpočte miezd čierny krížik, teda zákaz výpočtu mzdy. Po ukončení PN je potrebné ukončiť v Personalistike v Pracovných pomeroch vyňatie z PP a v Evidencii neprítomnosti Nemoc a až následne vygenerovať mzdu.

Oznamovacie povinnosti program vytvorí aj na základe zadania neprítomnosti v Personalistike. Do ZP prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie oznámite začiatok PN/OČR kódom 1O Z a ukončenie PN/OČR kódom 1O K.

Sociálnej poisťovni oznamujete až PN po 52. týždni ako Prerušenie z platenia sociálneho poistenia cez Registračný list fyzickej osoby.

 

PN do 52. týždňa                                                                          

Personalistika – Evidencia neprítomností

ZM: N01, N02, N03

ZP: 1O Z a 1O K (ak PN končí)

PN po 52. týždni

Evidencia neprítomností – PN pokračuje

Pracovné pomery – Vyňatie z PP – Nemoc po 52.týždni

ZM: N23

SP: Prerušenie

ZP: po ukončení PN 1O K

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

Pri obecných policajtoch sa od 1. 4. 2020 počíta Osobitné sociálne poistenie. V tejto infospráve si ukážeme, kde sa takýmto zamestnancom označuje v programe príznak, že ide o obecného policajta.

Evidencia v programe

Príslušníci obecnej polície majú od 1. 4. 2020 povinnosť odvádzať osobitný odvod na Osobitné sociálne poistenie vo výške 3 %. Aby tento odvod program vypočítal správne, je potrebné im označiť príznak.

 

V Personalistike na karte Pracovné pomery, na záložke Ďalšie náležitosti zmluvy, pribudla možnosť označenia príslušníkov obecnej polície voľbou – Zamestnanec policajt.

Možnosť označenia voľby Zamestnanec policajt, je len pri zamestnávateľoch, ktorí majú kód právnej formy 801 – Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad).

 

Vykazovanie na RLFO

Zmena sa odrazila aj na Registračných listoch FO a dotýkala sa aj zamestnávateľov, ktorými nie sú obce a mestá. Sociálna poisťovňa poisťovňa kvôli tejto legislatívnej zmene menila štruktúru exportu RLFO. Každý zamestnávateľ tak musí odovzdávať od 30. 3. 2020 RLFO len v novej štruktúre.

 

Na Registračných listoch FO v časti 4. Doplňujúce údaje (zamestnanec), pribudlo pole s označením Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere. Zmena vo vykazovaní RLFO v časti 4.  je nasledovná:

 • ak zamestnávateľ nie je obec alebo mesto so zriadenou obecnou políciou, v exporte sa tento príznak nebude nachádzať,
 • ak zamestnávateľ je obec alebo mesto a zamestnanec je policajt, uvedie sa do poľa “1“,
 • ak zamestnávateľ je obec alebo mesto a zamestnanec nie je policajt, uvedie sa do poľa “0“.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.05.2020

 

 

Úľavu na zdravotné a sociálne poistenie  (okrem úrazového a garančného poistenia) je možné uplatniť (na zamestnanca a zamestnávateľa) len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, pričom:
– odvodovú úľavu možno uplatniť max. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
– mesačný príjem zamestnanca nemôže byť vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer,
Zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca platí odvod len na úrazové a garančné poistenie.
Zamestnanec s odvodovou úľavou sa prihlasuje:
– do SP na RLFO s kódom 14 (resp. ZECDN) a
– do ZP pod 2 kódmi 2 Z a 1W Z, pričom sadzba poistného za zamestnanca aj zamestnávateľa na výkaze je 0 %.
Viac o zamestnancoch s odvodovou úľavou sa dozviete v prílohe.
Podmienky na uplatnenie odvodovej úľav sa pre pracovný pomer, ktorý začal od 15.12.2015 a neskôr, rozšírili o novú skupinu zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov (NRO).
Bližšie informácie o rozšírení odvodovej úľavy nájdete v prílohe.
Viac informácii pre uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnancov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese si môžete prečítať v odbornom článku.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý kratší pracovný pomer, patrí podľa § 49 Zákonníka práce mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Odvody do poisťovní sa budú počítať z dosiahnutej mzdy, pričom vymeriavací základ nemusí dosiahnuť hranicu minimálnej mzdy.

Pri zadávaní skráteného úväzku v Personalistike v Pracovných pomeroch, buď v pracovnej zmluve (HPP) alebo v Zmene pracovnej zmluvy, sa sprístupní políčko Skrátené podľa § 49, ktoré označte.

Zamestnanci s kratším prac. časom podľa § 49 sa po označení uvedeného políčka zobrazia na dokumente Zoznam pracovníkov podľa dĺžky pracovného času, ktorý nájdete v programe cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.10.2016

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom hlavný pracovný pomer na dobu určitú od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020. Zamestnávateľ sa dohol so zamestnancom na predĺžení tohto pracovného pomeru opäť na dobu určitú do 30. 09. 2021.

Ako v OLYMPE predĺžiť takto uzatvorený pracovný pomer?

V Personalistike na karte Pracovné pomery cez Pridaj zvolíte Zmena zmluvy, následne do poľa Dátum vzniku zadáte 01. 10. 2020. Program automaticky zobrazí údaje z pôvodného pracovného pomeru. Stačí už iba upraviť, to čo sa oproti pôvodnému pracovnému pomeru zmení, v našom prípade do poľa Na dobu určitú do zadáte dátum 30. 09. 2021. Program tento dátum automaticky prenesie na záložku Ukončenie.

Po uložení zmeny pracovnej zmluvy, program zobrazí hlášku na Kontrolu zadaných údajov, túto potvrdíte cez Áno, na základe čoho program posunie dátum ukončenia v pôvodnej pracovnej zmluve na dátum ukončenia zadaný v pridanej zmene pracovnej zmluvy.

V prípade, že označíte voľbu Automaticky posunúť aj dátum ukončenia zdrav. poist., program nový dátum doby určitej do 30. 09. 2021 zaeviduje aj na karte Zdravotné poistenie.

Zmenu pracovnej zmluvy si môžete vytlačiť cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Ak by bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a zamestnávateľ sa rozhodne predĺžiť pracovný pomer na dobu neurčitú, stačí pri Zmene pracovnej zmluvy v poli Uzatvorenie na dobu označiť prepínač neurčitú. Potom už môžete postupovať, ako pri predĺžení pracovného pomeru na dobu určitú.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020

V OLYMPE máte možnosť zjednodušeného evidovania pracovných pomerov pomocou funkcie Šablóny pracovných pomerov. Táto funkcia umožňuje vytvárať typizované pracovné zmluvy napr. pre konkrétne pracovné pozície alebo skupiny zamestnancov, ktorí majú rovnaké pracovné podmienky. Šablóny pracovných pomerov šetria Váš čas a minimalizujú riziko chýb pri tvorbe pracovných pomerov, nakoľko údaje zadávate len raz, nemusíte teda opakovane zadávať tie isté údaje.

Novú šablónu pracovných pomerov si môžete vytvoriť cez menu Číselníky – Šablóny pracovných pomerov pomocou voľby Pridaj.

Alebo cez evidenciu Personalistika z existujúceho pracovného pomeru alebo pri pridávaní nového pracovného pomeru pomocou tlačidla Ulož ako šablónu.
Pri pridávaní nového pracovného pomeru u zamestnanca pomocou tlačidla Načítaj šablóny prenesiete údaje z už vytvorenej šablóny, pričom prenesené údaje môžete ešte zmeniť alebo doplniť. Výhody tejto funkcie je možné využívať v zostave Profesionál.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2020

Potrebujete zamestnancovi zmeniť alebo pridať stupeň náročnosti práce? Od novej verzie prišla zmena v podobe zadávania týchto údajov.

Nový zamestnanec

Ak ste prijali nového zamestnanca, stupeň náročnosti práce je potrebné vyplniť pri zadávaní nového pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

Starý zamestnanec

Potrebujete zmeniť stupeň náročnosti práce u zamestnanca, ktorý už u vás pracuje? V tomto prípade vytvoríte Zmenu pracovnej zmluvy Personalistike na karte Pracovné pomery, kde vyplníte nový stupeň náročnosti práce.

Kontrola stupňa náročnosti práce

To do akého stupňa náročnosti práce je zamestnanec zaradený vidíte priamo v hlavnej evidencii Personalistikastĺpci Stupeň náročnosti.

Stĺpec Stupeň náročnosti práce v Personalistike je možné podľa potreby presunúť kliknutím myšou na záhlavie stĺpca a následným potiahnutím požadovaným smerom.

Prípadne si stupeň náročnosti práce overíte na dokumente Zoznam pracovníkov podľa stupňa náročnosti práce ( Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                               27.8.2019

Situácii, kedy sa u jedného zamestnávateľa stretáva viac pracovných vzťahov zamestnanca v jednom mesiaci, môže byť niekoľko. V takomto prípade je potrebné ich zaevidovať ako Súbežný pracovný pomer. Najčastejšie ide o nasledujúce prípady: 

 • Ak zamestnancovi v jednom mesiaci pracovný vzťah končí (napr. 14. 10. 2019) a zároveň začína druhý (napr.15. 10. 2019).
 • Ak zamestnanec pracuje u toho istého zamestnávateľa na HPP a súbežne začal pracovať na dohodu.
 • Ak je zamestnanec vo vyňatí z pracovného pomeru (napr. na rodičovskej dovolenke) a popri tom uzatvorí ďalší pracovný vzťah.

 Evidencia súbežného pracovného pomeru

 Cez hlavné menu sa v evidencii Personalistika nastavíte na riadok zamestnanca, tak aby jeho riadok svietil na modro. V spodnej časti evidencie máte k dispozícii tlačidlá na prácu s údajmi. Pri tlačidle Pridaj, cez šípku vyberiete voľbu Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

 

 Program automaticky vytvorí novú kartu s kópiou personálnych údajov zvoleného zamestnanca a jeho adresy. Vy doplníte nové osobné číslo a všetky potrebné údaje k novému pracovnému pomeru (kartu Pracovné pomery, Zdravotné poistenie, Zložky mzdy, Zrážky, …).

 V prípade, ak má program automaticky číslovať zamestnancov, cez Nastavenia – Nastavenia – Automatické číslovanie pracovníkov označíte túto voľbu.

 

 Súbežný pracovný pomer Vám zabezpečí správne vykazovanie zamestnanca do inštitúcií: 

 • Sociálna poisťovňa požaduje zamestnanca vykazovať na mesačnom výkaze v samostatných riadkoch za každý pracovný vzťah zvlášť,
 • zdravotné poisťovne majú zamestnanca v mesačnom výkaze v 1 riadku, kumulatívne za všetky pracovné vzťahy,
 • daňový úrad v ročnom Hlásení takisto chce mať zamestnanca len na 1 riadku sumárne,
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane s prihliadnutím na všetky pracovné vzťahy,
 • dodržanie maximálneho vymeriavacieho základu pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne.

 Voľbou Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP zabezpečíte správne prepojenie osobných čísel s pracovnými pomermi zamestnanca. 

Ak ste však zaevidovali zamestnanca pod dvoma osobnými číslami bez prepojenia súbežného pracovného pomeru, odporúčame vytvoriť prepojenie dodatočne. Označením voľby Súbežný PP v Personalistike na karte Pracovné pomery. 

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              24.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

Pri zadávaní dátumu ukončenia pracovného pomeru resp. dohody je možné v rozbaľovacom zozname „Podľa“ vybrať, v zmysle ktorého paragrafu sa pracovný pomer resp. dohoda ukončuje (t.j. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,…), na základe čoho program vytlačí správne dokument Ukončenie pracovného pomeru resp. Ukončenie dohody.

Pracovný pomer HPP môže zamestnávateľ skončiť Podľa:

 • 59 ods. 4 ZP – pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca
 • 59 ods. 5 ZP – pracovný pomer zaniká, ak bude zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s § 58 ods. 6 ZP
 • 60 ZP – skončenie pracovného pomeru dohodou
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. a) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa
 • 63 ods. 1 písm. b) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. c) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov zamestnanca
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa predpoklady na výkon práce
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 2 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 3 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky na riadny výkon práce určené vo vnútornom predpise
 • 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní prac. úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch vyzval na odstránenie nedostatkov, ale zamestnanec ich neodstránil
 • 63 ods. 1 písm. e) ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede
 • 67 ZP – skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca
 • 68 ods. 1 písm. a) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
 • 68 ods. 1 písm. b) ZP – okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu
 • 71 ZP – skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 • 72 ZP – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca nie sú v programe zapracované, nakoľko ak pracovný pomer končí zamestnanec, ukončenie pracovného pomeru nevystavuje zamestnávateľ. Zamestnanec podáva zamestnávateľovi Ukončenie pracovného pomeru sám a sám aj uvádza dôvod ukončenia. V tomto prípade stačí, aby ste položku Podľa v pracovných pomeroch nevyplnili resp. zvolili prázdny riadok.

 

Pri ukončení pracovného pomeru je možnosť automaticky ukončiť aj zdravotnú poisťovňu. Ak zapnete voľbu „Automaticky ukončiť aj zdrav. poistenie“ dátum ukončenia pracovného pomeru sa automaticky prenesie aj do dátumu ukončenia zdravotného poistenia na karte Zdravotné poistenie.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy môžete vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru.

Rovnako môžete postupovať pri ukončení dohody, ktorú môže zamestnávateľ ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením.

Cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Dohody o prácach mimo prac. pomeru – Ukončenie dohody.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

Žena na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku žena, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj kde zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru.

Vyplníte dátum, odkedy zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program informáciu automaticky prenesie aj na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Keď zamestnankyňa ukončí Materskú dovolenku, postavíte sa v Personalistike na karte Pracovné pomery na riadok Materská dovolenka cez Oprav na záložke Ukonči zadáte dátum ukončenia. Program opäť túto informáciu prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Tabuľku s oznamovacími povinnosťami voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni nájdete na stránke www.kros.sk v časti OLYMP – Podpora – Pomôcky pre mzdárov – Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP alebo tu.

Muž na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku muž, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj kde zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru (tak ako pri zadávaní u ženy).

Zadáte dátum od kedy zamestnanec nastúpi na materskú dovolenku. Z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka, keďže zákon nepozná u muža pojem Materská dovolenka. Následne odznačíte pole Poberá rodičovský príspevok.

Na záložke MD, RD – poberanie dávok cez Pridaj zaevidujete poberanie dávky materské.

Pomocnú tabuľku ostatných prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský príspevok) nájdete na našej stránke www.kros.sk alebo tu.  Nájdete v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovanej MD/RD zároveň evidovať aj poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú v tejto súvislosti oznamovacie povinnosti voči SP a ZP.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   01.06.2020

Mení sa zamestnancovi dohodnutá mzda? Nezabudnite okrem Zmeny pracovnej zmluvy zaevidovať zmenu aj na záložke Zložky mzdy.

 Ak sa od vzniku pracovného pomeru zamestnancovi čokoľvek mení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu zmluvy. Po zadaní Dátumu vzniku, program automaticky predvyplní sivou farbou pôvodné údaje. V zmene následne vyplníte iba tie údaje, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve. V našom prípade Dohodnutá mzda.

Po potvrdení zmeny dohodnutej mzdy sa zobrazí nasledovná hláška:

Tlačidlo Áno Vás automaticky presunie na kartu Zložky mzdy, kde ukončíte platnosť pôvodnej zložky mzdy a pridáte novú zložku mzdy s novou tarifou a platnosťou Použiť od.

Na záložke Nastavenia – Nastavenia je možné zapnúť alebo vypnúť upozorňovanie pri Zmene dohodnutej mzdy v Personalistike.

Dokument Zmeny v pracovnej zmluve vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

 

Pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru s ním podpisujeme pracovnú zmluvu. Počas trvania pracovného vzťahu nastavajú zmeny, ktoré je potrebné so zamestnancom znovu písomne dohodnúť. V OLYMPE si takéto zmeny evidujeme pridaním Zmeny zmluvy.

Ako zmeníme zamestnancovi stupeň náročnosti?

V Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer pridáme Zmenu zmluvy. Po zadaní Dátumu vzniku zmeny, program automaticky predvyplní sivou farbou pôvodné údaje. V zmene následne vyplníme iba tie údaje, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve napr. vyplníme nový stupeň náročnosti práce a cez tlačidlo Ďalej a OK zmenu uložíme.

Takto môžeme urobiť zmenu všetkého, čo sme si už so zamestnancom dohodli pri nástupe do pracovného pomeru napr. zmenu miesta výkonu práce, úväzku, dohodnutú mzdu, dobu trvania prac. pomeru, … .

Každú zmenu v pracovnej zmluve si môžeme vytlačiť voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

 

Pri zmenách pracovnej zmluvy nemáte voči Sociálnej a ani zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                            7.11.2019

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (12)

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a daňového bonusu vykonáte v OLYMPE v evidencii Zúčtovanie preddavkov.

Ako obdobie vykonania RZD si nastavte rok 2019.

 

Zamestnancov v evidencii Zúčtovanie preddavkov si viete podľa potreby filtrovať a označovať.

Ak mal zamestnanec počas roka 2019 viacero pracovných pomerov zadaných pod rôznymi osobnými číslami, mal by sa v Zúčtovaní preddavkov zobrazovať iba raz. To zabezpečí prepojenie súbežným pracovným pomerom (ak zamestnanec nebol takto evidovaný, súbeh je potrebné označiť dodatočne v Personalistike na karte Pracovné pomery).

RZD vytvoríte prostredníctvom tlačidla Generuj, pričom si môžete zvoliť generovanie RZD aktuálneho zamestnanca, zobrazených alebo označených zamestnancov. Po vygenerovaní RZD sa v stĺpci Daň zobrazí zelené označenie. Do vygenerovaného RZD vstúpite cez Oprav. Následne ho môžete upraviť podľa údajov zo Žiadosti o vykonanie RZD na záložke Zúčtovanie dane, kde sa už nachádzajú údaje vyplnené na základe dostupných informácií z vygenerovaných miezd.

Zamestnanci majú povinnosť doručiť zamestnávateľovi  vyplnenú Žiadosť o vykonanie RZD s potrebnými dokladmi do 15. 2. 2020.

Ak mal zamestnanec počas roka 2019 príjem aj od iných zamestnávateľov, údaje z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde doplníte na záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Viac podrobnejších informácií týkajúcich sa pojmov v RZD, tlačív, termínov a povinností nájdete v našom e-booku Ročné zúčtovanie dane 2019.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                      19.3.2020

Kde spravíte ročné zúčtovanie, čo ak zamestnanec vo firme už nepracuje, kde zadáte príjem od iného zamestnávateľa? Všetky odpovede na tieto otázky nájdete nižšie.

Kde sa robí Ročné zúčtovanie dane?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vypočítate v programe v evidencii Zúčtovanie preddavkov. Evidencia sa nachádza na záložke Domov. Nevyhnutné je, nastaviť správny rok vykonania ročného zúčtovania, aby ste si nepregenerovali RZD z minulého roku.

Kde sa zadáva príjem od iného zamestnávateľa?

Po vstupe do vygenerovaného ročného zúčtovania cez Oprav môžete dopĺňať a upravovať vygenerované informácie na dvoch záložkách Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Príjem od iného zamestnávateľa vyplníte za záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Zamestnanec má veľmi vysoký nedoplatok, ako to s ním vysporiadať?

Pri generovaní mzdy označíte možnosť Pridať zúčtovanie preddavku na daň, daňového bonusu, zam. prémiu. Mzdový program Olymp potiahne do výplaty celý nedoplatok a Vy len vstúpite do napr. ZM Z10 cez Oprav a upravíte výšku nedoplatku. V ďalšom mesiaci opäť označíte pri generovaní mzdy pridanie výsledku RZD, kde Olymp zohľadní len rozdiel. Ak je aj tento vysoký, opäť ponížite výslednú čiastku. Takto môžete nedoplatok rozpúšťať najneskôr do decembra.

Ako vysporiadať preplatok / nedoplatok, ak je zamestnanec na PN, MD?

Ak chce zamestnanec darovať 2 % resp. 3 % dane a vznikol mu nedoplatok, musí Vám nedoplatok zaplatiť (napr. do pokladne), aby mu zamestnávateľ mohol vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane. Preplatok zamestnancovi musíte vysporiadať vždy, stačí keď mu výsledok z RZD zohľadníte v mzde.

Čo v prípade, ak je zamestnanec v Zúčtovaní preddavkov viackrát?

Ak ste mali v priebehu roka zamestnanca zamestnaného na viac pracovných pomerov pod rôznymi osobnými číslami, je nevyhnuté, aby bol zamestnanec v Zúčtovaní preddavkov evidovaný len jedenkrát. Program to zabezpečí sám, ak ste u zamestnanca evidovali súbežný pracovný pomer alebo ak mal pracovné vzťahy evidované pod 1 osobným číslom na karte Pracovné pomery. Ak nebol zamestnanec takto prepojený, treba súbeh označiť dodatočne priamo v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vpravo dole, označením voľby Súbežný PP.

Zamestnanec u vás už nepracuje a v RZD má nedoplatok. Ako to vysporiadať?

Je potrebné oznámiť správcovi dane príslušnému podľa trvalého pobytu zamestnanca skutočnosť, že zamestnávateľ nemôže zraziť zamestnancovi nedoplatok na dani, pretože mu už nevypláca mzdu. Musíte zaslať tomuto správcovi všetky potrebné doklady.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.3.2019

Daňovník môže každý rok darovať 2 %, resp. 3 % zo sumy zaplatenej dane neziskovej organizácii (občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, … ). Zoznam všetkých prijímateľov nájdete na www.dvepercenta.sk. Pripravili sme pre Vás jednoduchý postup na darovanie 2 %, resp. 3 % spolu s tlačivami a termínmi.

Povinnosť zamestnávateľa

Ak chce zamestnanec darovať % zo svojej zaplatenej dane, potrebuje od zamestnávateľa, ktorý mu spracuje RZD Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľovi to vyznačí v Žiadosti o vykonanie RZD v časti VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.

Po vykonaní Ročného zúčtovania zamestnávateľ vystaví zamestnancom, ktorí o to požiadali do 15. 4. 2020 tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (pre rok 2019 je tlačivo označené V2Pv18_P).

Ak zamestnanec poskytne zamestnávateľovi údaje o príjemcovi 2 % dane, mzdárka môže pridať príjemcu priamo cez Zúčtovanie preddavkov na záložke Podklady pre zúčtovanie dane v časti Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi. Následne OLYMP umožní vytlačiť Vyhlásenie s vyplnenými údajmi, bez nutnosti ďalšieho ručného dopĺňania údajov (pre rok 2019 je tlačivo označené V2Pv18_1). Toto však nie je zákonná povinnosť zamestnávateľa.

 

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní danePotvrdenie o zaplatení dane nájdete cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane.

Ak chce zamestnanec darovať % zo zaplatenej dane a vyjde mu v ročnom zúčtovaní dane nedoplatok, zamestnávateľ je povinný vysporiadať akýkoľvek nedoplatok, a to aj do výšky 5 € do 30. 4. 2020.

Zamestnávateľ doplní v OLYMPE dátum zaplatenia dane na Potvrdenie o zaplatení dane cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Potvrdenie o zaplatení dane na záložke Nastavenia dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

Povinnosť zamestnanca

Suma 2 %, resp. 3 % sa vypočíta zo zaplatenej dane. Za zaplatenú daň sa považuje suma znížená o daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky, čiže je to daň z Potvrdenia o zaplatení dane z riadku 24. Vypočítaná suma 2 %, resp. 3 % za rok 2019 sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Zamestnanec si vyberie príslušnú organizáciu, ktorú vyplní do Vyhlásenia o poukázaní dane spolu s vypočítanou čiastkou 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane Na darovanie 2 % nie je potrebné vedieť číslo účtu prijímateľa, keďže peniaze na účty prevádzajú daňové úrady a nie daňovník. Vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane doručí zamestnanec na akýkoľvek daňový úrad do 30. 4. 2020. Ak zamestnanec zadá nesprávne údaje o prijímateľovi 2 %, resp. 3 %, nárok na poukázanie zanikne.

Kedy môže zamestnanec darovať 3 % dane ?

Ak zamestnanec vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. Povinnosťou je doložiť písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej práce, ktoré je prílohou Vyhlásenia. Toto potvrdenie žiada zamestnanec od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

 Ak chcete vytlačiť zamestnancovi Vyhlásenie o poukázaní dane a zamestnanec chce darovať 3 %, na záložke nastavenia dokumentu označíte pole Uviesť sumu do výšky 3 %.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.03.2020

Zamestnávateľ má povinnosť doručiť Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 na Finančnú správu najneskôr do 30. apríla 2020.

V dôsledku aktuálnej situácie bola lehota na podanie hlásenie posunutá. Hlásenie o vyúčtovaní dane stačí podať v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je splatná aj daň z príjmov.

Aby Hlásenie o vyúčtovaní dane bolo správne vyplnené, je dôležité podať ho až po spracovaní RZD. Ak zamestnanec o RZD nepožiadal, v programe OLYMP zúčtovanie dane ho (Domov – Zúčtovanie preddavkov) negenerujete.

Hlásenie v elektronickej forme vytvoríte voľbou EXPORTY – Hlásenie.

Vytvorí sa exportný súbor xml, ktorý obsahuje kompletné údaje vrátane časti IV. a V. V exporte zvolíte obdobie, typ výkazu a doplníte dátum vykonania RZD. Ak označíte voľbu zobraz v e-Daniach a máte túto aplikáciu nainštalovanú, po vytvorení súboru sa export načíta v aplikácii eDANE, kde je možné dokument skontrolovať a hneď aj odoslať.
Ročné hlásenie obsahuje 1. a 2. stranu a IV. a V. časť.

1. strana obsahuje informácie o firme.

2. strana Hlásenia obsahuje sumárne údaje z prehľadov a prevodných príkazov. Údaje si skontrolujete s dokumentom Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Pred tlačou si nastavíte rok 2019.

V časti IV. sa uvádzajú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal RZD.
Časť V. obsahuje zamestnancov, ktorým bolo vykonané RZD cez Domov – Zúčtovanie preddavkov (v stĺpci Daň majú zelený príznak).
Ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných vzťahov, v Hlásení musí byť vykázaný len jedenkrát.

Hlásenie o vyúčtovaní a Potvrdenie o podaní tlačiva je možné vytlačiť aj cez Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.04.2020

Kde sa robí Ročné zúčtovanie dane?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vypočítate v OLYMPE v evidencii Zúčtovanie preddavkov, ktorá sa nachádza na záložke Domov. Dôležité je nastaviť si rok 2019, obdobie vykonania ročného zúčtovania, aby ste si nepregenerovali RZD z minulého roku.

Kde sa zadáva príjem od iného zamestnávateľa?

Po vstupe do vygenerovaného ročného zúčtovania cez Oprav môžete dopĺňať a upravovať vygenerované informácie na dvoch záložkách Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Príjem od iného zamestnávateľa vyplníte za záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Kde sa zadáva príjem od iného zamestnávateľa?

Po vstupe do vygenerovaného ročného zúčtovania cez Oprav môžete dopĺňať a upravovať vygenerované informácie na dvoch záložkách Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Príjem od iného zamestnávateľa vyplníte za záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Ako vysporiadať vysoký nedoplatok so zamestnancom?

Pri generovaní mzdy označíte voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, daňového bonusu, zam. prémiu (ak existuje). OLYMP pridá do výplaty celý nedoplatok z RZD. Následne opravíte napr. zložku mzdy Z10 zúčtovanie dane za predchádzajúci rok a upravíte výšku nedoplatku. V ďalšom mesiaci opäť označíte pri generovaní mzdy pridanie výsledku RZD. OLYMP pridá zložku mzdy Z10 a zohľadní len rozdiel. Ak je aj tento nedoplatok vysoký, opäť ponížite výslednú čiastku. Takto môžete nedoplatok rozpúšťať postupne, najneskôr do konca roka.

Ako zohľadniť daňový bonus v RZD, ak si ho mesačne zamestnanec neuplatňoval?

Vstúpite do vytvoreného RZD a v riadku 09 Nárok na daňový bonus  v úhrne za všetky deti kliknite na  list s ceruzkou, zobrazí sa okno Nárok na uplatnenie daňového bonusu.  Na formulári vyplníte rodné číslo dieťaťa a tiež mesiace, za ktoré si zamestnanec dodatočne uplatňuje daňový bonus. Ďalšie dieťa zadáte cez Pridaj.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         19. 3. 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

 

Jednou z možnosti získania daňového zvýhodnenia v ročnom zúčtovaní je uplatnenie odpočtu nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len NČZD) na manžela/manželku.

Podmienky na uplatnenie: manželia žijú v spoločnej domácnosti a zároveň manžel/manželka splní jednu z ďalších podmienok:

 • staral/a sa o vyživované dieťa do 3, resp. 6 rokov dieťaťa,
 • poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bol/a evidovaný/á ako uchádzač o zamestnanie,
 • považoval/a sa za občana so zdravotným postihnutím,
 • považoval/a sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zamestnanec si môže uplatniť NČZD na manžela/manželku vo výške 1/12 NČZD za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky. Takáto NČZD sa znižuje o výšku vlastného príjmu manžela/manželky.

Ak Vás zamestnanec požiadal o vykonanie RZD, je povinný Vám doplniť v Žiadosti o vykonanie RZD informáciu o počte mesiacov, za ktoré si môže uplatniť NČZD a aj výšku príjmu partera.

Olymp za Vás následne prepočíta NČZD na manželku/manžela automaticky podľa vzorca:

(3803,33 – vlastný príjem partnera) / 12 x počet mesiacov počas, ktorých sú splnené podmienky uplatnenia

napr. (3803,33 – 700) / 12 x 4 = 1034,45 €

Zamestnanec uvedie výšku vlastného príjmu partnera a počet mesiacov, za ktoré spĺňa podmienky nároku na uplatnenie NČZD na manželku/manžela v Žiadosti o vykonanie RZD. K uplatneniu toho, čo uvedie zamestnanec v žiadosti, nepotrebujete ďalší doklad, napr. potvrdenie o príjme.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka dôchodcu

 

V ročnom zúčtovaní si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (ďalej len NČZD) maximálne vo výške 3803,33 €. U dôchodcov jej výšku ovplyvňuje aj typ a výška priznaného dôchodku.

Výška NČZD sa nemení = uplatní sa v RZD v celej výške 3803,33 €, napr. ak daňovník:

 • pracoval iba časť roka,
 • je invalidným dôchodcom,
 • je poberateľom akéhokoľvek typu dôchodku až od 02.01.2017.

Výška NČZD sa mení = ak o uplatnenie NČZD požiada v žiadosti o RZD zamestnanec, ktorý bol k 1.1.2017 poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • vyrovnávacieho príplatku.

NČZD sa uplatní vo výške rozdielu NČZD na daňovníka (3803,33 €) a úhrnnej sumy dôchodkov.

V programe stačí v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň vyplniť úhrnnú sumu dôchodkov a program automaticky prepočíta výšku NČZD.

V prehľadnej tabuľke nájdete prepočty nezdaniteľnej časti základu dane pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017 v závislosti od výšky základu dane daňovníka.

V tomto roku pribudlo v RZD niekoľko noviniek, s ktorými sa stretávame prvýkrát.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Prvýkrát za rok 2018 si môže daňovník uplatniť v RZD alebo Daňovom priznaní daňový bonus na zaplatené úroky z hypoték. Zamestnanec bude musieť splniť tieto podmienky:

 • vek 18 – 35 rokov v čase podania žiadosti o úver,
 • príjem maximálne vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, kedy bola žiadosť podpísaná (za rok 2017 bola priemerná mesačná mzda v hospodárstve 954 €, z toho vyplýva, že maximálny priemerný mesačný zárobok zamestnanca musí byť do 1 240,20 €).

Tieto podmienky sleduje už priamo banka pri uzatváraní úveru. Uplatňovať si tento daňový bonus môže zamestnanec maximálne 5 rokov, ktoré bezprostredne plynú za sebou, počnúc mesiacom, kedy sa začal úver úročiť.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch si bude žiadať zamestnanec priamo vo svojej banke. Banka má 30 – dňovú lehotu na spracovanie a vystavenie tejto žiadosti.

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Od 1. 1. 2018 štát rozšíril okruh nezdaniteľných častí základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Uplatniť si ju môžeme iba v RZD alebo v daňovom priznaní, prvýkrát za rok 2018.

NČZD je určená v ročnej výške najviac 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad. Daňovník si môže uplatniť 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 € aj za svoje vyživované dieťa, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Služby, ktoré spadajú do tejto nezdaniteľnej časti, sú aj úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré nie sú preplácané zo zdravotného poistenia.

Viac informácií o Ročnom zúčtovaní dane, nárokoch na NČZD a praktických príkladoch sme spracovali v príručke Ročné zúčtovanie dane za rok 2018.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   25.02.2019

Ak mal zamestnanec v minulom roku viac pracovných vzťahov, môžu vzniknúť 2 situácie:

 1. zamestnanec v evidencii Zúčtovanie preddavkov nie je

Ak mal zamestnanec v minulom roku viacero pracovných vzťahov a pracovný pomer, ktorý bol označený ako základný už skončil, v RZD ho neuvidíme. Vpravo hore, na paneli nástrojov v časti Zobrazenie vyberieme okruh zamestnancov, ktorých chceme vidieť – položky všetky.

V Zúčtovaní preddavkov sa vždy nachádza to osobné číslo, ktoré je označené ako základný pracovný pomer. Ak už pracovný pomer na základnom osobnom čísle skončil, v stĺpci Pracovný pomer je pomlčka.

RZD vygenerujme na zobrazenom osobnom čísle. Program zohľadní príjmy zo všetkých prepojených pracovných pomerov. Na tomto osobnom čísle tlačíme zamestnancovi aj Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (ak by ste dokument tlačili na osobnom čísle, ktoré nie je základný pracovný pomer, bol by prázdny). Vysporiadanie RZD robíme už len na tom osobnom čísle, ktoré je aktuálne vo Výpočte miezd.

 1. zamestnanec sa v evidencii Zúčtovanie preddavkov nachádza viackrát

Situácia nastane vtedy, ak v programe chýba vzájomné prepojenie pracovných pomerov. Je potrebné súbeh v Personalistike na karte Pracovné pomery zaevidovať dodatočne a až následne zamestnancovi na základnom pracovnom pomere vygenerovať ročné zúčtovanie dane.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  22.06.2020

Požiadal Vás zamestnanec, prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, o doplatenie daňového bonusu? Ako mu ho uplatníte v ročnom zúčtovaní?

 

Ako doplatiť DB v ročnom zúčtovaní?

 

Zamestnanec má 2 deti, jedno má 4 roky a druhé 8 rokov. Od januára 2019 do júna 2019 bol evidovaný na Úrade práce. K zamestnávateľovi nastúpil v júli 2019. Podpísal si vyhlásenie, kde si uplatnil daňový bonus na tieto deti. Daňový bonus mu bol mesačne uplatnený za obdobie 7-12/2019. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadal o doplatenie DB. Zdaniteľný príjem za rok 2019 dosiahol vo výške 6 836,57 €. Doplatenie daňového bonusu vykonáte po vstupe cez Oprav do vygenerovaného ročného zúčtovania za rok 2019. V riadku 09 stlačíte , čím sa sprístupní okno Nárok na uplatnenie daňového bonusu.

 

 

V ňom označíte mesiace, za ktoré sa má DB doplatiť. Ak sa má DB uplatniť za celý rok, označíte pole 1-12. Na základe označených mesiacov program prepočíta nárok na DB, pričom zohľadní aj vek dieťaťa.

 

 

Ak by mal zamestnanec ďalšie dieťa, na ktoré si DB počas roka neuplatňoval, doplníte ho prostredníctvom tlačidla Pridaj. Program akceptuje zadanie rodného čísla, alebo dátumu narodenia v tvare dd.mm.rrrr.

 

 

Po uložení údajov program upraví nárok na daňový bonus v riadku 09, ktorý porovná s priznaným a vyplateným daňovým bonusom v riadku 10. Rozdiel vykáže v riadku 11, ako Bonus na vyplatenie (+), alebo v riadku 13 Bonus na vybratie (-).

 

Zamestnanec, si môže na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, uplatniť daňový bonus. V roku 2019 to bola suma 22,17 €/mesačne na vyživované dieťa po dovŕšení 6 rokov veku života. Ak išlo o dieťa do dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa bola to do marca 2019 suma 22,17 €/mesačne a od apríla 2019 suma 44,34 €/mesačne.  Podmienkou doplatenia daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 je dosiahnutie minimálneho zdaniteľného príjmu vo výške 3 120 €.

 

Ak by zamestnanec nedosiahol minimálnu výšku zdaniteľného príjmu a DB by mu bol douplatnený  v ročnom zúčtovaní, program Vás pri ukladaní ročného zúčtovania upozorní, že zdaniteľný príjem zamestnanca nie je aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

 

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.2.2020

 

Vykonali ste zamestnancom ročné zúčtovanie dane a potrebujete s nimi vysporiadať výsledok?

Vysporiadanie výsledkov RZD v programe OLYMP

Vysporiadanie výsledkov z RZD vykonáte v programe OLYMP v evidencii Výpočet miezd. Výsledok z RZD, či už preplatok alebo nedoplatok, sa vo výplate zamestnanca pridáva nasledujúcimi zložkami mzdy:

Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok,

Z15 – zúčtovanie daňového bonusu za predchádzajúci rok,

Z16 – zamestnanecká prémia,

Z17 – zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky.

 Ako pridať výsledok RZD do výplaty? 

Program OLYMP umožňuje pridávanie výsledkov RZD do miezd zamestnancov 3 spôsobmi:

 • automaticky – cez Nastavenia – Nastavenia – v poli s názvom Mesiac pre automatické zúčtovanie preddavku dane si nastavíte mesiac, v ktorom má program preniesť všetky výsledky vygenerovaných ročných zúčtovaní do výplat zamestnancov,
 • poloautomaticky – ak počas generovania výplat označíte voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu (ak existuje),
 • manuálne – do vygenerovanej výplaty vstúpite cez tlačidlo Oprav a následne cez tlačidlo Pridaj pridáte príslušnú zložku mzdy Z10, Z15, Z16 alebo Z17. V prípade ručného zadávania zložiek mzdy do výplat sa nedoplatky uvádzajú záporným číslom.

Preplatky vyplývajúce z RZD

Zamestnávateľ je povinný preplatky zamestnanca, dodatočne uplatnený daňový bonus, daňový bonus z úrokov a zamestnaneckú prémiu vyplatiť zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2020 (najneskôr v aprílovej výplate, t. j. v máji 2020, ak máte výplatný termín nasledujúceho mesiaca).

Nedoplatky vyplývajúce z RZD

Nedoplatok vyplývajúci z RZD presahujúci sumu 5 € je potrebné zamestnancovi zraziť najneskôr do konca roka 2020.

Nedoplatky zamestnanca vo výške 5 € a menej je nevyhnutné zraziť zamestnancovi len v prípade, ak:

 • daňový nedoplatok bol znížený o sumu daňového bonusu uplatneného v RZD a výsledná suma je 5 € a menej,
 • zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, pretože chce darovať 2 %, resp. 3 % zo svojej zaplatenej dane.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   19.03.2020

V prípade, že zamestnancovi pri výpočte ročného zúčtovania preddavkov dane vychádza nedoplatok do sumy 5 Eur (vrátane 5 Eur), tento nemusíte zohľadniť (odpočítať) vo výplate. Pozor však, lebo tento nedoplatok nemusíte vysporiadavať len u takého zamestnanca, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1/ tento zamestnanec si pri ročnom zúčtovaní dane dodatočne neuplatňoval daňový bonus

2/ tento zamestnanec nebude zo svojej dane poukazovať 2% neziskovým organizáciám

Obidve skutočnosti Vám zamestnanec potvrdí na Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, takže by nemal byť problém zistiť, ktorému zamestnancovi takýto nedoplatok nemusíte vysporiadavať.  Čo sa týka programu Olymp, v prípade, že po vypočítaní zúčtovania zistíte, že zamestnanec má nedoplatok 5 Eur (prípadne menej) a na základe údajov z jeho Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane zistíte, že tomuto zamestnancovi nie je potrebné nedoplatok vysporiadavať, takémuto zamestnancovi jednoducho zúčtovanie (zložkou mzdy Z10-zúčtovanie dane) neprenesiete do Tvorby výplaty.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.10.2016

Údaje o dovolenke (8)

Dočerpanie dovolenky

S blížiacim sa koncom roka treba zamestnancov informovať o zostatku dovolenky, aby si mohli vyčerpať zvyšok dovolenky do konca roka. V Olympe na to slúži dokument Čerpanie dovolenky (Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky).

Ak by si zamestnanec nevyčerpal dovolenku, napr. z roku 2019, môže si ju ešte preniesť do roku 2020. V roku 2020 si bude zamestnanec čerpať najskôr túto dovolenku.

Zamestnanec mal v roku 2018 nárok 5 týždňov dovolenky (25 dní). Zostalo mu 6 dní dovolenky, ktorá sa preniesla do roku 2019. V roku 2019 si nečerpal žiadnu dovolenku. Čo sa stane v roku 2020?

116 ods. 2 Zákonníka práce
Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak má zamestnanec nárok na 5 týždňov dovolenky a v roku 2019 nevyčerpal žiadnu dovolenku, teda jeho nárok spolu bude v decembri 2019:

– za rok 2019 25 dní,
– za rok 2018 6 dní.

Zamestnancovi podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce patrí náhrada mzdy za 5 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2018. V roku 2020 bude mať teda zamestnanec 25 dní dovolenky z roku 2019 a nárok na novú dovolenku.

Prečo zamestnávateľ preplatí iba 5 dní a nie 6?

Zamestnávateľ podľa §116 ods. 2 preplatí náhradu dovolenky len za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne základnej výmery dovolenky. V našom prípade je základná výmera 5 týždňov, teda zamestnávateľ môže preplatiť 1 týždeň, čo je u tohto zamestnanca v dňoch 5 dní.

Zamestnávateľ preplatí 5 dní dovolenky a 1 deň dovolenky mu prepadne. 5 dní dovolenky z roku 2018 preplatíte zložkou mzdy 311 – preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu PN, materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo bol uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, dovolenka mu neprepadne, ale sa prenáša do ďalšieho roka. Po skončení vyššie uvedených neprítomnosti je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi čerpanie dovolenky.

S novým rokom nabehnú aj nové dni dovolenky. Zabúdať, ale netreba ani na dovolenku, ktorú si zamestnanci nevyčerpali  v predchádzajúcom roku a prenášajú si ju do toho aktuálneho. Vysvetlíme si, ako správne postupovať v OLYMPE pri evidencií dovolenky a ako zabezpečiť bezchybný prenos nevyčerpanej dovolenky. 

Nárok na dovolenku

 Personalistike zamestnanca, na karte Mzdové údaje odporúčame evidovať dovolenku ako ročný nárok. Na základe tohto nastavenia, program na začiatku roka automaticky pridá zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, novú výmeru dovolenky na celý nasledujúci kalendárny rok.

 

Tým zamestnancom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, prizná pomernú časť dovolenky, ale až po odpracovaní 60 pracovných dní. Priznaný nárok na dovolenku ovplyvňuje vek zamestnanca, ďalšia alebo dodatková dovolenka, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve a od 1. 1. 2020 aj skutočnosť, či sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pre evidenciu dovolenky nastavenie ručne zadané, je potrebné myslieť na to, že OLYMP nepridá zamestnancovi nárok na dovolenku automaticky v súlade s platnou legislatívou, ale očakáva manuálny vstup mzdára. Znamená to, že je potrebné zamestnancovi pridávať vždy na začiatku roka, alebo pri evidencií nového zamestnanca do Personalistiky dovolenkový nárok manuálne.

 Ďalšou možnosťou evidencie dovolenky je mesačný nárok, ktorý je podobný ako ročný nárok, avšak zobrazí iba nárok zamestnanca za daný mesiac. V praxi teda program uvádza skutočný nárok na dovolenku v aktuálnom mesiaci, ktorý závisí od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru. 

Prenos dovolenky

 Zamestnanci, ktorí si k 31. 12. 2019 nevyčerpali dovolenku z roku 2019, si zostatok dovolenky prenášajú do roka 2020. Pre správny prenos zostatkov dovolenky odporúčame spustiť prepočet dovolenky v januári 2020 (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky) s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky v aktuálnom roku.

 

 

 

nformácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                     13.1.2020

 

 

           

 

 

 

Nastupuje zamestnanec do pracovného pomeru alebo končí pracovný pomer a potrebujete zistiť nárok na dovolenku, resp. jej zostatok? Pri prepočte Vám pomôže Dovolenková kalkulačka, ktorú nájdete na záložke Mzdové funkcie.

Ako kalkulačka vypočítala nárok na dovolenku?

Zamestnanec má 25 rokov, nárok na dovolenku sú 4 týždne, pracuje 5 dní v týždni, takže jeho celoročný nárok je 20 dní (4 týždne x 5 dní v týždni). Keďže zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 5. 6. 2020, má nárok len na pomernú časť za odpracované celé mesiace, teda 20 / 12 x 6 = 9,9999 = 10 dní.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

Dovolenka v novom roku

Aj vy ste rozmýšľali nad tým, prečo program niektorým zamestnancom pridal v januári celoročný nárok na dovolenku a iným nie? Program dovolenku na začiatku roka pridáva v závislosti od toho, či má zamestnanec zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú.

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú

Takémuto zamestnancovi program pridá na začiatku roka celoročný nárok na dovolenku v závislosti od jeho zákonného nároku. Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne. Zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa (a má menej ako 33 rokov) má nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov. Počet dní dovolenky sa odvíja aj od úväzku zamestnanca.

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, má 28 rokov, úväzok 40 hodín a nestará sa o dieťa. Jeho ročný nárok na dovolenku je 20 dní (nárok 4 týždne x počet pracovných dní z úväzku tzn. 5). Iný zamestnanec pracuje na úväzok 37,5 hodín a 3,5 dňa, má 35 rokov a zmluvu má uzatvorenú na dobu neurčitú. Jeho nárok na dovolenku bude 5 x 3,5 = 17,5 dňa.

Zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú

Pri ročnom nároku program na začiatku roka pridáva nárok na dovolenku postupne a to za každých 21 odpracovaných dní 1/12 celkového ročného nároku. Plný ročný nárok až po odpracovaní 60 dní.

Dovolenku si jednoducho skontrolujete v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Pri sledovaní nároku na dovolenku si môžete vybrať z 3 možností:

 • ročný nárok – program pridáva dovolenku automaticky s ohľadom na vek zamestnanca, evidovanú starostlivosť o dieťa, pracovný úväzok a prípadnú ďalšiu či dodatkovú dovolenku,
 • mesačný stav – program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru,
 • ručne zadané – umožňuje nárok na dovolenku zadať užívateľovi ručne.

Ak ste pri spracovaní decembrových výplat mali už v ročnom kalendári pridaný mesiac január, odporúčame cez Mzdové funkcie spustiť Prepočet dovolenky – S prenosom zostatku z predošlého roku.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           14.04.2020       

 

Leto je obdobím zvýšeného čerpania dovolenky. Nová verzia OLYMP 20.50 Vám prináša nový dokument Prehľad dovolenky, s ktorým rýchlo získate informácie, aký nárok na dovolenku má zamestnanec. So zostavou Profesionál si navyše k čerpaniu vytlačíte dovolenkové lístky, či pridáte schválenú dovolenku do výplat.

Prehľad dovolenky

S novým dokumentom Prehľad dovolenky získate prehľad nielen o  nároku na dovolenku v danom roku, ale aj o presnom nároku na dovolenku k zvolenému mesiacu, čerpaní v danom mesiaci, ale aj v aktuálnom roku a zostatku dovolenky. Dokument si zobrazíte cez Tlač – Tlač – Dovolenka – Čerpanie dovolenky – Prehľad dovolenky.

Dovolenkové lístky

Ak ste zamestnancom schválili naplánované dovolenky a máte zostavu Profesionál, dovolenkové lístky nemusia zamestnanci  vypĺňať ručne. Vytlačte im ich priamo z programu. Stačí, ak máte v Pláne dovoleniek (Domov – Plán dovoleniek) evidovanú Schválenú dovolenku.

Dovolenkový lístok s obdobím od do podľa schválenej dovolenky v Pláne dovolenky (Domov – Plán dovoleniek)  vytlačíte cez Tlač – Tlač – Dovolenka – Dovolenkový lístok. Stačí ho len dať podpísať zamestnancovi.

Pridanie dovolenky do mzdy

Schválenú dovolenku z Plánu dovoleniek (Domov – Plán dovoleniek) pridáte automaticky do miezd zamestnancov. Stačí pri generovaní miezd označiť voľbu Pridať schválenú dovolenku z plánu.

Program prenesie dovolenku do mzdy zamestnanca zložkou mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku a po uzávierke mesiaca (Domov – Mesačná uzávierka, alebo Domov – Kalendár – Uzavri) ju v Pláne dovoleniek prehodí na Čerpanú dovolenku.

 

Ak po skončení účtovného obdobia zamestnávateľ eviduje u zamestnancov nevyčerpané dovolenky, má povinnosť vytvárať finančnú rezervu na ich čerpanie v nasledujúcom roku.

Kedy tlačiť Rezervu na nevyčerpanú dovolenku?

Kompletne spracujete mzdy za december 2019 a pridáte mesiac január 2020. Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (Tlač – Tlač – Dovolenky – Rezerva na nevyčerpanú dovolenku ) vytlačíte až vo verzii 20.00 (prípadne vyššej), aby program zohľadnil platnú legislatívu pre tvorbu rezervy na rok 2020.

 

Na Tlačovom formulári zvoľte Obdobie mesiac január 2020.

 

Pred tlačou Rezervy na nevyčerpanú dovolenku odporúčame spustiť prepočet dovolenky v januári 2020 (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky) s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky.

Pre zamestnancov, ktorí v 4. štvrťroku nepracovali z dôvodu vyňatia (napr. materská dovolenka, rodičovská dovolenka a iné), program uvedie na Rezervu na nevyčerpanú dovolenku naposledy použitý hodinový priemerný zárobok vo výplate. Takýmto zamestnancom už nemusíte generovať januárovú výplatu a zadávať pravdepodobný priemerný zárobok.

Ak zamestnancovi vychádza priemer nižší, ako minimálny mzdový nárok, tak program automaticky na rezervu uvedie priemer vo výške minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2020.

Ak máte vo firme účtovný rok iný ako bežný kalendárny rok, Rezervu na nevyčerpanú dovolenku tlačíte až v prvom mesiaci hospodárskeho roku. Hospodárky rok si môžete nastaviť cez Organizácia – Podnik, kde označíte voľbu Účtovný rok firmy je hospodársky rok. Následne vyberiete, od akého mesiaca sa začína hospodársky rok vo Vašej firme.

Na dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku program uvedie iba tých zamestnancov, ktorým zostala nevyčerpaná dovolenka z predchádzajúceho roka.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.1.2020

Novinkou roka 2020 je, že aj zamestnanci, ktorí ešte nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, majú nárok na 5 týždňovú základnú výmeru dovolenky.

 

Kedy program zohľadní vyšší nárok?

 

V Personalistike na karte Rodinné údaje zadáte na záložke Starostlivosť o dieťa – dovolenka, obdobie starostlivosti o dieťa. Na základe tohto zadania OLYMP automaticky zohľadní zamestnancovi vyšší nárok na dovolenku.

 

 

 

Vyšší nárok na dovolenku si môžete skontrolovať v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   7.2.2020

 

 

 

Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. V letnom období si zamestnanci čerpajú dovolenku vo väčšom rozsahu ako v inom období roka. V tejto infospráve si ukážeme, ako jednoducho  a rýchlo získate prehľad o aktuálnom zostatku dovoleniek vašich zamestnancov.

Zostatok dovolenky v Personalistike

Aktuálny zostatok dovolenky zamestnancov nájdete cez menu Domov – Personalistika v stĺpci Zvyšná dovolenka.

V zostave Profesionál si môžete zostatok dovolenky zamestnancov vyexportovať do Excelu. V spodnej časti cez logo Excelu   sa vám zobrazí formulár Upresnenie exportu do Excelu, kde si označíte Osobné číslo, Meno, Priezvisko a Dovolenka zvyšok.

Dokument čerpanie dovolenky

Cez Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky nájdete dokument Čerpanie dovolenky. Dokument obsahuje podrobné údaje o čerpaní dovolenky v zvolenom období  –  dni čerpania, nárok, krátenie, zvyšok dovolenky, aktuálny priemer na dovolenku a vyplatenú čiastku za dovolenku.

 

Ak potrebujete zistiť čerpanie dovolenky od začiatku roka, do aktuálneho mesiaca, do Obdobia od zvolíte: Január, Obdobie do: aktuálny mesiac.

 

 

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       29.06.2020

Prevodné príkazy (5)

V OLYMPE je možné generovať prevodné príkazy aj na strediská.
Prioritne je pri generovaní nastavené členenie za celú firmu bez členenia. Okrem tejto voľby je možné vybrať:

– generovanie prevodného príkazu s členením na strediská až do štvrtej úrovne, pričom program vytvorí samostatný prevodný príkaz za každé stredisko zadané v Personalistike zamestnanca na karte Prac. údaje a prostriedky.

– generovanie prevodného príkazu len za zvolené stredisko. Program ponúkne možnosť výberu strediska zadaného v Štruktúre podniku. V prípade, ak sa má prevodný príkaz generovať vrátane podstredísk označíte voľbu vrátane podstredísk.

Pri tvorbe prevodného príkazu sa nachádzajú aj (fiktívne) prevodné príkazy, ktorých členenie na strediská nie je možné, vzhľadom na to, že tieto údaje je potrebné vykazovať za celú firmu. Ide o:

 • Poukázanie daňového bonusu,
 • Poukázanie zamestnaneckej prémie,
 • Poukázanie daňového bonusu na zaplatené úroky,
 • Vrátenie preplatku z RZD,
 • Vrátenie preplatku preddavkovej dane,
 • Vrátenie preplatku zrážkovej dane.

Ak pri tvorbe prevodného príkazu označíte voľby Zohľadniť finančné pohyby a Spojiť platby na rovn. účty a s rovn. symbolmi alebo Rozčleniť poistné a vyberiete možnosť generovania prevodného príkazu na strediská, program zohľadní tieto funkcie podľa zadaných stredísk.

V prípade, ak v predchádzajúcom období vznikol preplatok, resp. nedoplatok na preddavkovej dani, program automaticky vygeneruje ďalší riadok v prevodnom príkaze s preddavkovou daňou, kde tento rozdiel vysporiada.

 

Pri generovaní prevodného príkazu na strediská môže nastať situácia, že odvod na Daňový úrad bude na jednom stredisku záporný (napr. z dôvodu, že daňový bonus je vyšší ako odvodová povinnosť) a na ďalšom kladný. Ak bude na nejakom stredisku prevod na daň záporný, tento prevod je potrebné vymazať. Následne ručne znížite kladný prevod na daň na inom stredisku o čiastku mínusovej dane z vymazaného prevodného príkazu. Z toho dôvodu tiež odporúčame prevodný príkaz na daňový úrad generovať za celú firmu.

Ak nie je vytvorený žiaden prevodný príkaz bez členenia a existuje nejaký zostatok na dani, program pri mesačnej uzávierke a pri tlači/exporte Prehľadu na DÚ upozorní na to, že je potrebné dogenerovať prevodný príkaz bez členenia so zohľadnením finančných pohybov.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              22.06.2020    

 

4 najčastejšie dôvody prečo Olymp nevygeneruje odvod dane

 

Každý mesiac spracujete mzdy a následne vytvoríte prevodné príkazy. Avšak tentokrát program nevygeneroval odvod na daňový úrad. Prečo? Dôvodov môže byť hneď niekoľko:

1. Nízky príjem zamestnancov – program Olymp nevygeneruje odvod na daňový úrad, pretože základ dane zamestnancov je nižší, alebo rovný nezdaniteľnej časti základu dane, a teda zamestnávateľ nemá odvodovú povinnosť voči daňovému úradu.
2. Preplatok z DB – táto situácia môže vzniknúť vtedy, ak je v mesiaci výška zrazených preddavkov nižšia ako výška vyplateného daňového bonusu. Tieto dve položky sa spolu započítajú a ak sa situácia opakuje v celom štvrťroku, zamestnávateľ na jeho konci požiada daňový úrad prostredníctvom mesačného prehľadu o vrátenie preplatku z daňového bonusu.
3. Preplatok z RZD – takáto situácia môže vzniknúť v prípade, ak ste robili RZD a vznikol Vám preplatok, ktorý je vyšší, ako odvodová povinnosť v aktuálnom mesiaci. Program Olymp si sleduje výšku preplatku z RZD zadaného v mzdách a zohľadňuje ho pri tvorbe prevodného príkazu. Program si pamätá tieto preplatky v rámci celého roka, resp. do obdobia, kedy preplatok RZD zadaný v mzdách nebude úplne vysporiadaný a rozpustený.
4. Preplatok z minulých období – Ak program vidí, že bol v minulom období vytvorený prevodný príkaz na vyššiu sumu, ako bol právny dôvod, alebo ak bol duplicitne vygenerovaný prevodný príkaz, vníma to tak, že ide o preplatok na dani a nevidí dôvod na ďalšiu úhradu dane.

Všetky tieto situácie si môžete skontrolovať prostredníctvom dokumentu Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Stĺpec zrazená – program uvádza zrazenú daň z vygenerovaných výplat.
Stĺpec odvodová povinnosť – zrazená daň +/- výsledok z RZD +/- DB. Informácia v tomto stĺpci je totožná ako riadok 7 na mesačnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch.
Stĺpec upravená – program vypočíta, keď je od zrazenej dane odpočítaný preplatok z RZD (resp. pripočítaný nedoplatok z RZD), daňový bonus a prípadné preplatky a nedoplatky z predchádzajúcich mesiacov.
Stĺpec uhradená – tento údaj je prevzatý z prevodných príkazov, druh daň. úrad – preddavok. Ak sa v niektorom riadku nachádza !, znamená to, že v danom mesiaci nebol vygenerovaný prevodný príkaz na daňový úrad.
Stĺpec požiadaná/vrátená – tu sa zobrazuje informácia o dani, o ktorú si požiadala organizácia z dôvodu mylnej úhrady. Informáciu o vrátenej platbe program uvedie iba v prípade, ak cez evidenciu prevodných príkazov je vygenerovaný prevodný príkaz „vrátenie preddavkovej dane“.
Stĺpec uhradiť – je súčtový riadok. Znamená to, že ak sa tu nachádza suma so zápornou hodnotou, ide o preplatok. Ak je tu uvedená čiastka s kladnou sumou, vtedy má zamestnávateľ nedoplatok. Ak sa v tomto stĺpci nachádza nula, znamená to, že daň je vysporiadaná.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  2.3.2017

Po vygenerovaní prevodného príkazu OLYMP nevytvoril príkaz na Daňový úrad? Dôvodov môže byť viacero, ktoré jednoducho zistíte v tlačovej zostave Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Ak zistíte, že sa Vás týka jeden z uvedených dôvodov, prečo OLYMP nevygeneroval prevodný príkaz na Daňový úrad, tak odporúčame upraviť prevodný príkaz do takého stavu, ako bol reálne uhradený na Daňový úrad. Pre viac informácií o Generovaní prevodných príkazov sa dozviete v bezplatnom videonávode.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       29.11.2019    

V tejto infospráve si ukážeme, ako môžete v evidencii Prevodné príkazy rozčleniť poistné za zamestnanca a zamestnávateľa.

Rozčlenenie poistného za zamestnávateľa a zamestnanca

Od verzie programu OLYMP 20.35 je možné pri generovaní prevodných príkazov (Domov – Prevodné príkazy) označiť voľbu Rozčleniť poistné.

Po zapnutí tejto voľby sa v prevodnom príkaze rozdelí suma poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a DDS na odvod za zamestnanca a za zamestnávateľa. Ak poistné za zamestnávateľa budete uhrádzať neskôr, položky poistného za organizáciu z pôvodného prevodného príkazu jednoducho vymažete.

Pre rýchlejšie vymazanie jednotlivých položiek môžete použiť hromadné označenie a vymazanie. Cez voľbu Označ hromadne označíte jednotlivé prevody podľa dôvodu príkazcu. Následne všetky označené prevody naraz vymažete cez voľbu Vymaž – označené záznamy.

Dogenerovanie ďalšieho prevodného príkazu – poistné za zamestnávateľa

Chcete zvlášť vygenerovať prevodný príkaz, ktorý bude obsahovať len poistné za zamestnávateľa (ktoré bolo v predchádzajúcom kroku vymazané)?

Opäť zvolíte generovať prevodný príkaz za daný mesiac, pričom označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby.

Program Vám vygeneruje nový prevodný príkaz za rovnaké obdobie, ktorý bude obsahovať len položky poistného za zamestnávateľa.

Takýmto spôsobom si môžete kedykoľvek dogenerovať len tie prevody, ktoré boli z pôvodného prevodného príkazu vymazané.

Dogenerovanie prevodných príkazov cez voľbu Zohľadniť finančné pohyby použijete aj v prípade, že ste po vygenerovaní prevodných príkazov za konkrétny mesiac ešte robili úpravy vo vypočítaných mzdách. Program OLYMP Vám v tomto prípade dogeneruje len vzniknuté rozdiely súm.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.05.2020

O vyplatený daňový bonus (DB) mesačný alebo z ročného zúčtovania dane (zložka mzdy Z15 – zúčtovanie bonusu za predchádzajúci rok) zamestnávateľ mesačne znižuje preddavky na daň. Pokiaľ výška vyplateného DB je vyššia ako preddavková daň, môže požiadať daňový úrad o jeho vrátenie. O vrátenie vyplateného DB požiada prostredníctvom mesačného prehľadu v časti III.

V programe je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Poukázanie daňového bonusu v poslednom mesiaci daného štvrťroka.

Zamestnávateľ môže požiadať o vrátenie DB prostredníctvom mesačných prehľadov štvrťročne, a to len v mesiacoch marec, jún, septemberdecember.

 Ako vygenerovať prevodný príkaz na vrátenie DB?

Na základe vygenerovaného prevodného príkazu program v Prehľade o zrazených preddavkoch v III. časti automaticky označí voľbu Žiadame o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a uvedie sumu.

Vysporiadanie preplatku z DB si môžete skontrolovať s dokumentom Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                06.07.2020

Odvody poistného (4)

Poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov, ktoré zamestnanec aj zamestnávateľ zaplatia. Rozdielna výška odvodového zaťaženia závisí od poberania konkrétneho typu dôchodku.

Ak je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku v jeho Personalistike na karte Dôchodky a invalidita vyberiete dôchodok 1) starobný dôchodok.

 

Aké odvody sa neplatia pri poberaní starobného dôchodku?

 

Miera invalidity, ktorá bola zamestnancovi priznaná, má rozdielny dopad na platenie odvodov. Z hľadiska výpočtu odvodov sa rozlišuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť medzi 40 – 70 % a viac ako 70 %.

V prípade, ak zamestnanec má zdravotné obmedzenie v rozmedzí medzi 40 až 70 %, na karte Dôchodky a invalidita zaevidujete 3) invalidný dôchodok – invalidita 40-70 %. Program automaticky prenesie tento údaj aj na záložku Zdravotné obmedzenia.

 

 Aké poistné sa neplatí, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu 40 – 70 %?

Ak zamestnanec stratil schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou o viac ako 70%, je potrebné na karte Dôchodky a invalidita vybrať dôchodok 4) invalidný dôchodok – invalidita nad 70%. Program automaticky prenesie tento údaj aj na záložku Zdravotné obmedzenia.

 

Aké odvody sa neplatia, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 %?

Pri evidovaní dôchodku, je veľmi dôležité vybrať správny dôchodok. Nesprávny výber dôchodku môže spôsobiť, že zamestnancovi nebude správne vypočítaná mzda. Napr. ak vyberiete jednu z možností:

 • dovŕšenie dôchodkového veku
 • žiadosť o invalidný dôchodok
 • žiadosť o starobný dôchodok

tak tieto voľby majú vplyv na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Nielen poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov do inštitúcií. Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu Zdravotne ťažko postihnutých občanov, platia polovičné sadzby poistného ZP, t. j. zamestnanec namiesto 4% platí 2% a zamestnávateľ namiesto 10% platí len 5%.

To, že je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP zaevidujete v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita na záložke Zdravotné obmedzenia.

Použité skratky
DoVP – dohoda o vykonaní práce
DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti
PvN – poistenie v nezamestnanosti
ZP – zdravotné poistenie
NP – nemocenské poistenie
IP – invalidné poistenie

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  22.06.2020

 

Od 1. júla 2018 si dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce (DVP) a dohody o pracovnej činnosti (DPČ) môže uplatniť na jednu dohodu v mesiaci odvodovú úľavu do 200 €, z ktorej nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Táto úľava sa týka len poberateľov

 • starobného dôchodku
 • predčasného starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku
 • výsluhového dôchodku, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek
 • invalidného výsluhového dôchodku.

Pre uplatnenie odvodovej úľavy musí zamestnanec zamestnávateľovi písomne oznámiť uplatnenie výnimky (príp. písomne informovať o skončení uplatňovania výnimky) a predložiť mu písomné čestné vyhlásenie k dohode. (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode – dôchodca).

Výnimku si môže dohodár – dôchodca pracujúci na DVP prípadne DPČ uplatňovať len:

– odo dňa vzniku dohody, ak zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu,
– od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky.

1. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) odo dňa vzniku dohody (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia priamo pri vytváraní pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

2. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) už na existujúcej dohode (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Ak si dohodár – dôchodca neuplatňuje výnimku z DP, prihlasujeme ho na SP pod rovnakými kódmi tak ako doteraz – 3, 4, 5, 6. V prípade uplatnenia výnimky z DP od vzniku dohody, prihlasujeme na SP pod novými kódmi – 33, 44, 55, 66. Pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia počas trvania dohody, používame nové kódy pre prihlásenie a odhlásenie na SP – 19, 20, 21, 22.

Taktiež sme pripravili prehľadnú tabuľku s novými kódmi pre Sociálnu poisťovňu.

 

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          10.08.2018

 

Keďže ide o poberateľa starobného dôchodku v evidencii Personalistika, na karte Dôchodky a invalidita je potrebné zadať typ dôchodku “1) Starobný dôchodok“!

Zdravotné poistenie predčasných starobných dôchodcov

 

Od verzie 18.50 pribudla v programe možnosť evidovať obdobia, počas ktorých je zamestnancovi pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku. Tieto obdobia je potrebné správne evidovať pri dohodároch – predčasných starobných dôchodcoch.

Odvody na zdravotné poistenie

Ak je dohodár poberateľom predčasného starobného dôchodku, neplatí z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce odvody na zdravotné poistenie. Vyplýva to z novelizovaného § 10 ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení.

Ak dohodárovi Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku pozastaví, odvody na zdravotné poistenie sa platia. Takéhoto dohodára aj prihlasujeme do zdravotnej poisťovne kódom 2D, tak ako doteraz.

Dohodár, ktorý má predčasný starobný dôchodok priznaný, je povinný zamestnávateľovi oznámiť zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti (§ 23 ods. 6).

 

Evidencia v programe

Pozastavenie nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia dôchodkov, ak máte vybraný typ dôchodku 2) predčasný starobný dôchodok.

Ako „Obdobie od“ zadáte dátum, od ktorého bola výplata predčasného starobného dôchodku pozastavená. Ako „Obdobie do“ evidujete deň, predchádzajúci dňu, od ktorého opätovne vznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.