Časté otázky pre produkt OMEGA

EUD (47)

Tuzemský prenos daňovej povinnosti platí aj na sektor stavebných prác. Pozrite si ako správne účtovať doklady k stavebným prácam.

Stavebné práce

Došlý dobropis k prenesenej daňovej povinnosti

Prenesená daňová povinnosť a poskytnuté preddavky

Kontrola – evidenčný a účtovný stav banky

V priebehu roka je potrebné kontrolovať zostatok na bankovom výpise, ktorý bol doručený z banky:

 • so zostatkom bankového účtu v evidencii účtovných dokladov (EUD), a
 • s účtovným zostatkom príslušného analytického účtu v hlavnej knihe.

Ak máte viacero bankových účtov, je potrebné, aby boli všetky zaevidované v číselníku bankových účtov (Číselník – Bankové účty).  Zároveň je potrebné, aby mal každý bankový účet pridelený jedinečný analytický účet.

1.   Kontrola evidenčného zostatku

Evidenčný stav je všetko, čo je zaevidované v evidencii účtovných dokladov v okruhu BV. Do evidenčného stavu program berie všetky doklady v EUD zadefinované v číselnom rade daného účtu bez ohľadu na to, či sú doklady správne zaúčtované, tzn. či majú zelený štvorček.

Program spočíta do evidenčného zostatku:

 • Začiatočný zostatok

Uvedený je v menu Číselník  –  Bankové účty –  v záložke Nastavenie – Začiatočný zostatok.

 • všetky plusové  a mínusové obraty v EUD

Na základe začiatočného zostatku a všetkých plusových (kreditných) a mínusových (debetných) obratov sa vypočíta evidenčný zostatok. Tento sa musí rovnať zostatku na poslednom bankovom výpise a tomu, čo máme v hlavnej knihe na príslušnom analytickom účte 221 xxx.

Príklad:

 • začiatočný zostatok:                                                             2898,70 €
 • v EUD v okruhu BV, evidencií B1 sú prírastky:                  +199,22 + 9953,00
 • v EUD v okruhu BV, evidencií B1 sú úbytky:                     – 100,00 – 33,64 – 35,00 – 100,00

Konečný evidenčný zostatok:  (2898,70 + 199,22 + 9953 – 100,00 – 33,64 -35,00 – 100,00) = 12 782,28 porovnáme s účtovným zostatkom  v hlavnej knihe na analytickom účte 221 100.

1.   Kontrola účtovného zostatku

Účtovný zostatok sú všetky účtovné prípady zaúčtované na príslušnom analytickom účte 221 na strane MD a DAL, a to bez ohľadu na to, v akej evidencií sú zaúčtované (bez ohľadu na typ dokladu).

Cez menu Prehľady – Hlavná kniha vytlačíme zostavu za syntetický účet 221.

Začiatočné zostatky jednotlivých účtov program preberie do hlavnej knihy z interného dokladu zaúčtovaného do obdobia Otvorenie.

Konečný zostatok v hlavnej knihe sa musí rovnať na evidenčný zostatok v EUD a na zostatok z bankového výpisu doručeného bankou.

3.   Najčastejšie sa vyskytujúce chyby

Ak sa evidenčný a účtovný stav banky nerovná, tak môžeme mať:

 • nesprávne nastavený analytický účet na bankovom účte (účet zadaný cez Číselník – Bankové účty – musí byť rovnaký s účtom, ktorý je zadefinovaný cez Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov),

 • nesprávne uvedené znamienko v  doklade – napr. pri výdaji z bankového účtu je účet 221 zaúčtovaný na strane DAL, ale v evidenčnej časti dokladu je uvedené znamienko + ,

doklad účtovaný v okruhu bankových výpisov neobsahuje účet 221,

 • Evidenčný stav –  je v poriadku
 • Účtovný stav –  nie je v poriadku

položka z bankového výpisu je zaúčtovaná na účet 221, ale v inom okruhu dokladov ako BV (napr. v okruhu ID, DF.)

 • Evidenčný stav –  nie je v poriadku
 • Účtovný stav – je v poriadku

Všetky uvedené typy chýb odhalí aj programová kontrola účtovníctva, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrola.

Kontrola – evidenčný a účtovný stav pokladníc

Pred zostavením závierky účtovníctva a pred posledným prechodom do nasledujúceho roka je potrebné vykonať inventarizáciu jednotlivých účtových tried. Uzávierka účtovej triedy 2 – Finančné účty, pozostáva aj z fyzickej inventúry peňažných prostriedkov a z kontroly evidenčného a účtovného zostatku účtu 211.

Účtovná jednotka je povinná raz ročne vykonať inventarizáciu pokladnice a to ku dňu účtovnej závierky. Pri fyzickej inventúre zistíme skutočný stav peňažných prostriedkov v hotovosti. Tento stav je potrebné porovnať:

 • na zostatok príslušného analytického účtu 211 v hlavnej knihe, a
 • na evidenčný zostatok v pokladničnej knihe v evidencii účtovných dokladov (EUD).

1.   Kontrola evidenčného zostatku

Evidenčný stav je všetko, čo je zaevidované v pokladničnej knihe (v EUD v okruhu PD). Do evidenčného stavu program berie všetky doklady v EUD zadefinované v číselnom rade danej pokladnice bez ohľadu na to, či sú doklady správne zaúčtované, tzn. či majú zelený štvorček.

Program spočíta do evidenčného zostatku:

 • Začiatočný zostatok

Uvedený je v menu Číselník – Pokladnice – v záložke Začiatočný zostatok.

 • Všetky plusové a mínusové obraty v EUD

Na základe začiatočného zostatku a všetkých príjmov a výdavkov vypočíta program evidenčný zostatok, ktorý sa musí rovnať tomu, čo máme fyzicky v pokladnici a tomu, čo máme v Hlavnej knihe na príslušnom účte 211.xxx.

Príklad:

 • začiatočný zostatok:                                                          9006,37 €
 • v pokladničnej knihe sú prírastky:                                  + 54,00 + 720,00
 • v pokladničnej knihe sú úbytky:                                      – 60,00 – 120,00 – 125,18 -125,18

Konečný evidenčný zostatok:  9006,37 + 54,00 + 720,00 – 60,00 – 120,00 – 125,18 – 125,18  =  9 350,01  porovnáme s účtovným zostatkom  v hlavnej knihe na účte 211.

Cez menu Tlač – Účtovníctvo – Pokladničná kniha zistíme evidenčný zostatok na konkrétnej pokladnici.  Tento zostatok nám musí sedieť s tým, čo sme zistili pri fyzickej inventúre, a s tým, čo máme na účte 211.xxx v hlavnej knihe (v našom príklade má účet 211 100 zostatok 9 350,01 €).

2.     Kontrola účtovného zostatku

Účtovný zostatok je všetko, čo je na účte 211 zaúčtované v hlavnej knihe. Tento stav berie program zo všetkých dokladov, ktoré sú správne predkontované (majú zelený štvorček), a ktoré obsahujú príslušný analytický účet, napr. 211 100 (bez ohľadu na typ dokladu).

Cez menu PrehľadyHlavná kniha  vytlačíme zostavu za syntetický účet 211.

Začiatočné zostatky jednotlivých účtov program preberie do hlavnej knihy z interného dokladu, zaúčtovaného do obdobia Otvorenie.

3. Najčastejšie sa vyskytujúce chyby

Ak sa evidenčný a účtovný stav pokladnice nerovná tak môžeme mať:

nesprávne nastavený analytický účet v pokladnici (účet zadaný cez Číselník – Pokladnice – musí byť rovnaký s účtom, ktorý je zadefinovaný cez Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov),

 • nesprávne uvedené znamienko v pokladničnom doklade, pri výdaji z pokladnice je účet 211 zaúčtovaný na strane DAL, ale v evidenčnej časti dokladu je uvedené znamienko +,

doklad účtovaný v okruhu pokladničných dokladov neobsahuje účet 211, 

 • Evidenčný stav –  je v poriadku
 • Účtovný stav –  nie je v poriadku

pohyb hotovosti je zaúčtovaný na účet 211, ale v inom okruhu dokladov ako PD, (napr. v okruhu ID, DF)

 • Evidenčný stav –  nie je v poriadku
 • Účtovný stav – je v poriadku

Všetky uvedené typy chýb odhalí aj programová kontrola účtovníctva, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrola.

Ako jednoducho zaúčtovať úhradu dobropisov?

Úhrada odoslaného dobropisu (aj zahraničného) predstavuje výdaj finančných prostriedkov, použite preto vzor 2 – PD/BV – Úhrada DF. Úhrada (inkaso) došlého dobropisu (aj zahraničného) predstavuje príjem peňažných prostriedkov, použite vzor 1 – PD/BV – Inkaso OF. Saldokontné účty vám program zaúčtuje správne v prípade, že doklady evidujete v príslušných okruhoch.

došlý dobropis » okruh DD – Došlé dobropisy

odoslaný dobropis » okruh OD – Odoslané dobropisy

zahraničný došlý dobropis » okruh zDD – zahraničné došlé dobropisy

zahraničné odoslané dobropisy » okruh zOD – zahraničné odoslané dobropisy

V programe Omega je možné upraviť vzor pre zaúčtovanie úhrady tak, aby sa dopĺňalo aj číslo uhrádzaného dokladu, podľa nasledovného postupu:

Aby program pri inkase odoslanej faktúry vo vzore „PD/BV Inkaso OF, DD “ automaticky dopĺňal do textu interné číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

 1. v evidencii účtovných dokladov je potrebné vybrať okruh BV – Bankové výpisy a potvrdiť tlačidlom Pridaj, zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
 2. Po stlačení lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí číselník „Výber automatického účtovania“. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Inkaso OF, DD a stlačíme tlačidlo Oprav.

2. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenia na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

3. V pravej časti „Pri príchode do poľa“ z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť Kurzor na koniec textu.

4. V časti „Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa“ označíme voľbu „Hodnota z poľa“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme voľbu [Interné číslo (Banka, pokladnica)].

6. Upravené automatické účtovanie potvrdíme OK.

Aby program pri úhrade došlej faktúry v automatickom účtovaní „PD/BV Úhrada DF, OD“ automaticky dopĺňal do textu externé číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

 1. v evidencii účtovných dokladov je potrebné vybrať okruh BV – Bankové výpisy a potvrdiť tlačidlom Pridaj, zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
 2. Po stlačení tlačidla lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí číselník „Výber automatického účtovania“. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Úhrada DF, OD a stlačíme tlačidlo Oprav.

3. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenia na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

4. V pravej časti „Pri príchode do poľa“ z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť Kurzor na koniec textu.

5. V časti „Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa“ označíme voľbu „Hodnota z poľa“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme voľbu [Externé číslo (Banka, pokladnica)].

6. Upravené automatické účtovanie uložíme tlačidlom OK.

Pre správne zaevidovanie a zaúčtovanie došlej faktúry v cudzej mene s rozpisom DPH môžete použiť vzor 71 – DF – Nový doklad (CM)-rozpis DPH , ktorý Vám rozúčtuje sumu spolu na základ a DPH. Tento vzor sa nachádza  v okruhu zDF. Údaje v rozpise sumy je potrebné uvádzať v cudzej mene.

Pri práci môže nastať prípad, že si potrebujeme naimportovať automatické účtovania a predkontácie, ktoré sú prednastavené v programe (napr. po nekorektných úpravách alebo porušení automatických účtovaní a predkontácií).Urobíme tak vo formulári Výber automatického účtovania.Dostaneme sa do neho po výbere z hlavného menu programu Evidencia – Účtovné doklady, po stlačení tlačidla Pridaj(ľubovoľný doklad) a následne po stlačení tlačidla so symbolom lupy vedľa poľa Automatické účtovanie.
V záložke Funkcie sa nachádza tlačidlo Ďalšie funkcie. Po jeho stlačení máme k dispozícii dve voľby: Nahraď všetky automatické účtovania a predkontácie štandardnými alebo Nahraď užívateľom nezmenené automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
1. Ak používame len prednastavené automatické účtovania a predkontácie
– V zozname automatických účtovaní pôjdeme do záložky Funkcie-Ďalšie funkcie a vyberieme voľbu Nahraď všetky automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
– Program všetky automatické účtovania vymaže a nahradí novými (prednastavenými výrobcom).
2.Ak sme automatické účtovania a predkontácie upravovali alebo vytvorili vlastné (sú automaticky označené v stĺpci U krížikom).
– V prípade, ak máme vytvorené vlastné alebo upravené automatické účtovania a predkontácie a chceme ich zachovať, po kliknutí na tlačidlo Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Nahraď užívateľom nezmenené automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
– To znamená, že program automatické účtovania a predkontácie nevymaže, nahradí len tie, ktoré nie sú upravované (nemajú krížik v stĺpci U).

Pridanie zastávky na SZČP v predkontáciách

Novú zastávku na stredisku, zákazke, činnosti alebo pracovníkovi (SZČP) si môžete pridať v predkontáciách dvomi spôsobmi – ručne alebo použitím automatickej funkcie. Ručne zastávku pridávate, ak potrebujete zmeniť jednu alebo len pár predkontácií, automatickú funkciu využijete, ak potrebujete zmeniť viacero predkontácií.

Ručné pridanie zastávky

Postup pre ručné pridanie zastávky v predkontáciách je nasledovný:

 1. Vo formulári Účtovné doklady (Evidencia ® Účtovné doklady) vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu Okruh druh dokladu, ktorému chcete v predkontáciách pridať zastávku (v našom prípade OF). Stlačíte tlačidlo Pridaj a v zobrazenom formulári Pridaj účtovný doklad kliknete na ikonu lupy nachádzajúcu sa vedľa rozbaľovacieho zoznamu Predkontácia (zakrúžkovaná časť).

2. Zobrazí sa formulár Výber predkontácie, v ktorom sa nachádzajú všetky preddefinované predkontácie. Vyberiete tú, v ktorej chcete pridať zastávku na SZČP a stlačíte tlačidlo Oprav. V časti Základné nastavenie stlačíte Ďalej, rovnaký postup zvolíte aj v ďalšom kroku Automatické naplnenie.

V ďalšom kroku Zastavenie na bunkách je potrebné zakliknúť stredisko (zákazku, činnosť alebo pracovníka) a zmenu potvrdiť tlačidlom Ďalej a následne OK, aby sa zmena v predkontácií uložila.

Rovnakým spôsobom postupujete aj pri ďalších predkontáciách.

Automatické pridanie zastávky

Automaticky pridáte zastávku v predkontáciách použitím hromadnej funkcie, ktorú spustíte vo formulári Výber predkontácie. Postup je nasledovný:

 1. Vo formulári Výber predkontácie vyberiete záložku Funkcie. Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberiete voľbu Zmena stredísk v predkontáciách. Zobrazí sa formulár Úprava predkontácií:

2. V hornej časti tohto formulára určíte, či chcete zastávku pridať alebo odobrať. V dolnej časti nastavíte, na ktorých predkontáciach sa má zmena vykonať – buď na všetkých alebo tých, ktoré zodpovedajú zvoleným kritériám, pričom tieto kritériá môžete aj kombinovať.

3.Potvrdením tlačidlom Ok sa zmeny uložia. Podobný postup použijete aj pri pridávaní zastávky na zákazke, činnosti alebo pracovníkoch.

TIP: Každá z týchto funkcií je prístupná aj v príslušnom číselníku (Strediská, Zákazky, Činnosti, Pracovníci) po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie v záložke Funkcie

Daňové výdavky na PHL formou paušálnych výdavkov do výšky 80%

Zákon č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. l) definuje tri možnosti uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky:

 1. Forma paušálnych výdavkov do výšky 80% – pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov nie je povinnosť viesť knihu jázd.
 2. Na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.
 3. Na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii vozidla alebo technickom preukazeje potrebné mať k tomu podrobnú evidenciu, teda knihu jázd.

V tomto postupe si popíšeme uplatňovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov.

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL na základe paušálnych výdavkov platí, že:

 • výdavky sa môžu uplatniť len do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,
 • nie je povinnosť viesť knihu jázd a prepočítavať spotrebu PHL,
 • správca dane môže kontrolovať počet najazdených kilometrov a porovnať, či zodpovedá nákupu PHL, ktorý uviedol daňovník alebo môže skúmať počet najazdených kilometrov primerane k podnikateľským aktivitám daňovníka a porovnávať ho so spotrebou vykazovanou v minulých zdaňovacích obdobiach,
 • ak daňovník používa motorové vozidlo na podnikanie a aj na súkromné účely, výdavky vo forme 80% paušálu si uplatní len v takej výške, v akej využíva motorové vozidlo na podnikanie,
 • doklady, ktoré preukážu spotrebu PHL sú: doklady o nákupe PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Uplatniť 80% výdavkov vynaložených na PHL je možné dvoma spôsobmi:

 • v priebehu účtovného obdobia – priamo pri účtovaní dokladu
 • na konci zdaňovacieho obdobia za všetky doklady sumárne

1. Uplatnenie v priebehu účtovného obdobia – priamo pri účtovaní dokladu

V priebehu účtovného obdobia pri úhrade PHL v hotovosti – použijeme automatické účtovanie PV80 PD – Paušálne výdavky (PHL 80%).

Zaúčtujte nákup PHL, ak si uplatňujete výdavky na PHL paušálne priamo pri úhrade cez pokladničný doklad, celková suma dokladu je 48 €, základ 40 €, DPH 8 €.

 

 

Doklad má hodnotu 48 €, ale táto hodnota je 100%, potrebujeme si preto rozdeliť základ na 80% daňových výdavkov a 20% nedaňových výdavkov, pre tento účel odporúčame vytvoriť samostatný analytický účet 501, ktorý označíme ako nedaňový, v našom príklade 501.999. DPH v doklade je vypočítaná len z hodnoty 80% daňových výdavkov účtovaných na daňovom účte 501.300.

V Kontrolnom výkaze v časti B.3.1 bude uvedená v stĺpci 2 celková výška dane (súčet typov súm 21A a KV20). V stĺpci č. 3 bude uvedená už len hodnota odpočítanej dane v Eurách – 80% (typ sumy 21A).

 

V prípade účtovania PHL na došlej faktúre je rozdiel len v smerovaní do oddielu KV DPH, pri ktorom je potrebné zvoliť B2. V takomto prípade bude v stĺpci č. 5 suma dane v Eurách uvedená celá hodnota dane a do stĺpca č. 7 sa uvedie len výška odpočítanej dane.

 

2. Uplatnenie až na konci zdaňovacieho obdobia za všetky doklady sumárne

Počas zdaňovacieho obdobia (mesiac, resp. kvartál) účtujeme jednotlivé nákupy PHL, pričom si uplatňujeme celých 100 %. Na konci zdaňovacieho obdobia si zaúčtujeme interný doklad, kde odúčtujeme 20% výdavkov z celkovej sumy PHL účtovanej na účte 501 (nedaňový účet) a účte DPH 343.

Zaúčtujte nákup PHL, ak si uplatňujete výdavky PHL paušálne, ale vyúčtovanie PHL robíte až na konci zdaňovacieho obdobia. Vtedy odúčtujete 20 % z celkovej sumy, ktorú ste účtovali počas zdaňovacieho obdobia na účte 501 a 343, keďže si môžete uplatniť len 80 % daňových výdavkov. Interný doklad zaúčtujete k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

V našom príklade predstavuje 20 % – základ 8 € a DPH 1,60 €, ktoré sme si neprávom uplatnili a teraz ich musíme ponížiť. Preto najskôr odúčtujeme základ dane mínusom z daňového účtu 501.300, kde sme počas zdaňovacieho obdobia neprávom účtovali a naúčtujeme si túto sumu na nedaňový účet 501.999. Rovnako ponížime odpočet DPH, na ktorý sme nemali právo a naúčtujeme hodnotu DPH na nedaňový účet 501.999 podľa obrázku nižšie.

V kontrolnom výkaze budú hodnoty uvedené nasledovne:

Technické zhodnotenie úplne odpísaného dlhodobého majetku nezvyšuje jeho vstupnú cenu a daňovník ho odpisuje ako „iný majetok”. V programe Omega je potrebné takéto technické zhodnotenie zaevidovať ako novú kartu cez tlačidlo Pridaj v menu Evidencia – Dlhodobý majetok. Pričom odpisová skupina bude rovnaká ako pri zaradenom a už odpísanom majetku. Typ daňového odpisu si daňovník môže vybrať rovnomerný alebo zrýchlený.

Zahraničný cestovný príkaz – použitie vlastného vozidla

V menu Evidencia – Cestovné príkazy je možné evidovať aj zahraničné cestovné príkazy. Od tuzemských sa líšia tým, že v časti
Ďalšie údaje vo formulári Pridaj cestovný príkaz zaškrtneme voľbu Zahraničný cestovný príkaz. V programe sú zapracované sadzby stravného podľa platnej legislatívy a podľa údajov, ktoré budú vyplnené v cestovnom príkaze dokáže program vypočítať náhrady automaticky. Preto je dôležité zadávať údaje do evidencie cestovných príkazov pozorne a presne.

V prípade, že je na služobnú cestu použité vlastné vozidlo, patrí užívateľovi náhrada za použitie vozidla.

Aby program vypočítal náhrady musia byť v cestovnom príkaze vyplnené tieto údaje:  

 • Vzdialenosť – počet km, ktoré vozidlo prešlo sa doplní v záložke Vyúčtovanie v jednotlivých úsekoch jazdy.
 • Základná sadzba – podľa platnej legislatívy ju doplní program do záložky Dopravný prostriedok a náhrady.
 • Cena PHL – cenu je potrebné doplniť do záložky Dopravný prostriedok a náhrady. Cena za PHL sa dopĺňa vrátane DPH.
 • Priemerná spotreba – doplní ju program do záložky Dopravný prostriedok a náhrady na základe údajov, ktoré sú uvedené v číselníku áut.

Postup výpočtu náhrad za použitie motorového vozidla:

Základná náhrada – počet prejdených kilometrov x základná sadzba.

Náhrada za PHL – počet prejdených kilometrov / 100 x priemerná spotreba. Výsledok je potrebné vynásobiť cenou za PHL.

TIP: Priemernú spotrebu podľa normy EHK je možné vypočítať ako aritmetický priemer spotreby (v meste, mimo mesta) uvedenej v technickom preukaze.

Cestovné príkazy je možné vytlačiť potvrdením voľby Tlač, ktorá sa nachádza v spodnej časti číselníka Cestovné príkazy. Tuzemské príkazy je potrebné tlačiť cez voľbu – Vyúčtovanie CP tuzemsko. Zahraničné cestovné príkazy je potrebné tlačiť cez voľbu – Vyúčtovanie CP zahraničie.

 

 

 

 

 

Príklad:

Dňa 31.10.2014 sme obdržali dodávateľskú faktúru za nákup stravných lístkov od spoločnosti ABC, s. r.o. Faktúru je potrebné zaúčtovať v menu Evidencia – Účtovné doklady do okruhu DF s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30.10.2014. Pri účtovaní odporúčame využiť automatické účtovanie 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).

Pri účtovaní DF za stravné lístky je v rozpise DPH potrebné zadať hodnotu stravných lístkov do riadku Neobsahuje DPH a hodnotu manipulačného poplatku do riadku Vyššia DPH.

Výdaj stravných lístkov do spotreby odporúčame zaúčtovať jedným interným dokladom. Doklad odporúčame účtovať s použitím automatického účtovania ID ID – Nový doklad.

Zaúčtovanie tržby do pokladne čiastočne platenej kartou

Ak pri predaji tovaru alebo služieb prostredníctvom registračnej pokladnice  zákazník zaplatí časť nákupu v hotovosti a časť platobnou kartou, zaevidujeme pokladničný doklad nasledovne:

1. V okruhu PD – pokladničné doklady vyberieme automatické účtovanie T PD – Tržba v hotovosti. Do rozpisu DPH uvedieme sumy:

 

Pre hodnotu platenú kartou použijeme na stane Dal účet 315 – Ostatné pohľadávky.

2. Následne, keď nám príde bankový výpis, zaevidujeme ho v okruhu BV – bankové výpisy pomocou automatického účtovania BV – príjem doklad bez DPH.

 

Ak sa pozriete do konkrétneho cestovného príkazu cez tlačidlo Oprav alebo Ukáž,  vpravo sa nachádza zaškrtávacie políčko – Info o devízových výdavkoch. Jeho zapnutím sa zobrazí tabuľka s výpočtom devízových výdavkov.

Ak sa v tejto tabuľke výpočet nenachádza, chyba môže byť v nesprávnom zadaní cestovného príkazu. Dôležité je rozčleniť jazdu a správne označiť prechod cez hranicu tam aj späť a súčasne zadať čas prechodu hranice. Na základe toho program správne vypočíta výšku stravného. To znamená, že zahraničný CP musí obsahovať minimálne štyri položky (riadky) vyúčtovania pracovnej cesty, a to:

 cesta z miesta práce (Štart) na hranicu,

 z hranice do miesta rokovania v zahraničí. Tu je potrebné zapnúť voľbu Hranica a zmeniť štát.

 z miesta rokovania v zahraničí späť na hranicu,

 z hranice do miesta práce. Tu je potrebné opäť zapnúť voľbu Hranica a zmeniť štát.

 

V programe OMEGA si môžeme uľahčiť účtovanie v evidencii účtovných dokladov pomocou užívateľských textov. Stačí, keď pri spustení vzoru, pri zastávke v poli Text vyberieme niektorý z textov prednastavených v číselníku užívateľských textov. Na základe vybratého textu program doplní do účtovných zápisov príslušný účet.

V číselníku užívateľských textov sú už niektoré texty s účtovaním prednastavené, podľa potreby sa však dajú upraviť alebo doplniť nové. Stačí vojsť cez “lupu” vedľa textu v doklade, opraviť existujúci text alebo pridať nový. Netreba zabudnúť zadať kód textu, ktorý musí byť jedinečný, výstižný názov účtovného prípadu a účet, na ktorý sa má zaúčtovať.

Do číselníka textov je možné nové texty s účtovaním dopĺňať podľa potreby cez tlačidlo so symbolom lupy. Po vstupe do formulára Výber užívateľského textu a stlačením Pridaj si zadáme vlastný text vrátane účtu (napr. Umývanie automobilu – účet 518.100).

Úprava predkontácie

Nie každé automatické účtovanie je v programe prednastavené tak, že si automaticky dopĺňa účet na základe textu. Takéto automatické účtovania si môžeme upraviť ručne podľa krokov nižšie:

 1. Vstúpime do zoznamu predkontácií tak, že v ľubovoľnom doklade v EUD klikneme na “lupu” vedľa čísla predkontácie.
 2. Dostaneme sa do formulára Výber predkontácie, nájdeme si príslušnú predkontáciu, ktorú chceme upraviť (v našom prípade V-03) a stlačíme Otvorí sa okno Výber predkontácie.


 3. V kroku Automatické naplnenie si vyberieme účet MD alebo D (podľa toho, čoho sa bude predkontácia týkať). Zaklikneme napr. účet MD a na pravej strane sa nastavíme na voľbu Účet textu z hlavného formulára.

Po následnom potvrdení tlačidiel Ďalej – Ďalej – Ok – OK máme príslušnú predkontáciu už upravenú.

V programe Omega odporúčame zaevidovať faktúry podľa toho v akej mene sú (niekedy, ak si môžete vybrať, je potrebné myslieť aj na to v akej mene bude uskutočnená platba, alebo aký vzor môžete využiť). Program dovoľuje zadať do EUD do okruhu DF všetky faktúry, ktoré sú v mene EUR. Nezáleží na partnerovi, či je zo zahraničia alebo z tuzemska. To isté platí aj v okruhu zDF.

To znamená, že faktúry nahadzujete do evidencie podľa meny, v ktorej je vystavená faktúra (Cudzia mena – zDF, Tuzemská mena – DF).

TIP:Ak ste dostali zahraničnú faktúru vystavenú v EUR, odporúčame použiť okruh zDF, aby ste si mohli vybrať príslušný vzor pre správne zaúčtovanie faktúry. Aj v okruhu zDF je možné vybrať menu EUR.

Firma zakúpila od spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. mobilný telefón v hodnote 486 eur. Priamo na predajni uhradila v hotovosti 102 eur. Na zvyšnú sumu 384 eur O2 Slovakia, s.r.o. vyhotovila zmluvu o pôžičke, kde je na dobu 2 rokov vyčíslené splácanie mobilného telefónu po 16 eur mesačne.  Následne spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. vyhotovuje mesačné faktúry, kde je vyčíslený paušál a aj splátka mobilného telefónu 16 eur a cez faktúru dochádza k jeho úhrade.

 1. Zaúčtovanie DF za mobilný telefón v hodnote 486 eur.
 2. Úhrada mobilného telefónu v hotovosti v sume 102 eur.
 3. Zaúčtovanie zmluvy o pôžičke v hodnote 384 eur.Zmluvu o pôžičke môžeme preúčtovať napríklad na účet 379 – Iné záväzky cez interný doklad. Na preúčtovanie odporúčame použiť nesaldokontný účet. Do bunky Uhradiť doklad vyberieme číslo došlej faktúry za kúpu mobilného telefónu. Týmto je záväzok voči partnerovi O2 Slovakia, s. r. o. za kúpu mobilného telefónu vysporiadaný. Splátky telefónu si budeme sledovať ďalej na účte 379.002.

 4. Zaúčtovanie mesačnej faktúry od spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o., ktorá sa skladá z paušálu 15 eur a mesačnej splátky telefónu 16 eur.
 5. Úhrada mesačnej faktúry.

  Úhradu mesačnej faktúry zaúčtujeme v okruhu BV alebo PD s využitím automatického účtovania 2 PD/BV – Úhrada DF, OD. Výšku záväzku a jednotlivé splátky za mobilný telefón si môžeme sledovať na účte 379 cez Knihu analytickej evidencie.

Funkciu hromadného prečíslovania dokladov môžeme využiť napríklad v prípade zmeny spôsobu číslovania dokladov, prípadne ak sme vymazali niektoré doklady, čím sme narušili systém číslovania v programe.

Na nesprávne poradové číslo nás upozorní program v kontrole, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola.

 

 

 

Hromadné prečíslovanie dokladov vykonáme cez menu Evidencia – Účtovné doklady – Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadné prečíslovanie dokladov.

V zobrazenom formulári si zvolíme kritéria, podľa ktorých sa majú doklady prečíslovať. Vyberieme si Okruh, Evidenciu, Číselný radObdobie, od akého sa doklady prečíslujú.

Hromadná zmena prečíslovania sa nevykoná, ak sú doklady uzavreté uzávierkou DPH, prípadne, ak máme doklady zamknuté (v stĺpci ZAM majú červený štvorček). Prečíslovanie môže vykonať len správca účtovníctva.  Pred samotným prečíslovaním dokladov odporúčame vykonať archív cez menu Firma – Archivuj.

 

 

Prečíslovať môžeme všetky doklady okrem Odoslaných faktúr, nakoľko tieto doklady posielame naším obchodným partnerom.

Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu.

Účtovná jednotka obstarala úžitkový automobil formou finančného prenájmu (lízingu) s dobou prenájmu 36 mesiacov. Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

 

Text Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Obstarávacia cena (istina) 32 196,00 6 439,20 38 635,20
Lízingový úrok 4 835,00 967,00 5 802,00
1. zvýšená splátka (20%) 6 440,00 1 288,00 7 728,00
Poplatok za uzatvorenie LZ 190,00 38,00 228,00
Poplatok za prevod vlastníctva 33,00 6,60 39,60

Prvá zvýšená splátka je súčasťou obstarávacej ceny, splatná 21.1.2016

Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

P. č. Dátum splatnosti Istina Lízingový úrok Základ DPH Sadzba DPH Suma DPH Na úhradu celkom
1. 19. 2. 2016 637,35 0 637,35 20 % 127,47 764,82
2. 19. 3. 2016 446,86 190,49 637,35 20 % 127,47 764,82
3. 19. 4. 2016 450,25 187,10 637,35 20 % 127,47 764,82
4. 19. 5. 2016 453,66 183,69 637,35 20 % 127,47 764,82
atď.

Postup účtovania:

Na účtovanie záväzkov vyplývajúcich z lízingovej zmluvy je možné použiť interné doklady alebo došlé faktúry. Prehľadnosť v evidencii záväzkov dosiahneme, ak použijeme samostatnú evidenciu v okruhu došlých faktúr.

 

V našom príklade sme na účtovanie takýchto záväzkov vytvorili v okruhu došlých faktúr evidenciu a číselný rad DFL. Do nastavenia číselného radu sme prednastavili účet 474.000, ktorý v účtovom rozvrhu označíme ako saldokontný. To znamená, že účtovné zápisy s úhradami jednotlivých splátok budeme párovať s dokladmi so zaúčtovaným záväzkom. Umožní nám to priebežne sledovať vysporiadanie záväzku z finančného prenájmu.

 1. Obstaranie úžitkového automobilu
  DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v splátkovom kalendári.
 2. Zaradenie úžitkového automobilu (istina + poplatok za uzatvorenie LZ)

 3. Zaúčtovanie DPH z 1. zvýšenej splátky


  O prvej zvýšenej splátke neúčtujeme z dôvodu, že je už zahrnutá v obstarávacej cene a zaúčtovaná v 1. účtovnom prípade na účtoch 042.000/474.000.
 4. Zaúčtovanie úhrad v okruhu BV: 

  – 1. zvýšenej splátky
  Prvá zvýšená splátka je súčasťou sumy obstarania, preto ju párujeme v bunke Uhradiť doklad na faktúru s interným číslom 30160001.- Spracovateľského poplatkuSpracovateľský poplatok sme zaúčtovali v jednom účtovnom prípade s obstaraním vozidla, preto úhradu tiež párujeme na faktúru s interným číslom 30160001.– DPH z 1. zvýšenej splátky
  DPH z 1. zvýšenej splátky bola zaúčtovaná samostatne, preto úhradu v bunke Uhradiť doklad párujeme na faktúru s interným číslom 30160002.

 5. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky podľa splátkového kalendára

 6. Úhrada 1. mesačnej splátky v okruhu BV
  Hodnota istiny jednotlivých splátok je zaúčtovaná  v 1. účtovnom doklade – obstaranie úžitkového automobilu. Preto úhradu budeme vždy párovať na faktúru s interným číslom 30160001.
  DPH istiny účtujeme v jednotlivých splátkach. Úhradu preto párujeme na faktúru s interným číslom 30160003.
 7. Zaúčtovanie druhej mesačnej splátky 

 8. Úhrada 2. mesačnej splátky v okruhu BV 

Časť úhrady, ktorá predstavuje istinu opäť párujeme na faktúru s interným číslom 30160001.

Časť úhrady, ktorá predstavuje úrok, DPH z úroku a DPH z istiny párujeme na faktúru s interným číslo 30160004.

Aj keď lízingovú splátku uhrádzame jednou sumou, v doklade zaúčtujeme dva účtovné zápisy. V jednom zápise hodnotu istiny spárujeme s faktúrou č. 30160001 a v druhom zápise hodnotu ostatných položiek splátky (úrok, DPH z úroku, DPH z istiny a pod.) spárujeme s faktúrou č. 30160004. Dosiahneme tak, že predpis a úhrada záväzku budú správne saldokontne vysporiadané

Rovnaký postup pre evidovanie predpisu splátky a úhrady budeme opakovať podľa rozpisu splátok. V našom príklade sa splátky uhrádzajú vždy k 19. dňu v mesiaci, čomu zodpovedajú dátumy na DF.

Hodnotu istiny zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobý majetok.

Od 1.1.2015 bol zrušený typ daňového odpisu lízing. Je potrebné použiť typ daňového odpisu rovnomerný alebo zrýchlený, v závislosti od odpisovej skupiny, do ktorej je daný majetok zaradený.

Zhrnutie:

P. č. Doklad Text Suma Typ sumy Oddiel KV DPH Účtovanie
MD D
1. DF – 30160001 Obstaranie automobilu lízingom 32 424,00 S X 474.000
  Spracovateľský poplatok 190,00 A B2 042.000  
  DPH so spracovateľského poplatku 38,00 21A B2 343.020  
  Istina 32 196,00 V X 042.000  
2. ID Zaradenie automobilu 32 386,00 V X 022.000 042.000
3. DF – 30160002 DPH z 1. zvýšenej splátky 1 288,00 S X 474.00
  Základ dane k 1. zvýšenej splátky 6 440,00 A B2  
  Odpočítanie dane – DPH § 49 ods. 2 písm. b) 1 288,00 21A B2 343.020  
  Storno základu dane k 1. zvýšenej splátky -6 440,00 V X  
4. BV Úhrada 1. zvýšenej splátky (30160001) 6 440,00 V X 474.000 221.400
    Úhrada spracovateľského poplatku (30160001) 228,00 V X 474.000 221.400
  Úhrada DPH z 1. zvýšenej splátky (30160002) 1 288,00 V X 474.000 221.400
5. DF – 30160003 1. mesačná splátka 127,47 S X 474.000
  Základ dane – istina 637,35 A B2  
  Storno základu dane – istina -637,35 V X  
  DPH k základu dane – istina 127,47 21A B2 343.020  
6. BV Úhrada 1. mesačnej  – istina (30160001) 637,35 V X 474.000 221.400
    Úhrada DPH z 1. mesačnej splátky (30160002) 127,47 V X 474.000 221.400
7. DF – 30160004 2. mesačná splátka 317,96 S X 474.000
  Základ dane – istina 446,86 A B2  
  Storno základu dane – istina -446,86 V X  
  DPH istina 89,37 21A B2 343.020  
  Úrok 190,49 A B2 562.000  
  DPH úrok 38,10 21A B2 343.020  
8. BV Úhrada istiny (30160001) 446,86 V X 474.000 221.400
    Úhrada – úrok, DPH z úroku, DPH z istiny (30160004) 317,96 V X 474.000 221.400

Je nutné najprv zistiť, či program skutočne nevypočítal diéty. Či máte správne zadanú zahraničnú pracovnú cestu a teda aj správne vypočítané diéty si overíte v tabuľke Výdavky v cudzej mene po zakliknutí voľby Info o devízových výdavkoch v CP. Ak je výpočet v CP správny, chyba môže byť v tlači nesprávnej tlačovej zostavy. Na tlač zahraničných cestovných príkazov slúži zostava – Vyúčtovanie CP-zahraničie. Táto zostava je minimálne dvojstránková a vyúčtovanie v cudzej mene sa nachádza až na poslednej strane.

 

V programe OMEGA je umožnené automaticky počítať náhradu za použitie súkromného vozidla len v evidencii jázd. Čiže takúto pracovnú cestu je potrebné zadať najprv do evidencie jázd a do evidencie cestovných príkazov ju prebrať pomocou tlačidla – Import z knihy jázd.

TIP: Ak nechcete využiť možnosť importu z knihy jázd, tieto náhrady je nutné vypočítať a zadať do cestovného príkazu ručne v záložke Dopr. prostriedok a Náhrady.

Pri úhrade faktúr sa často stretávame s prípadom, že dodávateľ nám uhradí väčšiu sumu ako je uvedená na vystavenej faktúre alebo omylom uhradíme došlú faktúru dvakrát. Z dôvodu správnej evidencie saldokonta v programe OMEGA je možné chybnú platbu vysporiadať nasledovne:

1. Preplatený doklad

Omylom sme došlú faktúru dodávateľovi uhradili dvakrát. Došlá faktúra je preplatená. Dodávateľ nám neskôr peniaze vrátil späť.

 

2. Zaúčtovanie vrátenia peňazí

Dodávateľ nám vrátil peniaze späť. Vrátenie peňazí zaúčtujeme cez účty 221/321.

Po zaúčtovaní dokladov vykonáme kontrolu vysporiadania preplatenej došlej faktúry v časti Evidencia účtovných dokladov a Saldokonte po položkách.

 

 

Kontrola vysporiadania dokladov v Evidencii účtovných dokladov:

Kontrola vysporiadania saldokonta:

V súvislosti s mylnou platbou, program zobrazí po spustení funkcie Odsúhlasenie saldokonta chybu v kontrole číslo 3 – Kontrola používania saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL.  V tomto prípade môžeme potvrdiť možnosť Nevykazovať.

 

Áno, je to možné. Urobíte úhradu alebo zápočet jednotlivých dokladov pomocou vzoru Z – ID zápočet. Ak potrebujete vysporiadať viacero dokladov, je potrebné, aby ste sa vždy nastavili na nový riadok účtovných zápisov a vzor spustili opakovane. Urobíte toľko účtovných zápisov v príslušnom doklade, koľko faktúr (dobropisov) vysporiadavate. Každý doklad, ktorý uhrádzate (započítavate), musí mať samostatný účtovný zápis (riadok).

TIP: V prípade, ak započítavate len faktúry (odoslané, došlé) a máte verziu 10.50 a vyššiu, môžete si daný zápočet zaevidovať do evidencie zápočtov. Evidencia – Dohoda o zápočte pohľadávok. Zápočet môžete následne vytlačiť pomocou zostavy Dohoda o zápočítaní vzájomných pohľadávok a zaslať Vášmu obchodnému partnerovi na podpis.

 Ak započítavate OF (odoslanú faktúru) s OD (odoslaným dobropisom), je to potrebné urobiť v samostatnej dohode a tlačiť zostavu Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.

Pre správne zostavenie DPPO je dôležité určiť správny základ dane. Nie však všetky náklady, o ktorých sme účtovali počas roka sú aj daňovo uznaným nákladom. Na konci zdaňovacieho roka je potrebné skontrolovať náklady, ktoré sú daňovým výdavkom až po ich skutočnom zaplatení. Ak nie sú zaplatené, máme povinnosť o nezaplatenú hodnotu zvýšiť základ dane a platiť vyššiu daň.

Náklady, ktoré sú daňovými výdavkami len po zaplatení nájdeme v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v §17 ods. 19. Patria tu:

 • kompenzačné platby vyplácané podľa osobitných predpisov,
 • náklady na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti zaplatené PO aj FO,
 • náklady na marketingové a iné štúdie, na prieskum trhu,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
 • náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nezmluvného štátu,
 • náklady na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2,
 • náklady na získanie noriem a certifikátov,
 • náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe,
 • doplnené odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov – softvér upgrade, návrhov, modelov, know how, odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

 

Nájomné za prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti

U nájomcu je nájomné daňovým nákladom až po zaplatení. Pozor si dajme na platby nájomného ku koncu roka. Ak chceme mať nájomné za december 2017 v daňových nákladoch, je potrebné ho zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2017. Ak máme zdaňovacie obdobie (ZO) hospodársky rok, tak je potrebné nájomné zaplatiť do konca posledného mesiaca hospodárskeho roka.

Spoločnosť A si od spoločnosti B prenajíma zváračské zariadenie. K 31. 12. 2017 nezaplatila dohodnuté nájomné za mesiac december 2017, zaúčtované v nákladoch v sume 100 €. Nájomné zaplatila až v januári 2018. Ako bude spoločnosť A postupovať pri zisťovaní základu dane?

 

Zdaňovacie obdobie 2017:

Nájomné zaúčtované na účte 518 je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100 DPPO. Nezaplatené nájomné nie je daňovým nákladom, je potrebné zvýšenie základu dane. Suma 100 € sa uvedie ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na riadku 140 DPPO.

Program OMEGA pri správnom nastavení vykoná zvýšenie základu dane v DPPO automaticky.

 1. V menu Číselník – Účtový rozvrh si vytvoríme nový analytický účet k účtu 518. Napr. 900, ktorý označíme ako Nedaňový. V záložke Výkazy/Priznanie k dani z príjmov PO nastavíme jeho smerovanie do riadku 140 DPPO.

2. V pôvodnom doklade, kde sme účtovali o nájomnom, preúčtujeme účtovanie na nedaňový účet 518.900.

3. V menu Prehľady – Daň z príjmov PO načítame údaje z účtovníctva cez Možnosti/Načítaj údaje z účtovníctva. Program automaticky uvedie sumu nezaplateného nájomné 100 € v riadku 140 a vykoná zvýšenie základu dane.

Zdaňovacie obdobie 2018:

V roku 2018 bolo nájomné zaplatené a stáva sa daňovým výdavkom. V DPPO za rok 2018 môžeme vykonať zníženie základu dane. Suma 100 € sa uvedie ako položka znižujúca výsledok hospodárenia na riadku 270. V programe OMEGA sumu 100 € zadáme ručne do riadku 270 a automaticky sa vykoná zníženie základu dane.

Rovnako postupujeme v programe aj pri ostatných službách, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení.

V prípade nehnuteľností, ak s ich prenájmom súvisia aj ostatné služby (napr. platby za energie) spojené s užívaním nehnuteľnosti a tieto platby sú u prenajímateľa zdaniteľným príjmom, u nájomcu sú tieto platby tiež daňovým nákladom až po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 ZDP.

Náklady, ktoré sme si vyššie spomenuli sú u odberateľa daňovým nákladom až po zaplatení. U dodávateľa sú zdaniteľným výnosom v ZO, kedy sa o nich vo výnosoch účtuje.Výnimkou sú marketingové služby, pri ktorých sa daňová uznateľnosť posudzuje na základe platby na strane odberateľa aj dodávateľa.

Firma zakúpila 200 ks stravných lístkov od stravovacieho zariadenia (napr. podnikovej jedálne). Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom zo sociálneho fondu sumou 70 EUR. Zamestnanec za stravný lístok zaplatí 1,20 EUR (v internej smernici je stanovené, že zamestnanec za stravný lístok zaplatí 1 EUR bez DPH). Došlá faktúra je zaúčtovaná dňa 31.10.2014. Stravné lístky boli vydané do spotreby, faktúru firma uhradila bankovým prevodom.

 1. Došlá faktúra za nákup 200 kusov stravných lístkov v hodnote 3 EUR, zaúčtovaná dňa 31.10.2014 s dátumom vzniku daňovej povinnosti 31.10.2014.

 Dodávateľská faktúra (DF) č.30140026

2. Výdaj stravných lístkov do spotreby. Zaúčtovanie jedným interným dokladom dňa 01.11.2014. V hornej časti do poľa Text zadajte napr. “Stravné lístky”. Ďalej vyplňte pole Dátum Vyhotovenia.

POZOR! Sumu (v hornej časti v poli Suma spolu) nevypĺňajte, po zaúčtovaní a uložení dokladu si program sám celkovú sumu dopočíta!

V účtovnej časti zaúčtujte jednotlivé predkontácie.

Interný doklad (ID) č.IDX140009 – výdaj stravných lístkov do spotreby

3. Úhradu došlej faktúry bankovým prevodom dňa 06.11.2014.

V prípade, že zamestnanec vykonal dve tuzemské pracovné cesty v jeden deň, pričom jedna z nich trvala kratšie ako 5 hodín (pri tejto jazde zamestnanec nemá nárok na stravné) je potrebné postupovať v programe Omega nasledovne:

 • V menu Evidencia – Cestovné príkazy v záložke Vyúčtovanie vyplníme údaje o oboch úsekoch prvej pracovnej cesty (príchod na SC a odchod zo SC).
 • Následne pridáme novú položku vyúčtovania, kde zaškrtneme voľbu Začiatok novej pracovnej cesty a vyplníme údaje o oboch úsekoch druhej pracovnej cesty.

Nakoniec potvrdíme v cestovnom príkaze voľbu Vypočítaj stravné a vreckové. Vypočítané stravné bude uvedené v jednotlivých úsekoch v bunke Stravné (ak bude konkrétna pracovná cesta trvať viac ako 5 hodín) a zároveň bude zobrazené v tabuľke v záložke Vyúčtovanie.

TIP: Tieto jazdy (čas trvania jednotlivých jázd) sa nespočítavajú. Spočítavali by sa vtedy, keby išlo o častú zmenu pracoviska, kde je podmienka, že každá pracovná cesta trvá menej ako 5 hodín.

 

Zmena bankového účtu na faktúre

Založili ste si nový účet v banke, ale na faktúre sa Vám stále zobrazuje ešte pôvodný? V nasledujúcich krokoch si nastavíme zobrazovanie nového účtu na faktúre.

 1. Nastavenie účtu pre nové doklady:

V menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov si otvoríme cez Oprav číselný rad pre odoslané faktúry. V záložke Bankové účty vyberieme účet, ktorý chceme zobrazovať na vystavenej faktúre. Zmena sa prejaví až  na nových dokladoch vytvorených cez voľbu Pridaj.

Ak chceme následne na faktúre vidieť viac bankových účtov, zvolíme si v Predmete tlače zostavu Faktúra tri bankové účty.

2. Zmena účtu na už vystavenej faktúre:

Pokiaľ robíme faktúru kópiou z už existujúceho dokladu alebo meníme bankové účty na starých dokladoch, zmeníme účet priamo na faktúre v záložke Dodávateľ.

Platbu kartou odporúčame v OMEGE  účtovať pomocou dvoch účtovných dokladov. Bankový výpis nie je daňovým dokladom, preto o DPH účtujeme cez interný doklad. Keď nám bude doručený výpis z banky, zaevidujeme už len poníženie peňažných prostriedkov z účtu priamo v okruhu BV.

Dňa 10. 10. 2018 sme nakúpili PHL (pohonné látky) v hodnote 24 Eur s DPH. Nákup sme platili kartou. Na výpise z bankového účtu, ktorý nám prišiel neskôr, sme mali hodnotu odrátanú z bankového účtu.

 

 

1.Doklad z registračnej pokladnice za nákup PHL zaúčtujeme cez interný doklad pomocou automatického účtovania ID2/Z ID – Zjednodušený doklad s DPH. Účet 221 použijeme až v okruhu BV, v ID môžeme zadať pomocný účet napr. 261 (pri bežnom účte), 231 (pri kreditnom účte).

2. Keď príde bankový výpis, zaúčtujeme platbu za PHL cez okruh BV použitím automatického účtovania BV – Výdaj (doklad bez DPH). Zadáme účet 221 na poníženie stavu bankového účtu a zároveň vyrovnáme pomocný účet, ktorý sme použili v ID (261).  

Účtovanie platby kartou v zahraničí

Platbu kartou v zahraničí zaúčtujeme cez okruh zID pomocou automatického účtovania zID – Nový doklad (bez rozpisu DPH). Ak bola úhrada v cudzej mene, zadáme konkrétnu menu a kurz pre prepočet na menu Eur.

Po prijatí bankového výpisu odúčtujeme platbu v okruhu BV s použitím konkrétnych analytických účtov 261/221. Kurz je potrebné použiť taký, akým odúčtuje banka platbu.

Postúpenie pohľadávky z pohľadu postupujúceho

Firma ABC, s. r. o., vyhotovila faktúru za tovar dňa 01.08.2017 v sume 4 200 Eur pre partnera Monika Smoláková.  Túto faktúru odberateľ neuhradil. Firma ABC, s. r. o. sa rozhodla pohľadávku postúpiť partnerovi Kros, a.s. .

 

 1. Odoslaná faktúra za tovar zo dňa 01.08.2017 v sume 4 200 Eur pre partnera Monika Smoláková. Pohľadávku predala v sume 3 360 Eur.

2. Interný doklad – odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote.

3. Interný doklad – výnos z postúpenia pohľadávky. Pohľadávka bola predaná v hodnote 3 360 Eur. Interný doklad sa účtuje na nového partnera, ktorý odkúpil pohľadávku, t. j. Kros, a.s.

4. Bankový výpis – úhrada pohľadávky.

 

Pre účely dane z príjmov je potrebné zabezpečiť členenie účtu 315 v analytickej evidencii tak, aby poskytovalo podklady pre posúdenie nákladov z odpísaných a postúpených pohľadávok podľa § 19 zákona o dani z príjmov

 

 

Postúpenie pohľadávky z pohľadu prijímajúceho

Firma Kros, a. s.  od svojho partnera ABC, s. r. o. odkúpila pohľadávku voči ďalšiemu partnerovi Monike Smolákovej. Pohľadávku odkúpila v hodnote 80% z nominálnej hodnoty pohľadávky. Túto pohľadávku si do účtovníctva zaúčtuje v obstarávacej cene.

 

Prijatú pohľadávku firma účtuje prostredníctvom dvoch interných dokladov a cez zvolený zúčtovací účet (napr. analytika 315.200). Jeden interný doklad bude predstavovať záväzok voči partnerovi   ABC, s. r. o. a druhý interný doklad bude predstavovať pohľadávku voči partnerovi Monike Smolákovej.

Interný doklad – prijatie postúpenej pohľadávky v obstarávacej cene od partnera, ktorý predáva pohľadávky, t. j. ABC, s. r. o.

2. Interný doklad – zaúčtovanie prijatej postúpenej pohľadávky voči pôvodnému dlžníkovi, t. j. Monika Smoláková

 

Aby sme mohli na účtoch 315.100 a 325.100 sledovať ich stav z pohľadu úhrad, tak si tieto účty nastavíme v Účtovom rozvrhu ako saldokontné.

 

3. Interný doklad – zaúčtovanie prijatej postúpenej pohľadávky na podsúvahovom účte v nominálnej hodnote.

 

Účtujeme na podsúvahovom účte z dôvodu, že bola obstarávacia hodnota prijatej postúpenej pohľadávky odlišná od nominálnej hodnoty pohľadávky.

 

4. Bankový výpis – úhrada prijatej postúpenej pohľadávky – partnerovi ABC, s. r. o.

5. Banková úhrada – pôvodný odberateľ Monika Smoláková uhradila faktúru v nominálnej hodnote.

6. Interný doklad – zaúčtovanie výnosu z inkasovanej pohľadávky

7. Interný doklad – odúčtovanie pohľadávky z podsúvahového účtu.

 

 

 

Prišla nám faktúra, kde je položka s prenosom daňovej povinnosti (§ 69) a zároveň položka s vyčíslenou 20 % sadzbou DPH. Ako postupovať pri zaevidovaní tohto dokladu?

V okruhu DF – došlé faktúry použijeme automatické účtovanie 27 DF – Tuzemské samozdanenie § 69 a v podrobnom rozpise DPH doplníme sumu aj s vyššou sadzbou DPH aj neobsahuje DPH.

 

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,  je povinná registrovať sa na účely DPH po splnení podmienok uvedených v § 7 a § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH).

Registračná povinnosť podľa § 7 zákona o DPH

 • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. rozpočtová, príspevková organizácia, nadácia, spolok) pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ. Táto povinnosť vzniká v prípade, ak celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 14 000 €.

Ak už je zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH,  registrácia podľa § 7a už nie je potrebná a opačne.

Registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH

 • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane a je príjemcom služby poskytnutej od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná ako príjemca platiť daň podľa § 69 ods.3,
 • vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane a dodáva službu do iného členského štátu, pričom osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Povinnosť registrácie sa týka len pri dodaní služieb, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ako sú preprava tovaru, poradenské, reklamné, právne, účtovné služby…

Osoba registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH podáva daňové priznanie DPH do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, len za obdobie, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň pri prijatí/dodaní takejto služby alebo pri nadobudnutí tovaru. V tej istej lehote má povinnosť aj daň zaplatiť.

Osoba registrovaná podľa § 7 a 7a zákona o DPH nie je platiteľom DPH – je iba registrovaná pre daň a má povinnosť odviesť daň v SR bez nároku na odpočítanie dane.

Nastavenie a účtovanie v programe Omega

Registračná povinnosť sa v programe Omega nastavuje v menu FirmaNastavenieFiremné údaje – v záložke Ostatné údaje.  Na základe tohto nastavenia sa vyplní prvá strana daňového priznania DPH.

Na obdobie, za ktoré potrebujeme zaúčtovať príslušné doklady, je potrebné zapnúť voľbu „Firma je platiteľom DPH“, a to v menu FirmaNastavenie Všeobecné nastavenia – záložka Firma.

Účtovanie zDF za služby

Faktúra sa účtuje v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 73 zDF – EÚ (CM) služba – § 69. Týmto spôsobom sa evidujú zDF z EÚ so samozdanením, tzn. faktúry s nárokom na odpočet DPH. Nakoľko podľa § 7a zákona o DPH nárok na odpočet DPH nevzniká, je potrebné po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov vymazať zápisy s nárokom na odpočet DPH, tzn. piaty a šiesty riadok. Na štvrtom riadku je nutné doplniť protiúčet k účtu 343, napr. účet obstarania služby.

Účtovanie zDF za nadobudnutie tovaru

Zahraničnú DF podľa § 7 zákona o DPH (nadobudnutie tovaru) účtujeme pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20 % DPH so smerovaním do riadkov 07 pre základ dane a 08 pre DPH so zaúčtovaním na účet obstarania tovaru napr. 504 (Pre 10 % sadzbu zadáme typy súm 0506). Aj v tomto prípade vymažeme účtovné zápisy s nárokom na odpočet DPH.

 Účtovanie zDD k zDF za služby, nadobudnutie tovaru z EÚ

Zahraničný DD k prijatej službe bez nároku na odpočet DPH je potrebné v programe Omega zaúčtovať cez dva doklady – zDD a zID uvedeným spôsobom:

 1. V okruhu zDD je možné použiť vzor 89zDD – EÚ zníženie ceny §25/§53 (dobropis). Po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov je potrebné vymazať tretí, štvrtý, piaty a šiesty riadok, zostanú len prvé dva. V dopropise sa účtuje len o oprave záväzkového a nákladového účtu s typmi súm Sa V.
  Zahraničný DD k prijatému tovaru účtujeme rovnakým spôsobom, len pri oprave základu dane zadáme účet obstarania tovaru napr. 504.100.

  2. Oprava základu dane a DPH sa zaúčtuje v okruhu zID dvoma účtovnými zápismi. Sumy je potrebné zadať s mínusovými znamienkami.
  a) Opravný doklad ku službe – pre opravu odvodu DPH evidujeme doklad s typmi súm 2611 pre základ dane a 2712 pre DPH.


  b)Opravný doklad k nadobudnutiu tovaru – pre opravu odvodu DPH použijeme typy súm 2607 pre základ dane a 2708 pre DPH (Pre 10 % sadzbu zadávame typy súm 26052706).

Vzhľadom na to, že osoba registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH nepodáva Kontrolný výkaz DPH, údaje ako napr. „Číslo pôvodného dokladu“ nemusíte vypĺňať.

Aký kurz použiť pri bankových pohyboch?

 

Použitie kurzov je ustanovené v § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  V prehľade nájdete, ako postupovať v jednotlivých situáciách:

 1Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Ak je pohľadávka zaplatená na:

 • eurový účet – môže sa použiť kurz príslušnej banky (Účtovná jednotka – ďalej len ÚJ, si určí v internej smernici),
 • devízový účet v cudzej mene –  na prepočet sa použije kurz ECB.
2. Úhrada záväzku v cudzej mene

Ak je záväzok zaplatený z:

 • eurového účtu– môže sa použiť kurz príslušnej banky (ÚJ si určí v internej smernici),
 • devízového účtu v cudzej mene – na prepočet sa použije kurz zistený VAP, FIFO alebo kurzom ECB (ÚJ si určí v internej smernici).

 

3. Prevod prostriedkov z eurového účtu na devízový účet v cudzej mene

Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici  jednu z možností:

 • kurz banky (komerčný kurz),
 • referenčný kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
 • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

V programe môžete zadať kurz ECB alebo kurz banka. Ak sú zadané oba kurzy, program uprednostní na prepočet kurz banka.

 

4. Prevod prostriedkov z devízového účtu na devízový účet

Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici jednu z možností:

 • prírastok v eurách ocení v presne rovnakej sume ako ocenila úbytok v eurách,
 • referenčný kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
 • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Na uvedenom odkaze nájdete aj ďalšie odporúčania z Finančnej správy:

https://podpora.financnasprava.sk/931674-%C3%9A%C4%8Dtovanie-kurzov%C3%BDch-rozdielov

 

 

Potrebujete zaúčtovať vrátenie peňazí z registračnej pokladnice pri uznanej reklamácii? V programe pridáte storno dokladu rýchlo pomocou automatického vzoru účtovania.

V hotovosti sme nakúpili tovar, ku ktorému sme dostali doklad z registračnej pokladnice (ERP). Neskôr sme tovar reklamovali, predajca nám vrátil peniaze opäť v hotovosti.

 

 

Postup pri evidovaní účtovného prípadu:

 • Doklad o nákupe sme zaúčtovali v okruhu PD – Pokladničné doklady.
 • Opravný doklad zaevidujeme tiež v okruhu PD pomocou automatického vzoru účtovania PD – Storno nákupu v hotovosti.  

Postup účtovania dokladu si pozrite v krátkom videu:

Chcete si vytlačiť predkontačné lístky bankových výpisov za vybraný mesiac, ale vytlačia sa Vám všetky výpisy? Ukážeme Vám postup pre zobrazenie správnych údajov.

Nastavenie na bankovom účte

Cez menu Číselník – Bankové účty je potrebné pomocou tlačidla Oprav vstúpiť do konkretného bankového účtu. V dolnej časti skontrolujeme správnosť nastavenia a podsvietenie buniek číselného radu.

Tlač bankového výpisu za vybrané obdobie

V Evidencii účtovných dokladov klikneme na položku výpisu daného obdobia, ktoré chceme tlačiť. Následne pomocou voľby Tlač v spodnej lište prejdeme do výberu tlačovej zostavy. V Predmete tlače si vyberieme Bankové výpisy a v Názve zostavy Predkontačný lístok BV.

Trojstranným obchodom sa rozumie:

– obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri podnikateľské subjekty, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch. Predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru. Tovar je odoslaný alebo prepravený priamo od dodávateľa k 2. odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, bez toho, aby prechádzal tretím štátom.

– Osoby zúčastnené na trojstrannom obchode sa delia podľa svojej pozície na prvého odberateľa (zároveň druhého dodávateľa), druhého odberateľa a prvého dodávateľa.

Podmienky pre obchodovanie v rámci trojstranného obchodu sú uvedené v § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

 

Znázornenie trojstranného obchodu

 

Na prelome rokov sa stáva, že je potrebné zaúčtovať faktúry, ktorých dátumy vystavenia alebo prijatia zasahujú do nového roku, ale z pohľadu DPH patria ešte do starého roku. Pre tieto prípady je dôležité správne nastavenie dátumov v programe:

 • Dátumy prijatia/vyhotovenia sú rozhodujúce pre zobrazovanie dokladov v prehľade pohľadávok a záväzkov.
 • Dátum DVDP (dátum vzniku daňovej povinnosti) nie je rozhodujúci pre uplatnenie DPH. O tom, v ktorom období bude DPH uplatnená, určíme cez dátum DUD (dátum uplatnenia dane).
 • Dátum DUÚP (dátum uskutočnenia účtovného prípadu) musí byť nastavený zhodne s obdobím, do ktorého je doklad účtovaný. Dátum DUD aj DUÚP sa nachádza na doklade v záložke Evidencia DPH.

Príklady na princíp účtovania faktúr na prelome rokov v  účtovnom programe OMEGA:

a) DF s dátumom prijatia v roku 2019, z pohľadu DPH a účtovníctva rok 2018.

Dňa 15. 01. 2019 (pred podaním daňového priznania DPH) sme obdržali faktúru za internet od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., s dátumom vyhotovenia 13. 01. 2019 a s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30. 12. 2018.

 

 

DP k DPH za posledný štvrťrok (mesiac) minulého roka sme ešte nepodali, môžeme účtovať tento doklad do roku 2018. Dátumy nastavíme nasledovne:

Dátum vyhotovenia: 13. 1. 2019     Dátum DÚUP: 30. 12. 2018           Dátum DVDP: 30. 12. 2018

Dátum prijatia: 15. 1. 2019               Dátum DUD: 30. 12. 2018             Účtovné obdobie: December

 

b) DF s dátumom prijatia 2019, z pohľadu DPH rok 2019, náklad súvisí s 2018

Dňa 28. 01. 2019 sme obdržali faktúru za telekomunikačné služby (Internet) od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., s dátumom vyhotovenia 12. 01. 2019 a s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30. 12. 2018. V roku 2018 sme faktúru ešte nemali k dispozícií, ale máme s partnerom uzatvorenú zmluvu  s presne stanovenou cenou služby.Ak už je po lehote na podanie daňového priznania k DPH, budeme doklad z pohľadu DPH účtovať do roku 2019 a z pohľadu nákladu do roku 2018.

 

V roku 2018, môžeme vznik nákladu účtovať súvzťažne s účtom 326 – Nevyfakturované dodávky v okruhu interných dokladov (poznáme cenu na základe uzatvorenej zmluvy). V roku 2019 zaúčtujeme došlú faktúru.

Rok Typ dokladu MD D
2018 interný doklad 518 326
2019 došlá faktúra 321
  326
  343

 

V došlej faktúre nastavíme dátumy takto:

Dátum vyhotovenia: 12. 1. 2019        Dátum DUÚP: 28. 1. 2019           Dátum DVDP: 30. 12. 2018_

Dátum prijatia: 28. 1. 2019                  Dátum DUD: 28. 1. 2019              Účtovné obdobie: Január

Hodnota DPH bude uplatnená podľa dátumu DUD – Dátum uplatnenia dane, tzn. 28. 1. 2019.

Ak je dátum DUD rôzny od dátumu DVDP, zaklikneme v záložke Evidencia DPH voľbu Nemeniť DUD. V opačnom prípade by sa pri uzávierke DPH zmenil dátum DUD podľa DVDP.

 

 

c) Vystavenie OF s dátumom v roku 2019, z pohľadu DPH rok 2018

V module Fakturácia doklad zaevidujeme v roku 2018 s dátumom vyhotovenia faktúry už s rokom 2019 a do bunky dátum DVDP uvedieme dátum, ktorý súvisí s rokom 2018. Po zápise do Evidencie účtovných dokladov program správne nastaví všetky dátumy a DPH uplatní podľa dátumu DUD, ktorý je zhodný s dátumom DVDP.

V evidencií účtovných dokladov sa odoslaná faktúra zaeviduje nasledovne:

 

Účtovná jednotka obstarala traktorovú záhradnú kosačku formou finančného prenájmu (lízingu). Uvedený majetok je využívaný aj na osobnú potrebu, preto si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 80%.

Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

Text Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Obstarávacia cena (istina) 2 500,00 500,00 3 000,00
Lízingový úrok 375,00 75,00 450,00
1.zvýšená splátka (20%) 500,00 100,00 600,00
Poplatok za uzatvorenie LZ 20,00 4,00 24,00
Poplatok za prevod vlastníctva 33,00 6,60 39,60

Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

P. č. Dátum splatnosti Istina

bez DPH (474.001)

Lízingový úrok Základ DPH Sadzba DPH Suma DPH Na úhradu celkom

(474.002)

1. 19. 2. 2016 49,25 0 49,25 20 % 9,85 59,10
2. 19. 3. 2016 34,50 14,75 49,25 20 % 9,85 59,10
3. 19. 4. 2016 34,76 14,49 49,25 20 % 9,85 59,10
4. 19. 5. 2016 35,04 14,21 49,25 20 % 9,85 59,10
atď.

Všetky položky každej jednej splátky musíme rozúčtovať aj podľa pomeru využívania majetku na podnikanie a na osobnú potrebu (v príklade na 80% a 20 %).

Pre prehľadnejšiu evidenciu budeme preto používať účet 474.001 pre účtovanie postupného znižovania záväzku z istiny (obstarávacej ceny) a účet 474.002, pre evidovanie jednotlivých predpisov splátok a ich úhrad.

Postup účtovania:

 1. Zaúčtovanie 1. zvýšenej splátky

2. Zaúčtovanie spracovateľského poplatku za uzatvorenie LZ

3. Úhrada DF za 1. zvýšenú splátku

4. Úhrada spracovateľského poplatku

5. Zaúčtovanie obstarania automobilu

6. Zaradenie automobilu do používania

 

 7. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky

8. Zaúčtovanie 2. mesačnej splátky

Nakoľko účtovný rozpis splátky je viacriadkový (kvôli rozúčtovaniu položiek na 80% a 20%), odporúčame doklady na ďalšie mesačné splátky vytvoriť pomocou kópie. V dokladoch upravíme iba potrebné údaje a sumy podľa splátkového kalendára.

9. Úhrada 1. mesačnej splátky

Zhrnutie:

P. č. Doklad Text Suma Typ sumy Oddiel KV DPH Účtovanie
MD D
1. DF – 160001 Suma spolu 600,00 S X 474.002
1.zvýšená splátka – 80% 400,00 A B2 042.000  
DPH z 1. zvýšenej splátky – 80% 80,00 21A B2 343.020  
1.zvýšená splátka – 20% 100,00 KV B2 042.000  
DPH z 1. zvýšenej splátky – 20% 20,00 KV20 B2 548.999  
2. DF – 160002 Suma spolu 24,00 S X 379.000
Spracovateľský poplatok – 80% 16,00 A B2 042.000  
DPH zo spracovateľského popl. – 80% 3,20 21A B2 343.020  
Spracovateľský poplatok – 20% 4,00 KV B2 042.000  
DPH zo spracovateľského popl. – 20% 0,80 KV20 B2 548.999  
3. BV Úhrada 1. zvýšenej splátky (160001) 600,00 V X 474.002 221.400
4. BV Úhrada spracovateľského poplatku (160002) 24,00 V X 379.000 221.400
5. ID Obstaranie majetku (2500 + 33 – 500) 2 033,00 V X 042.000 474.001
6. ID Zaradenie majetku (2500 + 20 + 33) 2 553,00 V X 022.000 042.000
7. DF – 160003 1. mesačná splátka 59,10 S X 474.002
Istina – 80% 39,40 A B2 474.001  
DPH z istiny – 80% 7,88 21A B2 343.020  
Istina – 20% 9,85 KV B2 474.001  
DPH z istiny – 20% 1,97 KV20 B2 548.999  
8. DF – 160004 2. mesačná splátka 59,10 S X   474.002
Istina – 80% 27,60 A B2 474.001  
DPH z istiny – 80% 5,52 21A B2 343.020  
Istina – 20% 6,90 KV B2 474.001  
DPH z istiny – 20% 1,38 KV20 B2 548.999  
Úrok – 80% 11,80 A B2 562.000  
DPH z úroku – 80% 2,36 21A B2 343.020  
Úrok – 20%           2,95 KV B2 562.999  
  DPH z úroku – 20% 0,59 KV20 B2 562.999  
9. BV Úhrada 1. mesačnej splátky 59,10 V X 474.002 221.400

Obstarávaciu cenu zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobého majetku.

Od 1.1.2015 bol zrušený typ daňového odpisu lízing. Je potrebné použiť typ daňového odpisu rovnomerný alebo zrýchlený, v závislosti od odpisovej skupiny, do ktorej je majetok zaradený.

Na karte majetku, ktorý je využívaný na osobnú potrebu, je nutné zapnúť voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu a nastaviť percento. Po zapnutí tejto voľby sa krátenie daňového odpisu do daňových výdavkov vykoná prostredníctvom pripočítateľnej položky k základu dane v DP PO.

V praxi sa môžeme stretnúť so situáciou, kedy je potrebné vysporiadať vzájomne pohľadávku a záväzok voči dvom rôznym partnerom. Ide napr. o škody na poistenom majetku, kedy vzniká záväzok voči firme, ktorá opravuje poškodený majetok a zároveň pohľadávka voči poisťovni.
Ako postupovať v programe OMEGA pri uvedenej situácii si ukážeme na konkrétnom príklade.

Pri škodovej udalosti bol poškodený automobil, ktorý mala firma poistený. Na základe vzniku poistnej udalosti si firma uplatnila nárok na poistné plnenie a poisťovňa jej priznala náhradu škody.
Za opravu automobilu firma prijala došlú faktúru od partnera AAA, s.r.o. vo výške 1 800 EUR s DPH. Poisťovňa CCC, s.r.o. zaslala poistné plnenie vo výške 1 400 EUR priamo na účet firmy AAA, s.r.o., ktorá realizovala opravu.

1. Zaúčtovanie došlej faktúry od firmy AAA, s.r.o.

Na zaúčtovanie došlej faktúry vo výške 1 800 EUR s DPH odporúčame použiť automatické účtovanie      20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).

2. Zaúčtovanie pohľadávky voči poisťovni CCC, s.r.o.

Nárok na poistné plnenie vo výške 1 400 EUR zaevidujeme do okruhu ID – Interné doklady pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad ako pohľadávku voči poisťovni oproti výnosovému účtu. Pohľadávku odporúčame účtovať na samostatný analytický účet 378, ktorý si v účtovom rozvrhu nastavíme ako saldokontný.

3. Vysporiadanie záväzku a pohľadávky

Vzájomné vysporiadanie vzniknutého záväzku a pohľadávky zaúčtujeme prostredníctvom dvoch interných dokladov. Na ich zaúčtovanie odporúčame použiť automatické účtovanie Z ID – Zápočet a pomocný účet napr. 379.001, ktorý si v účtovom rozvrhu nastavíme ako nesaldokontný.

Prvý interný doklad – Vysporiadanie záväzku voči firme AAA, s.r.o.

Záväzok voči firme AAA, s.r.o. vysporiadame pomocou automatického účtovania Z ID – Zápočet v okruhu ID.

Do prvého riadku účtovného zápisu program automaticky doplní na stranu MD účet 321, protiúčet na stranu DAL, napr. 379.001 doplníme ručne.

Druhý interný doklad – Vysporiadanie pohľadávky voči poisťovni CCC, s.r.o.

Na vysporiadanie pohľadávky voči poisťovni opäť použijeme automatické účtovanie Z ID – Zápočet.

Do účtovného zápisu doplníme na stranu MD účet 379.001 a na stranu DAL účet 378.001.

Pod trojstranným obchodom rozumieme obchodovanie s tovarom v rámci krajín EÚ. Na jednoduchých príkladoch si ukážeme postup pre správne zaevidovanie dokladov v programe OMEGA. Slovenský platiteľ dane sa pritom bude nachádzať vždy v inej pozícií daného trojstranného obchodu.

1.Účtovanie slovenskej firmy v programe OMEGA z pozície odberateľa a zároveň 2. dodávateľa

V rámci trojstranného obchodu sme v pozícii 1. odberateľa a zároveň 2. dodávateľa. Prijali sme objednávku na tovar od českého partnera CZK (2. odberateľ). Tovar nemáme na sklade, tak ho objednáme od partnera HUF z Maďarska (1. dodávateľ), ktorý nám ho vyfakturuje. Tovar priamo českému partnerovi prepraví firma HUF.

a) Účtovanie z pozície odberateľa

Z Maďarska sme prijali faktúru za nadobudnutie tovaru (priamo dodaný partnerovi CZK). Ako 1. odberateľ zaúčtujeme faktúru od partnera HUF v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 77 zDF – EÚ tovar – 1. odberateľ (trojstr. obchod). Použijeme voľný základ dane a typ sumy 35 (suma sa zobrazí na riadku 35 Daňového priznania DPH).

b) Účtovanie z pozície 2. dodávateľa

Faktúru vystavenú partnerovi CZK zaúčtujeme v okruhu zOF v nulovej sadzbe DPH s typom sumy 36.  Na faktúre máme povinnosť uviesť text „Prenesenie  daňovej povinnosti“.

Nadobudnutie tovaru uvedieme na riadku 35 a dodanie tovaru na riadku 36 Daňového priznania DPH. Zároveň dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu uvedieme aj v Súhrnnom výkaze s IČ DPH českého partnera a kódom „1“, ktorý sa uvádza pri trojstrannom obchode.

2. Účtovanie slovenskej firmy (objednávateľa tovaru) v programe OMEGA z pozície 2. odberateľa

Slovenský platiteľ dane objednal prístroj od partnera HUF z Maďarska. Keďže požadovaný prístroj nemali k dispozícii, objednali ho od partnera CZK z Českej republiky. Faktúru za dodanie nám vystaví partner HUF (2. dodávateľ a zároveň 1. odberateľ).

Prijatú faktúru od partnera HUF zaevidujeme do okruhu zDF pomocou automatického účtovania 74 zDF – EÚ tovar – druhý odberateľ (trojstr. obchod). V rozpise DPH zadáme sumu do voľného základu dane, faktúra sa následne zaúčtuje so samozdanením.

Faktúra vstúpi na riadok 13 (základ dane) a na riadok 14 (hodnota DPH) DP DPH. Po splnení podmienok na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, si môžeme uplatniť nárok na odpočítanie dane v tom istom zdaňovacom období. Tým pádom sa hodnota DPH načíta aj na riadok 21 DP DPH. Faktúra zároveň vstúpi aj do časti B1 Kontrolného výkazu DPH.

3. Účtovanie slovenskej firmy v programe OMEGA z pozície 1. dodávateľa

Partner CZK z Čiech uzatvoril obchod na dodanie tovaru s maďarským platiteľom dane HUF (2. odberateľ). Firma CZK (2. dodávateľ a zároveň 1. odberateľ) objednaným tovarom nedisponuje, ale objedná ho od nás – slovenskej firmy (1. dodávateľ). Firme HUF dodáme tovar priamo do Maďarska a partnerovi CZK vystavíme za dodanie faktúru.

Za dodanie tovaru do Maďarska máme povinnosť vystaviť partnerovi CZK (ako objednávateľovi) odoslanú faktúru. Zaevidujeme ju pomocou automatického účtovania 50 zOF – Nový doklad v nulovej sadzbe DPH s typom sumy 16. Uvedená čiastka vstupuje na riadok 16 DP DPH (a zároveň 15). Hodnota sa vykáže aj v Súhrnnom výkaze DPH s IČ DPH partnera z Čiech. Tieto dodania sa v Súhrnnom výkaze vykazujú bez uvedenia kódu.

Firma v likvidácii

V prípade, že firma vstupuje do likvidácie, je potrebné uzavrieť účtovníctvo pred vstupom  do likvidácie a otvoriť firmu v novom roku.

Príklad – firma vstupuje do likvidácie k prvému dňu v mesiaci (vstup do likvidácie k 1.11.2016)

V programe Omega prostredníctvom menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia skrátime účtovné obdobie z pôvodne zadaného obdobia od Januára do Decembra na obdobie „Január až Október“. Následne vykonáme všetky uzávierkové operácie a závierku účtovníctva,  ako sa štandardne robia na konci účtovného obdobia, teda k 31.12.

Následne vykonáme všetky uzávierkové operácie a závierku účtovníctva, ako sa štandardne robia na konci účtovného obdobia, teda k 31. 12. a podáme mimoriadnu účtovnú závierku.

Po vykonaní všetkých uzávierkových operácií je potrebné urobiť prechod do ďalšieho roka, ktorý už bude rokom s nastaveným obdobím od Novembra 2016 do Októbra 2017. Tu je potrebné opäť skrátiť účtovné obdobie, aby sme účtovali v kalendárnom roku, to znamená, že v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zmeníme účtovné obdobie na „November až December“.

Ak by bola firma v likvidácii dlhšie ako jedno účtovné obdobie, na konci roka, teda k 31. 12. 2016 znovu uzavrieme účtovníctvo a vykonáme všetky uzávierky, závierku a prechod do ďalšieho roka. Ak obdobie likvidácie alebo konkurzu je dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka (ako už bolo vyššie spomenuté), ÚJ na účely určenia základu dane zostavuje priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka, ktorá je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu. V prípade, že likvidácia spoločnosti trvá viac kalendárnych rokov, tzn.  že neskončí do 31. 12. druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, potom pre daňové účely zostavuje k 31. 12. každého kalendárneho roku počas trvania likvidácie priebežnú účtovnú závierku pre potreby podania daňového priznania na daň z príjmov.

 

 

 

Ku dňu skončenia likvidácie (napríklad 31. 07. 2017) je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce dňom vstupu do likvidácie a končiace dňom skončenia likvidácie. K tomuto dátumu bude opäť potrebné skrátiť účtovné obdobie v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia a pri tlači Účtovnej závierky vybrať voľbu Mimoriadna. Po každom prechode si môžeme nahrať počiatočné stavy nákladov a výnosov, čo umožní vygenerovať mimoriadnu účtovné závierku a nie je teda nutné ručne súčtovať stavy za jednotlivé priebežné účtovné závierky.

Príklad – firma vstupuje do likvidácie v priebehu mesiaca (vstup do likvidácie k 5. 6. 2016)

Ak firma vstupuje do likvidácie počas mesiaca, napríklad k 5. 6. 2016, otvoriť účtovníctvo v období likvidácie môžeme dvomi spôsobmi:

 • Prostredníctvom menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia skrátime účtovné obdobie do „Mája“. Účtovné prípady za štyri júnové dni – s dátumom od 1. 6 do 4. 6. zaevidujeme ešte s dátumom 31. 5., aby patrili do mája. Následne vykonáme všetky uzávierkové operácie, závierku účtovníctva a prechod do ďalšieho roka. Všetky doklady s dátumom od 5. 6. budeme už potom účtovať v novom roku, s nastaveným obdobím od „Júna 2016  do Decembra 2016“.
 • Korektnejším riešením je skrátiť účtovné obdobie až do Júna, a všetky účtovné prípady týkajúce sa ešte obdobia pred likvidáciou, zaevidovať s reálnymi dátumami. V posledný deň vykonáme všetky uzávierkové operácie.

V programe Omega nie je možné mať dve prelínajúce sa účtovné obdobia. Aby bolo možné evidovať účtovné prípady týkajúce sa ešte obdobia jún (keď je firma už v likvidácii), je potrebné založiť novú firmu. Túto založíme prostredníctvom menu Firma – Nová s možnosťou Kópia z existujúcej firmy a účtovným obdobím začínajúcim od Júna.

Keďže ide o novú firmu, tak v prípade, že Váš aktuálny rozsah licencie je na jedno účtovníctvo, bude potrebné rozšíriť rozsah licencie o ďalšie účtovníctvo.  Rozšírenie je možné zrealizovať aj priamo cez Zónu pre klienta.

 

Viac informácií ohľadom procesu likvidácie je možné nájsť v usmernení z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky – Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou. (https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.09.19_UJ_likvidacia.pdf )

 

Vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

Ak máme viac nevysporiadaných dokladov, pri ktorých vznikli iba niekoľkocentové rozdiely medzi dokladom a jeho úhradou, môžeme na ich vysporiadanie využiť funkciu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.

Dňa 16.02.2017 sme prijali faktúru od spoločnosti Marstav, s.r.o. vo výške 150 EUR. Faktúru sme následne uhradili vo výške 149,90 EUR, čím vznikol nedoplatok vo výške 0,10 EUR.

Funkciu na vyrovnanie vzniknutého nedoplatku nájdeme cez menu EvidenciaÚčtovné doklady – záložka Funkcie. Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.

Následne sa zobrazí formulár, v ktorom určíme:

 • maximálnu výšku rozdielu, ktorý bude vyrovnaný,
 • doklady, ktoré majú byť vysporiadané (Všetko, Označené, Neoznačené),
 • okruh, evidenciučíselný rad generovaných dokladov,
 • účty pre zaúčtovanie vyrovnávaných rozdielov.

Po potvrdení tlačidlom OK program vysporiada všetky vybraté doklady a vytvorí interný doklad.

Z dôvodu správneho vypárovania dokladov v saldokonte sa vytvorí jeden interný doklad pre každého partnera.

 

 

 

Zahraničné poskytnuté preddavky v cudzej mene

 1. zahraničná došlá preddavková faktúra (zDPF)
 2. poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)
 3. zahraničná došlá vyúčtovacia faktúra s dodaním tovaru (zDF)
 4. zahraničný interný doklad – vysporiadanie preddavkovej faktúry a vyúčtovacej faktúry (zID)

PRÍKLAD: Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov za tovar bez daňového dokladu k prijatej platbe. Na základe zahraničnej došlej preddavkovej faktúry zo dňa 11.3.2014 od českého dodávateľa ABC, s.r.o. bol dňa 12.3.2014 uhradený preddavok z tuzemského bankového účtu vo výške 11 000 CZK. Zahraničná došlá faktúra prišla spolu s tovarom dňa 16.3.2014 v hodnote 11 000 CZK, v ktorej bol odpočítaný vopred poskytnutý preddavok.

1. Zaevidovanie zahraničnej došlej preddavkovej faktúry za tovar:

Zahraničnú došlú preddavkovú faktúru je potrebné v evidencií účtovných dokladov (EUD) zaevidovať do okruhu zDPF – (z) Došlé preddavkové faktúry pomocou automatického účtovania 78 – zDPF Nový doklad.

 TIP: Prepočet kurzom nemá vplyv na žiadnu účtovnú evidenciu. zDPF sa neúčtujú, len evidujú, preto sú v programe evidované s príznakom “Neúčtovať”.

2. Úhrada preddavkovej faktúry bankovým výpisom:

 Na úhradu zahraničnej došlej preddavkovej faktúry z tuzemského účtu v mene EUR odporúčame použiť automatické účtovanie z2 BV – Úhrada zDF, zOD.

 • Úhrada zahraničnej faktúry sa uskutočňuje z tuzemského bankového účtu a preto zostáva mena dokladu nezmenená – zostáva mena EUR a kurzy sa nedopĺňajú.

 • Po zadaní externého čísla uhrádzaného dokladu sa zobrazí okno Zadajte sumu úhrady. Na základe súm uvedených v bunkách Uhradiť pre menu CZK a pre menu EUR program vypočíta a doplní kurz následne sa doklad aj zaúčtuje na príslušné účty 314 a 221.

TIP: Sumu do bunky Uhradiť CZK doplní program automicatky podľa uhrádzaného dokladu. V bunke UHRADIŤ EUR je potrebné opraviť sumu, ktorá v skutočnosti odišla z Vášho účtu.

3. Zaúčtovanie konečnej vyúčtovacej faktúry:

Pre zaúčtovanie konečnej zahraničnej faktúry sa použije príslušné automatické účtovanie podľa charakteru faktúry, v našom príklade ide o faktúru z Českej republiky od platiteľa DPH, máme povinnosť vykonať samozdanenie, tak použijeme automatické účtovanie 72 – zDF EÚ tovar §11 -20 % DPH.  Kurz ECB sa určí podľa dátumu uskutočnenia účtovného prípadu (v našom prípade je totožný s dátumom prijatia faktúry) a kurz pre DPH sa určí podľa dátumu vzniku daňovej povinnosti (dátum vyhotovenia faktúry). V prípade, že máte stiahnutý kurzový lístok, program Vám kurzy doplní automaticky.

V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ v KV DPH do stĺpca č. 3 „Dátum dodania tovaru“ – dátum nadobudnutia tovaru. Dátum dodania tovaru sa určí z faktúry, ktorú má daňovník k dispozícií. Ak tento dátum na faktúre chýba, tak podľa usmernenia z FR SR sa za dátum dodania považuje deň vyhotovenia faktúry. V programe Omega, je potrebné tento dátum doplniť do záložky „Evidencia DPH“.

3. Vysporiadanie zahraničnej došlej faktúry a zahraničnej došlej preddavkovej faktúry:

Na účtovné vysporiadanie došlej faktúry v cudzej mene a došlej preddavkovej faktúry sa použije okruh zID(z) Interné doklady a automatické účtovanie Px zID – Úhrada faktúry preddavkom. Do bunky Kurz ECB sa zadáva kurz zo dňa úhrady preddavku, t.j. v našom prípade 25,925.

Ďalej je potrebné zadať do poľa Odpočítať dokladu interné číslo zDPF.

Do poľa Uhradiť doklad v ďalšom kroku sa zadá  interné číslo zDF. Kurzový rozdiel (zisk/stratu) k účtu 321 program dopočíta automaticky a pridá ďalší zápis aj so zaúčtovaním.

Vysporiadanie zDPF a zDF musí byť v dvoch riadkoch účtovných zápisov, aby program správne zobrazil údaje v prehľadoch saldokonta. V riadku k zaúčtovanému kurzovému rozdielu sa automaticky do poľa Uhradiť doklad doplní interné číslo zDF.

V prípade, že sú všetky doklady vyhotovené v mene EUR, môžete postupovať spôsobom ako pri tuzemských preddavkoch, tzn. do vyúčtovacej faktúry je možné doplniť do posledného riadku ručne typ sumy P – Preddavok a do odpočtu vybrať preddavkovú faktúru (v prípade, že bola iba úhrada bez preddavkovej faktúry tak do odpočtu je potrebné vybrať bankový výpis).

Príklad: Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov za tovar s daňovým dokladom k prijatej platbe.  

Daňová povinnosť nevzniká pri platbe vopred týkajúcej sa nadobudnutia tovaru v tuzemsku (t.j. samozdanenie) z iného členského štátu (slovenský podnikateľ ako kupujúci zaplatí preddavok na tovar zahraničnému dodávateľovi z iného členského štátu). Ak tovar nebude dodaný do 15 dní od poskytnutia platby, dodávateľ nie je povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe. Pri nadobudnutí tovaru sa deň vzniku daňovej povinnosti určuje výlučnej podľa § 20 Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH (t.j. §19 ods.4 zákona o DPH sa neuplatní).

V týchto prípadoch dodávateľ nemá povinnosť faktúru vystaviť. Ak faktúru napriek tomu obdržíte, faktúra k prijatej platbe sa nebude samozdaňovať, ale preddavok sa zaúčtuje cez V – Voľný základ.

V praxi sa môže stať, že Vám doklad k prijatej platbe príde. Vtedy je potrebné ho zaúčtovať len s typmi súm S – Suma spolu a V – Voľný základ, nemôžeme ho samozdaniť. V konečnej vyúčtovacej faktúre je potrebné sumy na posledných dvoch riadkoch zadať mínusom a spárovať s faktúrou k prijatej platbe.  Podrobnejšie účtovanie v tabuľke:

 

Postupnosť krokov pri preddavkoch za služby

Nakoľko vysporiadanie služieb bez daňového dokladu je rovnaké ako pri tovare (prvý príklad), budeme sa v ďalšom príklade venovať vysporiadaniu preddavkov u služieb, u ktorých vzniká povinnosť vystavenia a teda aj zaúčtovania daňového dokladu k prijatej platbe, ak k realizácií služby nedošlo do 15 dní od prijatia platby.

 

Daňová povinnosť vzniká aj prijatím platby pred skutočným dodaním služby, ak službu dodáva zahraničná osoba registrovaná ako platiteľ dane v členskom štáte EÚ a povinnosť platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2 – 4  zákona o DPH má prijímateľ služby. To znamená, že už faktúrou k prijatej platbe vzniká pre prijímateľa služby povinnosť samozdanenia – napríklad za účtovné a právne služby, ktoré si objednal u iného platiteľa DPH z iného členského štátu.

Príklad:   Slovenský platiteľ dane si objednal účtovné služby u poľského partnera, ktorý je registrovaný platiteľ dane v inom členskom  štáte s prideleným poľským IČ DPH. Zahraničná preddavková faktúra zo dňa 8.3.2014, vystavená na sumu 1300 PLN. Úhrada prebehla 10.3.2014 z devízového bankového účtu. Vzhľadom k tomu, že k realizácií služby nedošlo do 15 dní od prijatia platby, partner Miglo, S.A. vystavil faktúru k prijatej platbe s dátumom vystavenia 24.3.2014. Dátum vzniku daňovej povinnosti vzniká dňom prijatia platby, t.j. 10.3.2014 (resp. dňom, kedy poľský platiteľ prijal preddavok – nakoľko platba zvyčajne trvá 2 – 3 dni). Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy bola vystavená konečná vyúčtovacia faktúra na sumu 1300 PLN, z ktorej bol odpočítaný predchádzajúci vyfakturovaný preddavok.

1. Preddavková faktúra sa neúčtuje, len sa zaeviduje do okruhu zDPF – dátum prijatia 8.3.2014, 1300 PLN

 

2. Následne sa táto preddavková faktúra uhradí z devízového bankového účtu (v mene PLN)

 

3. Nakoľko daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby, dodávateľ vystavil zahraničnú došlú faktúru – faktúru k prijatej platbe a už touto faktúrou vzniká pre prijímateľa povinnosť samozdanenia.

4. Vysporiadanie zahraničnej preddavkovej faktúry a faktúry k prijatej platbe je potrebné vykonať cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom. Kurz na internom doklade musí byť rovnaký ako bol v deň úhrady, t.j. 4,3262. Do poľa Odpočítať z dokladu je potrebné vybrať zahraničnú preddavkovú faktúru a do poľa Uhradiť doklad na riadku 2 potiahneme faktúru k prijatej platbe.

5. Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy bola vystavená aj konečná vyúčtovacia faktúra, faktúra sa účtuje v okruhu zDF, pomocou automatického účtovania 73 zDF – EÚ služba – §69. 

Po zaúčtovaní 6. riadkov je potrebné sa nastaviť na 7. riadok  v účtových zápisoch a znovu spustiť automatické účtovanie 73. Všetky údaje ostávajú, len sumu spolu v rozpise prepíšeme na -1 300 PLN, na r. 8 účet prepíšeme na 314.200 a do poľa Odpočítať z dokladu doplníme zDF k prijatej platbe.

 

6. Po zaúčtovaní všetkých dokladov si musíme cez saldokonto zistiť kurzový rozdiel, ktorý vzniká na účte 314.200.

7. Následne vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtujeme cez zahraničný interný doklad ručne bez automatického účtovania s dátumom 9.8.2013, typom sumy X, účtovaním 314.200/663.000 a do poľa Odpočítať z dokladu spárujeme so zahraničnou došlou faktúrou k prijatej platbe.  Sumu je potrebné napísať do bunky Tuzemská mena (Suma tuz.).

8. Po zaúčtovaní kurzového rozdielu znovu skontrolujeme saldokonto na účte 314.200, či je tento účet správne vysporiadaný. Ak je stĺpec „Rozdiel“ prázdny, preddavky sme vysporiadali správne.

 

 

 

Vysporiadanie zahraničných prijatých preddavkov v cudzej mene

POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR

 1. zahraničná odoslaná preddavková faktúra (zOPF)
 2.  prijatá platba na bankový účet (BV)
 3. zahraničná odoslaná vyúčtovacia faktúra s dodaním tovaru (zOF)
 4. zahraničný interný doklad – vysporiadanie preddavkovej faktúry a vyúčtovacej faktúry (zID)

 

PRIKLAD: Vysporiadanie zahraničných prijatých preddavkov za tovar bez daňového dokladu k prijatej platbe. 

Dňa 11.4.2014 ste vystavili zahraničnú preddavkovú faktúru za tovar partnerovi Leko, s.r.o (identifikovaný pre daň v ČR) do Českej republiky v mene CZK na sumu 11 000 CZK.  Túto preddavkovú faktúru Vám partner uhradil na tuzemský bankový účet dňa 12.04.2014 v plnej výške 11 000 CZK.  Nakoniec ste vystavili firme Leko, s.r.o. konečnú vyúčtovaciu faktúru na tovar, ktorá prišla spolu s tovarom 14.4.2014 v hodnote 11 000 CZK, v ktorej bol odpočítaný vopred prijatý preddavok.

1. Vystavenie a zaevidovanie odoslanej preddavkovej faktúry za tovar

Zahraničnú odoslanú preddavkovú faktúru je potrebné vystaviť vo fakturácií cez menu Fakturácia – Odoslané preddavkové faktúry a následne po uloží potvrdiť, aby sa zOPF zaevidovala aj do EUD (Evidencia účtovných dokladov).

zOPF sa neúčtujú, len evidujú, preto sú v programe evidované s príznakom „Neúčtovať“. Prepočet kurzom v zOPF nemá vplyv na účtovníctvo.

2. Inkaso zahraničnej preddavkovej faktúry na tuzemský bankový účet

 Na inkaso zahraničnej odoslanej preddavkovej faktúry na tuzemský účet v mene EUR odporúčame použiť automatické účtovanie z1 BV – Inkaso zOF, zDD

 • Inkaso zahraničnej preddavkovej faktúry sa uskutočňuje na tuzemský bankový účet a preto zostáva mena dokladu nezmenená – zostáva mena EUR a kurzy sa nedopĺňajú.
 • Po zadaní interného čísla dokladu sa zobrazí okno Zadajte sumu úhrady. Na základe súm uvedených v bunkách Uhradiť pre menu CZK a pre menu EUR program vypočíta a doplní kurz následne sa doklad aj zaúčtuje na príslušné účty 324 a 221.

Sumu do bunky Uhradiť CZK doplní program automaticky podľa uhrádzaného dokladu. V bunke UHRADIŤ EUR je potrebné opraviť sumu, ktorá v skutočnosti prišla na Váš účet.

 

3. Vystavenie a zaúčtovanie konečnej vyúčtovacej faktúry

Konečnú vyúčtovaciu faktúru je potrebné vystaviť v menu Fakturácia – Odoslané faktúry. Faktúru je možné vyhotoviť ako kópiu z preddavkovej faktúry z dôvodu správneho prenesenia všetkých položiek a čísla účtu pre zaúčtovanie do EUD. Vo vyúčtovacej faktúre by položky mali mať nastavený výnosový účet, sadzbu DPH a typ sumy pre správne zaradenie dokladu do Daňového priznania DPH a Súhrnného výkazu.

 

Do záložky „Prijaté preddavky“ je potrebné doplniť zahraničnú odoslanú preddavkovú faktúru pomocou tlačidla „Pridaj z účtovníctva“, aby na faktúre bola uvedená sumu odpočítaného preddavku a na tlačovej zostave faktúry bolo správna suma k úhrade.

V evidencii účtovných dokladov bude po uložení z Fakturácie vyzerať účtovanie v konečnej faktúre nasledovne:

4. Vysporiadanie zahraničnej odoslanej faktúry a zahraničnej odoslanej preddavkovej faktúry

 

Na účtovné vysporiadanie odoslanej faktúry v cudzej mene a odoslanej preddavkovej faktúry použijeme okruh zID(z) Interné doklady a automatické účtovanie Px zID – Úhrada faktúry preddavkom. Do bunky Kurz ECB sa zadáva kurz zo dňa úhrady, t.j. v našom prípade 25,925.

Ďalej je potrebné zadať do poľa Odpočítať dokladu interné číslo zOPF.

 

Do poľa Uhradiť doklad v ďalšom kroku sa zadá  interné číslo zOF. Kurzový rozdiel k 311 (zisk/stratu) program dopočíta automaticky a pridá ďalší zápis aj so zaúčtovaním.

Vysporiadanie zOPF a zOF musí byť v dvoch riadkoch účtovných zápisov, aby program správne zobrazil údaje v prehľadoch saldokonta. V riadku k zaúčtovanému kurzovému rozdielu sa automaticky do poľa Uhradiť doklad doplní interné číslo zOF.

V prípade, že sú všetky doklady vyhotovené v mene EUR, môžete postupovať spôsobom ako pri tuzemských preddavkoch, tzn. do vyúčtovacej faktúry je možné doplniť do posledného riadku ručne typ sumy P – Preddavok a do odpočtu vybrať preddavkovú faktúru (v prípade, že bola iba úhrada bez preddavkovej faktúry tak do odpočtu vybrať bankový výpis).

Príklad: Vysporiadanie zahraničných prijatých preddavkov za tovar s daňovým dokladom k prijatej platbe.

Daňová povinnosť prijatím platby na dodanie tovaru do iného členského štátu platiteľovi dane nevzniká. Dodanie tovaru do iného členského štátu osobe, ktoré je v tomto členskom štáte identifikovaná pre daň je oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH. Deň prijatia platby sa nepovažuje za deň dodania tovaru do iného členského štátu (daňová povinnosť vzniká v súlade s § 19 ods. 8 zákona o DPH). Ak tovar nebude odoslaný do 15 dní od prijatia platby, dodávateľ nie je povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe, nakoľko sa na základe novely zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, v súlade s §72 ods.1 písm. e a f) povinnosť vystaviť faktúru na prijatie platby pred dodaním tovaru  zrušila a to s účinnosťou od 01.01.2013.  V tomto prípade nemusíte vystavovať faktúru k prijatej platbe, preddavky je potrebné zúčtovať v konečnej vyúčtovacej faktúre pomocou zahraničného interného dokladu. Ak by ste ju aj napriek tomu vystaviť chceli, faktúru by ste vyhotovili s typom sumy V – Voľný základ.  Do daňového priznania DPH, prípadne do Súhrnného výkazu bude vchádzať doklad vystavený až na základe dodania tovaru, nie prijatím platby. V každom prípade v praxi je možné nájsť aj výnimky týkajúce sa vystavenia daňového dokladu k prijatej platbe, ktoré nie je možné úplne zovšeobecniť (napr. dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou,  dodanie tovaru osobe, ktoré nie je v členskom štáte identifikovaná pre daň atď ) a je potrebné si povinnosť vystavenia daňového dokladu overiť podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

POZOR:  Pre tretie krajiny (krajiny mimo EÚ) ostáva povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platbe aj naďalej – podľa §72 ods.1 písm. c) a g) zákona o DPH, nakoľko zmena od 01.01.2013 sa týka len dodania tovaru do štátov EÚ (podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH).

Pri dodaní  tovaru do iného členského štátu platiteľovi dane nevzniká daňová povinnosť pri platbe vopred.  Ak by ste ju aj napriek tomu vystaviť chceli, faktúru je potrebné vystaviť s typmi súm S – Suma spolu a V – Voľný základ a v konečnej vyúčtovacej faktúre je potrebné daňový doklad k prijatej platbe odpočítať, preto sú v tejto faktúre pridané dva riadky s typmi súm S – Suma spolu a V – voľný základ s mínusovými sumami a účet 324.200 má v bunke Odpočítať z dokladu vybratý daňový doklad k prijatej platbe. Podrobnejšie účtovanie v tabuľke:

POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA SLUŽBY:

Daňová povinnosť vzniká prijatím platby pred skutočným dodaním služby, ak službu dodáva zahraničná osoba registrovaná ako platiteľ dane v členskom štáte EÚ a povinnosť platiť daň v tuzemsku podľa §69 ods. 2 -4  zákona o DPH má prijímateľ služby. To znamená, že ak služba nie je realizovaná do 15 dní od prijatia platby, dodávateľ je povinný vystaviť faktúru k prijatej platbe a tá vchádza do Daňového priznania DPH a Súhrnného výkazu – napríklad faktúra za účtovné a právne služby.

Príklad:   Od slovenského podnikateľa, zdaniteľnej osoby v tuzemsku, si objednala právne služby poľská firma Soft, a.s., registrovaná ako platiteľ dane v inom členskom štáte s prideleným IČ DPH. Na základe vystavenej preddavkovej faktúry zo dňa 8.3.2014, vystavená na sumu 1300 PLN prebehla aj úhrada, ktorá bola pripísaná na bankový účet 10.3.2014. Vzhľadom na zmluvnú dohodu bude služba realizovaná až v nasledujúcom mesiaci, tzn. že slovenskému podnikateľovi vzniká povinnosť vystaviť do 15 dní od prijatia preddavku faktúru k prijatej platbe. Partnerovi Soft, a.s. slovenský podnikateľ vystavil faktúru k prijatej platbe s dátumom vystavenia 24.3.2014. Dátum vzniku daňovej povinnosti vzniká dňom prijatia platby, t.j. 10.3.2014. Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy bola vystavená konečná vyúčtovacia faktúra na sumu 1300 PLN, z ktorej bol odpočítaný predchádzajúci vyfakturovaný preddavok.

Nakoľko vysporiadanie služieb bez daňového dokladu je rovnaké ako pri tovare (prvý príklad), budeme sa v ďalšom príklade venovať vysporiadaniu preddavkov u služieb, u ktorých vzniká povinnosť vystavenia a teda aj zaúčtovania daňového dokladu k prijatej platbe, ak k realizácií služby nedošlo do 15 dní od prijatia platby.

 1. Vystavenie preddavkovej faktúry v module Fakturácia a jej následné zaevidovanie do EUD. Preddavkovú faktúru vystavíme na partnera Soft, a.s. s dátumom 8.3.2014, 1300 PLN, Sadzba DPH – nulová, typ sumy Osv (dodanie služieb § 15 ods.1 (§ 69 ods.3), do súhrnného výkazu a účet zvolíme 602. Keďže sa preddavkové faktúry neúčtujú, po zaevidovaní do EUD bude mať preddavková faktúra príznak „Neúčtovať“ a bude bez účtovných zápisov.

2. Následne Vám odberateľ uhradil preddavkovú faktúru na bankový účet s kurzom 4,3263.

3. Nakoľko daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby,  je potrebné partnerovi Soft, a.s. vystaviť zahraničnú odoslanú faktúru – faktúru k prijatej platbe. Tento doklad bude vchádzať do Súhrnného výkazu. Faktúru vystavíme s dátumom 24.03.2014 a dátum daňovej povinnosti bude 10.03.2014

 

Po zaevidovaní dokladu do EUD bude účtovanie daňového dokladu k prijatej platbe vyzerať nasledovne:

4. Vysporiadanie zahraničnej preddavkovej faktúry a faktúry k prijatej platbe je potrebné vykonať cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom. Kurz na internom doklade musí byť rovnaký ako bol v deň úhrady, t.j. 4,3263.  Do poľa Odpočítať z dokladu je potrebné vybrať zahraničnú preddavkovú faktúru a do poľa Uhradiť doklad na riadku 2 vyberieme faktúru k prijatej platbe.

5. Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy je potrebné vystaviť aj konečnú vyúčtovaciu faktúru a zaevidovať do EUD. Konečnú faktúru je možné vystaviť kópiou z preddavkovej faktúry, aby sa preniesli všetky položky aj zaúčtovanie. Do  vyfakturovaných preddavkov je potrebné pridať faktúru k prijatej platbe.

 

Do evidencie účtovných dokladov sa faktúra dostane s nasledovným zaúčtovaním: 

 

6. Po zaúčtovaní všetkých dokladov si musíme cez saldokonto zistiť kurzový rozdiel, ktorý vzniká na účte 324.200.

7. Následne vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtujeme cez zahraničný interný doklad ručne bez automatického účtovania s dátumom 9.8.2013, typom sumy X, účtovaním 563.000/324.200 a do poľa Odpočítať z dokladu potiahneme zahraničnú odoslanú faktúru k prijatej platbe.  Sumu je potrebné napísať iba do bunky Tuzemská mena (Suma tuz.).

8. Po zaúčtovaní kurzového rozdielu znovu skontrolujeme saldokonto na účte 314.200, či je tento účet správne vysporiadaný. Ak je stĺpec „Rozdiel“ prázdny, preddavky sme vysporiadali správne.

   Zhrnutie v tabuľke:

1.       Evidovanie predpisu platieb v roku 2018

V programe OMEGA môžeme zaúčtovať predpisy platieb za energie do okruhu došlých faktúr alebo interných dokladov. Na zaevidovanie týchto preddavkových platieb odporúčame vytvoriť novú evidenciu, resp. číselný rad.

Do tejto evidencie (číselného radu) budeme účtovať predpisy platieb za energie na základe „Dohody o platbách“ za elektrickú energiu, plyn, atď.

Na zaúčtovanie použijeme v konkrétnych okruhoch automatické účtovanie:

 • došlé faktúry: 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH),
 • interné doklady: ID2 ID – Doklad s DPH (vstup) – odpočítanie dane

V okruhu Došlých faktúr (DF), číselnom rade DF-E zaevidujeme splátku za mesiac 05/2018 na základe dohody o platbách elektrickej energie od Stredoslovenskej energetiky, a. s.:

 

 • dátum dodania 01. 05. 2018,
 • dátum splatnosti 15. 05. 2018,
 • suma spolu: 432 €,
 • číslo faktúry: 133200500838,
 • variabilný symbol: 7223369500

Splátku za ďalšie obdobia vieme zaúčtovať aj pomocou kópie z už existujúcej zaúčtovanej splátky.

a) Zaúčtovanie predpisu platby

Na účely Kontrolného výkazu DPH je dôležité správne vyplniť bunku „Číslo dokladu KV DPH“. Hodnotu doplníme z dokladu „Dohoda o platbách“ od dodávateľa energií – „Poradové číslo faktúry“.

b) Úhrada zálohovej platby

2.     Evidovanie vyúčtovania energií za rok 2018

V januári 2019 nám bolo zaslané vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018. V prípade preplatku budeme evidovať dobropis, v prípade nedoplatku ťarchopis.

a) Došlý dobropis (PREPLATOK) – doklad o oprave základu dane

V januári príslušného roka dostaneme celoročné vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie. Ak budeme mať spotrebovanú elektrickú energiu menšiu ako zaplatené zálohy, obdržíme došlý dobropis (preplatok), ktorý zaúčtujeme pomocou automatického účtovania 29 DD – Zníženie ceny § 53 ods. 1 (dobropis).

Za fakturačné obdobie roku 2018 sme obdržali dobropis od Stredoslovenskej energetiky, a. s. dňa 13. 01. 2019. Dobropis bol vyhotovený 12. 01. 2019 s dátumom dodania 12. 01. 2019.

 

 • Suma preplatku 600 € (500 € + 100 €),
 • Variabilný symbol: 7223369031,
 • Poradové číslo faktúry: 9160545638,
 • Poradové číslo pôvodnej faktúry: 133200500838.

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane (došlý dobropis), je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave  základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, opraví sa odpočítaná daň v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo týchto 30 dní (§ 53 ods. 1 zákona o DPH).

b)  Úhrada došlého dobropisu

Ak nám preplatok na energiách vrátia na bankový účet, úhradu (resp. inkaso) došlého dobropisu zaúčtujeme cez okruh BV (Bankové výpisy) pomocou automatického účtovania 1 PD/BV – Inkaso OF, DD.

c) Došlý ťarchopis (NEDOPLATOK)

Ak je vyúčtovanie elektrickej energie za príslušný rok vyššie ako zaplatené zálohy, obdržíme došlý ťarchopis (nedoplatok), ktorý zaúčtujeme do okruhu došlých faktúr. Ide tiež o opravný doklad, ktorý zaevidujeme nasledovne:

 • Okruh: Došlé faktúry (DF),
 • Automatické účtovanie: 22 DF – Zvýšenie ceny § 53 ods.2 (ťarchopis),
 • Daňové priznanie DPH: riadok 28,
 • Kontrolný výkaz DPH: oddiel C2,
 • Dátum vzniku daňovej povinnosti (DVDP): dátum prijatia došlého ťarchopisu

V záložke Evidencia DPH je opäť potrebné doplniť aj „Číslo pôvodného dokladu“. Ak by sa tento údaj na došlom ťarchopise nenachádzal, bunka „Číslo pôvodného dokladu“ sa nevyplní, resp. vyplní sa hodnota „0“. V KV DPH bude v stĺpci číslo 3 „Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry“ uvedená „0“.

Zádržné predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty kontraktu, ktoré odberateľ zadrží až do ukončenia diela pre prípadné chyby alebo po dobu záručnej doby.

V praxi sa zádržné využíva najmä ako určitá forma garancie. Odberateľ zadrží dohodnutú čiastku z fakturácie po dobu napr. záručnej lehoty na produkt, dielo, výrobok alebo službu. Zmluvne môže byť dohodnuté, že túto čiastku uvoľní po predložení bankovej garancie. Takisto môže nastať prípad, že odberateľ časť zádržného uhradí po kompletnom dodaní diela a zvyšnú časť uhradí až po skončení záručnej doby, čo môže byť aj niekoľko rokov, a po splnení zmluvne dohodnutých podmienok.

Zádržné odberateľ nemusí vrátiť v prípade, že dodávateľ neodstráni vyskytnuté nedostatky a odberateľ zverí opravu tretej osobe. V tomto prípade môže na úhradu za opravy vykonané treťou osobou použiť zádržné.

Z účtovného hľadiska odberateľ uhradí vyfakturovaný záväzok, ale v sume zníženej o dohodnuté zádržné. Tým, že odberateľ neuhradí celú sumu faktúry, záväzok zostáva „nevyrovnaný“. Sumu, o ktorú záväzok nie je vyrovnaný (to je suma zádržného), sa odporúča preúčtovať na iný analytický účet 321 alebo iný záväzkový účet, napr. 325. Z dôvodu, že táto suma môže byť u odberateľa „zadržaná“ aj po dobu niekoľkých rokov, pôjde o dlhodobý záväzok.

Rovnako sa k zádržnému správame aj z pohľadu dodávateľa, ktorý účtuje o pohľadávke.

 Príklad:

 1. Zaúčtovanie došlej faktúry v celkovej sume vrátane zádržného s rozúčtovaním na základ a DPH.

2. V ten istý deň interným dokladom preúčtujete sumu zádržného z účtu 321 na iný analytický účet 321, prípadne na iný záväzkový účet, napríklad 325 s previazaním na faktúru – takto sa faktúra akoby čiastočne uhradí. V knihe záväzkov bude teda k úhrade už len zvyšná časť faktúry a zádržné bude zaúčtované na inom záväzkovom účet.

Aby ste interný doklad so zaúčtovaným zádržným a novou splatnosťou videli aj v prehľade záväzkov, odporúčame vykonať preúčtovanie zádržného cez dva interné doklady tak, ako to vidieť na nasledujúcich obrázkoch. Ako protiúčet môžete použiť napr. účet 395 – Vnútorné zúčtovanie.

TIP: Na evidovanie zádržného v okruhu interných dokladov si môžete vytvoriť samostatnú novú evidenciu, prípadne číselný rad.

ODPORÚČANIE: V prípade, ak chcete zádržné sledovať aj saldokontne (cez zostavy saldokonta), nastavte si príslušný účet v účtovom rozvrhu ako saldokontný. V príklade je to účet 325.100. 

TIP: Ak si potrebujete vytlačiť v prehľade záväzkov aj interné doklady, na ktoré ste si zádržné preúčtovali, je potrebné v zostave Prehľad záväzkov zapnúť voľbu aj okruh (z)ID.

V praxi je bežné, že podnikatelia si objednávajú tovar z tretích krajín. V prípade dovozu do tuzemska prostredníctvom špedičnej spoločnosti (napr. DHL), táto spoločnosť zaplatí colný dlh priamo colnému úradu (na základe podpísanej zmluvy o colnom zastúpení). Za danú službu si následne fakturuje poplatok. Podnikateľ od spoločnosti DHL obdrží  potvrdenie o úhrade colného dlhu ako aj samotný potvrdený colný doklad (JCD).

V programe OMEGA odporúčame nasledovný spôsob účtovania:

Firma DHL nám poslala potvrdenie o úhrade colného dlhu (colný dlh bol na účet colnice uhradený 9. 3. 2017). Dňa 11. 3. 2017 sme obdržali aj potvrdený colný doklad.

 • – Celková suma faktúry od DHL: 113,64 Eur,
 • – poplatok za spracovanie: 12 Eur s DPH,
 • – colný dlh – Clo: 12, 89 Eur
 •  – DPH: 88,75 Eur

 

1. Zaúčtujeme faktúru v okruhu DF – automatické účtovanie 20 DF – nový doklad s rozpisom DPH.

V rozpise DPH zadáme do 20% DPH sumu spracovateľského poplatku 12 Eur s DPH a do hodnoty Neobsahuje DPH zadáme colný dlh vo výške 101,64 Eur (12,89 Eur + 88,75 Eur).

Odpočet DPH vo výške 2 Eur si môžeme uplatniť v zdaňovacom období marec 2017.  Faktúru zároveň uvedieme v časti B2 kontrolného výkazu.

 2. Zaúčtujeme colný dlh v okruhu CD – automatické účtovanie 30 CD – Nový doklad.

3. Zaevidujeme ID – automatické účtovanie ID – Nový doklad, ktorým uhradíme colný dlh.

Vyrubená DPH z JCD vstupuje do daňového priznania DPH až po zaplatení. Pri uzávierke DPH program skontroluje, či je k dokladu priradená úhrada. Na základe úhrady následne program preúčtuje neuplatnenú DPH na uplatnenú.

 

Do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2017 (t. j. do 25. 04.2017) boli splnené podmienky pre odpočet DPH (colný dlh bol uhradený a zároveň máme k dispozícií  potvrdené JCD colným orgánom).

Odpočet DPH si uplatnime v zdaňovacom období marec v hodnote 88,75 Eur a bude vstupovať na riadky 21 a zároveň 25 daňového priznania DPH. V Kontrolnom výkaze DPH sa colné doklady neuvádzajú.

4. Zaúčtovaním BV alebo PD uhradíme celú faktúru od spoločnosti DHL.

Sklad (22)

Túto voľbu si sprístupníme cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia –  v záložke Sklad (od verzie 13.50. si záložku Sklad zobrazíme aj cez menu Sklad – Nastavenia skladov). Tu nájdeme všetky potrebné voľby pre nastavenia limitov zásob na sklade i nastavenie upozornenia pri predaji pod skladovú cenu.

Kontrola, inventúra a uzávierka skladu

Postup na vykonanie kontroly skladu, inventúry a uzávierky skladu, ktorý využijeme na konci roka ale aj v priebehu účtovného roka:

 1. Kontrola záporných stavov
  • Odstránenie záporných stavov na skladových kartách
  • Prepočet zostatkov na sklade po odstránení mínusových stavov
 2. Inventúra skladu
  • Kontrola evidenčného stavu
  • Fyzická inventúra skladu
  • Zaevidovanie zistených mánk a prebytkov
 3. Uzávierka skladu
 4. Kontrola stavu na sklade s účtovníctvom

Kontrola záporných stavov

Program umožňuje ísť v skladovej evidencii do mínusu (zaevidovať výdaj väčšieho množstva, ako je zostatok na karte). Uvedená funkčnosť závisí od nastavenia databázy v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad.

Mínusové evidenčné zostatky by sme však mali využívať len v prípade nutnosti a s ohľadom na možné nezrovnalosti v hodnotách skladu a evidencií objednávok.

Mínusové stavy na skladových kartách je potrebné odstrániť. V opačnom prípade program nedovolí vykonať uzávierku skladu a zároveň budú skladové ceny na pohyboch nesprávne.

 

 

Programová kontrola nám zobrazí zoznam skladových kariet, na ktorých vznikol mínusový zostatok. V menu Firma – Kontrola zvolíme tlačidlo Nová kontrola. V zobrazenom okne pomocou voľby Možnosti v ľavom dolnom rohu, klikneme na Vyber všetko. Následne môžeme zrušením krížika vypnúť kontrolu na Účtovníctvo a fakturáciu, aby kontrola na sklad prebehla rýchlejšie. Potvrdením tlačidla Spusti kontrolu sa spustí programová kontrola. Po jej dokončení sa zobrazí zoznam chýb, ktoré súvisia so skladom. Chyby – skladové karty s mínusovými zostatkami, budú označené červeným štvorčekom (ako vážne chyby) s popisom: Na uvedenej skladovej karte bol po uvedenom dátume záporný stav.

Odstránenie záporných stavov na skladových kartách

Dvojklikom na záznam v kontrole sa zobrazia pohyby danej skladovej karty. Podfarbený bude prvý pohyb, ktorým sa karta dostala do mínusu.

V týchto zobrazených pohyboch, podľa potreby, môžeme:

 • meniť množstvá na kartách,
 • danú skladovú kartu z pohybu vymazať,
 • opraviť čas na príjemke, ak bola zaevidovaná v rovnaký deň ako výdajka. Príjemku je potrebné zaevidovať časovo skôr ako výdajku.

Mínusový stav na skladových kartách je nutné odstrániť aj keď vznikol na starších pohyboch. Nestačí, že konečný stav na karte je kladné číslo. Program kontroluje dátum a čas zaevidovania pohybov (príjemky, výdajky).

 

 

V zozname pohybov danej skladovej karty v záložke Upresni zapneme príjemky aj výdajky. Zrušíme prípadné dátumové ohraničenie zobrazenia pohybov, či ďalšie filtre. Pohyby usporiadame chronologicky podľa dátumu a zároveň podľa čas vystavenia.

Priamo cez menu Sklad – Pohyby na sklade je možné vykonať aj tieto úpravy:

 • zaevidovať chýbajúce pohyby,
 • vymazať duplicitne zaevidované pohyby.

Zoznam skladových kariet môžeme vytlačiť pomocou klávesovej skratky CTRL+E, alebo klikom pravého tlačidla myši na ktorýkoľvek riadok v zozname a výberom voľby Export do Excelu.

 

 

Po vykonaní uvedených úprav, ktorými sme odstránili mínusové zostatky na kartách, spustíme novú kontrolu. Zoznam chýb sa zaktualizuje.

Prepočet zostatkov na sklade po odstránení mínusových stavov

Po odstránení mínusových stavov je nutné vykonať Prepočet zostatkov na skladových kartách. Funkciu spustíme v menu Sklad – Skladové karty – záložku Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočítaj zostatky.

V ďalšom kroku je potrebné vybrať, na ktorých kartách sa prepočet uskutoční (všetkých, zobrazených alebo označených). Prepočet zostatkov zaktualizuje zostatky na kartách a aj skladové ceny na pohyboch.

Prepočet zostatkov sa uskutoční len na pohyboch, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou skladu. V prípade, že je potrebné prepočítať všetky pohyby na vybraných skladových kartách, pred spustením prepočtu zrušíme uzávierky skladu.

 

 

Pre možnosť vrátenia sa k pôvodným údajom, odporúčame pred zrušením uzávierok skladu a spustením prepočtu zostatkov, vytvoriť archív firmy cez menu Firma – Archivuj.

Inventúra skladu

Inventúra skladu predstavuje:

 • kontrolu evidenčného stavu,
 • fyzickú inventúru skladu,
 • porovnanie stavu zisteného fyzickou inventúrou s evidenčným stavom,
 • zaevidovanie zistených mánk a prebytkov (úpravu evidenčného stavu).

Kontrola evidenčného stavu

Pred vykonaním fyzickej inventúry skladu odporúčame skontrolovať evidenčný stav na sklade.

Cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač je možné vytlačiť tlačové zostavy:

 • Sklad – Stav na sklade,
 • Inventúry – Inventúrny súpis,
 • Manažérske funkcie – Obratová súpiska – Rekapitulácia pohybov na sklade.

V týchto zostavách porovnáme zostatok v eurách. Ak je rovnaký, môžeme vytlačiť zostavu Podklad k inventúre, a to cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač, kde v Predmete tlače rozklikneme Inventúry. Túto zostavu použijeme na evidovanie fyzicky zisteného stavu pri inventúre skladu.

Fyzická inventúra skladu

Fyzickú inventúru skladových zásob odporúčame vykonať minimálne jeden krát ročne, a to ku poslednému dňu účtovného roka. Ako podklad pre vykonanie tejto inventúry slúži zostava Podklad k Inventúre.

Zostavu s takýmto nastavením použijeme ak:

 • Zoznam bude obsahovať skladové karty zvoleného skladu s evidovaným zostatkom k zadanému dátumu, teda ku dňu, ku ktorému vykonávame fyzickú inventúru zásob.
 • V stĺpci Evidované množstvo bude zobrazený zostatok, ktorý je evidovaný na skladovej karte v programe ( v menu Sklad – Skladové karty v stĺpci Množstvo).
 • Stĺpec Skutočné množstvo slúži na zapisovanie hodnoty, ktoré bolo zistené fyzickou inventúrou na sklade, t. j. množstvo, v akom bola položka ku dňu inventúry fyzicky na danom sklade.
 • Porovnaním údajov v uvedených dvoch stĺpcoch zistíme rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom. Do stĺpca Rozdiel uvedieme hodnotu so znamienkami ,,+“, ak ide o prebytok (evidované množstvo < skutočné množstvo), prípadne ,,- “ ak ide o manko (evidované množstvo > skutočné množstvo). Tieto rozdiely je potrebné následne zaevidovať do programu a upraviť tak evidované množstvo.

Zaevidovanie zistených mánk a prebytkov

Zistené inventúrne rozdiely zaevidujeme ako manko alebo prebytok pri inventúre. Program umožňuje dva spôsoby úpravy evidenčného stavu zásob na základe inventúry: 

Spôsob č.1 odporúčame v prípade, že osoby poverené na vykonanie inventúry môžu mať informáciu o evidovanom množstve inventarizovaných položiek.

 • Zostavu Podklad k inventúre vytlačíme aj s evidovaným množstvom a prípadné rozdiely (prebytky, manká) na nej vyčíslime. V menu Sklad – Pohyby na sklade ručne vytvoríme príslušné pohyby.
 • V prípade, že skutočný stav zásob je vyšší ako evidovaný, vytvoríme príjemku s typom príjmu Prebytok pri inventúre. Tu zaevidujeme len položky, na ktorých bol zistený prebytok.
 • Ak bol inventúrou zistený skutočný stav zásob nižší ako evidovaný, vytvoríme výdajku s typom výdaja Manko pri inventúre. Tu zaevidujeme len položky, na ktorých bolo zistené manko.

Spôsob č.2 odporúčame vtedy, keď osoby poverené na vykonanie inventúry nemôžu mať informáciu o evidovanom množstve inventarizovaných položiek.

 • Zostavu Podklad k inventúre vytlačíme bez evidenčného množstva a zapíšeme do nej len hodnoty fyzicky zisteného množstva jednotlivých položiek.
 • V menu Sklad – Pohyby na sklade vytvoríme príjemku s typom príjmu Výsledok inventúry. Tu zaevidujeme všetky skladové karty, ktoré sa ku dňu inventúry fyzicky na sklade nachádzali a doplníme skutočné množstvo zistené fyzickou inventúrou.
 • Po uložení tejto príjemky zostane stav na sklade ešte stále nezmenený. Príjemku je teda môžeme opraviť, či doplniť. Následne je potrebné v menu Sklad – Pohyby na sklade v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Generovanie mánk a prebytkov z inventúry.

Program pomocou uvedenej funkcie porovná evidenčné stavy zásob so skutočným stavom zaevidovaným v pohybe Výsledok inventúry a v prípade zistených rozdielov automaticky vygeneruje príjemku Prebytok pri inventúre a výdajku Manko pri inventúre, čím sa upraví evidenčný stav zásob.

Zostavu Inventúrny súpis skladu odporúčame vytlačiť (Inventúry – Inventúrny súpis) k dátumu zaevidovania inventúrnych rozdielov. Na zostave budú vyčíslené tieto rozdiely pri konkrétnych položkách.

 

Uzávierka skladu

Po vykonaní inventúry skladu a následnom zaevidovaní zistených rozdielov, môžeme spustiť uzávierku skladu. Uzávierkou sa uzavrú všetky pohyby na sklade za vybrané obdobie. Pri vytváraní uzávierky je možné zároveň nastaviť automatické zaúčtovanie týchto pohybov do evidencie účtovných dokladov. Pohyby sa zaúčtujú cez interný doklad.

Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové pohyby do uzatvoreného obdobia. V prípade potreby je možné uzávierku zrušiť, a po vykonaní potrebných úprav, opakovane vytvoriť.

 

Podmienky pre správne vykonanie uzávierky skladu:

 • Na skladových kartách odstránime mínusové stavy.
 • Pre automatické zaúčtovanie pohybov na skladových kartách navolíme príslušné účty.
 • Ak bola vytvorená účtovná uzávierka (Firma – Uzávierka – Účtovníctva), program nemôže zaúčtovať do uzatvoreného obdobia nový interný doklad, a uzávierka skladu nebude vykonaná.
 • Počas vykonávania uzávierky skladu ostatní užívatelia nemôžu evidovať doklady v sklade.

Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – skladu, pomocou voľby Pridaj.

V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť tieto údaje:

 • Uzávierka ku dňu: dopĺňa sa dátum, ku ktorému sa uzatvára sklad.
 • Sklad: zo zoznamu vyberieme sklad, ktorý uzatvárame. Uzávierku je nutné vytvoriť pre každý sklad samostatne.
 • Zaúčtovanie pohybov skladu: zapnutím tejto voľby sa sprístupnia bunky Zaúčtovať od, Interné číslo, Spôsob zaúčtovania, atď.

Túto voľbu odporúčame zapnúť v tom prípade, ak je účtované o pohyboch na sklade spôsobom A.

 

Po zapnutí voľby podľa potreby zadáme dátum, od ktorého má byť zaúčtovanie pohybov vykonané, zvoliť číselný rad, do ktorého bude zapísaný interný doklad a spôsob zaúčtovania, podľa ktorého program zaúčtuje jednotlivé pohyby. Po stlačení tlačidla Ok program vygeneruje interný doklad so zaúčtovaním skladu. Pre lepšiu prehľadnosť môžeme pre interné doklady so zaúčtovaním pohybov skladu vytvoriť samostatný číselný rad, napríklad IDs. (Firma – Nastavenie – Účtovanie dokladov)

V prípade, že účtujeme sklad spôsobom B, voľbu na zaúčtovanie pohybov skladu nezapíname. Program uzatvorí len pohyby na sklade, ale interný doklad generovať nebude.

Účtovanie skladu spôsobom A: obstaranie zásob sa účtuje na účet skladu a až úbytok sa účtuje do nákladov. Účtovanie skladu spôsobom B: obstaranie zásob sa účtuje priamo do nákladov, a na konci roka sa podľa výsledku inventúry preúčtuje stav zásob z nákladov na účet skladu.

Odporúčania:

 • Uzávierku skladu je možné vykonávať podľa potreby: denne, týždenne, mesačne, atď. Odporúčame však vykonávať uzávierku skladu aspoň raz za mesiac, napríklad ku poslednému dňu príslušného mesiaca.
 • Vytvorenú uzávierku je možné v prípade potreby kedykoľvek zrušiť. Uzávierka sa zo zoznamu uzávierok neodstráni, dostane príznak fialového štvorčeka. Zrušením uzávierky sa automaticky vymaže aj interný doklad z evidencie účtovných dokladov so zaúčtovaním pohybov skladu.

Kontrola stavu na sklade s účtovníctvom

Po vykonaní uzávierky skladu so zaúčtovaním pohybov odporúčame porovnať evidenčný stav na sklade so zostatkom na účtoch zásob k rovnakému obdobiu.

Na porovnávanie sú vhodné zostavy:

 • Stav na sklade (Sklad – Skladové karty – Tlač – Stav na sklade), a
 • Hlavná kniha – zostatok na účtoch 112,132 (Prehľady – Hlavná kniha).

V zostave Stav na sklade odporúčame zadávať kritériá pre zobrazenie skladových kariet po jednotlivých skladoch (ak je pre každý sklad použitá iná analytika účtov zásob) v skladových cenách.

V Hlavnej knihe porovnávame konečný zostatok za jednotlivé analytiky účtov 112,132.

V prípade potreby podrobnejšej kontroly odporúčame vykonať uzávierku skladu so zaúčtovaním, pričom v časti Spôsob zaúčtovania zvolíme voľbu Po dokladoch. Po vytvorení uzávierky skladu a zaúčtovaní pohybov odporúčame skontrolovať:

 • Obratovú súpisku (Tlač – Manažérske zostavy – Obratová súpiska – Obratová súpiska po dokladoch),
 • Interný doklad so zaúčtovaním uzávierky skladu v Knihe analytickej evidencie za príslušné účty zásob (prípadne obstarania.

 

V prípade refundácie cez dodací list je potrebné zadať položky do dodacieho listu mínusovým množstvom. Bloček na registračnej pokladnici sa vtedy vytlačí ako refundácia (mínusom) a vygeneruje sa príjemka s typom pohybu Príjem refundácie z pokladnice.

TIP: Nový dodací list (pre tlač refundácie) je možné vytvoriť ako kópiu z pôvodného. Ponechať treba len refundované položky a upraviť na nich množstvo na mínusovú hodnotu, ostatné položky vymažeme pomocou tlačidla Vymaž.

V menu Sklad – Skladové karty, si zobrazíme (pomocou filtrov) skladové karty, ktorých sa požadovaná zmena má dotknúť. V záložke Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie… – zvolíme Editovanie cien na kartách. Vyberieme cenovú úroveň (program ponúkne zoznam kódov cenových úrovní s typom výpočtu Fixná predajná cena), ktorú potrebujeme zmeniť a zvolíme OK. Zobrazí sa editovateľná tabuľka, kde budeme môcť zmeniť predajné ceny pre vybrané skladové karty.

 

Podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty môže zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, odpočítať daň týkajúcu sa majetku, služieb a zásob, ktorý nadobudla predtým, ako sa stala platiteľom. Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň v rozsahu, v akom majetok alebo zásoby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Firma sa dňa 18.01.2018 stáva platiteľom DPH. Pre uplatnenie DPH zo zásob, čiže z tovarov na sklade je potrebné v programe OMEGA realizovať nasledujúce kroky:

 

Krok 1: Na začiatok je potrebné archivovať databázu.

Krok 2: Vytvoríme uzávierku skladu cez menu Firma – Uzávierka – Skladu, k dátumu registrácie platiteľa DPH. V našom príklade vytvoríme uzávierku Hlavného skladu k 17.01.2018.

Krok 3: V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme voľbu Firma je platiteľom DPH (mesačný alebo štvrťročný).

Krok 4: Vytlačíme zostavu Stav na sklade, cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač, k dátumu 17.01.2018, za konkrétny sklad v Skladových cenách. Podľa stavu zásob vypočítame výšku DPH, o ktorú môžeme znížiť hodnotu tovarov na sklade.

 

Krok 5: Hromadne zmeníme na existujúcich skladových kartách sadzbu DPH (na vyššiu alebo nižšiu), a to cez menu Sklad – Skladové karty – Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách.

Ak skladové karty, ktorým meníme sadzbu DPH, majú nastavenú fixnú predajnú cenu, program automaticky ponúkne prepočet predajných cien. Je potrebné vybrať, ktorú cenu chceme prepočítať.

 

Krok 6:  Prepočet predajných cien je možné spustiť aj neskôr cez menu Sklad – Skladové karty, záložka Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočet predajných cien. Na obrázku uvedené nastavenie zachová pôvodnú fixnú cenu ako cenu s DPH a o príslušnú sadzbu DPH poníži základ, teda vypočíta cenu bez DPH.

Krok 7:  Následne bude potrebné ponížiť o sumu DPH tovar na sklade – upraviť skladové ceny zásob.

 • cez menu Sklad – Pohyby na sklade vyhotovíme píjemku s typom príjmu Úprava ceny, v našom prípade k dátumu 01.2018,
 • v záložke Nastavenie odporúčame vypnúť voľbu Zahrnúť do automatického zaúčtovania skladu z dôvodu, že odpočet DPH budeme účtovať samostatne cez Interný doklad.

 • do príjemky pridáme položky cez tlačidlo Pridaj položku, kliknutím na ikonu s Lupou sa dostaneme do zoznamu Skladových kariet, a potom cez tlačidlo Možnosti zvolíme Vybrať zobrazené karty.

Zobrazí sa tabuľka, v ktorej nás budú zaujímať stĺpce NC bez DPHMnožstvo, nakoľko tieto dva stĺpce budeme prepisovať:

 • do stĺpca NC bez DPH (nákupná cena) zadáme hodnotu DPH, vypočítanú zo skladovej ceny, o ktorú potrebujeme znížiť cenu zásob. Keďže znižujeme skladovú cenu, hodnotu budeme zadávať mínusom.
 •   stĺpci Množstvo zadáme požadované množstvo tovaru, z akého budeme uplatňovať DPH.

Priemerná cena tovaru je 13,71 Eur, čo pre nás predstavuje hodnotu 120%. Budeme ju znižovať o 20%, čo je hodnota 2,285 Eur. Do stĺpca NC bez DPH doplníme sumu v Eur mínusom – 2,285.

 

Znížiť skladovú cenu – Uplatniť DPH je možné iba zo zásob, ku ktorým máme daňové doklady s vyčíslenou DPH.

 

 

Krok 8: Následne je potrebné cez Sklad – Skladové karty záložku Funkcie – Ďalšie funkcie spustiť voľbu Prepočítaj zostatky na všetkých kartách.

Po uvedených úpravách odporúčame opäť vytlačiť zostavu Stav na sklade v skladových cenách k dátumu zmeny neplatiteľa DPH na platiteľa a skontrolovať, či je hodnota skladu správne ponížená o uplatňovanú DPH.

 

Krok 9: Na záver cez menu Sklad – Sklady, cez Oprav na konkrétnom sklade, v záložke Prednastavenie  skladových kariet zmeníme sadzbu DPH na konkrétnom sklade, aby sa tento údaj automaticky dopĺňal do novovytvorených skladových kariet.

Krok 10: V menu Evidencia – Účtovné doklady zaúčtujeme interným dokladom hodnotu uplatnenej DPH zo zásob. Okruh ID, vzor automatického účtovania ID – Nový doklad, k dátumu 18.01.2018, kde je potrebné zmeniť typ sumy na 29 (Odpočet dane pri registrácii §55).

V menu Sklad – Skladové karty – v záložke Funkcie – tlačidlo Zobrazené karty… – Hromadná zmena údajov na kartách. Tu môžete zmeniť základné nastavenia skladových kariet, ako napr.: účty pre automatické zaúčtovanie, údaje pre hlásenie Intrastat, merné jednotky, zľavy, tiež tu môžete nastaviť alebo zrušiť nastavenie neaktívnej karty. Zmeny sa vždy budú týkať len zobrazených skladových kariet, tj. tých, ktoré ste si pred spustením funkcie vyfiltrovali.

Veľmi užitočnou je aj funkcia Hromadná zmena predajných cien, pomocou ktorej je možné hromadne meniť na zobrazených kartách fixné predajné ceny alebo marže (na všetkých cenách, alebo len na vybraných), prípadne pridať novú cenu, alebo niektorú zrušiť.

Pozor: Po vykonaní takýchto hromadných funkcií nie je v programe možnosť kroku späť. Pôvodný stav je možné dosiahnúť iba obnovou dát z archívu. Preto vždy pred vykonaním hromadných zmien odporúčame urobiť aktuálny archív (v menu Firma – Archivuj…).

Ak potrebujeme na viacerých skladových kartách naraz doplniť, zmeniť, prípadne aj odstrániť niektoré údaje, môžeme použiť funkciu Hromadná zmena údajov na kartách.

Program OMEGA umožňuje hromadne zmeniť:

Základné údaje – zmena spôsobu zaúčtovania, colných a daňových údajov a iné zmeny.

Merné jednotky – zmena odvodených jednotiek a merných jednotiek  pre jednotkovú cenu.

Predajné ceny – úprava ceny, marže, vymazanie a pridanie novej ceny.

Zľavy – pridanie, zmena a zmazanie zliav na karte.

Intrastat – zmeny súvisiace s výkazom Intrastat.

Pred hromadnou zmenou odporúčame urobiť aktuálny archív cez menu Firma – Archivuj. Úpravy na skladových kartách a pohyboch nie je možné vrátiť späť, len obnovením archívu.

Hromadnú zmenu údajov na skladových kartách zrealizujeme v menu Sklad – Skladové karty – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie.

Na príklade si ukážeme pridanie novej predajnej ceny na skladové karty. Obdobným spôsobom postupujeme aj pri ostatných hromadných funkciách.

1. V menu Funkcie – Ďalšie funkcie označíme voľbu Predajné ceny – Pridanie predajnej ceny.

2. Vyberieme si skladskladové karty, na ktoré chceme doplniť predajnú cenu. Hromadné funkcie môžeme spustiť na všetkých skladoch, prípadne len na konkrétnom. Zároveň vieme zmenu zrealizovať len na Označených, Neoznačených, Zobrazených, alebo Všetkých skladových kartách vybraného skladu.

Ak chceme spustiť hromadnú funkciu len na vybraných skladových kartách, je potrebné označiť ich ešte pred spustením danej funkcie.

Po zadaní kódu ceny, program automaticky vyplní pole Názov a Typ výpočtu. Polia Mena a Kurz sa sprístupnia iba vtedy, ak zvolíme typ ceny Fixná v cudzej mene. Do bunky Predajná cena vpíšeme konkrétnu sumu, len ak vyberieme typ ceny Fixná predajná cena alebo Fixná cena v cudzej mene.

3. Hromadnú funkciu spustíme potvrdením tlačidla OK.

Po vykonaní hromadnej funkcie program OMEGA informuje, na koľkých skladových kartách bola daná zmena vykonaná.

Princíp hromadných zmien môžeme použiť aj v pohyboch na sklade. Nájdeme ich v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie.

Import skladových kariet

Potrebujete si preniesť do programu OMEGA zoznam skladových kariet, prípadne nový cenník z Excelu? Vyžite funkciu importu skladových kariet:

V menu Sklad – Skladové karty potvrdíme voľbu Import z Excelu

Cez ikonu lupy načítame súbor, ktorý musí byť vo formáte XLS alebo XSLX

Na základe porovnávacích kritérií program zistí, či importujeme existujúcu skladovú kartu (údaje na karte sa pri importe akualizujú podľa importného súboru) alebo novú kartu (importom sa vytvorí nová skladová karta).

Kód skladu sa porovnáva automaticky, preto sa v porovnávacích kritériách nenachádza.

Štruktúra importného súboru
 • Povinný údaj je Názov karty. Ak máme založených viac skladov, doplníme do importu s Excelom aj Kód skladu.
 • Hlavičku uvedieme v 1. riadku Excelu, pričom poradie stĺpcov je ľubovoľné. Tvoria ju názvy údajov, ktoré chceme importovať, napr. Názov karty, Kód skladu, Číslo karty, Sadzba DPH, a iné. Presnú štruktúru hlavičky zobrazíme stlačením F1 v programe OMEGA.

 • Ak chcete importovať čísla začínajúce nulami, odporúčame v Exceli zmeniť formát bunky pre daný stĺpec na Text. V opačnom prípade sa importom prenesie číslo tak ako ho vidíme v Exceli, tzn. bez núl.
IMPORT CENNÍKA

Cenníky skladových kariet môžeme do programu importovať súčasne so skladovými kartami alebo samostatne. Ak importujeme len cenník, importný súbor musí obsahovať minimálne tieto stĺpce:

 • Názov karty,
 • Cena kód,
 • Cena bez DPH.

Pokiaľ máme skladové karty s rovnakým Názvom na viacerých skladoch, tak do importného súboru musíme doplniť ďalší údaj, a to Kód skladu.

Importovať môžeme len fixné predajné ceny v mene EUR. Ceny uvádzame bez DPH, program pri importe zabezpečí prepočet na cenu s DPH podľa nastavenej sadzby DPH na skladovej karte. Ak importný súbor obsahuje cenovú úroveň, ktorá v programe nie je, cena sa nenaimportuje.

Importovať môžeme aj viac cien v rôznych cenových úrovniach. V tom prípade ceny odlíšime zadaním čísla k názvu v hlavičke.  Hlavička bude vyzerať nasledovne:

Kód ceny a aj Cena bez DPH v hlavičke, ktorá jej prislúcha, musia mať rovnaké číslo. V našom prípade Cena1 bez DPH súvisí s Cena1 Kód.

V programe máme veľkoobchodnú cenovú úroveň s kódom VO a maloobchodnú cenu s kódom MO. V oboch prípadoch ide o fixné ceny. Potrebujeme aktualizovať cenník, zmenili sa obidve ceny. Ako postupovať?

1. Importný súbor v Exceli vyzerá nasledovne:

2. Cez menu Sklad – Skladové karty potvrdíme voľbu Import. Nastavíme cestu k súboru, porovnávacie kritéria a potvrdíme cez voľbu Ok.

Po spustení importu prebehne kontrola údajov. Výsledkom kontroly môžu byť upozornenia na duplicitné položky v importnom súbore aj v programe OMEGA, chýbajúce povinné údaje, neexistujúce cenové úrovne a podobne. Chyby sa zapíšu priamo do súboru, ktorý sme importovali. V ňom môžeme upraviť nesprávne údaje a opäť ho naimportovať.

Požiadavky pre správny import skladových kariet a predajných cien:

Názov stĺpca Rozsah/počet znakov Formát
Názov karty 255 text
Číslo karty 20 text
PLU celé číslo
EAN 20 text
JKPOV 12 text
Merná jednotka  5 text
Hmotn. MJ desatinné číslo
Objem MJ desatinné číslo
Recyklačný koeficient desatinné číslo
Typ karty Jednoduchá karta
Karta s výrobnými číslami
Karta so šaržami
text
Cudzí názov 255 text
Voľná položka 255 text
Záručná doba celé číslo
Záručná doba typ Deň
Týždeň
Mesiac
Rok
text
Sadzba DPH Nižšia
Vyššia
Nulová
Neobsahuje
text
Množstvo Min desatinné číslo
Množstvo Max desatinné číslo
Množstvo bežne vydávané desatinné číslo
Číslo colného sadzobníka 10 text
STN 12 text
DIN 12 text
BN 12 text
Poznámka neobmedzený počet znakov text
Tovarová skupina celé číslo
MJ pre jednotkovú cenu 5 text
Kód skladu 5 text
Cena1 Kód desatinné číslo
Cena1 bez DPH desatinné číslo

 

 

Import z excelu – šablona

 

 

 

V menu Sklad – Skladové karty – v záložke Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie… program ponúka viaceré užitočné funkcie, ktoré možno vykonať na všetkých, zobrazených alebo označených kartách. Jednou z nich je aj Prepočítaj zostatky. Na základe pohybov na sklade sa prepočíta aktuálny zostatok (množstvo), priemerná cena a zrekonštruuje FIFO front na zvolených kartách.

TIP: Prepočet zostatkov odporúčame spustiť napr. po výpadku elektrického prúdu, oprave či vymazaní pohybov na sklade, čo mohlo spôsobiť, že zobrazený stav na kartách nezodpovedá skutočnosti.

Mínusové stavy na sklade sú najčastejšou príčinou, prečo program nedovolí vytvoriť uzávierku skladu prípadne zobrazuje nesprávnu skladovú cenu.

Zoznam skladových kariet s mínusovým zostatkom nám pomôže vyhľadať programová kontrola, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola. Mínusové stavy predstavujú závažné, t. j. červené chyby.

Pre zobrazenie podrobného popisu chyby a spôsobu opravy odporúčame zapnúť voľbu Podrobnosti o chybe cez záložku Info v hornej časti formulára.

Mínusový stav skladových kariet sa kontroluje na všetkých pohyboch danej karty nielen k poslednému pohybu. Nestačí, že konečný zostatok na skladovej karte je kladné číslo. Preto musíme odstrániť mínusové stavy aj na starších pohyboch.

 

Dvojklikom na chybu v kontrole sa zobrazia pohyby danej skladovej karty. Podsvietený bude prvý pohyb, ktorým sa skladová karta dostala do mínusu. Hodnota v stĺpci „Zostatok“ bude záporná.

Pre odstránenie mínusových stavov vykonáme cez menu Sklad – Pohyby na sklade nasledovné úpravy:

 • na danej výdajke opravíme dátum, resp. čas tak, aby chronologicky nasledovala až po príjemke,
 • dohráme chýbajúce pohyby,
 • vymažeme duplicitne zaevidované pohyby,
 • zmeníme množstvá na pohyboch, ak zistíme, že nie sú správne zadané.

Následne prepočítame zostatky na týchto skladových kartách pomocou funkcie Prepočítaj zostatky. Spustíme ju cez menu Sklad – Skladové karty – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie.

Prepočet zostatkov prebehne len na pohyboch, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou skladu. Preto, ak potrebujeme prepočítať všetky pohyby, tak najskôr zrušíme uzávierky skladu. Pred zrušením uzávierok skladu a spustením prepočtu zostatkov odporúčame vytvoriť aktuálnych archív cez menu Firma – Archivuj.

 

 

Po vykonaní uvedených úprav spustíme programovú kontrolu znovu, aby sme skontrolovali odstránenie mínusových stavov na skladových kartách.

Práca v sklade pomocou mobilného skladníka

Mobilný skladník je ručná dátová čítačka so snímačom čiarových kódov, ktorá umožňuje rýchle a presné vykonávanie skladových operácií. Pomocou aplikácie sa prenášajú medzi touto čítačkou a programom OMEGA príjmy a výdaje na sklad, pomôže aj pri evidovaní inventúry skladu, vytváraní medziskladových prevodov a vybavovaní objednávok.

Program Omega spolupracuje s aplikáciami Mobilný skladníkMobilné doklady (MODO) od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA spol.s. r.o.

Prepojenie je možné iba v prípade, ak je zapnutá voľba Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad plus). Mobilný skladník je dostupný len s platným Balíkom podpory.

Na začiatku program OMEGA prenesie do čítačky:

 • zoznam skladov,
 • zoznam skladových kariet,
 • číselník partnerov a
 • došlé objednávky

Prenos údajov vykonávame prostredníctvom menu Sklad – Mobilný skladník. V zobrazenom formulári zvolíme možnosť Export skladových kariet, partnerov, skladov a objednávok.

Program prenesie uvedené číselníky do čítačky, kde pomocou aplikácie ,,Mobilný skladník“ alebo ,,Mobilné doklady“ môžeme s nimi pracovať. Prostredníctvom aplikácie vieme vytvárať príjmy a výdaje. V čítačke tak budeme mať k dispozícii kompletné skladové hospodárstvo aj s číselníkom partnerov.

Do mobilného skladníka sa prenášajú iba skladové karty, ktoré majú definovaný EAN. Pri vytváraní príjmov na sklad sa pre jednotlivé skladové karty použije posledná nákupná cena. Pri výdajkách sa použije fixná predajná cena, ktorá musí byť nastavená ako predvolená. Pri pohybe Prevod na iný sklad a pri pohybe Inventúra sa používa skladová cena. Ak tieto ceny neexistujú, cena bude po importe nulová a musíme ju upraviť ručne.

Vytvorené skladové pohyby následne prenesieme do programu OMEGA, cez menu Sklad – Import pohybov na sklade.

Objednávkový systém pomocou mobilného skladníka

Po importovaní výdajov do programu OMEGA, mobilný skladník zabezpečí prepojenie so zodpovedajúcou objednávkou. Zároveň po spustení prepočtu objednávok zabezpečí ,,uprednostnenie“ vybavenosti danej objednávky

Z programu OMEGA sa exportujú tiež došlé objednávky, na základe ktorých mobilný skladník vytvorí výdaj podľa objednávky. Na základe tohto pohybu program nevydá viac kusov, ako je evidovaných v objednávke.

Od aktuálnej verzie 21.00 program OMEGA prenáša do výdajky predajnú cenu z konkrétnej objednávky, nie len fixnú predajnú cenu.

Mobilný skladník neprenáša vybavenérezignované objednávky. Z čiastočne vybavených objednávok sa prenášajú iba karty, ktoré nie sú vybavené

 

 


				

Kontrola mínusových stavov na sklade

Mínusové stavy na sklade sú najčastejšou príčinou, prečo program nedovolí vytvoriť uzávierku skladu prípadne zobrazuje nesprávnu skladovú cenu.

Zoznam skladových kariet s mínusovým zostatkom nám pomôže vyhľadať programová kontrola, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola. Mínusové stavy predstavujú závažné, t. j. červené chyby.

Pre zobrazenie podrobného popisu chyby a spôsobu opravy odporúčame zapnúť voľbu Podrobnosti o chybe cez záložku Info v hornej časti formulára.

Mínusový stav skladových kariet sa kontroluje na všetkých pohyboch danej karty nielen k poslednému pohybu. Nestačí, že konečný zostatok na skladovej karte je kladné číslo. Preto musíme odstrániť mínusové stavy aj na starších pohyboch.

 

Dvojklikom na chybu v kontrole sa zobrazia pohyby danej skladovej karty. Podsvietený bude prvý pohyb, ktorým sa skladová karta dostala do mínusu. Hodnota v stĺpci „Zostatok“ bude záporná.

Pre odstránenie mínusových stavov vykonáme cez menu Sklad – Pohyby na sklade nasledovné úpravy:

 • na danej výdajke opravíme dátum, resp. čas tak, aby chronologicky nasledovala až po príjemke,
 • dohráme chýbajúce pohyby,
 • vymažeme duplicitne zaevidované pohyby,
 • zmeníme množstvá na pohyboch, ak zistíme, že nie sú správne zadané.

Následne prepočítame zostatky na týchto skladových kartách pomocou funkcie Prepočítaj zostatky. Spustíme ju cez menu Sklad – Skladové karty – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie.

 

Prepočet zostatkov prebehne len na pohyboch, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou skladu. Preto, ak potrebujeme prepočítať všetky pohyby, tak najskôr zrušíme uzávierky skladu. Pred zrušením uzávierok skladu a spustením prepočtu zostatkov odporúčame vytvoriť aktuálnych archív cez menu Firma – Archivuj.

 

Po vykonaní uvedených úprav spustíme programovú kontrolu znovu, aby sme skontrolovali odstránenie mínusových stavov na skladových kartách.

 

 

 

 

K základnej mernej jednotke na skladovej karte môžeme nastaviť aj tzv. odvodenú mernú jednotku (ďalej len OMJ). Ak chceme vyskladniť skladovú kartu v rôznych množstvách, napr. v kusoch aj v baleniach, môžeme použiť práve OMJ.

V programe OMEGA sú dva spôsoby, ako si OMJ nastaviť:

1. Na skladovej karte v záložke Iné – uvedieme názov pre OMJ, v našom prípade bal (balenie) a koľko kusov tvorí jedno balenie (napr. 10 ks).

2. V menu Číselník – Ostatné číselníky – Merné jednotky, kde si otvoríme cez Oprav základnú mernú jednotku, ku ktorej nastavíme OMJ.

Takto vytvorenú OMJ vieme načítať do skladových kariet cez záložku Iné – voľba Z číselníka MJ.

Pri vystavovaní dokladu z fakturácie (napr. faktúra, dodací list) alebo pohybu zo skladu (príjemka, výdajka) sa môžeme rozhodnúť pre základnú alebo odvodenú mernú jednotku.

Pre tlač zostáv Stav na sklade, Podklad k inventúre a Inventúrny súpis si vieme nastaviť tlač aj v odvodenej mernej jednotke.

Následne napr. v zostave Stav na sklade vidíme zostatok v základnej aj odvodenej mernej jednotke.

Skontrolujte, či máte vo formulári Tlač zostavy…  zapnutú voľbu 9. Automaticky číslovať por. číslo od. (vpravo dole). K tejto voľbe prislúcha číselný parameter, ktorý predstavuje ktorým číslom sa má číslovanie začať (napr. číslom 1).

Makrokarty

V rámci skladového hospodárstva v OMEGE je možné využívať špecifický druh skladovej karty –   makrokartu. Ide o skladovú kartu, ktorá obsahuje ďalšie položky – komponenty. Podľa toho, z akých položiek sa makrokarta skladá, môže ísť o sadu, balíček, zostavu alebo výrobok.

Makrokarty využijete jednak pri skladní balíčkov, sád ale aj v menších výrobných a montážnych podnikoch pri zostavovaní kompletov. Takisto napríklad v  cukrárskej, pekárskej výrobe si jednoducho vyskladáte receptúru výrobku.

Nastavenie makrokariet

Od verzie 19.50 sú v OMEGE rozšírené možnosti využitia makrokariet prístupné pomocou voľby Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Sklad plus).

V existujúcej databáze, kde sa už makrokarty používali, voľbu Používať sklad plus odporúčame zapnúť až po prechode do nového účtovného roka. Pre zachovanie prehľadnosti v sklade a dokladoch fakturácie musia byť všetky pohyby na makrokarte vytvorené pri rovnakom nastavení. Po zapnutí už voľbu nie je možné vypnúť!

Na nových databázach vytvorených vo verzii 19.50 a vyšších je voľba zapnutá automaticky.

 Nastavenie skladovej karty – makrokarty

Zo štandardnej skladovej karty, na ktorej ešte nie sú evidované žiadne pohyby, vytvoríme makrokartu tak, že v záložke Položky makrokarty pridáme požadované položky.

Dostupné množstvo makrokariet

 Informácie, tak o aktuálnych zásobách makrokariet a ich položiek, ako aj o chýbajúcom množstve na dodanie požadovaného množstva, nájdeme vo formulári Dostupnosť makrokariet. Pre zobrazenie použijeme tlačidlo s rovnakým názvom, ktoré sa nachádza na dolnej lište zoznamu skladových kariet (Sklad – Skladové karty).

Položky do hornej časti formulára môžeme pridávať jednotlivo (tlačidlo Pridaj) alebo hromadne (šípkou na tlačidle Pridaj).  Zvolíme konkrétne Skladové karty alebo nám program vyhľadá Makrokarty obsahujúce vybranú skladovú kartu.

Dostupnosť makrokariet je ideálnym pomocníkom aj v prípade, že potrebujeme zistiť dostupnosť makrokariet, ktoré majú rovnaké položky. Po zadaní požadovaného množstva program automaticky prepočíta disponibilné množstvo jednotlivých položiek makrokariet.

Pohyby makrokarty

V súvislosti s makrokartami môžeme používať všetky existujúce typy skladových pohybov ako pri inej skladovej karte. Špeciálne pre makrokarty sa používajú pohyby príjem a výdaj na makrokartu, ktoré zabezpečia automatické preskladňovanie položiek na makrokartu:

 • Príjem na makrokartu
  • Zvyšuje stav zásob makrokarty na sklade.
  • Automaticky sa z neho generujú pohyby Výdaj na makrokartu.
  • Môže vybaviť odoslanú objednávku. 
 • Výdaj na makrokartu
  • Vyskladnia sa ním položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky makrokarty evidované, v množstve potrebnom na výrobu makrokarty zadanom na príjemke.
  • Nedá sa pridať ručne. Je automaticky generovaný pri ukladaní pohybu Príjem na makrokartu.
  • Nevstupuje do objednávkového systému.
  • Vždy časovo predchádza pohybu Príjem na makrokartu.

Obidva uvedené pohyby nevstupujú do hlásenia Intrastat.

Fakturácia

Pri predaji na faktúru pridávame makrokartu ako bežnú skladovú kartu (ktorá má svoje množstvo), pričom vidíme informácie o stave zásob a aktuálnom disponibilnom množstve makrokarty.

Automatické generovanie pohybov makrokariet

Program dokáže príjemky a výdajky na makrokartu generovať aj automaticky pomocou voľby Automaticky zapísať v záložke Sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia). Voľbu využijeme hlavne v prípade, ak predávame/vyskladňujeme makrokartu, ktorá nemá naskladnené množstvo.

Pri takomto nastavení stačí rovno zaevidovať štandardný výdaj makrokarty zo skladu napr. Výdaj tuzemsko, zahraničie. Ak skladová zásoba makrokarty nepokrýva daný výdaj, ale na sklade je dostatočné disponibilné množstvo, program automaticky vygeneruje príjem na makrokartu v potrebnom množstve a tiež výdaj s položkami makrokarty.

Nastavenia pri tlači zostáv

Na tlačových zostavách odoslaných faktúr, dodacích listov a došlých objednávok je možné tlačiť makrokarty aj s položkami. V okne Tlač zostavy… zvolíme vybranú zostavu a pomocou tlačidla Nastavenie… zaklikneme voľbu Tlačiť položky makrokarty.

Na doklade budú položky makrokarty odlíšené farbou a odsadením. V prípade viacerých makrokariet, budú položky zoskupené pod prislúchajúce makrokarty

Ak chceme na doklade tlačiť makrokarty bez položiek, z ktorých sa skladajú, voľbu v nastavení vypneme. Tak ako ostatné, aj uvedené nastavenie tlače platí pre užívateľa prihláseného v databáze a pre aktuálne vybranú tlačovú zostavu.

Videonávody:

 • Akciové balíčky pre zákazníkov
 • Efektívne riadenie malej výroby
 • Montáž kompletov pod dohľadom

Recyklačný fond je účelový neštátny fond, ktorý bol zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho účelom je zhromažďovať finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona. Následne z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty, ktoré zakladajú a rozvíjajú separovaný zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu. Poskytuje sa tiež z neho finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.

Fond rozlišuje odpady podľa uvedených sektorov:

a) opotrebované batérie a akumulátory,

b) odpadové oleje,

c) opotrebované pneumatiky,

d) viacvrstvové kombinované materiály,

e) elektrozariadenia,

f) plasty,

g) papier,

h) sklo,

i) vozidlá,

j) kovové obaly,

k) všeobecné.

Príspevok do recyklačného fondu sa platí za kalendárny štvrťrok a je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.

V programe OMEGA je možné:

 • evidovať recyklačný koeficient pre jednotlivé skladové karty,
 • rozpočítavať vedľajšie náklady na účely recyklačných poplatkov (to znamená podľa hmotnosti),
 • tlačiť podklad pre príspevok do recyklačného fondu.

V menu Sklad – Skladové karty je potrebné priamo na skladovej karte zadať hrubú hmotnosť v kilogramoch na mernú jednotku v poli Hmotn. MJ a recyklačný koeficient v poli Rec. koef.

Následne pri evidovaní príjemky/výdajky zadáme do vedľajších nákladov sumu recyklačných poplatkov uvedených na došlej/odoslanej faktúre a zapneme voľbu Pre účely recyklačných poplatkov.

Program vypočíta celkovú hmotnosť prijatej/vydanej zásoby, a rozpočíta vedľajšie náklady na jednotlivé položky podľa ich hmotnosti a recyklačného koeficientu.

V ostatných prípadoch sa vedľajšie náklady rozpočítavajú pomerne podľa sumy položiek.

Napríklad, na príjemke evidujeme dve položky, pričom:

 • karta 1 má rec. koeficient 0,60 EUR a hmotnosť 1 kg,
 • karta 2 má rec. koeficient 1,00 EUR a hmotnosť 2 kg.

V prípade, že nakúpime po 10 ks každej položky, tak výška recyklačných poplatkov by mala byť na faktúre uvedená vo výške 26 EUR (10 x 0,6 x 1 + 10 x 1 x 2 = 26 EUR).

Na príjemke budú vedľajšie náklady v sume 26 EUR, pri vyššie uvedenom nastavení, rozpočítané na jednotlivé položky nasledovne:

 • karta 1: 26 : (0,6x1 + 1x2) = 10               10 x (0,6x1) = 6             6 : 10 = 0,6 EUR/MJ
 • karta 2: 26 : (0,6x1 + 1x2) = 10               10 x (1x2) = 20              20 : 10 = 2 EUR/MJ

Sumy vedľajších nákladov jednotlivých položiek príjemky korešpondujú so sumami recyklačných koeficientov zadaných na skladových kartách.

Pre motorové vozidlá sa recyklačný koeficient zadáva v eurách za kus. Pre správny výpočet recyklačného poplatku odporúčame v tomto prípade zadať na skladovej karte v poli Hmotn. MJ hodnotu “1”.

Zostavu Podklad pre príspevok do recyklačného fondu vytlačíme pomocou tlačidla Tlač v spodnej časti zoznamu pohybov na sklade. V okne Tlač zostavy… rozbalíme Manažérske funkcie a zvolíme zostavu Poklad pre príspevok do RF, potvrdíme Ok.

V zobrazenom formulári Definícia tlačových zostáv je možné vybrať štvťrok, za ktorý potrebujeme podklad vytlačiť. Prípadne podľa potreby zvoliť, ktoré karty a ktoré príjmy majú byť do zostavy zahrnuté.

Zostava obsahuje prehľadný sumár príjmov na skladových kartách, ktorý je vypočítaný na základe údajov:

 • hmotnosť MJ,
 • recyklačný koeficient,
 • počet prijatých MJ v danom štvrťroku.

Ste výrobca, distribútor či predajca elektrozariadení a máte povinnosť uvádzať na obale či daňovom doklade výšku recyklačného poplatku?

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona  o odpadoch č. 79/2015 Z.z.  má výrobca, distribútor alebo predajca elektrozariadení povinnosť uvádzať výšku recyklačného poplatku na jeho obale, etikete, na daňovom doklade prípadne inom doklade vyhotovenom pri jeho predaji. Za výrobcu sa považuje aj podnikateľský subjekt, ktorý uvádza na slovenský trh elektrozariadenia zo zahraničia ale aj zo SR.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice uvádzanie výšky recyklačného poplatku  neprikazuje. Ak je výška poplatku uvedená na etikete, obale elektrozariadenia prípadne na inom doklade preukazujúcom predaj (napr. odoslaná faktúra), bloček už nemusí obsahovať výšku poplatku.

Hlavným cieľom je informovať konečného spotrebiteľa o tom, že v cene elektrozariadenia je už započítaná aj cena za poplatky určené na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácnosti pochádzajúceho z týchto elektrozariadení. Spotrebiteľ dostane informáciu o tom, že ak bude raz elektrozariadenie likvidovať, nemusí už platiť žiadne ďalšie poplatky spojené s jeho odovzdaním do systému zberu a spracovania elektroodpadov.

V programe Omega je možné vytvoriť vlastnú (editovateľnú) tlačovú zostavu, na ktorej sa bude zobrazovať aj recyklačný poplatok.  Ide o zostavy pre odoslané faktúry, odoslané dobropisy, dodacie listy a storno faktúry, kde je možné pridať stĺpec s informáciou o recyklačnom poplatku za položku. Poplatok na položke dokladu sa uvedie v sumáre na počet kusov a hmotnosť mernej jednotky.

Aby sa recyklačný poplatok vedel vypočítať, potrebujeme mať na konkrétnych skladových kartách zadaný recyklačný koeficienthmotnosť v merných jednotkách.

Výška poplatku sa následne v upravených zostavách vypočíta vzorcom:

množstvo (uvedené na položke v doklade) x  hmotnosť v MJ x recyklačný koeficient

pri tlači zostavy vyberieme v Predmete   tlače konkrétny druh dokladu, ktorý potrebujeme vytlačiť napr. Odoslané faktúry. V časti Forma tlače zapneme voľbu Vlastné tlačové zostavy a vytvoríme si novú zostavu cez voľbu Ďalšie funkcie Skopírovať pod novým menom.

Zadáme si názov zostavy a potvrdíme cez Ok.

Následne sa postavíme na vytvorenú zostavu a vyberieme voľbu Upraviť zostavu.

Tú upravíme priamo v Exceli, kde si nastavíme, v ktorom stĺpci chceme zobrazovať recyklačný poplatok. Upravíme si nadpis daného stĺpca a do konkrétneho riadku načítame zobrazovanie poplatku cez voľbu Výber položky – Údaje – Recyklačný poplatok.

Následne  budeme tlačiť už túto novú zostavu s recyklačným poplatkom. Sumu recyklačného poplatku za aktuálne predaný tovar potom výrobca či predajca odvádza do Recyklačného fondu.

Aby si mohol Váš zákazník jednoducho porovnať ceny viacerých tovarov rovnakého sortimentu, môžete mu vytlačiť cenovky v cenou v základnej mernej jednotke. V Omege v menu Sklad – Skladové karty je možné priamo na konkrétnych skladových kartách v záložke Karta – Merná jednotka pre jednotkovú cenu zadať základnú mernú jednotku daného sortimentu a uviesť Počet mernej jednotky. Napríklad na kartu s názvom Jogurt BIELY 125 ml, ktorý vedieme na sklade v kusoch, zadáme Mernú jednotku pre jednotkovú cenu L (liter) a do poľa Počet mernej jednotky uviedieme 0,125 (použijeme výpočet 125 : 1000 = 0,125). Keď je cena 125 ml jogurtu 0,50 EUR, na cenovke sa bude cena za liter zobrazovať v hodnote 4 EUR.

Pre tlač takýchto cenoviek použijeme zostavu Cenovky v duálnom zobrazení s jednotkovou cenou.

Reklamujete skladový tovar, ktorý ste nakúpili? Vyskladnite tovar pomocou pohybu Výdaj vrátené dodávateľovi podľa uvedeného príkladu.

Uvažujeme, že firma účtuje o sklade spôsobom A. Výpočet skladovej ceny je stanovený priemerom.

Firma nakúpi tovar 15.7.2018 v hodnote 100 ks/po 5 EUR. Celková hodnota faktúry je 500 EUR bez DPH.  Od iného dodávateľa nakúpi ten istý tovar 25.7.2018 v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR. Celková hodnota faktúry je 270 EUR bez DPH. Dňa 10. 8. 2018 firma reklamuje polovicu zo zásielky, ktorú nakúpila 15.07.2018 (zásielka 100 ks/po 5 EUR bez DPH). Reklamácia bola uznaná. Dňa 15. 8. 2018 bol doručený dobropis na hodnotu 250 EUR bez DPH (vrátených 50 ks/po 5 EUR bez DPH).

Nákup z pohľadu skladu

Cez menu Sklad – Pohyby na sklade zaevidujeme dňa 15.7.2018 príjemku na sklad v hodnote 100 ks/po 5 EUR bez DPH. Zvolíme Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

Skladová cena tovaru má po tomto nákupe hodnotu 5 EUR/1ks.

Po prijatí tovaru nakúpeného 25.7.2018 zaevidujeme ďalšiu príjemku na sklad v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR bez DPH. Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

Skladová cena tovaru sa po tomto nákupe prepočíta aritmetickým priemerom na hodnotu 5,133333 EUR/1 ks.

Nákup z pohľadu účtovníctva

Obidva doklady z nákupu tovaru zaúčtujeme do okruhu DF, automatickým účtovaním 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). Účtujeme na účet 131 – Obstaranie tovaru.

Príjemky na sklad sa preúčtujú do účtovníctva automaticky,po uzávierke skladu.

Po zaúčtovaní došlých faktúr a skladových pohybov do účtovníctva si skontrolujeme účet 131.600 v Hlavnej knihe. Mal by mať nulový zostatok.

Reklamácia z pohľadu skladu

Reklamovaný tovar najskôr vyskladníme zo skladu. Zaevidujeme výdajku s Typom výdaja – Výdaj vrátené dodávateľovi. Dátum vystavenia bude 10. 8. 2018.

Reklamácia z pohľadu účtovníctva

V okruhu DD zaúčtujeme došlý dobropis automatickým účtovaním 29 DD – Zníženie  ceny § 53 ods.1 (dobropis). Dátum prijatia 15.8.2018, hodnota dokladu je 250 EUR bez DPH.

Po uzávierke skladu bude výdajka zaúčtovaná cez interný doklad v skladovej cene.

V dôsledku oceňovania zásob vznikol zostatok na účte 131 – Obstaranie tovaru. Keďže výdajka je vždy zaúčtovaná v skladovej cene a došlý dobropis v pôvodnej nákupnej cene, rozdiel vidíme v Hlavnej knihe v hodnote 6,67 EUR. Aby sme správne upravili stav zásob, vzniknutý rozdiel zaevidujeme v sklade pomocou pohybu Príjem – Úprava ceny.

Keďže sme medzitým nespravili žiadnu ďalšiu výdajku, budeme upravovať cenu na zvyšok reklamovaného tovaru, t.j. 50 ks.

Úprava ceny bude zaúčtovaná ako 132.600/131.600. Týmto spôsobom sa vyrovná zostatok v sume  6,67 EUR na účte 131.600.

V situácií, ak sme predali zvyšok tovaru skôr ako nám prišiel dobropis, tak úpravu ceny na sklade už nerobíme. Keďže predaj sme cez výdajky účtovali na účet 504 XXX, aj v dobropise použijeme namiesto účtu 131 600 účet 504 XXX.

Uzávierka skladu

Uzávierkou skladu sa uzavrú všetky pohyby na sklade za vybrané obdobie. Pri vytváraní uzávierky je možné zároveň nastaviť automatické zaúčtovanie týchto pohybov do evidencie účtovných dokladov. Pohyby sa zaúčtujú cez interný doklad.

Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové pohyby do uzatvoreného obdobia. V prípade potreby je možné uzávierku zrušiť, a po vykonaní potrebných úprav, opakovane vytvoriť.

Podmienky pre správne vykonanie uzávierky skladu:

 • Na skladových kartách odstránime mínusové stavy.
 • Pre automatické zaúčtovanie pohybov na skladových kartách navolíme príslušné účty.
 • Ak bola vytvorená účtovná uzávierka (Firma – Uzávierka – Účtovníctva), program nemôže zaúčtovať do uzatvoreného obdobia nový interný doklad, a uzávierka skladu nebude vykonaná.
 • Počas vykonávania uzávierky skladu ostatní užívatelia nemôžu evidovať doklady v sklade.

Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – skladu, pomocou voľby Pridaj.

V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť tieto údaje:

 • Uzávierka ku dňu: dopĺňa sa dátum, ku ktorému sa uzatvára sklad.
 • Sklad: zo zoznamu vyberieme sklad, ktorý uzatvárame. Uzávierku je nutné vytvoriť pre každý sklad samostatne.
 • Zaúčtovanie pohybov skladu: zapnutím tejto voľby sa sprístupnia bunky Zaúčtovať od, Interné číslo, Spôsob zaúčtovania, atď.

Túto voľbu odporúčame zapnúť v tom prípade, ak je účtované o pohyboch na sklade spôsobom A.

 

Po zapnutí voľby podľa potreby zadáme dátum, od ktorého má byť zaúčtovanie pohybov vykonané, zvoliť číselný rad, do ktorého bude zapísaný interný doklad a spôsob zaúčtovania, podľa ktorého program zaúčtuje jednotlivé pohyby. Po stlačení tlačidla Ok program vygeneruje interný doklad so zaúčtovaním skladu. Pre lepšiu prehľadnosť môžeme pre interné doklady so zaúčtovaním pohybov skladu vytvoriť samostatný číselný rad, napríklad IDs. (Firma – Nastavenie – Účtovanie dokladov)
V prípade, že účtujeme sklad spôsobom B, voľbu na zaúčtovanie pohybov skladu nezapíname. Program uzatvorí len pohyby na sklade, ale interný doklad generovať nebude.

Účtovanie skladu spôsobom A: obstaranie zásob sa účtuje na účet skladu a až úbytok sa účtuje do nákladov. Účtovanie skladu spôsobom B: obstaranie zásob sa účtuje priamo do nákladov, a na konci roka sa podľa výsledku inventúry preúčtuje stav zásob z nákladov na účet skladu.

Odporúčania:

 • Uzávierku skladu je možné vykonávať podľa potreby: denne, týždenne, mesačne, atď. Odporúčame však vykonávať uzávierku skladu aspoň raz za mesiac, napríklad ku poslednému dňu príslušného mesiaca.
 • Vytvorenú uzávierku je možné v prípade potreby kedykoľvek zrušiť. Uzávierka sa zo zoznamu uzávierok neodstráni, dostane príznak fialového štvorčeka. Zrušením uzávierky sa automaticky vymaže aj interný doklad z evidencie účtovných dokladov so zaúčtovaním pohybov skladu.

Sprehľadnite si svoj sklad

Očistite si sortiment tovarov a výrobkov o skladové karty, ktoré už nepredávate. Pomocou funkcie na označenie pomaloobratkových kariet zistíte, na ktorých skladových kartách nebol v poslednom období pohyb.

Túto funkciu nájdeme v skladových kartách (menu Sklad – Skladové karty). V ľavom hornom rohu stlačíme voľbu Označ a vyberieme možnosť OznačOznač pomaloobratkové karty.

V zobrazenej tabuľke zadáme obdobie, za ktoré chceme zistiť, na ktorých kartách nebol žiadny pohyb. Môžeme zadať priamo počet dní alebo konkrétny dátum, od ktorého chceme zistiť karty bez pohybov.

Po potvrdení tlačidla Ok sa označia všetky skladové karty, na ktorých nebol žiadny pohyb za vybrané obdobie. Následne môžeme s týmito kartami ďalej pracovať – označiť ako neaktívne, zmeniť cenu, pridať do balíčka a pod.

Ak takto označené karty majú nulové množstvo, môžeme im nastaviť voľbu neaktívne a po prechode do ďalšieho roka sa tieto karty už nebudú zobrazovať. Použijeme hromadnú funkciu cez menu Sklad – Skladové karty -Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách – Základné údaje – Zmena ostatných údajov.

 

Vyhľadanie a zlúčenie duplicít v skladových kartách

Vznikli Vám počas práce s evidenciou skladu duplicitné skladové položky? Aj keď sa duplicitné položky nachádzajú v pohyboch skladu a dokladoch fakturácie, je možné sa ich jednoducho zbaviť. Slúži na to funkcia Vyhľadaj duplicity v skladových kartách.

Táto funkcia sa nachádza v menu Sklad – Skladové karty pod záložkou Funkcie – Ďalšie funkciea pomocou nej je možné vyhľadať a zlúčiť duplicity skladových kariet. Po potvrdení tejto voľby sa zobrazí formulár, v ktorom je potrebné zvoliť kritéria pre vyhľadanie duplicít na sklade.

V zobrazenom okne je potrebné zadať podľa akých kritérií majú byť duplicitné skladové karty vyhľadané. Zároveň je potrebné zvoliť, či má program duplicity hľadať vo vybranom sklade, alebo vo všetkých skladoch (duplicity budú vyhľadané vždy v rámci jednotlivých skladov).

Po zadaní kritérií pre vyhľadanie duplicitných skladových kariet je potrebné potvrdiť tlačidlo Ďalej, ktoré sa nachádza v spodnej časti formulára. V ďalšom kroku sa zobrazí okno, v ktorom program zobrazí nájdené duplicitné skladové karty.

 • V ľavej časti okna budú zobrazené skupiny s duplicitnými položkami.
 • V pravej časti okna budú zobrazené duplicitné skladové karty konkrétnej skupiny.

Potvrdením tlačidla Zlúčiť sa zlúčia zobrazené skladové karty (v pravej časti formulára) aj s ich pohybmi do tej karty, ktorá je vybraná. Do zoznamu je možné pridať ďalšie karty alebo ľubovoľnú odobrať. Potvrdením tlačidla Opraviť je možné opraviť duplicitný údaj na skladovej karte. Potvrdením tlačidla Vymazať je možné kartu, ktorá neobsahuje žiaden pohyb, vymazať.

TIP: Zlúčenie duplicitných položiek je nenávratná operácia, preto odporúčame pred odstránením duplicitných záznamov vytvoriť archív údajov pre možnosť návratu k pôvodným dátam.

Nastavenia (20)

Hromadné odosielanie faktúr/predfaktúr emailom

Chcete urýchliť doručovanie faktúr svojim zákazníkom, znížiť si náklady na poštovné a balné? Využite hromadné odosielanie faktúr emailom.

V programe OMEGA si môžete zasielanie dokladov zjednodušiť prednastavením predmetu mailu ale aj textu správy cez menu Firma-Nastavenie–Všeobecné nastavenia–záložku Emailová komunikácia.
Ak sú dodávatelia a odberatelia platiteľmi DPH,na účely uplatnenia odpočtu DPH sa vyžaduje, aby vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry bola zabezpečená elektronickým podpisom.
V menu Firma–Nastavenie–Všeobecné nastavenia–v záložke Emailová komunikácia je možné nastaviť Elektronický podpis. K dokladu odoslanom z fakturácie do emailu alebo vytlačenom do súboru vo formáte PDF bude potom pripojený aj elektronický podpis.
Ak zasielate viac faktúr alebo predfaktúr, môžete si svoju prácu zefektívniť funkciou Hromadné odoslanie označených faktúr mailom.
Nachádza sa v menu Fakturácia–Odoslané faktúry–v záložke Funkcie–Ďalšie funkcie.
Rovnakú funkciu program ponúka aj pre Odoslané preddavkové faktúry.
 • Pred samotným použitím funkcie Hromadné odoslanie označených faktúr mailom označíme faktúry, ktoré ideme odoslať.
 • Potvrdením funkcie sa zobrazí okno Tlač zostavy, kde si vyberieme Názov zostavy a zvolíme tlačidlo Pokračuj.
 • Zobrazí sa okno Hromadné odoslanie emailom aj so zoznamom odosielaných dokladov.
 • V stĺpci Email skontrolujeme, či sa všade nachádza emailová adresa.
 • Faktúry odošleme stlačením tlačidla Pošli.

 

Túto funkciu zastupuje tlačidlo Označ s obrázkom lupy, s ktorým sa stretnete v celom programe (tlačidlo nájdete v ľavej hornej časti formulára). Kliknite na Označ > Vlastné filtre.Najskôr zadajte príslušné podmienky zobrazenia dokladov. Podmienky pre označovanie zadáte kliknutím na riadok v jednotlivých stĺpcoch:

 • Položka >           Podmienka >                       Hodnota >     Ďalšia podmienka  – vyberte napr.:
 • Interné číslo       Je väčší alebo rovná sa        10070009       A
 • Interné číslo       Je menší alebo rovná sa       10070015

Následne kliknite na tlačidlo Označ a program označí všetky doklady, ktoré spĺňajú zadané podmienky. Pomocou tohoto formulára môžete doklady aj naraz odznačiť (tlačidlo Odznač).

Tip: Pre opakované označovanie skupiny dokladov si môžete nastavenie podmienok filtrovania uložiť ako šablónu prostredníctvom tlačidla > Možnosti > Ulož šablónu. Pri ďalšom označovaní dokladov možno použiť túto šablónu, prípadne v nej pomocou tlačidla Oprav aktualizovať v našom prípade Interné čísla faktúr.

Nastavenie číslovania nových bankových účtov

Číslovanie nového bankového účtu je možné nastaviť už priamo pri vytváraní bankového účtu v menu
Číselník – Bankové účty v záložke „Nastavenie“, kde je potrebné zadať periodicitu doručovania
bankových výpisov.

Periodicitu výpisu nastavíme podľa periódy doručovania bankového výpisu, to znamená, že ak banka
zasiela bankový výpis denne zvolíme periodicitu denný, ak mesačne zvolíme mesačný a pod. Toto
nastavenie sa prenesie aj do číslovania dokladov (Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov).

Periodicitu výpisu je možné už na vytvorenom bankovom účte zmeniť v menu Číselník – Bankové
účty, kde cez voľbu „Oprav“ vstúpime do daného bankového účtu a v záložke „Nastavenie“ zvolíme
novú periodicitu.

POZOR! Zmena periodicity v nastaveniach bankového účtu sa premietne do číslovania dokladov iba
v prípade, ak sa v evidencii účtovných dokladov nenachádza žiadny účtovný zápis daného bankového výpisu.

Ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných dokladov ešte nie je zapísaný žiadny
účtovný zápis daného bankového výpisu, program automaticky zmení aj nastavenie číslovania
bankového účtu v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

V prípade, ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných dokladov sa už nachádzajú
účtovné zápisy daného bankového výpisu, program nezmení nastavenie číslovania bankového účtu.
V tomto prípade je potrebné zmenu číslovania vykonať ručne aj v menu Firma – Nastavenie –
Číslovanie dokladov, podľa návodu „Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov“.

Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka, nahodené doklady prečíslujeme cez menu
Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie – voľba Hromadné
prečíslovanie dokladov.

Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov

Nastavenie číslovania bankových výpisov pre existujúce bankové účty je možné zmeniť v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

V okne Číslovanie dokladov sa nachádza stromová štruktúra, ktorá má viacero úrovní:
1. úroveň predstavuje „Okruh“,
2. úroveň predstavuje „Evidenciu“,
3. úroveň predstavuje „Číselný rad“.
V stromovej štruktúre je potrebné nájsť konkrétny bankový účet, na ktorom chceme číslovanie dokladov zmeniť. Prostredníctvom znamienka „+“ je potrebné rozbaliť strom a nastaviť sa na príslušný číselný rad. Číslovanie bankových výpisov sa nastavuje až v samotnom číselnom rade, do ktorého vstupujeme cez tlačidlo „Oprav“.

V záložke „Formát číselného radu“ následne upravíme číslovanie na požadovaný formát.

 • Prvá bunka v záložke „Formát číselného radu“ predstavuje označenie bankového výpisu. V prípade, že máme viacero bankových účtov rozlíšime ich práve na základe popisu, ktorý je uvedený v prvej bunke. Táto bunka je v časti „Formát aktuálnej bunky“ označená v kolónke „Typ bunky“ ako „Text“. Samotný text, ktorý bude uvedený v prvej bunke, je potrebné zadať do políčka „Text“.

Na obrázku je zapísaný text BU. V prípade, že máme viacero bankových účtov je možné rozlíšiť ich aj skratkou názvu konkrétnej banky,
napr. TB, VUB, SLSP atď.

POZOR! Pri bankových výpisoch je potrebné samostatne číslovať poradové číslo bankového výpisu a samostatne číslovať poradové číslo položky na bankovom výpise.

 • Stredná bunka v našom prípade predstavuje poradové číslo bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je v kolónke „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.

Na obrázku je v číslovaní nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri zmene mesiaca, inak ponechať“. Takéto nastavenie zadáme pri bankovom výpise, ktorý banka zasiela mesačne. V prípade dennej periódy zasielania výpisu zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri zmene dňa, inak  ponechať“, a v prípade týždenného zasielania zvolíme „Zvýšiť o 1 pri zmene týždňa, inak ponechať“, atď.

Pri nastavení mesačného číslovania program vždy pri zmene mesiaca automaticky pridá ďalšie číslo výpisu, napr:
Január – prvá položka výpisu BU-001-001
Január – druhá položka výpisu BU-001-002
Január – tretia položka výpisu BU-001-003
Február – prvá položka výpisu BU-002-001

Program tak číslo bankového výpisu mení v závislosti od periodicity zasielania výpisov.

 • Posledná bunka predstavuje poradové číslo položky bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je táto bunka v časti „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.

Na obrázku je pre číslovanie poradového čísla položky vo výpise nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom mesiaci, inak 1“. Takéto nastavenie zadávame pri bankovom výpise, ktorý nám banka zasiela mesačne. V prípade denného zasielania zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom dni, inak 1“, v prípade týždenného zasielania voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom týždni, inak 1“.

Pri tejto voľbe program vždy pri zaevidovaní novej položky v danom mesiaci automaticky pridá ďalšie číslo položky, napr:
Januárprvá položka výpisu BU-001-001
Januárdruhá položka výpisu BU-001-002
Januártretia položka výpisu BU-001-003
Februárprvá položka výpisu BU-002-001
TIP: Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka a chceme zmeniť číslovanie na už zaevidovaných dokladoch, je možné prečíslovanie vyonať cez menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie – voľba Hromadné prečíslovanie dokladov. Pred prečíslovaním odporúčame spraviť aktuálny archív databázy.

Podľa nastaveného číslovania bankového výpisu bude možné vytlačiť predkontačný lístok k jednotlivým bankovým výpisom.
Tiež je možné odkontrolovať evidenčný zostatok so zostatkom na výpise z banky. Zostatok, ktorý je uvedený na bankovom výpise sa porovnáva s hodnotou z bunky „Konečný zostatok“ v menu Evidencia – Účtovné doklady pri vybranom okruhu BV.

TIP: Pred samotnou tlačou predkontačných lístkov bankových výpisov je potrebné skontrolovať nastavenie číslovania bankových výpisov aj na príslušnom bankovom účte v číselníku.

Kontrola nastavenia na bankovom účte

Cez menu Číselník – Bankové účty je potrebné cez Oprav vstúpiť do konkretného bankového účtu. V dolnej časti je potrebné  kontrolovať či sú označené (podsvietené) správne bunky v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo bankového výpisu“ a tiež v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo položky v bankovom výpise“.

Používanie modulu Registratúra si v programe nastavíte cez menu Firma – Nastavenie – Režim účtovania – v záložke Registratúra. Po zapnutí voľby Používať modul registratúry v systéme účtovníctva sa sprístupnia v menu Evidencia: Registratúrny denník, Registratúrne útvary, Spisy registratúry.

Bezpečnosť na prvom mieste musí platiť nielen pre bežný život, ale predovšetkým pre Váš biznis. Ochráňte si databázu správne zvolenými prihlasovacími údajmi.

Ako nastaviť Meno užívateľa

Nastaviť alebo zmeniť Meno užívateľa môžeme cez menu Firma – Užívatelia, prístupové práva. Cez tlačidlo Oprav si vľavo hore nastavíme meno, pod ktorým sa prihlasujeme do databázy.

Ak spracovávate  v programe viacero rokov a chceli by ste používať automatické prepojenie údajov medzi jednotlivými rokmi je dôležité, aby Meno užívateľa bolo vo všetkých databázach firmy rovnaké.

Je to potrebné pre funkcie:

 • automatické prevzatie údajov do minulého obdobia Súvahy a Výkazu ziskov a strát,
 • zobrazenie pohybov na skladových kartách z minulých rokov,
 • spustenie opakovaného prechodu do nového roka.

Heslo nie je povinné. Správne zvoleným heslom však vieme zabezpečiť údaje, ktoré sú uložené v databáze.

 

 

Ako zmeniť prístupové Heslo

Prístupové heslo do databázy zmeníme cez hlavné menu Firma – Zmena užívateľského hesla. Zadáme pôvodné heslo a nastavíme nové.

Potrebujete do dokladov doplniť meno pracovníka, ktorý doklad zaevidoval, zaúčtoval prípadne schválil? Alebo chcete do dokladov fakturácie predvyplniť meno pracovníka, ktorý ho vyhotovil?

Toto nastavenie si môže urobiť každý užívateľ cez menu Firma – Užívatelia, prístupové práva. Po stlačení tlačidla Oprav je potrebné vybrať pracovníka.

Zmena nastavenia mien Zaevidoval (Vyhotovil), Zaúčtoval a Schválil sa prejaví v nových dokladoch, ktoré sú vytvorené cez voľbu Pridaj doklad.

 

 

Evidencii účtovných dokladov je pre zmenu mien v už existujúcich dokladoch zapracovaná hromadná funkcia – Hromadná zmena mien Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil. Spustíme  ju cez hlavné menu Evidencia – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie, avšak ešte pred jej spustením odporúčame vykonať archiváciu databázy cez menu Firma – Archivuj.

Funkcia Hromadná zmena mien Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil sa vykoná len ak všetky doklady, na ktorých chceme urobiť zmenu, obsahujú rovnaké pôvodné meno pracovníka. V opačnom prípade sa zmena nevykoná na žiadnom z dokladov. Preto v takomto prípade       odporúčame označiť doklady, ktoré majú rovnaké pôvodné meno a zmenu vykonať len na označených dokladoch.

 

Kde sa dopĺňajú mená pracovníkov?

Na doklade v menu Evidencia – Účtovné dokladyzáložke Ostatné údaje.

V doklade v menu Fakturácia sa položka Vyhotovil doplní v záložke Texty:

V Omege je možné vyexportovať do Excelu údaje takmer zo všetkých zoznamových formulárov. V prípade, že potrebuje ďalej pracovať s údajmi, ktoré vidíte v zozname napríklad v Evidencii účtovných dokladov alebo v menu Fakturácia či v zozname skladových kariet, stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na daný zoznam (ktorýkoľvek riadok zo zoznamu) a vybrať Export do Excelu. Export vyvoláme aj klávesovou skratkou CTRL+E.

Zobrazí sa formulár Upresnenie exportu do Excelu, kde je možné zakliknúť len požadované stĺpce, a usporiadať ich podľa potreby pomocou šípok vpravo dole. Pre rýchlejšie upresnenie exportu slúžia funkcie, ktoré sa nachádzajú v tlačidle Možnosti.

V prípade, že konkrétny export budete používať pravidelne, cez Možnosti sa dá nastavenie stĺpcov uložiť cez Ulož nastavenie a pre jeho ďalšie použitie vybrať Načítaj nastavenie.

Hromadný zápis vystavených faktúr do účtovníctva

 

V OMEGE účtovnom programe si môžeme hromadne zapísať doklady z Fakturácie do Evidencie účtovných dokladov. Funkciu využijeme napríklad pri importe faktúr z iKrosu, eshopu alebo pri importe  dokladov  z iného fakturačného systému.

 1. Doklady, ktoré chceme hromadne zapísať z Fakturácie do EUD si označíme dvojklikom v stĺpci OZ.
 2. V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie zvolíme Zapíš označené do EUD.

 

 

Hromadná funkcia pre zápis dokladov do EUD je prístupná v module Fakturácia pre okruhy  odoslaných faktúr, preddavkových faktúr, dobropisov, storno faktúrpenalizačných faktúr.

Áno, spôsob číslovania z automatického na manuálny je možné zmeniť cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov. – Postavíte sa s kurzorom na príslušnú evidenciu a pomocou tlačidla Oprav sa dostanete do formulára Oprav evidenciu, kde zmeníte typ číslovania z automatického na manuálny.

Nastavenie a používanie rýchlych filtrov

Pre zrýchlené vyhľadávanie záznamov je možné v programe Omega používať Rýchle filtre. Jedná sa o voľný editovateľný riadok pod hlavičkou stĺpca tabuľky.

Rýchly filter je možné použiť vo všetkých formulároch, ktoré majú charakter databázovej tabuľky, t.j. vo formulároch, kde je zoznam niekoľkých položiek.

Zapnutie rýchleho filtra

V prípade ak sa rýchly filter nezobrazuje, je potrebné postaviť sa na hlavičku stĺpca a pomocou pravého tlačidla myši zvoliť možnosť Zobraziť riadok rýchleho filtra.

Pre vypnutie rýchleho filtra zvolíme možnosť Skryť riadok rýchleho filtra, ktorá sa nachádza rovnako v pravom tlačidle myši

Vyhľadávanie v rýchlom filtri

Pri vstupe do konkrétnej evidencie a zobrazení údajov je možné priamo v okne rýchleho filtra začať písať hľadaný údaj.

Príklad: Vyhľadávanie partnera v číselníku Partneri podľa číselného údaja – IČO, ak poznáme len časť znakov.

Postup vyhľadávania : Cez menu Číselník – Partneri – po zobrazení údajov v okne je možné začať písať hľadaný údaj do riadku rýchleho filtra pre stĺpec s názvom „IČO“. V našom prípade číslo – 45. Nie je potrebné zadávať hviezdičky ani iné znaky. Po zadaní hľadaných znakov a stlačení tlačidla Enter sa zobrazia zodpovedajúce údaje.

Príklad: Vyhľadanie všetkých skladových kariet s názvom Stolička v evidencii Skladové karty:

Postup vyhľadávania : V menu Sklad – Skladové karty – po zobrazení údajov v okne je možné začať písať hľadaný údaj do riadku rýchleho filtra pre stĺpec „Názov“. V našom prípade text – Stolička. Nie je potrebné zadávať hviezdičky ani iné znaky. Po zadaní hľadaných znakov a stlačení tlačidla Enter sa zobrazia zodpovedajúce údaje.

Príklad: Vyhľadanie konkrétnej skladovej karty v evidencii Skladové karty, ak názov skladovej karty začína slovom “tehla”.

Postup vyhľadávania : V menu Sklad – Skladové karty – po zobrazení údajov v okne je možné začať písať hľadaný údaj do riadku rýchleho filtra pre stĺpec „Názov“. Nakoľko ide o začiatok názvu skladovej karty a za týmto názvom ešte nasleduje text, ktorý nie je známy, je potrebné zadať do rýchleho filtra „=tehla*“.

Hviezdička nahrádza ľubovoľný reťazec znakov. Po zadaní hľadaných znakov a stlačení tlačidla Enter sa zobrazia zodpovedajúce údaje.

Príklad: Vyhľadanie skladových kariet, ktoré majú evidované množstvo väčšie ako 50 ks.

Postup vyhľadávania: V menu Sklad – Skladové karty –  po zobrazení údajov v okne je možné začať písať hľadaný údaj do riadku rýchleho filtra pre stĺpec „Množstvo“. Pre zobrazenie všetkých skladových kariet, ktoré majú evidované množstvo väčšie ako 50 ks, je potrebné do rýchleho filtra zadať „>50“. Po zadaní hľadaných znakov a stlačení tlačidla Enter sa zobrazia zodpovedajúce údaje.

Nastavenie a používanie stĺpcov

Premiestňovanie stĺpcov

Ak je potrebné presunúť stĺpec na iné miesto v tabuľke, odporúčame dodržať nasledovný postup:

 • Označiť stĺpec, ktorý sa bude presúvať. Označíme ho jednoduchým kliknutím ľavým tlačidlom myši na jeho záhlavie.
 • Označený stĺpec presunieme na novú pozíciu pohybom myši cez názvy stĺpcov až do pozície, kde potrebujeme mať daný stĺpec umiestnený bez uvoľnenia ľavého tlačidla myši.
 • Ukončenie presunu stĺpca sa uskutoční po uvoľnení ľavého tlačidla myši.
Odstránenie stĺpcov

Stĺpce je možné odstrániť dvoma spôsobmi.

 • Prvý: cez pravé tlačidlo myši a voľbu Odstráň tento stĺpec.
 • Druhý spôsob: kliknúť ľavým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca, ktorý chceme odstrániť a potiahnuť smerom hore mimo ostatných stĺpcov. Následne sa zobrazí čierny krížik a stĺpec sa odstráni. Naspäť je možné ho vrátiť cez pravé tlačidlo myši a voľbu Vlastné nastavenie stĺpcov. V pravom dolnom rohu sa objaví okno Prispôsobovanie, ktoré obsahuje všetky odstránené stĺpce. Kliknutím a potiahnutím želaného stĺpca umiestnime stĺpec na požadované miesto.

Farebné označovanie stĺpcov a nastavenie tabuľky

V celom programe Omega je možné cez tlačidlo Možnosti zmeniť typ a veľkosť písma ako aj farebné označovanie Hlavičky a Údajov v tabuľke. Stačí v tlačidle Možnosti zvoliť voľbu Nastavenie tabuľky.

V zobrazenom okne je možné farebne označiť odlišovanie zvlášť pre Údaje tabuľky a zvlášť pre Hlavičku tabuľky.

 

1. Údaje tabuľky –rozdeľujeme na dve časti:

 • nastavenie pre všetky údaje – veľkosť písma, typ písma, farbu textu a farbu pozadia na všetky stĺpce, pričom ak je potrebné nastaviť jednotnú farbu pozadia – voľba Farebné odlišovanie riadkov musí byť vypnutá,
 • nastavenie len pre vybrané stĺpce – farbu textu, farbu pozadia, prípadne tučné alebo šikmé písmo.

2. Hlavička tabuľky – pre hlavičku tabuľky platia tie isté nastavenia. To znamená, že je možné nastaviť rovnakú farbu na všetky hlavičky stĺpcov, alebo osobitne na vybrané hlavičky stĺpcov.

Tlačidlom Nastav štandard sa dostane tabuľka hlavička/údaje do pôvodného stavu predvoleného programom.

Pravé tlačidlo myši na hlavičke stĺpca

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na stĺpec hlavičky sa zobrazia ďalšie funkcie, ktoré môžeme využiť pri práci s údajmi v tabuľkách.

 • Triediť vzostupne a Triediť zostupne – zotriedi stĺpce od A po Z, alebo od najmenšieho po najväčší, alebo opačne.
 • Zrušiť triedenie – zruší triedenie na danom stĺpci.
 • Odstrániť tento stĺpec – odstráni stĺpec.
 • Vlastné nastavenia stĺpcov – odstránené stĺpce vráti na miesto podľa výberu.
 • Automatická veľkosť – rozšíri daný stĺpec na automatickú veľkosť.
 • Automatická veľkosť (všetky stĺpce) – rozšíri všetky stĺpce na automatickú veľkosť.
 • Skryť riadok rýchleho filtra – skryje riadok rýchleho filtra (prípadne zobrazí, ak je vypnutý).

Údaje v tabuľkách je možné zotriediť podľa jedného alebo viacerých kritérií – viacerých stĺpcov. Po kliknutí na hlavičku stĺpca program údaje v stĺpci zotriedi. Ak je stĺpec zotriedený, vidíme na hlavičke malý trojuholník, ktorý nám ukazuje, či je triedenie vzostupne alebo zostupne.

V prípade potreby triedenia údajov podľa viacerých stĺpcov (dvoch a viac) je postup nasledovný:

 • Údaje v prvom stĺpci je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca.
 • Druhý stĺpec a každý ďalší je potrebné triediť cez pravé tlačidlo myši a voľby Zotriediť vzostupne/zostupne.

Triedenie je možné zrušiť cez pravé tlačidlo myši – voľba Zruš triedenie.

Funkcia Hľadaj

Pomocou klávesovej skratky CTRL+F je možné rýchle vyhľadávanie záznamov. Po stlačení klávesy CTRL+F program automaticky nastaví kurzor do poľa Hľadaj. Následne je možné začať písať hľadaný výraz/číslo a program vyhľadá najpodobnejší údaj vo vybranom stĺpci.

Klávesovú skratku využijete aj vtedy, ak budú zapnuté alebo vypnuté rýchle filtre na vyhľadávanie.

Lievik v hlavičke stĺpca

Lievik obsahuje všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v danom stĺpci. Je možné  pomocou neho rýchlo vyhľadávať konkrétne údaje, alebo si zobraziť prázdne bunky. Pri niektorých stĺpcoch je lievik naplnený voľbami Áno/Nie, napr. KV DPH, nakoľko obsahuje len prázdne bunky alebo krížik.

Program si pamätá posledný vyhľadávaný údaj a po kliknutí na Lievik sa zobrazí tento údaj na začiatku zoznamu.

Zrušiť tento výber je možné pomocou symbolu krížika v pravom hornom rohu.

V programe OMEGA sú originálne tlačivá vo formáte PDF a zobrazujú sa pomocou Adobe Reader, ktorý je nainštalovaný v počítači.

Pre správne fungovanie a zobrazenie výkazov je potrebné mať na počítači nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu Adobe Reader (v súčasnosti Adobe Acrobat Reader DC).

 

 

Pre korektné zobrazovanie PDF dokumentov odporúčame upraviť nastavenie Adobe Reader:

 1. Cez menu Úpravy v Adobe Reader zvolíme Predvoľby.

 

 

2. Následne vypneme Povoliť chránený režim pri spustení a Povoliť zvýšené zabezpečenie, a pridáme cestu k priečinku, kde máme nainštalovaný program OMEGA (zvyčajne C:\Omega).

 

 

Úprava uvedených nastavení si nevyžaduje reštart počítača.

 

 

 

 

 

Zmena vzhľadu v programe

Sprehľadnite si prácu v programe OMEGA a  upravte si vzhľad podľa svojich predstáv.

Zmenu vykonáme cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Užívateľ. Zo zoznamu vyberieme ten, ktorý nám najviac vyhovuje.

 

Zmena sa v programe prejaví hneď po vybraní konkrétneho vzhľadu z ponuky.

Ide o nastavenie pre konkrétneho užívateľa. Pokiaľ ste v sieti a pracujete viacerí súčasne, každý môžete pracovať v inom vizuále.

Aby program automaticky zapísal a zároveň zaúčtoval vystavenú faktúru v menu Fakturácia do Evidencie účtovných dokladov, musíte si danú voľbu zapnúť.  Nájdete ju v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – v záložke Zaúčtovanie fakturácie. Je potrebné zapnúť voľbu Zapísať s otázkou, prípadne Automaticky zapísať (faktúra sa zapíše do EUD) a Pri zápise do EUD doklad automaticky rozúčtovať (faktúra sa rozúčtuje podľa nastavení účtovania na jednotlivých položkách faktúry vo Fakturácií).

TIP: Voľby zápisu a rozúčtovania dokladov z Fakturácie do EUD je v záložke Zaúčtovanie fakturácie možné nastaviť osobitne pre OF a DF, a to v samostatných záložkách Odoslané faktúry a Došlé faktúry.

Prístupové práva pre jednotlivých užívateľov na povolenie exportu a importu údajov je možné nastaviť v menu Firma – Užívatelia, prístupové práva – Oprav užívateľa. V tejto časti si môžete podľa potrieb  zapnúť alebo vypnúť voľby Povoliť export údajov, Povoliť import údajov. Vaše údaje tak budú lepšie ochránené pred zneužitím. Táto funkcia je prístupná pre užívateľov, ktorí majú zakúpený modul Prístupové práva.

Automatické účtovania nám uľahčujú prácu v programe. Preto, ak sa v nejakom okruhu nenachádza vzor, ktorý bežne využívame, môžeme si ho preniesť aj do iných okruhov. Sprístupnenie vzoru si ukážeme na nasledujúcom príklade:

Vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69 si sprístupníme do okruhu interných dokladov, aby sme ho mohli použiť napr. pri platbe kartou za špecifické komodity.

 

 

V prvom kroku si pridáme novú došlú faktúru a klikneme na lupu pri automatickom účtovaní. Dostaneme sa do vzorov účtovania, kde sa postavíme na vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69. Cez tlačidlo Oprav upravíme okruh, pre ktorý platí vzor účtovania.

Následne nájdeme v okruhu interných dokladov sprístupnený vzor pre tuzemské samozdanenie.

Tlač loga firmy, pečiatky a podpisu

V programe Omega si vieme pri tlači dokladov z Fakturácie vytlačiť aj naše logo, pečiatku prípadne podpis.

Pred samotnou tlačou je potrebné ich naimportovať do programu cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje.

Logo importujeme prostredníctvom tlačidla ,,Importuj logo zo súboru“. Softvér Omega podporuje všetky bežné grafické formáty (napr. BMP, GIF, JPG, ICO, WMF…). Tlačiť ho môžeme vo výstupných zostavách dvoma spôsobmi:

 1. prispôsobením rozmerov obrázka výstupnej zostave alebo
 2. zachovaním pôvodných rozmerov.

Prvý spôsob tlače odporúčame  používať v prípade, ak má zdrojový obrázok väčšie rozmery. Výstupná zostava tak dosahuje vyššiu kvalitu pri tlači.  Druhý spôsob používame pri obrázkoch neštandardných rozmerov (viac ako 7cm x 2cm). V oboch prípadoch by veľkosť obrázku nemala presiahnuť 5MB.

Pri importe pečiatkypodpisu postupujeme rovnako ako pri importovaní loga. Pred importovaním pečiatky a podpisu zvolíme voľbu Firma alebo Užívateľ. Označením voľby Firma nastavíme tlač pečiatky alebo podpisu spoločne pre celú firmu. Označením voľby Užívateľ budeme tlačiť pečiatku alebo podpis prihláseného užívateľa.

Pred tlačou výstupných zostáv je potrebné cez tlačidlo Nastavenie zapnúť voľbu Tlačiť logo, podpis, pečiatku.

Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo?

Požiadajte svojho správcu účtovníctva, aby Vám overil správnosť údajov. Postupovať bude nasledovne.

Užívateľ, ktorý je vedený ako správca (označený čiernym x), sa prihlási do programu

.

Cez menu Firma – Užívatelia, prístupové  práva overí prihlasovacie údaje:

1.Nesprávne meno užívateľa

Pre prihlásenie je dôležité zadať Meno užívateľa správne – program kontroluje diakritiku, interpunkciu a medzery. Len správca vie zistiť, prípadne zmeniť prihlasovacie meno (v našom prípade SMREK).

2. Nesprávne heslo

Ak zadávate meno správne a zabudli ste heslo, správca ho na konkrétnom užívateľovi vymaže – stlačením „C“ pri hesle. Následne sa prihlásite k databáze bez hesla.

Návod pre vytvorenie nového hesla

Prihlásite sa pod svojim menom užívateľa (v našom prípade SMREK) a bez zadania hesla. Následne si cez menu Firma – Zmena užívateľského hesla vytvoríte nové heslo.

 

 

 

 

 

Vystavujete faktúru v cene, na ktorej ste sa s odberateľom zmluvne dohodli? Ak sa vám nedarí vystaviť doklad presne v tejto hodnote, skontrolujte si nastavenie zaokrúhlenia položiek, prípadne spôsob výpočtu DPH.

Nastavenie zaokrúhlenia na položke

V záložke Ostatné si na položke faktúry nastavíme zaokrúhlenie predajnej ceny (počet desatinných miest) a tiež spôsob zaokrúhlenia (Prirodzene, Nahor, Nadol).

Nastavenie výpočtu DPH na faktúre

Výslednú sumu faktúry môže ovplyvniť aj spôsob výpočtu DPH v záložke Nastavenie priamo na faktúre:

 • Prvý spôsob výpočtu – využívame v prípade, ak vychádzame z predajných cien bez DPH. Celková suma sa vypočíta tak, že k súčtu všetkých položiek bez DPH (základ pre daň) sa pripočíta daň.

Základ pre daň + DPH = Suma spolu s DPH

 • Druhý spôsob výpočtu – sa používa, keď sú pre nás dôležité predajné ceny s DPH a pri predaji cez ECR. Celková suma s DPH sa vypočíta ako súčet všetkých položiek s DPH. Daň sa vypočíta až z tejto sumy zrážkou.

Suma spolu s DPH – DPH = Základ pre daň

Práve nesprávne zvolený spôsob výpočtu DPH, môže viesť k cenovým rozdielom.

Nastavenie zaokrúhlenia pri tlači

Všetky zmeny zaokrúhlenia chceme vidieť aj v tlači. Nastavíme si preto požadovaný počet desatinných miest aj vo formulári Tlač zostavy cez tlačidlo Nastavenie – Formát čísel pri tlači.

Vľavo si vyberieme napr. Cena za j. bez DPH a  nastavíme počet desatinných miest, ktoré chceme vidieť na zostave.

Zaokrúhlenie v tlačovej zostavy nastavujeme pre každú zostavu samostatne.

Uvedené nastavenia platia pre všetky fakturačné doklady: Odoslané faktúry, Preddavkové faktúry, Dodacie listy, Objednávky a iné.

Vystavili ste faktúru, na ktorej máte nastavený účet, no napriek tomu sa Vám doklad v Evidencii účtovných dokladov nerozúčtoval? Skontrolujte si nastavenia cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Zaúčtovanie fakturácie.

 

Pre správne zaúčtovanie dokladov do účtovníctva, je potrebné, aby boli splnené určité podmienky už pri jeho vystavení vo Fakturácii. Každá položka na doklade vo Fakturácii:

 • musí mať zadaný účet, na ktorý bude zaúčtovaná,
 • musí mať zvolený typ sumy, oddiel KVDPH a sadzbu DPH.

S účinnosťou od 1. júna 2018 opatrením č. 148/2018 Z.z. o sumách stravného Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovilo nové sumy tuzemského stravného.

Tuzemské stravné sa mení nasledovne

 • 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,50 € do 31. 05. 2018),
 • 7,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (6,70 € do 31. 05. 2018),
 • 10,90 € pre časové pásmonad 18 hodín (10,30 € do 31. 05. 2018),

Zamestnanec vykonal pracovnú cestu napríklad v období od 31. 5. 2018 do 2. 6. 2018, pričom v každom dni bola prekročená doba 18 hodín. Na stravné má nárok vo výške 32,10 € (10,30 + 10,90 + 10,90).

Nové sumy stravného v OMEGE

V programe OMEGA budú nové sumy stravného zapracované vo verzii 21.50, ktorú plánujeme zverejniť 2. júla 2018.

Pre správny výpočet tuzemského stravného v nižších verziách programu si pridajte údaje o novom stravnom ručne.V menu Číselník – Ostatné číselníky – Štáty a stravné vojdite do štátu Slovensko.

 

 

DPH (18)

Kontrola koeficientovanej DPH

Platiteľovi DPH môžu pri odpočítavaní DPH (§ 49) nastať tieto tri možnosti:

 • nemáme nárok na odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb – plnenia oslobodené od dane účtujeme s použitím typov súm s dodatkom „n“;
 • máme nárok na pomerné odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb – ktoré sú určené súčasne pre plnenia s možnosťou odpočítania dane ako aj pre plnenia bez možnosti odpočítania dane. Vtedy daň krátime koeficientom – používame typy súm s dodatkom „k“,
 • máme nárok na odpočítanie celej DPH z nadobudnutých tovarov a služieb – pri účtovaní použijeme typy súm bez dodatkov „k“ a „n“;

Koeficient uvádzame v programe cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v záložke Firma

Aby sa odpočet DPH správne prepočítal, používame typy súm s dodatkom „k“. Pri týchto typoch súm sa DPH počas roka prepočítava predbežným koeficientom.

Výpočet koeficientu v priebehu účtovného obdobia

Platiteľ DPH nechal vykonať rekonštrukciu budovy, ktorú prenajíma zdaniteľným aj nezdaniteľným osobám. Bude preto uplatňovať odpočet v pomernej časti.

 

V uvedenom príklade nemá platiteľ nárok odpočítať si celú časť dane, takže ju bude prepočítavať koeficientom. Použijeme typy súm s dodatkom „k“.

Prepočet koeficientom v každom zdaňovacom období (mesiac, kvartál) program vykoná automaticky, pri uzávierke DPH, ak je zapnutá voľba Preúčtovať zostatky DPH.

V daňovom priznaní DPH, na riadku 21 bude odpočet dane uvedený v pomernej časti (300 * 0,98), čiže v hodnote 294 €. Túto hodnotu nájdeme aj v Kontrolnom výkaze DPH.

Pri každej uzávierke DPH program prepočítava odpočet DPH predbežným koeficientom a vytvorí interný doklad s:

 • preúčtovaním zostatkov jednotlivých analytických účtov pre uplatnenú DPH na účet 343.000,
 • rozdielom medzi celou odpočítanou daňou a daňou, ktorú si môže platiteľ dane odpočítať len pomerne – oproti účtom 548, alebo 648.

Na konci účtovného obdobia je potrebné vypočítať koncoročný koeficient, ktorým sa opäť prepočíta odpočet DPH, na ktorý má platiteľ DPH len pomerný nárok. Jeho výpočet určuje v § 50 zákon o DPH, ako :

Ročný koeficient vyčíslený na konci roka sa môže líšiť od predbežného koeficientu, ktorým sa prepočítavala DPH v priebehu roka. Tým vznikne rozdiel, ktorý sa uvádza do posledného daňového priznania DPH kladne, alebo záporne.

Hodnoty, z ktorých program na konci roka koeficient vyčísli je možné nájsť v tlačovej zostave Hodnoty pre výpočet koeficientu DPH. Po poslednej uzávierke DPH si môžeme skontrolovať ročný koeficient v tlačovej zostave História koeficientu.

Všetky odpočítania dane sa na konci roka ešte raz prepočítajú ročným koeficientom a porovnajú sa so sumou odpočítania, ktorá bola vypočítaná v priebehu roka predbežným koeficientom. V našom prípade:

 • Predbežné odpočítanie dane koeficientom 0,98 (hodnoty odpočtov sú z tlačovej zostavy História koeficientu):

294 (300*0,98) + 294 (300*0,98) + 127,40 (130*0,98) + 115,44 (117,80*0,98) = 830,84

 • Prepočítanie koncoročným koeficientom (vyšiel 0,65):

195 (300*0,65) + 195 (300*0,65) + 84,50 (130*0,65) + 76,57 (117,80*0,65) = 551,07

 • Porovnanie predbežného a koncoročného koeficientu

830,84 – 551,07 = 279,77 – túto hodnotu sme povinný daňovému úradu odviesť.

Interný doklad po poslednej uzávierke DPH:

V poslednom DP DPH za december sa na riadku 21 prejaví aj rozdiel z porovnania predbežného a ročného koeficientu (100 – 279,77 = – 179,77).

Vypočítaný ročný koeficient sa pri prechode do nového roka zapíše v databáze nového roka do záložky Firma, v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia. Po prechode odporúčame prenesený koeficient skontrolovať.

V prípade, ak by ste potrebovali zlúčiť jednotlivé DP DPH, Súhrnný či Kontrolný výkaz DPH jednotlivých členov, tak nás prosím kontaktujte na hotline na t.č. 041/7071021.

 

Skupinovú registráciu upravuje:

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov § 4a a 4b (ďalej len zákon o DPH),
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou.

 

Čo je skupinová registrácia?

 • Registrácia skupiny pre DPH znamená, že viac zdaniteľných osôb je na účely DPH registrovaných ako jeden platiteľ dane. Podmienkou pre skupinovú registráciu je finančné, ekonomické a organizačné prepojenie týchto zdaniteľných osôb.
 • Členovia skupiny sú aj po zaregistrovaní skupiny naďalej samostatnými právnymi subjektami a voči svojim partnerom v obchodných vzťahoch vystupujú samostatne – vo svojom mene. Iba na účely DPH sa všetci členovia skupiny považujú za jednu zdaniteľnú osobu.
 • Všetky spoločnosti – členovia skupiny používajú jedno IČ DPH.
 • Zvolený zástupca podáva za všetkých členov:
  • jedno Daňové priznanie DPH,
  • jeden Súhrnný výkaz a
  • jeden Kontrolný výkaz DPH, pričom vychádza z podkladov účtovníctva a evidencie DPH od jednotlivých spoločností – členov skupiny.
 • Nakoľko je skupina považovaná za jednu zdaniteľnú osobu – fakturácia (plnenia) uskutočňované medzi členmi v skupine nie sú považované za zdaniteľné plnenia a nie sú predmetom dane, tzn. faktúry sú vystavované bez uplatnenia DPH.
 • Skupinu na účely DPH môžu vytvoriť len zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku. V prípade, že má zdaniteľná osoba, ktorá je členom skupiny, sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň mimo tuzemska – tieto časti mimo tuzemsko nemôžu byť súčasťou skupiny registrovanej pre DPH (§ 4a ods. 5 zákona o DPH).

Kedy prebieha registrácia novej skupiny?

 • Registrácia novej skupiny je možná vždy iba k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak sú splnené podmienky podľa § 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu, pridelí jej IČ DPH a každému členovi skupiny vydá nové osvedčenie o registrácii pre daň a súčasne zanikne platnosť osvedčení o registrácií pre daň jednotlivých členov.

Kedy môže pristúpiť nový člen do skupiny?

 • Vstup nového člena už do existujúcej skupiny je však možný k 1. dňu aj iného mesiaca, ako je január. Zmenu registrácie vykoná daňový úrad k 1.dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o zmenu registrácie.
 • Ak sa zdaniteľná osoba stane členom skupiny, tak dostane nové osvedčenie aj s novým IČ DPH.

Aké sú odporúčané kroky práce v programe Omega?

 • Každý člen skupiny bude mať v programe Omega založenú samostatnú firmu (databázu) a bude vystavovať doklady pod jedným spoločným IČ DPH prideleným skupine.
 • Nové IČ DPH skupiny je potrebné si zadefinovať do firemných údajov cez menu: Firma – Nastavenie – Firemné údaje.
 • Faktúry vystavené vnútorne v rámci členov skupiny je potrebné evidovať:
 1. pod samostatným číselným radom – nový číselný rad pridáme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov,
 2. s nulovou DPH,
 3. s typom sumy O (budú v evidencii DPH v súlade s § 70 zákona o DPH).

 

Ukážka vystavenia faktúry vo fakturácií:

Odporúčame viesť samostatnú evidenciu a číselný rad kvôli prehľadnosti. Cieľom je oddeliť si  tieto faktúry od faktúr vystavených pre ostatných obchodných partnerov. Na položke vyberieme nulovú sadzbu DPH:

Ukážka zaúčtovania dokladu v Evidencii účtovných dokladov:

Tri firmy – A, B, C sa stanú od 1.1.2016 skupinou registrovanou pre DPH. Tri firmy – A, B, a C sú klasickými platiteľmi DPH. Účtujú v programe Omega v roku 2015.  Od 01.01.2016 sa stanú členmi jednej skupiny. Budú musieť podávať Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz a Súhrnný výkaz DPH spolu s ostatnými členmi skupiny.

Ako postupovať v programe:

 • Firma A, B, aj C vystavuje faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do roka 2015 vo svojej firme roku 2015 s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mali pred začlenením sa do skupiny) – ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane aj daň (typy súm S, 03, 04),
 • Od 1.1.2016 sa stanú členmi skupiny. Každá firma si zaeviduje do firemných údajov nové IČ DPH pridelené skupine.
 • Faktúry patriace do roka 2016 vystavuje každý člen skupiny v roku 2016 už ako člen skupiny (s novým IČ DPH patriacim skupine). Faktúry vystavuje pre svojich obchodných partnerov so základom dane a daňou – (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH) tzn. ide o štandardné vystavovanie odoslaných faktúr.
 • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2016 si každý člen skupiny s IČ DPH skupiny sám vytvorí v programe Omega Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz, ktoré potom pošle každý člen zástupcovi skupine.
 • Zástupca tieto výkazy zlúči od všetkých členov skupiny a pošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Súhrnný výkaz a jeden Kontrolný výkaz DPH na Finančnú správu SR.


Firma A pristúpi už do existujúcej skupiny registrovanej pre DPH.Firma A účtuje doklady  v programe Omega v  roku 2016. Je platiteľom DPH. Od 1.5.2016 sa stane členom už existujúcej skupiny. T.j. pristúpi do existujúcej skupiny ako ďalší člen.

Ako postupovať v programe:

 • Faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do obdobia 1.1.2016 – 30.4.2016 vystavuje firma s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mala pred začlenením do skupiny). Ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane a daň (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH).
 • Od 1.5.2016 sa stane členom skupiny. Do firemných údajov (Firma – Nastavenie – Firemné údaje) si zadá nové IČ DPH (patriace skupine). Od tejto zmeny vystavuje doklady s IČ DPH skupiny (zmena v programe platí odvtedy, keď ju zadá do Firemných údajov).
 • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2016 si ako člen skupiny s IČ DPH skupinovej registrácie sám vytvorí v programe Omega Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz. Výkazy pošle zástupcovi. Zástupca skupiny tieto výkazy zlúči od všetkých členov a odošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Kontrolný výkaz DPH a jeden Súhrnný výkaz na Finančnú správu SR.

Účtovanie základov dane a DPH pre účely vypracovania daňového priznania k DPH do iného členského štátu EÚ

Ak chcete okrem účtovných prípadov pre daňové priznanie k DPH v SR evidovať aj účtovné prípady pre daňové priznanie k DPH v inom členskom štáte, je potrebné rozlíšiť základy a DPH, ktoré vchádzajú do príslušného daňového priznania k DPH. Keďže samotné daňové priznanie pre DPH do iných členských štátov EÚ sa v programe OMEGA urobiť nedá, ponúkame Vám odporúčanie ako si pomôcť v takomto prípade.

POZOR: Všetky odoslané faktúry vyhotovené s iným IČ DPH, ako prideleným daňovým úradom v tuzemsku je potrebné vyhotovovať mimo programu OMEGA.

Na sledovanie DPH v inom členskom štáte, odporúčame vytvoriť si vlastné analytické účty k účtu 343, ktoré budú reprezentovať DPH (na vstupe aj výstupe) v inom členskom štáte.

POZOR: Vytvorená analytika musí byť iná, ako je prednastavená v OMEGE pre sledovanie DPH v SR.

Pri vytváraní analytických účtov k účtu 343 je preto potrebné zabezpečiť, aby sa analytické účty pre evidovanie  DPH iného členského štátu nezhodovali s analytickými účtami pre evidovanie slovenskej DPH.

Príklad:

Vytvorené analytiky účtov pre evidovanie DPH iného členského štátu                                      

Uskutočnené zdaniteľné plnenia so základnou sadzbou dane (20%)    343.920

Uskutočnené zdaniteľné plnenia so zníženou sadzbou dane (10%)      343.910

Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so základnou sadzbou dane (20%)     343.820

Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so zníženou sadzbou dane (10%)       343.810

TIP: Analytické účty vytvárate cez menu Firma – Nastavenie – Účtový rozvrh cez voľbu Pridaj. Analytickú evidenciu je možné vytvoriť aj podľa čísla riadku daňového priznania v konkrétnom štáte EÚ.

Zároveň odporúčame vytvoriť analytické účty aj k príslušným účtom 5xx, 6xx, prípadne účtom obstarania, na ktorých účtujete o majetku, tovaroch a službách a ktoré vstupujú do daňového priznania v inom členskom štáte.

Na jednoduchšie sledovanie základu dane a DPH si môžete vytvoriť taktiež analytické členenie na SZČP, napríklad prostredníctvom číselníka Činnosti. V menu Firma – Nastavenie – Činnosti si cez voľbu Pridaj vytvoríte osobitne činnosť pre daňovú povinnosť a osobitne pre nárok na odpočet. Ku každému základu dane a DPH pri účtovaní dokladov následne priradíte kód vybranej činnosti.

Všetky základy dane a DPH je potrebné účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

Príklad:

Zaúčtovanie odoslanej faktúry s vaším českým IČ DPH do OMEGY:

Suma spolu: S    12 000,00 CZK               311.000

Základ dane: V    10 000,00 CZK                                      604.920

DPH:            V    2 000,00 CZK                                         343.920

Doklad odporúčame vytvárať v okruhu zOF prostredníctvom vzoru 51 – OF Nový doklad (CM)rozpis DPH, kde v rozpise sumy zadávate hodnotu do riadku Voľný základ. Program následne vytvorí dva účtovné zápisy s typmi súm Suma spolu (typ sumy S) a Voľný základ (typ sumy V). Tretí účtovný zápis odporúčame urobiť ako kópiu z druhého riadku cez voľbu Kópia. V druhom a treťom účtovnom zápise je potrebné napísať vypočítanú hodnotu základu dane a DPH a tiež doplniť správne účty a typy súm.

Účty 604.920 a 343.920 reprezentujú základ dane a DPH, ktoré budú súčasťou českého daňového priznania a do slovenského nevstúpia. Pri týchto sumách je potrebné použiť typ sumy Voľný základ (V). Typ sumy Voľný základ zabezpečí, že táto suma sa do daňového priznania k DPH v SR vôbec nedostane.

K základu dane a DPH následne priradíte aj kód vybranej činnosti (CZ – DPH Zdaniteľné obchody).

Rovnakým spôsobom je možné zaúčtovať aj zDF prostredníctvom vzoru 71 – DF – Nový doklad (CM)-rozpis DPH s použitím účtov 504.820 a 343.820 a vytvorenej činnosti CZ – DPH Odpočítanie dane. Všetky základy dane a DPH je potrebné rovnako účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

Podklad pre vytvorenie daňového priznania v inom členskom štáte

Ako podklad pre vytvorenie českého daňového priznania Vám poslúži tlačová zostava Kniha analytickej evidencie v oboch menách, kde si pred vyplnením daňového priznania vyfiltrujete účtovné záznamy podľa činností. Vybranú činnosť zadávate priamo v Knihe analytickej evidencie cez Ďalšie filtre v ľavom hornom rohu. Daňové priznanie je potrebné urobiť ručne.

Príklad: Kniha analytickej evidencie v oboch menách za činnosť: DPH – Zdaniteľné obchody

Rovnakým spôsobom si môžete vyfiltrovať aj doklady týkajúce sa odpočítania dane za činnosť CZ DPH – Odpočítanie dane.

Kontrola a uzávierka DPH

Pre správne podanie výkazov DPH, odporúčame postupovať nasledovne:

1. Kontrola účtovníctva pred uzávierkou DPH

Spustíme programovú kontrolu cez menu Firma – Kontrola – tlačidlo Nová kontrola. Výsledky kontroly sú farebne rozlíšené, pričom sa zameriame na červené (závažné) chyby, ktoré  je potrebné odstrániť.

V záložke Info zapneme voľbu Podrobnosti o chybe, kde sa zobrazia bližšie informácie, ako opraviť doklad. Dvojklikom na konkrétnu chybu si zobrazíme doklad priamo v EUD a opravím ho.

 

 

Aby doklady vstúpili do uzávierky DPH, musia byť splnené podmienky:

 • v EUD musí mať doklad príznak DPH (modrý štvorček v stĺpci DPH),
 • v EUD musí byť doklad predkontovaný (v stĺpci PRE má zelený štvorček),
 • v EUD nesmie mať doklad príznak „Neúčtovať“ (v stĺpci NEÚ nesmie mať čierny krížik),
 • dátum DUÚP/DUD na doklade musí byť z obdobia, pre ktoré vytvárame uzávierku,
 • v prípade zahraničnej odoslanej faktúry do tretích krajín musí mať doklad v záložke Ostatné údaje zapnutú voľbu Potvrdené JCD.

 

2. Vytvorenie uzávierky DPH

Pre zostavenie DP DPH a KV DPH spustíme uzávierku DPH cez menu Firma – Uzávierka – DPH – tlačidlo Pridaj.

Po vytvorení uzávierky DPH si vytlačíme DP DPH alebo KV DPH, prípadne ich vyexportujeme v elektronickom formáte xml.

3. Kontrola DPH po vykonaní uzávierky a na konci roka

Po každej uzávierke DPH odporúčame skontrolovať Daňové priznanie DPHHlavnou knihou za príslušný mesiac, resp. kvartál.

 • Daňové priznanie DPH – riadok 32 – Nadmerný odpočet, resp. 34 – Vlastná daňová povinnosť

 

 • Hlavná kniha – zostatok účtu 343.000 za mesiac, resp. kvartál.

 

Hodnoty sa môžu odlišovať, ak:

 • v okruhu bankových výpisov nemáme zaúčtované vrátenie nadmerného odpočtu alebo zaplatenie daňovej povinnosti (kontrolujeme od začiatku roka za účet 343.000).
 • účtujeme o JCD – suma nám nemusí sedieť o hodnotu neuplatnenej DPH (podmienkou uplatnenia DPH je jej zaplatenie). V knihe analytickej evidencie si môžeme pozrieť, hodnoty zaúčtované na analytických účtoch 343 pre neuplatnenú DPH a skontrolovať, či bola preúčtovaná na uplatnenú po zaplatení.
 • nebola zapnutá voľba Preúčtovanie zostatkov a nedošlo ani k ručnému preúčtovaniu analytických účtov 343 na účet 343.000.

Ak sa sumy stále nerovnajú, pokračujeme v kontrole jednotlivých dokladoch porovnaním zostáv:

 • Evidencia DPH – odpočítanie dane, resp. Evidencia DPH – zdaniteľné obchody (cez menu Tlač – DPH) a
 • Kniha analytickej evidencie za jednotlivé analytické účty 343.

Ak sme nepreúčtovali zostatky analytických účtov DPH, tak pred prechodom do nového roka môžeme nastaviť tzv. prevodový mostík účtu 343. Cez menu Číselník – Účtový rozvrh si otvoríme konkrétny analytický účet 343 a v časti Pri prechode do nového roka previesť zostatok na, zapneme voľbu Účet a doplníme 343.000. Rovnako to nastavíme pre všetky analytiky uplatnenej DPH.

Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH

Ste neplatiteľ, štvrťročný platiteľ DPH prípadne si uplatňujete DPH na základe platby?

Obrat pre DPH si môžete sledovať v Prehľade o firme v záložke DPH. V prípade, že výška obratu presiahne sumy stanovené zákonom o DPH,  hodnota obratu sa zobrazí červenou farbou.

Obrat sa sleduje pre nasledovné účely:

 • Povinnosť zaregistrovať sa na platiteľa DPH: neplatiteľovi DPH vzniká povinnosť registrovať sa na mesačného platiteľa DPH, ak prekročí obrat vo výške 49 790 EUR za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • Povinnosť zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroku na kalendárny mesiac: štvrťročnému platiteľovi DPH vzniká povinnosť stať sa mesačným platiteľom DPH, ak prekročí obrat vo výške 100 000 EUR za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Povinnosť ukončiť osobitný režim uplatňovania DPH: ak ste v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby a Váš obrat presiahne v sledovanom období 100 000 EUR, vzniká Vám povinnosť ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy DPH.

Sleduje sa 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, preto je potrebné mať pripojenú aj databázu predchádzajúceho roka.

Čo sa počíta do obratu pre DPH? 

Na účely zákona o DPH sa obratom rozumie súčet hodnôt bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem hodnoty tovarov a služieb, ktorú sú od dane oslobodené podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42.

Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 sa nezahrnú do obratu, ak sú tieto služby súčasťou tovaru/služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa ani hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a príležitostne dodaného nehmotného majetku (§ 4 ods. 7).

Čo počíta do obratu pre DPH program OMEGA?

Výšku obratu program OMEGA sleduje z dokladov zaúčtovaných v evidencii účtovných dokladov a to zo sumy, ktorá je zaúčtovaná na syntetických účtoch 601, 602, 604 a 642 a zároveň aj podľa konkrétnych dodaní tzn. typov súm:

 • typy súm, ktoré vždy budú vstupovať do výpočtu obratu: 16, 17t, OA2, OkA2, 2601, 2603, OC1, OkC1, 16o,
 • typy súm, ktoré môžu a nemusia vstupovať do výpočtu obratu: 01, 03, 01n, 03n, 2601n, 2603n, 15, 15a, 16n, 17s, 17n, O, Ok, 15o, 17o, V. Do informatívneho obratu ich však program počíta. Od hodnoty obratu je preto potrebné výnosy, ktoré tam nemajú vstúpiť, odpočítať. Ide napr. o výnosy za dodané stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (zaúčtovaná na 602 s typom sumy O).
 • typy súm, ktoré nemôžu vstupovať do výpočtu obratu: 36, Osv, 16pn, 36n, On.
 • V prípade neplatiteľa DPH sú sledované výnosy  s typom sumy V.

Vypočítaná suma obratu v Prehľade o firme je informatívna. Ak sa výška obratu v programe blíži k hodnotám stanoveným v zákone, odporúčame Vám pozrieť sa na zrealizované obchody podrobnejšie a informatívny obrat prípadne upraviť.

Zmeny v definícií obratu platné od 01. 01. 2019

Od roku 2019 sa môžu do obratu započítať aj niektoré sumy účtované na účte 384 (Výnosy budúcich období). Do 31. 12. 2018 sme do obratu počítali iba výnosové účty. V dôsledku zmeny zákona o DPH k 01. 01. 2019 je potrebné sa pozerať na obrat do 31. 12. 2018 a od 01. 01. 2019.

Do informatívneho obratu je preto potrebné pripočítať napr. :

 • dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sú zaúčtované na účte 384 (platí od 01.01.2019),
  • dodaný nájom dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04, 15),
  • dodanie predplatného dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 01/02, 03/04),
  • dodanie paušálnych služieb dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04),
  • dodanie tovarov a služieb, ktorých miesto dodania je na území SR a sú dodané v rámci pravidiel jednoúčelových poukazov (zaúčtované na účte 384, s typom sumy 01/02, 03/04),
 • prípadne iné dodania, ktorých miesto dodania sa nachádza na území Slovenskej republiky a ktoré nie sú zaúčtované na účtoch 601, 602, 604 a 642, a to napr. účty 606, 607.

Sumy účtované na účte 384 program automaticky do obratu nezapočítava, a preto je nutné ich ručne sledovať a následne k obratu pripočítať alebo odpočítať:

 

Rok 2019:

 • dodania účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL).

 

Rok 2020 (a nasledujúce roky)

 • dodanie účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL),
 • rozpustenie 384 z roku 2019, ktoré boli započítané do obratu odpočítame (strana MD).

Prinášame vám pomôcku pri účtovaní bežných účtovných prípadoch. V prehľadných tabuľkách nájdete príklady na zdaniteľné aj odpočítateľné obchody.

DPH došlé faktúry

DPH odoslané faktúry

Dodatočné daňové priznanie prípadne dodatočný kontrolný výkaz DPH podávame, ak sme úpravy na daňových dokladoch vykonali až po lehote na podanie výkazov.

Pri oprave postupujeme nasledovne:

 1. Vytvoríme archív firmy cez menu Firma – Archivuj. V prípade potreby sa môžeme vrátiť k pôvodným dátam.
 2. V menu Firma – Uzávierka – DPH zrušíme uzávierky od poslednej až po obdobie, v ktorom ideme robiť úpravy.
 3. Pôvodnú uzávierku DPH za mesiac alebo kvartál, v ktorom vznikol dôvod na opravu, iba zrušíme, ale nevymazávame.
 4. V Evidencii účtovných dokladov vykonáme všetky potrebné opravy (doklady opravíme, vymažeme, chýbajúce pridáme).
 5. Vytvoríme novú uzávierku za dané zdaňovacie obdobie (mesiac, kvartál). Do poznámky si môžeme uviesť, že ide o dodatočnú uzávierku.

 

6. Pri tlači výkazov zvolíme, že ide o dodatočné daňové priznanie či dodatočný kontrolný výkaz.

7.Pôvodná zrušená uzávierka DPH slúži programu len na porovnanie dokladov. Výkazy s pôvodnými údajmi už nie je možné vytlačiť.

Ak platiteľ dane podáva dodatočné daňové priznanie, nevzniká mu vždy povinnosť podávať aj dodatočný kontrolný výkaz. Platí to aj opačne. Závisí to od druhu opravy na dokladoch.

 

Dodatočné daňové priznanie DPH bude aktualizované o opravené údaje a rozdiel oproti poslednej známej vlastnej povinnosti alebo nadmernému odpočtu sa prejaví na riadku č. 37.

V Dodatočnom kontrolnom výkaze DPH sa uvádzajú len opravené a doplnené údaje. Ku každému riadku sa súčasne vyplní kód opravy (číslo 1 alebo 2):

 • Ak bol údaj prípadne doklad uvedený v pôvodnom KV DPH nesprávne – doklad s pôvodnými údajmi sa uvedie s kódom 1 a so správnymi údajmi (opravený) s kódom 2.
 • Ak doklad chýbal v pôvodnom KV DPH – v dodatočnom KV DPH bude pridaný s kódom 2.
 • Ak sa doklad nemal v pôvodnom KV DPH vôbec vykazovať a pri oprave sme ho z účtovníctva odstránili – uvedie sa v dodatočnom výkaze s kódom 1.

 

 1. V mesiaci január 2019 sme uviedli na OF 1020190006 nesprávne číslo dokladu KV DPH.
 2. Obdržali sme DF 3020190011 s prenosom daňovej povinnosti po termíne na podanie DPH.
 3. Omylom sme zaúčtovali dvakrát tú istú faktúru DF 3020190010.

      

Ako sa zobrazia opravené doklady v dodatočnom kontrolnom výkaze DPH?

 

Kontrola a uzávierka DPH

Pre správne podanie výkazov DPH, odporúčame postupovať nasledovne:

1.Kontrola účtovníctva pred uzávierkou DPH

Spustíme programovú kontrolu cez menu Firma – Kontrola – tlačidlo Nová kontrola. Výsledky kontroly sú farebne rozlíšené, pričom sa zameriame na červené (závažné) chyby, ktoré  je potrebné odstrániť.

V záložke Info zapneme voľbu Podrobnosti o chybe, kde sa zobrazia bližšie informácie, ako opraviť doklad. Dvojklikom na konkrétnu chybu si zobrazíme doklad priamo v EUD a opravím ho.

 

 

Aby doklady vstúpili do uzávierky DPH, musia byť splnené podmienky:

 • v EUD musí mať doklad príznak DPH (modrý štvorček v stĺpci DPH),
 • v EUD musí byť doklad predkontovaný (v stĺpci PRE má zelený štvorček),
 • v EUD nesmie mať doklad príznak „Neúčtovať“ (v stĺpci NEÚ nesmie mať čierny krížik),
 • dátum DUÚP/DUD na doklade musí byť z obdobia, pre ktoré vytvárame uzávierku,
 • v prípade zahraničnej odoslanej faktúry do tretích krajín musí mať doklad v záložke Ostatné údaje zapnutú voľbu Potvrdené JCD.

2. Vytvorenie uzávierky DPH

Pre zostavenie DP DPH a KV DPH spustíme uzávierku DPH cez menu Firma – Uzávierka – DPH – tlačidlo Pridaj.

Po vytvorení uzávierky DPH si vytlačíme DP DPH alebo KV DPH, prípadne ich vyexportujeme v elektronickom formáte xml.

3. Kontrola DPH po vykonaní uzávierky a na konci roka

Po každej uzávierke DPH odporúčame skontrolovať Daňové priznanie DPHHlavnou knihou za príslušný mesiac, resp. kvartál.

Daňové priznanie DPH – riadok 32 – Nadmerný odpočet, resp. 34 – Vlastná daňová povinnosť

Hlavná kniha – zostatok účtu 343.000 za mesiac, resp. kvartál.

Hodnoty sa môžu odlišovať, ak:

 • v okruhu bankových výpisov nemáme zaúčtované vrátenie nadmerného odpočtu alebo zaplatenie daňovej povinnosti (kontrolujeme od začiatku roka za účet 343.000).
 • účtujeme o JCD – suma nám nemusí sedieť o hodnotu neuplatnenej DPH (podmienkou uplatnenia DPH je jej zaplatenie). V knihe analytickej evidencie si môžeme pozrieť, hodnoty zaúčtované na analytických účtoch 343 pre neuplatnenú DPH a skontrolovať, či bola preúčtovaná na uplatnenú po zaplatení.
 • nebola zapnutá voľba Preúčtovanie zostatkov a nedošlo ani k ručnému preúčtovaniu analytických účtov 343 na účet 343.000.

Ak sa sumy stále nerovnajú, pokračujeme v kontrole jednotlivých dokladoch porovnaním zostáv:

 • Evidencia DPH – odpočítanie dane, resp. Evidencia DPH – zdaniteľné obchody (cez menu Tlač – DPH) a
 • Kniha analytickej evidencie za jednotlivé analytické účty 343.

Ak sme nepreúčtovali zostatky analytických účtov DPH, tak pred prechodom do nového roka môžeme nastaviť tzv. prevodový mostík účtu 343. Cez menu Číselník – Účtový rozvrh si otvoríme konkrétny analytický účet 343 a v časti Pri prechode do nového roka previesť zostatok na, zapneme voľbu Účet a doplníme 343.000. Rovnako to nastavíme pre všetky analytiky uplatnenej DPH.

 

Pýtate sa nás na hotline…

Čo máme robiť, keď pri uzávierke DPH hlási, že ju nie je možné vytvoriť? Hlási nám chybne zaevidované doklady. 

Pri uzávierke DPH sa spúšťa automatická kontrola, ktorá overuje správnosť zaevidovania dokladov v danom zdaňovacom období. Ak ste na dokladoch smerujúcich do oddielu B.3 dosiahli hodnotu DPH 3000 € a viac, program kontroluje povinné údaje na dokladoch – zadaného partnera a IČ DPH. Ak tento údaj na niektorých dokladoch chýba, nie je možné vytvoriť uzávierku DPH.

Ak viete, že ste nedosiahli hodnotu DPH 3000 € a napriek tomu, Vás program upozorňuje aj na pokladničné doklady, ktoré nemajú zadané IČ DPH, máte najskôr oddiel B.3 použitý na nesprávnom doklade.

Najčastejšie sa stáva, že užívateľ nedopatrením nasmeroval došlú faktúru do oddielu B.3 a nie B.2. Práve z toho dôvodu sa navýši suma hodnoty DPH a program začne upozorňovať pri uzávierke DPH na doklady, ktorým chýbajú povinné údaje na vyplnenie Kontrolného výkazu KV DPH.

Ako zistím, na akých dokladoch mám použitý oddiel B.3?

Pôjdeme cez Knihu analytickej evidencie, zadáme si konkrétne obdobie napr. jún – jún a cez Ďalšie filtre si vyberieme len oddiel B.3.

 

V tlačovej zostave Kniha analytickej evidencie jednoduchá si môžeme pozrieť sumu hodnoty DPH na všetkých dokladoch smerovaných do oddielu B.3. Skontrolujeme účty uplatnenej DPH napr. 343/020. Zistíme, či sa v zostave nachádzajú aj doklady (DF, ID,…), ktoré do oddielu B.3 nepatria a následne ich v účtovníctve opravíme.

Najčastejšie otázky na oddiel KV DPH – B.3

S účinnosťou od 1. 4. 2016 sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v § 78a ods. 6 zaviedlo podrobnejšie uvádzanie údajov v časti B.3 KV DPH. Oddiel B.3 sa delí na B.3.1 a B.3.2.

 1. Za akých podmienok sa uvádzajú údaje v časti B.3.1?
 • Uvádzajú sa tu údaje zo zjednodušených faktúr, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje DPH, ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 Eur.
 • V programe Omega je možné vytlačiť KV DPH po dokladoch alebo sumárne, pričom do exportu vo formáte XML vstupuje oddiel B.3.1 jednou sumou zo všetkých dokladov.
 1. Za akých podmienok sa uvádzajú údaje v časti B.3.2?
 • Uvádzajú sa tu údaje zo zjednodušených faktúr, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje DPH, ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 Eur a viac.
 • Údaje sa vypĺňajú v členení podľa IČ DPH dodávateľa s prefixom „SK“ (povinný údaj).

 

      3. Je potrebné doklady od jedného partnera účtovať každý samostatne?

 • V prípade viacerých dokladov od jedného partnera, ich stačí zaúčtovať súhrnne jedným dokladom za celý mesiac (v prípade kvartálneho platiteľa DPH za celý štvrťrok).

Príklad: Celý mesiac zbierame pokladničné doklady za PHL napr. od spoločnosti Slovnaft. Nie je potrebné evidovať v programe každý doklad samostatne, ale na konci mesiaca si ich hodnotu spočítame a zaúčtujeme jedným súhrnným pokladničným dokladom. Môžeme tak postupovať, pretože údaje sa v časti B.3.2 uvádzajú v členení podľa IČ DPH dodávateľa, tzn. sumárne za partnera.

     4. Ako sa vyexportuje oddiel B.3.2 do XML?

 • Údaje v tomto prípade do XML vstupujú vždy kumulovane podľa IČ DPH partnera.

     5. Skontroluje program výšku odpočítanej dane automaticky?

 • Pri uzávierke DPH program skontroluje, či je výška celkovej odpočítanej dane v oddiele B.3 rovná alebo vyššia ako 3 000 Eur. Ak je táto hodnota 3 000 Eur a viac, na každom doklade, ktorý smeruje do oddielu B3, sa skontroluje zadaný partner, ktorý musí mať vyplnené aj IČ DPH s prefixom „SK“.
 • Ak tieto údaje na doklade chýbajú, zobrazí sa pri uzávierke upozorňujúca hláška.
 • Po potvrdení tlačidla „Áno“ sa v kontrole programu zobrazí zoznam chybných dokladov, ktoré je potrebné opraviť.

 

 

 • Pred uzávierkou DPH preto odporúčame spustiť kontrolu cez menu – Firma – Kontrola, ktorá takúto chybu vyhodnotí ako závažnú (červenú chybu) – „Partner na doklade smerujúcom do KV DPH, oddielu A.2, B.2 alebo B.3, nemá zadané IČ DPH alebo IČ DPH nemá prefix SK“. Na chybných dokladoch je potrebné doplniť údaje o partnerovi.

 • Ak pri uzávierke DPH program zistí, že celková suma odpočítanej dane je menšia ako 3 000 Eur, nie je potrebné mať na každom doklade zadaného partnera. T. j. pri evidovaní dokladov smerujúcich do oddielu B.3.1 postupujeme ako doteraz.

      6. Ako program vytvorí dodatočný KV DPH?

 • Program na základe zrušenej riadnej uzávierky skontroluje, či výška odpočítanej dane po oprave je nižšia alebo je v hodnote 3 000 Eur a vyššia. Na základe výšky odpočítanej dane správne vyplní aj dodatočný kontrolný výkaz. Údaje budú zobrazené sumárne – v časti B.3.1 alebo v členení podľa IČ DPH v časti B.3.2.
 • Kódy opravy 1 – pre vymazané doklady a 2 – pre zmenené a pridané doklady Omega pridelí automaticky.

Rozdielom daňovej povinnosti (dane na výstupe) a odpočítateľnej dane (daňou na vstupe) vzniká vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet. Ak je odpočítateľná daň vyššia ako daňová povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie (ZO), vzniká platiteľovi DPH nárok na vrátenie dane od štátu (tzn. nadmerný odpočet).

Podať DP DPH je platiteľ dane povinný do 25. dňa nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak je daňovník mesačným platiteľom DPH a podáva DP DPH za február, daňové priznanie je povinný podať do 25. 3. V prípade, ak 25. deň pripadne na víkend alebo sviatok, tak lehota na podanie sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. V rovnaký deň je vyčíslená daňová povinnosť splatná.

Vysporiadanie nadmerného odpočtu (§ 79 zákona o DPH) je možné dvomi spôsobmi:

1. V nasledujúcom ZO si platiteľ DPH v daňovom priznaní DPH (DP DPH) odpočíta hodnotu nadmerného odpočtu od vlastnej daňovej povinnosti.

V prípade, ak platiteľ DPH za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázal v DP DPH nadmerný odpočet a v aktuálnom ZO dosahuje vlastnú daňovú povinnosť, táto daňová povinnosť sa poníži o sumu nadmerného odpočtu. Program OMEGA hodnotu nadmerného odpočtu doplní automaticky.

2. Do 30 dní od podania DP DPH za nasledujúce ZO daňový úrad vráti nadmerný odpočet (resp. do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie DP) v prípade, ak platiteľ DPH nemohol odpočítať celý nadmerný odpočet.

Ak platiteľ DPH splnil podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2, mohol požiadať o jeho skoršie vrátenie (zapnutá voľba Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2). Takýto nadmerný odpočet nie je možné započítať s daňovou povinnosťou v nasledujúcom zdaňovacom období, pretože už bude zo strany daňového úradu vrátený.

Podmienky, pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 2):

 • zdaňovacím obdobím platiteľa DPH je kalendárny mesiac,
 • platiteľ bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
 • platiteľ DPH nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 Eur.

Viac informácií k daňovej povinnosti a k vráteniu nadmerného odpočtu je možné nájsť na stránke finančnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/_financne-vyrovnanie#NadmernyOdpocet

Platiteľ DPH za zdaňovacie obdobie december 2016 vykázal nadmerný odpočet vo výške 136,01 Eur (nesplnil podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu za december). Za zdaňovacie obdobie január vykázal vlastnú daňovú povinnosť 540,40 Eur. Ako bude postupovať v programe pri podávaní daňového priznania za december 2016 a za január 2017?

Zdaňovacie obdobie: December 2016

Zdaňovacie obdobie: Január 2017

Suma nadmerného odpočtu z bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia bude do daňového priznania prevzatá maximálne do výšky vlastnej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie

 

Platiteľ DPH mal za ZO december 2016 nadmerný odpočet vo výške 136,01 Eur a za ZO január 2017 mal vlastnú daňovú povinnosť 540,40 Eur. Pri odovzdávaní DP DPH za december 2016 mal zapnutú voľbu Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona. Ako bude postupovať v programe Omega pri podávaní daňového priznania za december 2016 a za január 2017?

 

Zdaňovacie obdobie: December 2016

Zdaňovacie obdobie: Január 2017

 

Nastavenie pre prácu s DPH

Pozrite si, čo je potrebné nastaviť v programe OMEGA, ak ste sa stali platiteľmi DPH:

1.Cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme možnosť Firma je platiteľom DPH a označíme, či sme mesačný alebo štvrťročný platiteľ DPH. Zmena sa prejaví po znovuotvorení firmy. V programe OMEGA sa automaticky sprístupnia vzory na účtovanie dokladov s DPH.

2. Pridelené IČ DPH doplníme cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje priamo v záložke Základné údaje.

Registráciu pre DPH nenastavujeme ku konkrétnemu dátumu. Ak nám prídu doklady z obdobia, kedy sme ešte neboli platiteľom dane, zaúčtujeme ich s typom sumy V voľný základ.

 

Firma ABC, s. r. o. sa stala 05. 03. 2018 mesačným platiteľom DPH. V apríli podáva prvé daňové priznanie DPH za mesiac marec.

 

Pre vytvorenie výkazov DPH uzavrieme príslušné obdobie, za ktoré chceme podať daňové priznanie DPH. Uzávierku DPH vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – DPH pomocou tlačidla Pridaj.

Ak sme sa stali platiteľom DPH v priebehu roka, napr. od apríla, musíme vytvoriť uzávierku aj za všetky predchádzajúce obdobia. Za tieto obdobia nepodávame daňové priznanie DPH. Počet uzavretých dokladov bude 0.

Podľa novely zákona č. 83/2009 Z.z. o DPH platnej od 01. 04. 2009 platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa §49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Pre tieto účely je v programe OMEGA zapracované automatické účtovanie 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci. Slúži na zaúčtovanie došlej faktúry s odpočtom DPH v inom zdaňovacom období.

Spoločnosti prišla faktúra od firmy ABC, s. r. o. na sumu 1 500 EUR s dátumom vyhotovenia 26. 3. 2017 a s DVDP 28. 2. 2017. Rozhodla sa, že odpočet DPH si posunie až na apríl.

 

 

1. Došlú faktúru zaúčtujeme v Evidencii účtovných dokladov do okruhu DF pomocou automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci.

2. Pred ukončením automatického účtovania program zastaví na záložke Evidencia DPH.

Program pri použití automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci doplní do účtovných zápisov účet 343.620 – DPH 20% neuplatnená Odpočítanie dane, (pre účtovanie dokladu s 10% sadzbou DPH doplní účet 343.610 – DPH 10% neuplatnená   Odpočítanie dane).

 

 

3. Pri uložení dokladu sa zobrazí hláška:

Na základe dátumu DUD bude doklad zahrnutý do uzávierky príslušného mesiaca (apríl) a následne aj do daňového priznania DPH.

Pokiaľ máme pri uzávierke DPH zapnutú voľbu Preúčtovať zostatky DPH, OMEGA vytvorí v mesiaci, kedy uplatňujeme DPH dva interné doklady.

Prvým interným dokladom preúčtuje zostatok účtu 343.620 (343.610) na účet 343.020 (343.010).

Druhým interným dokladom preúčtuje zostatky všetkých analytických účtov k účtu 343.xxx na spoločnú analytiku 343.000, ktorá vyjadruje vzťah voči daňovému úradu (záväzok/pohľadávku).

Zobrazenie v Kontrolnom výkaze DPH

Došlá faktúra vstúpi do Kontrolného výkazu DPH v mesiaci podľa Dátumu uplatnenia dane – DUD (apríl). Doklad bude v časti B2 s dátumom dodania tovaru/služby 28. 2. 2017.

V prípade, že potrebujeme vložiť faktúru do obdobia, ktoré je už uzatvorené uzávierkou DPH, je potrebné túto uzávierku zrušiť. Pred zrušením uzávierky odporúčame urobiť archív aktuálnej databázy cez menu Firma – Archivuj.

Opravné doklady – FA s DPH a mal byť prenos DP

 

Dodávateľ vystavil faktúru za stavebné práce s dátumom dodania aj vystavenia 14. 01. 2018 s 20 % DPH v sume 1 200 EUR. V máji zistil, že faktúra mala byť s prenosom daňovej povinnosti. Ako správne postupovať pri oprave?

 

 

A.    Dodávateľ

Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období máj s dátumom vzniku daňovej povinnosti január a následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v máji.

1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 2018

Opravnú faktúru vytvoríme v okruhu OF z dôvodu, že pôvodnú faktúru s vyššou sadzbou DPH stornujeme a zároveň ju uvedieme so správnym smerovaním do výkazov DPH (typ sumy OA2).

Zobrazenie vo výkazoch DPH:

V KV DPH v januári uvedieme faktúru len v časti A2, opravu pôvodnej faktúry, ktorá smerovala do A1 v januári, vytvoríme až v máji v časti C1, teda v období, kedy sme vystavili opravný doklad.

2. Riadny KV DPH za máj

V internom doklade uvedieme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom, čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní.

B.    Odberateľ

Z pozície odberateľa budeme v máji evidovať došlý dobropis s dátumom vzniku daňovej povinnosti január. Následne pomocou ID zaúčtujeme aj samozdanenie. V máji tiež interným dokladom opravíme KV DPH.

1.Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 2018

a) V dobropise znížime riadok 21 v hodnote 200 EUR (pôvodne uplatnená DPH z faktúry v januári):

Úpravu spravíme len kvôli DP DPH, t.j. KV DPH bude mať nastavený oddiel „X“. Opravný doklad pre účely KV DPH bude uvedený v tom zdaňovacom období, v ktorom prišiel (máj 2018).

Dodatočné DP DPH:

b) Samozdanenie uvedieme cez interný doklad v období január, ktorý ovplyvní DP DPH aj KV DPH:

Do KV DPH vchádzajú údaje pomocou interného dokladu. V dodatočnom KV DPH bude záznam označený kódom 2 – pridaný záznam.

2. Riadny KV DPH za máj 2018

Budeme opravovať len kontrolný výkaz cez ID, z tohto dôvodu zaúčtujeme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom. Časť s mínusom sa prejaví ako oprava v KV DPH a zároveň zabezpečíme, že doklad nebude v DP DPH.

 

Viac informácií nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

Dodávateľ vystavil faktúru s dátumom dodania aj vystavenia 20. 06. 2018 a s prenosom daňovej povinnosti. V auguste dodatočne zistil, že uvedené stavebné práce nepatria do sekcie F a mali byť fakturované s DPH.

 

 

Informácie pre správne zaevidovanie opravných faktúr, pri nesprávnom uplatnení prenosu DP nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

A.    Dodávateľ

Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období jún, pričom podáme dodatočné daňové priznanie DPH. Následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v auguste.

1.Dodatočné DP DPH za jún 2018

V opravnom doklade stornujeme pôvodne uvedené prenesenie daňovej povinnosti a zároveň navýšime riadky 03 a 04 v DP DPH. Pre účely KV DH bude doklad uvedený až v zdaňovacom období, kedy bol vyhotovený, tzn. v auguste.

Zobrazenie v DP DPH:

2. Riadny KV DPH v auguste 2018

Hodnotu DPH z opravnej faktúry uvedieme v časti C1 v zdaňovacom období, kedy sa opravný doklad (ťarchopis) vyhotovil, v programe pomocou interného dokladu. Základ dane a DPH uvedieme raz plusom a raz mínusom čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní.

Z dôvodu, že ide o opravu daňového režimu je potrebné po načítaní KV DPH na portál FS SR, resp. na eDane doplniť ručne stĺpec č. 6 – Sadzba dane. V KV DPH sa uvedie informácia len o oprave DPH v časti C1. Z tohto dôvodu pre typ sumy 03 bude oddiel KV DPH „X“.

 

B.    Odberateľ

Z pozície odberateľa zaevidujeme pomocou interného dokladu opravu prenosu daňovej povinnosti a tiež vystornujeme pôvodný zápis v KV DPH v mesiaci jún.

1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za jún 2018

Vytvoríme interný doklad pre potreby opravy daňového priznania DPH.

Pre dodatočný KV DPH je potrebné opraviť pôvodnú faktúru so samozdanením, tak že vymažeme oddiel KV DPH. Je to z dôvodu, aby program mohol automaticky uviesť do KV DPH kód opravy 1.

 

2. Riadne DP DPH a KV DPH v auguste 2018

Zaevidujeme opravný doklad – ťarchopis v období, kedy nám prišiel, t.j. august. Opravu daňového priznania aj KV DPH spravíme v jednom doklade. Základ dane musíme stornovať pomocou zápisu cez V – voľný základ, aby sa nám nevykazovali náklady duplicitne.

 

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby – § 68d

S účinnosťou od 1.1.2016 bola do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zavedená osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len „osobitná úprava“). Táto osobitná úprava je upravená v §68d zákona o DPH.

Platiteľ dane sa pre osobitnú úpravu rozhoduje dobrovoľne, pričom ale musí spĺňať podmienky stanové zákonom o DPH:
– je registrovaný podľa § 4 zákona o DPH,
– predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 Eur a predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku tento obrat tiež nedosiahne,
– nie je v konkurze a nevstúpil do likvidácie.

Osobitná úprava sa vzťahuje na:
– odplatné dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a 47 zákona o DPH,
– oslobodené plnenia podľa § 28 až § 42 zákona o DPH.

V programe Omege sa budú evidovať doklady s osobitnou úpravou typu faktúr a to:
– Odoslané faktúry, odoslané dobropisy a ťarchopisy s typmi súm napr.: 01/02, 03/04, 15, 2603/2704, atď.
– Došlé faktúry a ťarchopisy s typmi súm napr.: A/21A, XA/20A, Ao/28Ao atď.

 • Došlé dobropisy nevstupujú do osobitnej úpravy a pri oprave základu dane a dane sa
  postupuje ako doteraz.

A. Platiteľ, ktorý uplatňuje DPH na základe prijatia platby

Vznik daňovej povinnosti: Platiteľovi DPH, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vzniká daňová povinnosť až dňom prijatia platby za dodané tovary a služby a to v rozsahu prijatej platby.
Právo na odpočet DPH: Právo na odpočet DPH vzniká až dňom zaplatenia za tovar
alebo službu a v rozsahu zaplatenej platby.

1. Nastavenie uplatňovania DPH na základe platby (osobitnej úpravy)

Ak sa rozhodnete pre uplatňovanie DPH podľa osobitnej úpravy, vo všeobecných nastaveniach je potrebné označiť voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby. Zadáte dátum vstupu do osobitného režimu a v prípade skončenia doplníte dátum „do“. Zabezpečíte tak automatické prednastavenie voľby na novovytváraných tuzemských dokladoch vo Fakturácií a v Evidencii účtovných dokladov
(EUD).

2. Vystavenie faktúr vo Fakturácii s osobitnou úpravou

Pri vystavení dokladov, ktoré vchádzajú do osobitného režimu, je potrebné mať zapnutú voľbu „Uplatňovanie DPH na základe platby“.

3. Účtovanie dokladov s osobitnou úpravou v evidencii účtovných dokladov (EUD)

V EUD sa v záložke Evidencia DPH zobrazí voľba „Uplatňovanie DPH na základe platby“. Pri nastavení vo Všeobecných nastaveniach je voľba pri tuzemských okruhoch zapnutá automaticky.

Do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH sa doklad so zapnutou voľbou načíta až na základe prijatia platby a v rozsahu prijatej platby. Úhrada (zo záložky Úhrady) je automaticky uvedená aj v záložke Evidencia DPH, rozpísaná na základ dane a DPH a s uvedením dátumu vzniku
daňovej povinnosti (DVDP), ktorým sa rozumie deň prijatia platby.

Platiteľ DPH takto postupuje aj pri evidovaní došlých faktúr. Právo na odpočítanie DPH nastáva až dňom zaplatenia za dodaný tovar alebo službu.

B. Platiteľ, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, ale eviduje doklady od dodávateľov, ktorí uplatňujú DPH na základe platby.

Ak je platiteľ DPH v bežnom režime DPH, ale má dodávateľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu, má to vpyv na odpočítanie DPH.
Právo na odpočet DPH z takýchto dokladov vzniká až dňom zaplatenia za tovar alebo službu a to v rozsahu zaplatenej platby (nie dňom dodania tovaru/služby).

1. Nastavenie uplatňovania DPH na základe platby (osobitnej úpravy)

Ak uplatňujete bežný režim DPH, ale máte dodávateľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu, voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby vo Všeobených nastaveniach neoznačujete.

2. Účtovanie dokladov s osobitnou úpravou v evidencii účtovných dokladov (EUD)

Ak obdržíte došlú faktúru od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, na doklade by mal uvedený povinný text: Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby. Na základe tejto skutočnosti zapnete v záložke Evidencia DPH voľbu „Uplatňovanie DPH na základe platby“.
Do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH sa doklad so zapnutou voľbou načíta až na základe platby a v rozsahu zaplatenej platby. Úhrada (zo záložky Úhrady) je automaticky uvedená aj v záložke Evidencia DPH a rozpísaná na základ dane a DPH. Právo na odpočítanie DPH vzniká dňom zaplatenia (DVDP).
Právo na odpočítanie DPH je možné si posunúť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia (§ 51 ods. 2 zákona o DPH) prepísaním dátumu DUD a zapnutím voľby „Nemeniť DUD“ priamo v záložke Evidencia DPH cez tlačidlo oprav.

3. Tlačové zostavy – kontrola dokladov

V menu Tlač – DPH nájdete nové zostavy, pomocou korých je možné si zobraziť nielen všetky doklady, ktoré vstupujú do osobitnej úpravy, ale zároveň uvidíte aj informáciu o úhradách týchto dokladov.

Podanie žiadosti o vrátenie dane  v inom členskom štáte

Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a obstarali tovary a služby v členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane.

Nárok na vrátenie dane upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v § 55 f. Platiteľ registrovaný podľa § 4 alebo 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky. Žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ registrovaný podľa § 4 podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4; žiadosť o vrátenie dane sa nepovažuje za podanú, ak tieto údaje neobsahuje.

Podať žiadosť o vrátenie DPH v iných členských štátoch EU môže len registrovaný platiteľ DPH v tuzemsku za predpokladu, že v období, za ktoré žiada vrátenie DPH:

 • Bol platiteľom DPH.
 • Realizoval nákupy tovarov alebo služieb v inom členskom štáte EU s DPH.
 • Nie je usadený ani registrovaný pre DPH v členskom štáte EU, kde si bude uplatňovať nárok na vrátenie DPH (v štáte EU, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava). V tuzemsku vykonáva činnosť s nárokom na odpočet DPH.

Platiteľ môže podať žiadosť o vrátenie dane za obdobie jedného roka, ale aj za obdobie kratšie ako jeden rok, avšak nie kratšie ako tri kalendárne mesiace. Ak sa žiadosť vzťahuje na obdobie kalendárneho roka, minimálna suma DPH, ktorej vrátenie môže platiteľ žiadať, je 50 EUR (alebo ekvivalent prepočítaný na menu danej krajiny). Ak sa žiada o vrátenie dane za tri kalendárne mesiace, suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, musí byť najmenej 400 EUR.

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Vyplnenie aj podanie žiadosti je možné na stránke www.financnasprava.sk len so zaručeným elektronickým podpisom.

O povinnosti prikladať k  žiadosti aj kópie alebo originály faktúr sa odporúčame informovať v príslušnom štáte, z ktorého vrátenie dane žiadame.

Žiadateľ môže do žiadosti o vrátenie dane  za príslušné obdobie zahrnúť aj tzv. „zabudnuté“ faktúry z predchádzajúceho obdobia, ale len v tom prípade, ak sa týkajú obdobia príslušného kalendárneho roka, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane. Tzn. do žiadosti o vrátenie dane podanej za IV. štvrťrok 2015 je možné zahrnúť aj faktúry príp. dovozné doklady z I., II. alebo III. štvrťroka 2015.

Platiteľ môže podať jednu – tzv. globálnu žiadosť, v ktorej budú zahrnuté všetky nákupy tovarov a služieb uskutočnené vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane, alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov.

Po prijatí žiadosti, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle platiteľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.

 

Zaúčtujeme došlú faktúru z Poľska, s hodnotou 2 200 PLN s 23% sadzbou DPH (sadzba v Poľsku je 23%). Po zaúčtovaní faktúry je potrebné upraviť typy súm na V – Voľný základúčet pre DPH. Takto upravený doklad nevstúpi do výkazu DPH. Účtovná jednotka však má možnosť požiadať o jej vrátenie z príslušnej krajiny EÚ.V programe Omega odporúčame evidovať DPH na samostatnej analytike nákladového účtu s typom sumy V – voľný základ.

 

Samostatný analytický účet si vytvoríme v menu ČíselníkÚčtový rozvrh, cez tlačidlo Pridaj alebo Kópia. Takýto analytický účet odporúčame vytvoriť pre každú krajinu samostatne. Na konci obdobia si vieme zostatok zistiť cez zostavu Kniha analytickej evidencie alebo Hlavná kniha.

 

Doklad odporúčame zaúčtovať cez okruh zDF s použitím automatického účtovania 70 zDF – Nový doklad – dovoz (bez rozpisu DPH).

Pri pokladničných dokladoch je potrebné doklad zaúčtovať do okruhu zPD ručne, s rovnakými účtovnými zápismi na riadkoch 2 a 3.

 

 

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 19 ods. 3, písm. k, bod 3 a 4, daň z pridanej hodnoty je daňovým výdavkom:

-Ak platiteľ DPH má nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, v tom zdaňovacom období, v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie.

-Ak platiteľ DPH nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do                        ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, z dôvodu, že suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie (50 EUR), v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb.

Vysvetlenie:

Ak máte nárok na vrátenie dane a podáte žiadosť o jej vrátenie – je to daňový výdavok.

V programe Omega počas roka účtujete DPH na dokladoch zDF a zPD na účet 548. Na konci roka si pozriete v hlavnej knihe zostatok na danom účte, a keďže viete, že budete podávať žiadať o vrátenie DPH, zaúčtujete predpis cez okruh ID 378/648 – nárok na vrátenie. Účet 548 je teda plne daňovým nákladom v danom roku.

Ak máte nárok na vrátenie dane, ale nepodáte žiadosť o jej vrátenie – je to nedaňový výdavok.

V programe Omega si účet 548 zapnete v účtovom rozvrhu ako nedaňový a v záložke Výkazy – DPPO vyberiete riadok, do ktorého bude tento účet smerovať ako pripočítateľná položka.

Ak nemáte nárok na vrátenie dane z dôvodu, že suma DPH nepresiahla 50 EUR – je to daňový výdavok.

Do konca roka 2010 bola DPH účtovaná na 548 daňovým výdavkom, bez ohľadu na to, či účtovná jednotka žiadosť o vrátenie podávala alebo nepodávala.

Tlač (11)

Ako si vytlačím doklad z fakturácie s predkontačným lístkom?

Podmienkou na tlač predkontačného lístka na doklade z fakturácie je, aby bol doklad zaevidovaný a rozúčtovaný v evidencii účtovných dokladov. Po zvolení Tlač v zozname dokladov v menu Fakturácia je potrebné v okne Tlač zostavy… cez tlačidlo Nastavenie… (vpravo dole) zapnúť voľbu Tlačiť predkontačný lístok.
TIP:V prípade ak tlačíte minimálne dve kópie faktúry (jednu odberateľovi, jednu pre vlastnú evidenciu) zvoľte si tlač priamo na tlačiareň a cez tlačidlo Nastavenie…zapnite voľbu Tlačiť predkontačný lístok len na posled. dokumente. Pri tomto nastavení program vytlačí predkontačný lístok len na poslednej kópii faktúry, ktorú si môžete založiť do účtovníctva.

Ak potrebujeme nájsť konkrétnu tlačovú zostavu, môžeme využiť okno rýchleho filtra. V tabuľke Tlač zostavy zadáme názov hľadanej zostavy do poľa  Nájdi zostavu.

Po zadaní hľadaného výrazu si zvolím požadovanú tlačovú zostavu. Ak hľadáme zostavu napr. Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov, stačí napísať časť hľadaného textu „odsúhlasenie“ a program nám zobrazí zodpovedajúce tlačové zostavy.

 

Nastavenie tlače prepojených dokladov si nastavíte cez menu Firma – Nastavenie – Režim účtovania – v záložke Prepojené doklady – zakliknutím voľby Tlačiť prepojené doklady. Ďalej je možné si nastaviť aké zostavy má program tlačiť a počet kópii uvedených dokladov.

TIP: Nastavený počet kópií program akcepuje len pri tlači priamo na tlačiareň. Tlač všetkých pripojených dokladov môže trvať dlhšie, nevypínajte preto túto tlač predčasne.

V programe OMEGA sú originálne tlačivá vo formáte PDF a zobrazujú sa pomocou Adobe Reader, ktorý je nainštalovaný v počítači.

Pozor! Pre správne fungovanie a zobrazenie výkazov je potrebné mať na počítači nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu Adobe Reader (v súčasnosti Adobe Acrobat Reader DC).

Pre korektné zobrazovanie PDF dokumentov odporúčame upraviť nastavenie Adobe Reader:

 1. Cez menu Úpravy v Adobe Reader zvolíme Predvoľby.
 2. Následne vypneme Povoliť chránený režim pri spustení a Povoliť zvýšené zabezpečenie, a pridáme cestu k priečinku, kde máme nainštalovaný program OMEGA (zvyčajne C:\Omega).

Úprava uvedených nastavení si nevyžaduje reštart počítača.

Nastavenie tlače dokladov fakturácie

Pri tlači dokladov z modulu Fakturácia je možné upraviť vzhľad vybranej zostavy pomocou funkcií, ktoré sa nachádzajú pod tlačidlom Nastavenie v okne Tlač zostavy. Cez tlačidlo Nastavenie… je možné zapnúť napríklad voľby:

 • Tlačiť pečiatku, podpis a logo firmy – vo firemných iniciáloch je možnosť načítať pečiatku, podpis a logo firmy. Podľa tohto nastavenia je pred tlačou možné zapnúť tlač pečiatky, podpisu alebo loga do dokladov fakturácie.
 • Tlačiť predkontačný lístok – je možné zvoliť tlač pre všetky dokumenty alebo len pre posledný v prípade tlače priamo na tlačiareň (min. 2 kópií).
 • Tlačiť v cudzom jazyku – všetky tlačové zostavy fakturácie je možné vytlačiť v cudzom jazyku. Pre tlač štandardnej zostavy v cudzom jazyku je potrebné pod tlačidlom Nastavenie zapnúť túto voľbu.
 • Formát čísel pri tlači – pomocou tejto funkcie je možné v tlačovej zostave nastaviť počet desatinných miest číselných položiek výstupu.
 • Pri tlači zostavy, ktorá v názve obsahuje slovné spojenie „nastaviteľný stĺpec“, je možné cez tlačidlo Nastavenie – Tlačiť stĺpce podľa nastavenia zvoliť, či sa na faktúre bude tlačiť výrobné číslo, cudzí názov, EAN, JKPOV, voľná položka, STN, DIN, BN alebo kód kombinovanej nomenklatúry.

TIP: Uvedené nastavenia sú funkčné individuálne pre práve prihláseného užívateľa. Takto každý užívateľ môže používať rovnakú zostavu s rôznymi nastaveniami pre tlač.

1. Ak je dokument zle zobrazený už v náhľade na obrazovke:

Preinštalujte fonty Arial CE a Arial Narow CE (nájdete ich na originálnom inštalačnom CD-ROMe v adresári !SERVIS/FONTY). Tieto fonty nainštalujte do systému Windows štandardným spôsobom cez menu Štart – Ovládacie panely – Písma.

2. Ak je v náhľade na obrazovke všetko správne, ale samotná tlač na tlačiareň je chybná:

Ak sú pri tlači niektoré znaky nečitateľné, je potrebné upraviť nastavenie tlačiarne priamo v systéme Windows cez menu Štart – Ovládacie panely – Tlačiarne – Vlastnosti tlačiarne. V ovládači používanej tlačiarne nastavte “tlač textu ako grafiky” a “nenahradzovať písma typu TrueType fontami tlačiarne”.

3. Pokiaľ nepomohlo žiadne z nastavení tlačiarne, nainštalujte virtuálnu tlačiareň FinePrint, prípadne zmeňte ovládač na Vašej tlačiarni.

Novelou č. 246/2012 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa, okrem iného, zavádza povinnosť preukázania oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu potvrdením o prijatí tovaru odberateľom.

Od 01.10.2012 má platiteľ DPH povinnosť preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu potvrdením o prijatí tovaru odberateľom za podmienok, že

– do iného členského štátu dováva tovar, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH, a

– prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ.

Zákon neurčuje formálnu úpravu potvrdenia, ale povinné údaje, ktoré musí obsahovať:

– meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

– množstvo a druh tovaru,

– adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,

– meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,

– evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru.

TIP: Tlačiť potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom je možné v programe OMEGA z odoslaných faktúr a dodacích listov.

Stretávate sa s tým, že musíte každý mesiac účtovať hromadu bločkov? Od verzie 21.50 môžeme pokladničné doklady účtovať jedným účtovným dokladom. Ukážeme si to na nasledovnom príklade.

Firma ABC, s. r. o. má za mesiac október 4 doklady z registračnej pokladnice za tankovanie PHL, spolu v celkovej sume 110€ s DPH.

 

 

V OMEGE nákup PHL zaúčtujeme v Evidencii účtových dokladov v okruhu PD – pokladničné doklady. Pre zaúčtovanie použijeme vzor automatického účtovania, napr. PV PD – Výdaj (doklad s DPH). Po doplnení textu a dátumu vyhotovenia nás program presunie do Podrobného rozpisu DPH, kde vyberieme funkciu Pridaj sumárny doklad.

Vo formulári vyplníme dátumy, celkovú sumu dokladu podľa príslušnej sadzby DPH, prípadne poznámku. Program sám vypočíta základ a DPH. Nové položky pridávame pomocou tlačidla Enter.

Sumy sa zaúčtujú jedným účtovným zápisom. V poslednom kroku doplníme syntetické a analytické účty.

Sumárny doklad vytlačíme priamo z Evidencie účtovných dokladov cez tlačidlo Tlač. Vyberieme si zostavu Pokladničný doklad (editovateľný). Zároveň v Nastaveniach zapneme funkciu Tlačiť sumárny doklad.

Aby sme mohli vytlačiť sumárny doklad používame výlučne tlačovú zostavu Pokladničný doklad (editovateľný).

Od verzie 21.60 môžeme funkciu Sumárny doklad používať aj v okruhu Interných dokladov. Postup je rovnaký, ako pri pokladničných dokladoch. Pri tlači sumárneho dokladu v Interných dokladoch používame tlačovú zostavu Interný doklad (editovateľný) a v časti. Nastavenie zapneme voľbu Tlačiť sumárny doklad.

V programe pre podvojné účtovníctvo OMEGA máme k dispozícii rozličné tlačové zostavy, avšak môžeme si vytvoriť aj vlastné šablóny pomocou editovateľných tlačových zostáv.

Na príklade si ukážeme, ako môžeme pridať údaj Kód strediska do tlačovej zostavy Interný doklad.

 

2. Cez Upraviť zostavu otvoríme zostavu v tlačovom editore.

3.Na posledný stĺpec klikneme pravým tlačidlom. Vyberieme voľbu Vložiť stĺpec vpravoKód stredisko. Aby sme mali všetky údaje na jednej strane, zúžime šírku stĺpcov.

4. Po doplnení všetkých požadovaných údajov si uložíme vytvorenú šablónu pomocou tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu. Následne v zobrazenom okne doplníme vlastný názov tlačovej zostavy.

Podrobnejší postup k úprave tlačovej zostavy a práci s tlačovým editorom si môžete pozrieť v našom videonávode.

V programe Omega sú zapracované rôzne Štandardné tlačové zostavy. Ak však žiadna z ponúkaných tlačových zostáv neobsahuje všetky Vami požadované údaje, môžeme si pridať a upraviť vlastnú tlačovú zostavu. Podmienkou je, aby bola prístupná voľba Vlastné tlačové zostavy (viď obrázok nižšie).

Najskôr si zvolíme formu tlače – Vlastné tlačové zostavy. Následne je možné si z ponúkaných zostáv vybrať tú, ktorá nám najlepšie vyhovuje. Postavíme sa na vybranú zostavu a prostredníctvom tlačidla Ďalšie funkcie si zostavu skopírujeme pod novým menom. Zostava sa pridá do zoznamu ako ďalšia v poradí.

Aby sme mohli zostavu upravovať, nastavíme sa na novopridanej zostave a prostredníctvom tlačidla Upraviť zostavu sa faktúra zobrazí v programe MS Excel.

Pre úpravu vlastných tlačových zostáv je nevyhnutný balík Microsoft Office minimálne vo verzii 2003. Verzia Open Office neumožňuje úpravy súvisiace s programom Omega.

Ako možno vidieť na obrázku nižšie, v zostave sú polia, ktoré majú rôznu funkčnosť:

 • štandardné názvy Dodávateľ, Odberateľ, Faktúra číslo a pod. sú plné názvy, ktoré sa v rovnakom znení preberajú do výstupnej tlačovej zostavy,
 • polia, ktoré obsahujú symbol „&“ ako napríklad &Dodávateľ stredisko, &Odberateľ meno, &Názov položky a pod. do tlačovej zostavy už dopĺňajú konkrétne údaje,
 • pole &KS znázorňuje koniec strany,
 • pole Výber položky je tlačidlo, prostredníctvom ktorého je možné vybrať údaje, ktoré sa majú doplniť. Definovať je možné len tie údaje, ktoré sú dané v zozname

Príklad č. 1

Ak by sme chceli vo faktúre zobraziť namiesto údaju Fax dodávateľa, údaj o jeho Emaily, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

Prepísať požadovaný text na vybranom mieste (C14) – napr. Email, ktorý bude prebraný v plnom znení do faktúry.

 1. Postaviť sa na pole, do ktorého sa bude dopĺňať konkrétny údaj (E14).
 2. Kliknúť na tlačidlo Výber položky.
 3. Zo zobrazeného formulára v záložke Hlavička vybrať možnosť Dodávateľ E-mail, ktorý sa následne doplní do bunky E14.
 4. Uložiť vykonané zmeny prostredníctvom hlavného menu v programe: Súbor – Uložiť.


Príklad č. 2

V prípade záujmu doplnenia stĺpca s údajom o EANe vo faktúre vykonáme kroky v poradí:

 1. Vložiť prázdny stĺpec na požadované miesto – napr. medzi stĺpce Názov a Množstvo.
 2. Prepísať požadovaný text na vybranom mieste (I29) – napr. EAN, ktorý bude prebraný v plnom znení do faktúry.
 3. Postaviť sa na pole, do ktorého sa bude dopĺňať konkrétny údaj (I31).
 4. Kliknúť na tlačidlo Výber položky.
 5. Zo zobrazeného formulára v záložke Údaje vybrať možnosť EAN, ktorý sa následne doplní do bunky (I31).
 6. Uložiť vykonané zmeny prostredníctvom hlavného menu v programe: Súbor – Uložiť.

Takto upravenú zostavu je možné využívať v prípade záujmu pri tlači. Po výbere Formy tlače – Vlastné tlačové zostavy a výbere konkrétnej zostavy (v našom prípade zostava Upravená faktúra) potvrdíme formulár tlačidlom Ok. Aktuálna zostava už bude obsahovať upravené údaje.

Do programu Omega sú priebežne zapracovávané originálne zostavy jednotlivých výkazov (Účtovná závierka,
Daňové priznanie DzP PO a pod.) podľa aktuálne platnej legislatívy.

Tieto originálne tlačivá sú akceptovateľné aj na daňovom úrade. Je potrebné ich tlačiť cez voľbu Originálne
tlačivo daňového úradu.

Pri tlači máte možnosť zvoliť aj formu tlače Štandardné tlačové zostavy. Tieto zostavy slúžia pre interné potreby, nie sú
akceptovateľné daňovým úradom.

Originálne tlačivá jednotlivých výkazov sú vytvárané vo formáte pdf, z tohto dôvodu pri ukladaní tlačiva alebo pri
jeho odosielaní e-mailom je potrebné postupovať jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

1. Spôsob odoslania Daňového priznania dane z príjmov – cez voľbu Kam tlačiť – EMAIL.

a.) Cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO si zobrazíme zostavu Daň z príjmov PO. Cez voľbu Tlač sa dostaneme do
formulára Tlač zostavy, kde si v ľavej časti vyberieme Predmet tlače Daň z príjmov PO, v pravej časti Formu tlače Originálne tlačivo daňového úradu a následne Kam tlačiť – Email. Formulár potvrdíme tlačidlom OK.

b.) Po potvrdení tlačidla OK sa zobrazí hláška: „Od 1.1.2014 má platiteľ DPH povinnosť doručovať podania finančnej správe výhradne elektronicky. Naozaj chcete vytlačiť zostavu?“ Túto hlášku potvrdíme tlačidlom Áno.

Následne sa otvorí poštový klient, ktorý Vás bude sprevádzať odosielaním správy. V odosielanej správe budú
automaticky pripojené dve prílohy „Daň z príjmov PO.pdf“ a tiež súbor „Tlac.fdf“. Je potrebné, aby prijímateľ
správy uložil obidve prílohy do rovnakého adresára. Pre prezeranie vyplneného daňového priznania je potrebné
otvárať súbor „tlac.fdf“.

POZOR! Spôsob odosielania zostáv v programe Omega priamo cez výstupné zariadenie E-mail je možné,
len ak používate Microsoft Outlook alebo Outlook Express. V prípade, že používate iného poštového
klienta, je potrebné postupovať podľa druhého spôsobu.

2. Spôsob – odoslanie Daňového priznania dane z príjmov cez voľbu Kam tlačiť – OBRAZOVKA

a.) Daňové priznanie si zobrazíme na obrazovke cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO. V otvorenom daňovom
priznaní je potrebné zvoliť voľbu Tlač a vybrať zostavu Daň z príjmov PO. Následne zvolíme Formu tlače
Originálne tlačivo daňového úradu, vyberieme Kam tlačiť na Obrazovku a formulár potvrdíte tlačidlom OK.

b.) Po potvrdení tlačidla OK sa zobrazí hláška „Od 1.1.2014 má platiteľ DPH povinnosť doručovať podania
finančnej správe výhradne elektronicky. Naozaj chcete vytlačiť zostavu?“ Túto hlášku potvrďte tlačidlom Áno.

c.) Následne sa otvorí zostava vo formáte pdf. Zobrazené tlačivo je potrebné uložiť do Vami zvoleného adresára
pomocou voľby Súbor – Uložiť ako …. (resp. Súbor – Uložiť kópiu).

d.) Do tohto istého adresára je potrebné skopírovať aj súbor „tlac.fdf“, ktorý je uložený v adresári C:/omega
/reporty/PDF. Vo zvolenom adresári budeme mať teda dva súbory – „Daň z príjmov PO“ a „tlac.fdf“.

TIP: Do súboru „tlac.fdf“ sa načítavajú údaje poslednej zostavy, ktorá je exportovaná do „pdf“.

e.) Pri odosielaní e-mailu je potrebné pridať obidva súbory (uloženú zostavu a súbor „tlac.fdf“) ako prílohu
mailu. Príjemca správy si obidve prílohy uloží na svojom počítači do jedného adresára. Pre prezeranie
vyplneného daňového priznania je potrebné otvárať súbor „tlac.fdf“.

POZOR! V prípade, ak potrebujeme odoslať viac tlačív naraz (napr. DPPO aj výkazy), musíme tento
postup zopakovať pre každé tlačivo osobitne. Jednotlivé tlačivá si uložíme do samostatných adresárov.

Registračné pokladnice (9)

Ako v Omege vykonať vrátenie (storno) platby faktúry realizovanej cez ECR?

Funkcia Vrátenie (storno) platby faktúry cez ECR, slúži na vrátenie platby faktúry, na ktorej už bola vykonaná hotovostná úhrada cez ECR. V programe sa nachádza v menu Fakturácia – Odoslané faktúry v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie. Vrátenie platby je možné zvoliť pre Odoslané faktúry vystavené v mene EUR.

TIP: V prípade, že už bol k danej faktúre vytvorený aj príjmový pokladničný doklad v evidencii účtovných dokladov, je potrebné tento pred použitím uvedenej funkcie vymazať.

Príjem zálohy a jej odpočet pri predaji cez fiskálny modul

V našom príklade ste prijali preddavok 10 € s DPH, na ktorý ste zákazníkovi vystavili doklad z fiskálneho modulu (doklad je s rozpisom na základ 8,33 €, DPH 1,67 € a sumu spolu 10 €).

Zákazník si následne prišiel pre tovar v hodnote 50 € s DPH. Prijatý preddavok odpočítate nasledovne:

 1. Vytvorte dodací list na tovar, ktorý predávate:
 2. V záložke Nastavenie zvoľte spôsob výpočtu DPH podľa §22 ods.1 „Základom výpočtu je položková cena s DPH. Daň sa vypočíta zrážkou zo sumy spolu za celý doklad. Týmto spôsobom počítajú reg. pokladnice“.
 3. Po označení voľby kliknite na záložku Položky. Odpočet preddavku zaevidujete stlačením tlačidla Pridaj a v zobrazenom formulári do poľa Názov položky môžete napísať text „Preddavok“ (Záloha). Ručne zadajte preddavok v sume 10 € s DPH a to s mínusovou hodnotou (-10 EUR). Vyberte „Vyššiu“ sadzbu DPH.
 4. Po zaevidovaní preddavku bude dodací list vyzerať nasledovne:
 5. Uložte dodací list a dajte vytlačiť doklad na fiskálnom module. Odpočet preddavku sa na tomto bločku zobrazí nasledovne:
 6. Suma odpočítaného preddavku sa vo finančnej uzávierke uvedie v zápornom obrate.

Zaevidovanie vkladu, výberu hotovosti a šeku z elektronickej registračnej pokladnice

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 §3 ods.3 ukladá povinnosť:

“Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici.”

Zákon neukladá povinnosť zaevidovať výber hotovosti alebo šeku v elektronickej registračnej pokladnici. Kvôli prehľadnosti     o stave pokladnice je však možné tento výber v OMEGE na fiskálnych moduloch zaevidovať.

Ak používate registračnú pokladnicu, vklad a výber hotovosti alebo šeku evidujete pomocou klávesnice priamo na pokladnici.

TIP: Odporúčame Vám, aby ste pracovali podľa manuálu k príslušnej registračnej pokladnici.

 1. Ak predaj uskutočňujete pomocou fiskálneho modulu (FM 4000, Efox, Mini Efox alebo Euro 500 FP), hodnotu vkladu môžete zadať v programe OMEGA cez menu Číselník – Pokladnice. Tu je potrebné stlačiť tlačidlo Oprav na pokladnici, ktorá je fiskálnym modulom. V hornej časti zobrazeného formulára stlačíte záložku Parametre a funkcie FM. Pomocou voľby Vklad hotovosti zadáte konkrétnu hodnotu, ktorú pred začatím predaja vkladáte do pokladnice.
 2. V záložke Parametre a funkcie FM je možné zaevidovať aj výber cez voľbu Výber hotovosti/šeku.
 3. V zobrazenom okne Výber z FM, je potrebné zadať sumu hotovosti alebo šeku, ktorú vyberáte z pokladnice.
 4. Pri fiskálnych moduloch FM 4000, Efox a Mini Efox je možné od verzie programu Omega 16.50 VkladVýber hotovosti alebo šeku zadávať aj v evidencii predajok (Fakturácia – Maloobchodný predaj). Tlačidlá na Vklad a Výber hotovosti sa nachádzajú v spodnej časti evidencie.
 5. Po vykonaní dennej uzávierky bude na bločku samostatne vyčíslený vklad v hotovosti a samostatne tržby z predaja. V prípade, že to daný fiskálny modul podporuje (máte nainštalovaný aktuálny firmware a vykonané nastavenia na fiskálnom module pre tlač výberu), aj výber hotovosti/šeku bude zobrazený v uzávierke ako samostatný údaj.

V Omege je možné nastaviť automatické sťahovanie žurnálu v pravidelných intervaloch. Interval sťahovania žurnálu je možné nastaviť  v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia pod voľbou ECR.

Podľa nastaveného obdobia (denne, týždenne, mesačne) sa bude žurnál sťahovať automaticky spolu s dennou uzávierkou ECR. Žurnály sa po stiahnutí z ECR vymažú, čím uvoľnia pamäť registračnej pokladnice. Stiahnutím žurnálu z ECR sa predíde zaplneniu pamäte, čím sa rieši problém s jej nedostatočnou kapacitou. Stiahnuté žurnály sa uložia do adresára Omega/Data/Názovfirmy/ECR/Zurnaly/ECRcX.

Stiahnutie žurnálu je možné spustiť aj samostatne cez menu Sklad – Registračné pokladnice – Prenos textového žurnálu z pokladníc.

TIP: V prípade, že používate fiskálny modul Efox a máte nastavenie ukladanie žurnálu na SD kartu, sťahovanie žurnálu je potrebné spustiť cez menu Číselník – Pokladnice – záložka Parametre a funkcie FM – Export TXT žurnálu.

Fiskalizované registračné pokladnice

Program OMEGA podporuje aj nefiskalizované elektronické registračné pokladnice v súlade s vyhláškou MF 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.

Na všetkých elektronických registračných pokladniciach je možné v programe OMEGA v menu Sklad – Registračné pokladnice vykonať:

 • Dennú uzávierku
 • Prehľadovú uzávierku
 • Prenos textového a binárneho žurnálu

Fiskálne moduly

* Pokladnica Euro 500 FP a Varos FM 4000 Fiscal Printer podporujú otváranie peňažnej zásuvky, v programe OMEGA zatiaľ táto funkcia nieje zapracovaná.

Na všetkých fiskálnych moduloch je možné v programe OMEGA v menu Číselník – Pokladnice vykonať:

 • Vklad hotovosti
 • Výber hotovosti/šeku
 • Intervalovú uzávierku
 • Tréningový režim

ON – LINE komunikácia: Pri komunikácii ON-LINE je potrebné, aby ECR bola stále pripojená k počítaču. Po pridaní ECR do číselníka pokladníc v OMEGE, sa v evidenciách dodacích listov, predajok a pohybov na sklade sprístupnia v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie funkcie pre vytlačenie uvedených dokladov vo forme dokladu z ECR. Rovnako v menu Fakturácia program sprístupní funkcie pre úhradu odoslaných faktúr, odoslaných preddavkových faktúr, odoslaných dobropisov a storno faktúr cez ECR.

OFF – LINE komunikácia:  Pri komunikácii v režime OFF-LINE je rovnako potrebné pridať ECR do číselníka pokladníc v OMEGE a po pripojení ECR k počítaču otestovať funkčnosť komunikácie. Ďalšie pripojenie ECR k počítaču bude nutné len počas prenosu skladových položiek z OMEGY do ECR a údajov o predaji z ECR do programu OMEGA. Vykonáme to v menu Sklad – Registračné pokladnice. Časové intervaly prenosu dát si pritom určuje užívateľ sám. Samotný predaj, po odpojení ECR od počítača, je možné realizovať pomocou klávesnice ECR, resp. scannera.

Ďalšie informácie o spolupráci programu OMEGA s ECR a postupy pre používateľov sú dostupné na stránke www.kros.sk v záložke Podpora používateľom – Omega – podvojné účtovníctvo – Často kladené otázky (FAQ).

Predaj cez registračné pokladnice

Program OMEGA podporuje spoluprácu s elektronickými registračnými pokladnicami a fiskálnymi modulmi typu EURO od firmy ELCOM spol. s r.o. a s fiskálnym modulom Varos FM 4000 Fiscal Printer od firmy VAROS združenie Banská Bystrica. Presný zoznam podporovaných pokladníc k práve aktuálnej verzii programu OMEGA nájdete na stránke www.kros.sk v časti FAQ (často kladené otázky).

Komunikácia medzi Omegou a ECR môže prebiehať v On-Line režime alebo v Off-Line režime.

 • S fiskálnymi modulmi je možné pracovať len v On-Line režime, to znamená, že fiskálny modul je stále pripojený k počítaču a používa sa len ako tlačiareň na tlač bločku z dokladu vytvoreného v OMEGE. On-Line pracujú aj niektoré ECR, ktoré vedia simulovať fiskálny modul. Programové vybavenie ECR ju v takom prípade umožňuje používať ako fiskálnu tlačiareň.
 • Naopak niektoré typy registračných pokladníc komunikujú len v Off-Line režime. To znamená, že nemusia byť stále pripojené k počítaču a tlač bločku sa zabezpečí pomocou klávesnice priamo na registračnej pokladnici.

TIP:  Už pri kúpe ECR je potrebné rozhodnúť sa, aký systém práce je pre vašu spoločnosť vhodnejší, a v akom režime, On-Line alebo Off-Line, predpokladáte pracovať.

Nastavenia pre prácu s ECR

V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v záložke ECR nájdete nastavenia pre prácu s ECR.

Aby ste nemuseli zakaždým ručne zadávať vytlačenie dokladu z ECR, môžete si túto funkciu prednastaviť. Vo formulári Všeobecné nastavenia je možné v záložke ECR nastaviť, aby program zároveň s uložením dodacieho listu, skladovej príjemky alebo skladovej výdajky vyzval užívateľa na vytlačenie dokladu z ECR.

POZOR! Pri uvedenom nastavení sa program automaticky po uložení príjemky alebo výdajky spýta na vytlačenie dokladu z ECR iba v prípade, ak je na príjemke použitý typ pohybu Príjem refundácie z pokladnice a na výdajke typ pohybu Výdaj cez pokladnicu.

Položkovitý doklad z ECR obsahuje všetky položky definované v doklade. Položky sú na doklade zoradené podľa svojho poradového čísla v doklade.

POZOR!  Vo všeobecných nastaveniach je rozsah textového poľa pre zadanie textu obmedzený. Zároveň môže byť text obmedzený aj konkrétnym typom ECR, t.j. aj keď sa vám do všeobecných nastavení zmestí 20 znakov, na doklade z ECR sa vám môže vytlačiť napr. len 14 znakov.

Ak je na dodacom liste (výdajke) použitá zľava na položky, vo všeobecných nastaveniach je možné nastaviť spôsob tlače zľavy na doklade. Toto nastavenie neplatí pre predajky.

 • Údaje o zľave sa netlačia– na doklade z ECR sa vytlačí iba konečná cena po zľave, bez akýchkoľvek údajov o zľave.
 • Zľava pri každej položke– pri tejto voľbe sa zobrazí malý náhľad, ako bude vytlačený doklad vyzerať. V zobrazených poliach sa v ľavej časti nachádzajú všetky položky, ktoré je možné zobraziť na doklade z ECR. Pomocou šípok (zakrúžkovaná časť) sa do pravej časti presunú len tie položky, ktoré chcete na doklade vytlačiť. Názov položky, cena a množstvo sú povinné. Tým pádom sa pri každej položke objaví informácia o zľave za položku. Poradie položiek na doklade je možné ľubovoľne usporiadať.

 • Zľava spolu na konci dokladu z ECR– za poslednou položkou sa na doklade bude nachádzať text “Zľava” aj so sumou v EUR, ktorá predstavuje sumárnu hodnotu zľavy za všetky položky.

V časti Nastavenie platby pri tlači dokladu z ECR je možné nastaviť, aby sa program pri tlači bločku spýtal na platenú sumu, prípadne aby bolo možné platbu rozdeliť aj podľa spôsobu platby (či platí hotovosťou, kreditom alebo šekom).

Posledná možnosť sa týka hotovostných úhrad odoslaných faktúr. V prípade, že potrebujete povoliť aj čiastočnú úhradu faktúr, je to potrebné v tejto časti zapnúť.

Ak zapnete iba voľbu Pýtať sa na platenú sumu, pri tlači dokladu z ECR (napr. z predajok) program zobrazí nasledovný formulár:

V prvom poli je uvedená celková suma dokladu. Do bieleho poľa sa zadáva hodnota, ktorú zákazník zaplatil a v treťom poli program vypočíta rozdiel, ktorý je potrebné zákazníkovi vydať. Pri tejto voľbe program vždy predpokladá, že platba je realizovaná hotovosťou, tak bude uvedený aj text na vytlačenom doklade a v uzávierke pokladnice.

Ak budú platby realizované aj prostredníctvom kreditu alebo šeku, tak je nutné zapnúť aj druhú voľbu Platbu rozčleniť podľa spôsobu platby. Pri tlači dokladu z ECR sa následne zobrazí formulár:

V tomto formulári môžete platbu rozpísať na hotovosť, kredit a šek, program vždy automaticky dopočíta zostatok a aj prípadný výdavok. Zvolený spôsob platby sa vytlačí aj na samotnom doklade z ECR aj pri uzávierke pokladnice.

POZOR! Fiskálny modul Efox Fiscal Printer od spoločnosti ELCOM spol. s r.o. nepodporuje členenie uzávierky podľa spôsobu platby.

Ďalším nastavením je, aby program umožnil čiastočnú úhradu. Ak zapnete voľbu Povoliť čiastočnú úhradu faktúry, pri tlači dokladu z ECR program zobrazí nasledovný formulár:

Táto voľba sa zobrazí len pri úhrade OF. Pri tlači bločku z predajok, dodacieho listu, a pohybov sa uvedená voľba neobjaví.

POZOR! Vo Všeobecných nastaveniach sa bude dať voľba Povoliť čiastočnú úhradu faktúry zapnúť len vtedy, ak bude označená prvá voľba Pýtať sa na platenú sumu.

Voľba Čiastočná úhrada je výrobcom programu prednastavená ako vypnutá. Ak si voľbu zapnete, zobrazí sa pole pre zadanie sumy čiastočnej úhrady. Pole, ktoré je sivej farby zobrazuje sumu, ktorú je potrebné ešte uhradiť. Polia Zákazník zaplatil a Zákazníkovi vydať sa vzťahujú k poľu Čiastočná úhrada, t.j. výdavok sa počíta k sume čiastočnej úhrady, nie k celej sume dokladu.

POZOR! Ak vo formulári Údaje o platbe zákazníka za doklad stlačíte Storno, doklad sa uloží, ale platba na pokladnici sa nezrealizuje.

Niektoré nastavenia pre prácu s ECR nájdete aj na skladových kartách a službách. Na skladovej karte sa nachádza záložka Registračná pokladnica. Pri práci On – Line sa odtiaľ prenáša skrátený názov predávanej položky. V číselníku služieb sa skrátený názov zadáva v záložke Služba.

Ak chcete tlačiť dennú uzávierku podľa tovarových skupín, je pre vás dôležité číslo tovarovej skupiny. Pri predaji sa na pokladnicu posiela informácia o tom, do ktorej tovarovej skupiny predaná skladová položka prípadne služba patrí a následne sa tento údaj vytlačí aj na dennej uzávierke (závisí od typu pokladnice). Tovarovú skupinu definujete pri skladových kartách, skupinu služieb definujete pri službách. Do registračnej pokladnice sa posiela len informácia o tovarovej skupine, resp. skupine služieb. Číslo tovarovej skupiny, resp. číslo skupiny služieb sa nezobrazuje na vytlačenom bločku!

POZOR! Podľa manuálu k vašej ECR si na pokladnici nastavte (zadefinujte) tovarové skupiny, napr. 1 OBLEČENIE, 2 DROGÉRIA, 3 POTRAVINY (názvy tovarových skupín a skupín služieb nemôžu obsahovať bodky a čiarky). Rovnako si zadefinujte skupiny služieb. Tieto čísla skupín potom používajte aj v programe OMEGA pri priradení čísla tovarovej skupiny príslušnej skladovej karte, príp. pri priradení čísla skupiny služieb príslušnej službe. Napr. karte č. 1 TRIČKO priradíte číslo tovarovej skupiny 1, službe č.1 BALENIE priradíte číslo skupiny 11. Tieto čísla musia byť zároveň jedinečné! Nesmie sa vyskytovať rovnaké číslo medzi tovarovými skupinami a skupinami služieb, t.j. nesmie sa vyskytovať tovarová skupina č. 1 OBLEČENIE a zároveň skupina služieb č. 1 BALENIE!

Ak potrebujete partnerovi vrátiť peniaze za odoslaný dobropis v hotovosti, úhradu cez ECR je možné vykonať v menu Fakturácia – Odoslané dobropisy dvoma spôsobmi:

 • V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie cez voľbu Úhrada dobropisu cez ECR. V tomto prípade sa vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Do účtovníctva sa táto úhrada nezaznamená. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši cez voľbu Ďalšie funkcie – Úhrada dobropisu cez ECR.
 • Prostredníctvom tlačidla Uhradiť doklad PD/BV v dolnej časti formulára. V tomto prípade program vytvorí PD, ktorý sa automaticky zapíše aj do Evidencie účtovných dokladov a zároveň vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši.

Zákon o registračných pokladniciach č. 289/2008 podľa novely č. 494/2010 vyžaduje, aby boli úhrady faktúr v hotovosti v rámci registračnej pokladnice registrované do samostatnej hladiny, ktorá bude mimo ostatných sadzieb DPH.

V programe Omega je možné úhradu faktúry zaevidovať cez registračnú pokladnicu alebo fiskálny modul a súčasne zaúčtovať pokladničný doklad v Evidencii účtovných dokladov. Podmienkou je, aby registračná pokladnica pracovala v on-line režime, t.j. bola pri predaji pripojená k počítaču (fiskálny modul pracuje iba v on-line režime). Úhrada sa zrealizuje v programe Omega a na ECR sa vytlačia už len pokladničné bločky.

Takýmto spôsobom je možné používať ERP v prípade, že licencia programu obsahuje modul Maloobchodný predaj. V menu Omega – Licencia – Rozsah licencie je uvedené, aké moduly daná licencia obsahuje.

TIP: Nastavenie všetkých potrebných hladín na ECR, teda aj pre úhradu faktúr, odporúčame overiť už pri kúpe pokladnice. Prípadne dohodnúť s dodávateľom pokladnice ich dodatočné nastavenie.

Používanie samostatnej hladiny pre úhradu faktúr v hotovosti v programe Omega

Od verzie 14.50 sa v programe Omega v menu Číselník – Pokladnice nachádza nastavenie: Podporuje samostatnú hladinu pre úhradu faktúr v hotovosti.  

POZOR! Voľbu je potrebné zapnúť iba v prípade, že daná pokladnica samostatnú hladinu pre úhradu faktúr v hotovosti  podporuje a zároveň ju má zadanú v systémových nastaveniach pokladnice.

Úhrada faktúry v hotovosti cez ECR

Úhradu faktúry cez registračnú pokladnicu je možné v programe vykonať niekoľkými spôsobmi:

 • Cez menu Fakturácia – Odoslané faktúry – v tejto evidencii sa postavíme na danú faktúru a v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie klikneme na voľbu Vytlač doklad z ECR. Vytlačí sa bloček, ale nezaúčtuje sa pokladničný doklad do Evidencie účtovných dokladov. Pokladničný doklad program zaúčtuje až pri automatickom zaúčtovaní finančnej uzávierky z ECR (Sklad – Registračné pokladnice – Prenos finančnej uzávierky z pokladníc), a to každú úhradu na samostatný pokladničný doklad. Pri fiskálnych moduloch je potrebné zaúčtovať úhradu faktúry ručne v Evidencii účtovných dokladov v okruhu PD.
 • Cez menu Faktrurácia – Odoslané faktúry – v tejto evidencii sa postavíme na danú faktúru, cez záložku Funkcie – Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Uhradiť doklad PD/BV. V následne zobrazenom formulári je potrebné zaškrtnúť voľbu Vytlač doklad z ECR (táto voľba je prístupná len pre fiskalizované pokladnice). V tomto prípade program automaticky vytvorí pokladničný doklad a zaúčtuje ho do Evidencie účtovných dokladov, zároveň sa vytlačí bloček na ECR. Pri automatickom zaúčtovaní finančnej uzávierky z ECR už tieto úhrady nebudeme účtovať.
 • Cez menu Faktrurácia – Odoslané faktúry – v tejto evidencii sa postavíme na danú faktúru a klikneme na tlačidlo Uhradiť doklad PD/BV na dolnej lište. Zobrazí sa rovnaký formulár a aj postup bude ako pri vyššie uvedenej funkcii.

Čiastočná úhrada faktúry v hotovosti cez ECR

Cez program Omega je možné vykonať aj čiastočnú úhradu faktúry cez ECR. Podmienkou je určité nastavenie vo Všeobecných nastaveniach (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka ECR).  Voľba Povoliť čiastočnú úhradu faktúry sa bude dať zapnúť len vtedy, ak je zapnutá prvá voľba Pýtať sa na platenú sumu:

Pri vyššie uvedenom nastavení sa pri úhrade faktúry zobrazí pole pre zadanie sumy čiastočnej úhrady:

Sumu zobrazenú v sivom poli je potrebné ešte uhradiť. Polia Zákazník zaplatil a Zákazníkovi vydať sa vzťahujú k poľu Čiastočná úhrada, to znamená, že výdavok sa počíta k sume čiastočnej úhrady, nie k celej sume dokladu. Takýmto spôsobom je možné danú faktúru uhradiť cez ECR aj na viac krát. V menu Fakturácia – Odoslané faktúry v stĺpci Uhradené cez ECR bude program napočítavať sumu úhrady registrovanú cez ECR. Suma bude v uvedenom stĺpci zobrazená (prípadne pripočítaná), len ak dôjde k fyzickému vytlačeniu bločku cez ECR.

Potrebujete vytlačiť doklad z registračnej pokladnice o prijatom preddavku? Uhradiť preddakovú faktúru je možné v menu  Fakturácia – Odoslané preddavkové faktúry  dvoma spôsobmi:

 • V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie cez voľbu Úhrada preddavkovej faktúry cez ECR. V tomto prípade sa vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Do účtovníctva sa táto úhrada nezaznamená. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši cez voľbu Ďalšie funkcie – Úhrada preddavkovej faktúry cez ECR.
 • Prostredníctvom tlačidla Uhradiť doklad PD/BV v dolnej časti formulára. V tomto prípade program vytvorí PD, ktorý sa automaticky zapíše aj do Evidencie účtovných dokladov a zároveň vytlačí doklad z registračnej pokladnice. Túto funkciu je možné spustiť aj pravým tlačidlom myši.

eKasa (8)

eKasa: neplatný doklad   

Neplatný doklad sa vyhotovuje:

 • pri zaznamenávaní dokladov v rámci skúšobnej prevádzky,
 • v rámci zaškolenia pracovníkov, ktorí budú evidovať tržby pomocou online registračnej pokladnice, tzv. tréningový režim,
 • v rámci vyhotovenia ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru/služby, ak takéto doklady umožňuje pokladnica vytlačiť, napr. predbežný účet.

Povinné náležitosti dokladu:

 • vytlačený neplatný doklad musí mať slovné označenie ,,NEPLATNÝ DOKLAD“ na každom treťom riadku,
 • neplatný doklad neobsahuje QR kód,
 • neplatný doklad je možné tlačiť pri priamom napojení na softvér. Ak pracujete bez napojenia na softvér, tak to závisí od toho, či to daná pokladnica umožňuje.

Neplatný doklad ste povinný zo zákona archivovať až 5 rokov. Zároveň sa tieto doklady odosielajú do systému eKasa a prideľuje sa im UID a OKP. 

V programe OMEGA vystavujeme Neplatné doklady, ak máme v menu Číselník – Pokladnice zakliknutú voľbu ,, Tlačiť doklady v tréningovom režime (iba online)“.

 

 

Neplatné doklady vystavujeme v menu Fakturácia – Maloobchodný predaj.  Z týchto dokladov, ktoré sú vytvorené v tréningovom režime program nevytvorí pohyb na sklade (Príjemku, Výdajku), aby sa neskreslil zostatok na sklade.

Neplatné doklady môžeme vystavovať aj v menu Fakturácia – Dodacie listy.

POZOR! Pri ukladaní dodacieho listu program automaticky ponúka vytvorenie výdajky zo skladu. V prípade Neplatného dokladu odporúčame tento pohyb nevytvárať. V prípade, ak vo Všeobecných nastaveniach nemáme nastavené automatické generovanie výdajok, pohyb sa taktiež nevytvorí.

 

Zákon neumožňuje v tréningovom režime vytvárať úhrady faktúry, vklad a výber hotovosti.

eKasa: oprava

Opravný doklad je pokladničný doklad, ktorý sa do systému eKasa odosiela so špecifickým príznakom Oprava. Za opravu považujeme opravu chybne zaevidovanej položky na pôvodnom pokladničnom doklade, ktorý bol zaslaný do systému eKasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku.

Opravný doklad musí obsahovať:

 • Pôvodný identifikátor z on-line dokladu – UID pôvodného dokladu.
 • Pôvodný identifikátor z off-line dokladu – OKP z pôvodného dokladu.

V praxi opravujeme doklady, ak sme sa pomýlili v množstve alebo v cene. Pri oprave dokladu je potrebné vždy negovať komplet celú pôvodnú položku. Pre tento účel sa vytvára Opravný doklad.  Pre predaj je potrebné vytvoriť nový doklad, na ktorom bude položka so správnym množstvom a cenou.

Ak sme na pôvodnom doklade omylom predali 10 ks  tonerov do tlačiarne namiesto 8 ks, je potrebné vytvoriť Opravný doklad. Na opravnom doklade bude položka mínus 10 ks. Na Finančnú správu sa odošle záporná položka mínus 10 ks, teda stav sa dostane na nulu. Pre predaj správneho množstva 8 ks vytvoríme položkovitý doklad ako pri klasickom predaji.

Opravný doklad v OMEGE

V programe OMEGA vytvoríme doklad pomocou funkcie Opravný doklad, ktorá zabezpečí, že program automaticky prenesie položky z pôvodného dokladu s opačným znamienkomdoplní sa pôvodný identifikátor dokladu.

Opravný doklad je možné vytvoriť iba z dokladu, ktorý máme v zozname dokladov v Maloobchodnom predaji alebo v Dodacích listoch a ktorý bol vytvorený v systéme eKasa (má pridelený UID alebo OKP kód).

V opravnom doklade sa môžu nachádzať len položky, ktoré opravujeme z pôvodného dokladu. Do opravy nie je možné dopĺňať nové položky, ani ich editovať. Môžeme iba vymazávať nepotrebné položky.

Opravný doklad vytvoríme:

 • Cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj

Daná funkcia zabezpečí, že program skopíruje položky z pôvodného dokladu a zneguje znamienka. Pri oprave dokladu automatický doplní pôvodný identifikátor dokladu – UID/OKP.

 

 

 

 • Cez menu Fakturácia – Dodacie listy

 

Funkciu Opravný doklad nemôžme použiť k  už vytvorenému opravnému dokladu. K opravenému dokladu taktiež nie je možné vytvoriť Vrátenie.

Opravný doklad so zľavou

Ak sa na doklade nachádza zľava za doklad, pri opravnom doklade program automaticky potiahne do dokladu pôvodnú cenu a výšku pôvodnej zľavy s opačnými znamienkami, čím upraví predajnú cenu o zľavu. Cena opravenej položky musí sedieť s tým, ako bola zadaná na pôvodnom doklade po uplatnení zľavy.

 

Opravný doklad s odpočtom zálohy

Opravné doklady, v ktorých je odpočet zálohy vytvárame v programe OMEGA výlučne cez menu Fakturácia – Predajky. Ak máme na pôvodnom doklade aj odpočet zálohy, tak program túto položku automaticky doplní aj do opravného dokladu. Zároveň sa zmení odpočet zálohy zo zápornej položky na kladnú.

 

 

 

Opravný doklad s vratným obalom

Ak na pôvodnom doklade evidujeme vratné obaly plusom, tak v opravnom doklade sa vratné obaly negujú na zápornú opravnú položku – s mínusom.

Ak je na pôvodnom doklade vratný obal mínusom, tak v opravnom doklade sa vratné obaly negujú na kladnú položku – s plusom

 

 

eKasa: paragón

Paragón je náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu v prípade prerušenia prevádzky online registračnej pokladnice (ORP). Používa sa napríklad, ak nastane výpadok elektrickej energie alebo vznikne porucha pokladnice.

Za prerušenie prevádzky ORP sa nepovažuje výpadok internetu. Pri výpadku internetu sa doklady riadne evidujú v ORP v režime off – line.

Ak dôjde k poruche ORP alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť ich prevádzku do 48 hodín od vzniku poruchy alebo je povinný začať používať inú ORP alebo iné koncového zariadenie.

Povinnosti, ktoré vyplývajú z evidovania paragónov: 

 • Predávajúci má povinnosť údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v ORP najneskôr do 10tich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ORP obnovená.
 • Doklady vyhotovené k paragónom sa tiež odosielajú na úložisko Finančnej správy. Tieto doklady majú pridelený UID a OKP kód.
 • Predávajúci má povinnosť na pokladničnom doklade evidovať povinné náležitosti:
  • Dátum a čas vyhotovenia paragónu – kedy bol v minulosti paragón vystavený.
  • Číslo paragónu – poradové číslo paragónu fyzicky odovzdaného kupujúcemu.
  • Číslo ORP, ktorej prevádzka bola prerušená. Program tento údaj dopĺňa automaticky.

Kópie paragónov a pokladničných dokladov zaevidované k paragónom sme povinní archivovať 5 rokov.

Pokladničný doklad Paragón vytvoríme:

 • Cez Fakturácia – Predajky. Pomocou tlačidla Pridaj vytvoríme novú predajku, ktorú naplníme položkami. Následne pri tlačidle Platba (F9) cez šípku vyberieme možnosť Paragón.

Po zvolení voľby paragón sa zobrazí formulár, kde vyplníme všetky povinné údaje.

Po zaevidovaní platby sa doklad automaticky odošle do systému eKasa a vytlačí sa doklad obsahujúci údaje paragónu.

Program OMEGA pri vytváraní paragónov vytvára pohyby v sklade na základe nasledovnej hlášky:

Na základe toho program OMEGA automaticky generuje výdajku zo skladu. Ak sme však výdajku urobili v minulosti ručne, je potrebné hlášku ignorovať pomocou tlačidla NIE.  

 • Cez Fakturácia – Odoslané faktúry, Odoslaný dobropis, Odoslaná preddavková faktúra. Paragón je možné vytvoriť aj k úhradám dokladov. Po zvolení funkcie Úhrada cez eKasu sa nám ponúka funkcia Úhrada Úhrada paragón.

eKasa: štandardný predaj bez napojenia na softvér

Program OMEGA podporuje predaj s napojením na softvér a bez priameho napojenia na softvér.

Pri priamom napojení na softvér je podporený predaj cez:

 • Maloobchodný predaj,
 • Dodacie listy,
 • Odoslané faktúry.

Pri predaji bez priameho napojenia na softvér je potrebné naplniť online registračnú pokladnicu (ďalej len ORP) skladovými kartami a službami z programu OMEGA. Následne sa predaj realizuje na ORP pomocou klávesnice pokladnice, nezávisle od pripojenia počítača. V takomto prípade nie je potrebné, aby bola registračná pokladnica neustále pripojená k počítaču. Pokladnicu k počítaču pripájame len v určitom časovom intervale (raz za deň/ týždeň / mesiac), keď uskutočňujeme prenos údajov o predaji do počítača.

Nastavenie skladových kariet a služieb

Pred predajom cez ORP je potrebné najskôr doplniť na skladových kartách alebo službách potrebné údaje. Nastavenie uskutočňujeme cez menu Sklad – Skladové karty. Na konkrétnej skladovej karte v záložke Karta – Registračná pokladnica doplňujeme údaje: PLU, tovarovú skupinu alebo skrátený názov.

PLU predstavuje skratku pre číselné označenie konkrétnej tovarovej položky, pod ktorou je evidovaná v online registračnej pokladnici. Používa sa pri blokovaní tovarov/ služieb. PLU kód musí byť jedinečný a nemôže byť v sklade použitý viackrát.

Ak nemáme určené PLU a klikneme na tlačidlo so šípkou hore, program nájde prvé voľné PLU v rámci číselníka skladových kariet.

Tovarová skupina sa používa na označenie skupiny tovarov, ktoré majú nejaké spoločné vlastnosti, napr.: mliečne výrobky, zelenina, cukrovinky.

Skrátený názov sa pri predaji prenáša na vytlačený doklad z pokladnice. Názov položky na online registračnej pokladnice je limitovaný dĺžkou znakov, štandardne je to 14 – 20 znakov. Závisí to od typu pokladnice. 

Pre služby sa nastavenie uskutočňuje v menu Číselník – Cenník služieb.

Prenos položiek z OMEGY do online registračnej pokladnice

Prenos položiek do pokladnice uskutočňujeme cez menu Sklad – Registračné pokladnice počas toho, ako je pokladnica pripojená k počítaču. V zobrazenom formulári si zvolíme funkciu Prenos položiek do pokladníc a zvolíme tlačidlo Ďalej.

V zobrazenom formulári si vyberieme aké skladové karty/ služby,  z akých skladov a predajných cenách sa zasielajú do online registračnej pokladnice. V tomto momente program OMEGA kontroluje, či majú všetky skladové karty /služby uvedené PLU a predajnú cenu. Pomocou tlačidla Nastaviť si vyberáme predajnú cenu, ktorú budeme používať pri blokovaní na ORP. Zároveň vyberáme, či sa majú preniesť položky všetky alebo iba zmenené.

 

Ak skladové karty/ služby nemajú zadefinované PLU, program prenos preruší. Ak však skladové karty alebo služby nemajú nastavenú predvolenú predajnú cenu, tak program prenesie skladové karty / služby do ORP bez predajnej ceny. V takomto prípade musíme cenu zadávať ručne na pokladnici.

Prenos údajov o predaji položiek z online registračnej pokladnice do programu OMEGA

Po skončení predaja na ORP môžeme na konci dňa/ týždň,a prípadne v inom zvolenom časovom intervale, pripojiť pokladnicu k počítaču a preniesť údaje o predaji do programu OMEGA. Týmto systémom práce dostaneme do programu všetky údaje o predaných položkách. Následne z toho môžeme vytvoriť výdajky zo skladu.

Ak v tomto systéme práce prijímame hotovostné úhrady za vystavené faktúry, je potrebné tieto úhrady  spárovať a zaevidovať ručne v účtovníctve.

Prenos uskutočníme cez menu Sklad – Registračné pokladnice – Prenos údajov o predaji položiek z pokladníc.

V nasledujúcom formulári je potrebné vybrať konkrétnu online registračnú pokladnicu, z ktorej sa budú prenášať údaje o predaji.

Po dokončení prenosu sa pohyby o predaji zobrazia v menu Sklad – Predaje z reg. pokladníc. K týmto preneseným pohybom môžeme v programe OMEGA vytvoriť skladovú výdajku. Výdaj vytvoríme cez menu Sklad – Pohyby na sklade. Nový pohyb vytvoríme pomocou tlačidla Výdaj. Následne sa zobrazí nový formulár, kde je potrebné vybrať typ pohybu Výdaj cez pokladnicu.

Položky doplníme pomocou tlačidla Pridaj položku – Z pohybov na pokladnici.

Program do výdajky automaticky doplní všetky položky, ktorých predaj bol stiahnutý z ORP. V prípade, že sú stiahnuté predaje z viacerých dní, na sklade sa vytvorí len jeden pohyb s posledným dátumom predaja.

Ak bola na ORP vykonaná oprava alebo vrátenie, program vytvorí samostatné pohyby, typu: Vrátenie cez pokladnicu/ Oprava cez pokladnicu.

Predaje z registračných pokladníc

Formulár Predaje z registračných pokladníc, ktorý nájdeme v menu Sklad, slúži na kontrolu zoznamu položiek, ktoré boli predávané pomocou ORP a preniesli sa do programu OMEGA. Pomocou záložky Upresni vieme filtrovať položky odpísané alebo neodpísané zo skladu. Zároveň sa pri prenose údajov o pohybe môžu vyskytnú neznáme položky, ktoré neboli nájdené v číselníku skladových kariet/ služieb. Tieto položky budú evidované ako ostatné položky.  

Položky v tomto formulári môžeme vymazávať a ručne pridávať. Avšak odporúčame to iba vtedy, ak zlyhá komunikácia s pokladnicou. Ak chceme vytlačiť všetky predaje z registračnej pokladnice slúži na to zostava Prehľad predajov z ECR, ktorá sa nachádza v tlačovom formulári pod položkou Manažérske funkcie.

eKasa: štandardný predaj priamo z programu

Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online registračnú pokladnicu (ďalej ORP) neustále pripojenú k počítaču, teda k programu OMEGA. Zároveň je nutné mať pokladnicu zaevidovanú v menu Číselník – Pokladnice. Akonáhle je pokladnica zaevidovaná, pripojená a komunikuje aj so softvérom, je možné  realizovať predaj. 

V programe OMEGA je podporený predaj cez:

 • Maloobchodný predaj,
 • Dodacie listy,
 • Odoslané faktúry.

Nastavenie pre prácu s eKasou

V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v záložke eKasa nájdeme nastavenia pre prácu s eKasou.  V časti Nastavenie platby pri tlači dokladu z eKasy  je možné nastaviť, aby sa program pri tlači dokladu spýtal na platenú sumu (pre odoslané faktúry a dodacie listy), ako aj rozčlenenie platby podľa spôsobu platby, tzn. či je doklad uhradený v hotovosti, kreditom alebo šekom.

Ak zapneme tieto funkcie, program pri tlači dokladov z online registračnej pokladnice zobrazí nasledovný formulár:

1. Predaj cez Maloobchodný predaj

V programe OMEGA je možné vytvoriť položkovitý pokladničný doklad, a to pomocou menu Fakturácia – Maloobchodný predaj. Tento spôsob predaja odporúčame, ak sú na skladových kartách vopred definované predajné ceny a zákazníkovi postačuje bloček bez ďalších dokladov. Novú predajku vytvoríme pomocou tlačidla Pridaj. Výhodou predajky je, že program OMEGA automaticky vytvorí výdajku zo skladu a aktualizuje stav na sklade.

 

Následne sa nám otvorí nový formulár, v ktorom sa zobrazujú všetky služby a tovary, ktoré majú predvolenú cenovú úroveň. Cenovú úroveň si vieme vopred nastaviť v menu Sklad – Cenové úrovne.

Po pridaní položiek do predajky doklad potvrdíme pomocou tlačidla Platba alebo stlačením tlačidla F9. V tomto momente sa informácia o predaji zasiela do ORP. Následne z ORP sa odosiela údaj priamo na server finančnej správy, kde sa dokladu pridelí jedinečný UID (unikátny identifikátor dokladu) a OKP (overovací kód podnikateľa), na základe ktorého je možné identifikovať doklad. Potom sa vytlačí pokladničný doklad pre zákazníka. 

Spôsob rozčlenenia platby (na hotovosť, karta a šek) nastavujeme priamo v predajke cez Možnosti – Nastavenie predajok.

Následne sa nám zobrazí formulár, v ktorom si zaklikneme voľbu Platbu rozčleniť podľa spôsobu platby.

 

 

Ide o nastavenie pre každého užívateľa samostatne.

Odpočet zálohy cez predajky

V programe OMEGA môžeme vytvoriť pokladničný doklad s odpočítanou zálohou. V tomto prípade sa na pokladničnom doklade bude nachádzať aj záporná položkasuma prijatého preddavku. V praxi to využívame, ak zákazník zaplatil za objednaný tovar zálohu a pri platbe zálohu odpočítavame z konečného dokladu.

V programe OMEGA vytvoríme predajku, ktorú naplníme položkami. Následne preddavok odpočítame pomocou tlačidla Odpočet zálohy.

Následne sa zobrazí formulár ,,Nastavenie odpočtu zálohy“, kde si nastavíme text, sadzbu DPH a sumu s DPH. Po stlačení tlačidla OK sa do dokladu pridá záporná položka

 

2. Predaj cez Dodacie listy

V programe OMEGA je možné vytvoriť položkovitý pokladničný doklad aj pomocou dodacích listov cez menu Fakturácia – Dodacie listy.

Zároveň v záložke Nastavenia zvolíme spôsob výpočtu DPH. Pri predaji cez online registračnú pokladnicu používame práve druhý spôsob výpočtu DPH – „Vypočíta sa celková suma dokladu s DPH ako súčet cien položiek s DPH“. Potom dodací list uložíme pomocou tlačidla OK.

Doklad z registračnej pokladnice vytlačíme pomocou tlačidla Vytlač doklad cez eKasu.

3. Úhrada odoslaných faktúr cez eKasu

V menu Fakturácia – Odoslané faktúry evidujeme úhradu vystavených faktúr pomocou funkcie Úhrada cez eKasu. Výberom konkrétnej faktúry a použitím tejto funkcie sa vytlačí doklad z online registračnej pokladnice s číslom faktúryuhrádzanou sumou. Po vytlačení dokladu z online registračnej pokladnici má doklad pridelený kód UID a OKP. Zároveň je doklad odoslaný na server finančnej správy.

 

 

Pri úhrade faktúry sa na doklade nezobrazujú položky faktúry ani zľavy,  ktoré boli uvedené na faktúre. Podľa zákona sa zobrazuje len číslo faktúrysuma uhrádzaného dokladu.

V prípade, ak uhrádzame faktúru vyššiu ako 5 000€ zobrazuje sa nám upozorňujúca hláška:

Čiastočná úhrada

V programe OMEGA je pri úhradách odoslaných faktúr k dispozícií funkcia ,,Čiastočná úhrada“. Po zakliknutí tejto funkcie je možné zaevidovať len čiastočnú úhradu a faktúr uhradiť na viackrát.

Ak je faktúra uhrádzaná viackrát, vždy po vytlačení dokladu sa pridelí UID a OKP. Zároveň sa čiastočná úhrada tiež odosiela na server finančnej správy.

Storno platby

V programe OMEGA  je možné zaevidovať aj storno platby. Storno sa realizuje iba pri odoslaných faktúrach a  automaticky vo výške úhrady faktúry. V prípade, že faktúra nebola plne uhradená, storno sa generuje len do výšky čiastočnej úhrady. 

 

 

Pri stornovaní platby nie je povinné zo zákona uvádzať pôvodné UID dokladu.

Pred prvým pripojením pokladnice k programu Omega, je potrebné najskôr:

1.  Kontaktovať servisnú organizáciu alebo výrobcu FiskalPRO (www.fiskalpro.sk).

Je potrebné, aby servisná organizácia ešte pred samotným pripojením k programu nastavila správne fiskálnu tlačiareň. Pokladnica by mala byť nastavená ako tlačiareň.

Pokladnica môže byť pripojená 2 spôsobmi:

 • Cez USB port. V takomto prípade je potrebné inštalovať driver k pokladnici. V prípade operačného systému Windows 10 nie je potrebné inštalovať driver.
 • Cez LAN. Pri pripojení cez LAN je potrebné nastaviť komunikáciu medzi pokladnicou a sieťou. Ohľadom pripojenia odporúčame kontaktovať svoju servisnú organizáciu, ktorá ma certifikáciu na manipuláciu s pokladnicou. Zoznam servisných organizácii nájdete na stránke: fiskalpro.sk/predajcovia   

2.  Pripojiť pokladnicu k počítaču.

3.  Zapojiť FiskalPRO VX 520 do elektrickej siete a počkať až kým sa displej na pokladnici rozsvieti.

Pred pripojením pokladnice do programu OMEGA je potrebné mať aktivovanú a inicializovanú eKasu na FiskalPRO. Ohľadom správnej aktivácií/ inicializácií kontaktujte svoju servisnú organizáciu alebo výrobcu FiskalPRO.

4.  Až po absolvovaní týchto nastavení je možné zaevidovať pokladnicu do programu OMEGA.

Každý užívateľ, ktorý si zakúpil fiskálnu tlačiareň FiskalPRO VX 520 zároveň získava prístup na webový portál k pokladnici. Na tomto portáli nájdete prehľad o predajoch, ale aj možnosť vytvárať uzávierky pre účtovníctvo a rôzne iné návody.Portál je k dispozícií na internetovej stránke: portal.fiskalpro.eu Prihlásenie je súčasťou pokladnice, ktorú ste získali od spoločnosti A3 Soft, s. r. o.

5.  Nastavenie a pripojenie pokladnice v programe OMEGA

Pokladnicu je potrebné najskôr zaevidovať v menu Číselník – Pokladnice. Cez tlačidlo Pridaj si vyberieme druh pokladnice.

Následne sa otvorí formulár, v ktorom vypĺňame konkrétne údaje pre komunikáciu s eKasou. V prvom kroku zadáme jedinečný Kód, Názov pokladnice a Typ pokladnice. V tomto formulári uvádzame aj číslo pokladnice, ktoré nám pridelil príslušný Daňový úradZároveň je nutné nastaviť Typ pripojenia a zvoliť sieťovú cestu, kde budú uložené súbory ECRcomIn.txtECRcomOu,txt, ktoré slúžia na komunikáciu programu s pokladnicou. Pre každého užívateľa v sieti, ktorý bude fiskálny modul používať, musí byť definovaný samostatný adresár, aby si navzájom neprepisovali údaje.

Fiskálna pokladnica podporuje 3 formy pripojenia cez:

 1. USB port – tento spôsob je najjednoduchší, pretože postačuje len pomocou USB kábla pripojiť pokladnicu k PC. Túto formu pripojenia použijeme v prípade, ak máme jednu pokladnicu pripojenú len k jednému počítaču a nepotrebujeme, aby pokladnica komunikovala cez sieť s inými počítačmi.
 2. LAN (IP adresu) – táto forma pripojenia vyžaduje sieťové prepojenie pokladnice s počítačmi. Výhodná je v prípade, ak máme jednu kasu, ktorá komunikuje s viacerými počítačmi prostredníctvom siete.
 3. RS232 (COM) pripojenie – toto pripojenie je totožné ako v prípade pripojenia cez USB port, avšak potrebujeme špeciálny RS232 kábel namiesto USB portu.

Pripojenie cez USB port

V prípade, ak chceme pripojiť pokladnicu cez USB port, tak musíme najskôr zistiť, aký PortRýchlosť má pokladnica. Tieto údaje nájdeme v počítači v časti Správa počítača (menu Štart – Ovládací panel – Systém – Správa zariadení – Porty).

Po rozkliknutí, sa v tejto časti zobrazujú podrobné informácie o pokladnici. V záložke Port – nastavenie sa  zobrazuje rýchlosť pokladnice a v záložke Ovládač aj port pokladnice.

 

 

 

 

 

 

 

Pre úspešnú komunikáciu tieto údaje doplníme aj do programu Omega, v menu Číselník – Pokladnice.

Pre potvrdenie nastavení je nutné spustiť TEST pokladnice. Tým sa preverí komunikácia s pokladnicou. Po úspešnom otestovaní komunikácie program zobrazí oznam ,,Komunikácia s pokladnicou je v poriadku “. Následne môžeme začať predávať cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj, Odoslané faktúry alebo Dodacie listy.

Pripojenie cez LAN sieť

Ak pripájame pokladnicu k programu Omega cez LAN sieť (IP adresu), je potrebné najskôr nastaviť pokladnicu, alebo kontaktovať svoju servisnú organizáciu, ktorá ma certifikáciu na manipuláciu s pokladnicou, ktorá vykoná správne nastavenie pokladnice.   

IP adresu pomocou, ktorej komunikuje pokladnica s počítačom zaevidujeme aj priamo v programe Omega cez  menu Číselník – Pokladnice.

Pre potvrdenie nastavení a overenie komunikácie spustíme TEST pokladnice. Po úspešnom otestovaní komunikácie program zobrazí oznam ,,Komunikácia s pokladnicou je v poriadku“.

 

Pripojenie pokladnice cez IP adresu vyžaduje, aby bola pokladnica zapojená v rovnakej sieti ako počítače. Zároveň tento spôsob pripojenia umožňuje pripojiť jednu pokladnicu k viacerým počítačom.

Pripojenie cez RS232 (COM)

Pokladnicu môžeme pripojiť k počítaču aj cez RS232 port. V takomto prípade postupujeme rovnako, ako pri pripojení cez USB port. Najskôr je potrebné pripojiť pokladnicu k počítaču pomocou RS232 káblu. Následne, keď komunikuje pokladnica s počítačom, je potrebné zistiť portyrýchlosť pokladnice. Tieto údaje zistíme v časti Správa počítača (Štart – Ovládací panel – Systém – Správa zariadení – Porty).

Po rozkliknutí sa, v tejto časti zobrazujú podrobné informácie o pokladnici. V záložke Port – nastavenie sa  zobrazuje rýchlosť pokladnice a v záložke Ovládač aj port pokladnice.

 

 

 

 

 

 

 

Pre úspešnú komunikáciu tieto údaje doplníme aj do programu Omega, v menu Číselník – Pokladnice.

Pre potvrdenie nastavení a overenie komunikácie spustíme TEST pokladnice. Po úspešnom otestovaní komunikácie program zobrazí oznam ,,Komunikácia s pokladnicou je v poriadku“.     

eKasa: vklad a výber  

Novela Zákona o registračných pokladníc s účinnosťou od 1.4.2019 prináša povinnosť evidovať každý vklad aj výber hotovosti bez zbytočného odkladu. Doteraz bola povinnosť zo zákona evidovať do pokladnice iba vklad.

V praxi to znamená, že ak vykonáme vklad alebo výber hotovosti, sme povinný k nim vytvoriť aj samostatný doklad, ktorý sa taktiež odosiela do systému eKasa. Vklad a výber používame z dôvodu, aby evidenčný stav pokladnice bol totožný s reálnym stavom hotovosti v pokladnici. Rozdiel medzi evidenčným a reálnym zostatkom v pokladnici môže byť dôvodom na sankciu.

Vklad

Vklad evidujeme v programe OMEGA cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj.

V hornej časti formulára sa nachádza funkcia ,, Vklad hotovosti“. Po kliknutí na dané tlačidlo sa otvorí nový formulár, v ktorom je potrebné zadať sumu vkladu. Po stlačení tlačidla OK sa doklad vytlačí a zároveň odošle na server finančnej správy. Na základe toho sa dokladu pridelí UID, ktorý sa zobrazuje na vytlačenom doklade. Doklad je označený slovom ,,VKLAD“.

 

Pohyb Vklad by sme mali vytlačiť a zároveň archivovať- stačí len ten jeden deň.  

Výber

Výber hotovosti z pokladnice evidujeme cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj. Opäť sa v hornej časti formulára nachádza funkcia ,,Výber hotovosti“. Po zvolení tejto funkcie program OMEGA otvorí nový formulár, kde je potrebné opäť uviesť sumu výberu. Tento pohyb sa tiež eviduje v systéme eKasa. Na základe toho sa dokladu pridelí UID, ktorý sa zobrazuje na vytlačenom doklade. Doklad je označený slovom ,,VÝBER“.

 

Pohyb Výber by sme mali vytlačiť a zároveň archivovať – stačí len ten jeden deň. 

eKasa: vrátenie

Pokladničný doklad Vrátenie používame v prípade, ak ide o evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar alebo službu, pričom pôvodný pokladničný doklad bol odoslaný do systému eKasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku.

Vrátenie používame v prípade vrátenia platby za:

 • vrátený tovar,
 • tovar alebo poskytnutú službu pri reklamácií,
 • neposkytnutú službu.

Na doklade vrátenia sme povinný uvádzať pôvodný unikátny identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje.

Doklad musí obsahovať:

 • Pôvodný identifikátor z on-line dokladu – UID z pôvodného dokladu.
 • Pôvodný identifikátor z off-line dokladu – OKP z pôvodného dokladu.

Ak robíme Vrátenie k dokladu, ktorý bol vytvorený ešte pred systémom eKasa, namiesto pôvodného UID sa uvádza pôvodné číslo dokladu.

Vrátenie v programe OMEGA

V programe OMEGA vytvoríme doklad pomocou funkcie Vrátenie, ktorá zabezpečí, že program automaticky prenesie položky z pôvodného dokladu mínusom doplní pôvodný identifikátor dokladu.

Pokladničný doklad Vrátenie vytvoríme:

 • Cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj

Funkciu spúšťame kliknutím na tlačidlo Vrátenie. Táto funkcia nahrádza pôvodnú funkciu – refundácia.

Vrátenie je možné vytvoriť iba z dokladu, ktorý sa nachádza v zozname dokladov v Maloobchodnom predaji a bol vytvorený v systéme eKasa (má pridelený UID alebo OKP kód). Nastavíme sa na konkrétnu predajku a zvolíme možnosť Vrátenie. Program automaticky vytvorí doklad, ktorý obsahuje položky z pôvodného dokladu v zápornej hodnote. Zároveň automaticky doplní pôvodný identifikátor dokladu – UDI/ OKP z pôvodného dokladu.

Ručné vrátenie slúži pre prípad, ak pôvodný doklad nemáme v zozname predajok alebo bol vytvorený ešte pred systémom eKasa, teda nemá pridelený UID kód. Pri ručnom vrátení je potrebné nahodiť všetky položky ručne a zároveň doplniť pôvodný identifikátor dokladu.

 • Cez menu Fakturácia – Dodacie listy

Pri evidovaní dokladu Vrátenie pomocou dodacích listov sa pôvodný identifikátor dokladu nachádza v záložke Nastavenie.

Položky, ktoré sa nevracajú je možné v predajke aj dodacom liste odstrániť. V dodacích listoch je zároveň podporená funkcia hromadné mazanie položiek cez Špeciálne funkcie.

 

 

V doklade Vrátenie sa môžu nachádzať len položky z pôvodného dokladu. Do Vrátenia nie je možné dopĺňať nové položky, môžeme iba vymazávať nepotrebné položky. Vrátenie evidujeme vždy v zápornej hodnote.

K jednému dokladu je možné vytvoriť viacero pohybov vrátenie. V takomto prípade program OMEGA taktiež vždy automaticky doplní UID/ OKP pôvodného dokladu.

Vrátenie so zľavou – Zľava za položku

Zľava za položku – ak sme na pôvodnom doklade použili zľavu na položke a  k tomuto dokladu vytvárame vrátenie, do dokladu vrátenia sa automaticky prenáša cena po zľave. Údaj o výške a percentne zľavy sa do dokladu neprenáša a výšku zľavy nie je možné zmeniť. Meniť môžeme iba predajnú cenu a množstvo.

Pri dokladoch vytvorených cez Maloobchodný predaj môže dôjsť pri výpočte konečnej ceny položky po zľave k centovým rozdielom medzi vrátením a pôvodným predajným dokladom.

 

Vrátenie so zľavou – Zľava za doklad

Zľava za doklad – ak je na pôvodnom doklade použitá zľava za doklad, pri vytváraní pohybu vrátenie program automaticky nerozpočítava zľavu na položkách. Z dokladu je potrebné zľavu za doklad vymazať a následne ručne upraviť cenu položiek.

Vrátenie s preddavkom

Ak v Maloobchodnom predaji robíme vrátenie k dokladu, na ktorom bol pôvodne odpočet zálohy,  do pohybu vrátenia sa položka odpočtu zálohy neprenesie. Odpočet zálohy nie je možné do pohybu vrátenie zaevidovať ani ručne.

Ručné vrátenie v programe OMEGA

Funkcia Ručné vrátenie slúži na vytvorenie vrátenia k dokladom, ktoré sa nenachádzajú v programe OMEGA alebo boli vystavené pred systémom eKasa.

Ručné vrátenie využijeme aj v prípade vrátenia k dokladom, ktoré boli vytvorené v starom roku.

Funkcia Ručné vrátenie je podporená :

 • v menu Fakturácia – Maloobchodný predaj a
 • v menu Fakturácia – Dodacie listy.

V prípade, ak ste v zozname dokladov nastavený na doklade, z ktorého nie je možné urobiť Vrátenie (napr. opravný doklad, doklad nebol vytvorený v systéme eKasa), program automaticky ponúkne len možnosť Ručné vrátenie.

Po zvolení funkcie sa otvorí formulár, ako pri štandardnom vytváraní Predajky/Dodacieho listu. Po pridaní položiek je potrebné zadať aj pôvodný identifikátor dokladu.

 

Pôvodný identifikátor dokladu je povinný údaj. Užívateľ je povinný tento údaj uviesť a vyplniť v tomto prípade ručne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátenie tovaru/služby s vratným obalom

Podmienky vrátenia pri vratných obaloch sú :

 • ak na pôvodnom pokladničnom doklade je vratný obal v kladnej hodnote (ide o predaj), tak v prípade vrátenia sa prenášajú vratné obaly v zápornej hodnote,
 • ak je na pôvodnom doklade vratný obal v zápornej hodnote (ide o vrátenie obalu), tak pri vystavovaní pokladničného dokladu Vrátenie sa táto položka neprenáša. Je to z dôvodu, že v pôvodnom doklade nám už zákazník vrátil vratný tovar.

Pôvodný doklad

 

 

Vrátenie

 

Majetok (7)