Časté otázky pre produkt OLYMP

Tvorba výplaty (64)

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov“ (§ 118 ods. 4 ZP). Ide o dobrovoľnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

„14. plat“ sa vypláca výlučne v decembri príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde za mesiac november, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca. Ak je výplatný termín bežného mesiaca, zúčtovaný bude v decembrovej výplate.

Podmienky pre 14. plat

Aby bol „14. plat“ odvodovo zvýhodnený, musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

 • musí byť vyplatený v decembri,
 • aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • v tomto roku bol vyplatený odvodovo zvýhodnený „13. plat“,
 • pracovný pomer zamestnanca trval k 31. 10. kalendárneho roka aspoň 48 mesiacov.

Ak nie sú horeuvedené podmienky splnené, OLYMP neuplatní odvodovú úľavu. V roku 2019 sa po splnení zákonom stanovených podmienok „14. plat“  neplatí  zdravotné poistenie, sociálne poistenie a ani daň do výšky najviac 500€.

V OLYMPe zadáte „14. plat“ zložkou mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat).                  

 

Aby ste vedeli posúdiť nárok na uplatnenie „14. platu“ u jednotlivých zamestnancov, v OLYMPe nájdete zostavu Zoznamy pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat.

   

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“ (§ 118 ods. 4 ZP). Ide o dobrovoľnú, nie povinnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

„13. plat“ sa vypláca výlučne v júni príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde v máji.

 

Aby bol „13. plat“ odvodovo zvýhodnený, musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

 • musí byť vyplatený v júni,
 • aspoň vo výške 500 €,
 • pracovný pomer zamestnanca trval k 30. 4. kalendárneho roka aspoň 24 mesiacov.

Aby bol „13. plat“ v roku 2019 daňovo a odvodovo zvýhodnený, stačí, ak bude vyplatený aspoň vo výške 500 € (nemusí byť vo výške priemerného mesačného zárobku, ako to bolo v roku 2018).

„13. plat“ je v roku 2019 do výšky 500 € oslobodený nielen od odvodov na zdravotné poistenie, ale aj od dane. Toto platí za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie zvýhodnenia. Sociálne poistenie sa platí naďalej z celej výšky.

V Olympe zadáte „13. plat“ zložkou mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13 plat).

 

Či zamestnanci spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňovo – odvodového zvýhodnenia pre „13. plat“ si môžete overiť v tlačovej zostave Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat.

Dokument sa dá tlačiť len v máji a v júni, potom pre posúdenie nároku pre 14. plat v novembri a decembri.

Efektívne pridávanie novej zložky mzdy

 

Pri pridávaní novej zložky mzdy nie je potrebné prácne vyhľadávať zložku v Mzdovej osnove. Stačí v políčku Zložka mzdy zadať časť kódu alebo názvu a program automaticky vyhľadá všetky zložky mzdy, ktoré vyhovujú zadanému textu. Potom už len jednoducho zo zoznamu vyberiete požadovanú zložku mzdy.

Kliknutím na tlačidlo šípky v pravej časti formulára sa zobrazí informatívna bočná karta, v ktorej si môžete pozrieť bližší popis zložky mzdy (odvolávka na Zákonník práce, spôsob zdanenia, hrubá mzda, odvod do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a rozúčtovanie do podvojného účtovníctva).

Tlačidlom rýchlejšie pridáte ďalšiu zložku mzdy danému zamestnancovi. Stlačením tohto tlačidla uložíte aktuálne pridávanú zložku mzdy a zároveň pridáte ďalšiu zložku mzdy.

Počet hodín v zadaných zložkách mzdy je možné upravovať 2 spôsobmi:
1/ priamo v zložke mzdy stlačením tlačidla Označ / Odznač pracovné dni (v závislosti od toho, či prevažujú označené alebo neoznačené dni),
2/ vo výplate na záložke Zložky mzdy v spodnej časti okna v riadku s kalendárom.

Vo Výpočte mzdy a v Personalistike sa nachádzajú šípky, pomocou ktorých je možné prechádzať na nasledujúceho a predchádzajúceho zamestnanca.

 

 

 

 

 

Hromadné funkcie

 

Vo verzii Olymp Profesionál máte možnosť využívať Hromadné funkcie, ktoré umožňujú hromadne pridávať alebo upravovať: Zložky mzdy, Zrážky, Stredisko, Zmeny pracovnej zmluvy, zadávanie neprítomnosti, dovolenku.

Uvedené možnosti zadávania a úprav závisia od toho či sa nachádzate v evidencii Personalistika alebo vo Výpočte miezd.

Po kliknutí na tlačidlo Hromadné funkcie v evidencii Personalistika sa zobrazí okno, kde máte možnosť pre zvolených pracovníkov do Personalistiky:

1. Pridať novú zložku mzdy, zmeniť čiastku alebo tarifu už existujúcej zložky mzdy alebo ukončiť platnosť zložky mzdy.

Od januára 2011 sa má zvoleným pracovníkom každý mesiac vyplácať mesačná odmena vo výške 100 Eur. Pre zjednodušenie práce odporúčame odmenu pridať do Personalistiky, odkiaľ ju bude program prenášať do výplat. Daných pracovníkov stačí označiť v evidencii Personalistika a následne kliknúť na voľbu Hromadné funkcie. V zobrazenom okne si označíte voľbu Zložky mzdy – Pridanie novej zložky.

Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí okno, kde je potrebné zvoliť, ktorým pracovníkom chcete pridať do Personalistiky zložku mzdy. Na výber máte z možností:
– Zobrazení zamestnanci v Personalistike,
– Označení zamestnanci v Personalistike,
– Vlastný výber – umožňuje bližšie špecifikovať zamestnancov podľa zložky mzdy, ktorú už majú zadanú v Personalistike. Po zvolení tejto voľby sa zobrazí panel na zadefinovanie použitej zložky mzdy v konkrétnej výške a program na základe tohto výberu vyselektuje zamestnancov.
– Zamestnancov zadám neskôr – označením tejto voľby najskôr zadáte zložku mzdy, v ďalšom kroku si ručne pridáte pracovníkov.

 

Po zvolení voľby „Označení zamestnanci v Personalistike“ a kliknutí na Ďalej sa zobrazí okno Pridávanie zložky mzdy. Kliknutím na Číselník v poli mzdová položka si v mzdovej osnove nájdete požadovanú zložku mzdy, v tomto prípade 210 – mesačná odmena a prenesiete ju prostredníctvom tlačidla Prenos do okna. V zložke mzdy stačí uviesť výšku odmeny 100 Eur (v poli Tarifa) a do poľa Použiť od zadať 01/2016.

Po označení tlačidla Ďalej sa v okne zobrazia vami zvolení pracovníci. Ešte pred samotným potvrdením okna tlačidlom Dokončiť môžete pridať ďalšieho zamestnanca alebo z vybraných zamestnancov môžete niektorého vymazať. Taktiež je možné uvedené údaje jednotlivých zamestnancov editovať a to prostredníctvom tlačidla Oprav alebo priamo v tabuľke. Pracovníkovi tak môžete zmeniť druh zložky mzdy, výšku tarify aj platnosť zložky mzdy.

Pokiaľ by ste chceli mesačnú odmenu (alebo inú zložku mzdy, zrážku, dovolenku) zadať hromadne priamo do výplat, kliknete na Hromadné funkcie v evidencii Výpočet miezd, princíp zadávania je rovnaký.

2. Pridať novú zrážku, zmeniť čiastku alebo spôsob výpočtu existujúcej zrážky alebo ukončiť platnosť zrážky.
3. Hromadne zmeniť stredisko.

Výberom voľby Pracovné údaje – Stredisko a kliknutí na Ďalej si môžete vybrať zamestnancov a priradiť/zmeniť im stredisko prostredníctvom Číselníka. Zvolené stredisko môžete vidieť u zamestnanca v Personalistike na karte Pracovné údaje.

 

4. Pridávať nové Zmeny pracovných zmlúv.

Umožňuje pridávať Zmeny pracovných zmlúv súčasne viacerým zamestnancom. Po označení voľby Zmeny pracovnej zmluvy – Pridanie novej zmeny PZ máte možnosť zvoliť, ktorým pracovníkom (zobrazení alebo označení zamestnanci v Personalistike alebo označíte voľbu „zamestnancov zadám neskôr“) chcete pridať Zmenu PZ. Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí prázdny formulár Zmeny v evidencii pracovníka. Vo formulári stačí zadať dátum platnosti zmeny a vyplniť len tie údaje (polia), ktoré sa menia oproti údajom dohodnutým v pôvodnej pracovnej zmluve.

Od júna 2011 chcete zamestnancom skrátiť pracovný úväzok z plného na polovičný a upraviť výšku mzdy, pričom druh práce, miesto výkonu práce a ostatné náležitosti zostávajú nezmenené, vyplňte len polia Dátum od, Pracovný úväzok a Dohodnutá odmena.

Po vyplnení a potvrdení zmeny PZ cez tlačidlo Ok a stlačení tlačidla Ďalej sa v okne Hromadné pridávanie zmien pracovnej zmluvy zobrazia zamestnanci, ktorým pridávate Zmenu PZ. V uvedenom okne ešte môžete prostredníctvom tlačidla Oprav upravovať údaje v pridanej Zmene PZ.

Tlačidlom Dokončiť sa zmeny pracovných zmlúv prenesú zamestnancom do Personalistiky – Pracovné pomery.

5. Hromadne zadať PN alebo OČR.

Výberom voľby Zadávanie neprítomnosti a kliknutí na Ďalej sa zobrazí formulár, kde cez Pridaj zadáte osobné číslo zamestnanca (meno a priezvisko sa doplnia automaticky) alebo si zo zoznamu vyberiete Priezvisko a meno zamestnanca a zadáte dátumy začiatku a konca PN, OČR alebo nejakú neprítomnosť. Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa pridajú takto nadefinované neprítomnosti do Personalistiky – Pracovné údaje na kartu Evidencia neprítomnosti. Po vygenerovaní výplaty sa neprítomnosť prenesie príslušnými zložkami.

Po kliknutí na tlačidlo Hromadné funkcie v evidencii Výpočet miezd sa zobrazí okno, kde si môžete vybrať:
1. Pridať novú zložku mzdy, zmeniť čiastku, tarifu alebo platnosť už existujúcej zložky mzdy alebo vymazať zložku mzdy z výplaty.
2. Pridať novú zrážku, zmeniť čiastku, spôsob výpočtu alebo platnosť existujúcej zrážky alebo vymazať zrážky.
3. Hromadne pridať dovolenky.

V príslušnom mesiaci môžete prostredníctvom tejto funkcie pridať čerpanú dovolenku pracovníkom do vygenerovaných výplat. Po kliknutí na voľbu Pridávanie dovolenky sa zobrazí formulár, v ktorom po stlačení tlačidla Pridaj zadáte osobné číslo alebo meno a priezvisko zamestnanca (program Vám v rozbaľovacom zozname ponúkne mená zamestnancov, ktorí majú vygenerovanú výplatu). Stačí už len v zobrazenej zložke mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku označiť v kalendári dni, kedy zamestnanec čerpal dovolenku. Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa prenesie nadefinovaná dovolenka do výplat zamestnancov.

Aby ste mohli využiť Hromadné funkcie vo Výpočte miezd, je potrebné mať výplaty vygenerované.

Program na výpočet mzdy Olymp umožňuje hromadne importovať jednorázové odmeny a ďalšie zložky mzdy, ktoré majú pevne stanovenú čiastku s typom tarify euro, zrážky s názvom “Iná zrážka” s pevne stavnovenou čiastkou a zrážku “stravné” s pevne zadanou čiastkou. Import sa vykonáva do už vygenerovaných výplat. Presný postup importu nájdete v priloženej prílohe (pdf).

Na použitie funkcie Import odmien (Mzdové funkcie – Import odmien) a Import stravného(Mzdové funkcie – Import stravného) sme pre Vás pripravili pomôcku – vzorovo vyplnený excelový súbor. Tento súbor si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Vzorovo vyplnený súbor v Exceli nájdete v tejto prílohe. Importovať počet dní do zrážky “stravné” je možné s výpočtom Čiastka na deň, šablonu pre tento import nájdete tu.

 

Sociálna výpomoc z prostriedkov SF oslobodená od dane

 

Od 1.1.2016 sociálna výpomoc vyplatená z prostriedkov sociálneho fondu je v niektorých prípadoch oslobodená od daňovej a odvodovej povinnosti.

Jedná sa o sociálnu výpomoc vyplatenú z dôvodu :

 • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
 • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
 • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Ak je takýto príjem vyplatený do úhrnnej výšky 2000 € ročne u jedného zamestnávateľa, je oslobodený od dane a odvodov. Pričom tento príjem môže byť poskytnutý aj viac krát počas roka, nemusí byť vyplatený naraz jednou sumou.

V prípade, ak suma sociálnej výpomoci zo SF presiahne hodnotu 2 000 € ročne, do základu dane a do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie sa zahrnie len suma vyplatená nad 2 000 € za zdaňovacie obdobie. Program sleduje úhrnnú výšku 2000 € ročne a po jej prekročení automaticky vypočíta odvody a daň.

V menu Mzdové funkcie – Mzdová osnova pribudla nová zložka mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF. Ak príspevok na sociálnu výpomoc oslobodený od dane už poskytol iný zamestnávateľ, je nutné použiť zložku mzdy 512 príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

Zamestnanec má v pracovnej zmluve dohodnutú mesačnú mzdu vo výške 405 €. Zamestnávateľ mu vyplatil sociálnu výpomoc z prostriedkov SF dva krát a to v januári 2016 vo výške 1 700 € a vo februári 2016 vo výške 800 €. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka.
Aké odvody a daň zaplatí zamestnanec v mesiaci január 2016 a február 2016?

Príjem zamestnanca v januári 2016: 405 € + 1 700 € = 2 105 €
1 700 € < 2 000 € Sociálna výpomoc zo SF v januári 2016 nepresiahla sumu 2 000 €, odvody a daň sa odvedú len z mesačnej mzdy 405 €.


Vymeriavací základ z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP = 405,00 €
Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% zo 405 € = – 54,27 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka  = – 316,94 €
Základ dane = 33,79 €
Preddavok na daň (19% z 33,79) po zaokrúhlení = 6,42 €

V januári 2016 zamestnanec zaplatí odvody do SP a ZP vo výške 54,27 € z vymeriavacieho základu 405 € a daň vo výške 6,42 €. Príjem zamestnanca vo februári 2016: 405 € + 800 € = 1 205 €. Sociálna výpomoc zo SF (1 700 € január 2016 + 800 € február 2016) > 2 000 €. Vo februári 2016 došlo už k prekročeniu sumy 2 000 €, odvody na sociálne a zdravotné poistenie budú vypočítané zo sociálnej výpomoci prevyšujúcej sumu 2 000 €, tzn. zo sumy 500 € (2 500 € – 2 000 €).

Vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP                        = (405 € + 500 €) = 905 €
Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% z 905 €) = – 121,27 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka = – 316,94 €
Základ dane = 466,79 €
Preddavok na daň (19% z 466,79) po zaokrúhlení = 88,69 €

Zamestnanec zaplatí vo februári 2016 odvody do SP a ZP vo výške 121,27 € z vymeriavacieho základu 905 € a daň vo výške 88,69 €.

Rozpočítavanie príjmov

 

Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem:
a) vyplatený po skončení pracovného pomeru
b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Pri rozpočítavaní príjmu na mesiace, v ktorých už mal zamestnanec príjem a zaplatil z neho odvody na sociálne poistenie, je potrebné prihliadnuť na maximálne vymeriavacie základy:
– ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu sa za daný mesiac už nevypočíta žiadne poistné.
– ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z nižšej sumy ako z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu vyplateného za daný mesiac sa vypočíta poistné len do výšky maximálnych vymeriavacích základov.

Toto poistné bude uvedené na novom tlačive Výkaz poistného a príspevkov.

a) príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru
Ak zamestnávateľ vyplatí po skončení pracovného pomeru zamestnancovi s pravidelným alebo s nepravidelným príjmom nejaký zdaniteľný príjem, je potrebné aj z tohto príjmu zaplatiť odvody na sociálne poistenie. Tento vyplatený príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania pracovného pomeru v poslednom kalendárnom roku a za tieto obdobia vypočítať príslušné odvody poistného.

Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.1.2013 do 30.4.2016. V júli 2016 (mzda za mesiac jún 2016) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi polročnú odmenu vo výške 620 €.

 

Zamestnanec mal v predošlých mesiacoch nasledovné príjmy:
január 2016 – 620 €, február 2016 – 620 €, marec – 620 €, apríl – 1 006,31 €.
Mzda za mesiac jún 2016:

Rozpočítané príjmy je možné si skontrolovať v evidencii Výpočet miezd vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky. Cez oprav je potrebné vstúpiť napr. na nemocenské poistenie a zvoliť si Rozpis zrážky, kde sa zobrazia jednotlivé mesiace za ktoré bol príjem rozpočítaný a tiež výška jednotlivých čiastok a Vymeriavacích základov.

Z polročnej odmeny sa vypočítajú odvody na soc. poistenie za všetky mesiace v poslednom roku, kedy trval daný prac. pomer (január až apríl 2016). Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na každý kalendárny mesiac je 155 € (620 : 4).

Zamestnanec zaplatil v jednotlivých mesiacoch odvody na sociálne poistenie z vymeriavacích základov:
Január 2016 – VZ 620 €

Február 2016 – VZ 620 €

Marec 2016 – VZ 620 €

Apríl 2016 – VZ 1 006,31 €

Nakoľko zamestnanec v jednotlivých mesiacoch neprekročil maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie, odvod bude vykonaný v plnej výške 155 € za zamestnanca aj zamestnávateľa za všetky 4 mesiace.

Na Výkaze poistného a príspevkov bude uvedený VZ za mesiace január, február, marec, apríl 2016 vo výške 155 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2016.

Na kontrolu vymeriavacích základov si môžete z programu vytlačiť aj dokument Prehľad vymeriavacích základov na sociálne poistenie – VPP (Tlač – Tlač – Odvody poistného – Prehľad odvodov-mesačný -Podľa odvodov – VPP).

Tento dokument obsahuje rozpis vymeriavacích základov na sociálne poistenie u zamestnancov, ktorým je vyplatený príjem po ukončení pracovného pomeru alebo u zamestnancov s nepravidelným príjmom. Riadok „podklady“ obsahuje vymeriavacie základy, ktoré boli vypočítané v predchádzajúcich výplatách a riadok „akt. mesiac“ zobrazuje vymeriavacie základy z aktuálnej výplaty rozpočítané aj na predchádzajúce mesiace.

Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.2.2011 do 30.4.2011. V období od 1.3.2011 do 31.3.2011 si zamestnanec čerpal neplatené voľno (prerušenie). V júli 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi mimoriadnu odmenu vo výške 155,50 €.

Táto odmena, ktorá bola vyplatená zamestnancovi po skončení pracovného pomeru, sa rozpočíta len na apríl 2011. Pri rozpočítavaní sa pritom prihliada na maximálny vymeriavací základ.

Na Výkaze poistného a príspevkov za rok 2011 bude uvedený VZ za mesiac apríl 2011 vo výške 155,50 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2011.

b) zamestnanci s nepravidelným príjmom
Pokiaľ zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s nepravidelným príjmom (spoločník, štatutár s nepravidelným príjmom) príjem zo závislej činnosti (zdaniteľný príjem), tento príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania jeho právneho vzťahu k zamestnávateľovi okrem období, v ktorých už bol vykonaný výpočet odvodov z maximálnych vymeriavacích základov. Zamestnanec s nepravidelným príjmom je iba povinne dôchodkovo poistený, t. j. platí odvody iba na starobné a invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí rovnaké poistné za tohto zamestnanca, t. j. starobné a invalidné poistenie a tiež aj poistné do rezervného fondu solidarity.

Od 1.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne spoločníka ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. Tomuto spoločníkovi vyplatil v apríli 2011 (mzda za marec 2011) odmenu spoločníka vo výške 4 500 €.

 

Odmenu rozpočítame na mesiace január, február a marec 2011. Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na jeden mesiac, je 1 500 € (4 500 € : 3). Odvody na starobné poistenie (SP), invalidné poistenie (IP) a rezervný fond solidarity (RFS) sa vypočítajú z vymeriavacieho základu vo výške 1 500 €.

Na Výkaze poistného a príspevkov sa uvedú VZ za mesiace január, február a marec 2011 vo výške 1 500 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 04/2011.

Od 19.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne štatutára ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. V marci 2011 (mzda za mesiac február 2011) mal štatutár vyplatenú odmenu štatutára vo výške 4 000 €. Túto odmenu rozpočítame na mesiace január a február 2011. Pomerná časť odmeny bude vo výške 2 000 € (4 000 € : 2).

Avšak v mesiaci január 2011 trvalo dôchodkové poistenie len 13 dní, musíme najskôr vypočítať maximálny VZ na dni poistného v tomto mesiaci (2 978 : 31 = 96,0645…= 96,06 € na 1 deň po zaokrúhlení * 13 dní = 1 248,78 €).

To znamená, že odvody na SP, IP a RFS budú za mesiac január 2011 vypočítané len z maximálneho VZ vo výške 1 248,78 €. Za mesiac február 2011 bude vypočítané z VZ vo výške 2 000 €.

Tento istý štatutár dostane vyplatenú ďalšiu odmenu, a to v mesiaci júl 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vo výške 5000 €. Odmenu štatutára rozpočítame na mesiace v poslednom roku okrem mesiacov, v ktorých už bol dosiahnutý maximálny VZ, čiže na mesiace február až jún 2011 (v mesiaci január 2011 už bolo vypočítané poistné z maximálneho VZ). Na jeden mesiac pripadá pomerná časť odmeny vo výške 1 000 € (5 000 € : 5).

Keďže v mesiaci február 2011 už bolo vypočítané poistné z VZ vo výške 2 000 €, vypočítame odvody len zo sumy 978 € (vzhľadom k maximálnemu VZ vo výške 2 978 € – 2 000 €).

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

 

Zákon č. 311/2001 Zákonník práce, § 134 ods. 7
Ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje…. Pri určovaní pomerných častí mzdy zamestnávateľ prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie.

KOMENTÁR:
V prípade, že bola zamestnancovi vyplatená odmena ovplyvňujúca výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch (ročná odmena, polročná odmena,…), výpočet priemerného zárobku sa modifikuje tak, že z tejto odmeny (napr. ročnej) sa do priemerného zárobku postupne „rozpúšťajú“ štvrtiny odmeny. Zároveň je však potrebné upraviť každú túto pomernú časť (štvrtinu) podľa počtu odpracovaných hodín v rozhodujúcom období (t.j. ak mal zamestnanec v RO napr. PN, pomerná časť odmeny sa poníži o dni/hodiny PN, ak mal zamestnanec v RO napr. nadčasy, pomerná časť odmeny sa navýši o dni/hodiny nadčasov). Zložky mzdy, ktoré ovplyvňujú v Olympe výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch:

127_vernostný prídavok baníkom zo mzdových prostriedkov (4 štvrťroky)
235_polročná odmena (2 štvrťroky)
245_trištvrteročná odmena (3 štvrťroky)
252_ročná odmena (4 štvrťroky)
256_ročná odmena za predchádzajúci rok (4 štvrťroky)
455_odmena pri pracovnom jubileu (4 štvrťroky)
456_odmena pri životnom jubileu (4 štvrťroky)

Zoznam priemerných hodinových zárobkov zamestnancov vo zvolenom štvrťroku ako aj údaje potrebné pre výpočet tohto priemerného zárobku môžete vidieť na dokumente Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (Tlač – Tlač – Dovolenky – Priemerný zárobok).

 

VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE I. Q 2011:
– Zamestnanec odpracoval menej ako mal – bol napr. PN
Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €).
Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 326,09 €.
Odpracované hodiny v RO: 464 hodín (64 hodín neodpracoval – bol PN).

– Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas
Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €).
Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 565,22 €.
Odpracované hodiny v RO: 552 hodín (24 hodín mal nadčas).
Fond pracovného času v RO: 528 hodín.

ZAOKRÚHĽOVANIE
– zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmeny prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t.j. v uvedených príkladoch suma odmeny 219,6969… sa zaokrúhli na sumu 219,70 €, suma 261,3636 sa zaokrúhli na sumu 261,37 €).
– zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky.

VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE II. Q 2011:
– Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas
Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 €.
Polročná odmena v januári 2011: 600 €.
Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = január 2011, február 2011, marec 2011): 1 543,48 €.
Odpracované hodiny v RO: 528 hodín (16 hodín mal nadčas).
Fond pracovného času v RO: 512 hodín.

Odmeny ovplyvňujúce viacero štvrťrokov:
Ročná odmena: 250 €
Polročná odmena: 300 €
Súčet odmien: 250 + 300 = 550 €.
Následne túto sumu pripočítame k mzde v RO a upravíme podľa počtu odpracovaných hodín.

ZAOKRÚHĽOVANIE
– zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmien prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t. j. v uvedenom príklade sa suma odmeny 567,1875… zaokrúhli na sumu 567,19 Eur).
– zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky.

Stav výplaty

 

V zostave Profesionál pribudla od verzie 16.50 nová funkcia, prostredníctvom ktorej si môžete nastaviť vlastný stav výplaty (farebné označenie) napr. dokončená, rozpracovaná a iné.
Na záložke Mzdové funkcie – Stav výplaty sú v programe preddefinované stavy:

Cez menu Stav výplaty si môžete vytvoriť stavy s vlastnými názvami a farebným označením. Pri každom stave je možné zvoliť, či Vás má program pri mesačnej uzávierke upozorniť na to, že nejaká výplata má príslušný stav a je napr. potrebné do nej vstúpiť a doplniť ju. Taktiež je potrebné cez menu Nastavenia – Nastavenia na záložke Upozornenia mať označenú voľbu Upozorňovať pri: Uzatváraní mesiaca, v ktorom majú výplaty pridelený stav výplaty s upozorňovaním.

Stav výplaty je možné nastaviť niekoľkými spôsobmi:
– pri generovaní výplaty,

– cez rozbaľovací zoznam Stav výplat priamo vo výplate zamestnanca,
– kliknutím na tlačidlo s farebným označením v menu Výpočet miezd ,
– tlačidlom Zmeň stav môžete hromadne nastaviť stav výplaty viacerým zamestnancom ,
– pravým tlačidlom myši – voľba Stav výplaty.

Podľa stavu výplaty si môžete zamestnancov označovať, filtrovať a triediť.

Okrem stĺpca Stav výplaty pribudol v evidencii Výpočet miezd ďalší stĺpec Poznámka. Vlastnú poznámku si môžete ku každej výplate zadať cez pravé tlačidlo myši – Poznámka k výplate.

Prekročenie hraničného príjmu u študenta

 

Každý študent pracujúci na DBPŠ si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Výnimka z DP je maximálne do 200 €. Ak vyplatená odmena presiahne hranicu 200 €, platia sa odvody aj na dôchodkové poistenie.

Zamestnanec aj zamestnávateľ budú platiť odvody na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočným príjmom zamestnanca dosiahnutým v danom mesiaci a hraničnou sumou 200 €.

Odvody do SP pri uplatnení výnimky z DP

* Pri ÚP, GP je vym. základ celý príjem zamestnanca s prihliadnutím na max. VZ na GP.

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, zamestnanca odhlási z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete tieto typy RLFO:

 • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
 • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)

Prihlášku na DP vytvoríte k prvému dňu v mesiaci, kedy študent prekročil príjem.

Odhlášku na DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.

Prihlásiť a odhlásiť študenta na dôchodkové poistenie je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

RLFO vytvoríte v Olympe cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poistenia.

Študent pracuje na DBPŠ na pravidelný príjem a uplatňuje si výnimku z DP od začiatku trvania dohody. Má dohodnutú odmenu vo výške 3,50 € za hodinu. V júli odpracuje 80 hodín, teda jeho príjem je 280 €. Z akého vymeriavacieho základu budú vypočítané odvody na sociálne poistenie a akú oznamovaciu povinnosť si musí splniť zamestnávateľ?

Zamestnanec a zamestnávateľ budú platiť odvody z takýchto vymeriavacích základov:

Keďže v júli príjem presiahol 200 €, zamestnávateľ je povinný prihlásiť študenta na DP, a to RLFO pod kódom 11 k 1. 7. 2018

Olymp automaticky vytvorí RLFO s kódom 11 na základe vygenerovanej výplaty, ktorá má vyšší príjem ako 200 €. Olymp vytvorí RLFO s kódom 11 na základe vygenerovanej výplaty, ktorá má nižší príjem ako 200 €.

 

Ak v auguste príjem nepresiahne 200 €, zamestnávateľ odhlási zamestnanca z DP kódom 11 k 31. 7. 2018.

Záloha na výplatu zamestnanca

 

Požiadal Vás zamestnanec o vyplatenie zálohy na mzdu ešte pred výplatným termínom? Na jej zaevidovanie je potrebné v programe Olymp vo výplate na záložke Zrážky pridať zrážku záloha.

Do poľa Názov zrážky cez číselník prenesiete zrážku záloha.
Ak zálohu vyplácate ako pevnú čiastku, vyberiete v poli Výpočet možnosť čiastka a do žltého poľa zadáte sumu. V prípade, že zálohu vyplácate zamestnancovi v hotovosti, označíte v časti Vyplatiť prepínač v hotovosti. Preddavok na mzdu môžete zamestnancovi vyplácať aj na účet. V tomto prípade zvolíte v časti Vyplatiť prepínač na účet a vyberiete číslo účtu zamestnanca.

Ak vyplácate zálohu pravidelne, môžete zrážku záloha pridať priamo v evidencii Personalistika na
karte Zrážky cez tlačidlo Pridaj. Keďže zálohu na mzdu ste vyplatili pred výplatným termínom, odporúčame vygenerovať prevodný príkaz, v ktorom označíte len možnosť Zálohy prevodom a Zálohy vyplácané cez pokladnicu.


Po spracovaní miezd pri generovaní prevodného príkazu označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby, na základe ktorej program zohľadní už vygenerovaný prevodný príkaz na zálohy.

 

Zadanie odstupného a odchodného

 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v Zákonníku práce č. 311/2001 Z.z. § 63 ods.1 písm. a) a b) organizačné dôvody, alebo písm. c) ak zamestnanec stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo dohodou z tých istých dôvodov, vzniká nárok na odstupné.
Odstupné zadáte do výplaty zamestnanca zložkou mzdy 410 – odstupné. Do poľa Tarifa je potrebné zadať príslušné % (napr. ak vyplácate jednomesačné odstupné do tarify zadáte 100 %, ak dvojmesačné 200 %,…).
U zamestnanca pracujúceho 5 dní v týždni program vypočíta odstupné podľa vzorca:
Tarifa / 100 x ( 21,74 x hodinový priemer na dovolenku x denný úväzok)

Na našej webovej stránke v sekcii Podpora – Olymp-mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov nájdete pomocnú tabuľku pod názvom Výpovedné doby a výška odstupného pre rok 2016.

V Zákonníku práce §76a je definované, že zamestnancovi patrí odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné, ak zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o dôchodok ešte pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Odchodné zadáte do výplaty zložkou mzdy 415 – odchodné. Do poľa Tarifa je znova potrebné zadať príslušné %. Program vypočíta odchodné podľa rovnakého vzorca ako pri odstupnom.

Od verzie 13.00 môžete v programe počítať mzdy už aj pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Túto funkčnosť programu ocenia najmä mzdári, ktorí počítajú mzdy pre zamestnancov škôl, obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií.

V Mzdovej osnove nájdete zložky mzdy pre verejnú správu, náhrady a príplatky mzdy sa vypočítavajú z funkčného platu,

Dokumentoch sú zostavy špeciálne pre verejnú správu:

– Oznámenie o výške a zložení funkčného platu,

– Započítaná prax,

– Prehľad mzdového zaradenia zamestnancov.

Verejný záujem v programe Olymp

 

V programe Olymp je tiež možné spracovanie miezd zamestnancom pracujúcim vo verejnej správe, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (týka sa napríklad vyšších územných celkov, verejných a štátnych vysokých škôl, cirkevných a súkromných škôl, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií).

Ak zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnej správe, je potrebné označiť v podnikových údajoch v menu Organizácia – Podnik – pole „Verejná správa“. Po tomto označení bude sprístupnené v programe Olymp evidovanie zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe a taktiež aj výpočet ich miezd v zmysle legislatívy.

Na základe tohto označenia následne pri pridávaní pracovného pomeru (prípadne zmeny pracovnej zmluvy) v Personalistike na karte Pracovné pomery vyberiete, či bude zamestnanec odmeňovaný podľa Zákonníka práce alebo podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme:

Ak zvolíte odmeňovanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, program automaticky pridá tie náležitosti pracovného pomeru, ktoré je potrebné dohodnúť pre zamestnanca vo verejnej správe. Na záložke Plat a zaradenie definujete, podľa akej Tarifnej tabuľky bude zamestnanec odmeňovaný, jeho Platovú triedu a Platový stupeň / Pracovnú triedu a ďalšie náležitosti, ktoré sa následne prenášajú na Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Zložky mzdy a príplatky, ktoré sú súčasťou platu zamestnanca, sa definujú v Personalistike na karte Zložky mzdy.

Do Mzdovej osnovy sme pridali nové zložky mzdy pre verejnú správu, ktoré sa sprístupnia len v prípade, že v podnikových údajoch bude označené pole „Verejná správa“. Ako základnú zložku mzdy pre zamestnancov vo verejnej správe je potrebné používať zložku mzdy 15 – Tarifná mzda alebo 17 – Osobný plat z dôvodu správneho výpočtu príplatkov a náhrad mzdy podľa zákona o verejnom záujme.

V prípade, že sa mení tarifa jednotlivých zložiek mzdy, je potrebné pôvodnú zložku mzdy ukončiť a pridať novú zložku mzdy (s novým dátumom platnosti). Napríklad u pedagogických zamestnancov sa každoročne mení tarifa, preto je potrebné v zadanej zložke mzdy vyplniť pole „Dátum do“ a pridať novú zložku mzdy s novou platnosťou.

Takto zadané zložky mzdy budú uvedené na dokumente Oznámenie o výške a zložení funkčného platu, ktoré je možné priamo z programu vytlačiť (Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Oznámenie o výške a zložení funkčného platu).

Pri generovaní sú tieto zložky mzdy automaticky pridané do výplaty zamestnanca. Ak pridáme do vygenerovanej výplaty napríklad čerpanie dovolenky, program vypočíta náhradu za dovolenku v zmysle Zákona o výkone práce vo verejnom záujme (nie je potrebné ručne prepočítať náhradu príjmu).

Okrem dokumentu Oznámenie o výške a zložení funkčného platu sme pre zamestnancov vo verejnej správe zapracovali aj ďalšie dokumenty:
Započítaná prax (Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Odpracované roky zamestnancov),
Prehľad mzdového zaradenia zamestnancov (Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch).

Neoprávnené uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

 

V prípade, že ste zamestnancovi neoprávnene uplatnili odpočítateľnú položku, napr. zamestnanec Vám neoznámil, že u iného zamestnávateľa má ešte ďalší pracovný pomer, dohodu prípadne iný príjem, je potrebné postupovať nasledovne.

Za mesiace, v ktorých zamestnanec nemal nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (ďalej len OP), je potrebné v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Odpoč. položka opraviť obdobie, v ktorom si zamestnanec uplatňoval OP tak, aby bolo zadané správne (resp. ak nárok na OP zamestnanec vôbec nemal, stačí vymazať celý riadok).

Následne podľa usmernenia ZP pošlete aditívny výkaz alebo opravný výkaz. Ak sa rozhodnete pre aditívny výkaz, tento môžete vytvoriť len na stránke príslušnej ZP a následne budete pokračovať úpravami v programe až od bodu 4 (nižšie).

Ak sa rozhodnete pre opravný výkaz, máte dve možnosti:
a) Opravné výkazy vytvárate cez program Olymp

1. v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty a program automaticky upraví vymeriavací základ na zdravotné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vytvoríte opravný výkaz (vytvoríte buď cez menu Exporty alebo vytlačíte cez Tlač),

2. ďalej pokračujete až bodom 4 (nižšie).

b) Opravné výkazy nevytvárate cez program Olymp, ale manuálne cez stránku ZP
3. vytvoríte opravné výkazy manuálne cez stránku ZP,

4. vstúpite do výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku zdravotné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav alebo dvojklikom. V danej zrážke:
· Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená OP), bude už taký, z akého sa malo platiť ZP,
· Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto je potrebné upraviť ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení OP),
· Doplatok prepíšete na „0“.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebude potrebné zasielať opravné prehľady na DÚ, taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nie je potrebné ďalej upravovať a ostane v programe ďalej v takomto stave. Rovnako postupujete vo všetkých mesiacoch, ktorých sa oprava týka.

Doplatenie poistného
5. poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci, ale až po odoslaní riadneho mesačného výkazu do ZP. Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do ZP za daný mesiac (napr. máj) vstúpite do výplaty a pridáte zrážku na zdravotné poistenie s nulovým základom. Zadáte čiastku, ktorú je potrebné doplatiť do ZP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu). V prípade, že opravu bolo potrebné vykonať za viaceré mesiace, sumy spočítate zvlášť za zamestnanca, zvlášť za organizáciu a do výplaty zadáte napočítané sumy jednou zrážkou.

6. Prehľad na DÚ je potrebné odoslať až po pridaní zrážky na zdravotné poistenie a následne po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.

7. Nesprávne odvedené poistné je potrebné podľa pokynov zo ZP zaplatiť buď:
· samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatok poistného – t. j. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážky poistného na ZP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní tejto zrážky s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“, alebo
· jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážky poistného na ZP do výplaty.

Pozn. Ak by už zamestnanec vo firme nepracoval, napriek tomu je potrebné vygenerovať mzdu
zamestnancovi a pridať zrážku na ZP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať o zaplatenie
poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o
zdaniteľnej mzde.

V prípade, že si študent uplatnil výnimku z dôchodkového poistenia pri DBPŠ, aj napriek tomu, že na ňu nemal nárok (uplatňoval si ju napr. u iného zamestnávateľa), je potrebné:

 • doprihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie,
 • zaslať opravné výkazy,
 • vysporiadať rozdiel na poistnom so zamestnancom,
 • vysporiadať rozdiel na poistnom so SP.

 

Oprava neoprávnene uplatnenej výnimky na dôchodkové poistenie pri Dohode o brigádnickej práci študentov

 

V prípade, že ste zamestnancovi pracujúcemu na Dohodu o brigádnickej práci študenta (DBPŠ) neoprávnene uplatnili výnimku z platenia dôchodkového poistenia (DP), napr. zamestnanec Vám neoznámil, že u iného zamestnávateľa má, v rovnakom mesiaci, ešte ďalšiu dohodu, na ktorej si uplatnil výnimku z DP, je potrebné postupovať nasledovne.

V prvom rade je potrebné zamestnanca správne zaevidovať v registri Sociálnej poisťovne (SP). Zmenu vykonáte podľa inštrukcií príslušnej pobočky SP (nakoľko je potrebné zrušiť uplatnenie výnimky).

Následne je potrebné v Personalistike v Pracovných pomeroch odznačiť Výnimku z dôchodkového poist. (ak bola výnimka z dôchodkového poistenia uplatnená od vzniku dohody a nemala byť).

Na karte Mzdové údaje odznačíte pole Výnimka z dôch. poist. a to vo všetkých mesiacoch, v ktorých sa daná výnimka uplatniť nemala.

V ďalšom kroku je potrebné zaslať do SP opravný výkaz, môžete ho vytvoriť dvomi spôsobmi:
a) Opravné výkazy vytvoríte cez program Olymp
1. v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty a program automaticky upraví vymeriavací základ na starobné a invalidné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vyexportujete opravný výkaz,
2. ďalej pokračujete až bodom 4 (nižšie).
b) Opravné výkazy nevytvárate cez program Olymp, ale manuálne cez stránku SP
3. vytvoríte opravné výkazy manuálne cez stránku SP,
4. vstúpite do výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku invalidné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav, alebo dvojklikom. V danej zrážke:

 • Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená výnimka z DP), bude už taký, z akého sa malo platiť IP,
 • Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto je potrebné upraviť ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení výnimky z DP),
 • Doplatok prepíšete na „0“.
 • Rovnako je potrebné opraviť aj zrážku starobné poistenie a rezervný fond solidarity. Týmto spôsobom opravíte výplaty za všetky mesiace, ktorých sa oprava týka.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebude potrebné zasielať opravné prehľady na DÚ a taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nie je potrebné ďalej upravovať a ostane v programe ďalej v takomto stave.

Doplatenie poistného
5. poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci, ale až po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP (pred úpravami nižšie uvedenými). Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP za daný mesiac (napr. za september) vstúpite do výplaty a pridáte zrážky na invalidné, starobné poistenie aj rezervný fond solidarity s nulovým základom. Zadáte čiastky, ktoré je potrebné doplatiť do SP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu), ak sa jedná o doplatenie poistného na dané poistenie za viac mesiacov, čiastky je potrebné spočítať a zadať jednou sumou.

6. Prehľad na DÚ je potrebné odoslať až po pridaní zrážok na invalidné a starobné poistenie a po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.
7. Nesprávne odvedené poistné je potrebné podľa pokynov zo SP zaplatiť:

 • samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatky poistného – t. j. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážok poistného na SP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní týchto zrážok s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“,
  alebo
 • jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážok poistného na IP a SP do výplaty.

Pozn. Ak by už zamestnanec vo firme nepracoval, napriek tomu je potrebné vygenerovať mu mzdu a pridať zrážky na IP a SP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať ho o zaplatenie poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

Dovolenka sa v OLYMPe zadáva priamo do vygenerovanej výplaty zložkou mzdy ZM_310 náhrada mzdy za dovolenku.

Dovolenku vykazujete iba na tie dni, kedy mal zamestnanec pracovať, resp. kedy mal plánované zmeny.

 

Príklad:

Zamestnanec si v júli čerpal dovolenku od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019. Ako toto čerpanie zaevidujete v programe a ako mu preplatíte náhradu mzdy za dovolenku?

Do vygenerovanej mzdy zamestnanca za júl vstúpite cez Oprav a cez Pridaj pridáte novú zložku mzdy 310 náhrada mzdy za dovolenku. V kalendári označíte pracovné dni, kedy si zamestnanec dovolenku čerpal – od 1. 7. do 12. 7.

Keďže 5. 7. bol sviatok, tento deň označovať nebudete. Zamestnanec by tento deň nepracoval z dôvodu sviatku, a preto si tento deň nebude čerpať ani dovolenku. Program následne vypočíta čiastku.

V zostave Profesionál môžete pridať dovolenku naraz viacerým zamestnancom vo Výpočte mzdy cez Hromadné funkcie.

 

Ako zaevidovať zamestnancovi neospravedlnenú absenciu a aká oznamovacia povinnosť vyplýva voči SP a ZP?

Neospravedlnenú absenciu je potrebné zadávať zložkou mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Po zadaní neospravedlnenej absencie má zamestnávateľ oznamovacie povinnosti do sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec je povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a dodržiavať pracovnú disciplínu, pričom obsahom tejto povinnosti je okrem iného aj povinnosť byť na pracovisku v pracovnom čase. Ak zamestnanec nenastúpi do práce bez ospravedlnenia (napr. preukázaná pracovná neschopnosť, čerpanie dovolenky a pod.), ide o neospravedlnenú absenciu – porušenie pracovnej disciplíny. Podľa § 122 ods. 4) Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, nepatrí náhrada mzdy za sviatok.

Zamestnanec má celý mesiac január 2015 absenciu. V januári 2015 sú 2 dni sviatkov 1.1.2015 a 6.1.2015.
Vo vygenerovanej výplate pridáte zložku mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Zadáte absenciu na
celé obdobie, tzn. aj na sviatky, ktoré pripadli na bežný pracovný deň zamestnanca.

Pre rýchlejšie označenie pracovných dní môžete využiť tlačidlo Označ pracovné dni, kedy program sám označí všetky pracovné dni podľa prideleného pracovného kalendára zamestnanca. Na základe označených dni v kalendári program sám automaticky vyplní Dátum od a Dátum do.
V prípade, že začiatok alebo koniec absencie pripadne na sobotu alebo nedeľu, je potrebné prepísať Dátum od alebo Dátum do. Napr. 31.1.2015 pripadol na sobotu, tak prepíšete Dátum do na 31.1.2015. Ak absencia pokračuje z minulého mesiaca označíte naviac políčko Z min. mesiaca a ak bude absencia pokračovať do ďalšieho mesiaca, označíte políčko Neukončené.

Ak má zamestnanec v rámci mesiaca viac absencií, ktoré nenasledujú bezprostredne za sebou (napr. 8.1.2015 a ďalšia absencia 12.1.2015), je potrebné zadať absencie do výplaty dvoma zložkami mzdy – na každý deň absencie zadať osobitne zložku mzdy A30.

Absenciu zadávate aj vtedy, ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, pričom súd rozhodol o nezákonnosti tohto štrajku. V tomto prípade je potrebné označiť políčko Účasť na štrajku.

Krátenie dovolenky

Podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Dovolenku je možné krátiť len za tie dni, kedy mal zamestnanec skutočne pracovať. V prípade, že zamestnanec vo sviatok pracovať nemal, je potrebné krátenie dovolenky upraviť ručne v Personalistike na karte Mzdové údaje. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

Ak cez menu Firma – Nastavenia označíte políčko Pri neospravedlnenej absencii zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku (o 1 alebo 2 dni), tak po označení políčka Krátiť nárok na dovol. v ZM – A30 – neospravedlnená absencia, sa zamestnancovi automaticky pokráti nárok na dovolenku.

Oznamovacie povinnosti
Sociálna poisťovňa
Ak má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, jedná sa o prerušenie poistného na celé obdobie absencie. Povinnosť zamestnávateľa je oznámiť začiatok a koniec absencie do ôsmich dní prostredníctvom Registračného listu FO s dôvodom prerušenia „3“. Nezákonný štrajk sa oznamuje na RLFO s dôvodom prerušenia „9“.
Zdravotná poisťovňa
V prípade, že má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, prestáva byť v tomto období, na účely zdravotného poistenia zamestnancom. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do zdravotnej poisťovne prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie s kódom 2N do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

 

Evidovanie nadčasov

 

Ak zamestnanec odpracuje viac hodín ako je vopred určený rozvrhnutý pracovný čas, ide o prácu nadčas.

V zmysle Zákonníka práce §121 ods. 1 patrí zamestnancovi za prácu vykonanú nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25% jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec vykonáva rizikové práce, patrí mu tiež mzda za vykonanú prácu nadčas a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35% jeho priemerného zárobku.

V programe Olymp evidujete prácu nadčas prostredníctvom zložky mzdy 140 – mzda za nadčas. Po pridaní tejto zložky mzdy do výplaty zamestnanca, kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny deň, kedy zamestnanec vykonal prácu nadčas. Doplníte počet hodín vykonaných nad rámec bežného pracovného času. Program podľa zadaného počtu hodín nadčasov automaticky vypočíta čiastku.

Nadčasový príplatok zadáte prostredníctvom zložky mzdy 145 – nadčasový príplatok, rovnakým spôsobom ako pri zložke mzdy 140 – mzda za prácu nadčas.
Ak sa zamestnanec rozhodne čerpať náhradné voľno za prácu nadčas, zadáte zložku mzdy A 10 – náhradné voľno. Túto zložku mzdy pridáte v mesiaci, kedy zamestnanec reálne čerpá pracovné voľno.

V prípade, že zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, nepatrí mu mzdové zvýhodnenie – nadčasový príplatok.

Minimálna hodinová mzda je zákonom stanovená pre 40 hodinový pracovný týždeň. V prípade dlhšieho, alebo kratšieho prac. týždňa program potrebuje výšku minimálnej hodinovej mzdy úmerne upraviť (§120 ZP ods.5). Ako podklad mu slúžia údaje o dĺžke bežného pracovného týždňa a počte pracovných dní zadaných v Podnikových údajoch (voľba Organizácia – Podnik).

Ak zamestnanec neodpracuje celý mesiac (napr. pracovný pomer vznikol alebo skončil v priebehu mesiaca, zamestnanec časť mesiaca bol práceneschopný alebo na OČR, zamestnanec sa počas mesiaca vrátil do práce po RD a podobne), vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne sa prepočítavajú (alikvotizujú) vzhľadom na počet dní poistenia zamestnanca. K tejto situácií dochádza, ak má zamestnanec veľmi vysokú mzdu, prepláca sa mu nevyčerpaná dovolenka, odstupné alebo odmena.

V takomto prípade sa porovnáva vymeriavací základ s maximálnym vymeriavacím základom do SP. Maximálny VZ v roku 2019 je vo výške 6 678 €.

Príklad prepočtu VZ do SP

Zamestnanec skončil pracovný pomer 7. 10. 2019. Dohodnutá mzda zamestnanca je 800 €. Okrem toho mu zamestnávateľ vyplatil 2-mesačné odstupné 1 700,80 € a 5 dní nevyčerpanej dovolenky, za ktoré dostal náhradu príjmu vo výške 195,59 €.

Zamestnanec dosiahol príjem 2 070,31 €. Bol 7 dní sociálne poistený, to znamená, že vymeriavací základ budeme prepočítavať na 7 dní poistenia.

Maximálny VZ na SP sa prepočítava na kalendárne dni poistenia.

 

Maximálny VZ na 1 deň poistenia = maximálny VZ na SP : počet kalendárnych dní daného mesiaca

Maximálny VZ na 1 deň poistenia za október 2019 = 6 678 € : 31 = 215,41935 po zaokrúhlení na eurocent nadol 215,41 €.

Maximálny VZ na 7 dní poistenia za mesiac október 2019 = 215,41 * 7 = 1 507,87 €

2 070,31 € > 1 507,87 €

Keďže príjem, ktorý dosiahol zamestnanec v októbri 2019 za 7 dní poistenia je vyšší ako maximálny VZ za 7 dní poistenia, odvody do SP sa budú platiť z maxima.

To znamená, že zamestnanec aj zamestnávateľ budú platiť odvody do SP z vymeriavacieho základu 1 507,87 € (okrem úrazového poistenia, pri ktorom je VZ celá hrubá mzda 2 070,31 €).

 

Každý zamestnávateľ má povinnosť tvoriť sociálny fond, ak zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ môže sociálny fond poskytnúť svojim zamestnancom ako príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na rekreácie a celkovo na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

 

Príspevky zo sociálneho fondu môžu mať peňažný alebo nepeňažný charakter.

Peňažné príspevky sú napríklad príspevok na dopravu, príspevok pri narodení dieťaťa či sociálna výpomoc v rôznej forme (príspevok pri dlhšie trvajúcej PN a iné).

Nepeňažné príspevky sú napríklad vianočné kolekcie, lístky na rôzne kultúrne podujatia, wellness poukážky, pobytové zájazdy či darčekové poukážky. Nepeňažným príspevkom je teda všetko to, čo zamestnanec dostane od zamestnávateľa v inej ako finančnej podobe.

Ako peňažné, tak aj nepeňažné príspevky poukazované zo sociálneho fondu sú predmetom dane a z týchto príspevkov sa odvádza aj sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa pri poskytnutí nepeňažného príspevku zamestnávateľ rozhodne, že za zamestnanca zaplatí odvody a daň, je potrebné pri použití zložky mzdy 521 – Nepeňažný príspevok zo SF označiť pole Čiastka s navýšením.

Príspevky zo sociálneho fondu zadávate v programe Olymp prostredníctvom zložiek mzdy:

512 – príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom

                            513 – sociálna výpomoc zo SF

                            515 – odmena zo SF pri životnom alebo prac. jubileu        

                            521 – nepeňažný príspevok zo SF

Ako zaevidujete daňový bonus na dieťa u zamestnanca od novej verzie a aké podmienky musia byť splnené?

Evidovanie daňového bonusu

Obdobie poberania daňového bonusu zaevidujete v Personalistike na karte Rodinné údaje na záložke Deti, kde prostredníctvom tlačidla Pridaj vyplníte základné údaje o dieťati. Dôležité je zadať meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa, na základe ktorého program vypočíta dátum narodenia a vek.

V spodnej časti formulára zaevidujete jednotlivé obdobia uplatňovania daňového bonusu. V dátumových poliach Obdobie od – do zadáte mesiace, v ktorých sa má daňový bonus na príslušné dieťa uplatniť. Ak uvedené obdobie nevyplníte, znamená to, že daňový bonus na dieťa sa bude uplatňovať vo všetkých obdobiach.

Podmienky nároku

Rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa do 25 rokov, si môže uplatniť daňový bonus, avšak musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • rodič žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti – nevyžaduje rovnaký trvalý pobyt,
 • preukáže sa dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie, napr. rodným listom, rozhodnutím o osvojení dieťaťa, …
 • po skončení povinnej školskej dochádzky donesie potvrdenie o návšteve školy (okrem zamestnávateľov podľa § 1 ods. 2 Zákona 552/2003 a podľa Zákona 55/2017 Z.z. od 01. 12. 2019),
 • daňový bonus si neuplatňuje druhý z manželov,
 • mesačne – zamestnanec musí dosiahnuť mzdu minimálne vo výške ½ minimálnej mzdy,
 • ročne – zamestnanec musí dosiahnuť minimálne 6-násobok minimálnej mzdy.

Do júna 2019 bolo potrebné pre uplatnenie daňového bonusu označovať pole Prehlásenie o dani v Mzdových údajoch. Od júla 2019 sa už toto pole nezobrazuje. Daňový bonus sa uplatní podľa nastavenia na karte Rodinné údaje.

Kedy, prečo a ako program vypočíta doplatok do minimálneho mzdového nároku?

 

V Slovenskej republike v súčasnosti platí minimálna mesačná mzda 435,00 € v hrubom a minimálna hodinová mzda 2,50 € v hrubom. Každý zamestnávateľ je povinný dodržiavať minimálny mzdový nárok a riadiť sa Zákonom č. 663/2007 o minimálnej mzde.

Výška minimálnej mzdy má vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov, ktoré závisia od stupňa náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený (1). Ak mzda zamestnanca v mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, program automaticky dopočíta tento doplatok prostredníctvom zložiek mzdy:

951- doplatok do min. mzdového nároku pre zamestnancov na hlavný pracovný pomer
950 – doplatok do minimálnej mzdy pre dohodárov

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer a je zaradený do 1. stupňa náročnosti práce. Je odmeňovaný mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 435 €. Jeho dohodnutý týždenný pracovný čas je 8 hodín denne, 5 dní v týždni. V júni 2017 si čerpal 2 dni dovolenku (1. – 2. 6.), za ktorú dostal náhradu príjmu vo výške 40 €.

Výpočet zložky mzdy 10 mesačná mzda:
Mesačnú mzdu podelíme počtom pracovných dní v júni a vynásobíme počtom reálne odpracovaných dní. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 des. miesta nahor.

435 € / 22 x 20 = 395,4545 = 395,46 €

Výpočet doplatku do minimálneho mzdového nárok:

V zmysle Zákonníka práce § 120 ods. 6 a ods. 7 sa minimálny mesačný mzdový nárok prepočítava na počet odpracovaných dní a zaokrúhľuje sa na najbližších 10 eurocentov. Vzhľadom na to, že mzda zamestnanca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 130 ods. 1) a minimálny mzdový nárok na najbližších desať eurocentov (§ 120 ods. 7), zamestnancovi je potrebné poskytnúť doplatok do minimálneho mzdového nároku (podľa stupňa náročnosti jeho práce).
Hrubá mzda po zaokrúhlení 435 € / 22 x 20 = 395,4545 = 395,50 €

395,50 – 395,46 = 0,04 €

V zmysle Zákonníka práce § 118 ods. 2 sa za mzdu nepovažuje náhrada mzdy. Preto sa náhrada mzdy za dovolenku vo výške 40 € nezohľadňuje pri výpočte.

 

Nesmieme zabudnúť ani na dohodárov, zákon o minimálnej mzde sa rovnako vzťahuje aj na nich.

Študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov. Má zaevidovaný polovičný úväzok a pracuje 4 hodiny denne, 5 dní v týždni. V júni odpracoval 22 pracovných dní. Jeho dohodnutá mzda je 200 € mesačne. Je jeho mzda dostatočná?

Program pri výpočte mzdy zohľadňuje úväzok zamestnanca. Keďže má zamestnanec polovičný úväzok, jeho minimálny mzdový nárok program vypočíta ako násobok úväzku zamestnanca a minimálnej mesačnej mzdy (keďže je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou):

0,5 x 435 € = 217,50 €

Komplexné informácie o dohodách, dohodároch, legislatívnych obmedzeniach, ale aj o ďalších tipoch sa dozviete v našom videoškolení Dohody od A po Z.

1) Jednotlivé stupne náročnosti práce sú uvedené v prílohe Zákonníka práce č. 311/2001

Od 1. apríla 2019 si rodičia detí do 6 rokov prilepšia. Na tieto deti im štát prizná dvojnásobný daňový bonus. To znamená, že rodič, ktorý si uplatňuje daňový bonus, napr. na 3 – ročné dieťa, dostane od apríla daňový bonus vo výške 44,34 . Dvojnásobný daňový bonus si môže uplatniť rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

Podmienky

 • vek dieťaťa do 6 rokov (poslednýkrát sa dvojnásobný daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov),
 • príjem aspoň ½ minimálnej mzdy,
 • Personalistike na karte Rodinné údaje je u zamestnanca zaevidované dieťa, ktoré má zadané obdobie uplatňovania daňového bonusu.

Dieťa dovŕši 6 rokov 1. 5. 2019. Poslednýkrát sa uplatní vyšší daňový bonus vo výplate za máj 2019.

 

Ako si môže zamestnanec uplatniť dvojnásobný daňový bonus?

Zamestnanec si uplatní dvojnásobný daňový bonus rovnako, ako keď si uplatňuje bežný daňový bonus (prostredníctvom Vyhlásenia na zdanenie príjmov FO a predložením rodného listu dieťaťa). Ak si daňový bonus už uplatňuje, nie je potrebné nič podpisovať nanovo, všetko zohľadní program automaticky.

Ako na to v mzdovom programe OLYMP?

Priznanie dvojnásobného daňového bonusu si odsleduje program sám automaticky podľa veku dieťaťa v Personalistike na karte Rodinné údaje.

Výška daňového bonusu za rok 2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnili 25. mája. Boli ste členom volebnej komisie ? Iste Vás poteší odmena vo výške 41,69 € na deň konania volieb.

Vyplatenie odmeny členom eurovolieb

Môžu nastať dve situácie:

1. Člen komisie má u Vás pracovný pomer

Vo vygenerovanej výplate pridáte zložku mzdy 960 peňažný príjem bez SP a ZP. Táto odmena sa považuje za príjem oslobodený od dane a nezahŕňa sa ani do vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie. Príjem vstupuje do hrubej mzdy.

2. Člen komisie nemá u Vás pracovný pomer

Zamestnanca pridáte do Personalistiky. Na karte Pracovné pomery a Zdravotné poistenie údaje nevyplníte, pretože zamestnanec nebude platiť odvody ani daň. Vygenerujete mzdu aj keď nie je zadaný žiaden pracovný pomer a pridáte zložku mzdy 960 peňažný príjem bez SP a ZP. Zamestnancovi vyplatíte celý príjem za členstvo v eurovoľbách.

Pred generovaním mzdy tohto zamestnanca je potrebné zobraziť všetky položky.

Ako zaevidovať zamestnancovi neplatené voľno?

 

Potrebuje zamestnanec súkromne vycestovať do zahraničia? Premýšľate nad tým, ako zadáte návštevu lekára zamestnancovi, ktorý už svoj 7-dňový zákonný limit vyčerpal? Ukážeme si, ako tieto neprítomnosti zaevidujete.

V programe Olymp sa stretnete s dvomi zložkami mzdy, ktorými môžete neplatené voľno zadať – a to A15_prac.voľno zákonné (neplatené) a A20_prac. voľno žiadané (neplatené).

Aký je medzi nimi rozdiel?
Zložkou A15 zadáte neprítomnosť v nasledujúcich prípadoch:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca po vyčerpaní 7 dní,
 • svadba dieťaťa a rodiča zamestnanca,
 • presťahovanie zamestnanca,
 • vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru,
 • nepredvídané prerušenie premávky,

ale taktiež napríklad neúčasť v práci z dôvodu výkonu

 • verejných funkcií,
 • občianskych povinností,
 • iného výkonu vo všeobecnom záujme.

Zložku A20 zadáte do mzdy v prípade, že Vás zamestnanec požiada o voľno, s ktorým súhlasíte. Ide, napríklad, o neprítomnosti z dôvodu:

 • vycestovania do zahraničia na súkromné účely,
 • výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • výkonu dobrovoľníckej činnosti,
 • iného voľna na súkromné účely.

3 kroky k správnemu zadaniu v programe

1. Vstúpite do vygenerovanej mzdy zamestnanca cez Oprav a pridáte príslušnú zložku mzdy – A15/A20.
2. Označíte deň/dni voľna v kalendári. Program automaticky vyplní polia Dátum od/Dátum do.
3. Ak ide o neprítomnosť, ktorá pokračuje z predošlého mesiaca, označíte aj pole Z min. mesiaca. Pokiaľ neprítomnosť prechádza do nasledujúceho mesiaca, označíte aj pole Neukončené.

V prípade zostavy Profesionál zadáte tieto neprítomnosti veľmi jednoducho v Personalistike konkrétneho zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti. Zadáte Dátum od, ak poznáte termín ukončenia, tak uvediete aj Dátum do a vyberiete Dôvod neprítomnosti. Následne, keď budete generovať mzdu, program vybranú neprítomnosť automaticky do mzdy prenesie.

V druhej časti seriálu o exekúciách si ukážeme, ako zaevidujete zrážanie exekučnej zrážky do depozitu.

Príklad: Evidovanie exekučnej zrážky do depozitu

Zamestnávateľovi bol 15. 12. 2019 doručený príkaz na začatie exekúcie, podľa ktorého je potrebné zamestnancovi zraziť 2 000€. Zamestnanec nemá žiadne vyživované osoby. Ide o prednostnú pohľadávku. Ako zadáte takúto zrážku v OLYMPE?

Personalistike na karte zrážky si pridáte zrážku nariadenú súdom. Vyplníte Popis zrážky, Platnosť, Spôsob výpočtu – po životné minimum. Označíte prednostná pohľadávka. Ďalej vyplníte pole Zrážka, Maximum, Dátum doručenia a Vyživované osoby. Údaje vyplníte na základe zaslaného príkazu a v časti Zrazenie zvolíte – do depozitu.

Ak si chcete skontrolovať, ktorým zamestnancom sa zrážajú exekúcie do depozitu, môžete si vytlačiť Rekapitulácia zrážok podľa typu (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok).

 
Ako zaevidovať dodatočne zaslané číslo účtu exekútora?

Vstúpite v Personalistike do už vytvorenej zrážky nariadenej súdom a v časti Zrazenie si vyberiete na účet a vyplníte číslo účtu. Čiastky, ktoré ste už zamestnancovi zrazili zo mzdy, zašlete jednou sumou exekútorovi z účtu zamestnávateľa.

Formulár na pridávanie zložiek mzdy v Personalistike od verzie 19.50 má nový dizajn. Funkčnosť zadávania sa však nezmenila.

Pridávanie zložky mzdy

Do Personalistiky odporúčame zadávať len pravidelne opakujúce sa zložky mzdy. Pridáte ich 2 spôsobmi :

1) v poli Zložka mzdy zadáte kód alebo názov zložky mzdy a program ich vyhľadá všetky podľa textu.

Vyberiete Vami požadovanú zložku mzdy, doplníte obdobia platnosti a tarifu. Doplňujúce údaje sa dajú zobraziť resp. skryť cez polia Viac alebo Menej. Opakovanie zvolíte buď vo všetkých mesiacoch alebo vo vybraných. Konkrétne dni môžete vyklikávať v kalendári len priamo v mzde.

2) kliknutím   na   vyhľadáte zložku mzdy v Mzdovej osnove. Prostredníctvom tlačidla   zobrazíte bočnú informatívnu kartu s popisom zložky mzdy (nájdete tu informáciu, či sa zložka mzdy zdaňuje, či vstupuje do hrubej mzdy, či ovplyvní odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne a ako sa prejaví v rozúčtovaní zložky mzdy pre podvojné účtovníctvo). 

 

Viac informácií o karte Zložky mzdyZrážky v Personalistike sa dozviete v bezplatnom videonávode.               

 

Je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. Zamestnávateľ ho môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

Podstata konta spočíva v rozvrhnutí pracovného času tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času), v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (záporný účet konta pracovného času). Jeho základná zložka mzdy je v oboch prípadoch rovnaká a nemení sa.

Pritom sa musí dodržiavať zásada, že priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov.

 

Vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca, nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov. V Olympe zadáme toto obdobie cez Nastavenia – Nastavenia – Konto pracovného času.

Ak označíte možnosť „Upozorňovať pri nevyrovnaní rozdielu mzdy z konta pracovného času“ Vás mzdový program OLYMP pri generovaní výplaty v poslednom mesiaci vyrovnávacieho obdobia alebo pri skončení pracovného pomeru upozorní na vyrovnanie konta a ponúkne zložku mzdy 997 – vyrovnanie konta pracovného času.

 

Ak má zamestnanec iné vyrovnávacie obdobie ako vo firemných nastaveniach, môžete ho zadať priamo v jeho Personalistike na karte Mzdové nastavenia.

Rozdiel medzi počtom hodín z pracovného kalendára a počtom hodín, ktoré zamestnanec skutočne v určitý deň odpracoval, sa eviduje pomocou zložky mzdy 996 – konto pracovného času. Zložka mzdy je len evidenčná, neovplyvní výpočet základnej zložky mzdy.

Môžu nastať dva prípady:

 1. zamestnanec odpracuje viac hodín – hodiny a čiastka budú zadané kladnou hodnotou. Počet hodín na zložke mzdy 996 zaevidujete, ak označíte deň v kalendári a následne kliknete pravým tlačidlom myši a zadáte kladný počet hodín.
 2. zamestnanec odpracuje menej hodín alebo nebude pracovať vôbec – hodiny a čiastka zadáte zápornou hodnotou. Počet hodín na zložke mzdy 996 zaevidujete, ak označíte deň v kalendári a následne kliknete pravým tlačidlom myši a zadáte záporný počet hodín.

Zložka mzdy 997 – vyrovnanie konta pracovného času sa použije v prípade, ak sa uplatňuje konto pracovného času a zamestnancovi ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia bola vyplatená nižšia základná zložka mzdy, akoby zamestnancovi patrila za odpracovaný čas.

Na sledovanie konta pracovného času slúži dokument Konto pracovného času (Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Konto pracovného času).

 

Evidencia dôchodkov – vplyv na odvody

 

Poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov, ktoré zamestnanec aj zamestnávateľ zaplatia. Rozdielna výška odvodového zaťaženia závisí od poberania konkrétneho dôchodku.
Ak je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku v jeho Personalistike na karte Evidencia dôchodkov vyberiete dôchodok 1) starobný dôchodok.
Po zadaní starobného dôchodku, sa platia rôzne odvody do inštitúcií v závislosti od typu pracovnoprávneho vzťahu.
Aké poistné sa neplatí pri poberaní starobného dôchodku?

DoVP – dohoda o vykonaní práce
DoVP – dohoda o vykonaní práce
DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti
PvN – poistenie v nezamestnanosti
ZP – zdravotné poistenie
NP – nemocenské poistenie
IP – invalidné poistenie

Miera invalidity, ktorá bola zamestnancovi priznaná, má rozdielny dopad na platenie odvodov. Z hľadiska výpočtu odvodov sa rozlišuje pokles schopnosti % vykonávať zárobkovú činnosť medzi 40 – 70 % a viac ako 70 %.

V prípade, ak zamestnanec má zdravotné obmedzenie v rozmedzí medzi 40 až 70 %, na karte Evidencia dôchodkov zaevidujete 3) invalidný dôchodok – invalidita 40-70%.

Aké poistné sa neplatí, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu 40 – 70 %?

Ak zamestnanec stratil schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou o viac ako 70%, je potrebné na karte Evidencia dôchodkov vybrať dôchodok 6) invalidný dôchodok – invalidita nad 70%.

Aké odvody neodvádzate do inštitúcií, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 %?

Pri evidovaní dôchodku, je veľmi dôležité vybrať správny dôchodok. Nesprávny výber dôchodku môže spôsobiť, že zamestnancovi nebude správne vypočítaná mzda. Napr. ak vyberiete jednu z týchto možností:

 

 • dovŕšenie dôchodkového veku,
 • žiadosť o invalidný dôchodok,
 • žiadosť o starobný dôchodok

tak tieto voľby majú vplyv na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Nielen poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov do inštitúcií. Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu Zdravotne ťažko postihnutých občanov, neplatia odvody v plnej sadzbe do ZP. To, že je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje preukaz ZŤP.

Akým spôsobom preukaz ZŤP ovplyvňuje výšku odvodovej záťaže do inštitúcií?

Ak je zamestnanec zamestnaný na základe hlavného pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce na pravidelný alebo nepravidelný príjem, dohody o pracovnej činnosti na pravidelný alebo nepravidelný príjem, tak zamestnanec aj zamestnávateľ platia polovičné sadzby poistného ZP, t. j. zamestnanec namiesto 4% platí 2% a zamestnávateľ namiesto 10% platí len 5%.

Celkový prehľad odvodov (ktoré sa platia/neplatia) podľa poistných vzťahov, nájdete v tabuľkách Prehľad poistných odvodov (okrem dohôd) a Tabuľka odvodov z dohôd, ktoré sa nachádzajú na našej webovej stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp – mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov.

Minimálna mzda u dohodárov

 

Povinnoťtou zamestnávateľov je dodržiavať minimálnu mzdu aj pre zamestnancov pracujúcich na dohodu. Program sleduje minimálnu mesačnú mzdu vo výške 405 € (prepočítanú na odpracované dni) a minimálnu hodinovú mzdu 2,328 €. V prípade, ak nie je dodržaná minimálna mzda, program automaticky doplní zložku mzdy – 950 doplatok do minimálnej mzdy.

Zamestnanec pracuje na dohodu o brigádnickej práci študentov od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. V pracovných pomeroch má zaevidovaný polovičný pracovný úväzok a pracuje 4 hodiny denne, 5 dní v týždni. V mesiaci jún 2016 odpracoval 22 pracovných dní. Jeho dohodnutá mzda je 200 € mesačne. Je dodržaná minimálna mzda u zamestnanca?

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Program vypočíta minimálnu mzdu nasledovne:
 

Z dôvodu dodržania minimálnej mzdy program automaticky dopočíta doplatok do minimálnej mzdy 2,5 €.

Zamestnanec pracuje na dohodu o pracovnej činnosti od 20. 02. 2016 do 31. 12. 2016. V pracovnej zmluve má dohodnutú odmenu za vykonanú prácu 2 €/hodinu. V mesiaci júl 2016 zamestnanec odpracoval 17 dní a 34 hodín.
Je dodržaná minimálna mzda u zamestnanca?

Program vypočíta minimálnu mzdu nasledovne:
 počet odpracovaných hodín * minimálna hodinová mzda = 34* 2,3280 = 79,152 = 79,16 €.
  

Pre dodržanie platnej legislatívy program dopocíta doplatok do minimálnej mzdy ako rozdiel minimálnej mzdy, ktorá prináleží zamestnancovi za odpracované hodiny a dohodnutej mzdy za odpracované hodiny, t. j. 79,16 € – 68 € = 11,16 €.

Nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu

 

Poskytli ste zamestnancom nepeňažný príspevok? V nasledujúcich riadkoch si povieme, čo je nepeňažný príspevok a ako ovplyvní mzdu zamestnanca.

Pod nepeňažným príspevkom zo SF rozumieme napr. vianočné kolekcie, lístky na rôzne podujatia, wellness poukážky, pobytový zájazd, teda všetko to, čo dostane zamestnanec od zamestnávateľa okrem finančného ohodnotenia.

V programe Olymp ho evidujeme prostredníctvom zložky mzdy 521 nepeňažný príspevok zo SF.

Tento termín zamestnanca je predmetom dane a vstupuje do vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne z nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi, zaplatiť za zamestnanca odvody a daň, je potrebné v zložke mzdy označiť pole Čiastka s navýšením.

Zadanie nepostihnuteľnej časti pri exekúcii

 

Prišla Vám na zamestnanca exekúcia s upozornením, že mu nie je možné uplatniť nepostihnuteľnú časť, resp. je možné mu uplatniť len určitú časť nepostihnuteľnej sumy? Pre riešenie tejto situácie sme od verzie 18.00 vylepšili evidenciu exekúcie pri zrážke nariadenej súdom, výživnom a pokute, s nastaveným výpočtom po životné minimum.

Ak má zamestnanec viac platiteľov mzdy, exekútor môže každému z nich osobitne určiť, akú časť nepostihnuteľnej sumy použiť pri výpočte exekúcie. V tomto prípade môžete v políčku Uplatniť % nepostihnuteľnej časti zaevidovať, aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie.

Obdobná situácia môže nastať aj v prípade, ak je zamestnanec napríklad poberateľom starobného dôchodku a nepostihnuteľnú časť má uplatnenú z dôchodku.

Percentuálnu časť nepostihnuteľnej sumy v zadanej exekúcii program vypočíta najskôr v mzde za január 2018.

Aby ste si v zrážke mohli nastaviť percento uplatňovania nepostihnuteľnej časti, je potrebné mať nastavený výpočet „po životné minimum“.

Stalo sa Vám, že pri výpočte miezd program u niektorého zamestnanca nevypočítal odvody na sociálne poistenie? Jedným z dôvodov môže byť nesprávne ukončená pracovná neschopnosť (PN).

Ako skontrolujete správnosť zadania PN?

Pre kontrolu správnosti zadania PN odporúčame skontrolovať dokument Kontrola zadania nemocí (Tlač – Tlač – Evidencia nemocí – Kontrola zadania nemocí). Uvedený dokument si môžete vytlačiť len pre konkrétneho zamestnanca alebo pre vybraných, príp. všetkých zamestnancov.

Aké údaje nájdete na uvedenom dokumente?

Ak je PN zadaná správne, dokument sa Vám zobrazí prázdny, nie sú na ňom uvedené žiadne údaje. Ak je PN zadaná nesprávne, nájdete tu bližšie informácie o konkrétnej PN zamestnanca:

 • obdobie trvania PN (dátum od – do),
 • zložku mzdy, ktorou je PN zadaná vo výplate zamestnanca,
 • upozornenie, ktoré sa týka konkrétnej zložky mzdy.

V dolnej časti dokumentu nájdete Vysvetlivky, kde je uvedený dôvod nesprávneho zadania nemoci.

Aký vplyv má neukončená PN na odvody na sociálne poistenie?

V prípade, že mal zamestnanec v minulom mesiaci PN (napr. v auguste 2019), ktorá bola reálne ukončená, avšak v programe ostala označená ako Neukončená, v nasledujúcom mesiaci (september 2019) nebudú vo výplate zamestnanca vypočítané odvody na sociálne poistenie (bude vypočítané iba zdravotné a úrazové poistenie). Je to z dôvodu, že program má informáciu, že PN stále pokračuje.

Ak ostane zamestnancovi neukončená PN z minulého mesiaca, v aktuálnej výplate pri vstupe do výplaty a následnom potvrdení Vás program upozorní na neukončenú PN (príp. OČR).

Ako opravíte nesprávne zadanú PN?

V uvedenom prípade je potrebné neukončenú PN v predošlom mesiaci ukončiť. Odomknete si príslušný mesiac, vstúpite do výplaty zamestnanca cez Oprav a v príslušnej zložke mzdy zadanej nemoci odznačíte políčko Neukončené. Následne stačí vstúpiť do výplaty aktuálneho mesiaca cez Oprav a odvody sa už vypočítajú správne.

Pre správne zadávanie PN (OČR) Vám odporúčame používať kartu Evidencia neprítomností v Personalistike. Neprítomnosti sa automaticky prenesú pri generovaní do výplaty príslušnou zložkou mzdy. Postup nájdete aj v bezplatnom videonávode.

 

Od 1. 7. 2019 sa zmenili  sumy stravného pre jednotlivé časové pásma:

 • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Príspevok na stravné lístky

Minimálna hodnota stravného lístka po novom predstavuje sumu 3,83 €. Stravné lístky v novej výške poskytuje zamestnávateľ zamestnancom prvýkrát v júli.

V programe cez menu Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov nájdete Kalkulačku príspevkov na stravné lístky, ktorá Vám pomôže pri prepočte výšky príspevkov za zamestnanca a zamestnávateľa.

 

 

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu  hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.  

 

Od 1. 7. 2019 sa mení výška životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z.

 • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Životné minimum ovplyvní nepostihnuteľné sumy pri výpočte exekučných zrážok. V Olympe je nová suma životného minima zapracovaná od verzie 19.50.  

Nová legislatívna zložka pre verejnú správu

 

Od verzie 17.70 pribudla do programu Olymp nová zložka mzdy ZM_219 odmena k funkčnému platu.

Táto zložka mzdy je určená len pre verejnú správu. V mzdovej osnove sa zobrazí, iba ak je v Organizácia – Podnik označená voľba Verejná správa.

 

Zložka mzdy bola zapracovaná na základe „Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“, ktoré garantuje nepedagogickým zamestnancom zvýšenie ich platu o 2 %.

Na pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov škôl sa toto navýšenie nevzťahuje. Uvedené navýšenie zamestnávateľ realizuje formou odmeny, na ktorej zadanie je možné v programe použiť zložku mzdy 219 – odmena k funkčnému platu.

V termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017 sa zložka mzdy vypočíta ako 2 % funkčného platu priznaného zamestnancovi k 1.9.2017.

V termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018 sa zložka mzdy vypočíta ako 2 % funkčného platu priznaného k 1.9.2018.

Odmena nie je súčasťou funkčného platu zamestnanca. Hodnota poskytnutej odmeny sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Odmena sa alikvotne kráti v závislosti od trvania pracovného pomeru. Tzn., že ak pracovný pomer začína alebo končí v priebehu mesiaca vyplatí sa iba alikvotná časť odmeny vo výške zodpovedajúcej trvaniu pomeru.

V zmysle zásady dodržiavania rovnakých podmienok odmeňovania a účelu memoranda môže zamestnávateľ poskytnúť odmenu aj zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol po 1.9.2017, ak mu to objem finančných prostriedkov umožňuje. Základom pre určenie odmeny by mal byť v tomto prípade funkčný plat zamestnanca určený ku dňu vzniku pomeru.

Jesenná verzia 19.70 priniesla aj novinky pre firmy, ktoré spracovávajú mzdy zamestnancom odmeňovaným podľa zákona o verejnom záujme.

Príplatok za profesijný rozvoj

V programe od septembra 2019 pribudla nová zložka mzdy 121 – príplatok za profesijný rozvoj pre odmeňovanie zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zložku použijete u pedagogických a odborných zamestnancov.

Po pridaní zložky mzdy vyberiete §, podľa ktorého je príplatok za profesijný rozvoj vyplácaný. Výber paragrafu sa zobrazí aj na dokumente Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Na výber máte možnosti:

 • 32g – kreditový príplatok priznaný podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019
 • 14e ods. 1 písm. a) – za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia
 • 14e ods. 1 písm. b) – za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky
 • 14e ods. 1 písm. c) – za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania
 • 14e ods. 1 písm. d) – za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania

Do poľa Tarifa zadáte výšku príplatku.

Oznámenie o zložení funkčného platu

Podľa vzoru Ministerstva školstva sme zaktualizovali dokument Oznámenie o zložení funkčného platu (Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Oznámenie o výške a zložení funkčného platu). Na dokumente sa uvádzajú zložky mzdy zadané u zamestnanca v Personalistike na karte Zložky mzdy, ktoré sú súčasťou funkčného platu.

Pred tlačou je možné označiť (v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu), či sa má  započítaná prax uvádzať k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie teoretického štúdia s praktickou prípravou v reálnych firemných podmienkach. Práve to je jeho najväčšou výhodou. Pokiaľ žiak vykonáva produktívnu prácu, má nárok odmenu. Aktuálne sa systém duálneho vzdelávania teší vysokému záujmu u mnohých študentov stredných odborných škôl. Ukážeme si ako sa vysporiadať s takouto situáciu v OLYMPe.

Evidencia v Olympe

Zamestnávateľ so študentom na praxi neuzatvára žiaden pracovnoprávny vzťah. V prípade, že sa zamestnávateľ vypláca študentom odmenu za produktívnu prácu je potrebné postupovať v programe nasledovne:

 • takúto osobu zaevidujete do Personalistiky bez pridania pracovného vzťahu a bez pridania zdravotnej poisťovne;
 • pokiaľ Vám študent podpíše Vyhlásenie na zdanenie príjmov, tak mu v Personalistike na karte Mzdové údaje označíte voľbu Nezdaniteľná časť základu dane;
 • na vyplatenie odmeny môžete použiť zložku mzdy 218 – Odmena a OLYMP vypočíta len preddavkovú daň;

 

Pre zobrazenie študentov bez pracovného pomeru medzi zamestnancami v Personalistike a vo Výpočte miezd je potrebné správne zobrazenie položiek – Všetky položky.

 

Zobrazenie všetkých položiek v Personalistike nastavíte cez Domov – Personalistika – Zobrazenie. Vo Výpočte miezd cez Domov – Výpočet miezd – Zobrazenie.

 

 

 

Zamestnávate zamestnancov, ktorí majú odvádzať odvody a daň do zahraničia? Ako ich evidovať od verzie 19.50 v OLYMP-e?

Bankové účty

V evidencii bankových účtov (Organizácia – Bankové účty) je možné evidovať zahraničné účty pre sociálnu, zdravotnú poisťovňu a zahraničnú daň. Nájdete ich pod druhom účtu:

 • poisťovne – zahr,.
 • sociálne poisťovne – zahr,.
 • daň – v zahraničí.

Ak by platila v nejakom štáte úľava a za zamestnanca by sa nič neodvádzalo, je potrebné mu evidovať zahraničné zrážky na SP a ZP. Takýto postup je dôležité dodržať, aby sa zamestnanec nepreniesol do výkazov slovenských poisťovní. Pri zadaní týchto zrážok však neprenesiete konkrétnu zahraničnú ZP a SP a ani nevyplníte percentuálne sadzby odvodu. Zdravotnú poisťovňu nepridáte.

Zdravotné poistenie

Po tom, ako ste si zaevidovali bankový účet zahraničnej poisťovne, zamestnancovi zaevidujete zahraničnú zdravotnú poisťovňu v Personalistike na karte Zdravotné poistenie. Na záložke Vznik a zánik ZP zadáte Dátum od a označíte voľbu zdravotné poistenie v zahraničí.  Po jej označení  sa cez číselník s lupou  sprístupní na výber zahraničná zdravotná poisťovňa, ktorú prenesiete cez Prenos. Zadanú ZP uložíte. 

 Zrážky

Na karte Zrážky v Personalistike zaevidujete zahraničné odvody na ZP a SP. Vyberiete názov zrážky cez číselník s lupou (časť Odvody a daň v zahraničí), napr. odvody na ZP v zahr. a zrážku prenesiete. Zadáte poisťovňu, do ktorej budete odvádzať poistné, nastavíte percentuálne sadzby odvodov a zrážku uložíte.

 

 

 

 

 

 

Rovnako postupujete pri zadaní odvodov na SP v zahraničí a dane z príjmu v zahraničí.

 

V mesiaci, kedy bude mať zamestnanec evidované zahraničné odvody na ZP a SP v mzde, nebude vykázaný vo výkazoch do slovenských poisťovní.

 

Zložky mzdy

Zahraničné zdaňovanie mzdy zaevidujete na karte Zložky mzdy v Personalistike. Po pridaní zložky mzdy, napr. 10 – mesačná mzda, označíte na záložke Zdaňovanie prepínač v zahraničí. Takéto označenie urobíte na každej zložke mzdy, ktorú budete zamestnancovi zadávať či už v personalistike, alebo v mzde.

Po označení voľby v zahraničí sa vo výplate automaticky vytvorí zrážka daň z príjmu v zahraničí.

Prevodné príkazy

Po spracovaní výplat je možné vygenerovať aj zahraničný prevodný príkaz pre zdravotné, sociálne poistenie a daň v zahraničí.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

 

Od 1. januára 2018 si už zamestnávateľ nemôže uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Na vymeriavací základ zamestnanca je možné odpočítateľnú položku naďalej uplatňovať. Pre jej výpočet platia rovnaké pravidlá ako doteraz.

Uvedená legislatívna zmena je zapracovaná do verzie 18.10 a prejaví sa prvý krát v mzde za mesiac január 2018. Program ju uplatní u zamestnancov automaticky, bez nutnosti zmien.

Zamestnanec dosiahol v mesiaci hrubý príjem vo výške 500 €, pričom odpracoval celý mesiac. V tomto mesiaci si uplatňuje odpočítateľnú položku. Z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta odvod na zdravotné poistenie?

 

Keďže si už zamestnávateľ nemôže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, sadzba poistného bude 10% z vymeriavacieho základu predstavujúceho hrubú mzdu zamestnanca, teda vo výške 500 €.

Zamestnanec si aj naďalej bude môcť uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, teda jeho vymeriavací základ sa zníži na sumu 360 €.

Ak máte zostavu Profesionál alebo Profesionál účtovná firma, výpočet odpočítateľnej položky si môžete skontrolovať vo výplate zamestnanca na záložke Ostatné v časti Odp. položka ZP kliknutím na tlačidlo Výpočet.

PN a OČR v Olympe

 

Jesenné obdobie je častokrát spájané s častým ochorením zamestnancov. V nasledujúcich riadkoch Vám povieme, ako si poradíte so zadaním PN a OČR v Olympe.

PN alebo OČR zadáte v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

Kliknutím na tlačidlo Pridaj sa zobrazí formulár Evidencia neprítomnosti. Tu zadáte dátum odkedy – do kedy neprítomnosť trvá a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete dôvod neprítomnosti. Ak ešte dátum ukončenia PN alebo OČR nepoznáte, Dátum do nevypĺňate. Dátum ukončenia doplníte, keď zamestnanec prinesie ukončenie PN.

Akékoľvek zadania na karte Evidencia neprítomnosti treba robiť ešte pred tým, než budú generované mzdy. Ak by boli mzdy už spracované, bude potrebné mzdu konkrétneho zamestnanca vytvoriť nanovo.

 

Ak je zamestnanec PN z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, je potrebné označiť pole PN podľa § 144a ods. 3 písm. a). Toto označenie spôsobí, že sa zamestnancovi nebude krátiť dovolenka, ak by PN trvala aj dlhšie.

Po zadaní v Personalistike a následnom vygenerovaní mzdy, program prenesie do mzdy tieto zložky mzdy:

Zložky mzdy pri PN:

 • N01 náhrada príjmu počas PN 25% – za prvé 3 dni pracovnej neschopnosti
 • N02 náhrada príjmu počas PN 55% – od 4. do 10. dňa PN
 • N03 nem. dávky – od 11. dňa 55% – od 11. dňa PN, ktorú už vypláca Sociálna poisťovňa

Zložky mzdy pri OČR:

 • N04 ošetrovanie člena rodiny 55% – za prvých 10 dní OČR
 • N22 ošetrovanie člena rodiny neplatené – od 11.dňa OČR

Oznamovacia povinnosť pri PN

Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ na začiatku PN oznámi do zdravotnej poisťovne kód 1O Z s dátumom vzniku PN. Pri ukončení PN oznámi kód 1O K.

Sociálna poisťovňa

Začiatok PN do sociálnej poisťovne zamestnávateľ neoznamuje. Oznamovacia povinnosť do sociálnej poisťovne vzniká iba v prípade, ak nemoc trvá viac než 52. týždňov. Vtedy je potrebné v programe Olymp v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery evidovať vyňatie Nemoc po 52. týždni. Na základe takéhoto zadania program vytvorí RLFO Prerušenie č. 8.

Oznamovacia povinnosť pri OČR

Zdravotná poisťovňa

Oznamovacia povinnosť do zdravotnej poisťovne je rovnaká ako pri PN zamestnanca.

Sociálna poisťovňa

OČR sa do Sociálnej poisťovne oznamuje iba v prípade, ak OČR trvá viac ako 11 dní. Ak by OČR trvala viac ako 10 dní je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni RLFO Prerušenie s dôvodom č. 4.

Preplácanie sviatkov

 

Zákonník práce (ust. § 94) umožňuje nariadiť zamestnancovi výkon práce vo sviatok len výnimočne. Práca vykonávaná vo sviatok by mala byť nevyhnutnou prácou, ktorá sa nemôže vykonať v pracovných dňoch.

§ 122 ods. 1 Zákonníka práce hovorí, že za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

 

Ak zamestnanec sviatok odpracoval, patrí mu za prácu vo sviatok aj mzdové zvýhodnenie. Ukážeme si na nasledovných príkladoch niekoľko situácií, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť a ako v takých prípadoch zadať preplatenie sviatku zamestnancovi do výplaty.

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň, ale zamestnanec sviatok neodpracoval

1. zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou – sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň sa považuje za odpracovaný deň a patrí mu zaň mzda, zaplatená v jeho základnej zložke mzdy.

Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. V máji 2018 pripadli dva sviatky na pracovný deň. Ako bude mať preplatené tieto dni?

 

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, sviatok bude mať zaplatený v mesačnej mzde. Program Olymp teda nepridá tomuto zamestnancovi ďalšiu zložku mzdy, v ktorej by mal zaplatený sviatok, ale dni, ktoré pripadli na sviatok, budú vykliknuté priamo v mesačnej mzde ako „odpracované“.

V prípade, ak sa so zamestnancom, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, písomne dohodnete v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, môžete zmeniť spôsob preplácania sviatku a nastaviť mu preplácanie sviatku priemerom.

 

2. ak má hodinovo odmeňovaný zamestnanec nastavené v Mzdových údajoch preplácanie sviatku priemerom, program automaticky do výplaty pridá zložku mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

§ 122 ods. 3 Zákonníka práce hovorí, že zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.

 

Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Ako bude mať preplatený sviatok?

 

Keďže sviatok bude mať preplatený zložkou mzdy 320, v zložke mzdy 20 – hodinová mzda bude deň pripadajúci na sviatok odkliknutý ako neodpracovaný.

3. Keďže sa dohodárom sviatok neprepláca, program automaticky po vygenerovaní výplaty deň pripadajúci na sviatok odklikne ako neodpracovaný.

V Personalistike zamestnanca je potrebné mať na karte Mzdové údaje nastavené Sviatok platiť: nie.

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň a zamestnanec sviatok odpracoval

1. mesačne odmeňovaný zamestnanec

Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. Zamestnávateľ ho požiadal, aby 01. mája 2018 prišiel do práce, kedy odpracoval 8 hodín. Ako zadať do programu Olymp mzdové zvýhodnenie za sviatok?

 

Keďže je pán Mesačný odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok pripadol na jeho bežný pracovný deň, bude mať vo výplate zložku mzdy 10 – mesačná odmena, v ktorej bude mať sviatok preplatený. Zároveň:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok (zložku zadávame v mesiaci, kedy si zamestnanec bude náhradné voľno reálne čerpať)
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 8 hodín)

2. hodinovo odmeňovaný zamestnanec

Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Dňa 08. mája 2018 odpracoval 4 hodiny. Ako zadáme pánovi Hodinárovi mzdové zvýhodnenie do výplaty?

 

Pán Hodinár bude mať vo výplate nasledovné zložky mzdy:

 • 20 – hodinová mzda, pričom počet hodín pripadajúcich na 8. máj bude upravený na 4 hodiny, ktoré reálne odpracoval,
 • 320 – náhrada mzdy za sviatok, pričom počet hodín pripadajúcich na 08. mája 2018 bude mať upravený na 4 hodiny, ktoré reálne nepracoval.

Súčasne:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 360 – osobné prekážky platené priemerom (na 4 hodiny), pričom túto zložku mzdy zadáme v deň, kedy si náhradné voľno bude reálne čerpať.
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 4 hodiny) v mesiaci, kedy sviatok odpracoval.

3. dohodári

Pán Dohodár pracuje vo firme na základe dohody o pracovnej činnosti. Počas sviatku u zamestnávateľa odpracoval 2 hodiny. Ako bude mať preplatený sviatok?

 

Pán Dohodár v zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti nebude mať preplatené dni sviatkov, hoci podľa prideleného kalendára tieto dni pripadajú na jeho pracovné dni, keďže dohodárom sa sviatok neprepláca. Bude preto potrebné tieto dni vykliknúť ručne.

Keďže odpracoval počas sviatku 2 hodiny, patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v rozsahu dvoch hodín. Pánovi Dohodárovi teda pridáme do výplaty zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok, pričom počet hodín upravíme na požadovaný stav.

V apríli 2019 pripadli dva sviatky na pracovné dni, a to 19. 4. 2019 Veľký piatok a 22. 4. 2019 Veľkonočný pondelok.

122 ods. 1 Zákonníka práce „Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.“

 

Ak zamestnanec pracoval počas sviatku, patrí mu za prácu vo sviatok mzdové zvýhodnenie. Pripravili sme príklady z praxe, podľa ktorých zadáte preplatenie sviatkov do výplat.

Sviatok pripadol na bežný pracovný deň, ale zamestnanec sviatok neodpracoval

 1. zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou – na karte Mzdové údaje – Sviatok platiť zadáte mes. mzdou.

Sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň sa považuje za odpracovaný deň. Patrí mu zaň mzda, zaplatená v jeho základnej zložke mzdy. Dni sviatkov budú vykliknuté priamo v mesačnej mzde ako „odpracované“.

Ak sa s mesačne odmeňovaným zamestnancom v kolektívnej alebo pracovnej zmluve písomne dohodnete, že sviatok budete preplácať priemerným zárobkom, môžete zmeniť nastavenie sviatok platiť – priemerom.

 

2. zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou – na karte Mzdové údaje – Sviatok platiť zadáte priemerom. Sviatok bude mať preplatený zložkou mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

122 ods. 3 Zákonníka práce „ Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.“

 

Keďže sviatky budú preplatené zložkou mzdy 320, v zložke mzdy 20 – hodinová mzda budú dni sviatkov odkliknuté ako neodpracované.

3. dohodár – na karte Mzdové údaje – Sviatok platiť nastavte nie.

Keďže dohodárom sa sviatok neprepláca, v zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti resp. 60 – dohoda o vykonaní práce, nebude mať vyklikané dni sviatkov. Ak počas sviatkov pracoval, bude potrebné tieto dni vykliknúť ručne.

Ak odpracuje sviatok, patrí mu aj mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, ktoré zadáte zložkou mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

U dohodárov sa nezisťuje priemerný hodinový zárobok, preto sa vychádza z minimálnej hodinovej mzdy. Za každú hodinu práce vo sviatok mu patrí príplatok najmenej 100% minimálnej hodinovej mzdy podľa osobitného predpisu. Pre rok 2019 sa vychádza zo sumy 2,989 €/hod.

Sviatok pripadol na bežný pracovný deň a zamestnanec sviatok odpracoval

Ak zamestnanec odpracuje sviatok, ktorý pripadol na jeho bežný pracovný deň, bude mať tento deň preplatený zložku mzdy 10 – mesačná mzda (odmeňovaný mesačnou mzdou) resp. 20 – hodinová mzda (odmeňovaný hodinovou mzdou) a zároveň

 • zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno
 • zložku mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok (odmeňovaný mesačnou mzdou) resp. zložku mzdy 360 – osobné prekážky platené priem.(paragraf) (odmeňovaný hodinovou mzdou) ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno (zložku zadáme v mesiaci, kedy si zamestnanec bude reálne čerpať náhradné voľno). V tomto prípade zložka mzdy 160 mu nepatrí.

Ako preplatiť sviatky nájdete aj na našej webovej stránke www.kros.sk v časti Pomôcky pre mzdárov v pomocnej tabuľke Preplácanie sviatkov.

 

Príplatky po novom

 

Od 1. mája 2018 sú schválené zmeny v Zákonníku práce (ZP). Zmeny nastali v príplatkoch za prácu vo sviatok, noci, sobotu a nedeľu. Zvýhodnení sú aj dohodári. Všetky novinky sme si pre Vás pripravili v 3 – dielnom seriáli. V prvej časti seriálu sa dozviete o zmenách v príplatkoch za prácu vo sviatok a v noci.

Príplatok za prácu vo sviatok

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok sa zvýšilo z 50 % priemerného zárobku na 100 % priemerného zárobku zamestnanca.


% sa počíta z minimálnej hodinovej mzdy určenej pre 40 hodinový pracovný čas, bez ohľadu na pracovný úväzok a stupeň náročnosti. U dohodárov sa nezisťuje priemerný hodinový zárobok, preto sa vychádza z minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok 2018 sa vychádza zo sumy 2,759 €.

Hodinová mzda zamestnanca je 5 €/hod a priemerný zárobok 6 €/hod. Zamestnanec 8. 5. 2018 odpracoval naplánovanú zmenu od 7:00 do 15:30 hod. Aká bude jeho mzda?

 

Hodinová mzda: 8 hodín x 5 € = 40 €
Príplatok za prácu vo sviatok: 8 hodín x 6 € = 48 €

V Olympe použite zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

 

Príplatok za nočnú prácu
Zamestnancom pracujúcim v noci doteraz zamestnávateľ poskytoval za nočnú prácu príplatok vo výške aspoň 20 % min. hod. mzdy. Od mája 2018 je to minimálne vo výške 30 % min. hod. mzdy.
Pre verejnú správu sa počíta výška príplatku naďalej 25 % hodinovej sadzby funkčného platu. Zároveň platí, že nesmie byť nižšia ako ustanovuje ZP za hodinu práce v noci.

§ 98 Zákonníka práce hovorí, že nočná práca je práca vykonávaná medzi 22:00 a 6:00 hodinou.

 

* U zamestnávateľa, u ktorého prevažná časť práce sa vykonáva v noci (napr. pekárne, nočný strážnik,…) je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu príplatkov, ale najmenej však 25 %. U zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a zároveň k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatkov v pracovnej zmluve.

U rizikového zamestnanca (3. a 4. kategória DDS na karte Mzdové údaje) je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť vždy príplatok aspoň 35 % minimálnej hodinovej mzdy.

 

S vedúcim zamestnancom možno dohodnúť v pracovnej zmluve mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu v noci. Vtedy príplatok za nočnú prácu vedúcemu zamestnancovi už nepatrí.

V programe Olymp použite zložku mzdy 180 – príplatok za prácu v noci.

 

Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu

Opätovne sa zaviedli povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, ktoré zaevidujete prvýkrát v mzde za máj 2018.

* U zamestnávateľa, ktorého povaha alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne v sobotu alebo nedeľu (napr. nepretržitá prevádzka) je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu príplatkov, ale najmenej však 20 %. U zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a zároveň k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatkov v pracovnej zmluve.
S vedúcim zamestnancom môžete v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu aj s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a nedeľu. Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu mu už potom neposkytnete.

Mesačná mzda zamestnanca je 800 € a priemerný zárobok 10 €/hod. Zamestnanec v máji 2018 odpracoval 184 hodín (z toho v sobotu 32 hodín) a 5 hodín mal nadčas v nedeľu. Za hodiny nadčasu si zamestnanec nebude čerpať náhradné voľno. Aká bude výplata zamestnanca ?

Mesačná mzda: 800 €
Mzda za prácu nadčas: 800/184 x 5 = 21,74 €
Príplatok za prácu nadčas: 25 % x 10 x 5 = 12,50 €
Príplatok za právu v sobotu: 25 % x 2,759 x 32 = 22,08 €
Príplatok za právu v nedeľu: 50 % x 2,759 x 5 = 6,90 €

V programe Olymp použite zložky mzdy:
166 – príplatok za prácu v sobotu
168 – príplatok za prácu v nedeľu.

Do 1.5.2018 boli príplatky za prácu v sobotu a nedeľu nepovinné. Ak ste ich doteraz zamestnancom vyplácali % z priemerného hodinového zárobku, môžete tak robiť aj naďalej. Hodnota však nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu garantovanú Zákonníkom práce.

Ak sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, že bude vyplácať príplatky za prácu v sobotu a nedeľu % z priemerného hodinového zárobku, je možné v tomto prípade použiť zložku mzdy ZM-163 Príplatok za prácu v SO, NE. Bez zadanej tarify sa automaticky vypočíta 25% z priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Ak chcete túto zložku mzdy použiť aj pre príplatok za prácu v nedeľu, je potrebné do poľa tarifa uviesť 50 %.

Príplatky u dohodárov

Dohodári od 1. mája 2018 majú nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce a prácu vo sviatok. Výška príplatkov sa určí rovnako ako pri HPP, okrem príplatku za prácu vo sviatok. Nezisťuje sa im priemerný hodinový zárobok, preto im za hodinu práce vo sviatok patrí príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zamestnávateľ môže dohodnúť aj výhodnejšie podmienky odmeňovania ako určuje Zákonník práce.

 

Všetky príplatky nájdete v prehľadnej tabuľke.

Od 1. mája 2019 sa zvyšuje suma vybraných povinných príplatkov z dôvodu zvyšovania ich percentuálnej sadzby.

Príplatok za prácu v noci

Zamestnancom pracujúcim v noci doteraz zamestnávateľ poskytoval za nočnú prácu príplatok vo výške aspoň 30 % minimálnej hodinovej mzdy. Od mája 2019 je to minimálne vo výške 40 % minimálnej hodinovej mzdy.

Pre verejnú správu sa počíta výška príplatku naďalej 25 % hodinovej sadzby funkčného platu. Zároveň platí, že nesmie byť nižšia ako ustanovuje ZP za hodinu práce v noci.

§ 98 Zákonníka práce hovorí, že nočná práca je práca vykonávaná medzi 22:00 a 6:00 hodinou.

 

V programe Olymp použite zložku mzdy 180príplatok za prácu v noci.

 

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu

Od mája 2019 je príplatok za prácu v sobotu minimálne vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Príplatok za prácu v nedeľu je minimálne vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

Pre verejnú správu sa počíta výška príplatku naďalej 30 % hodinovej sadzby funkčného platu. Zároveň platí, že nesmie byť nižšia ako ustanovuje ZP za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu.

V programe Olymp použite zložku mzdy 166 – príplatok za prácu v sobotu a 168príplatok za prácu v nedeľu.

 

Ak sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, že bude vyplácať príplatky za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu percentuálne z priemerného hodinového zárobku, je možné použiť zložku mzdy 163 – Príplatok za prácu v So, Ne. V nej je však potrebné nastaviť správnu % sadzbu príplatku.

Od januára 2019 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce vo forme nového § 152a – Rekreácia zamestnancov. Príspevok na rekreáciu postavil zamestnávateľov pred hotovú vec. Či chcú, či nie, musia zamestnancom, pri splnení podmienok, dať príspevok na rekreáciu. Kto a za akých podmienok má na príspevok nárok?

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu

Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu pri splnení týchto podmienok:

 • pracuje na hlavný pracovný pomer vo firme, ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
 • pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
 • ide o minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Počet zamestnancov sa určí ako priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Pomôcť si môžete podkladmi k štvrťročnému výkazu o práci (2-04) za 4. štvrťrok 2018 cez Tlač – Tlač – Štatistika – Štvrťročný výkaz o práci (2-04).

Splnenie podmienok sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Zamestnanec po splnení podmienok, na základe žiadosti, dostane príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Výška príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Z príspevku zamestnávateľa sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne, ani do zdravotnej poisťovne. Rovnako sa z neho neplatí ani daň. Zamestnávateľ si ho môže dať medzi daňové výdavky.

Príspevok za rovnakých podmienok môže poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. U neho však ide o dobrovoľnú formu príspevku. Aj v tomto prípade ide o príspevok oslobodený od dane a odvodov.

Komu sa príspevok kráti

U zamestnanca pracujúceho u zamestnávateľa na kratší pracovný čas sa príspevok pomerne zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 • zamestnanec pracuje 10 hodín týždenne, ¼ úväzok → príspevok max. 68,75 €
 • zamestnanec pracuje 15 hodín týždenne, 0,375 úväzok → príspevok max. 103,13 €

 

Vyplácanie príspevku

Príspevok vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi na základe účtovných dokladov vystavených na meno zamestnanca. Zamestnanec doklady predkladá najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Zamestnávateľ tento príspevok vyplatí v najbližšom výplatnom termíne (ak sa nedohodne so zamestnancom inak).

Druhou možnosťou je, že zamestnávateľ príspevok na rekreáciu poskytne prostredníctvom rekreačného poukazu.

V Olympe pribudla nová zložka mzdy 970 príspevok na rekreáciu zamestnanca. Nevstupuje do hrubej mzdy, vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie, nedaní sa. Informácia o vyplatenom príspevku sa prenáša na potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

 

Do poľa Tarifa vpíšete hodnotu rekreácie z účtovného dokladu, prípadne hodnotu rekreačného poukazu. Ak by zamestnávateľ poskytol príspevok formou rekreačného poukazu, označíte pole Vyplatené poukazom. V poli čiastka program automaticky uvedie hodnotu príspevku zamestnávateľa v sume 55% oprávnených výdavkov.

V prípade, že je príspevok vyplatený zamestnancovi viackrát počas roka, program odsleduje výšku maximálneho ročného príspevku.

 

 

Koniec roka je príležitosť nie len pre hodnotenie dosiahnutých cieľov podniku, ale aj pre uznanie či odmenenie zamestnancov. Existuje viacero zdrojov, z ktorých môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok. Jedným z nich je sociálny fond, ktorý povinne vytvára každý zamestnávateľ s minimálne jedným zamestnancom v pracovnom pomere. Ukážme si, ako správne zaevidovať príspevky zo sociálneho fondu v OLYMPE.

Zložky mzdy v OLYMPE

Príspevok zo sociálneho fondu môže mať peňažný alebo nepeňažný charakter. V závislosti od toho je potrebné vybrať správnu zložku mzdy:

 • 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom,
 • 515 – Odmena zo SF pri životnom alebo pracovnom jubileu,
 • 521 – Nepeňažný príspevok zo SF.

Peňažné príspevky sú napríklad príspevok na dopravu alebo príspevok pri narodení dieťaťa. V OLYMPE tento príspevok zaevidujete zložkou mzdy 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

Nepeňažné príspevky sú napríklad vianočné kolekcie, lístky na rôzne kultúrne podujatia, wellness poukážky, pobytové zájazdy či darčekové poukážky. V OLYMPE tento príspevok zaevidujeme zložkou mzdy 521 – Nepeňažný príspevok zo SF. Tieto zložky mzdy sú predmetom dane a vstupujú do vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa však zamestnávateľ rozhodne z nepeňažného príspevku poskytnutého zamestnancovi zaplatiť za zamestnanca odvody a daň, je potrebné v zložke mzdy 521 – nepeňažný príspevok označiť pole Čiastka s navýšením.

Po označení voľby Čiastka s navýšením program do poľa Čiastka navýši hodnotu príspevku o odvody a daň.

Profesionálny športovec

Od verzie 19.10 pribudla v programe možnosť evidovať zamestnanca, ktorý vykonáva šport ako profesionálny športovec. V programe ho zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery pridaním novej zmluvy – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

 

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v Olympe použijete zložku mzdy 77 – odmena profesionálneho športovca.

 

Takto vyplatený príjem podlieha zdaneniu. Do 31. 12. 2021 z neho zamestnanec ani zamestnávateľ  neplatí odvod do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne.

Profesionálny športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní, resp. za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Dovolenku mu zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje, kde vyberiete voľbu ručne zadané.

Športový odborník

S verziou 19.10 tiež pribudla v Olympe možnosť evidovať športového odborníka. Zaevidujete ho v Personalistike na karte Pracovné pomery kde pridáte novú zmluvu – Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

 

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka môžete použiť zložku mzdy 76 – odmena športového odborníka.

 

Z vyplatenej odmeny sa platia odvody do Sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne. Rovnako sa z nej platí aj daň z príjmu.

Športový odborník sa prihlasuje do zdravotnej poisťovne pod kódom 2D a do Sociálnej poisťovne pod typom RLFO 1, ak ide o pravidelný príjem alebo pod typom RLFO 2, ak ide o nepravidelný príjem.

 

V druhej časti nášho seriálu sa dočítate, ako pridáte výsledok RZZP do vypočítaných miezd importom údajov z Excelu cez Mzdové funkcie – Import RZZP.

Pre import je potrebné pripraviť si tabuľku v programe MS Excel, ktorej vzor nájdete tu.

Označenie stĺpcov a rozloženie údajov musí zodpovedať predpísanej štruktúre. Prvý stĺpec “&##” je povinný, musí byť ako prvý, ostatné stĺpce ako “RČ”, “ZP”, “Výsledok za zamestnanca” a “Výsledok za zamestnávateľa” sú povinné, ale nezáleží na tom, v akom sú poradí. Ak sa aspoň jeden z nich v súbore nenachádza, import neprebehne.

Povinné stĺpce :

 • hlavička prvého stĺpca musí obsahovať znaky “&##” (musí byť v poradí prvý a označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
 • stĺpec „RČ“, rodné číslo jednotlivých zamestnancov, uvádza sa bez lomky,
 • stĺpec „ZP“, je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, program berie pri importe do úvahy prvé dvojčíslie kódu a podľa neho pridelí zdravotnú poisťovňu v zrážke Zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • stĺpec „Výsledok za zamestnanca“, podľa podkladov ZP, záporná hodnota (teda preplatok) sa naimportuje do zložky mzdy Z20 kladnou čiastkou, kladná hodnota (nedoplatok) sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou,
 • stĺpec „Výsledok za zamestnávateľa“, podľa podkladov ZP. Výsledok za zamestnávateľa – kladná aj záporná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia s príslušným znamienkom (preplatok záporným znamienkom, nedoplatok kladným),
 • v ostatných stĺpcoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

Vzor importu RZZP :

Povinné údaje sú vyznačené farebne.

Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s bežnými mesačnými odvodmi do ZP. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť variabilný symbol na číslo výkazu nedoplatkov zo ZP.

Údaje zo súboru môžete naimportovať len do vygenerovaných výplat. 

Doručila Vám zdravotná poisťovňa výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia? Ako ich vysporiadať so zamestnancami?

Vysporiadanie môžete urobiť 2 spôsobmi:

1/ manuálnym zadaním výsledkov RZZP do miezd zamestnancov,

2/ alebo importom výsledkov RZZP do miezd.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 €, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká. Čiže napr. pri preplatku/nedoplatku do 4,99 € vrátane nevzniká povinnosť vysporiadať ho.

 

1/ Manuálne zadanie výsledkov RZZP do miezd zamestnancov

Pridanie zložky mzdy Z20 v mzde zamestnanca

Zložku mzdy Z20zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade

 • Preplatku za zamestnanca

Zložku mzdy Z20 pridáte priamo do vypočítanej mzdy. Do poľa Čiastka uvediete výšku preplatku. Zložka mzdy je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom a odvádza sa z nej daň.

Pridanie zrážky v programe Olymp

Zrážku – zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade            

 • Nedoplatku zamestnanca
 • Nedoplatku organizácie
 • Preplatku organizácie

Vo výplate na záložke Zrážky pridáte zrážku Zúčtovanie zdravotného poistenia, vyberiete poisťovňu a doplníte čiastku za zamestnanca/organizáciu.

Záporné číslo (mínusovú hodnotu) zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu.

Kladné číslo (plusovú hodnotu) zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu/  zamestnanca. Doplatené poistné za zamestnanca ponižuje zamestnancovi základ dane.

Importu výsledkov RZZP do miezd sa budeme venovať v ďalšej časti, ktorú zverejníme čoskoro.

 

Preplatok/nedoplatok za zamestnanca, ktorý už nie je v pracovnom pomere, by mala vysporiadať príslušná zdravotná poisťovňa.

Preplatok/nedoplatok, ktorý vznikol zamestnávateľovi za zamestnanca a tento zamestnanec už nie je u neho v pracovnom pomere, sa môže vysporiadať nasledovne:

 • vygenerujete výplatu zamestnancovi aj napriek tomu, že už skončil pracovný pomer a do výplaty pridáte výsledok zúčtovania zdravotného poistenia na záložke Zrážky.

(Ak by bol celkovým výsledkom RZZP nedoplatok, tento postup zabezpečí, že sa automaticky pridá RZZP aj do prevodného príkazu a tiež sa zohľadní v Rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo).

 

 

 

 

 

 

 

 • výsledok RZZP nezadáte do programu Olymp, ale preplatok/nedoplatok zaevidujete už len vo svojom účtovníctve.

(V tomto prípade je potrebné nedoplatok odviesť individuálne, to zn. nie prevodným príkazom z programu z dôvodu, že program nemá informáciu o všetkých nedoplatkoch).

V prípade, že zamestnanca, ktorý už nie je u vás v pracovnom pomere nevidíte v zozname zamestnancov vo výpočte miezd, stačí na paneli nástrojov v evidencii Výpočet miezd zvoliť Položky: všetky a následne vygenerovať výplatu.

 

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 43/2004 delíme na:

 • povinné
 • dobrovoľné.
 1. Povinný príspevok odvádza zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne za zamestnanca. Účasť v 2. pilieri evidujete v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje označením voľby . Po označení program na výplatnej páske výpis zložiek a tajný formát rozčlení sadzbu starobného poistenia na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Znamená to, že zamestnanec si neplatí nič navyše, ale prostriedky, ktoré odvádza na dôchodkové poistenie sa prerozdeľujú v Sociálnej poisťovni podľa príslušného %. Pre rok 2019 je to 4,75 % z vymeriavacieho základu.

 1. Dobrovoľný príspevok si platí zamestnanec výlučne sám. Odvádzať ho môže zamestnávateľ, pričom je o tom potrebné uzatvoriť písomnú Dohodu o zrážkach zo mzdy. Dobrovoľný príspevok na SDS pridáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky. Cez Pridaj v poli Názov zvolíte dobrovoľné star. dôchod. sporenie. Vyberiete poisťovňu, do ktorej sa odvádzajú dobrovoľné príspevky. Ak v zozname bankových účtov danú poisťovňu ešte nemáte zaevidovanú, je potrebné pridať bankový účet danej poisťovne.

Vyplníte pole percento alebo čiastka, ktorá sa bude zamestnancovi mesačne zrážať. V spodnej časti Zrazenie je možné zvoliť prepínač individuálne alebo spoločne.

Individuálne zvolíte vtedy, ak zamestnávateľ bude sumy dobrovoľných príspevkov odvádzať za každého zamestnanca zvlášť. Pomocou tlačidla Výber účtu vyberiete účet príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Spoločne zvolíte vtedy, ak za všetkých zamestnancov bude zamestnávateľ odvádzať príspevky spolu v jednej sume. Dobrovoľný príspevok zamestnanca na SDS sa zráža z čistej mzdy zamestnanca.

Tlačivo Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie-rozpis.

Ak chcete zasielať export príspevkov vo formáte xml vytvoríte ho cez Exporty – DSS (II pilier), kde je možné zvoliť Hromadný export, ktorým vytvoríte naraz rozpis príspevkov pre všetky správcovské spoločnosti, alebo export pre konkrétnu správcovskú spoločnosť.

 

 

 

Stalo sa Vám niekedy že Vám po vygenerovaní výplaty ostal pri zamestnancovi v poli Plat zelený štvorček v červenom poli? Program Vás upozorňuje, že vo výplate chýbajú niektoré údaje, ktoré je potrebné doplniť. V nasledujúcich riadkoch uvedieme prípady, pri ktorých sa Vám môže stať, že bude mzda svietiť na červeno.

Prípady:

 • V zložke mzdy nie je uvedená čiastka – napríklad, ak má zamestnanec celý mesiac PN a do výplaty sa mu prenesie základná zložka mzdy bez vypočítanej čiastky, keďže v danom mesiaci nič neodpracoval.

Zložku mzdy s prázdnou čiastkou je potrebné z výplaty vymazať.

 

 • Zrážka nemôže byť uspokojená v požadovanej výške, lebo čistý príjem pracovníka nie je dostatočne vysoký, alebo väčšina prostriedkov bola zrazená zrážkou s vyššou prioritou (výplata je mínusová),
 • zamestnanec končí pracovný pomer a má nevyčerpanú dovolenku,
 • zamestnanec má prečerpanú dovolenku,
 • pri zložke mzdy 361 – vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca alebo pri zložke mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdravotníckeho zariadenia je prekročený 7 – dňový ročný nárok,
 • pri zložke mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce je prekročený rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
 • pri zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti je prekročený rozsah 10 hodín týždenne,
 • pri zložkách mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25%, N02 – náhrada príjmu počas PN 55% je vyplnená výsledná čiastka náhrady, ale nie je zadaný priemer na nemoc alebo výsledná čiastka nie je vyplnená,

Pre sledovanie prípadov, kedy sa vám mzda zobrazí na červeno je potrebné zapnúť upozornenia cez Nastavenia Nastavenia – záložka Upozornenia.

 

Tvorba sociálneho fondu pre starostov obcí a primátorov miest

V zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa od 01. 01. 2016 starosta obce a primátor mesta považuje za zamestnanca na účely tvorby a použitia sociálneho fondu.

V programe Olymp je možné v Personalistike na karte Pracovné pomery pri type Iný pracovný vzťah označiť, či sa má tvoriť u daného zamestnanca sociálny fond. Označovacie políčko Počítať sociálny fond sa zobrazí iba v prípade, že je v Podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) zvolená právna forma 801 – Obec (obecný úrad).

Vysporiadanie preplatkov/nedoplatkov z RZZP

 

Usmernenie z FRSR k zdaňovaniu a účtovaniu preplatkov z RZZP nájdete TU.

Vlastné zložky mzdy

 

V zostave Profesionál Vám program Olymp umožňuje vytváranie kópií existujúcich zložiek mzdy – s vlastným názvom a s použitím prislúchajúcej legislatívy. Napríklad, zložku mzdy (ďalej len ZM) 360_osobné prekážky platené priem.(paragraf) používate aj v prípade, keď zamestnanec daruje krv. Pre uľahčenie Vašej práce si teda vytvoríte pre danú situáciu vlastnú ZM. Cez Mzdové funkcie – Mzdová osnova sa nastavíte na požadovanú ZM a kliknete na tlačidlo Kópia.

V nasledujúcom okne zadáte nový názov napr. darovanie krvi a potvrdíte OK.

Pri zložkách mzdy, ktoré sa do výplaty automaticky prenášajú, napr. na základe zadania v Evidencii neprítomností v Personalistike, je možné v kópii zložky označiť pole Predvolené, na základe čoho program pri výpočte uprednostní vami určenú zložku mzdy. Pri niektorých zložkách mzdy si navyše môžete, okrem vlastného názvu, zadať aj vlastnú tarifu, ktorú budete používať.

Napr. máte vo firme dohodnuté, že za prvé 3 dni nemoci dostane zamestnanec až 55% náhradu príjmu? Pri vytvorení kópie zložky mzdy do Tarify zadáte 55% a označíte pole Predvolené. Po zadaní nemoci v Personalistike program vo výpočte mzdy použije automatiky ZM_N01A – náhrada príjmu počas PN s 55% tarifou.

 

Zložky mzdy sa automaticky pridajú do mzdovej osnovy pod Vami vytvorenými názvami a môžete ich využívať pri pridávaní v Personalistike alebo vo Výpočte mzdy.

16. a 30. marca 2019 prebehli voľby prezidenta Slovenskej republiky. Odmena člena komisie je stanovená Vyhláškou MV SR č. 308/2015 Z. z. vo výške 36,37 € na deň konania volieb. To znamená v sume 72,74 € za I. a II. kolo volieb prezidenta.

Ako vyplatíte odmenu členom volebnej komisii?

Pripravili sme postup, podľa ktorého vyplatíte odmenu. Môžu nastať dve situácie :

1.Zamestnanec má u Vás pracovný pomer

Vo výplate pridáte zložku mzdy 960 peňažný príjem bez SP a ZP. Uvedený príjem sa považuje za oslobodený od dane a nezahŕňa sa ani do vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie.

2.Zamestnanec nemá u Vás pracovný pomer

Zamestnanca pridáte do Personalistiky. Na karte Pracovné pomery a Zdravotné poistenie údaje nevyplníte, pretože zamestnanec nebude platiť odvody ani daň. Vygenerujete mzdu aj keď nie je zadaný žiaden pracovný pomer a pridáte zložku mzdy 960 peňažný príjem bez SP a ZP. Zamestnancovi vyplatíte celý príjem za členstvo vo volebnej komisii.

Pred generovaním mzdy tohto zamestnanca je potrebné zobraziť všetky položky.

 

Ako vyplatiť odmenu členom volebnej komisie?

 

V novembri prebehli voľby do vyšších územných celkov. Pripravili sme pre Vás postup, ako členom volebnej komisie vyplatiť odmenu za výpomoc pri voľbách. Nastať môžu dve situácie:

1. Ak má zamestnanec u Vás pracovný pomer pridáte vo výplate ďalšiu zložku mzdy 960- peňažný príjem bez SP a ZP, ktorou pridáte príjem za členstvo vo volebnej komisii. Táto zložka mzdy nevstupuje do vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie ani nezvyšuje základ dane.

2. Ak zamestnanec u Vás nemá zaevidovaný pracovný pomer, je potrebné zamestnanca pridať do Personalistiky. Na karte Pracovné pomery a Zdravotné poistenie nezadávate nič, pretože zamestnanec z tohto príjmu nebude platiť žiadne odvody ani daň. Následne prejdete do evidencie Výpočet miezd.

V prípade, že zamestnanec nemá evidovaný pracovný pomer a nemáte ho zobrazeného medzi ostatnými zamestnancami, je potrebné si v evidencii Personalistika/Výpočet miezd zobraziť Položky všetky.

 

Zamestnancovi vygenerujete mzdu napriek upozorneniu, že nemá zadaný pracovný pomer. Vo vygenerovanej mzde pridáte zamestnancovi zložku mzdy 960 – peňažný príjem bez SP a ZP. Zamestnancovi sa vyplatí celý príjem za členstvo vo volebnej komisii.

Vyhľadávanie zložiek mzdy v mzdovej osnove

 

V mzdovej osnove máme veľa zložiek mzdy, aby si dokázal vybrať naozaj každý. Ako čo najrýchlejšie vybrať tú správnu? Ukážeme Vám 3 naj tipy na jednoduchšiu orientáciu v nich.

1. Kategórie – zložky mzdy sú zaradené podľa týchto kategórií:
## ZÁKLADNÉ ZLOŽKY MZDY
1## NADSTAVBOVÉ ZLOŽKY MZDY
14# MZDOVÉ PRÍPLATKY
2## PRÉMIE A ODMENY
3## NÁHRADY MZDY
4## MIMORIADNE PRÍJMY
5## PRÍSPEVKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU
6## NEPEŇAŽNÉ ZLOŽKY MZDY
9## OSTANÉ ZLOŽKY MZDY
A## NEPRÍTOMNOSŤ V ZAMESTNANÍ
K## VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANÍM
N## NEMOCENSKÉ A ŠTÁTNE DÁVKY
P## POMOCNÉ ZLOŽKY PRE ZAÚČTOVANIE
Z## ROČNÉ ZÚČTOVANIE

V každej kategórií nájdete príbuzné zložky mzdy. Napríklad kategória 2 PRÉMIE A ODMENY sústreďuje odmeny a prémie, ktoré môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi vyplatiť.

2. Vyhľadávanie v stĺpci Kód, Názov, Popis – ak potrebujete použiť zložku mzdy, týkajúcej sa napr. úmrtia, do poľa Nájdi zadáme kľúčové slovo alebo časť slova úmr (ako úmrtie).

Časť slova odporúčame uviesť z dôvodu, ak slovo nie je v základnom tvare, aby ho program vedel vyhľadať aj v ďalších zložkách mzdy.

 

Program sa automaticky nastaví na zložku mzdy 360 osobné prekážky platené priemerom. Po stlačení klávesy enter, sa posunie na ďalšiu zložku mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF, ktorá sa použije v prípade, ak zamestnávateľ poskytne z prostriedkov sociálneho fondu svojmu zamestnancom príspevok na sociálnu výpomoc, napr. aj z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca.

3. Filtrovanie – ak označíte voľbu filtruj a kliknete na lievik vedľa, program ponúkne kategórie, podľa ktorých si môžete zložky mzdy filtrovať. Po kliknutí na konkrétnu kategóriu, zobrazí len tie zložky mzdy, ktoré spadajú do vybraného okruhu.

Potrebujete evidovať Vašim zamestnancom exekučné zrážky ? Prinášame Vám návod na zadanie exekúcie v Personalistike na karte Zrážky. Po správnom pridaní Vám program bude zrážať exekúciu podľa zákonom stanovených pravidiel bez potreby ďalšieho zásahu.

Pridanie exekúcie :

Dokument Rekapitulácia zrazených pohľadávok (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok) obsahuje informácie o dlžnej sume, vykonaných zrážkach a zostatku k vybranému obdobiu. Slúži ako podklad pre zistenie, aká suma bola zrazená a aký je aktuálny zostatok, ktorý je ešte potrebný zraziť.

Potrebujete zaevidovať exekučné zrážky, v ktorých je nutné zohľadniť vyživované osoby? Ukážeme Vám, ako na to v novej verzií programu OLYMP.

Ako zmeniť počet vyživovaných osôb, ak sa zrážka už zamestnancovi zráža?

Zmenu počtu vyživovaných osôb urobíte v Personalistike zamestnanca na karte Mzdové údaje v časti Vyživované osoby.

Počet osôb, ktorých životné minimum je potrebné zohľadniť pri výpočte zrážky doplníte do poľa Pre iné zrážky.

 

Po pridaní exekučnej zrážky zamestnanca sa v poli Vyživované osoby zobrazí číslo, ktoré ste nastavili na Mzdových údajoch zamestnanca.

 

 

 

 

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2 ZP.

V Olympe evidujete osobné prekážky v práci ZM_361vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca a ZM_362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zariadenia.

 

Nárok, čerpanie a zostatok lekára zamestnancov si viete pozrieť cez Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Počet hodín v zdravotníckom zariadení.

Ak si zamestnanec vyčerpá 7 dní v kalendárnom roku, ďalšiu návštevu lekára evidujete ZM_A15 – prac. voľno zákonné (neplatené). Výnimkou sú lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, vtedy po prekročení 7 dní evidujete návštevu lekára ZM_360 osobné prekážky platené priemerom (paragraf).

Ak používate výplatnú pásku farebný formát, zamestnanec na nej vidí zostatok na lekára/sprievod.

Väčšina zamestnancov má už dovolenku za sebou a mnohí pri jej čerpaní využili možnosť čerpať príspevok na rekreáciu na pobyt na Slovensku. Ak vaši zamestnanci  príspevok ešte nečerpali, alebo ho nevyčerpali v plnej výške, majú možnosť dočerpať ho do konca roku 2019. Chcete vedieť aká čiastka príspevku zamestnancom ešte zostáva?

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Najskôr si pripomenieme podmienky pre uplatnenie príspevku na rekreáciu. Od januára 2019 je v platnosti novela Zákonníka práce – § 152a – Rekreácia zamestnancov, na základe ktorej, môžu zamestnanci spĺňajúci podmienky získať od zamestnávateľa príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec má nárok na príspevok po splnení nasledujúcich podmienok:

 • u zamestnávateľa pracuje na hlavný pracovný pomer viac ako 49 zamestnancov,
 • pracovný pomer týchto zamestnancov trvá nepretržite 24 mesiacov,
 • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Sumu príspevku na rekreáciu je maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275€, pričom sa suma príspevku kráti podľa úväzku zamestnanca.

Zostatky príspevku na rekreáciu

Zamestnanci si môžu príspevok na rekreáciu čerpať viackrát, avšak maximálne do výšky stanovenej Zákonníkom práce. Ak si chcete odkontrolovať čerpané príspevky zamestnancov, viete tak spraviť na dokumente Rekapitulácia zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy mesačne po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách kde zvolíte obdobie od januára 2019 do aktuálneho mesiaca , zvolíme Pokračuj – Výber zložiek: zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

 

 

 

 

Dokumenty, Výkazy, Exporty (37)

Za január roku 2019 sa na Daňový úrad už posiela nový vzor Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň (PREHLADv19_1).

Mnohí sa nás pýtate, prečo v riadku 8 nie je uvedený dátum úhrady preddavkov? Je to z dôvodu, že pôvodný riadok 8 Odvedené sa už v prehľade nenachádza. Taktiež z prehľadu vypadlo pole Daňový úrad podľa miestnej príslušnosti.

 • v riadku 7 sa vypĺňa priznaná a vyplatená suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a. Olymp tu uvedie hodnotu zložky mzdy Z17, maximálne do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadky 5 a 6.
 • pôvodný riadok 8 (informácia o reálne odvedenej dani a o dátume úhrady) z Prehľadu vypadol úplne,
 • v II. časti prehľadu Rekapitulácia vypadla zamestnanecká prémia a nahradil ju nový daňový bonus na zaplatené úroky.),
 • v III. časti pribudol nový riadok na žiadosť o vrátenie rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky.

Editovanie údajov na uvedených dokumentoch z programu Olymp v bežnej situácii nie je potrebné, nakoľko údaje na tieto dokumenty program prenáša priamo z vygenerovaných výplat.

Editovanie môžete použiť napríklad v prípadoch, ak:

 • zamestnávateľ je v platobnej neschopnosti a mzdy nevyplatil vôbec,
 • zamestnávateľ je v platobnej neschopnosti a mzdy vyplatil len v určitej výške (čiastočne).
  • V oboch prípadoch sú mzdy zúčtované (aj keď sú vyplatené len čiastočne alebo nie sú vôbec vyplatené) a zamestnávateľ musí splniť oznamovaciu povinnosť a teda odovzdať mesačné výkazy do Sociálnej a zdravotnej poisťovne tak, ako boli zúčtované. Pokiaľ sú v týchto prípadoch výplaty v programe Olymp vygenerované, výkazy do SP a ZP môžete použiť priamo z programu.
  • Iná situácia je však pri oznamovaní výšky zrazených a odvedených preddavkoch na daň:
   • Podľa § 39 ods 12 “Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.”
   • Znamená to, že ak mzdy boli zúčtované, ale neboli vôbec vyplatené, v zmysle vyššie uvedeného §, zamestnávateľ nie je povinný podať prehľad. I napriek uvedenému zneniu zákona z telefonickej komunikácie s našimi zákazníkmi vieme, že niektoré pobočky daňového úradu žiadajú odovzdať aj nulový prehľad vrátane prázdnej V. časti prehľadu.
   • V prípade, že mzdy boli zúčtované, ale boli vyplatené len čiastočne, zamestnávateľ je povinný prehľad odovzdať a vykázať na ňom tie preddavky, ktoré boli zrazené a odvedené z reálne vyplateného (čiastočne vyplateného) príjmu.
   • Nakoľko výplaty zamestnancov sú v programe vygenerované v plnej výške, aj údaje o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sú po vytlačení / vyexportovaní Prehľadu v plnej výške. Aby ste mohli dané údaje upraviť, či už vynulovať alebo zadať reálne zrazené a odvedené preddavky, môžete využiť editovanie údajov pomocou aplikácie eDane.

 

Úprava údajov na prehľade a hlásení využitím aplikácie eDANE

V prípade, že potrebujete opraviť alebo doplniť údaje na prehľade alebo hlásení, riešením môže byť využitie aplikácie eDANE. Stačí z programu Olymp vytvoriť elektronický súbor Prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti… alebo Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok, v aplikácií eDANE xml súbor naimportovať, vykonať potrebné úpravy a následne prehľad / hlásenie uložiť do xml súboru alebo vytlačiť.

Ako postupovať ?

1) Vytvorenie XML súboru prehľadu z programu OLYMP
V programe Olymp vytvoríte elektronický súbor prehľadu cez menu Exporty – Export pre daňový úrad – Prehľad o zraz. preddavkoch – Prehľad o zraz. preddavkoch – XML. V zobrazenom okne si zvolíte, kde sa má v počítači súbor uložiť (štandardne C:/Olymp/Export/DanovyUrad). Zvolíte požadované obdobie, typ výkazu (riadny alebo opravný) a označíte akým spôsobom budete prehľad na DÚ zasielať – či prostredníctvom aplikácie EZU alebo cez eTAX alebo eDANE. Okno potvrdíte cez Ok. Program vytvorí XML súbor.
2) Aplikácia eDANE
Aplikáciu eDANE si môže bezplatne nainštalovať na svoj PC každý daňový subjekt. Autorizovaní používatelia (držitelia elektronického podpisu alebo elektronickej značky) ju môžu používať pre elektronické doručovanie podaní. Ostatným neregistrovaným používateľom môže slúžiť k vypĺňaniu a tlači daňových dokumentov.

Aplikáciu si stiahnete zo stránok: www.drsr.sk alebo www.financnasprava.sk. Pripojenie na internet sa vyžaduje pri prvotnej inštalácii aplikácie, aktualizácii aplikácie alebo odoslaní dokumentu na elektronickú podateľňu správcu dane.

3) Práca v aplikácii eDANE
V prvom kroku si cez menu Daňové dokumenty vyberiete požadovaný typ dokumentu. Pre výber prehľadu zvolíte menu Daňové dokumenty – Daň zo závislej činnosti – Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. Vybraný dokument sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie.

V ďalšom kroku si XML súbor prehľadu, ktorý ste vytvorili programom Olymp (bod 1), naimportujete v aplikácii eDANE cez menu Práca s DP – Načítať z XML súboru. Zobrazí sa okno s názvom Výber súboru XML, v ktorom zvolíte miesto, kde je xml súbor prehľadu uložený (podľa bodu 1 C:/Olymp/Export/DanovyUrad).

Aplikácia zobrazí údaje vo formulári prehľadu a zrealizuje kontrolu údajov. Aplikácia skontroluje, či sú vyplnené všetky povinné položky. Ak sú hodnoty zadané správne, informuje oznamom „Údaje sú korektne vyplnené“. V prípade, že identifikuje chybu, aplikácia označí všetky chybné riadky.

Po vykonaní požadovaných opráv údajov v prehľade môžete využiť v menu Práca s DP nasledovné funkcie:


Uložiť do XML súboru – umožňuje vyexportovať prehľad do xml súboru, ktorý môžete následne odoslať elektronicky správcovi dane prostredníctvom aplikácie EZU alebo eTAX. Voľbou tejto možnosti sa zobrazí okno, v ktorom zvolíte umiestnenie a názov súboru. Po potvrdení aplikácia vytvorí požadovaný XML súbor.

Uložiť do tlačového FDF súboru – umožňuje uložiť prehľad do vášho počítača vo formáte FDF. Tlačový FDF súbor je možné vytvoriť, ak vyplnený dokument neobsahuje žiadne chyby. Ak dokument spĺňa nadefinované kritériá, zobrazí sa okno pre výber uloženia súboru. Aplikácia vytvorí a uloží súbor vo formáte FDF (súbor obsahuje údaje) a PDF (tlačivo, ktoré neobsahuje údaje). Ak chcete otvoriť a čítať, prípadne vytlačiť daný dokument, je potrebné mať súbory v jednom spoločnom priečinku a otvárať súbor s príponou .fdf (kedy sa otvorí vyplnený PDF formulár).


Tlač dokumentu – aplikácia najskôr vykoná kontrolu dokumentu, otvorí súbor v PDF prehliadači a umožní jeho tlač. Tlač dokumentu môžete vykonať aj kliknutím na tlačidlo Vytlačiť, ktoré sa nachádza priamo vo formulári dokumentu v jeho spodnej časti.

Aplikácia eDANE umožňuje editovať údaje aj v Hlásení o vyúčtovaní dane za zdaňovacie obdobie 2011 a pracovať s ním vyššie uvedeným spôsobom. Postup práce je rovnaký ako pri Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

Odosielanie výplatných pások e-mailom

 

Olymp podporuje odosielanie výplatných pások cez Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express a Microsoft Live Mail. Nevyhnutné je, aby bol poštový klient nastavený vo Vašom počítači ako predvolený program pre odosielanie mailov. Odosielanie výplatnej pásky e-mailom nastavíte v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery.

Označením voľby Výplatné pásky e-mailom program ponúkne formulár na zadanie hesla. Každá Výplatná páska odosielaná e-mailom je zabezpečená heslom kvôli ochrane osobných údajov zamestnanca. Heslo, ktoré si dohodnete so zamestnancom, musí obsahovať minimálne 6 a maximálne 15 znakov, z toho minimálne jednu číslicu a minimálne jedno písmeno. Program rozlišuje pri zadaní hesla veľké a malé písmená.

Zadané heslo kedykoľvek zobrazíte cez tlačidlo Zobraz, alebo ho zmeníte cez tlačidlo Zmeň.

Odosielanie pások zrealizujete cez záložku Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Výplatné pásky. Vyberiete typ výplatnej pásky, napr. Výplatná páska – Farebný formát. V tlačovom formulári volíte obdobie, za ktoré výplatnú pásku posielate a okruh zamestnancov, ktorým chcete pásku zaslať. Následne použijete tlačidlo Odoslať e-mailom.

Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Odosielanie výplatných pások e-mailom. Text, ktorý je preddefinovaný si môžete zmeniť podľa svojich potrieb. Upravenú šablónu si môžete uložiť pre budúce použitie.

Po stlačení tlačidla Pošli začne prebiehať odosielanie výplatných pások. To, komu ste odoslali výplatnú pásku si môžete skontrolovať vo Vašom poštovom klientovi v priečinku Odoslaná pošta.Ešte pred odoslaním výplatných pások si môžete zobraziť Zoznam zamestnancov podľa spôsobu doručenia výplatných pások.

Dokument je dostupný aj v menu Tlač – Tlač – Mzdy – Výplatné pásky – Zoznam podľa doručenia výplatnej pásky.A ako sa zobrazí výplatná páska zamestnancovi? Zamestnanec si nájde vo svojom maile výplatnú pásku vo formáte pdf. Pre jej zobrazenie musí mať nainštalovaný Acrobat Reader a zadať heslo.

Ak pracovný pomer končí zo strany zamestnávateľa, v programe môžete na dokument Ukončenie pracovného pomeru zadať aj dôvod – podľa akého § Zákonníka práce končí pracovný pomer.

Dochádza ku skončeniu pracovného pomeru zamestnanca zo strany zamestnávateľa?

 

V programe môžete na dokument Ukončenie pracovného pomeru zadať aj dôvod podľa akého § Zákonníka práce končí pracovný pomer. Stačí, aby ste v Personalistike v Pracovných pomeroch v Hlavnom pracovnom pomere, alebo v dohode pri dátume ukončenia vyplnili položku Podľa, kde nájdete všetky paragrafy Zákonníka práce, v zmysle ktorých môže zamestnávateľ so zamestnancom ukončiť pracovný pomer.

Pracovný pomer HPP môže zamestnávateľ skončiť Podľa:

 • § 60 – dohoda o skončení pracovného pomeru,
 • § 63 ods. 1 písm. a) skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa,
 • § 63 ods. 1 písm. b) skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca,
 • § 63 ods. 1 písm. c) skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov zamestnanca,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa
 • predpoklady na výkon práce,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 2 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 3 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa
 • požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní prac. úlohy,
 • § 63 ods. 1 písm. e) skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s
 • ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede,
 • § 68 ods. 1 písm. a) okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že bol zamestnanec právoplatne
 • odsúdený pre úmyselný trestný čin,
 • § 68 ods. 1 písm. b) okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu,
 • § 71 skončenie pracovného pomeru na dobu určitú,
 • § 72 skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca nie sú v programe zapracované, nakoľko ak pracovný pomer končí zamestnanec, ukončenie pracovného pomeru nevystavuje zamestnávateľ. Zamestnanec podáva zamestnávateľovi Ukončenie pracovného pomeru sám a sám aj uvádza dôvod ukončenia. V tomto prípade stačí, aby ste položku Podľa v pracovných pomeroch nevyplnili resp. zvolili prázdny riadok.

Následne, cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy môžete vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru.

Rovnako môžete postupovať pri ukončení dohody, ktorú môže zamestnávateľ ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením.

Následne, cez Tlač – Tlač – Personalistika – Dohody o prácach mimo prac. Pomeru – Ukončenie pracovného pomeru môžete vytlačiť dokument Ukončenie dohody.

Máte zamestnanca, u ktorého dochádza k nástupu alebo k ukončeniu pracovného pomeru (HPP, dohody)?

Pre tlač a export všetkých náležitostí s tým súvisiacich už nie je potrebné pridávať do Ročného kalendára (cez Mzdy – Kalendár) mesiac, kedy pracovný pomer začína alebo končí. Na tlačovom formulári ako aj pri exporte stačí zvoliť požadované Obdobie.

Pri tlači:

Dokumenty, ktoré je možné tlačiť bez pridania mesiaca:

 • Pracovná zmluva,
 • Zmena v pracovnej zmluve,
 • Dodatok k pracovnej zmluve,
 • Ukončenie pracovného pomeru,
 • Dohoda o pracovnej činnosti,
 • Dohoda o vykonaní práce,
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • Ukončenie dohody,
 • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca,
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti,
 • Pridelené pracovné prostriedky,
 • Protokol o prevzatí pracovných prostriedkov,
 • Protokol o odovzdaní pracovných prostriedkov,
 • Prihlášky a odhlášky do ZP,
 • Zmeny platiteľa zdrav. poist.,
 • Registračný list fyzickej osoby.

 

Náhľad v exportoch

 

V novej verzii programu Olymp 16.50 máte možnosť si v exportoch pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a na daňový úrad zvoliť nové možnosti zobrazenia. Túto funkciu môžete využiť pre jednoduchšiu a rýchlejšiu kontrolu údajov v exportnom súbore.

Pri exportoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je možné označiť voľbu zobraz náhľad, na základe ktorej program po vytvorení exportu automaticky zobrazí aj tlačovú zostavu s údajmi z exportného súboru.

Náhľad sa zobrazuje v zrozumiteľnej a ľahko čitateľnej forme. Týmto spôsobom si môžete jednoduchšie skontrolovať údaje, ktoré zasielate do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Pri exporte ELDP sa nachádza voľba zobraz editovateľný náhľad.

Po jej označení môžete údaje upravovať ešte pred exportovaním alebo tlačou. Okrem toho vo vytvorenom náhľade máte možnosť v prípade potreby pridať riadky pomocou znaku plus alebo riadky odstrániť pomocou znaku mínus.

Pri exporte Prehľadu o zrazených preddavkoch a Hlásenia o vyúčtovaní dane pribudla voľba zobraz v e-Daniach. Po označení voľby a vyexportovaní sa výkaz automaticky otvorí priamo v e-Daniach. Tu ho môžete ďalej upraviť, vytlačiť, odoslať alebo len skontrolovať, ako v prípade náhľadu.

Pre zobrazenie v e-Daniach je potrebné, aby ste mali pripojenie na internet. V prípade, že nemáte aplikáciu e-Dane nainštalovanú, program ponúkne možnosť jej inštalácie. Ak už aplikáciu e-Dane máte v počítači, program Vás automaticky presmeruje na e-Dane, kde sa po stlačení tlačidla Pokračuj zobrazí Vami zvolený dokument.

Číslo platiteľa poistného pre ZP

 

Stáva sa Vám, že Vás portál zdravotnej poisťovne upozorní na nesprávne vyplnený variabilný symbol, prípadne iný údaj v bankovom účte? Tieto údaje skontrolujete cez záložku Organizácia – Bankové účty – Druh zdravotné poisťovne.

Pri zdravotných poisťovniach je dôležité mať zadaný Kód. Ide o 4 miestny kód, kde prvé dvojčíslie predstavuje kód zdravotnej poisťovne. Druhé dvojčíslie sú zvyčajne dve nuly a v prípade VŠZP je to kód pobočky, pod ktorú spadáte.

Veľmi dôležité je, aby ste mali správne vyplnené číslo platiteľa a tiež variabilný symbol. Do poľa Platiteľa poist. je potrebné zadať IČO doplnené na konci 2 nulami. V prípade VŠZP je to Vaše IČO doplnené o kód pobočky. Do poľa Variabilný symbol zadáte Vaše IČO.

Do špecifického symbolu môžete zadať zástupné znaky MM – ako mesiac a RRRR ako rok. Program ich automaticky nahradí pri vytváraní prevodných príkazov aktuálnym mesiacom a rokom.

 • storno prihlášky do SP a ZP bolo do programu zapracované, aby ste už nemuseli manuálne vypisovať tlačivo na stránkach SP/ZP. Exportný súbor alebo dokument si môžete vytvoriť priamo v programe,
 • storno prihlášky využijete v prípade, že ste zamestnanca prihlásili do SP/ZP a on nenastúpi do zamestnania,
 • nový export zrušenia prihlásenia SP nájdete cez menu Exporty – časť Sociálna poisťovňa – Registračné listy FO,
 • storno prihlášky pre ZP je zapracované v menu Exporty – časť Zdravotné poisťovne – Storno prihlášky a odhlášky a taktiež v menu Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť – Storno prihlášky a odhlášky do ZP

 

Zrušenie prihlásenia do Sociálnej poisťovne

 

Od verzie 12.50 bol do programu Olymp zapracovaný nový typ exportu pre Sociálnu poisťovňu – Zrušenie prihlásenia, ktorý nájdete v menu Exporty – Export pre Sociálnu poisťovňu – Registračné listy FO. Tento typ exportu sa odosiela Sociálnej poisťovni v prípade, ak zamestnanec nenastúpi do pracovného pomeru a do Sociálnej poisťovne už bola odoslaná prihláška.

Aby program vygeneroval Export pre Sociálnu poisťovňu – RLFO – Zrušenie prihlásenia, je potrebné mať v Personalistike na karte Pracovné pomery – Evidencia pracovných pomerov zadanú pracovnú zmluvu alebo dohodu. Pri generovaní exportu do SP – zrušenie prihlásenia bude program vyhodnocovať, či v zvolenom období má zamestnanec začiatok pracovnej zmluvy alebo dohody.

Ak vo zvolenom období program nájde začiatok PZ alebo dohody, vygeneruje export – zrušenie prihlásenia k dátumu vzniku pracovného pomeru alebo dohody. Ak vo zvolenom období program nenájde žiaden vznik pracovného pomeru alebo dohody, zobrazí nasledovné hlásenie:

Nakoľko od 1. 12. 2011 je každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 1 zamestnanca, povinný zasielať RLFO len elektronicky, dokument v papierovej forme RLFO – Zrušenie prihlásenia nie je v programe Olymp zapracovaný.

Storno prihlásenia do ZP

Storno prihlášky do ZP je možné tlačiť v papierovej forme a taktiež vygenerovať v elektronickej forme. Tlačivo si zobrazíte pomocou voľby Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Storno prihlášky do ZP.

Na tlačive program automaticky označí opravný výkaz a použije kód 2X. V prípade, že máte v ZP viac ako 2 zamestnancov, je potrebné zasielať zrušenie prihlášky v elektronickej forme. V programe Olymp si export vygenerujete pomocou menu Exporty – Export zdravotného poistenia – Storno prihlášky.

Program vygeneruje zamestnancovi Storno prihlášky len v prípade, že v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Vznik a zánik ZP bude u zamestnanca zadaná zdravotná poisťovňa. Ak program vo zvolenom období nájde v Personalistike dátum vzniku ZP, vygeneruje storno prihlášky k tomuto dátumu. Ak vo zvolenom období program nenájde žiaden vznik ZP, zobrazí nasledovné hlásenie:

Pracovný pomer vzniká dňom nástupu zamestnanca do práce. Ak zamestnanec nenastúpi do práce a stornujete prihlášky do SP a ZP je potrebné, aby ste zamestnanca buď z Personalistiky úplne vymazali alebo ak si chcete ponechať údaje o zamestnancovi z evidenčných dôvodov, je potrebné vymazať jeho pracovný pomer a zdravotnú poisťovňu.

Ak sa rozhodnete pre možnosť úplne vymazať zamestnanca z Personalistiky je potrebné, aby ste cez menu Firma – Nastavenia odznačili voľbu Zákaz vymazania prac. z pers. (túto voľbu odporúčame následne označiť späť, aby nedošlo omylom k vymazaniu ďalších zamestnancov).

 • Tlač pečiatky na niektoré dokumenty je v programe Olymp zapracovaná už dlhšiu dobu.
 • Od verzie 12.10 sme rozšírili možnosť tlače pečiatky na ďalšie dokumenty a to na tlačivá súvisiace so zúčtovaním dane:
  • Zúčtovanie preddavkov na daň,
  • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde,
  • Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Aby mohol program pečiatku na dokument vytlačiť, v prvom kroku je potrebné naimportovať ju do programu Olymp. Import pečiatky môžete vykonať zo súboru vo formáte .bmp, .tif, .jpg a to cez Nastavenia – Nastavenia – záložka Pečiatka – tlačidlo Importuj pečiatku zo súboru.
  • Po naimportovaní už nie je potrebné udržiavať zdrojový súbor na disku, kópia vloženého súboru sa uloží do databázy Vašej firmy.
  • Pečiatku je možné v dokumentoch tlačiť dvomi spôsobmi:
   • Tlač v pôvodných rozmeroch – odporúčame pri obrázkoch neštandardných rozmerov, pri tomto spôsobe môže byť kvalita tlače obrázku nižšia. Rozmery obrázka by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška).
   • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázku sa prispôsobí výstupnej zostave.

 • Na to, aby sa pečiatka na dokumente zobrazila, stačí, ak na tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označite voľbu Tlač pečiatky.

 • Zoznam všetkých dokumentov, ktorých tlač je umožnená s pečiatkou:

 

 • Oznamovacia povinnosť
  • Sociálna poisťovňa
   • Registračný list zamestnávateľa 14.10
 • Zdravotné poisťovne
  • Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP – ručný výber
   • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 14.22
   • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 14.12
   • 27 – Union zdravotná poisťovňa 14.13
 • Storno prihlášky a odhlášky do ZP – ručný výber      
  • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 14.22
  • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 14.12
  • 27 – Union zdravotná poisťovňa 14.13
 • Oznámenie zamestnávateľa do ZP – ručný výber
  • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 14.12
  • 27 – Union zdravotná poisťovňa 14.13
  • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 14.22
 • Mzdy
  • Mzdový list
   • Prehľad vypočítaných miezd

 Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce

  • Rekapitulácia miezd
   • Rekapitulácia výplatných pások
   • Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov
 • Rekapitulácia zrážok
  • Rekapitulácia zrážok
   • Rekapitulácia zrážok po pracovníkoch
   • Rekapitulácia zrážok podľa typu
  • Rekapitulácia zrazených pohľadávok
 • Prehľad ceny práce
  • Mesačne po zamestnancoch
   • Prehľad ceny práce po zamestnancoch – podľa stred. v personalistike
   • Prehľad ceny práce po strediskách vo výpočte miezd
   • Prehľad ceny práce po zamestnancoch vo výpočte miezd
 • Rozúčtovanie
  • Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podv. účtovníctvo
   • Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podv. účtovníctvo
   • Prehľad zložiek mzdy podľa rozúčtovania
 • Evidencia nemocí
  • Prehľad nemocí
   • Prehľad nemocí mesačný
  • Dovolenky
   • Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
   • Čerpanie dovolenky
   • Plán čerpania dovolenky
    • Návrh čerpania dovolenky
     • Mesačný návrh čerpania dovolenky
     • Ročný návrh čerpania dovolenky
 • Plán čerpania dovolenky
  • Plán čerpania dovolenky ročný
 • Odvody poistného
  • Výkazy – zdravotné poisťovne
   • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa 15.10
    • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa – informatívne tlačivo
   • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa 15.10
    • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa – informatívne tlačivo
   • 27 – Union zdravotná poisťovňa 15.11
    • 27 – Union zdravotná poisťovňa – informatívne tlačivo
   • Výkaz platiteľa dividend
    • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa – výkaz dividend 14.21
    • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa – výkaz dividend 14.12
    • 27 – Union zdravotná poisťovňa – výkaz dividend 14.13

 Výkazy – Sociálna poisťovňa

  • Mesačný výkaz poistného
   • Mesačný výkaz poistného 14.10
   • Mesačný výkaz poistného – príloha 14.10
  • Výkaz poistného a príspevkov
   • Výkaz poistného a príspevkov 14.10
   • Výkaz poistného a príspevkov – príloha 14.10
 • Žiadosť o vrátenie poistného
  • Žiadosť o vrátenie poistného z Mesačného výkazu poistného
  • Žiadosť o vrátenie poistného z Výkazu poistného a príspevkov
 • Prehľad odvodov – mesačný
  • Podklady pre mesačné výkazy poistného
  • Podľa odvodov – Zdravotné poistenie
   • Zdravotné poistenie po zamestnancoch
   • Zdravotné poistenie po zamestnancoch – zahraničné
   • Zdravotné poistenie z dividend po zamestnancoch 14.00
 • Podľa odvodov – Sociálne poistenie
  • Sociálne poistenie po zamestnancoch
  • Nemocenské poistenie po zamestnancoch
  • Starobné poistenie po zamestnancoch
  • Invalidné poistenie po zamestnancoch
  • Poistenie v nezamestnanosti po zamestnancoch
  • Garančné poistenie po zamestnancoch
  • Úrazové poistenie po zamestnancoch
  • Rezervný fond po zamestnancoch
  • Sociálne poistenie po zamestnancoch – zahraničné
  • Dôchodkové poistenie po zamestnancoch
 • Podľa odvodov DDS, ÚP, ŽP
  • Doplnkové dôch. sporenie po zamestnancoch
  • Účelové sporenie po zamestnancoch
  • Životné poistenie po zamestnancoch
 • Podľa odvodov – Dobrovoľné SDS
  • Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie po zamestnancoch
 • Odvod dane
  • Rekapitulácia dane a daňového bonusu
   • Rekapitulácia zrazenej dane
   • Rekapitulácia uhradenej dane
 • Potvrdenia zamestnávateľa
  • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde 15.10

 Ročné vyúčtovanie

  • Preddavkov dane
   • Zúčtovanie preddavkov na daň
    • Zúčtovanie preddavkov na daň 15.10
    • Zúčtovanie preddavkov na daň – 2. strana 15.10
   • Potvrdenie o zaplatení dane 14.20

Dokumenty na mieru

 

Od verzie 17.50 sme pre Vás v zostave Profesionál pripravili možnosť upravovať si vybrané dokumenty podľa Vašich predstáv. Zatiaľ ide o 4 dokumenty:

 • Zoznam pracovníkov (editovateľný)
 • Pracovná zmluva (editovateľná)
 • Výplatná páska – Výpis zložiek (editovateľná)
 • Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov (editovateľná)

Dokumenty môžete upravovať cez Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov (editovateľný). Po jeho zobrazení na obrazovku kliknete v hornej časti na Upraviť zostavu.

Dokument sa zobrazí v novom okne, v ktorom môžete upravovať údaje podľa Vašich predstáv.

 

 

Elektronický Registračný list zamestnávateľa pre SP

 

Sociálna poisťovňa rozšírila spôsob povinnej elektronickej komunikácie so zamestnávateľmi.
Zamestnávatelia sú povinní od 1.10.2016 zasielať v elektronickej forme aj Registračný list zamestnávateľa (RLZ) – zmena a odhláška a to cez Manuálny vstup.

V prípade RLZ – prihláška platí nasledovné:
– zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov prvýkrát, predkladá RLZ v papierovej forme,
– zamestnávateľ, ktorý sa prihlasuje do registra zamestnávateľov opätovne po tom, ako už bol v registri zamestnávateľov prihlásený, predkladá RLZ pobočke v papierovej forme, alebo elektronicky prostredníctvom Elektronických služieb cez Manuálny vstup.

Pri Zmene/Odhláške zamestnávateľa sa zamestnávateľ prihlási pomocou elektronických služieb SP a ručne vyplní RLZ prostredníctvom manuálneho vstupu.

Zamestnávatelia musia RLZ zmena/odhláška podávať výhradne manuálnym vypĺňaním po prihlásení sa do elektronických služieb. Podklady pre vyplnenie týchto RLZ si môžu vytlačiť priamo z programu Olymp (Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa – Registračný list zamestnávateľa).

V súčasnosti nie je možné vytvárať export RLZ z programu Olymp, pretože Sociálna poisťovňa prijíma RLZ elektronickou formou len prostredníctvom manuálneho vstupu.

O možnosti zasielania RLZ prostredníctvom XML súboru bude SP vopred informovať, na základe čoho zapracujeme aj túto možnosť do programu Olymp.

Posielajte e-mailom a bezpečne

 

Potrebujete poslať tlačivo, či potvrdenie z programu Olymp cez e-mail bezpečne? Práve pre tieto situácie sme zapracovali možnosť posielať dokumenty formou zaheslovaných príloh e-mailovej správy.

1. cez menu Tlač a následne ikonu Tlač si vyberiete zostavu, ktorú potrebujete poslať e-mailom. Zvolíte si parametre údajov, ktoré má dokument obsahovať a vyberiete možnosť výstupného zariadenia E-mail zaheslovaný.

2. Po potvrdení tlačidlom Ok Vás program vyzve na zadanie hesla, ktoré bude slúžiť na otvorenie dokumentov zasielaných e-mailom.

Ak chcete, aby si Vaše heslo pre odoslanie zabezpečených dokumentov program zapamätal, označíte voľbu „zapamätaj heslo“. Zadané heslo je možné zobraziť kliknutím na ikonu Oka.

3. Pri otváraní prílohy bude príjemca vyzvaný na zadanie hesla, inak sa mu dokument nezobrazí.

Zapamätané heslo viete zmeniť cez záložku Nastavenia – Užívatelia – Zabezpečenie dokumentov – Heslo pre dokumenty odosielané e-mailom.

Elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou Dôvera cez Olymp

 

Do elektronickej pobočky sa prihlásite cez záložku eSLUŽBY – Prihlásenie. Pri prihlásení si môžete nechať zapamätať prihlasovacie meno a heslo. Po zapamätaní údajov budete automaticky pri otvorení konkrétnej firmy prihlásený aj do ich elektronickej pobočky Dôvery.

Mesačné výkazy a oznámenia pošlete priamo z programu cez nové tlačidlo Odošli. Nájdete ho v časti Exporty – Zdravotné poisťovne – Mesačné výkazy/Oznámenia do ZP – Dôvera.

Po stlačení tlačidla Odošli sa na pozadí programu overí vytvorené hromadné oznámenie. Ak obsahuje chyby, program Vás na to upozorní hláškou. Chyby sa zobrazia po stlačení tlačidla Podrobnosti. Môže ísť o chyby, pri ktorých program aj napriek chybe umožňuje hromadné oznámenie odoslať alebo ide o závažné chyby, a vtedy neumožní hromadné oznámenie odoslať.

Pre eSLUŽBY bola vytvorená v programe Olymp nová záložka. Nájdete na nej ďalšie funkcie elektronickej pobočky Dôvery.

 

Stav systému má v programe niekoľko farieb:

 • sivý – užívateľ nie je prihlásený,
 • zelený – všetky služby sú dostupné,
 • oranžový – služby fungujú v obmedzenom režime,
 • červený – služby sú nedostupné.

V menu eSLUŽBY si viete skontrolovať Stav účtu, ktorý informuje o nedoplatkoch voči zdravotnej poisťovni Dôvera.

Zoznam zamestnancov poskytuje informácie o aktuálne nahlásených zamestnancoch v ZP Dôvera. Zoznam môžete vytvoriť za určité obdobie, pričom v zozname sa zobrazujú kódy 2, 2D, 1O, 2Y, 2N a 1W.
Funkciu môžete využiť napr. ak si nie ste istý, že ste poslali oznámenie o nástupe na materskú dovolenku. V programe budete mať zaevidovanú materskú dovolenku, ale v Dôvere oznámenie poslané nebude, tak na zozname sa objaví len zamestnanec s kódom 2. Z toho vyplýva, že treba poslať oznámenie o nástupe na materskú s kódom 1O.

Overenie zamestnancov slúži na overenie príslušnosti zamestnanca k ZP Dôvera. Funkcia porovnáva či zamestnanec, ktorý má priradenú akúkoľvek zdravotnú poisťovňu je/nie je poistencom Dôvery. Na začiatku nového roka tak môžete rýchlo skontrolovať, či niektorý zamestnanec zmenil zdravotnú poisťovňu.

Program overuje aj nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Zamestnanec musí byť prihlásený do ZP Dôvera. Po vstupe do jeho Personalistiky a zadaní OP, program overí, či daný zamestnanec má alebo nemá nárok na uplatnenie OP na ZP. Ak by nárok na OP nemal, program Vás upozorní na to hláškou.

Pre využívanie tejto služby je dôležité, aby ste mali platný Balík podpory a aktívny elektronický prístup do poisťovne Dôvera, s ktorou musíte mať podpísanú zmluvu 4.0 o elektronickej komunikácií.

Zamestnávateľ má povinnosť zasielať do Sociálnej poisťovne (SP) Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) po ukončení hlavného pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru (ak sa z nej odvádzal odvod na dôchodkové poistenie) alebo iného pracovného pomeru. ELDP je potrebné do SP zaslať v elektronickej podobe, a to v lehote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanec a zamestnávateľa.

Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie ELDP požiada SP, lehota na predloženie je osem dní.

 

ELDP v OLYMPE

Elektronický ELDP vytvoríte v OLYMPE cez menu Exporty – v časti Sociálna poisťovňa – Evidenčné listy DP. V programe je možno vytvoriť 2 typy ELDP:

1. Evidenčný list dôch. poistenia – použijete pri ukončení pracovného pomeru. V poli obdobie zvolíte posledný mesiac trvania pracovného pomeru, pričom je potrebné mať vygenerovanú poslednú výplatu.

2. Evidenčný list dôch. poistenia za zvolené obdobie – využijete ak Vás SP vyzve zaslať údaje o vymeriavacom základe na dôchodkové poistenie iba za konkrétne obdobie, napr. pri žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Po označení tejto voľby, sa sprístupnia polia Dátum od a do.

Vyzvala Vás Sociálna poisťovňa o zaslanie ELDP, pričom požaduje aby bol rok 2019 rozdelený v konkrétnom dátume (napr. k 10. 10. 2019) do 2 riadkov?

 

Zamestnancovi zaevidujete v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita na záložke Evidencia dôchodkov k 10. 10. 2019 dovŕšenie dôchodkového veku.

Vygenerujete výplatu a vytvoríte si export ELDP za obdobie 10. 2019. Program vytvorí ELDP, ktorý bude v roku 2019 rozdelený do 2 riadkov (1. riadok do 9. 10. 2019 a 2. riadok od 10. 10. 2019).

Ak potrebujete upraviť ELDP podľa ďalších požiadaviek, stačí označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad. V náhľade môžete upravovať obdobia, vymeriavacie základy, pridávať, resp. odoberať riadky (prostredníctvom znakov +/-). Keď bude ELDP v požadovanom tvare, bude ho možné exportovať do SP a aj vytlačiť.

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia

 

Elektronický ELDP vytvoríte v programe cez menu Exporty – v časti Sociálna poisťovňa – Evidenčné listy DP.

Voľbu – Evidenčný list dôchodkového poistenia využijete v prípade, ak končí pracovný pomer. Dôležité je však mať spracovanú aj poslednú mzdu zamestnanca, keďže aj tieto údaje ovplyvnia Evidenčný list dôchodkového poistenia.

Voľbu – Evidenčný list za zvolené obdobie využijete v prípade, ak si vyžiada Sociálna poisťovňa zaslať údaje o dôchodkovom poistení, vymeriavacom základe a kalendárnych dňoch vylúčiteľných dôb len za určité obdobie – napr. z dôvodu žiadosti o priznanie starobného dôchodku.

V prípade, ak potrebujete vytvoriť opravný ELDP alebo zobraziť VZ za vylúčiteľné doby, vo formulári označíte tieto voľby.

Údaje o FO, ktorá plní povinnosť voči SP program prenáša z Podnikových údajov (Organizácia – Podnik – Kontakty).

V prípade, ak potrebujete upraviť ELDP podľa ďalších požiadaviek, stačí označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad a následne program umožní upravovať obdobia, vym. základy, pridávať či odoberať riadky. Keď bude ELDP v požadovanom tvare, môžete ho exportovať do SP.

GDPR dokumenty

 

25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie GDPR. Preto sme do programu zapracovali Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov a Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Dokumenty sa nachádzajú v menu Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Spracúvanie osobných údajov.

Aký je medzi dokumentmi rozdiel?

* Aby si zamestnávateľ splnil oznamovaciu povinnosť podľa Nariadenia GDPR, odporúčame dať nové oboznámenie podpísať aj existujúcim zamestnancom, nakoľko oboznámenie podľa zákona 122/2013 neobsahuje všetky povinné náležitosti, ktoré ukladá nové nariadenie.

V obidvoch dokumentoch v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu pribudlo nové pole na zadanie Zodpovednej osoby. Zodpovedná osoba pôsobí ako garant dohliadajúci na ochranu OÚ. Funkciu môže vykonávať externý dodávateľ alebo interný zamestnanec. Ak toto pole zostane prázdne, text v dokumente bude „nie je určená“.

Tlačivá Oboznámenie a Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov nemajú predpísaný vzor. Ak potrebujete v tlačovej zostave zmeniť alebo doplniť ďalšie údaje, môžete si upraviť zostavu cez Editor zostáv podľa vašich potrieb. Ako na to, sa dozviete v našom videonávode Dokumenty na mieru v sekcii Funkcie zostavy Profesionál.

Opravné výkazy

 

Od verzie 10.50 sme do programu Olymp zapracovali možnosť tlače opravných výkazov. Stačí si na tlačovom formulári označiť v Nastaveniach voľbu “Tlač opravného výkazu”.
Funkcia bola pridaná pri tlači dokumentov:

 • prihláška, odhláška, zmena platiteľa do zdravotnej poisťovne,
 • mesačný výkaz pre zdravotné a sociálne poistenie,
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia,
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane,
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

 

Taktiež môžete exportovať opravné dokumenty napr. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň na Daňový úrad. Stačí, ak cez Exporty v časti Daňový úrad klikneme na Prehľad o zrazených preddavkoch označíte prepínač Opravný výkaz.

 

 • Dovolenkový lístok – dostupné iba vo verzii Olymp Profesionál
  • Ušetrite si čas strávený pri jeho ručnom vypisovaní a vytlačte ho priamo z programu. Stačí, aby mal zamestnanec dovolenku schválenú (v evidencii Plán dovoleniek) vyplnený dovolenkový lístok môžete vytlačiť (Tlač – Tlač – Dovolenky – Dovolenkový lístok).

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZPS

 

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a podľa Zákona o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ďalej ZPS). Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na predpísanom tlačive – Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

V programe Olymp ho zobrazíte cez menu Tlač – Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS.

 

Zamestnávateľ doručuje Ročný výkaz na Úrad práce, soc. vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky.

Adresu konkrétneho Úradu práce program vyplní automaticky, ak je vyplnený bankový účet v časti Organizácia – Bankové účty – druh národný úrad práce. Na záložke Základné údaje zadáte názov a na záložke Údaje pre tlač výkazov vyplníte adresu, prípadne ju doplníte do tlačiva prostredníctvom zadania údajov v editovateľnom poli výkazu po jeho zobrazení.

Časť A – Stav podľa § 63 zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.

Do riadku 1 sa uvádza priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách. Pri výpočte plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS zamestnávateľ vychádza z priemerného  evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok, ktorého výpočet upravuje metodika Štvrťročného výkazu o práci „Práca 2-04“ Štatistického úradu SR.

Do priemerného evidenčného počtu sa nezapočítavajú: osoby na materskej a rodičovskej dovolenke, vo vyšetrovacej väzbe a vo výkone trestu, vyslané do škôl a dlhodobých kurzov, tiež poslanec NR SR, všetky dohody (DOVP, DOPČ, DBPŠ), spoločníci, štatutári, zahraničný štatutár bez PP, zamestnanci so ZM_A20 – prac. voľno žiadané (neplatené) nad 4 týždne. V prípade, že máte v programe Olymp zamestnancov so súbežným PP, do evidenčného počtu sa započítajú iba raz.

Časť B – Skutočný stav

V riadku 1 sa uvádza počet zamestnancov s poklesom schopnosti medzi 40 – 70 %.

Program tento údaj vypĺňa podľa zadania invalidity v Personalistike z karty Evidencia dôchodkov a z karty Mzdové údaje – Zdravotné obmedzenia. Zamestnanci sa prepočítavajú priemerom podľa odpracovaných dní v roku k celkovému počtu kalendárnych dní daného roka.

V riadku 2 sa uvádza počet zamestnancov s poklesom schopnosti viac ako 70 % zadaných v Personalistike na karte Evidencia dôchodkov a na karte Mzdové údaje – Zdravotné obmedzenia.

Do riadku 1 ani 2 sa nezapočítavajú držitelia ZŤP preukazu. Údaje na riadku 1 a 2 v časti B sa počítajú ako priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím viac ako 70 % sa takýto zamestnanec do výkazu započítava akoby zamestnával troch takýchto občanov.

Časť C – Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky podľa §64 zákona

Povinnosť zamestnávať občanov so ZPS môže zamestnávateľ splniť zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so ZPS. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce.

Pri výpočte celkovej ceny práce sa vychádza z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2015 = 859,00 €.

Celková cena práce pre rok 2015 je 1 161,35€.

 • 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení 929 €
 • 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení 1 045 €.

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 1. 8. 2016 a poberá ID nad 70 %. Ako sa zobrazí na riadku B 2 v Ročnom výkaze o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZPS?

 

Počet mesiacov, počas ktorých je zamestnanec evidovaný ako invalid nad 70 % * 3 (lebo sa počíta za 3 ľudí) / 12 (mesiacov v roku) : 5 * 3 / 12 = 1,25 = po zaokrúhlení 1
V prípade, že by bol zamestnanec v pracovnom pomere celý rok 2016 a poberal ID nad 70 % celý rok, vo výkaze by sa počítal za 3 zamestnancov: 12 * 3 / 12 = 3

Výsledná čiastka sa zaokrúhľuje od 0,5 na celé čísla nahor.

 

V programe Olymp nájdete aj Menný zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím za uvedený kalendárny rok, ktorý môžete odovzdať na úrad práce pre kontrolu správneho počtu zamestnancov uvedených v Ročnom výkaze.

K začiatku školského roka neodmysliteľne patrí množstvo povinností. Každá mzdárka by nemala zabudnúť na povinnosť dokladovania Potvrdenia o návšteve školy študenta strednej alebo vysokej školy. Toto potvrdenie je potrebné z nasledujúcich dôvodov.

Daňový bonus

Ak si zamestnanec chce mesačne uplatňovať daňový bonus na dieťa, je povinný vám do konca septembra doručiť Potvrdenie o návšteve školy pre aktuálny školský rok. Toto potvrdenie sú povinní zdokladovať zamestnanci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, ktoré ukončilo povinnú školskú dochádzku alebo má viac ako 16 rokov a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom, najdlhšie však do 25 rokov veku dieťaťa.

Študentom VŠ dennej formy, ktorí majú zápis na vysokú školu až v priebehu októbra, pripadá táto povinnosť najneskôr do konca októbra.

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov

V prípade zamestnávania študentov na DBPŠ, nezabudnite si od nich pri začiatku školského roka (pri študentoch vysokoškolského štúdia dennej formy pri začiatku zimného semestra) vypýtať aktuálne Potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie slúži ako doklad zamestnanca o štatúte študenta, ale zároveň aj pre možné kontroly počas alebo po skončení dohody.

Podľa Zákonníka práce § 227 ods. 1: „Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a  ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.“

Zmena v doručovaní potvrdení o návšteve školy pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1. 9. 2019 vstúpili do platnosti ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zo zákona povinný od 1. 9. 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa od 1. 9. 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy.

 

Ak však dieťa študuje v zahraničí, úrad práce o ňom údaje z informačného systému nemôže získať. Preto bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

Na strane mzdárov teda nedochádza k žiadnym zmenám, čo sa týka povinnosti dokladovania Potvrdenia o návštevy školy študenta strednej alebo vysokej školy.

 

 

Ktoré dokumenty odovzdať zamestnancovi pri ukončení PP?

 

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný okrem dokladu o skončení pracovného pomeru (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď) vystaviť zamestnancovi aj Potvrdenie o zamestnaní, tzv. Zápočtový list. Táto povinnosť mu vyplýva v zmysle Zákonníka práce zákon č.311/2001 Z. § 75 ods. 2.

V prípade potreby môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vystavenie Pracovného posudku. Zamestnávateľ je povinný vydať pracovný posudok v lehote do 15 dní od jeho požiadania.

Okrem toho je zamestnávateľ povinný v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. § 39 ods. 5 odovzdať zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a o daňovom bonuse na vyživované dieťa.

V prípade, že Vás zamestnanec požiada, vystavíte mu pri ukončení PP aj Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti, ktoré zamestnanec následne odovzdá do Sociálnej poisťovne po jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Povinnosti zamestnávateľa vystavením týchto dokumentov nekončia. Do 8 dní od skončenia pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný odhlásiť zamestnanca zo zdravotnej poisťovne a rovnako má povinnosť odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne najneskôr nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru. Tiež je potrebné Sociálnej poisťovni zaslať Evidenčný list dôchodkového poistenia zamestnanca a to do 3 dní od skončenia pracovného pomeru.

V programe cez záložku Tlač – Skupiny zostáv nájdete skupinu Zánik hlavného pracovného pomeru resp. zánik dohody, kde sa nachádzajú všetky dokumenty, ktoré je potrebné odovzdať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru resp. dohody. Na tomto mieste nájdete aj ďalšie skupiny zostáv ako je vznik pracovného pomeru resp. dohody.

Nami vytvorenú skupinu zostáv si môžete upraviť podľa vlastných predstáv cez Pridanie kópie alebo si vytvoríte vlastnú skupinu cez Pridaj. Po zadaní vlastného názvu si vyberiete, ktoré dokumenty chcete mať v skupine.

Možnosti vytvorenia a podania ELDP

 

Po ukončení pracovného pomeru resp. dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu má zamestnávateľ povinnosť odovzdať za zamestnanca Evidenčný list dôchodkového poistenia (ďalej len ELDP). Do Sociálnej poisťovne ho môžete podať v tlačenej alebo v elektronickej forme.

V prípade, že sa rozhodnete pre tlačenú formu, potrebné dokumenty v programe Olymp nájdete cez menu Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa – Evidenčný list dôch. poistenia.

1. Vyberiete prvú tlačovú zostavu Evidenčný list dôchodkového poistenia a do poľa Obdobie zadáte mesiac ukončenia pracovného vzťahu. Program automaticky vyplní údaje v ELDP o obdobiach dôchodkového poistenia, o dosiahnutých vymeriavacích
základoch (ďalej len VZ) na dôchodkové poistenie a kalendárnych dňoch vylúčených dôb za celé trvanie pracovného vzťahu.
2. Evidenčný list dôchodkového poistenia – súhrnný je určený pre zamestnancov, ktorí majú u zamestnávateľa viac dohôd. Zamestnancovi vystavíte súhrnný ELDP za všetky dohody naraz pri skončení poslednej z nich (v prípade, že medzi jednotlivými
dohodami neuplynulo viac ako 12 mesiacov). Na tlačovom formulári do poľa Od zadáte mesiac, v ktorom začala prvá dohoda a do poľa Do zadáte mesiac ukončenia poslednej dohody. Obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy sú vykázané za každú dohodu samostatne.
3. V prípade, že Sociálna poisťovňa požaduje predložiť ELDP len za vybrané obdobie vyberiete si poslednú tlačovú zostavu Evidenčný list dôchodkového poistenia za zvolené obdobie. Zadáte obdobie Od – Do, za ktoré potrebujete uviesť údaje na
ELDP. Dokument obsahuje obdobie dôchodkového poistenia, dosiahnutý VZ a kalendárne dni vylúčených dôb len za zvolené obdobie.

 

Spolu s ELDP predkladáte Sociálnej poisťovni aj Menný zoznam odovzdaných ELDP za zamestnancov, ktorým ste ELDP vystavili. Menný zoznam odovzdaných ELDP – súhrnný použijete len pri odovzdaní súhrnných ELDP za dohody.

Od začiatku roka 2016 je možné podať ELDP aj elektronicky. Pokiaľ sa rozhodnete pre túto možnosť, export vytvoríte cez Exporty – Export pre Sociálnu poisťovňu – Evidenčné listy dôchodkového poistenia.

1. Ako typ evidenčného listu vyberiete Evidenčný list dôch. poistenia. V poli Obdobie zadáte posledný mesiac pracovného pomeru, program automaticky vytvorí ELDP s údajmi od začiatku pracovného pomeru až do jeho konca. V prípade dohodárov, ktorí mali u zamestnávateľa uzatvorených viac dohôd, je potrebné vytvoriť export ELDP za každú dohodu zvlášť (nie súhrnne za všetky dohody ako v prípade papierového ELDP).
2. Rovnako ako pri tlačenom ELDP, aj v elektronickej forme, si môžete zvoliť export ELDP za konkrétne obdobie – typ Evidenčný list dôch. poistenia za zvolené obdobie. Po zadaní dátumu od – do program vyexportuje údaje len za zvolené obdobie.

Podľa usmernenia zo Sociálnej poisťovne, ak zamestnávateľ začne v prechodnom obdobízasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky, mal by už ďalej pokračovať v tejto elektronickej komunikácii a neposielať ďalšie evidenčné listy dôchodkového poistenia na papierových tlačivách.

 

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia

Od 01. 01. 2017 majú všetci zamestnávatelia povinnosť zasielať ELDP výlučne elektronicky. Elektronický ELDP vytvoríte v programe cez menu Exporty – v časti Sociálna poisťovňa – Evidenčné listy DP.

V zobrazenom formulári vyberiete aký typ evidenčného listu chcete vytvoriť. Prvú možnosť – Evidenčný list dôchodkového poistenia využijete v prípade, ak končí pracovný pomer. Dôležité je však mať spracovanú aj poslednú mzdu zamestnanca, keďže aj tento údaje ovplyvní Evidenčný list dôchodkového poistenia.

Voľbu Evidenčný list za zvolené obdobie využijete v prípade, ak Sociálna poisťovňa vyžiada zaslať údaje o dôchodkovom poistení, vymeriavacom základe a kalendárnych dňoch vylúčiteľných dôb len za určité obdobie – napr. z dôvodu žiadosti o priznanie starobného dôchodku.

V prípade, ak potrebujete vytvoriť opravný ELDP alebo zobraziť VZ za vylúčiteľné doby, vo formulári označíte tieto voľby.
Údaje o FO, ktorá plní povinnosť voči SP – program prenáša z Podnikových údajov (Organizácia – Podnik – Kontakty).

V prípade, ak potrebujete upraviť ELDP podľa ďalších požiadaviek, stačí označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad a následne program umožní upravovať obdobia, vym. základy, pridávať, resp. odoberať riadky. Keď bude ELDP v požadovanom tvare, bude ho možné exportovať do Sociálnej poisťovne.

Nové povinnosti zamestnávateľa pri odchode zamestnanca

 

Od 01.05.2018 sa upravujú povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru zamestnancov. Zmeny sa týkajú:

Potvrdenia o zdaniteľnej mzde – zamestnávateľ je povinný ho vydať v lehotách, v ktorých to určuje zákon o dani z príjmu. To znamená, že:

 • zamestnancovi, ktorému vykonáva RZD, toto potvrdenie nemusí vystaviť vôbec,
 • zamestnancovi, ktorý ho o vykonanie potvrdenia požiadal do 5.2., ho vydáva najneskôr do 10.2.,
 • zamestnancovi, ktorý si bude podávať DP a zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie RZD, ho vystaví do 10.03.

Potvrdenia na dávku v nezamestnanosti – Sociálna poisťovňa vychádza z údajov vo svojom systéme, takže dokument zamestnávateľ už vystaviť nemusí.

Zápočtového listu – ak pri skončení HPP nebolo vyplatené odchodné, teda bolo vyplatené až neskôr, zákon stanovuje povinnosť vydať nový zápočtový list.
V mzdovom programe Olymp
môžete vytlačiť zápočtový list aj v mesiaci, kedy bolo vyplatené odchodné.

Nové povinnosti sa nevyhli ani dohodárom. Zamestnávateľovi pribúda povinnosť vydať dohodárovi pri skončení každej dohody potvrdenie o tom, či sa z odmeny vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí.

Zákonník práce v § 223 ods. 6 stanovuje, že:
Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

V Olympe pribudol nový dokument Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov (Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov).

Nový mzdový list

 

Vynovili sme pre Vás mzdový list. Námety na vylepšenie sme zbierali priamo od Vás – našich užívateľov. Čo všetko sa zmenilo?

1. Prehľadnosť

V mzdovom liste sa už nestratíte. Zapracovali sme nové súčtové riadky a možnosť členiť mzdový list podľa zadaných zložiek mzdy. Získate tak podrobnejší prehľad o tom, do ktorých riadkov patria jednotlivé zložky mzdy (napr. do Ostatných príplatkov patrí zložka mzdy 100 osobné ohodnotenie). Mnohí určite ocenia aj zvýraznenie polí Hrubá mzda, Čistá mzda, Vyúčtovanie osobný účet, Vyúčtovanie hotovosť.

2. Nový riadok – príjem oslobodený od dane

Jednou z povinných náležitostí mzdového listu je aj informácia o príjme oslobodenom od dane. Práve kvôli tomu sme zapracovali nový riadok – sumy oslobodené od dane. V prípade, ak si nastavíte členenie podľa zložiek mzdy, budete mať prehľad, ktoré zložky sem patria.

3. Nulové riadky pre Sociálnu poisťovňu

Pri tvorbe mzdového listu sme mysleli aj na požiadavky Sociálnej poisťovne. Zamestnanec, ktorý je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, bude na mzdovom liste počas tohto obdobia vykázaný s nulami, aj bez toho, aby mal zamestnanec vygenerovanú mzdu. Toto platí, ak je označená voľba Tlač aj zamesiace bez vypočítanej výplaty.

4. Cena práce

Aktuálne máte na konci mzdového listu pohromade všetky údaje ohľadom ceny práce. Okrem zdravotného a sociálneho poistenia za organizáciu, nájdete v tejto časti aj poistné platené v zahraničí. Neopomenuli sme ani sociálny fond. Po novom môžete porovnávať cenu práce aj z pohľadu tvorby sociálneho fondu.

Zamestnávateľ má povinnosť každoročne oznámiť do 15. 1. v elektronickej podobe Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Úrady verejného zdravotníctva budú v roku 2020 uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr do 28. 02. 2020.

Ako pomôcka pri vypĺňaní elektronického formulára slúži v programe OLYMP tlačová zostava Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2. Zoznam pracovníkov sa dá tlačiť iba v decembri. Na tlačovú zostavu potiahne program z Personalistiky iba tých zamestnancov, ktorí majú v decembri na Mzdových údajoch označené Riziková kategória – druhá.

Zamestnanci sú na uvedenej tlačovej zostave rozdelení na pracoviská podľa zadaného Strediska (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky – záložka Stredisko)Druhu práce (Personalistika – Pracovné pomery – Druh práce).

Na zostave nájdete aj potrebné údaje ako kód SK ISCO (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky – záložka Štatistika – políčko Zamestnanie – SK ISCO-08) a počet zamestnancov na danom pracovisku (počet všetkých zamestnancov s rovnakým druhom práce v pracovných pomeroch/z toho počet žien).

Tlačovú zostavu nájdete cez Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2.

V súčasnosti sa môžete stretnúť až s tromi platnými vzormi pre vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnej mzde. Priblížime si, ktorý vzor použiť pre zdaniteľné príjmy roku 2018 a ktorý vzor už platí pre príjmy roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18

Vzor tlačiva POT39_5v18 vydala Finančná správa ešte koncom mája 2018. Potvrdenie sa používalo pre príjmy vyplatené za zdaňovacie obdobie roku 2018. Použiť ho mohol zamestnávateľ, ktorý v roku 2018 neposkytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p Zákona o dani z príjmu pre výrobné firmy vykonávajúce práce vo viaczmennej prevádzke.

Tlačivo bolo zapracované v programe OLYMP mzdy a personalistika od verzie 18.50 do verzie 19.00. Ak ste teda neposkytli takýto príspevok a zamestnancovi ste už potvrdenie za rok 2018 vystavili na tomto vzore, nie je potrebné vystavovať opravné potvrdenie, nakoľko Finančná správa akceptuje za rok 2018 aj tento vzor tlačiva.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18 – ubytovanie

Tento vzor zverejnila Finančná správa až 21. 12. 2018 a je najnovším vzorom, ktorý môžu vystaviť všetci zamestnávatelia za zdaňovacie obdobie roku 2018. Ak ste zamestnávateľ:

 • ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke
 • a súčasne ste v roku 2018 zamestnancovi poskytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p zákona o dani z príjmu

a zamestnancovi ste už vystavili vzor potvrdenia POT39_5v18, je potrebné vystaviť zamestnancovi opravné potvrdenie na vzore POT39_5v18 – ubytovanie.

Rovnako tento vzor použijete, ak ste ešte potvrdenie za rok 2018 zamestnancovi nevystavovali.

Tlačivo je v programe zapracované od verzie OLYMP 19.10, ktorá bola zverejnená koncom januára 2019 a nahrádza vzor POT39_5v18.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v19

Tlačivo bolo zverejnené Finančnou správou začiatkom decembra 2018 a aktuálne je platným vzorom za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnávateľ vydáva v lehotách, ktoré určuje Zákon o dani z príjmov. To znamená, že:

 • zamestnancovi, ktorému vykonáva RZD, toto potvrdenie nemusí vystavovať vôbec,
 • zamestnancovi, ktorý o vydanie potvrdenia požiadal do 5. 2., ho vydáva najneskôr do 10. 2.,
 • zamestnancovi, ktorý si bude podávať DP a zamestnávateľa o vydanie potvrdenia nepožiadal, ho do 11. 3. vydá bez vyzvania zamestnanca.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotné poisťovne robili údržbu svojich serverov a nastavili ďalšie kontroly.

Najčastejšie Syntaktické chyby spôsobuje to, že v programe nie sú vyplnené všetky potrebné údaje, ktoré server ZP začal kontrolovať.

Odporučili by sme Vám preto skontrolovať údaje v:

 • Podnikových údajoch  – Organizácia – Podnik:
  • záložka Adresa – či máte zadaný firemný e-mail,
  • záložka Iné – či máte zadané telefónne čísla, ktoré je potrebné zadávať v tvare predvoľba, lomítko a tel. číslo, pričom všetko bude zadané bez medzier (napr. 041/5263637).
 • Bankových účtoch – Organizácia – Bankové účty – druh Zdravotné poisťovne:
  • pole Kód – či máte zadaný 4 miestny kód ZP. Prvé dvojčíslie predstavuje všeobecný kód ZP a druhé dvojčíslie predstavuje kód príslušnej pobočky v rámci SR. Celé 4 miestne číslo (kód) bude zadaný bez medzier,
  • pole Číslo platiteľa poistného (nachádza sa za číslom účtu – Platiteľa poist.) – či máte zadané 10 miestne číslo. Zvyčajne sa tam uvádza IČO, ktoré na konci doplníte dvoma nulami,
  • pole Variabilný symbol – či máte uvedené 8 miestne číslo.  Zvyčajne sa tam uvádza IČOzamestnávateľa.

V prípade, že export výkazu vykonávate na nižšej verzii ako je v. 11.50, môže server ZP vyhlásiť aj chybové hlásenie v rôznych obmenách textu v závislosti od ZP, ale jedná sa o hlásenie v tom zmysle, že požadovaný počet položiek v hlavičke je nesprávny:

  • nová štruktúra bola do programu Olymp zapracovaná vo verzii 11.50, aby sa dané hlásenie nezobrazovalo, odporúčame Vám stiahnuť si najnovšiu verziu programu Olymp (v.11.50, prípadne vyššiu).
  • potrebné zaslať elektronicky.

Nové možnosti prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne

 

Potrebujete rýchlo prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP), ale nie ste pri počítači? Poradíme Vám, ako na to.

V zmysle zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do SP deň pred vznikom poistenia, najneskôr však pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Zamestnávatelia môžu na prihlásenie, resp. odhlásenie zamestnanca využiť okrem e-služieb aj SMS, fax, e-mail a najnovšie aj mobilnú aplikáciu.

Aplikácia je dostupná pre najpoužívanejšie operačné systémy mobilných zariadení ANDROID (verzia 4.0 a vyššie) a iOS od firmy Apple. Aplikáciu je možné stiahnuť na území Slovenskej republiky cez Google play alebo iStore.

 

Mobilná aplikácia zabezpečuje rýchly a efektívny spôsob posielania dát pre predbežné prihlásenie aj odhlásenie zamestnanca. Zaslané dáta umožňujú SP spojiť údaje z predbežnej registrácie s príslušným Registračným listom fyzickej osoby. Na účely kontroly nelegálnej práce pomôže mobilná aplikácia deklarovať rozhodujúci čas pre prihlásenie resp. odhlásenie zamestnanca.

Aplikácia automaticky overí používateľa voči systému na základe jeho telefónneho čísla, variabilného symbolu, identifikačného čísla zamestnávateľa a PIN kódu prideleného SP pri prvej inicializácii služby za daného zamestnávateľa.

Na stránkach SP pribudla aj nová služba pre evidenciu telefónnych čísel na predbežnú registráciu prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zamestnávateľ môže prostredníctvom webového formuláru zaevidovať viaceré telefónne čísla k jednému variabilnému symbolu alebo identifikačnému číslu zamestnávateľa. Aspoň jedno číslo musí byť primárne. Systém SP následne distribuuje primárne telefónne číslo ako telefonický kontakt zamestnávateľa.

Aj po odoslaní prihlásenia/odhlásenia prostredníctvom aplikácie je potrebné, aby zamestnávateľ do 3 dní potvrdil informáciu prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Až následne Sociálna poisťovňa zaregistruje zamestnanca do registra poistencov.

 

Registrácia prostredníctvom aplikácie musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • variabilný symbol (IČZ),
 • telefónne číslo zamestnávateľa,
 • vygenerovaný PIN kód (dodávaný v SMS správe).

Zamestnanca je možné zaregistrovať manuálne zadaním údajov alebo zosnímaním údajov z dokladu totožnosti (občianskeho preukazu).

Používateľ môže kedykoľvek ukončiť aplikáciu odinštalovaním zo svojho mobilného telefónu, čím sa deaktivujú prístupové údaje. V prípade opätovnej aktivácie je nutné vyžiadať nové prístupové údaje (nový PIN kód).

Ak má používateľ oprávnenie na registrovanie zamestnancov pre viaceré spoločnosti, je potrebné k danému telefónnemu číslu registrovať viaceré variabilné symboly alebo identifikačné čísla zamestnávateľa.Kompletné informácie k využívaniu mobilnej aplikácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Zobrazovanie zamestnancov na Hlásení a možnosti jeho vytvorenia

 

V IV. časti Hlásenia sa zobrazujú všetci zamestnanci, ktorým nebolo vygenerované ročné zúčtovanie. To znamená všetci, ktorí v programe Olympe v evidencii Zúčtovanie preddavkov majú stĺpec Daň prázdny.

V V. časti Hlásenia sa zobrazujú zamestnanci, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie dane. To znamená všetci, ktorí majú v programe Olymp v stĺpci Daň zelenú fajku.

Čo robiť, ak sa zamestnanec zobrazuje aj v IV. aj v V. časti Hlásenia?

K tejto situácií dochádza vtedy, ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných pomerov a v programe je evidovaný pod viacerými osobnými číslami. V tomto prípade je potrebné prepojiť osobné čísla v Personalistike zamestnanca cez Súbežný pracovný pomer. Pred prepojením osobných čísel je potrebné vymazať RZD v prípade, ak už existuje. Viac informácií o možnosti prepojenia osobných čísel získate z nášho bezplatného videonávodu Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru v časti Personalistika.

Čo robiť, ak sa zamestnanec zobrazuje v IV. alebo V. časti Hlásenia viackrát?

K týmto situáciám dochádza opäť v prípade, ak je zamestnanec evidovaný v Personalistike počas roka pod viacerými osobnými číslami, ktoré nie sú prepojené ako Súbežný pracovný pomer. Riešením pre zobrazenie zamestnanca na Hlásení len raz je dodatočné prepojenie osobných čísel cez súbežný pracovný pomer. Pomôcť si opäť môžete vidonávodom Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru.

Ak je Hlásenie správne, je potrebné ho doručiť príslušnému správcovi dane najneskôr do 2. mája 2017.

1. V prípade, že odovzdávate hlásenie v elektronickej forme, vytvoríte ho cez menu Exporty – Hlásenie o vyúčtovaní dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane – XML.

Hlásenie XML obsahuje kompletné údaje – vrátane IV. a V. časti hlásenia. V exporte si zvolíte umiestnenie, obdobie a typ výkazu (Riadny/Opravný). Pred vytvorením exportu je potrebné doplniť Dátum vykonania RZD.

Ak je označená voľba zobraz v e-Daniach automaticky po vytvorení súboru sa export načíta aj v aplikácií e-daní, kde je možné dokument skontrolovať a hneď aj odoslať.

2. V prípade, že hlásenie nepodávate elektronicky, je možné ho vytlačiť cez menu Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane a doručiť ho príslušnému daňovému úradu spolu so IV. a V. časťou. Na vyžiadanie daňového úradu je možné IV. a V. časť hlásenia odovzdať okrem tlačenej formy aj na prenosnom médiu napr. usb kľúči. Tieto časti je možné samostatne vyexportovať z Olympu a nahrať na prenosné médium cez menu Exporty – Hlásenie o vyúčtovaní dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane (časť IV.), resp.(časť V.) – TXT.

Štvrťročný výkaz o práci – členenie podľa doplnkových kódov

 

V prípade, že v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik), máte zadaný Kód právnej formy – 801 (Obecný úrad), 601 (Vysoká škola), 602 (Fakulta vysokej školy), alebo 603 (Iné pracovisko VŠ), môžete pri zamestnancoch obecných úradov a vysokých škôl vyplniť doplnkový kód.

Doplnkový kód zadáte zamestnancovi v Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky na záložke Údaje pre štatistiku.

Po pridelení doplnkového kódu v Personalistike, môžete vytlačiť Štvrťročný výkaz o práci a aj Podklady k tomuto výkazu v členení podľa jednotlivých doplnkových kódov (Tlač – Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci (2-04)).

Aby program rozčlenil Štvrťročný výkaz o práci podľa doplnkových kódov, je potrebné na Tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označiť voľbu Členiť podľa doplnkového kódu.

V zostave Profesionál skontrolujete zadanie doplnkových kódov pomocou exportu do excelu z Personalistiky (cez pravé tlačidlo myši, pomocou CTRL+E alebo kliknutím na ikonu Export do excelu). V Personalistike na karte Pracovné pomery pri zadaní pracovného pomeru – Iný pracovný vzťah (napr. pri starostovi obce) môžete označiť, či sa má aj daný pracovník uvádzať v Štvrťročnom výkaze o práci.

Do 11. 2. 2019 zamestnávateľ vystaví a doručí Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom (10.2.2019 pripadlo na nedeľu), ktorí si oň požiadali do 5.2.2019.

Do 15. 2. 2019 zamestnanec predloží zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Do 11. 3. 2019 zamestnávateľ doručí Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom, ktorým nevykonáva ročné zúčtovanie dane (10.3.2019 pripadlo na nedeľu).

Do 1. 4. 2019 zamestnávateľ vykoná Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci rok (31.3.2019 pripadlo na nedeľu).

Do 15. 4. 2019 zamestnávateľ vystaví zamestnancom, ktorí o to požiadali, Potvrdenie o zaplatení dane.

Do 30. 4. 2019 zamestnávateľ doručí príslušnému správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov a odvedie nedoplatok na dani zamestnanca, ak chce zamestnanec poukázať 2 % alebo 3 % dane aj v sume nižšej ako 5 € a doručí zamestnancovi doklad o vykonanom RZD.

Do 31. 5. 2019 resp. pri zúčtovaní mzdy za apríl, zamestnávateľ vysporiada preplatok na dani, daňovom bonuse v mzde zamestnanca.

Do konca zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ vysporiada nedoplatok so zamestnancom.

 

 

 

Zmeny v kódoch SK ISCO

 

Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bola aktualizovaná vyhláškou ŠÚ SR č. 384/2015, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016. Údaje za prvý kvartál roku 2016 budú zberané už podľa novej klasifikácie.

Pred odoslaním Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04 je potrebné skontrolovať aktuálnosť zadaných kódov. V programe Olymp si doteraz používané kódy môžete pozrieť cez záložku Tlač – Manažérske zostavy – Zoznamové výstupné zostavy – Zoznam pracovníkov – základné údaje – Zoznam pracovníkov – povolanie. Užívatelia s licenciou Profesionál si môžu vyexportovať použité kódy priamo v Personalistike cez tlačidlo Excelu. Ak sa niektoré kódy zmenili je potrebné ich upraviť v Personalistike ešte pred odoslaním Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04. Kódy si upravíte v Personalistike zamestnancov na karte Pracovné údaje a prostriedky na záložke Údaje pre štatistiku.

Pri oprave kódov si môžete pomôcť Prevodníkom kódov z SK ISCO-08 2011 na SK ISCO-08 2015, ktorý nájdete na stránke www.hisco.sk. Do Prevodníka stačí zadať pôvodný kód z programu Olymp a Prevodník automaticky vygeneruje nový kód.

Ukladanie a zasielanie dokumentov v pdf formáte

 

Tlačivá Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, Hlásenie o vyúčtovaní dane, prípadne Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou môžete uložiť vo formáte .pdf. (napr. na disk Vášho počítača), prípadne poslať e-mailom.

Cez Tlač – Tlač v časti Odvod dane si vyberiete príslušný dokument (napr. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň strana 1-2 za rok 2016) a na záložke Výber údajov zvolíte Výstupné zariadenie E-mail.

1/ V prípade, že Váš predvolený poštový klient je Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Microsoft Live Mail, automaticky sa vytvorí mailová správa. Prílohou správy bude príslušný dokument 2x. Jedenkrát s príponou .pdf a druhýkrát s príponou .fdf. Do pripravenej mailovej správy už len doplníte príjemcu, text správy a e-mail môžete odoslať príjemcovi.Po prijatí správy je potrebné, aby príjemca všetky súbory uložil do jedného priečinka na počítači a otvorením dokumentu s príponou .fdf sa načítajú údaje do súboru s príponou .pdf.

Pokiaľ nebudete prehľad posielať e-mailom, ale chcete ho iba uložiť, súbory z textovej správy skopírujte do jedného adresára (napr. na PC, USB). Prehľad si následne zobrazíte dvojklikom na súbor s príponou .fdf a môžete ho vytlačiť.

Súbory sú dva z dôvodu, že súbor s príponou .pdf obsahuje len uložené originálne tlačivo (bez údajov) a v súbore s príponou .fdf sú uložené údaje. Ak teda chcete otvoriť a čítať, prípadne vytlačiť daný dokument, je potrebné mať súbory v jednom spoločnom priečinku a otvárať dokument súborom s príponou .fdf.

2/ V prípade, že Váš poštový klient je iný ako Microsoft Outlook, Outlook Express alebo Microsoft Live Mail, súbory sa neuložia priamo do mailovej správy. Program Vám však súbory automaticky uloží a vypíše cestu, kam súbory uložil (napr. do priečinka C:\Olymp\Export\Email).

Tieto súbory si následne môžete pripojiť ako prílohu k mailu, prípadne si ich môžete dať z daného miesta zobraziť výberom súboru s príponou .fdf.

Názov vytvorených súborov neodporúčame meniť, aby boli údaje v prehľade vyplnené korektne.

 • Podľa metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouplatného od 31.5.2011,  ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako dvoch zamestnancov poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, je povinný mesačný výkaz zasielať elektronicky.
 • V prípade, že firma zamestnáva (má prihlásených) v súčte (vo všetkých ZP) viac ako dvoch zamestnancov, program Olymp zobrazí na mesačných výkazoch vyššie uvedené upozornenie. Takýto výkaz nezasielate na ZP, pre interné potreby môžete využiť tlač informatívneho výkazu a výkaz na príslušné ZP je potrebné zaslať elektronicky.

Ak si chce zamestnanec v roku 2019 uplatniť mesačne nezdaniteľnú časť na daňovníkadaňový bonus na dieťa, je potrebné, aby podpísal Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2019. Termín na podpísanie je:

 • do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania,
 • každoročne do konca januára,
 • ak dôjde k zmene, tak v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Pre rok 2019 platí:

Program uplatní zamestnancovi NČZD a DB iba ak je v Personalistike na karte Mzdové údaje označené Prehlásenie o dani a Odpočet nezd. časti na zamestnanca. Pre uplatnenie DB je potrebné, okrem toho mať pridané dieťa na karte Rodinné údaje a musia byť splnené všetky zákonom stanovené podmienky.

Tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2019 sa nemení a v platnosti zostáva minuloročný vzor.

 

Tento dokument nájdete v Olympe cez Tlač – Tlač – Všetky zostavy – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov.

Nástup nového zamestnanca

Zamestnancovi dáte podpísať Vyhlásenie najneskôr do konca mesiaca, v ktorom pracovný pomer začína. Podpísaním tohto dokumentu Vám zamestnanec oznamuje, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť a daňový bonus.

Tento dokument nájdete v Olympe cez Tlač – Tlač – Všetky zostavy – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov.

Trvalí zamestnanci

Ak máte zamestnancov, ktorí podpísali Vyhlásenie už v roku 2018 a nenastala u nich žiadna zmena, postačí ak pre rok 2019 podpíšu V. časť Vyhlásenia.

Zmena

V prípade ak počas roka dôjde k zmene, napr. zamestnanec si už nechce u zamestnávateľa uplatňovať NČZD, je potrebné uviesť túto zmenu aj na Vyhlásení a to v časti IV.

 

 

 

 

 

Nová grafická výplatná páska

 

Do verzie 16.70 sme zapracovali nový formát výplatnej pásky. Vďaka farebne rozlíšenej a zrozumiteľnej výplatnej páske budú mať zamestnanci lepší prehľad o svojej výplate, zostatku dovolenky a nárokoch na lekára/sprievod ako aj o jednotlivých odvodoch.

Novú výplatnú pásku môžete vytlačiť aj cez záložku Tlač, cez menu Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Výplatné pásky – Výplatná páska – Farebný formát. Táto výplatná páska je predovšetkým určená na odosielanie mailom. Tento spôsob zasielania je ekologický, pričom šetrí Váš čas a firemné náklady.

Postup ako zasielať výplatné pásky e-mailom si môžete pozrieť vo videonávode Výplatné pásky e-mailom na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty/Exporty.

Nová výplatná páska je prehľadne rozdelená do niekoľkých častí tak, aby si zamestnanec všimol najdôležitejšie informácie už na prvý pohľad.

V hornej časti výplatnej pásky v zelenom poli vidí zamestnanec sumu, aká mu príde na účet, prípadne akú mzdu dostane zamestnanec vyplatenú v hotovosti. Vedľa, v modrej časti, sú informácie o dovolenke. Na výplatnej páske je nová informácia, ktorú zamestnanci ocenia, a to počet hodín zostávajúci na čerpanie lekára/sprievodu s rodinným príslušníkom.

Novinkou je aj to, že na výplatnú pásku máte možnosť napísať vlastnú poznámku. Napr. dôležitý oznam alebo pozvanie na firemnú akciu. Stačí, ak na Tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu pred odoslaním alebo zobrazením pásky označíte možnosť Zadať poznámku a napíšete požadovaný text. Poznámka sa zobrazí na výplatnej páske v žltej časti pod s informáciami o mzde, dovolenke a nároku na lekára.

Výplatnú pásku tvorí prehľadná tabuľka, ktorá farebne zoskupuje dôležité, či zákonom stanovené údaje. Navyše, aby mal zamestnanec lepšiu predstavu o mzde, odvodoch a dani, nájde na výplatnej páske aj farebný graf pre lepšiu predstavu o celkových nákladoch práce.

Na výplatnej páske si zamestnanci nájdu tiež informáciu o priemernej hrubej mzde. V prípade, že mzdy boli spracované v programe aj v predchádzajúcom roku, zamestnanec sa dozvie, či jeho priemerná hrubá mzda stúpla, alebo klesla.

Novinkou na vyplatenej páske sú aj informácie o tom, aké úľavy si vo výplate uplatňuje. Napríklad či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, prípadne iné odvodové úľavy.

Každoročne sa môžu zamestnanci do konca septembra rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne. Ak tak urobia, je potrebné u nich zmenu v Personalistike zaevidovať a poslať prihlášku do novej ZP. Taktiež nesmiete zabudnúť na zaslanie odhlášky do starej poisťovne. Ako na to?

Ukončenie starej a pridanie novej zdravotnej poisťovne

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte pôvodnú zdravotnú poisťovňu k 31. 12. 2019.

Na základe ukončenia pôvodnej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa poistného – odhlášku s kódom 2 K s dátumom zmeny 31. 12. 2019.

Následne od 1. 1. 2020 pridáte novú zdravotnú poisťovňu.

Po zadaní novej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa – prihlášku s kódom 2 Z s dátumom zmeny 01. 01. 2020.

Vytvorené oznámenie je potrebné poslať do zdravotnej poisťovne najneskôr do 8 pracovných dní od zmeny zdravotnej poisťovne.

Nastavenia (23)

 • Od verzie 10.00 je v programe Olymp sprístupnená nová funkcia, ktorá dokáže namiesto Vás sledovať niektoré legislatívne skutočnosti a pri ich nedodržaní Vás na ne môže upozorniť. Nájdete ju v programe Olymp cez menu programu Nastavenia – Nastavenia– záložka Upozornenia.

 • Čo môže program automaticky sledovať namiesto Vás?
   • prekročenie počtu hodín nariadených nadčasov, pričom si môžete vybrať nariadený a dohodnutý počet nadčasov 150 hod, 250 hod alebo 400 hod,
   • prekročenie počtu dní vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca,
   • prekročenie počtu dní sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia,
   • pridávanie príplatkov v mzde zamestnanca,
   • nedodržanie časového fondu v mzde zamestnanca,
   • kontrolu správneho zadania zdravotnej poisťovne v Personalistike,
   • kontrolu vrátenia pracovných prostriedkov v Personalistike,
   • kontrolu rodného čísla na Modulo 11,
   • kontrolu čísla bankového účtu na Modulo 11,
   • pridelený stav výplaty s upozorňovaním pri uzatváraní mesiaca.

 

 • Ktorékoľvek upozornenie môžete vypnúť/zapnúť jednoduchým kliknutím na označovacie políčko pred daným upozornením.
 • V prípade, že Upozornenie bude aktivované, pri nedodržaní danej skutočnosti Vás program upozorní hlásením. Napríklad ak si označíte, že chcete upozorňovať na pridávanie príplatkov v mzde zamestnanca a do výplaty zadáte napríklad nadčas (zložka mzdy 140), nepridáte však potrebný nadčasový príplatok, program Vás upozorní:

 • Následne je už na Vás, ako uvedené hlásenie potvrdíte:

Áno“ – program pridá automaticky do výplaty zložku mzdy 145 (nadčasový príplatok)

Nie“ – program ponechá výplatu bez doplnenia príplatku.

 • Upozornenie môžete vypnúť aj v spodnej časti upozornenia (keď sa zobrazí). Je potrebné si však uvedomiť, že odznačenie voľby Upozornenie už nezobrazovať žiadnemu zamestnancovi spôsobí, že dané upozornenie sa automaticky vypne aj v menu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia, čo znamená, že dané upozornenie sa vypne pre všetkých zamestnancov.

Zálohovanie údajov

 

Aby sa predišlo strate Vašich údajov pri poruche počítača, odporúčame vytvárať si zálohu mzdových a personálnych údajov aj na iné miesto ako je Váš počítač, napr. na externý disk, USB, prípadne iné pamäťové zariadenie. Slúži na to voľba Firma – Zálohuj. Po jej výbere sa zobrazí formulár Zálohovanie údajov.

 

Prioritne je nastavený adresár Archív. Pomocou žltej ikony s lupou zvolíte adresár, kam sa bude záloha dát ukladať. Zvolenú cestu si program zapamätá a pri ďalšom zálohovaní v spracovávanej firme ju automaticky ponúkne.

Pred samotným zálohovaním údajov si môžete v prípade potreby meniť názov archívneho súboru, prípadne si môžete nastaviť, aby sa Vám k názvu súboru uvádzal aj dátum vytvorenia zálohy, prípadne číslo verzie programu Olymp, z ktorej zálohu vytvárate. Takto získate prehľad o vytváraných zálohách, kedy bola záloha vytvorená a na akej verzii programu.

V časti Ostatné nastavenia si môžete zvoliť aj možnosť vymazávania záloh, jej frekvenciu a či z vymazaných záloh ponechať nejakú zálohu. Po potvrdení prebehne archivácia údajov aktuálnej firmy. Takto zálohované údaje môžete neskôr
obnoviť pomocou voľby Firma – Obnov zo zálohy. Ak máte v užívateľských nastaveniach zvolené Automatické zálohovanie (voľba Nastavenia – Nastavenia), pri ukončení práce s databázou Vám program automaticky ponúkne možnosť vytvorenia zálohy.

 

Zálohovanie údajov odporúčame vykonať po každej uzávierke mesiaca.

 

V prípade, ak máte databázy na báze SQL, odporúčame vytvárať SQL zálohu (SQL zálohu vytvoríte označením možnosti vo formulári pre zálohovanie).

Heslo do programu zrušíte cez menu Nastavenia – Heslo programu. Do políčka Pôvodné heslouveďte súčasné heslo do programu a políčka Nové heslo a Potvrdiť heslo ponechajte prázdne. Rovnakým spôsobom zrušíte aj prístupové heslo do databázy, akurát v programe pôjdete cez menu Nastavenia – Zmeniť užívateľské heslo.

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších účtov, ktoré je potrebné nadefinovať v programe Olymp pre správne vytvorenie prevodných príkazov a s tým súvisiacich dokumentov a exportov.

Nadefinovanie bankových účtov

Bankové účty nadefinujete v programe cez menu Organizácia – Bankové účty.

V poli Druh zvolíte druh účtu, ktorý potrebujete nadefinovať. To znamená, že napr. firemný účet nadefinujete pod druh „firemné účty“, účty jednotlivých zdravotných poisťovní pod druh „zdravotné poisťovne“, účet Sociálnej poisťovne pod druh „sociálna poisťovňa“ a pod.

Následne cez tlačidlo Pridaj zadáte údaje pre konkrétny bankový účet.

Prehľad najdôležitejších účtov

Odporúčame vám nadefinovať nasledovné účty:

 • firemné účty – pri definovaní účtu pre výplatu miezd v Podnikových údajoch následne prenesiete uvedený účet z nadefinovaného číselníka bankových účtov,
 • zamestnanecké účty – ak vyplácate mzdu zamestnancov na osobný účet. Následne pri zadávaní zrážky osobný účet u zamestnanca stačí preniesť číslo účtu z nadefinovaného číselníka bankových účtov.
 • Sociálna poisťovňa – pre správne vyplnenie (export) Mesačného výkazu poistného a vytvorenie prevodného príkazu,
 • Sociálna poisťovňa – VPP – ak máte zamestnancov s nepravidelným príjmom, zamestnancov s vyplateným príjmom počas prerušenia alebo po skončení pracovného pomeru,
 • zdravotné poisťovne – pre správne vyplnenie (export) Výkazu preddavkov na poistné a vytvorenie prevodného príkazu,
 • zdravotné poisťovne – dividendy – ak vyplácate zamestnancom dividendy,
 • daňový úrad – preddavok – pre správne vyplnenie (export) Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň a vytvorenie prevodného príkazu,
 • daňový úrad – zrážková daň – ak vyplácate zamestnancom odmenu zo zisku zdaňovanú zrážkou,
 • doplnkové dôch. sporenie (3. pilier), … príp. ďalšie potrebné účty.

Viac o Bankových účtoch sa dozviete vo videonávode Bankové účty.

Činnosti a zákazky, náhľady importných súborov

 

V programe Olymp pribudli v roku 2018 vylepšenia – priraďovanie zamestnancov v Personalistike na zákazky a činnosti a možnosť náhľadu súborov, ktoré idete do miezd importovať.

Prvou novinkou je možnosť priraďovať zamestnancov v Personalistike na Zákazky a Činnosti a viesť si tak jednoduchšie evidenciu pri jednotlivých zamestnancoch. V Personalistike na karte Pracovné údaje a prostriedky pribudli záložky Zákazka a Činnosť.

Cez tlačidlo Pridaj môžete zamestnanca priradiť na konkrétnu zákazku a činnosť, pričom môžete zadať aj obdobie, počas ktorého je na danej zákazke alebo činnosti priradený.

Evidenciu zákaziek a činností využijete, ak zamestnanec pracuje celý mesiac na jednej zákazke a činnosti.

 

Pre lepšiu evidenciu a uľahčenie práce odporúčame pridať zákazky a činnosti do číselníka Zákaziek a Činností (Organizácia – Zákazky, Činnosti).

 

Ako druhé vylepšenie sme zapracovali náhľady importných súborov. Ak využívate pri spracovaní miezd v programe OLYMP Import stravného, Import Odmien alebo Import RZZP (Mzdové funkcie – Import do miezd), môžete si pred importovaním zvoliť možnosť Náhľad súboru. Následne sa Vám zobrazia údaje, ktoré chcete importovať. Ak súbor nie je zvolený, zobrazí sa šablóna pre daný import, podľa ktorej je súbor možné vytvoriť.

Evidovanie daňového bonusu

 

Aj Vy ste sa už stretli so situáciou, že si rodičia uplatňujú daňový bonus striedavo alebo sa poberanie pozastaví z dôvodu prerušenia štúdia? S novou verziou 17.50 hravo zvládnete evidovanie daňového bonusu za rôzne obdobia.

Obdobia poberanie daňového bonusu evidujete v Personalistike na karte Rodinné údaje na záložke Deti, kde prostredníctvom tlačidla Pridaj vyplníte základne údaje o dieťati. Dôležité je zadať meno, priezvisko dieťaťa a rodné číslo na základe, ktorého program vypočíta dátum narodenia a vek.

Čo v prípade, ak si zamestnankyňa uplatňuje daňový bonus od narodenia dieťaťa a na začiatku roka sa rozhodne, že si prvý pol rok bude uplatňovať daňový bonus otec a druhý pol rok ona. Ako po novom daňový bonus zaevidovať?

V spodnej časti formulára pribudla možnosť evidovania jednotlivých období uplatňovania daňového bonusu zadaním obdobia od a obdobia do. V našom prípade si zamestnankyňa uplatňovala DB do konca roka 2016 a znova si ho začne uplatňovať v júli 2017.

Pre uplatnenie daňového bonusu vo výplate je dôležité, aby zamestnanec v danom mesiaci dosiahol príjem minimálne vo výške ½ minimálnej mzdy (435 € / 2 = 217,5 €) a mal v Personalistike na karte Mzdové údaje označenú voľbu Prehlásenie o dani.

Dobrovoľná vojenská príprava

 

Od 2.1.2016 nadobudol účinnosť Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje dobrovoľnú vojenskú prípravu a právne vzťahy súvisiace s jej výkonom.

Pri prijatí občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy občan a veliteľ výcvikového zariadenia uzatvoria písomnú dohodu o dobrovoľnej vojenskej príprave a písomnú zmluvu o výpožičke vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok.

Počas dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorá trvá 12 týždňov, vojak absolvuje 9 týždňový základný vojenský výcvik a 3 týždňový odborný výcvik. Dobrovoľná vojenská príprava začína dňom nástupu občana na jej výkon a končí uplynutím doby jej trvania.

Kto a za akých podmienok môže požiadať o dobrovoľnú vojenskú prípravu?

 • Bezúhonní, spoľahliví občania, ktorým vznikla branná povinnosť, nie je voči nim vedené trestné stíhanie, musia mať najmenej stredné odborné vzdelanie, ovládať štátny jazyk a byť zdravotne a psychicky spôsobilí,
 • o prijatie možno požiadať personálny úrad ozbrojených síl SR písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom,
 • občan musí pred prijatím do dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvovať prijímacie konanie, na ktorom sa preverí jeho zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje v rámci prijímacieho konania na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie, lekárskou prehliadkou a vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
 • psychická spôsobilosť občana sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením.

Naopak do dobrovoľnej vojenskej prípravy nie je možné prijať občana, ktorý už vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (príslušníci Policajného zboru, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže a podobne) alebo je zaradený do záloh ozbrojených síl.

Čo má vojak počas dobrovoľnej vojenskej prípravy zabezpečené?

Bezplatné ubytovanie a stravovanie, zapožičanie výzbroje a výstroje, nárok na preplatenie cestovných nákladov a ďalšie benefity. Rovnako mu patrí finančný príspevok (oslobodený od dane) vo výške 2,25% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za každý deň výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (približne 375 € tzv. 198,09 x 12 týždňov x 7 dní x 2,25%). V prípade, že uchádzač o zamestnanie vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu a poberá za jej výkon finančný príspevok, nebude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

§ 64 Zákonníka práce
V súvislosti so zavedením dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšírila ochranná doba, počas ktorej nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, o prípad výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia vykonávaného na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh alebo plnení úloh ozbrojených síl.

Podľa nového § 138 b Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak.

V mzdovom programe Olymp zadáte pracovné voľno bez náhrady mzdy prostredníctvom zložky mzdy A20 – prac. voľno žiadané (neplatené). V zložke mzdy je potrebné vyklikať pracovné dni zamestnanca.

V prípade, že zložka mzdy pokračuje do ďalšieho mesiaca je potrebné označiť v spodnej časti políčko Neukončené a nasledujúci mesiac políčko Z min. mesiaca.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa:

 • Sociálnej poisťovni nahlási prerušenie poistného (dôvod 1),
 • zdravotnej poisťovne zašle zmenu platiteľa s kódom 2N.

Počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je platiteľom verejného zdravotného poistenia štát. Z dôvodu zabezpečenia dôchodkového poistenia pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšírila skupina poistencov štátu aj o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy sa stane tzv. poistencom štátu len za predpokladu, že už nie je povinne dôchodkovo poistený napr. ako zamestnanec a nebol mu priznaný invalidný dôchodok. Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy nemajú oznamovacie povinnosti, t.j. nie sú povinný zasielať Registračný list FO – prihláška/odhláška. Poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity uhrádza Ministerstvo obrany SR.

§ 157 Zákonníka práce sa doplnil o povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca, po skončení pravidelného cvičenia, plnenia úloh ozbrojených síl alebo po skončení výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy po návrate do práce na pôvodnú prácu a pracovisko zamestnanca.

Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne

 

Ak zamestnávate na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru dohodárov, vzniká Vám voči zdravotnej poisťovni prihlasovacia/odhlasovacia povinnosť.

Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce

V závislosti od toho, kedy dohodár pracuje, prihlasujete dohodára dvoma spôsobmi:

a) ak dohodár pracuje 5 dní po sebe, teda pracuje každý deň, zamestnanca prihlasujete/odhlasujete do zdravotnej poisťovne k dátumu, kedy dohoda vznikla/zanikla.

b) ak dohodár nepracuje 5 dní po sebe, tzn. že chodí do práce len počas tých dní, kedy je to potrebné, je nutné ho prihlasovať na konkrétne dni, ktoré reálne odpracuje.

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie vstúpite do poisťovne cez Oprav a označíte voľbu „Dohodár nepracuje 5 dní po sebe“. Následne sa zobrazí kalendár, kde označíte dni, ktoré dohodár skutočne odpracoval. Aby ste mali lepší prehľad v tom, ktoré dni sú v kalendári skutočne označené, pri každom označenom dni sa zobrazí aj symbol zelenej fajky.

Na základe takto vyznačených dní program vytvorí prihlášku/odhlášku do príslušnej zdravotnej poisťovne. Rovnako tieto dni prenesie do vygenerovanej mzdy na základnú zložku mzdy dohodára (podmienkou je pridanie iného ako Prázdneho pracovného kalendára).

Povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne nemajú títo zamestnanci:

 

 • poberatelia starobného dôchodku
 • poberatelia výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek
 • poberatelia invalidného dôchodku v rozsahu 40 % – 70 %
 • poberatelia invalidného dôchodku nad 70 %
 • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku

 

Za týchto zamestnancov neplatí odvod do zdravotnej poisťovne ani zamestnávateľ.

Za dohodárov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, sa do zdravotnej poisťovne platí polovičný odvod za zamestnanca aj zamestnávateľa.

Dohoda o brigádnickej práci študenta
Ak študent pracuje na základe Dohody o brigádnickej práci študenta, nevzniká dohodárovi ani zamestnávateľovi povinnosť platiť odvod na zdravotné poistenie.

Keďže tento dohodár nemá povinnosť platiť zdravotné poistenie, nie je potrebné v Personalistike evidovať zdravotnú poisťovňu.

Doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier) je dobrovoľná forma sporenia zamestnanca na dôchodok s možnosťou prispievania zamestnávateľa.

Príspevok zamestnávateľa vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a je zdaňovaný. Nevstupuje do hrubej mzdy. Príspevok zamestnanca sa zráža priamo z čistej mzdy zamestnanca.

Zrážku Doplnkové dôch. sporenie (DDS) zadáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez Pridaj. Do poľa Názov uvediete skratku DDS, alebo doplnkové dôch. sporenie, alebo sa cez ikonu s lupou dostanete do zoznamu všetkých zrážok.

Príspevky na DDS môže platiť zamestnanec aj zamestnávateľ. V prípade, že si na DDS prispieva len zamestnanec, vyplníte pole Percento alebo Čiastka za zamestnanca, v spodnej časti formulára Zrazenie zvolíte prepínač individuálne a vyberiete účet DDS.

Ak prispieva aj zamestnávateľ, zvolíte Zrazenie spoločne a doplníte Percento alebo Čiastku za organizáciu.

Po označení poľa Uplatniť ako NČZD sa príspevky za zamestnanca na DDS uplatnia ako nezdaniteľná časť základu dane v ročnom zúčtovaní dane.

Rozpis príspevkov pre jednotlivé spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Doplnkové dôchodkové sporenie, kde si môžete zvoliť Automatickú tlač výkazov (zobrazia sa všetky výkazy pre odvod poistného do DDS) alebo Ručný výber výkazov (umožňuje vybrať výkaz len pre jednu poisťovňu).

Export vo formáte xml vytvoríte cez Exporty – DDS (III. pilier), kde máte možnosť zvoliť si hromadný export, prípadne konkrétnu spoločnosť, pre ktorú chcete rozpis príspevkov exportovať.

Dovolenková kalkulačka

 

Nastupuje zamestnanec do pracovného pomeru alebo končí pracovný pomer a potrebujete zistiť nárok na dovolenku, resp. jej zostatok? Pri prepočte Vám pomôže Dovolenková kalkulačka, ktorú nájdete na záložke Mzdové funkcie.

Ako program vypočítal nárok na dovolenku za rok 2017?

Zamestnanec má 35 rokov, nárok na dovolenku je 5 týždňov, pracuje 5 dní v týždni, takže jeho celoročný nárok je 25 dní (5 týždňov x 5 dní v týždni). Keďže zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru až 2.7.2017, má nárok len na pomernú časť za odpracované celé mesiace, teda 25 / 12 x 5 = 10,416 = 10,5 dňa.

Zamestnanec má podľa Zákonníka práce nárok na 4 alebo 5 týždňov dovolenky v závislosti od veku zamestnanca. V roku v ktorom dovŕši 33 rokov je jeho nárok zvýšený na 5 týždňov.

V programe OLYMP mzdy a personalistika je možné hromadne importovať dáta z iných mzdových softvérov prostredníctvom univerzálnej štruktúry. Import Vám uľahčí nadefinovanie personalistiky, bankových účtov a firemných údajov z iného softvéru, čiže nemusíte si dané údaje ručne dopĺňať do programu Olymp. Import údajov si vykonáte pri zakladaní novej firmy cez Firma – Založenie novej firmy.  Postup importu nájdete v priloženej prílohe (pdf, 81,3 kB).

Na použitie univerzálnej štruktúry sme pre Vás pripravili pomôcku – vzorovo vyplnený excelový súbor. Tento súbor si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Vyplnený súbor v Exceli nájdete v tejto prílohe spolu s jednoduchým príkladom v tejto prílohe.

 • Od verzie 10.50 sme zapracovali možnosť nastaviť si priamo v programe Olymp cestu k Acrobat Readru.
  • Cez menu Nastavenia – Nastavenia programu –  záložka Iné programy – tlačidlo Hľadaj automaticky si môžete automaticky vyhľadať program Acrobat Reader, alebo si cez tlačidlo s lupou ručne zadáte cestu. Tým zabezpečíte, že pri otváraní PDF dokumentov program Olymp automaticky použije Acrobat Reader.

Kalkulačka stravných lístkov

 

Podľa § 152 Zákonníka práce „je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti .“ Vo väčšine prípadov dostávajú zamestnanci od svojho zamestnávateľa stravné lístky. Nárok na stravný lístok majú iba zamestnanci zamestnaní na trvalý pracovný pomer, ktorí sú v práci viac ako 4 hodiny.

Výška stravného sa v decembri 2016 zvýšila na 3,38 €. Sumu stravného vypočítame ako 75 % z hodnoty stravného stanoveného pre tuzemské pracovné cesty trvajúce 5 – 12 hodín. Zamestnávateľ je povinný prispievať minimálne 55 % na stravné, pričom zamestnanec si zvyšných 45% uhradí sám. Maximálny daňovo uznaný výdavok na stravné je 55 % z hodnoty stravného pre stanoveného pre tuzemské pracovné cesty trvajúce 5 – 12 hodín teda 2,48 €.

Vo verzii 17.50 pribudla na karte Mzdové údaje nová Kalkulačka stravných lístkov.

V kalkulačke stravných lístkov nájdete informácie o minimálnom a maximálnom zákonnom príspevku na stravné lístky. Zároveň Vám pomôže vypočítať hodnotu, ktorú si na stravný lístok majú prispievať zamestnanci ako aj hodnotu príspevku, ktorú môžete považovať za daňovo uznateľný náklad.

Kalkulačku môžete využiť aj priamo v Personalistike zamestnanca pri zadávaní zrážky Stravné. Na základe zadaných údajov v kalkulačke viete do zrážky Stravné preniesť:

 • v prípade stravného s výpočtom čiastka na deň čiastku na 1 stravný lístok,
 • v prípade stravného s výpočtom čiastka čiastku za všetky zadané kusy stravných lístkov.

 

Od 01. 07. 2019 prinášame s novou legislatívou aj nový vzhľad programu i na karte Zrážky v Personalistike. Zjednodušili sme jednotlivé kroky pre jej zadanie.

Výber zrážky

Zrážka, ktorá ovplyvňuje výplatu zamestnanca opakovane, evidujeme v Personalistike. Zrážky sa nachádzajú v jednom číselníku, čo urýchľuje vyhľadanie konkrétneho druhu zrážky.

 • Prvý spôsob zadania – do poľa Názov začneme písať kľúčové slovo alebo konkrétny názov zrážky a Olymp ju automaticky dohľadá.

 • Druhý spôsob zadania – cez číselník ,       zrážky sú zoskupené podľa druhu do jednotlivých kariet. Označíme si konkrétnu zrážku a cez tlačidlo Prenos sa zobrazia relevantné polia pre danú zrážku, povinné polia sú zvýraznené žltou farbou.

Musíte opraviť výplatu zamestnanca napr. kvôli spätne priznanému dôchodku? Od verzie 19.50 pridáte legislatívne zrážky (poistenie v nezamestnanosti, starobné, invalidné, zdravotné poistenie, daň a pod.) len vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky.

Pre viac informácií o karte Zložky mzdyZrážky v Personalistike sa dozviete v bezplatnom videonávode.               

Potrebujete zamestnancovi zaevidovať priznaný dôchodok alebo zdravotné obmedzenie? Od verzie 19.50 ich zadáte v Personalistike na karte s novým názvom Dôchodky a invalidita.

Záložka Evidencia dôchodkov

Na záložke Evidencia dôchodkov evidujete dôchodky rovnakým spôsobom ako doteraz. Vyberiete dátum priznania, odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a typ dôchodku. Prvé tri typy (dovŕšenie dôchodkového veku, žiadosť o ID, žiadosť o SD) majú len evidenčný charakter a slúžia na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Ďalšie typy dôchodku (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, …) zadávate až pri priznaní určitého typu dôchodku.

Záložka Zdravotné obmedzenia

Zdravotné obmedzenia boli presunuté z pôvodnej karty Mzdové údaje. Táto záložka slúži na evidenciu zdravotných obmedzení, ako je napr. pokles schopnosti, preukaz ZŤP a pod. Vyplníte tu mesiac a rok, odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a vyberiete typ zdravotného obmedzenia. V prípade, že zamestnancovi zaevidujete invalidný dôchodok 40-70 % alebo nad 70 % na záložke Evidencia dôchodkov, program automaticky pridá pokles schopnosti na túto záložku. Ak by zamestnanec nemal priznaný invalidný dôchodok, ale je iba držiteľom preukazu ZŤP, tento je potrebné evidovať ručne na tejto záložke.

Viac o karte Dôchodky a invalidita sa dozviete vo videonávode Ostatné personálne údaje.

 

Od verzie 19.50 sme zjednodušili zadávanie údajov v Personalistike. Základom pre výpočet miezd je ich správne vyplnenie na všetkých kartách, ale hlavne na karte Mzdové údaje.

Zmenený dizajn karty Mzdové údaje

Pole Prehlásenie o dani potrebné pre uplatnenie daňového bonusu sa zobrazuje iba do júna 2019. Od júla 2019 sa nezobrazuje. Daňový bonus sa uplatní podľa nastavenia Obdobia uplatňovania daňového bonusu na karte Rodinné údaje – Deti.

Stupeň náročnosti sa na tejto karte už vôbec nezobrazuje. Program si ho však pamätá. Po novom sa nachádza priamo v Hlavnom pracovnom pomery resp. Zmene pracovnej zmluvy. Môžete si ho skontrolovať na dokumente Zoznam pracovníkov podľa stupňa náročnosti práce ( Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov ).

Zdravotné obmedzenia sa presunuli na kartu Dôchodky a invalidita – Zdravotné obmedzenia.

 

 

 

Občas všetci potrebujeme nápovedu pri práci, a preto vám chceme priniesť prvú pomoc v OLYMPE.

Info KROS

Predstavujú vždy užitočné informácie, ktoré publikujeme niekoľkokrát v mesiaci. Nájsť ich môžete cez Domov – Úvodná obrazovka, v pravom dolnom rohu.

OLYMP pomoc

Potrebujete rýchlu pomoc pri evidovaní v OLYMPE alebo legislatívu k téme? Po stlačení klávesy F1 sa zobrazí OLYMP pomoc s detailným popisom funkcií, legislatívou, ktorú si môžete vyhľadať i vytlačiť.

Ďalšiu pomoc v OLYMPE môžete nájsť cez ikonu . Ak podržíte kurzor myši zobrazí sa užitočná informácia, ktorá vám pomôže napr. na mzdových údajoch, pri zadávaním exekúcie a pod.

Popis zložky mzdy

Akú zložku mzdy treba použiť napr. ak zamestnanec použije firemné auto na súkromné účely? Stačí si kliknúť v mzdovej osnove na ikonu         a zobrazí sa detailný popis zložky, aké odvody sa z nej platia, či vstupuje do hrubej mzdy.

Ak potrebujete k zložke legislatívu, stačí kliknúť na ikonu .

 

OLYMPáci, raďme si

Nebuďte sami pri práci v OLYMPE. Môžete požiadať o pridanie do facebookovej skupiny „OLYMPáci raďme si“ a naše adminky vás rady príjmu. V tejto skupine si členovia navzájom poradia, vymenia skúsenosti z praxe hlavne v čase, keď nemáme dostupnú hotline.

Ďalšie užitočné pomôcky nájdete na našej stránke www.kros.sk Produkt OLYMP – v spodnej časti obrazovky na jednotlivých záložkách:

V OLYMPE nájdete telefónny kontakt na našu hotline, linky na webstránky inštitúcii, alebo si môžete nastaviť rôzne filtre pre zobrazenie zamestnancov. Taktiež si môžete pozrieť videonávod Pridávanie a úprava zložiek mzdy vo výplate.

 

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preplácať sviatok, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnancom, ktorí ho neodpracujú. Preplácanie neodpracovaného sviatku závisí od dohodnutého odmeňovania so zamestnancom.

V Olympe si preplácanie sviatku vyberáte z 3 volieb: nie, priemerom alebo mes. mzdou. Kedy použiť ktorú voľbu?

Mesačnou mzdou

Ak sa s mesačne odmeňovaným zamestnancom nedohodnete inak, platíte mu sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, mesačnou mzdou. Tento deň sa považuje za odpracovaný, napr. pre účely nároku na dovolenku.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Sviatok platiť – mes. mzdou. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 10 – mesačná mzda.

 

Priemerom

hodinovo odmeňovaných zamestnancov nemáte na výber, keďže sviatok, za ktorý im ušla mzda, majú v zmysle zákona vždy zaplatený priemerným zárobkom.

mesačne odmeňovaným zamestnancom sa môžete v pracovnej, alebo v kolektívnej zmluve dohodnúť, že mu sviatok, za ktorý mu ušla mzda, preplatíte priemerným zárobkom.

Deň sviatku preplatený priemerným zárobkom sa nepovažuje za odpracovaný deň.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Sviatok platiť – priemerom. Vo výpočte mzdy bude sviatok preplatený zložkou mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

 

Nie

Dohodári majú sviatok, ktorý odpracujú preplatený dohodnutou odmenou. Ak ho neodpracujú, nemajú nárok na vyplatenie odmeny, ani na náhradu mzdy.

V Personalistike na Mzdových údajoch nastavíte Sviatok platiť – nie. Vo výpočte mzdy bude preplatený len odpracovaný sviatok, a to základnou zložkou mzdy, napr. 58 – dohoda o pracovnej činnosti, 60 – dohoda o vykonaní práce a 75 – dohoda o brigádnickej práci študenta. Navyše k odmene dostane aj 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

 

 

 

Upozornenie pri splatení exekúcie

 

Ak zrážate zamestnancovi výživné, pokutu alebo zrážku nariadená súdom, program Vás automaticky upozorní, že sa dozrážala celá suma.

V prípade, ak sa vo výplate zrazí posledná zrážka, a teda, dôjde k splateniu zadanej zrážky, program pri potvrdení výplaty cez tlačidlo Ok automaticky upozorní užívateľa o splatení zrážky. Zároveň ponúkne možnosť automaticky ukončiť platnosť zrážky v Personalistike.

Po stlačení tlačidla Áno program automaticky ukončí platnosť zrážky zadanej v Personalistike zamestnanca.

 

Upozornenie pri splatení zrážky môžete vykonať prostredníctvom užívateľských nastavení v programe cez záložku Nastavenia – Nastavenia – Upozornenia – Výpočet mzdy cez voľbu upozorňovať pri Splatení zrážky vo výplate zamestnanca.

Vybral Vašu firmu Štatistický úrad pre štatistické zisťovanie o cene práce ? Export štatistického výkazu Trexima vytvoríte v OLYMPE jednoducho a rýchlo.

Vytvorenie exportu

Cez menu EXPORTY – Trexima môžete vytvoriť nasledovné exporty:

 • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01
 • Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04
 • Polročný výkaz PLATY 1-02 – možnosť tohto exportu majú iba tí zamestnávatelia, ktorí majú cez Organizácia – Podnik zapnutú voľbu Verejná správa.

Po zvolení konkrétneho exportu sa zobrazí formulár, v ktorom zvolíte miesto uloženia exportu a obdobie štatistického zisťovania – štvrťrok a rok.

Termíny pre odoslanie uvedených výkazov

Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 – do 30. 04. po sledovanom období,

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 – do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období,

Polročný výkaz PLATY 1-02 – do 31. 07. a do 31. 01. po sledovanom období.

Nastavenia potrebné pre správne vytvorenie exportu

 1. cez Organizácia – Podnik – Nastavenia pole Štatistická klasifikácia ek. čin. (SK NACE).

2. cez Organizácia – Podnik – Údaje pre ISCP (Trexima) doplníte všetky kódy.

Po nastavení myšou na príslušné pole sa zobrazí pomôcka na vyplnenie hodnôt.

 

3. v Personalistike u zamestnancov na karte Kvalifikácia záložka Dosiahnuté vzdelanie je potrebné vyplniť Kód odboru vzdelania.

Kódy nemusíte prácne hľadať. Stačí kliknúť na voľbu Vytvor kód a po zadaní školy Vám program kód automaticky vyplní. Tieto kódy vyplníte len pre zamestnancov   zamestnaných na HPP.

 

4. v Personalistike u zamestnancov na karte Prac. údaje a prostriedky na záložke Štatistika vyplníte ďalšie uvedené polia. Využiť môžete vstup do číselníka prostredníctvom ikony s lupou.

Ak má Vaša firma strediská, je potrebné vyplniť v organizačnej štruktúre podniku cez Organizácia – Štruktúra podniku na konkrétnom stredisku PSČ (v samotnom exporte sa tento údaj preklopí na tzv. kód pracoviska).

Ak strediská vo firme nemáte, kód sa potiahne z adresy z podnikových údajov v Organizácia – Podnik.

Pri samotnom exporte program skontroluje povinné polia, ktoré musia byť vyplnené. Pri chýbajúcich údajoch program zobrazí dialógové okno so zoznamom varovaní v stĺpci Popis. V stĺpci Skupina nájdete informáciu, u akého zamestnanca (osobné číslo) nie sú vyplnené potrebné údaje.

 

Vylepšenie užívateľských textov

 

V programe Olymp na záložke Číselníky cez menu Zápisník užívateľských textov si môžete vyplniť texty, ktoré najčastejšie využívate.

V jednotlivých evidenciách je možné vstúpiť do Zápisníku užívateľských textov cez tlačidlo lupky , ktoré sa nachádza vedľa niektorých políčok. Užívateľské texty zadané prostredníctvom Číselníkov ostanú v programe zapamätané a môžete ich opakovane využívať napríklad pri evidovaní nového pracovného pomeru.

V novej verzii 16.70 sme pre Vás vylepšili Zápisník užívateľských textov. Formuláre pre zadávanie textov sme zväčšili tak, aby bol viditeľný aj dlhší text, ktorý si zapíšete. V niektorých formulároch pribudlo pole Poznámka, kde si môžete zapísať spresňujúce informácie.

Doplnili sme nový stĺpec, kde si môžete jednoduchým dvojklikom text označiť. Čo využijete napr. pri zotriedení, kedy si označíte najčastejšie používané texty. Po kliknutí do stĺpca s označením a následnom zotriedení cez ikonku (ikonka od Z po A) sa označené texty presunú na začiatok zoznamu.

Máte väčší počet textov a ťažko sa Vám vyhľadávajú? Pomôžte si novými funkciami hľadaj alebo filtruj. Do riadku Nájdi stačí začať písať názov textu a program Vám daný užívateľský text vyhľadá.

Navyše už nemusíte podobné texty prácne celé prepisovať. Stačí si text skopírovať z už vytvoreného cez tlačidlo Kópia a podľa potreby upraviť.

Predchádzajte strate údajov, napr. pri poruche počítača a robte si pravidelné zálohy svojich mzdových a personálnych údajov. Zálohu databázy vytvoríte v OLYMPE cez Firma – Zálohuj.

Zobrazí sa formulár Zálohovanie údajov a po jeho potvrdení prebehne archivácia údajov aktuálnej firmy.

Cez Nastavenia – Nastavenia si môžete v Užívateľských nastaveniach nastaviť frekvenciu automatického zálohovania databázy. Podľa tohto nastavenia sa v určenom termíne zobrazí zálohovací formulár, ktorý je potrebné potvrdiť, aby sa záloha vytvorila.

Odporúčame vytvárať si zálohy pravidelne. Zálohy si robte aj na iné miesto ako je Váš počítač, napr. externý disk, USB kľúč.

Zmena pracovnej zmluvy a zmena mzdy

 

Mení sa zamestnancovi dohodnutá mzda? Nezabudnite okrem Zmeny pracovnej zmluvy zaevidovať zmenu aj na záložke Zložky mzdy.

Ak sa od vzniku pracovného pomeru zamestnancovi čokoľvek mení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu zmluvy. Po zadaní Dátumu vzniku, program automaticky predvyplní sivou farbou pôvodné údaje. V zmene následne vyplníte iba tie údaje, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve. V našom prípade Dohodnutá mzda.

Po potvrdení zmeny dohodnutej mzdy sa zobrazí nasledovná hláška.

Tlačidlo Áno Vás automaticky presunie na kartu Zložky mzdy, kde ukončíte platnosť pôvodnej zložky mzdy a pridáte novú zložku mzdy s novou tarifou a platnosťou Použiť od.

Aby mzda bola vypočítaná správne, je potrebné vykonať zmeny na karte Zložky mzdy.

 

Na záložke Nastavenia – Nastavenia je možné zapnúť alebo vypnúť upozorňovanie pri Zmene dohodnutej mzdy v Personalistike.

Dokument Zmeny v pracovnej zmluve vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Pracovné pomery (17)

Šablóny pracovných pomerov

 

Od verzie 15.80 pribudla do programu možnosť zjednodušeného evidovania pracovných pomerov, pomocou funkcie Šablóny pracovných pomerov. Táto funkcia umožňuje vytvárať typizované pracovné zmluvy napr. pre konkrétne pracovné pozície alebo pre
skupiny zamestnancov, ktorí majú rovnaké pracovné podmienky. Šablóny pracovných pomerov šetria Váš čas a minimalizujú riziko chýb pri tvorbe pracovných pomerov, nakoľko údaje zadávate len raz, nemusíte teda opakovane zadávať tie isté údaje.
Novú šablónu pracovných pomerov si môžete vytvoriť cez menu Číselníky – Šablóny pracovných pomerov pomocou voľby: Pridaj,

alebo cez evidenciu Personalistika z existujúceho pracovného pomeru alebo pri pridávaní nového pracovného pomeru pomocou tlačidla Ulož ako šablónu.

Pri pridávaní nového pracovného pomeru u zamestnanca pomocou tlačidla Načítaj šablónu prenesiete údaje z už vytvorenej šablóny, pričom prenesené údaje môžete ešte zmeniť alebo doplniť. Výhody tejto funkcie je možné využívať len v zostave Profesionál.

Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú

 

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom hlavný pracovný pomer na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2016. Zamestnávateľ sa dohodol so zamestnancom na predĺžení tohto pracovného pomeru opäť na dobu určitú do 30.09.2017.

Ako v programe predĺžiť takto uzatvorený pracovný pomer?

V Personalistike na karte Pracovné pomery cez Pridaj zvolíte Zmena zmluvy, následne do poľa Dátum vzniku zadáte 1.10.2016. Program automaticky zobrazí údaje z pôvodného pracovného pomeru. Stačí už iba upraviť to, čo sa oproti pôvodnému pracovnému pomeru zmení, v našom prípade do poľa Na dobu určitú do zadáte dátum 30.09.2017. Program tento dátum automaticky prenesie na záložku Ukončenie.

Po uložení zmeny pracovnej zmluvy, program zobrazí hlášku na Kontrolu zadaných údajov. Túto potvrdíte cez tlačidlo Áno, na základe čoho program posunie dátumu ukončenia v pôvodnej pracovnej zmluvy na dátum ukončenia zadaný v pridanej zmene pracovnej zmluvy.

V prípade, že označíte voľbu Automaticky posunúť aj dátum ukončenia zdrav. poist., program nový dátum doby určitej do 30.9.2017 zaeviduje aj na karte Zdravotné poistenie .

Zmenu pracovnej zmluvy si môžete vytlačiť cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Zmeny v pracovnej zmluve.

Ak by bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a zamestnávateľ sa rozhodne predĺžiť pracovný pomer na dobu neurčitú, stačí pri Zmene pracovnej zmluvy v poli Uzatvorenie na dobu označiť prepínač neurčitú. Potom už môžete postupovať, ako pri predĺžení pracovného pomeru na dobu určitú.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

 

Nastal čas letných prázdnin, ktoré pre študentov znamenajú nielen oddych od školských povinností, ale aj možnosť privyrobiť si. Študenti majú možnosť uzavrieť Dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej už len DBPŠ) a my si teraz o nej povieme základné informácie.

DBPŠ – všeobecne

 • je určená pre žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
 • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (napr. roznášanie letákov),
 • rozsah práce je najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ),
 • odmena je splatná najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

 

Na DBPŠ môže študent vykonávať zárobkovú činnosť najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov. Súčasťou dohody musí byť platné potvrdenie o návšteve školy.

 

Výnimka z dôchodkového poistenia

Každý študent, ktorý má uzatvorenú DBPŠ, si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Výnimku z DP si uplatňujú študenti do príjmu 200 €. Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k DBPŠ (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov). Ak má študent uzatvorenú DBPŠ u viacerých zamestnávateľov, výnimku z DP si môže uplatniť iba na 1 dohodu.

To isté platí, ak má študent v rámci 1 mesiaca 2 dohody u toho istého zamestnávateľa (napr. ak 10. 8. končí jedna dohoda DBPŠ a 11. 8. začína ďalšia).

 

Ak si chce študent uplatňovať výnimku od nástupu do zamestnania, nastavíte ju v Personalistike na karte Pracovné pomery v Dohode o brigádnickej práci študentov označením voľby Výnimka z dôchodkového poistenia.

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje do časti Typ – Pracovníka – Študent – Výnimka z dôch. poist.

Ak sa rozhodne študent uplatniť si výnimku z DP počas trvajúcej dohody (dohoda napr. vznikla 1. 3. 2018 a študent si chce uplatniť výnimku od 1. 7. 2018), výnimku nastavíte v Personalistike zamestnanca už len na karte Mzdového údaje v časti Typ Pracovníka – Študent – Výnimka z dôch. poist.

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, je potrebné zamestnanca odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete niektorý z typov RLFO:

 • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
 • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)

Prihlásiť a odhlásiť študenta na dôchodkové poistenie je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

Prihlášku na DP vytvoríte k prvému dňu v mesiaci, kedy študent prekročil príjem.
Odhlášku na DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom so študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.
Oznamovacie povinnosti vytvoríte v programe Olymp cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poistenia.

Od verzie 16.00 môžete jednoducho v programe Olymp evidovať zamestnancov s cudzou štátnou príslušnosťou alebo zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí.

V programe už môžete týmto zamestnancom:

– evidovať zahraničnú zdravotnú, sociálnu poisťovňu a daň,

– vypočítať odvody a daň do zahraničia,

– vytvoriť prevodné príkazy.

Odvody a daň platené do zahraničia
Od verzie 16.00 sme v programe Olymp uľahčili spracovávanie miezd pre pracovníkov s cudzou štátnou príslušnosťou a pre pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí.
V Personalistike na karte Personálne údaje je možné u zamestnanca, ktorý nemá pridelené rodné číslo v SR, zadať iné identifikačné číslo zvolením prepínača Iné ID (napr. číslo povolenia k pobytu u cudzinca). Na základe zvoleného prepínača sa na dokumentoch pre daňový úrad vyplní buď rodné číslo (v prípade voľby RČ v SR) alebo dátum narodenia (v prípade voľby Iné ID).

V evidencii bankových účtov (Organizácia – Bankové účty) je možné evidovať zahraničnú sociálnu, zdravotnú poisťovňu a daň pod nové druhy účtov:
– zdrav. poisťovne – zahr.,
– sociálne poisťovne – zahr.,
– daň – v zahraničí.
Ak ide o zamestnanca, ktorému sa odvody platia v zahraničí, v Personalistike na karte Zdravotné poisťovne, na záložke Vznik a zánik ZP označíte voľbu zdravotné poistenie v zahraničí. Po jej označení sa cez tlačidlo Číselníka sprístupní na výber zahraničná zdravotná poisťovňa.

Po zadaní zahraničnej zdravotnej poisťovne sa automaticky označia v Personalistike na karte Mzdové údaje políčka Odvody na ZP v zahraničí a Odvody na SP v zahraničí.

Na karte Zrážky v Personalistike je možné po zvolení prepínača poistné a daň zvoliť legislatívne zrážky na odvody do ZP, SP a daň v zahraničí.
Poisťovňu je potrebné pridávať cez tlačidlo číselníka .

Pri zadávaní zrážok je možné nastaviť príslušné percentuálne sadzby, ktorými sa majú vypočítať odvody do iného štátu.
V mesiaci, kedy bude mať zamestnanec vypočítané odvody do iného štátu, nebude vykázaný vo výkazoch do slovenských poisťovní.
Na každej zložke mzdy, z ktorej sa počíta daň, pribudla záložka Zdaňovanie, v ktorej je možné zvoliť, či sa má daň odviesť na Slovensku alebo v zahraničí.

Po označení voľby v zahraničí sa vo výplate automaticky vytvorí zrážka Daň z príjmu v zahraničí.
Po spracovaní výplat je možné vygenerovať aj zahraničný prevodný príkaz pre zdravotné, sociálne poistenie a daň v zahraničí.

Rozdiel medzi pravidelným a nepravidelným príjmom

 

Váhate, či zvoliť pri uzatvorení dohody pravidelný alebo nepravidelný príjem? Prinášame Vám návod na to, ako sa správne rozhodnúť.

Pravidelný príjem na dohodu

Dohody, pri ktorých po vykonaní práce zamestnávateľ poskytne dohodárovi mzdu nasledujúci mesiac, sa považujú za dohody s pravidelným príjmom. Pravidelný príjem je mzda, plat, odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorý je splatný za mesačné obdobie. DPČ alebo DBŠ uzatvorená na dlhšie ako jeden kalendárny mesiac sa vždy považuje za pravidelný príjem. Ak dohody prechádzajú z jedného kalendárneho mesiaca do druhého, ide o pravidelný príjem.

Ak je DPČ uzatvorená od 15. 08. 2018 do 02. 09. 2018, síce dĺžka trvania je menej ako jeden kalendárny mesiac, ale prechádza do druhého mesiaca, ide o pravidelný príjem.

 

Pri pravidelnom príjme sa na zamestnanca vzťahuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ odvádza do všetkých fondov podobne ako pri zamestnancovi s riadnou mesačnou mzdou.

Nepravidelný príjem na dohodu

Nepravidelný príjem je príjem, ktorý nie je pravidelne mesačne vyplácaný. Napríklad odmena pri DVP po ukončení celej dohodnutej práce. DOPČ alebo DBPŠ môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem jedine vtedy, ak dĺžka trvania dohody je maximálne jeden kalendárny mesiac.

Jedine DVP môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem aj na dlhšie ako 1 mesiac, maximálne však na 12 mesiacov.

 

Zamestnávateľ uzavrie DPČ so zamestnancom od 01. 08. 2018 do 20. 08. 2018. Vzhľadom na to, že dohoda trvá menej ako jeden kalendárny mesiac, ide o nepravidelný príjem. Pri nepravidelnom príjme zamestnanec odvádza iba dôchodkové poistenie.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Zákonník práce definuje 3 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v § 223 až 228a Zákonníka práce.

 

Pre všetky dohody platí, že:

 • dohoda musí byť písomná a uzatvoriť sa najneskôr deň pred začiatkom práce,
 • v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára,
 • podľa spôsobu vyplácania odmeny rozlišujeme pravidelný a nepravidelný príjem. Ak dohoda trvá menej ako 1 kalendárny mesiac, vždy ide o nepravidelný príjem
 • maximálna dĺžka trvania dohôd je 12 mesiacov, – nevyhnutné je dodržiavať zákon o minimálnej mzde.

 

Dohoda o vykonaní práce (DVP)

 • uzatvára sa na práce, ktoré sú vymedzené výsledkom (oprava plota → výsledok funkčný plot),
 • rozsah práce je maximálne 350 hod/rok. Do rozsahu sa počíta aj práca vykonávaná na základe inej DVP, u toho istého zamestnávateľa,
 • môže byť uzatvorená na pravidelný, ale aj nepravidelný príjem. Ako jediná môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac.

 

Dohoda o pracovnej činnosti (DPČ)

 • je určená na prácu, ktorá je vymedzená druhom práce (pomocné práce v mzdovej učtárni),
 • uzatvára sa zvyčajne len na pravidelný príjem. Iba ak dohoda trvá menej ako mesiac, ide vždy o nepravidelný príjem,
 • odmena je splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala,
 • rozsah práce je najviac 10 hodín týždenne,
 • zamestnanec nesmie pracovať dva dni v týždni po 8 hodín, a to ani vtedy, ak predchádzajúci týždeň vôbec nepracoval.

 

Dohoda o brigádnickej práci študenta (DBPŠ)

 • je určená pre žiaka strednej školy alebo denného študenta vysokej školy, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
 • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (roznášanie novín),
 • rozsah práce je 20 hod/týždeň v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ),
 • odmena je splatná najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Všetky vyššie uvedené informácie sme pre Vás zosumarizovali v prehľadnej tabuľke

Študent, ktorý má uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študentov (DBPŠ) a dôchodca pracujúci na základe Dohody o vykonaní práce (DVP) alebo Dohody o pracovnej činnosti (DPČ) si môže uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia.

Určí si jednu dohodu v mesiaci, z ktorej nebude do 200 € platiť odvody na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie).

Po splnení tejto povinnosti si výnimku z DP môže uplatňovať :

 • odo dňa vzniku dohody, ak písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky

Ako zadáte v programe výnimku z DP pre dohodárov dôchodcov sa dozviete tu a pre študentov tu.

 

Oznamovacia povinnosť pri prekročení príjmu

Ak výška príjmu, na ktorú sa uplatňuje výnimka z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný dohodára prihlásiť na dôchodkové poistenie k prvému dňu v mesiaci, kedy prekročil príjem.

Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, dohodára odhlási z dôchodkového poistenia. Odhlášku z DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.

Na prihlásenie a odhlásenie z DP použijete tieto typy RLFO :

 • kód 11 DBPŠ len DP pravidelný príjem
 • kód 12 DBPŠ len DP nepravidelný príjem
 • kód 19 DVP len DP pravidelný príjem
 • kód 20 DVP len DP nepravidelný príjem
 • kód 21 DPČ len DP pravidelný príjem
 • kód 22 DPČ len DP nepravidelný príjem

Vypracovali sme prehľadnú tabuľku s kódmi RLFO pre Sociálnu poisťovňu.

Prihlášku a odhlášku z dôchodkového poistenia je potrebné odoslať ešte pred zaslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

Študent pracuje na DBPŠ s pravidelným príjmom od 2. 9. 2019. Výnimku z DP si uplatňuje od vzniku dohody. Jeho príjem za september je 200 €, za október 260 € a november 200 €.

 

Povinnosťou zamestnávateľa je zaslať RLFO :

prihlášku 2. 9. 2019 kódom 9

prihlášku na DP 1. 10. 2019 kódom 11

odhlášku z DP 31. 10. 2019 kódom 11

Prihlášku a Odhlášku z dôchodkového poistenia s kódom 11 zamestnávateľ odošle najneskôr v lehote splatnosti poistného za príslušný mesiac.

 

Čo všetko je potrebné urobiť, ak Vaša zamestnankyňa – budúca mamička nastúpi na materskú dovolenku ?

 

Nástup na materskú a evidovanie v programe Olymp

 

Čo všetko je potrebné urobiť, ak Vaša zamestnankyňa – budúca mamička nastúpi na materskú dovolenku si zhrnieme v nasledujúcich riadkoch:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj, zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru,
 • ďalej zadáte dátum, odkedy bude Vaša zamestnankyňa doma a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Materská dovolenka,
 • ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské a program túto informáciu automaticky prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Keď zamestnankyňa končí materskú dovolenku:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery sa postavíte na riadok Materská dovolenka a cez tlačidlo Ukonči, zadáte dátum dokedy bola na materskej dovolenke.

Ak ďalej ostane na Rodičovskej dovolenke:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj opäť zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru,
 • zadáte dátum, odkedy bude Vaša zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka,
 • ak bude poberať dávku rodičovský príspevok, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá rodičovský príspevok a program túto informáciu automaticky prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Pri nástupe na Rodičovskú dovolenku je veľmi dôležité ukončiť zdravotnú poisťovňu v Personalistike na karte Zdravotné poistenie posledným dňom materskej dovolenky.

 

Ak by chcel ísť na materskú otec, odporúčame nasledovné zadanie:

 • v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru,
 • zadáte dátum, odkedy otecko bude doma a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka a odznačíte pole Poberá rodičovský príspevok,
 • následne na záložke MD, RD – poberanie dávok cez Pridaj zaevidujete poberanie dávky materské.

 

Takéto zadanie je z dôvodu, že Zákonník práce nepozná u muža pojem materská dovolenka v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. Zo Sociálnej poisťovne však môže poberať dávku materské.

 

Ak sa otecko rozhodne zostať s dieťatkom aj po uplynutí obdobia poberania materskej dávky, bude potrebné urobiť nasledovné:

 • v jeho v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke MD, RD – poberanie dávok ukončíte obdobie poberania dávky materské,
 • cez tlačidlo Pridaj zaevidujete poberanie rodičovského príspevku.

Tabuľku s ďalšími príkladmi materskej a rodičovskej dovolenky, aj so súhrnnými informáciami o oznamovacích povinnostiach nájdete na našej stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp – Pomôcky pre mzdárov – Evidencia poberania dávok počas MD a RD.

Ako správne zaevidovať PN/OČR zamestnancovi?

 

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zadania PN/OČR je v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

Cez Pridaj zaevidujte Dátum od, Dátum do a vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu dôvod neprítomnosti, napr. Nemoc. Pokiaľ ide o dlhodobú PN a dátum ukončenia nie je známy, Dátum do nevypĺňate. Keď zamestnanec prinesie potvrdenie o ukončení PN, doplníte Dátum do v evidovanej neprítomnosti cez tlačidlo Oprav.

Dátum do je potrebné zadať ešte pred vygenerovaním mzdy za mesiac, v ktorom PN/OČR končí. V prípade, že už máte vygenerované mzdy a zaevidujete neprítomnosť v Personalistike, je potrebné mzdu pregenerovať, aby sa neprítomnosť správne preniesla do výplaty zamestnanca.

Výhody zadania PN a OČR v Personalistike:

 • program automaticky do výplaty pri generovaní pridá všetky potrebné zložky mzdy súvisiace so zadaním PN (N01, N02, N03) alebo OČR (N04, N22) – nie je potrebné ich pridávať ručne,
 • označí políčka ,,Neukončené“ alebo ,,Z minulého mesiaca“ – ak PN alebo OČR prechádza cez viaceré mesiace,
 • ak ide o PN podľa §144a ods. 3 písm. a) označí v mzde aj toto pole a nebude zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku,
 • oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní vytvorí bez potreby generovania výplaty.

Čo v prípade, ak PN trvá dlhodobo a nastane aj prerušenie sociálneho poistenia z dôvodu, že nemoc trvá aj po 52. týždni?

Ak PN trvá aj po 52. týždni, je nevyhnutné zaevidovať prerušenie. V Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vyberiete cez voľbu Pridaj – Vyňatie z pracovného pomeru.

Doplníte dátum vzniku prerušenia a vyberiete typ prerušenia Nemoc po 52. týždni.

Program automaticky pri generovaní výplaty v mesiaci, v ktorom prechádza bežná PN do PN po 52. týždni, doplní do výplaty ďalšiu zložku mzdy – N23 Nemoc po 52. týždni. V ďalších mesiacoch trvania PN program nastaví u zamestnanca vo Výpočte miezd X, teda zákaz výpočtu mzdy. Po ukončení PN je potrebné ukončiť v Personalistike v Pracovných pomeroch vyňatie z PP a v Evidencii neprítomnosti Nemoc a až následne vygenerovať mzdu.

Oznamovacie povinnosti program vytvorí aj na základe zadania neprítomnosti v Personalistike. Do ZP prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie oznámite začiatok PN/OČR kódom 1O Z a ukončenie PN/OČR kódom 1O K.

Sociálnej poisťovni oznamujete až PN po 52. týždni ako Prerušenie z platenia sociálneho poistenia cez Registračný list fyzickej osoby.
Zhrnutie:

Zhrnutie:

Kedy v programe Olymp evidovať Zmenu a kedy Dodatok k pracovnej zmluve?

 

Určite ste sa už stretli so situáciou, ktorá vyžadovala zmenu pôvodne dohodnutých podmienok v pracovnej zmluve zamestnanca.
V programe Olymp môžete vykonať úpravu pracovnej zmluvy Zmenou zmluvy, alebo Dodatkom k pracovnej zmluve.

Kedy zadávame Zmenu zmluvy ?

V prípade, že sa menia údaje dohodnuté v pôvodnej pracovnej zmluve, odporúčame zvoliť v programe Zmenu zmluvy. Ide o zmeny, ktoré majú vplyv na výpočet mzdy – napríklad zmenu pracovného úväzku zamestnanca, zmenu dohodnutej mzdy, zmenu druhu/charakteristiky práce, zmenu dohodnutej dĺžky trvania zmluvy a podobne.
V pridávanej Zmene pracovnej zmluvy je potrebné doplniť dátum jej vzniku, napr. 1. 11. 2016 a program automaticky vyplní všetky položky podľa pôvodnej pracovnej zmluvy. Stačí už len zmeniť údaje, ktoré sa oproti pôvodnej pracovnej zmluvy menia, napr. dohodnutá mzda.

Kedy zadávame Dodatok k zmluve ?
Pokiaľ dochádza k úprave podmienok pracovnej zmluvy – niečo sa v nej dopĺňa, spresňuje, v programe zvolíte Dodatok k pracovnej zmluve. Do poľa Ďalšie ujednania zadáte konkrétny text úpravy pracovnej zmluvy napr. Zamestnancovi bol zverený mobilný telefón určený na služobné účely.

Dodatok k pracovnej zmluve nemá vplyv na samotný výpočet mzdy zamestnanca.

Zadanie materskej dovolenky u ženy a muža

 

Žena na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku žena, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj, zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru.

Vyplníte dátum, odkedy nastupuje zamestnankyňa na materskú dovolenku a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program informáciu automaticky prenesie aj na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Keď zamestnankyňa ukončí Materskú dovolenku, postavíte sa v Personalistike na karte Pracovné pomery na riadok Materská dovolenka a cez tlačidlo Ukonči, zadáte dátum ukončenia. Opäť túto informáciu program prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Tabuľku s oznamovacími povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nájdete na stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp mzdy a presonalistika – Pomôcky pre mzdárov – Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP.

Muž na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku muž, zaevidujete to v programe Olymp v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj, Vyňatie z pracovného pomeru (tak ako pri zadávaní u ženy).

Zadáte dátum od kedy zamestnanec nastúpi na materskú dovolenku. Z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka, keďže zákon nepozná u muža pojem Materská dovolenka. Následne odznačíte pole Poberá rodičovský príspevok.

Na záložke MD, RD – poberanie dávok cez Pridaj zaevidujete poberanie dávky materské.

Pomocnú tabuľku ostatných prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský príspevok) nájdete na našej stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov – Evidencia a poberanie dávok počas MD a RD.

Na našej internetovej stránke nájdete aj pomocnú tabuľku Evidencia a poberanie dávok počas MD a RD. Nájdete v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovanej MD/RD zároveň zaevidovať aj poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú v tejto súvislosti oznamovacie povinnosti voči SP a ZP. Pomocnú tabuľku nájdete aj v prílohe.

Úľavu na zdravotné a sociálne poistenie  (okrem úrazového a garančného poistenia) je možné uplatniť (na zamestnanca a zamestnávateľa) len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, pričom:
– odvodovú úľavu možno uplatniť max. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
– mesačný príjem zamestnanca nemôže byť vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer,
Zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca platí odvod len na úrazové a garančné poistenie.
Zamestnanec s odvodovou úľavou sa prihlasuje:
– do SP na RLFO s kódom 14 (resp. ZECDN) a
– do ZP pod 2 kódmi 2 Z a 1W Z, pričom sadzba poistného za zamestnanca aj zamestnávateľa na výkaze je 0 %.
Viac o zamestnancoch s odvodovou úľavou sa dozviete v prílohe.
Podmienky na uplatnenie odvodovej úľav sa pre pracovný pomer, ktorý začal od 15.12.2015 a neskôr, rozšírili o novú skupinu zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov (NRO).
Bližšie informácie o rozšírení odvodovej úľavy nájdete v prílohe.
Viac informácii pre uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnancov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese si môžete prečítať v odbornom článku.

5 vecí, ktoré sa oplatí vedieť, keď máte viacero prac. vzťahov naraz

 

Na čo nezabudnúť a aké sú výhody, ak máte viacero pracovných pomerov súčasne?

1. Nezdaniteľná časť základu dane – ak si zamestnanec chce uplatniť NČZD, je potrebné, aby u zamestnávateľa podpísal dokument Vyhlásenie na zdanenie príjmov. Zamestnanec si môže mesačne uplatniť NČZD len u jedného zamestnávateľa (teda aj Vyhlásenie na zdanenie príjmov môže podpísať len u jedného zamestnávateľa).

Zamestnanec u zamestnávateľa A dosiahol HM 150,00 € a zároveň si tu uplatnil NČZD. U zamestnávateľa B dosiahol príjem 50 €. Môže si douplatniť NČZD aj u zamestnávateľa B? Nie nemôže. Zamestnanec si môže uplatniť NČZD mesačne len u jedného zamestnávateľa. Rozdiel sa mu vysporiada v RZD alebo v daňovom priznaní.

 

2. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie – Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si zamestnanec môže uplatniť len v prípade, ak pracuje na HPP a zároveň nemá iný prac. vzťah u iného zamestnávateľa a nie je SZČO. Znamená to, že ak má zamestnanec v spoločnosti A HPP a súčasne v spoločnosti B dohodu, nemôže si uplatniť OP na ZP.

3. Maximálny vymeriavací základ – ak zamestnanec zaplatil odvody z vyššieho vym. základu v spoločnosti A, v spoločnosti B zaplatí odvody na sociálne poistenie už len do výšky maximálneho vym. základu (6 181 €). Zamestnávateľ A aj B však zaplatí odvody podľa výšky príjmu, maximálne do výšky max. vym. základu. Takáto „úľava“ platí len pre zamestnanca.

4. Výnimka z dôchodkového poistenia pri dohode o brigádnickej práci študenta – študent pracujúci na základe DBPŠ si môže určiť len jednu dohodu, z ktorej nebude platiť odvody na sociálne poistenie do hraničnej sumy 200 €.

5. Práceneschopnosť – ak je zamestnanec nemocensky poistený z každého pracovného vzťahu a napr. ochorie, u svojho lekára si musí dať vystaviť PN pre každého zamestnávateľa. Náhradu príjmu dostane z každého pracovného vzťahu zvlášť.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý kratší pracovný pomer, patrí podľa § 49 Zákonníka práce mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Odvody do poisťovní sa budú počítať z dosiahnutej mzdy, pričom vymeriavací základ nemusí dosiahnuť hranicu minimálnej mzdy.

Pri zadávaní skráteného úväzku v Personalistike v Pracovných pomeroch, buď v pracovnej zmluve (HPP) alebo v Zmene pracovnej zmluvy, sa sprístupní políčko Skrátené podľa § 49, ktoré označte.

Zamestnanci s kratším prac. časom podľa § 49 sa po označení uvedeného políčka zobrazia na dokumente Zoznam pracovníkov podľa dĺžky pracovného času, ktorý nájdete v programe cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov.

Zamestnanec je zamestnaný na hlavný pracovný pomer na dobu určitú do 31. 12. 2018. Zamestnávateľ  sa s ním dohodol, že bude pracovať aj po uplynutí tejto doby. Ako predĺžite pracovný pomer ?

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

 

Ak sa od vzniku pracovného pomeru čokoľvek zmení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu zmluvy. Vďaka zmene pracovnej zmluvy, nič neoznamujete inštitúciám.

Zadáte dátum vzniku zmeny. Program na mzdy a personalistiku OLYMP zobrazí informácie dohodnuté v pôvodnej pracovnej zmluve, aby ste ich nemuseli prácne vyhľadávať. Vy prepíšete len tie polia, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve. V našom prípade označíte, že sa predlžuje pracovný pomer na ďalšiu dobu určitú, resp. na dobu neurčitú.

Po potvrdení zmeny pracovnej zmluvy sa zobrazí hláška :

Po stlačení Áno sa pridá Zmena pracovnej zmluvy bez vyplneného dátumu ukončenia, a vymaže sa aj dátum ukončenia zdravotnej poisťovne, keďže ide o predĺženie na dobu neurčitú.

Dokument Dohoda o zmene pracovnej zmluvy vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Potrebujete zamestnancovi zmeniť alebo pridať stupeň náročnosti práce? Od novej verzie prišla zmena v podobe zadávania týchto údajov.

Nový zamestnanec

Ak ste prijali nového zamestnanca, stupeň náročnosti práce je potrebné vyplniť pri zadávaní nového pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

Starý zamestnanec

Potrebujete zmeniť stupeň náročnosti práce u zamestnanca, ktorý už u vás pracuje? V tomto prípade vytvoríte Zmenu pracovnej zmluvy Personalistike na karte Pracovné pomery, kde vyplníte nový stupeň náročnosti práce.

Kontrola stupňa náročnosti práce

To do akého stupňa náročnosti práce je zamestnanec zaradený vidíte priamo v hlavnej evidencii Personalistikastĺpci Stupeň náročnosti.

Stĺpec Stupeň náročnosti práce v Personalistike je možné podľa potreby presunúť kliknutím myšou na záhlavie stĺpca a následným potiahnutím požadovaným smerom.

Prípadne si stupeň náročnosti práce overíte na dokumente Zoznam pracovníkov podľa stupňa náročnosti práce ( Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov).

Situácii, kedy sa u jedného zamestnávateľa stretáva viac pracovných vzťahov zamestnanca v jednom mesiaci, môže byť niekoľko. V takomto prípade je potrebné ich zaevidovať ako Súbežný pracovný pomer. Najčastejšie ide o nasledujúce prípady.

 • Ak zamestnancovi v jednom mesiaci pracovný vzťah končí (napr. 14. 10. 2019) a zároveň začína druhý (napr.15. 10. 2019).
 • Ak zamestnanec pracuje u toho istého zamestnávateľa na HPP a súbežne začal pracovať na dohodu.
 • Ak je zamestnanec vo vyňatí z pracovného pomeru (napr. na rodičovskej dovolenke) a popri tom uzatvorí ďalší pracovný vzťah.

Evidencia súbežného pracovného pomeru

Cez hlavné menu sa v evidencii Personalistika nastavíte na riadok zamestnanca, tak aby jeho riadok svietil na modro. V spodnej časti evidencie máte k dispozícii tlačidlá na prácu s údajmi. Pri tlačidle Pridaj, cez šípku vyberiete voľbu Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

Program automaticky vytvorí novú kartu s kópiou personálnych údajov zvoleného zamestnanca a jeho adresy. Vy doplníte nové osobné číslo a všetky potrebné údaje k novému pracovnému pomeru (kartu Pracovné pomery, Zdravotné poistenie, Zložky mzdy, Zrážky, …).

V prípade, ak má program automaticky číslovať zamestnancov, cez Nastavenia – Nastavenia – Automatické číslovanie pracovníkov označíte túto voľbu.

 

Súbežný pracovný pomer Vám zabezpečí správne vykazovanie zamestnanca do inštitúcií:

 • Sociálna poisťovňa požaduje zamestnanca vykazovať na mesačnom výkaze v samostatných riadkoch za každý pracovný vzťah zvlášť,
 • zdravotné poisťovne majú zamestnanca v mesačnom výkaze v 1 riadku, kumulatívne za všetky pracovné vzťahy,
 • daňový úrad v ročnom hlásení takisto chce mať zamestnanca len na 1 riadku sumárne,
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane s prihliadnutím na všetky pracovné vzťahy,
 • dodržanie maximálneho vymeriavacieho základu pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne.

 

Voľbou Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP zabezpečíte správne prepojenie osobných čísel s pracovnými pomermi zamestnanca.

Ak ste však zaevidovali zamestnanca pod dvoma osobnými číslami bez prepojenia súbežného pracovného pomeru, odporúčame vytvoriť prepojenie dodatočne. Označením voľby Súbežný PP v Personalistike na karte Pracovné pomery.

 

 

Pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru s ním podpisujeme pracovnú zmluvu. Počas trvania pracovného vzťahu nastavajú zmeny, ktoré je potrebné so zamestnancom znovu písomné dohodnúť. V OLYMPe si takéto zmeny evidujeme pridaním Zmeny zmluvy.

Príklad: Ako zmeníme zamestnancovi stupeň náročnosti?

V Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery záložke Pracovný pomer pridáme Zmenu zmluvy. Po zadaní Dátumu vzniku zmeny, program automaticky predvyplní sivou farbou pôvodné údaje. V zmene následne vyplníme iba tie údaje, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve napr. vyplníme nový stupeň náročnosti práce a cez tlačidlo Ďalej a OK zmenu uložíme.

Takto môžeme urobiť zmenu všetkého, čo sme si už so zamestnancom dohodli pri nástupe do pracovného pomeru napr. zmenu miesta výkonu práce, úväzku, dohodnutú mzdu, dobu trvania prac. pomeru, … .

Každú zmenu v pracovnej zmluve si môžeme vytlačiť voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

Pri zmenách pracovnej zmluvy nemáte voči Sociálnej a ani zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (17)

Darovanie 2 %, resp. 3 % je každoročnou dobrovoľnou činnosťou zamestnancov, kedy môžu 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane venovať pre občianske združenie, nadáciu, neinvestičný fond,… Možností na darovanie 2 % je mnoho. Zoznam všetkých prijímateľov nájdete na www.dvepercenta.sk.

Pre uľahčenie Vašej práce, prípadne pre jednoduchší prehľad pre zamestnancov Vám poskytujeme stručný a jednoduchý postup, ako postupovať pri darovaní 2 %, resp. 3 %, aké sú dôležité termíny a dokumenty.

Povinnosť zamestnávateľa

Zamestnanci, ktorí chcú darovať 2 %, resp. 3 %, sú v prvom rade povinní oznámiť túto skutočnosť v Žiadosti o vykonanie RZD označením v časti VII. – Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Túto povinnosť mal zamestnanec do 15. 02. 2019.

Zamestnávateľ následne po vykonaní Ročného zúčtovania vystaví zamestnancovi dokument Potvrdenie o zaplatení dane do 15. 04. 2019. Zamestnávateľ môže vystaviť aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie platné pre rok 2018 je označené V2Pv18.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane nájdete v mzdovom programe OLYMP cez menu Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane.

 

V prípade nedoplatku zamestnanca je povinný zamestnávateľ vysporiadať akýkoľvek nedoplatok, a to aj do výšky 5 € do 30. 04. 2019.

Zamestnávateľ doplní v Olympe dátum zaplatenia dane na dokument Potvrdenie o zaplatení dane cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Potvrdenie o zaplatení dane na Nastavenie dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

 

Povinnosť zamestnanca

Suma 2 %, resp. 3 % sa vypočíta zo zaplatenej dane. Za zaplatenú daň sa považuje suma znížená o daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky, čiže je to daň z Potvrdenia o zaplatení dane z riadku 24. Vypočítaná suma 2 % resp. 3 % sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Zamestnanec si vyberie príslušnú organizáciu, ktorú vyplní do Vyhlásenia o poukázaní dane spolu s vypočítanou čiastkou 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane. Na darovanie 2 % nie je potrebné vedieť číslo účtu prijímateľa, keďže peniaze na účty prevádzajú daňové úrady a nie daňovník. Vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane zanesie daňovník na akýkoľvek daňový úrad do 30. 4. 2019. Ak zamestnanec zadá nesprávne údaje o prijímateľovi 2 %, resp. 3 %, nárok na poukázanie zanikne.

Ak zamestnanec poskytne zamestnávateľovi údaje o príjemcovi 2 %, môžete pridať tieto údaje priamo cez Zúčtovanie preddavkov na záložke Podklady pre zúčtovanie dane v časti Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi.

 

Kedy môže zamestnanec darovať 3 % dane?

3 % môže poukázať zamestnanec, ak vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. Zamestnanec je povinný doložiť písomné potvrdenie o dobrovoľníctve, ktoré je prílohou Vyhlásenia. Písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej práce si vypýta zamestnanec od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Ak ide o zamestnanca, ktorý chce venovať 3 %, vo Vyhlásení o poukázaní dane je možné na Nastavení dokumentu označiť pole Uviesť sumu do výšky 3 %.

 

 

 

 

Kde spravíte ročné zúčtovanie, čo ak zamestnanec vo firme už nepracuje, kde zadáte príjem od iného zamestnávateľa? Všetky odpovede na tieto otázky nájdete nižšie.

Kde sa robí Ročné zúčtovanie dane?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vypočítate v programe v evidencii Zúčtovanie preddavkov. Evidencia sa nachádza na záložke Domov. Nevyhnutné je, nastaviť rok 2018 ako obdobie vykonania ročného zúčtovania, aby ste si nepregenerovali RZD z minulého roku.

Kde sa zadáva príjem od iného zamestnávateľa?

Po vstupe do vygenerovaného ročného zúčtovania cez Oprav môžete dopĺňať a upravovať vygenerované informácie na dvoch záložkách Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Príjem od iného zamestnávateľa vyplníte za záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Zamestnanec má veľmi vysoký nedoplatok, ako to s ním vysporiadať?

Pri generovaní mzdy označíte možnosť Pridať zúčtovanie preddavku na daň, daňového bonusu, zam. prémiu. Mzdový program Olymp potiahne do výplaty celý nedoplatok a Vy len vstúpite do napr. ZM Z10 cez Oprav a upravíte výšku nedoplatku. V ďalšom mesiaci opäť označíte pri generovaní mzdy pridanie výsledku RZD, kde Olymp zohľadní len rozdiel. Ak je aj tento vysoký, opäť ponížite výslednú čiastku. Takto môžete nedoplatok rozpúšťať najneskôr do decembra.

Ako vysporiadať preplatok / nedoplatok, ak je zamestnanec na PN, MD?

Ak chce zamestnanec darovať 2 % resp. 3 % dane a vznikol mu nedoplatok, musí Vám nedoplatok zaplatiť (napr. do pokladne), aby mu zamestnávateľ mohol vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane. Preplatok zamestnancovi musíte vysporiadať vždy, stačí keď mu výsledok z RZD zohľadníte v mzde.

Čo v prípade, ak je zamestnanec v Zúčtovaní preddavkov viackrát?

Ak ste mali v priebehu roka zamestnanca zamestnaného na viac pracovných pomerov pod rôznymi osobnými číslami, je nevyhnuté, aby bol zamestnanec v Zúčtovaní preddavkov evidovaný len jedenkrát. Program to zabezpečí sám, ak ste u zamestnanca evidovali súbežný pracovný pomer alebo ak mal pracovné vzťahy evidované pod 1 osobným číslom na karte Pracovné pomery. Ak nebol zamestnanec takto prepojený, treba súbeh označiť dodatočne priamo v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vpravo dole, označením voľby Súbežný PP.

Zamestnanec u vás už nepracuje a v RZD má nedoplatok. Ako to vysporiadať?

Je potrebné oznámiť správcovi dane príslušnému podľa trvalého pobytu zamestnanca skutočnosť, že zamestnávateľ nemôže zraziť zamestnancovi nedoplatok na dani, pretože mu už nevypláca mzdu. Musíte zaslať tomuto správcovi všetky potrebné doklady.

Zamestnanec bol 5 mesiacov nezamestnaný. Má nárok na ročnú NČZD?

Áno má, lebo nárok na ročnú NČZD majú všetci zamestnanci. Výnimkou sú len starobní dôchodcovia, predčasní starobní dôchodcovia a poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí mali dôchodok priznaný k 1. 1. 2018 a skôr a majú dôchodok vyšší ako je ročná NČZD.

8 vecí, na ktoré si dať pozor pri darovaní 2 % dane

 

Aj v tomto roku môžu zamestnanci prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane darovať 2 %, resp. 3 % zo svojich zaplatených daní.

Aby ste predišli prípadným problémom, pripravili sme pre vás niekoľko odporúčaní, na čo si dávať pozor.

1. Nezabúdajte na Potvrdenie o zaplatení dane

Zamestnanec na daňový úrad spolu s Vyhlásením o poukázaní dane vždy predkladá aj Potvrdenie o zaplatení dane. Ide o povinnú prílohu Vyhlásenia. Potvrdenie o zaplatení dane vystavuje zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorú uvádza v VI. časti Žiadosti o vykonanie RZD.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane nájdete v programe cez menu Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane.

 

2. Použite správne tlačivá

Novinkou je, že tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane majú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2017 predpísanú formu.

Vyhlásenie sa podáva na vzore označenom ako V2Pv17_1 a Potvrdenie o zaplatení dane na vzore V2Pv17_P. V prípade, ak použijete iné vzory tlačív, daňový úrad ich nebude akceptovať.

3. Pozor na dodržanie termínov

Zamestnávateľ vystaví zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal, Potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 16. apríla 2018. Vyhlásenie si vyplní zamestnanec sám, nie je to povinnosťou zamestnávateľa. Doručenie oboch tlačív na daňový úrad je tiež na pleciach zamestnanca. Stihnúť to musí najneskôr do 30. apríla 2018.

4. Skontrolujte si vyplnené údaje

Údaje v III. oddiele Potvrdenia o zaplatení dane vyplníte podľa údajov uvedených v tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“. Špeciálne si dajte pozor na vypĺňanie položky IČO prijímateľa (riadok 15 Vyhlásenia). To musí byť zarovnané sprava. Ak IČO obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ponecháte prázdne.

Sumu vo výške 2 %, resp. 3 % v riadku 13 Vyhlásenia vypočítate zo sumy uvedenej na riadku 12. Hodnotu zaokrúhlite na eurocent nadol. Aby ste mohli darovať časť z vašej dane, táto suma musí byť vyššia ako 3 €. Tlačivá vyplňte čitateľne a pred podaním si vyplnené údaje vždy skontrolujte.

Ak je podané Vyhlásenie chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v tejto lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný.

 

5. Vysporiadajte aj nedoplatok do 5 €

Ak chce zamestnanec poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, nesmie mať voči daňovému úradu žiadny dlh. Tzn., že zamestnávateľ musí v lehote do 16. apríla 2018 zo mzdy zraziť aj nedoplatok z RZD na dani nepresahujúci 5 €, ktorý sa za bežných okolností nevysporiadava.

6. Dátum zaplatenia dane

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Ak je výsledkom RZD zamestnanca preplatok alebo je jeho daňová povinnosť vysporiadaná, zostáva r. 24 aj r. 25 Potvrdenia o zaplatení dane prázdny alebo sa tu uvedie nula. Dátum sa nevypĺňa.

Ak je výsledkom RZD nedoplatok, v riadku 24 a 25 uvediete hodnotu z riadku 17 Ročného zúčtovania dane. Vyplňte aj dátum zaplatenia dane. Ide o dátum, kedy bol nedoplatok z RZD zamestnancovi zrazený z jeho výplaty. Odporúčame uviesť najneskôr dátum 16.04.2018.

Dátum zaplatenia dane nastavíte v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
Ak je daňová povinnosť zamestnanca vysporiadaná alebo výsledkom RZD bol preplatok na dani, uvediete ako dátum zaplatenia dane 31.03.2018. Pri nedoplatku na dani sa uvedie dátum z riadku 25 Potvrdenia o zaplatení dane.

7. Poukážte 3 % z dane

Môže tak urobiť zamestnanec, ktorý v minulom roku vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej v rozsahu 40 hodín. Pokiaľ túto podmienku spĺňa, k Vyhláseniu zamestnanec priloží aj písomné potvrdenie o odpracovaní požadovaného počtu hodín. To si vyžiada od organizácie, pre ktorú dobrovoľnícku prácu vykonával.

Ak v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu „Uviesť sumu do výšky 3%“, program v riadku 13 Vyhlásenia o poukázaní dane automaticky vypočíta sumu 3 % zaplatenej dane.

 

8. Overte si, že prijímateľ sa nachádza v aktuálnom zozname prijímateľov na daný rok

Darovať % z vašej dane môžete len prijímateľovi, ktorý sa nachádza v centrálnom registri prijímateľov 2 % pre daný rok 2018. Ten spravuje Notárska komora SR. Nájdete ho na webovej stránke www.notar.sk.

Ak uvediete nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Uplatnenie daňového bonusu v RZD bez zbytočných prepočtov

 

Neuplatňoval si zamestnanec daňový bonus počas roka? Alebo mu nebol uplatnený v niektorom mesiaci? Ak v roku 2017 dosiahol zamestnanec zdaniteľný príjem minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, môže si ho douplatniť v RZD.

Zamestnanec si počas roka 2017 neuplatňoval daňový bonus. Má 2 deti, splnil všetky podmienky na jeho uplatnenie a chce si ho douplatniť v RZD, čo aj vyznačil v Žiadosti o vykonanie RZD.

 

Informáciu o daňovom bonuse uvediete vo vygenerovanom RZD na riadku 10. Do riadku počet detí – zadáte počet detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje DB.

Do riadku počet mesiacov – uvediete počet mesiacov, za ktoré vznikol nárok na DB spolu za všetky deti (počet detí x počet mesiacov).

Program na základe týchto údajov automaticky doplní riadok 10 – Nárok na daňový bonus. Keďže si zamestnanec neuplatňoval DB u žiadneho zamestnávateľa, v riadku 11 je nula. Do riadku 12 program uvedie rozdiel riadkov 10 a 11. V tomto prípade je výsledkom preplatok na DB v sume 513,84 €.

Zamestnanec pracuje v spoločnosti A, kde si počas roka uplatnil daňový bonus len v jednom mesiaci na 3 deti (64,23 €). Počas roka pracoval v spoločnosti B, kde si uplatňoval daňový bonus na 3 deti počas 6 mesiacov (385,38 €). V Žiadosti o vykonanie RZD uviedol, že si douplatňuje daňový bonus (za 5 mesiacov na 3 deti) za obdobie, kedy bol evidovaný na úrade práce.

Program po vygenerovaní RZD vyplní v poli počet detí 3 a počet mesiacov 3, pretože túto informáciu našiel vo výplate u zamestnanca.

Na záložke Podklady pre zúčtovanie dane doplníte priznaný a vyplatený DB zo spoločnosti B.

Po doplnení údajov, upravíte počet mesiacov na 36 (12 mesiacov x 3 deti). Program automaticky prepočíta nárok na daňový bonus na 770,76 €.

Do riadku 11 uvedie sumu 499,61 €, ktorá je súčtom 385,38 € (uplatnený daňový bonus vo firme B) a sumy 64,23 € (daňový bonus vyplatený v spoločnosti A).

Riadok 12 je rozdielom riadkov 10 a 11. Výsledok je preplatok na DB v sume 321,15 €.

Niektoré polia po ručnom zásahu budú svietiť načerveno. Neznamená to však chybný údaj, znamená to, že údaj bol ručne upravený.

Opäť po roku prichádza obdobie, kedy je potrebné zaslať na Daňový úrad Hlásenie o vyúčtovaní dane. Termín na doručenie Hlásenia správcovi dane je do 30. apríla 2019. Pred jeho odoslaním Vám odporúčame si ho aj prekontrolovať. Pre ľahšiu kontrolu máme  v programe OLYMP dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch na daň.

Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch na daň

Dokument obsahuje sumárne údaje z prehľadov o zrazených preddavkoch na daň v členení na jednotlivé mesiace. V Olympe ho nájdete cez Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch.

 Pre správne zobrazenie dokumentu si pred tlačou nezabudnite nastaviť správne obdobie – rok 2018.

Ak Vám nesedia sumy v riadku 8 Odvedené preddavky na daň, prekontrolujte si aj vygenerované prevodné príkazy na Daňový úrad a porovnajte si ich s reálnymi platbami, napr. v účtovníctve.

 

Prečo odovzdať Hlásenie až po spracovaní RZD ?

 

Zamestnávateľ má povinnosť doručiť príslušnému správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov do štyroch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ročné hlásenie za rok 2017 podáte v termíne do 30. apríla 2018.

Pred jeho zaslaním je potrebné spracovať Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 (RZD) zamestnancom, ktorí Vás o jeho vykonanie požiadali. Tento postup je dôležitý vzhľadom nato, že má priamy vplyv na vypĺňanie údajov v hlásení.

Aby Hlásenie o vyúčtovaní dane bolo vyplnené správne, je dôležité podať ho na DÚ až po spracovaní RZD. Ak Vás zamestnanec nepožiadal o vykonanie RZD, v programe OLYMP zúčtovanie dane negenerujete.

 

Dokument Hlásenie o vyúčtovaní dane obsahuje stranu 1 – 2, časť IV. a časť V.. Elektronicky vytvoríte hlásenie cez menu Exporty – Hlásenie – Hlásenie o vyúčtovaní dane – XML. XML súbor obsahuje kompletné hlásenie, teda stranu 1 – 2, IV. aj V. časť. V papierovej forme ho vytlačíte spolu s Potvrdením o podaní tlačiva hlásenia cez menu Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane.

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2. stranu si rýchlo skontrolujete s novým dokumentom Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Rekapitulácia obsahuje sumárne údaje z prehľadov a prevodných príkazov v členení na jednotlivé mesiace.

V IV. časti hlásenia sú uvedení zamestnanci, ktorým zamestnávateľ RZD nevykonal.

V V. časti hlásenia sú uvedení zamestnanci, ktorým zamestnávateľ RZD vykonal.

V. časť hlásenia obsahuje informácie priamo z vykonaného RZD za rok 2017 (Domov – Zúčtovanie preddavkov).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

 

Jednou z možnosti získania daňového zvýhodnenia v ročnom zúčtovaní je uplatnenie odpočtu nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len NČZD) na manžela/manželku.

Podmienky na uplatnenie: manželia žijú v spoločnej domácnosti a zároveň manžel/manželka splní jednu z ďalších podmienok:

 • staral/a sa o vyživované dieťa do 3, resp. 6 rokov dieťaťa,
 • poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bol/a evidovaný/á ako uchádzač o zamestnanie,
 • považoval/a sa za občana so zdravotným postihnutím,
 • považoval/a sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zamestnanec si môže uplatniť NČZD na manžela/manželku vo výške 1/12 NČZD za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky. Takáto NČZD sa znižuje o výšku vlastného príjmu manžela/manželky.

Ak Vás zamestnanec požiadal o vykonanie RZD, je povinný Vám doplniť v Žiadosti o vykonanie RZD informáciu o počte mesiacov, za ktoré si môže uplatniť NČZD a aj výšku príjmu partera.

Olymp za Vás následne prepočíta NČZD na manželku/manžela automaticky podľa vzorca:

(3803,33 – vlastný príjem partnera) / 12 x počet mesiacov počas, ktorých sú splnené podmienky uplatnenia

napr. (3803,33 – 700) / 12 x 4 = 1034,45 €

Zamestnanec uvedie výšku vlastného príjmu partnera a počet mesiacov, za ktoré spĺňa podmienky nároku na uplatnenie NČZD na manželku/manžela v Žiadosti o vykonanie RZD. K uplatneniu toho, čo uvedie zamestnanec v žiadosti, nepotrebujete ďalší doklad, napr. potvrdenie o príjme.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka dôchodcu

 

V ročnom zúčtovaní si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (ďalej len NČZD) maximálne vo výške 3803,33 €. U dôchodcov jej výšku ovplyvňuje aj typ a výška priznaného dôchodku.

Výška NČZD sa nemení = uplatní sa v RZD v celej výške 3803,33 €, napr. ak daňovník:

 • pracoval iba časť roka,
 • je invalidným dôchodcom,
 • je poberateľom akéhokoľvek typu dôchodku až od 02.01.2017.

Výška NČZD sa mení = ak o uplatnenie NČZD požiada v žiadosti o RZD zamestnanec, ktorý bol k 1.1.2017 poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • vyrovnávacieho príplatku.

NČZD sa uplatní vo výške rozdielu NČZD na daňovníka (3803,33 €) a úhrnnej sumy dôchodkov.

V programe stačí v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň vyplniť úhrnnú sumu dôchodkov a program automaticky prepočíta výšku NČZD.

V prehľadnej tabuľke nájdete prepočty nezdaniteľnej časti základu dane pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017 v závislosti od výšky základu dane daňovníka.

V tomto roku pribudlo v RZD niekoľko noviniek, s ktorými sa stretávame prvýkrát.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Prvýkrát za rok 2018 si môže daňovník uplatniť v RZD alebo Daňovom priznaní daňový bonus na zaplatené úroky z hypoték. Zamestnanec bude musieť splniť tieto podmienky:

 • vek 18 – 35 rokov v čase podania žiadosti o úver,
 • príjem maximálne vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, kedy bola žiadosť podpísaná (za rok 2017 bola priemerná mesačná mzda v hospodárstve 954 €, z toho vyplýva, že maximálny priemerný mesačný zárobok zamestnanca musí byť do 1 240,20 €).

Tieto podmienky sleduje už priamo banka pri uzatváraní úveru. Uplatňovať si tento daňový bonus môže zamestnanec maximálne 5 rokov, ktoré bezprostredne plynú za sebou, počnúc mesiacom, kedy sa začal úver úročiť.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch si bude žiadať zamestnanec priamo vo svojej banke. Banka má 30 – dňovú lehotu na spracovanie a vystavenie tejto žiadosti.

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Od 1. 1. 2018 štát rozšíril okruh nezdaniteľných častí základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Uplatniť si ju môžeme iba v RZD alebo v daňovom priznaní, prvýkrát za rok 2018.

NČZD je určená v ročnej výške najviac 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad. Daňovník si môže uplatniť 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 € aj za svoje vyživované dieťa, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Služby, ktoré spadajú do tejto nezdaniteľnej časti, sú aj úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré nie sú preplácané zo zdravotného poistenia.

Viac informácií o Ročnom zúčtovaní dane, nárokoch na NČZD a praktických príkladoch sme spracovali v príručke Ročné zúčtovanie dane za rok 2018.

 

 

Podali ste hlásenie na Daňový úrad, ktorý Vás vyzval na jeho opravu? Prinášame Vám riešenia na 3 najčastejšie chyby potrebné pre opravu Hlásenia.

1. Chyby pri opravách miezd

Chyby v Hlásení vznikajú najčastejšie na 2. strane tohto dokumentu. Údaje sú súčtom údajov z mesačných Prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch. Čiastky odvedených preddavkov program preberá z vygenerovaných výplat a prevodných príkazov.

V prípade, že ste po podaní mesačných Prehľadov upravovali údaje v už vygenerovaných mzdách, je potrebné podať aj opravné mesačné Prehľady.

Ako zistíte, za ktorý mesiac je potrebné podať opravný Prehľad?

Porovnajte si podaný Prehľad na Finančnej správe s dokumentom Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Rekapitulácia obsahuje sumárne údaje z výplat, jednotlivých prehľadov a prevodných príkazov v členení na jednotlivé mesiace. Pre správne zobrazenie dokumentu si pred tlačou nezabudnite nastaviť správne obdobie – rok 2018.

Ak Vám nesedia sumy v riadku 8 Odvedené preddavky na daň, prekontrolujte si aj vygenerované prevodné príkazy na Daňový úrad a porovnajte si ich s reálnymi platbami, napr. v účtovníctve.

 
2. Čo robiť, ak sa zamestnanec zobrazuje zároveň v IV. aj v V. časti Hlásenia?

K tejto situácií dochádza vtedy, ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných pomerov a v programe je evidovaný pod viacerými osobnými číslami. V tomto prípade, je potrebné prepojiť osobné čísla v Personalistike zamestnanca cez Súbežný pracovný pomer.

Viac informácií o možnosti prepojenia osobných čísel získate z nášho bezplatného videonávodu Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru v časti Personalistika.

3. Čo robiť, ak sa zamestnanec zobrazuje v Hlásení viackrát?

K týmto situáciám dochádza opäť v prípade, ak je zamestnanec evidovaný v Personalistike počas roka pod viacerými osobnými číslami, ktoré nie sú prepojené ako Súbežný pracovný pomer. Riešením pre zobrazenie zamestnanca v Hlásení len raz je dodatočné prepojenie osobných čísel cez súbežný pracovný pomer.

Prečo je suma nezdaniteľnej časti na daňovníka iná na Potvrdení o zdaniteľnej mzde ako v ročnom zúčtovaní dane?

 

 

Daňovník má možnosť znížiť si základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane (ďalej len NČZD). NČZD je závislá od výšky sumy životného minima a zároveň aj od výšky samotného základu dane na daňovníka.

Základ dane je možné znížiť najviac o 19,2-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. V roku 1016 sa táto suma nezmenila, je vo výške 198,09 €.

198,09 € x 19,2 = 3 803,328 = 3 803,33 €/rok po zaokrúhlení nahor
(198,09 * 19,2) /12 = 3 083,328 / 12 = 316,94 €/mesiac po zaokrúhlení nadol

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa podľa Oznámenia Ministerstva financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Ak si zamestnanec uplatňoval NČZD mesačne po celý rok, uplatnil si NČZD vo výške 316,94 * 12 = 3 803,28 €.

Na Potvrdení o zdaniteľnej mzde sa uvádza suma NČZD, ktorú zamestnávateľ reálne pri výpočte mzdy zamestnanca zohľadnil. Preto na Potvrdení o zdaniteľnej mzde za rok 2016 sa zamestnancovi uvedie skutočne uplatnená suma 3 803,28 €.

Rozdiel medzi ročnou NČZD a mesačne uplatnenou NČZD 3 803,33 – 3 803,28 = 0,05 € sa zamestnancovi zohľadní pri výpočte RZD (alebo pri podávaní daňového priznania) za rok 2016.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016:

Prečo sa v RZD za rok 2015 zamestnancom neuplatnila zamestnanecká prémia?

Zamestnanecká prémia sa vypočítava v závislosti od výšky príjmu. Výpočet zamestnaneckej prémie:
1.) Zamestnancovi, ktorý za rok 2015 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške od 2 280 € (6- násobok minimálnej mzdy) do 4 560 € (12-násobok minimálnej mzdy), sa zamestnanecká prémia vypočíta nasledovne:

ZP = 19% z (3 803,33 – 3 948,96 1 ) = 19% z – 145,63 = -27,67 €

Zamestnancovi v tomto prípade nevznikne nárok na zamestnaneckú prémiu, lebo nesplnil jednu z podmienok pre jej vznik. V zákone o dani príjmov §32a ods. 1 písm. a) bod 7 je uvedené, že nárok na zamestnaneckú prémiu vznikne len vtedy ak: „suma vypočítaná podľa odseku 3 je kladné číslo.“

2.) Zamestnancovi, ktorý za rok 2015 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške 4 560 € (12-násobok minimálnej mzdy tzn. 12 x 380 = 4 560 €) a viac, sa zamestnanecká prémia vypočíta nasledovne: ZP = 19 % z (3 803,33 – základ dane zamestnanca za rok 2015)
Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2015 môže vzniknúť len tomu zamestnancovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec v roku 2015 dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 4 100 € za 12 kalendárnych mesiacov, z ktorých mu zamestnávateľ zrazil poistné a príspevky vo výške 549,40 €. Zamestnanec požiadal v žiadosti o vykonanie RZD o vyplatenie zamestnaneckej prémie. Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu ? Ak áno, na akú výšku má nárok?

Základ dane = 4 100 – 549,40 = 3 550,60 €

Vzhľadom na to, že zamestnanec dosiahol zdaniteľný príjem v rozsahu 6-násobku minimálnej mzdy do 12-násobku minimálnej mzdy, sa pre výpočet zamestnaneckej prémie použije základ dane z 12- násobku minimálnej mzdy.

Zamestnanecká prémia za 12 kalendárnych mesiacov = 19 % x (NČZD – základ dane) = 19 % x (3 803,33 – 3 948,96) = 19% z – 145,63 € = -27,67 €. Keďže výsledok výpočtu je záporné číslo, zamestnancovi nevznikne nárok na zamestnaneckú prémiu.
Z tohto dôvodu nie je ani v RZD za rok 2015 označená voľba Spĺňa podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu a riadok 9 – Zamestnanecká prémia je nula.

1 Základ dane z minimálnej mzdy za rok 2015 (4 560€ – 611,04€ = 3 948,96 €)

RZD – Vaše otázky

 

Ako sa vysporiada RZD v programe?

Ak zamestnávateľ urobí zamestnancovi RZD a jeho výsledkom je preplatok, tak ho musí vysporiadať najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl (do konca mája 2018).

V programe Olymp môžete vysporiadať RZD týmito zložkami mzdy:
Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok
Z15 – zúčtovanie bonusu za predchádzajúci rok
Z16 – zamestnanecká prémia

Program umožňuje automatické pridávanie výsledkov RZD do miezd zamestnancov. Je potrebné nastaviť mesiac, v ktorom má Olymp pridať výsledky RZD do miezd zamestnancov. Urobíte tak cez menu Nastavenia – Nastavenia – Mesiac pre automatické zúčtovanie preddavku dane.

Na vysporiadanie RZD môžete využiť aj poloautomatické pridávanie. V mesiaci, v ktorom chcete v mzdách vysporiadať výsledky z RZD, označíte v okne Generovanie mzdy voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu (ak existuje).

Výsledky z RZD môžete pridať zamestnancom do vygenerovanej výplaty aj manuálne (vo vygenerovanej mzde vstúpite cez Oprav a cez Pridaj pridáte novú zložku mzdy).

Kto je zodpovedný za vyplatenie preplatku z RZD?

Podľa § 35 ods. 7 Zákona o dani z príjmov zodpovednosť za vyplatenie preplatku je vždy na zamestnávateľovi – bez ohľadu na to, či za aktuálny mesiac vypláca mzdu alebo nie.

 

Keďže zamestnávateľ vypláca preplatky na dani z vlastných prostriedkov, musí si túto situáciu vykompenzovať s Finančným riaditeľstvom a to tak, že si poníži odvod mesačných preddavkov na daň. Tento zápočet musí vykonať najneskôr do konca kalendárneho roka.

Čo ak suma mesačných preddavkov je nižšia ako výška preplatkov z RZD a zamestnávateľ nestihne ani do konca roka preplatok z RZD započítať s mesačnými preddavkami?

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom tento preplatok zo svojich prostriedkov a písomne požiada správcu dane o vrátenie vyplatených preplatkov.

 

Žiadosť o vrátenie preplatku dane môžete vytlačiť priamo z Olympu (Tlač – Tlač – Odvod dane – Žiadosti – Žiadosť o vrátenie roč. zúčtovania).

Aby program správne uviedol správnu výšku preplatku a bankový účet, kam sa má preplatok poukázať, musí byť vygenerovaný fiktívny prevodný príkaz. Tento vytvoríte priamo v evidencii Prevodné príkazy (Domov – Prevodné príkazy) cez tlačidlo Generuj. V ľavej časti formulára označíte voľbu Vrátenie preplatku z RZD, potvrdíte a v tabuľke prevodných príkazov pribudne riadok vrátenie zúčtovania.

K žiadosti zamestnávateľ doloží ročné zúčtovania dane za rok 2017 za všetkých zamestnancov (Domov – Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Sumárny prehľad podľa pracovníkov).

O vrátenie preplatku Daňového bonusu v RZD zamestnávateľ požiada Daňový úrad priamo v prehľade za 3., 6., 9. alebo 12 mesiac. Číslo účtu a sumu program uvedie na základe vytvoreného fiktívneho prevodného príkazu – Poukázanie daňového bonusu.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnancovi vznikol nedoplatok v RZD?

Nedoplatok zrazí zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Ak zamestnancovi vznikol vysoký nedoplatok, môže ho zamestnávateľ rozložiť na viac splátok. Zrazený nedoplatok zamestnávateľ odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

V prípade, ak chce zamestnanec darovať 2 %, príp. 3 % zo svojich zaplatených daní, nedoplatok z RZD musí zamestnávateľ odviesť najneskôr do 16.4.2018.

Ako postupovať, ak už zamestnanec v organizácii nepracuje?

Ak bývalý zamestnanec požiada o vykonanie RZD, zamestnávateľ vykoná RZD a ak vznikol:
+ preplatok – vyplatí ho zo svojich prostriedkov;
– nedoplatok – zamestnávateľ zašle všetky súvisiace doklady Daňovému úradu podľa trvalého pobytu zamestnanca. Povinnosť odovzdať spracované RZD má zamestnávateľ samozrejme aj voči zamestnancovi. Vzniknutý nedoplatok vyberie správca dane. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok uhradiť najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane úkon
vykonal alebo v ktorom, bolo rozhodnutie o tomto daňovom nedoplatku zamestnancovi doručené.

Čo robiť v prípade, ak zamestnávateľ už nevypláca zdaniteľné príjmy z dôvodu, že už nezamestnáva zamestnancov?

Ak už zamestnávateľ nevypláca zdaniteľné príjmy (nemá teda možnosť znížiť odvod preddavkov o preplatky z ročného zúčtovania), vyplatí preplatok zo svojich prostriedkov. Následne požiada správcu dane o vrátenie vyplateného preplatku podaním písomnej žiadosti.

Žiadosť je možné vytlačiť priamo z programu Olymp (Tlač – Tlač – Odvod dane – žiadosti – Žiadosť o vrátenie roč. zúčtovania). Opäť ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je potrebné vytvoriť Fiktívny prevodný príkaz – Vrátenie preplatku z RZD.

Zamestnancovi ste vykonali ročné zúčtovanie dane a výsledok potrebujete vysporiadať?

Vysporiadanie výsledkov RZD v programe Olymp

Vysporiadanie výsledkov z RZD urobíte v Olympe v evidencii Výpočet miezd. Výsledok z RZD, či už preplatok alebo nedoplatok pridáte zamestnancovi nasledujúcimi zložkami mzdy:

  • Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok,
  • Z15 – zúčtovanie daňového bonusu,
  • Z16 – zamestnanecká prémia,
  • Z17 – zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky.

Ako pridať výsledok RZD do výplaty?

Program na výpočet mzdy OLYMP umožňuje pridávanie výsledkov RZD do miezd zamestnancov 3 spôsobmi:

 • automaticky – cez Nastavenia – Nastavenia v poli s názvom Mesiac pre automatické zúčtovanie preddavku dane si nastavíte mesiac, v ktorom má program preniesť všetky výsledky vygenerovaných ročných zúčtovaní do výplat zamestnancov,

 • poloautomaticky – v mesiaci, v ktorom chcete v mzdách vysporiadať výsledky z RZD označíte voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu (ak existuje) pri generovaní výplat,

 • manuálne – do vygenerovanej výplaty vstúpite cez tlačidlo Oprav a následne cez tlačidlo Pridaj pridáte príslušnú zložku mzdy Z10, Z15, Z16 alebo Z17.

Preplatky vyplývajúce z RZD

Zamestnávateľ je povinný preplatky zamestnanca, dodatočne uplatnený daňový bonus, daňový bonus z úrokov a zamestnaneckú prémiu vyplatiť zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2019 (najneskôr v aprílovej výplate, t. j. v máji 2019, ak máte výplatný termín nasledujúceho mesiaca).

Nedoplatky vyplývajúce z RZD

Nedoplatok vyplývajúci z RZD presahujúci sumu 5 € je potrebné zamestnancovi zraziť najneskôr do konca roka 2019.

Nedoplatky zamestnanca vo výške 5 € a menej je nevyhnutné zraziť zamestnancovi len v prípade, ak:

 • daňový nedoplatok bol znížený o sumu daňového bonusu uplatneného v RZD a výsledná suma je 5 € a menej,
 • zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, pretože chce darovať 2 %, resp. 3 % zo svojej zaplatenej dane.

 

 

 

 

RZD pri súbehu. Ako na to?

 

Ak mal zamestnanec v minulom roku viac pracovných vzťahov, môžu vzniknúť 2 situácie:

1. zamestnanec v evidencii Zúčtovanie preddavkov nie je

Ak mal zamestnanec v minulom roku viacero pracovných vzťahov a pracovný pomer, ktorý bol označený ako základný už skončil, v RZD ho neuvidíme. Vpravo hore, na paneli nástrojov v časti Zobrazenie vyberieme okruh zamestnancov, ktorých chceme vidieť – položky všetky.

V Zúčtovaní preddavkov sa vždy nachádza to osobné číslo, ktoré je označené ako základný pracovný pomer. Ak už pracovný pomer na základnom osobnom čísle skončil, v stĺpci Pracovný pomer je pomlčka.

RZD vygenerujme na zobrazenom osobnom čísle. Program zohľadní príjmy zo všetkých prepojených pracovných pomerov. Na tomto osobnom čísle tlačíme zamestnancovi aj Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (ak by ste dokument tlačili na osobnom čísle, ktoré nie je základný pracovný pomer, bol by prázdny). Vysporiadanie RZD robíme už len na tom osobnom čísle, ktoré je aktuálne vo Výpočte miezd.

2. zamestnanec sa v evidencii Zúčtovanie preddavkov nachádza viackrát

Situácia nastane vtedy, ak v programe chýba vzájomné prepojenie pracovných pomerov. Je potrebné súbeh v Personalistike zaevidovať dodatočne a až následne zamestnancovi na základnom pracovnom pomere vygenerovať ročné zúčtovanie dane.

Ak si zamestnanec neuplatňoval daňový bonus na dieťa počas roka alebo požiadal o uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, môžete tak urobiť v Ročnom zúčtovaní dane.

Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa v RZD?

Daňový bonus sa uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti spolu s daňovníkom. Aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus v RZD musí splniť nasledujúce podmienky:

 • ročne dosiahnuť zdaniteľný príjem vo výške minimálne 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2018 je to 6 x 480,00 € = 2 880 €),
 • preukázať zamestnávateľovi nárok na DB kópiou rodného listu dieťaťa a buď potvrdením zo školy alebo predložením potvrdenie príslušného úradu, že na vyživované dieťa poberá prídavok na dieťa,
 • v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musí označiť bod III. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA VYŽIVOVANÉ DIEŤA (DETI) a vyplniť Údaje o vyživovaných deťoch.

Zamestnanec si uplatňoval DB mesačne (počas trvania PP splnil podmienky na mesačné uplatňovanie DB). PP trval iba 3 mesiace a zvyšok roka bol zamestnanec nezamestnaný. Ročný nárok na DB nesplnil, ale vracať ho nebude, lebo mesačné podmienky nároku boli riadne splnené.

Ak by nastala opačná situácia, že si zamestnanec DB mesačne neuplatňoval a chcel by si ho douplatniť v RZD za mesiace, kedy mu naň vznikol nárok, nebude to možné. V RZD sa sleduje ročné splnenie podmienok.

Daňový bonus počas roka 2018 bol 21,56 € mesačne na 1dieťa. Ročná suma za rok 2018 je 258,72 € (12 x 21,56).

Ako na to v Olympe

Zamestnanec si počas celého roka 2018 neuplatňoval DB mesačne. Má 3 deti, splnil všetky podmienky na jeho uplatnenie a chce si ho douplatniť v RZD.

 

Informáciu o DB uvediete vo vygenerovanom RZD na riadku 9 a to nasledovne:

Program automaticky doplní riadok 09 – Nárok na daňový bonus (36 mesiacov x 21,56). Keďže si neuplatňoval DB u žiadneho iného zamestnávateľa, v riadku 10 je nula. Do riadku 11 program doplní rozdiel riadkov 09 a 10. V tomto prípade je to preplatok na DB v sume 776,16 €.

Zamestnanec pracoval v januári 2018 v spoločnosti A, kde si v tomto mesiaci uplatnil DB na 2 deti (43,12 €). Od júna 2018 sa zamestnal v spoločnosti B, kde si od júna do decembra uplatňoval mesačne DB na 2 deti (301,84 €). V Žiadosti o RZD uviedol, že si chce douplatniť DB za obdobie (4 mesiace), počas ktorého bol evidovaný na Úrade práce.

Program po vygenerovaní RZD vyplní v poli počet detí 2 a počet mesiacov 14. Tieto údaje sa prenášajú z vygenerovaných miezd za obdobie jún 2018 až december 2018.

Na záložke Podklady pre zúčtovanie dane doplníte údaje z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde od spoločnosti A, ktoré vám zamestnanec predložil spolu so Žiadosťou. Suma vyplateného DB sa tu uvádza na riadku 014.

Po doplnení údajov upravíte počet mesiacov na 24 (12 mesiacov x 2).

Program automaticky prepočíta nárok na DB na 517,44 € v riadku 09. V riadku 10 sa uvedie suma spolu za priznaný a vyplatený DB všetkým zamestnancami. Riadok 11 je rozdiel riadkov 09 a 10. Výsledkom v tomto prípade je DB v sume 172,48 € .

Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Daňovník tak môže urobiť iba ročne buď v Ročnom zúčtovaní dane alebo  Daňovom priznaní. V žiadosti o RZD musí daňovník vyplniť časť IV. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY a priložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré mu vystaví jeho banka.

Daňový bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, max. 400 €.

Ako na to v Olympe

Zamestnanec počas 11 mesiacov roka 2018 zaplatil úroky vo výške 850 €. Splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Informáciu o DB uvediete vo vygenerovanom RZD na riadku 15 a to nasledovne:

Program sleduje maximálnu sumu 400 €. Ak sa úver neúročil celý rok, tak program na základe počtu mesiacov upravuje maximum.

V prípade, že zamestnancovi pri výpočte ročného zúčtovania preddavkov dane vychádza nedoplatok do sumy 5 Eur (vrátane 5 Eur), tento nemusíte zohľadniť (odpočítať) vo výplate. Pozor však, lebo tento nedoplatok nemusíte vysporiadavať len u takého zamestnanca, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1/ tento zamestnanec si pri ročnom zúčtovaní dane dodatočne neuplatňoval daňový bonus

2/ tento zamestnanec nebude zo svojej dane poukazovať 2% neziskovým organizáciám

Obidve skutočnosti Vám zamestnanec potvrdí na Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, takže by nemal byť problém zistiť, ktorému zamestnancovi takýto nedoplatok nemusíte vysporiadavať.  Čo sa týka programu Olymp, v prípade, že po vypočítaní zúčtovania zistíte, že zamestnanec má nedoplatok 5 Eur (prípadne menej) a na základe údajov z jeho Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane zistíte, že tomuto zamestnancovi nie je potrebné nedoplatok vysporiadavať, takémuto zamestnancovi jednoducho zúčtovanie (zložkou mzdy Z10-zúčtovanie dane) neprenesiete do Tvorby výplaty.

Údaje o dovolenke (5)

Dočerpanie dovolenky

 

S blížiacim sa koncom roka treba zamestnancov informovať o zostatku dovolenky, aby si mohli vyčerpať zvyšok dovolenky do konca roka. V Olympe na to slúži dokument Čerpanie dovolenky (Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky).

Ak by si zamestnanec nevyčerpal dovolenku, napr. z roku 2017, môže si ju ešte preniesť do roku 2018. V roku 2018 si bude zamestnanec čerpať najskôr túto dovolenku.

Zamestnanec mal v roku 2016 nárok 5 týždňov dovolenky (25 dní). Zostalo mu 6 dní dovolenky, ktorá sa preniesla do roku 2017. V roku 2017 si nečerpal žiadnu dovolenku. Čo sa stane v roku 2018?

116 ods. 2 Zákonníka práce
Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak má zamestnanec nárok na 5 týždňov dovolenky a v roku 2017 nevyčerpal žiadnu dovolenku, teda jeho nárok spolu bude v decembri 2017:

– za rok 2017 25 dní,
– za rok 2016 6 dní.

Zamestnancovi podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce patrí náhrada mzdy za 5 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2016. V roku 2018 bude mať teda zamestnanec 25 dní dovolenky z roku 2017 a nárok na novú dovolenku.

Prečo zamestnávateľ preplatí iba 5 dní a nie 6?

Zamestnávateľ podľa §116 ods. 2 preplatí náhradu dovolenky len za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne základnej výmery dovolenky. V našom prípade je základná výmera 5 týždňov, teda zamestnávateľ môže preplatiť 1 týždeň, čo je u tohto zamestnanca v dňoch 5 dní.

Zamestnávateľ preplatí 5 dní dovolenky a 1 deň dovolenky mu prepadne. 5 dní dovolenky z roku 2016 preplatíte zložkou mzdy 311 – preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu PN, materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo bol uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, dovolenka mu neprepadne, ale sa prenáša do ďalšieho roka. Po skončení vyššie uvedených neprítomnosti je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi čerpanie dovolenky.

S novým rokom nabehnú aj nové dni dovolenky. Zabúdať, ale netreba ani na dovolenku, ktorú si zamestnanci nevyčerpali  v predchádzajúcom roku a prenášajú si ju do toho aktuálneho. Vysvetlíme si, ako správne postupovať v OLYMPE pri evidencií dovolenky a ako zabezpečiť bezchybný prenos nevyčerpanej dovolenky.

Nárok na dovolenku

Personalistike zamestnanca, na karte Mzdové údaje odporúčame evidovať dovolenku ako ročný nárok. Na základe tohto nastavenia, program na začiatku roka automaticky pridá zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, novú výmeru dovolenky na celý nasledujúci kalendárny rok.

Tým zamestnancom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, prizná pomernú časť dovolenky, ale až po odpracovaní 60 pracovných dní. Priznaný nárok na dovolenku ovplyvňuje vek zamestnanca, ďalšia alebo dodatková dovolenka, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve a od 1. 1. 2020 aj skutočnosť, či sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pre evidenciu dovolenky nastavenie ručne zadané, je potrebné myslieť na to, že OLYMP nepridá zamestnancovi nárok na dovolenku automaticky v súlade s platnou legislatívou, ale očakáva manuálny vstup mzdára. Znamená to, že je potrebné zamestnancovi pridávať vždy na začiatku roka, alebo pri evidencií nového zamestnanca do Personalistiky dovolenkový nárok manuálne.

Ďalšou možnosťou evidencie dovolenky je mesačný nárok, ktorý je podobný ako ročný nárok, avšak zobrazí iba nárok zamestnanca za daný mesiac. V praxi teda program uvádza skutočný nárok na dovolenku v aktuálnom mesiaci, ktorý závisí od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru.

Prenos dovolenky

Zamestnanci, ktorí si k 31. 12. 2019 nevyčerpali dovolenku z roku 2019, si zostatok dovolenky prenášajú do roka 2020. Pre správny prenos zostatkov dovolenky odporúčame spustiť prepočet dovolenky v januári 2020 (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky) s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky v aktuálnom roku.

 

Dovolenka v novom roku

 

Aj vy ste rozmýšľali nad tým, prečo program niektorým zamestnancom pridal v januári celoročný nárok na dovolenku a iným nie? Program dovolenku na začiatku roka pridáva v závislosti od toho, či má zamestnanec zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú.

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

Takémuto zamestnancovi program pridá na začiatku roka celoročný nárok na dovolenku v závislosti od jeho zákonného nároku. Zamestnanci do 33 rokov veku majú nárok na 4 týždne dovolenky a zamestnanci nad 33 rokov na 5 týždňov. Počet dní dovolenky sa odvíja aj od úväzku zamestnanca.

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, má 28 rokov a úväzok 40 hodín 5 dní v týždni. Jeho ročný nárok na dovolenku je 20 dní (nárok 4 týždne x počet pracovných dní z úväzku tzn. 5). Iný zamestnanec pracuje na úväzok 37,5 hodín a 3,5 dňa, má 35 rokov a predpokladá sa, že odpracuje celý rok 2018 nakoľko má zmluvu na dobu neurčitú. Jeho nárok pre rok 2018 bude 5 x 3,5 = 17,5 dňa.

Zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú.

Pri ročnom súhrne program na začiatku roka pridáva nárok na dovolenku postupne, a to za každých 21 odpracovaných dní 1/12 celkového ročného nároku. Plný ročný nárok uvedie až po odpracovaní 60 dní.

Dovolenku si jednoducho skontrolujete v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Pri sledovaní nároku na dovolenku si môžete vybrať z 3 možností:

 • ročný súhrn – program pridáva dovolenku automaticky s ohľadom na vek zamestnanca, úväzok a prípadnú ďalšiu alebo dodatkovú dovolenku,
 • mesačný stav – program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru,
 • ručne zadané – umožňuje nárok na dovolenku zadať užívateľovi ručne.

Ak ste pri spracovaní decembrových výplat mali už v ročnom kalendári pridaný mesiac január odporúčame cez Mzdové funkcie spustiť Prepočet dovolenky – S prenosom zostatku z predošlého roku.

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2018

Ak po skončení účtovného obdobia zamestnávateľ eviduje u zamestnancov nevyčerpané dovolenky, má povinnosť vytvárať finančnú rezervu na ich čerpanie v nasledujúcom roku.

Ako získate údaje na vytvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku z roku 2018 ?

Kompletne spracujete mzdy za december 2018 a pridáte mesiac január. Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (Tlač – Tlač – Dovolenky – Rezerva na nevyčerpanú dovolenku ) vytlačíte až vo verzii 19.00 (prípadne vyššej), aby program zohľadnil platnú legislatívu pre tvorbu rezervy na rok 2019.

Na Tlačovom formulári zvoľte Obdobie mesiac január 2019.

 

 

Pred tlačou Rezervy na nevyčerpanú dovolenku odporúčame spustiť prepočet dovolenky v januári 2019 (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky) s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky na Rezerve na nevyčerpanú dovolenku.

V prípade, že zamestnanec nemal v rozhodujúcom období (v predchádzajúcom štvrťroku) vypočítanú mzdu, program mu na Rezerve na nevyčerpanú dovolenku neuvedie priemer na dovolenku. Aby program vytvoril rezervu aj pre tohto zamestnanca, je potrebné mu v 1. štvrťroku 2019 vygenerovať mzdu. Olymp Vás vyzve na zadanie pravdepodobného priemeru na dovolenku, tento údaj vyplníte a následne mzdu vymažete. Program si zadaný priemer zapamätá aj po vymazaní mzdy.

Pre zamestnancov, ktorí v 4. štvrťroku nepracovali z dôvodu vyňatia (materská dovolenka, rodičovská dovolenka a iné ) alebo boli PN, uvedie na Rezervu na nevyčerpanú dovolenku naposledy použitý hodinový priemerný zárobok vo výplate. Takýmto zamestnancom už nemusíte generovať januárovú výplatu a zadávať pravdepodobný priemerný zárobok.

Ak máte vo firme účtovný rok iný ako bežný kalendárny rok, Rezervu na nevyčerpanú dovolenku vytlačíte až v prvom mesiaci hospodárskeho roku. Hospodárky rok si môžete nastaviť cez Organizácia – Podnik, kde označíte voľbu Účtovný rok firmy je hospodársky rok, a vyberiete, od akého mesiaca sa začína hospodársky rok vo Vašej firme.

 

 

 

Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Niektorí zamestnanci si už svoj tohtoročný nárok na dovolenku vyčerpali, tí šťastnejší si ešte budú môcť užívať dni voľna. Chcete vedieť zvyšnú dovolenku zamestnancov? Pozrime sa spolu na jednoduché pomôcky, vďaka ktorým získate prehľad o zostatku dovoleniek vašich zamestnancov.

Zostatok dovolenky v Personalistike

Zostatok dovolenky zamestnancov nájdete v menu Domov – Personalistika – v poli Zvyšná dovolenka.

Export zostatku dovoleniek do Excelu

V licencií Profesionál si môžete vyexportovať do Excelu napr. mená zamestnancov so zostatkom dovoleniek.

Export spravíte cez menu Domov – Výpočet miezd – kde v spodnej časti označíte logo Excel – otvorí sa nové okno – Upresnenie exportu do Excelu, kde označíte Osobné číslo, Priezvisko, Dovolenka zvyšok.

 

Dokument Čerpanie dovolenky

Dokument poskytuje prehľad o čerpaní dovolenky zamestnancov v zadanom období. Ak potrebujete zistiť čerpanie dovolenky od začiatku roka do aktuálneho mesiaca, do Obdobia od zvolíme: Január, Obdobie do: aktuálny mesiac.

Na dokumente sa nám zobrazí stav čerpania dovolenky, s rozpisom čerpaných dní, zvyškom dovolenky a údajmi o priemere na dovolenku v čerpaných obdobiach.

Dokument Čerpanie dovolenky nájdeme Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky.

 

Inštalácia (4)

Pri sťahovaní verzií z Internetu je možné postupovať nasledovnými spôsobmi:

Inštalácia upgrade (aktualizácie) z internetu priamo cez program Olymp

Ak máte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Olymp, pripojený k internetu, môžete použiť funkciu programu na automatické stiahnutie verzie z internetu. Nájdete ju na záložke O PROGRAME v časti Aktualizácia v menu Over/Stiahni verziu z internetu.

Po označení tejto voľby sa zobrazí okno Aktualizácia programu, na ktorom zistíte aktuálne nainštalovanú verziu programu na Vašom PC, aká je najnovšia verzia na internete, dátum jej vytvorenia, veľkosť súboru upgradu. Ak si chcete ešte pred stiahnutím novej verzie pozrieť, čo bolo v nej zapracované, stačí kliknúť na Novinky verzie.

Pokiaľ máte na záložke Nastavenia v časti Všeobecné nastavenia v menu Nastavenia na záložke Aktualizácia nastavenú automatickú kontrolu aktualizácií, program Vás po vydaní novej verzie automaticky upozorní, že na internete sa nachádza nová verzia programu a ponúkne Vám jej stiahnutie.

Kliknutím na Stiahni sa spustí sťahovanie verzie z internetu. Sťahovanie sa vykonáva v pozadí, takže v programe budete môcť naďalej pracovať. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí program na sťahovanie s názvom Aktualizácia programu Olymp.

Ak označíte aj voľbu Po dokončení sťahovania vypnúť počítač, po stiahnutí novej verzie sa PC automaticky vypne. Môžete to využiť napr. v prípade, že sťahovanie novej verzie si naplánujete cez noc (nemusíte čakať pri PC, môžete ísť domov). Na to, aby sa Váš počítač naozaj sám vypol, je však potrebné nielen označiť túto voľbu, ale aj zatvoriť program Olymp.

Keď bude nová verzia stiahnutá, program zobrazí hlásenie: Nová verzia je stiahnutá a pripravená na inštaláciu. Prajete si spustiť inštaláciu?

Po potvrdení inštalácie sa zobrazí praktický sprievodca, ktorý Vás bude celou inštaláciou sprevádzať.

Inštalácia novej verzie (upgrade) z internetu

Ak máte program Olymp nainštalovaný a chcete nainštalovať vyššiu verziu programu z internetu, nie je potrebné inštalovať tzv. plnú inštaláciu, ale stačí inštalovať upgrade. Inštalačný súbor OlympUpgrade.zip si stiahnete z našej webovej stránky www.kros.sk v časti Podpora – Olympmzdy a personalistika – Aktualizácia v časti Súbory na stiahnutie.

Na súbor OlympUpgrade.zip kliknite pravým tlačidlom myši, zobrazí sa zoznam, z ktorého si vyberiete voľbu „Uložiť cieľ ako…“/“Uložiť odkaz ako…“.

Zobrazí sa okno, v ktorom si zvolíte adresár, do ktorého si uložíte súbor OlympUpgrade.zip.

Súbor OlympUpgrade.zip je potrebné ukladať do adresára, kde máte nainštalovaný program Olymp (štandardne C:\Olymp).Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ sa začne sťahovať upgrade do Vami zvoleného adresára. Ak nemáte na počítači, v ktorom je nainštalovaný program Olymp, prístup na internet, stiahnite si súbor OlympUpgrade.zip na externé médium (napr. na USB), preneste do počítača, v ktorom je Olymp nainštalovaný a nakopírujte do adresára Olymp.

Po stiahnutí súboru OlympUpgrade.zip stačí spustiť program Olymp:
– pomocou ikony na pracovnej ploche počítača,
– priamo cez C:/Olymp spustením súboru mzdy.exe,
– cez Štart – Programy – Kros – Olymp-mzdy a personalistika.
Po spustení programu prebehne automatická inštalácia upgrade.

 

Plná inštalácia programu Olymp z internetu

 

Ak máte počítač pripojený k internetu, môžete použiť funkciu programu Olymp na automatické stiahnutie plnej inštalácie z internetu. Nájdete ju na záložke SERVIS v časti Inštalácia v menu Stiahnuť plnú inštaláciu.

Plná inštalácia znamená, že sa Vám do počítača nainštalujú ako systémové komponenty (ovládače, knižnice), tak aj upgrade.

Ďalšou možnosťou, ako nainštalovať plnú inštaláciu programu Olymp, je stiahnuť si inštalačný súbor OlympInlstall.exe z našej webovej stránky www.kros.sk. Nájdete ho cez menu Podpora – Olympmzdy a personalistika – Aktualizácia v časti Súbory na stiahnutie.

Na súbor kliknite pravým tlačidlom myši, zobrazí sa zoznam, z ktorého si vyberiete voľbu „Uložiť cieľ
ako…“/“Uložiť odkaz ako…“.

Zobrazí sa okno, v ktorom si zvolíte adresár, do ktorého si uložíte súbor OlympInstall.exe.

Súbor OlympInstall.exe je potrebné ukladať do adresára, kde máte nainštalovaný program Olymp (štandardne C:\Olymp). Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ sa začne sťahovať plná inštalácia programu do Vami zvoleného adresára.

V prípade, ak nemáte na počítači prístup na internet, stiahnite si súbor OlympInstall.exe na externé médium (napr. na USB), preneste do počítača, do ktorého chcete Olymp inštalovať a nakopírujte do adresára Olymp.

 

Po stiahnutí súboru OlympInstall.exe stačí spustiť program Olymp:
– pomocou ikony na pracovnej ploche počítača,
– priamo cez C:/Olymp spustením súboru mzdy.exe,
– cez Štart – Programy – Kros – Olymp-mzdy a personalistika.
Po spustení programu prebehne automatická inštalácia upgrade.

Ak program Olymp nemáte vôbec nainštalovaný, po stiahnutí súboru OlympInstall.exe stačí kliknúť priamo na súbor OlympInstall.exe (C:/Olymp) a prebehne kompletná inštalácia programu Olymp.

Inštalácia programu OLYMP do nového počítača

 

Zakúpil Vám zamestnávateľ do firmy nový počítač, alebo sa chystáte preinštalovať operačný systém vo Vašom starom PC? Potrebujete pomôcť s „rozbehaním“ programu OLYMP? Okrem radostí spojených s jeho novými možnosťami, Vás čaká aj niekoľko dôležitých krokov, ktoré zabezpečia Vašu bezproblémovú prácu v OLYMP-e.

4 kroky k OLYMP-u
Jednoduchý postup môžeme rozdeliť do štyroch krokov:

1.v pôvodnom počítači deaktivujete licenciu cez menu O PROGRAME – Licenčné informácie – Deaktivácia

2. z našej webovej stránky stiahnete súbor OlympInstall.exe kamkoľvek do PC a dvojklikom na tento súbor spustíte inštaláciu,

3. z pôvodného počítača, z priečinka OLYMP, skopírujete priečinky DATA, ARCHÍV a vložíte ich do nového PC do priečinka OLYMP. Ak ste databázy nemali uložené v adresári DATA (zistíte to cez menu Firma – Otvor firmu – stĺpec Umiestnenie), je potrebné ich všetky skopírovať a následne uložiť do priečinka v novom PC. Databázy s príponou mdb uložíte do priečinku DATA a zálohy, ktoré ste si vytvárali priebežne v starom PC uložíte do priečinku ARCHÍV.

4. po spustení programu zadáte licenčné číslo, aktivujte licenciu a v otvorenom v programe pripojíte databázy: 

 • cez menu Firma – Otvor – Pripoj (z priečinka DATA),
 • obnovou údajov zo zálohy cez menu Firma – Obnov údaje (z priečinka ARCHÍV).

Nový rok, nová licencia

 

Skončila Vám platnosť Balíka podpory, predfaktúru na ďalší rok ste uhradili, no v Olympe je stále neaktuálna licencia? Pre jej aktualizáciu stačia len 3 kroky:

1. cez menu O programe zvolíte Stiahnutie licenčného súboru,

2. do formulára zadáte zákaznícke číslo alebo prihlasovacie meno do Zóny pre klienta (ZPK) a vyplníte heslo do ZPK a kliknete na Stiahni,

3. program Vás upozorní, že sťahovanie prebehlo a že je potrebné vypnúť a zapnúť program.

Ak si nespomínate na heslo do ZPK, stačí kliknúť na „Zabudli ste heslo?“. V otvorenom formulári zadáte Vaše zákaznícke číslo a kliknete na Zaslať heslo. Na e-mail, ktorý je uvedený ako kontaktný do ZPK, Vám príde dočasné heslo (platí len 24 hod), s ktorým budete pokračovať v bode č. 2.

Prechod Olympu na SQL server je v zostave PROFESIONÁL bezplatný.

V snahe zabezpečiť stabilnú prácu v programe, je od 1.7.2016 najnižšou podporovanou verziou SQL pre program Olymp SQL server 2005.

Bližšie informácie a zmeny v podpore SQL servera sa dozviete v prílohe.

SQL server si môžete nainštalovať podľa postupu v prílohe.

Prevodné príkazy (4)

Generovanie prevodných príkazov podľa stredísk

 

Od verzie 16.50 sme do programu Olymp zapracovali možnosť generovania prevodného príkazu na strediská.

Prioritne je pri generovaní nastavené členenie za celú firmu bez členenia. Okrem tejto voľby je možné vybrať si:
– generovanie prevodného príkazu s členením na strediská až do štvrtej úrovne, pričom program vytvorí samostatný prevodný príkaz za každé stredisko zadané v Personalistike zamestnanca na karte Prac. údaje a prostriedky.
– generovanie prevodného príkazu len za zvolené stredisko. Program ponúkne možnosť výberu strediska zadaného v Štruktúre podniku. V prípade, ak sa má prevodný príkaz generovať vrátane podstredísk označíte voľbu vrátane podstredísk.

Účet príkazcu môžete zadať priamo na konkrétnom stredisku (Organizácia – Štruktúra podniku). V prípade, ak nebude číslo účtu strediska vyplnené, program uvedie Firemné číslo účtu zadané v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik).

Informáciu o tom, za aké stredisko bol prevodný príkaz vytvorený, si skontrolujete v stĺpci Stredisko.

Pri tvorbe prevodného príkazu sa nachádzajú aj (fiktívne) prevodné príkazy, ktorých členenie na strediská nie je možné, vzhľadom na to, že tieto údaje je potrebné vykazovať za celú firmu. Ide o:
– Prevod zo sociálneho fondu,
– Poukázanie daňového bonusu,
– Poukázanie zamestnaneckej prémie,
– Vrátenie preplatku z RZD,
– Vrátenie preplatku preddavkovej dane,
– Vrátenie preplatku zrážkovej dane.

Pri generovaní prevodného príkazu na strediská môže nastať situácia, že odvod na Daňový úrad bude na jednom stredisku záporný (napr. z dôvodu, že daňový bonus je vyšší ako odvodová povinnosť) a na ďalšom kladný. Ak bude na nejakom stredisku prevod na daň záporný, tento prevod je potrebné vymazať. Následne ručne znížite kladný prevod na daň na inom stredisku o čiastku mínusovej dane z vymazaného prevodného príkazu. Z toho dôvodu tiež odporúčame prevodný príkaz na daňový úrad generovať za celú firmu.

Ak pri tvorbe prevodného príkazu označíte voľby Zohľadniť fin. pohyby a Spojiť platby na rovn. účty s rovn. symbolmi a vyberiete možnosť generovania prevodného príkazu na strediská, program zohľadní tieto funkcie podľa zadaných stredísk.

V prípade, ak v predchádzajúcom období vznikol preplatok, resp. nedoplatok na preddavkovej dani, program automaticky vygeneruje ďalší riadok v prevodnom príkaze s preddavkovou daňou, kde tento rozdiel vysporiada.

 

Ak nie je vytvorený žiaden prevodný príkaz bez členenia a existuje nejaký zostatok na dani, program pri mesačnej uzávierke a pri tlači/exporte Prehľadu na DÚ upozorní na to, že je potrebné dogenerovať prevodný príkaz bez členenia so zohľadnením fin. pohybov.

4 najčastejšie dôvody prečo Olymp nevygeneruje odvod dane

 

Každý mesiac spracujete mzdy a následne vytvoríte prevodné príkazy. Avšak tentokrát program nevygeneroval odvod na daňový úrad. Prečo? Dôvodov môže byť hneď niekoľko:

1. Nízky príjem zamestnancov – program Olymp nevygeneruje odvod na daňový úrad, pretože základ dane zamestnancov je nižší, alebo rovný nezdaniteľnej časti základu dane, a teda zamestnávateľ nemá odvodovú povinnosť voči daňovému úradu.
2. Preplatok z DB – táto situácia môže vzniknúť vtedy, ak je v mesiaci výška zrazených preddavkov nižšia ako výška vyplateného daňového bonusu. Tieto dve položky sa spolu započítajú a ak sa situácia opakuje v celom štvrťroku, zamestnávateľ na jeho konci požiada daňový úrad prostredníctvom mesačného prehľadu o vrátenie preplatku z daňového bonusu.
3. Preplatok z RZD – takáto situácia môže vzniknúť v prípade, ak ste robili RZD a vznikol Vám preplatok, ktorý je vyšší, ako odvodová povinnosť v aktuálnom mesiaci. Program Olymp si sleduje výšku preplatku z RZD zadaného v mzdách a zohľadňuje ho pri tvorbe prevodného príkazu. Program si pamätá tieto preplatky v rámci celého roka, resp. do obdobia, kedy preplatok RZD zadaný v mzdách nebude úplne vysporiadaný a rozpustený.
4. Preplatok z minulých období – Ak program vidí, že bol v minulom období vytvorený prevodný príkaz na vyššiu sumu, ako bol právny dôvod, alebo ak bol duplicitne vygenerovaný prevodný príkaz, vníma to tak, že ide o preplatok na dani a nevidí dôvod na ďalšiu úhradu dane.

Všetky tieto situácie si môžete skontrolovať prostredníctvom dokumentu Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Stĺpec zrazená – program uvádza zrazenú daň z vygenerovaných výplat.
Stĺpec odvodová povinnosť – zrazená daň +/- výsledok z RZD +/- DB. Informácia v tomto stĺpci je totožná ako riadok 7 na mesačnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch.
Stĺpec upravená – program vypočíta, keď je od zrazenej dane odpočítaný preplatok z RZD (resp. pripočítaný nedoplatok z RZD), daňový bonus a prípadné preplatky a nedoplatky z predchádzajúcich mesiacov.
Stĺpec uhradená – tento údaj je prevzatý z prevodných príkazov, druh daň. úrad – preddavok. Ak sa v niektorom riadku nachádza !, znamená to, že v danom mesiaci nebol vygenerovaný prevodný príkaz na daňový úrad.
Stĺpec požiadaná/vrátená – tu sa zobrazuje informácia o dani, o ktorú si požiadala organizácia z dôvodu mylnej úhrady. Informáciu o vrátenej platbe program uvedie iba v prípade, ak cez evidenciu prevodných príkazov je vygenerovaný prevodný príkaz „vrátenie preddavkovej dane“.
Stĺpec uhradiť – je súčtový riadok. Znamená to, že ak sa tu nachádza suma so zápornou hodnotou, ide o preplatok. Ak je tu uvedená čiastka s kladnou sumou, vtedy má zamestnávateľ nedoplatok. Ak sa v tomto stĺpci nachádza nula, znamená to, že daň je vysporiadaná.

Vrátenie preplatku dane a daňového bonusu z ročného zúčtovania

 

Do 3. apríla 2018 bol zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2017 zamestnancom, ktorí oň požiadali. Ak zamestnancom vznikol v zúčtovaní preplatok na dani resp. preplatok daňového bonusu, vyplatí ho zamestnancom zamestnávateľ z vlastných prostriedkov najneskôr v mzde za apríl 2018.

Ako vysporiadať s daňovým úradom preplatok na dani z RZD?

O čiastku vyplateného preplatku na dani z RZD si zamestnávateľ môže v nasledujúcich mesiacoch znižovať preddavky na daň a to až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak je suma na vyplatených preplatkoch dane v takej výške, že ani do konca roka by sa nevysporiadala, zamestnávateľ môže požiadať príslušného správcu dane o jednorazové vrátenie.

Program Olymp mzdy a personalistika sleduje výšku zadaného preplatku dane z RZD v mzdách (zložka mzdy Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok) a zohľadňuje ho pri tvorbe prevodného príkazu.

V mesiaci, v ktorom žiadate o vrátenie preplatku z RZD, je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Vrátenie preplatku z RZD.

Na základe tohto prevodného príkazu vytlačíte Žiadosť o vrátenie ročného zúčtovania (Tlač – Tlač – Odvod dane – Žiadosti).

Dokument Ročný prehľad zúčtovania dane, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu podľa pracovníkov vytlačíte cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Sumárny prehľad podľa pracovníkov.

Požiadať o vrátenie preplatku z RZD je možné v ktoromkoľvek mesiaci.

 

Ako vysporiadať s daňovým úradom preplatok na daňovom bonuse z RZD?

O vyplatený daňový bonus (DB) mesačný alebo z ročného zúčtovania (zložka mzdy Z15 – zúčtovanie bonusu za predchádzajúci rok) zamestnávateľ mesačne znižuje preddavky na daň. Pokiaľ výška vyplateného DB je vyššia ako preddavková daň, môže znižovať preddavky aj v nasledujúcich mesiacoch, alebo môže požiadať daňový úrad o jeho vrátenie. O vrátenie vyplateného DB požiada prostredníctvom mesačného prehľadu v časti III.

V programe je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Poukázanie daňového bonusu v poslednom mesiaci daného štvrťroka.

Zamestnávateľ môže požiadať o vrátenie DB prostredníctvom mesačných prehľadov štvrťročne, a to len v mesiacoch marec, jún, september a december.

 

Fiktívne prevodné príkazy je potrebné generovať za celú firmu bez členenia.

 

Na základe vygenerovaného prevodného príkazu program v Prehľade o zrazených preddavkoch v III. časti automaticky označí voľbu Žiadame o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a uvedie sumu.

Vysporiadanie preplatku dane z RZD a DB z RZD si môžete skontrolovať s dokumentom Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

 

Po vygenerovaní prevodného príkazu OLYMP nevytvoril príkaz na Daňový úrad? Dôvodov môže byť viacero, ktoré jednoducho zistíte v tlačovej zostave Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Ak zistíte, že sa Vás týka jeden z uvedených dôvodov, prečo OLYMP nevygeneroval prevodný príkaz na Daňový úrad, tak odporúčame upraviť prevodný príkaz do takého stavu, ako bol reálne uhradený na Daňový úrad. Pre viac informácií o Generovaní prevodných príkazov sa dozviete v bezplatnom videonávode.

Odvody poistného (4)

Čo sa zmení pre dôchodcov od 1. 7. 2018?

 

Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohody majú možnosť zaplatiť menej odvodov. Štát zaviedol od 1. júla 2018 odvodovú úľavu. Ide o úľavu z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie) do výšky 200 €, ktorú si môžu uplatniť mesačne len na 1 dohodu. Ak by dôchodca prekročil 200 €, odvod na dôchodkové poistenie zaplatí len z rozdielu svojej mzdy a odvodovej úľavy.

Táto úľava sa týka len poberateľov

 • starobného dôchodku
 • predčasného starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku
 • výsluhového dôchodku, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek
 • invalidného výsluhového dôchodku.

Čo zmena zákona znamená v praxi? Pripravili sme pre Vás niekoľko najčastejších situácií, ktoré môžu nastať v súvislosti s novelou zákona.

 

Dohodár si chce uplatniť výnimku z DP:

1. dohoda vznikla pred 1. 7. 2018 – dohodár podpíše a doručí zamestnávateľovi Oznámenie a čestné prehlásenie, o tom, že si chce uplatňovať odvodovú úľavu na DP (tlačivo bude zapracované vo verzii 18.50). V prípade, ak v júli neprekročí príjem 200 €, zamestnávateľ ho odhlási v termíne splatnosti júlového poistného len z DP.

2. dohoda vznikne po 1. 7. 2018 – zamestnávateľ bude dohodára prihlasovať novými kódmi, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa. Prehľad nových kódov nájdete tu . Všetky nové kódy budú zapracované vo verzii 18.50.

Dohodár si nechce uplatniť výnimku:

1. dohoda vznikla pred 1. 7. 2018 – zamestnávateľ nerobí nič, nič neoznamuje do Sociálnej poisťovne ani dohodár nič nepodpisuje.
2. dohoda vznikla po 1. 7. 2018 – zamestnávateľ ho prihlási do SP pod kódmi, ktoré platili doposiaľ.

Ako výnimku z dôchodkového poistenia zadať zamestnancom v programe sa dozviete tu. Taktiež sme pripravili prehľadnú tabuľku s novými kódmi pre Sociálnu poisťovňu.

Dohodári – dôchodcovia s odvodovou úľavou

 

Od 1. júla 2018 si dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce (DVP) a dohody o pracovnej činnosti (DPČ) môže uplatniť na jednu dohodu v mesiaci odvodovú úľavu do 200 €, z ktorej nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Pre uplatnenie odvodovej úľavy musí zamestnanec zamestnávateľovi písomne oznámiť uplatnenie výnimky (príp. písomne informovať o skončení uplatňovania výnimky) a predložiť mu písomné čestné vyhlásenie k dohode. (Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode – dôchodca).

Výnimku si môže dohodár – dôchodca pracujúci na DVP prípadne DPČ uplatňovať len:

– odo dňa vzniku dohody, ak zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu,
– od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky.

1. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) odo dňa vzniku dohody (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia priamo pri vytváraní pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

2. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) už na existujúcej dohode (DVP prípadne DPČ) je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Ak si dohodár – dôchodca neuplatňuje výnimku z DP, prihlasujeme ho na SP pod rovnakými kódmi tak ako doteraz – 3, 4, 5, 6. V prípade uplatnenia výnimky z DP od vzniku dohody, prihlasujeme na SP pod novými kódmi – 33, 44, 55, 66.Pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia počas trvania dohody, používame nové kódy pre prihlásenie a odhlásenie na SP – 19, 20, 21, 22.

 

Taktiež sme pripravili prehľadnú tabuľku s novými kódmi pre Sociálnu poisťovňu.

Dohodári – dôchodcovia s odvodovou úľavou

 

Dôchodcovia pracujúci na dohody si môžu od 1. 7. 2018 mesačne na 1 dohodu uplatniť odvodovú úľavu z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie) do výšky 200 €. Ak by v danom mesiaci došlo k prekročeniu príjmu, dôchodkové poistenie sa zaplatí len z rozdielu mzdy a odvodovej úľavy.

Ak dôchodca uzavrel dohodu pred 1. 7. 2018 a od tohto dátumu si chce uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia, v Personalistike na Mzdových údajoch mu v júli označíte voľbu Výnimka z dôch. poistenia. Následne mu vygenerujete výplatu a sledujete, či jeho príjem presiahol alebo nepresiahol 200 €. Ako v jednotlivých prípadoch pokračovať si vysvetlíme na príkladoch.

Príjem neprekročil 200 €

Zamestnanec je poberateľom invalidného dôchodku a DVP na pravidelný má od 3. 5. 2018. Odmena za jeho prácu je každý mesiac 150 €. Od 1. 7. 2018 si chce uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Aké odvody sa vypočítajú z jeho príjmu a akú oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ?

Pri uplatnení výnimky z DP a príjmu do 200 €, program vypočíta odvody nasledovne:

Zamestnávateľ je povinný odhlásiť zamestnanca z dôchodkového poistenia k 30. 6. 2018 pod kódom 19.

Zamestnávateľ má povinnosť odhlásiť zamestnanca z DP v termíne splatnosti júlového poistného, najlepšie pred odoslaním mesačného výkazu do SP.

 

Príjem prekročil 200 €

Zamestnanec je poberateľom starobného dôchodku a so zamestnávateľom uzavrel DPČ na pravidelný príjem od 1. 1. 2018. Jeho mzda je 6€/hod. Od 1. 7. 2018 si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia. V júli odpracuje 42 hodín (jeho príjem bude 252 €). Z akého vymeriavacieho základu budú vypočítané odvody na sociálne poistenie a akú oznamovaciu povinnosť si musí splniť zamestnávateľ?

Zamestnanec a zamestnávateľ budú platiť odvody z takýchto vymeriavacích základov:

Keďže príjem presiahol 200 €, zamestnanec ostáva aj naďalej prihlásený na dôchodkové poistenie. Informácia o uplatnení výnimky sa zobrazí na Mesačnom výkaze za júl, kde bude zamestnanec vykázaný pod kódom 51.

Dôchodcovia a odvody

 

Poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov, ktoré zamestnanec aj zamestnávateľ zaplatia. Rozdielna výška odvodového zaťaženia závisí od poberania konkrétneho typu dôchodku.

Ak je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku v jeho Personalistike na karte Evidencia dôchodkov vyberiete dôchodok 1) starobný dôchodok.

 

Aké odvody sa neplatia pri poberaní starobného dôchodku?

Miera invalidity, ktorá bola zamestnancovi priznaná, má rozdielny dopad na platenie odvodov. Z hľadiska výpočtu odvodov sa rozlišuje pokles schopnosti % vykonávať zárobkovú činnosť medzi 40 – 70 % a viac ako 70 %.

V prípade, ak zamestnanec má zdravotné obmedzenie v rozmedzí medzi 40 až 70 %, na karte Evidencia dôchodkov zaevidujete 3) invalidný dôchodok – invalidita 40-70 %.

 

Aké poistné sa neplatí, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu 40 – 70 %?

Ak zamestnanec stratil schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou o viac ako 70%, je potrebné na karte Evidencia dôchodkov vybrať dôchodok 6) invalidný dôchodok – invalidita nad 70%.

 

Aké odvody sa neplatia, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 % ?

Pri evidovaní dôchodku, je veľmi dôležité vybrať správny dôchodok. Nesprávny výber dôchodku môže spôsobiť, že zamestnancovi nebude správne vypočítaná mzda. Napr. ak vyberiete jednu z možností:

 • dovŕšenie dôchodkového veku
 • žiadosť o invalidný dôchodok
 • žiadosť o starobný dôchodok

tak tieto voľby majú vplyv na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Nielen poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov do inštitúcií. Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu Zdravotne ťažko postihnutých občanov, platia polovičné sadzby poistného ZP, t. j. zamestnanec namiesto 4% platí 2% a zamestnávateľ namiesto 10% platí len 5%.

To, že je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje preukaz ZŤP.

 

Použité skratky
DoVP – dohoda o vykonaní práce
DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti
PvN – poistenie v nezamestnanosti
ZP – zdravotné poistenie
NP – nemocenské poistenie
IP – invalidné poistenie

Keďže ide o poberateľa starobného dôchodku v evidencii Personalistika, na záložke Evidencia dôchodkov je potrebné zadať typ dôchodku “1) Starobný dôchodok“!

Zdravotné poistenie predčasných starobných dôchodcov

 

Od verzie 18.50 pribudla v programe možnosť evidovať obdobia, počas ktorých je zamestnancovi pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku. Tieto obdobia je potrebné správne evidovať pri dohodároch – predčasných starobných dôchodcoch.

Odvody na zdravotné poistenie

Ak je dohodár poberateľom predčasného starobného dôchodku, neplatí z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce odvody na zdravotné poistenie. Vyplýva to z novelizovaného § 10 ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení.

Ak dohodárovi Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku pozastaví, odvody na zdravotné poistenie sa platia. Takéhoto dohodára aj prihlasujeme do zdravotnej poisťovne kódom 2D, tak ako doteraz.

Dohodár, ktorý má predčasný starobný dôchodok priznaný, je povinný zamestnávateľovi oznámiť zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti (§ 23 ods. 6).

 

Evidencia v programe

Pozastavenie nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia dôchodkov, ak máte vybraný typ dôchodku 2) predčasný starobný dôchodok.

Ako „Obdobie od“ zadáte dátum, od ktorého bola výplata predčasného starobného dôchodku pozastavená. Ako „Obdobie do“ evidujete deň, predchádzajúci dňu, od ktorého opätovne vznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrel od 1. 7. 2018 dohodu o vykonaní práce. Sociálna poisťovňa mu dôchodok vypláca vždy k 10. dňu v mesiaci. Ako prihlási zamestnávateľ takéhoto dohodára do zdravotnej poisťovne, ak jeho príjem z dohody je 200 € mesačne a

a) ak si od vzniku dohody dôchodca uplatňoval odvodovú úľavu

Dôchodca môže pracovať a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok, až kým úhrn príjmov z tejto dohody nepresiahne 2400 € ročne. V roku 2018 nedošlo k prekročeniu tejto hranice. Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku nepozastaví. Poberateľ predčasného starobného dôchodku neplatí z tejto dohody odvody na zdravotné poistenie. Neevidujeme a neprihlasujeme ho do zdravotnej poisťovne.

b) ak si dôchodca na dohode neuplatnil odvodovú úľavu
Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku pozastaví. V Personalistike – Evidencia dôchodkov zaevidujeme pozastavenie nároku na výplatu dôchodku od 10. 7. 2018.

Dohodár sa už nepovažuje za poberateľa predčasného starobného dôchodku. Od 10. 7. 2018 platí z dohody aj odvody na zdravotné poistenie.

Ak dohodár pracuje 5 dní po sebe, zdravotnú poisťovňu v Personalistike zaevidujeme s dátumom vzniku od 1. 7. 2018. Ak ide o dohodára, ktorý nepracuje 5 dní po sebe, označíme v kalendári všetky dni, ktoré v danom mesiaci reálne odpracoval, teda aj dni pred 10. 7. 2018.

Na základe takéhoto zadania program vytvorí prihlášky / odhlášky len na dni od 10. 7. 2018 a vypočíta vymeriavací základ na zdravotné poistenie prislúchajúci dňom, kedy sa považoval na účely zdravotného poistenia za zamestnanca.

Previous

Next

KROS