Časté otázky pre produkt OMEGA

EUD (56)

Ako jednoducho zaúčtovať úhradu dobropisov?

Úhrada odoslaného dobropisu (aj zahraničného) predstavuje výdaj finančných prostriedkov, použite preto vzor 2 – PD/BV – Úhrada DF. Úhrada (inkaso) došlého dobropisu (aj zahraničného) predstavuje príjem peňažných prostriedkov, použite vzor 1 – PD/BV – Inkaso OF. Saldokontné účty vám program zaúčtuje správne v prípade, že doklady evidujete v príslušných okruhoch.

došlý dobropis » okruh DD – Došlé dobropisy

odoslaný dobropis » okruh OD – Odoslané dobropisy

zahraničný došlý dobropis » okruh zDD – zahraničné došlé dobropisy

zahraničné odoslané dobropisy » okruh zOD – zahraničné odoslané dobropisy

V programe Omega je možné upraviť vzor pre zaúčtovanie úhrady tak, aby sa dopĺňalo aj číslo uhrádzaného dokladu, podľa nasledovného postupu:

Aby program pri inkase odoslanej faktúry vo vzore „PD/BV Inkaso OF, DD “ automaticky dopĺňal do textu interné číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

 1. v evidencii účtovných dokladov je potrebné vybrať okruh BV – Bankové výpisy a potvrdiť tlačidlom Pridaj, zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
 2. Po stlačení lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí číselník „Výber automatického účtovania“. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Inkaso OF, DD a stlačíme tlačidlo Oprav.

2. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenia na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

3. V pravej časti „Pri príchode do poľa“ z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť Kurzor na koniec textu.

4. V časti „Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa“ označíme voľbu „Hodnota z poľa“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme voľbu [Interné číslo (Banka, pokladnica)].

6. Upravené automatické účtovanie potvrdíme OK.

Aby program pri úhrade došlej faktúry v automatickom účtovaní „PD/BV Úhrada DF, OD“ automaticky dopĺňal do textu externé číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

 1. v evidencii účtovných dokladov je potrebné vybrať okruh BV – Bankové výpisy a potvrdiť tlačidlom Pridaj, zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
 2. Po stlačení tlačidla lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí číselník „Výber automatického účtovania“. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Úhrada DF, OD a stlačíme tlačidlo Oprav.

3. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenia na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

4. V pravej časti „Pri príchode do poľa“ z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť Kurzor na koniec textu.

5. V časti „Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa“ označíme voľbu „Hodnota z poľa“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme voľbu [Externé číslo (Banka, pokladnica)].

6. Upravené automatické účtovanie uložíme tlačidlom OK.

Pre správne zaevidovanie a zaúčtovanie došlej faktúry v cudzej mene s rozpisom DPH môžete použiť vzor 71 – DF – Nový doklad (CM)-rozpis DPH , ktorý Vám rozúčtuje sumu spolu na základ a DPH. Tento vzor sa nachádza  v okruhu zDF. Údaje v rozpise sumy je potrebné uvádzať v cudzej mene.

Pri práci môže nastať prípad, že si potrebujeme naimportovať automatické účtovania a predkontácie, ktoré sú prednastavené v programe (napr. po nekorektných úpravách alebo porušení automatických účtovaní a predkontácií).Urobíme tak vo formulári Výber automatického účtovania.Dostaneme sa do neho po výbere z hlavného menu programu Evidencia – Účtovné doklady, po stlačení tlačidla Pridaj(ľubovoľný doklad) a následne po stlačení tlačidla so symbolom lupy vedľa poľa Automatické účtovanie.
V záložke Funkcie sa nachádza tlačidlo Ďalšie funkcie. Po jeho stlačení máme k dispozícii dve voľby: Nahraď všetky automatické účtovania a predkontácie štandardnými alebo Nahraď užívateľom nezmenené automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
1. Ak používame len prednastavené automatické účtovania a predkontácie
– V zozname automatických účtovaní pôjdeme do záložky Funkcie-Ďalšie funkcie a vyberieme voľbu Nahraď všetky automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
– Program všetky automatické účtovania vymaže a nahradí novými (prednastavenými výrobcom).
2.Ak sme automatické účtovania a predkontácie upravovali alebo vytvorili vlastné (sú automaticky označené v stĺpci U krížikom).
– V prípade, ak máme vytvorené vlastné alebo upravené automatické účtovania a predkontácie a chceme ich zachovať, po kliknutí na tlačidlo Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Nahraď užívateľom nezmenené automatické účtovania a predkontácie štandardnými.
– To znamená, že program automatické účtovania a predkontácie nevymaže, nahradí len tie, ktoré nie sú upravované (nemajú krížik v stĺpci U).

Pridanie zastávky na SZČP v predkontáciách

Novú zastávku na stredisku, zákazke, činnosti alebo pracovníkovi (SZČP) si môžete pridať v predkontáciách dvomi spôsobmi – ručne alebo použitím automatickej funkcie. Ručne zastávku pridávate, ak potrebujete zmeniť jednu alebo len pár predkontácií, automatickú funkciu využijete, ak potrebujete zmeniť viacero predkontácií.

Ručné pridanie zastávky

Postup pre ručné pridanie zastávky v predkontáciách je nasledovný:

 1. Vo formulári Účtovné doklady (Evidencia ® Účtovné doklady) vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu Okruh druh dokladu, ktorému chcete v predkontáciách pridať zastávku (v našom prípade OF). Stlačíte tlačidlo Pridaj a v zobrazenom formulári Pridaj účtovný doklad kliknete na ikonu lupy nachádzajúcu sa vedľa rozbaľovacieho zoznamu Predkontácia (zakrúžkovaná časť).

2. Zobrazí sa formulár Výber predkontácie, v ktorom sa nachádzajú všetky preddefinované predkontácie. Vyberiete tú, v ktorej chcete pridať zastávku na SZČP a stlačíte tlačidlo Oprav. V časti Základné nastavenie stlačíte Ďalej, rovnaký postup zvolíte aj v ďalšom kroku Automatické naplnenie.

V ďalšom kroku Zastavenie na bunkách je potrebné zakliknúť stredisko (zákazku, činnosť alebo pracovníka) a zmenu potvrdiť tlačidlom Ďalej a následne OK, aby sa zmena v predkontácií uložila.

Rovnakým spôsobom postupujete aj pri ďalších predkontáciách.

Automatické pridanie zastávky

Automaticky pridáte zastávku v predkontáciách použitím hromadnej funkcie, ktorú spustíte vo formulári Výber predkontácie. Postup je nasledovný:

 1. Vo formulári Výber predkontácie vyberiete záložku Funkcie. Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberiete voľbu Zmena stredísk v predkontáciách. Zobrazí sa formulár Úprava predkontácií:

2. V hornej časti tohto formulára určíte, či chcete zastávku pridať alebo odobrať. V dolnej časti nastavíte, na ktorých predkontáciach sa má zmena vykonať – buď na všetkých alebo tých, ktoré zodpovedajú zvoleným kritériám, pričom tieto kritériá môžete aj kombinovať.

3.Potvrdením tlačidlom Ok sa zmeny uložia. Podobný postup použijete aj pri pridávaní zastávky na zákazke, činnosti alebo pracovníkoch.

TIP: Každá z týchto funkcií je prístupná aj v príslušnom číselníku (Strediská, Zákazky, Činnosti, Pracovníci) po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie v záložke Funkcie

Daňové výdavky na PHL formou paušálnych výdavkov do výšky 80%

Pre uplatnenie výdavkov na PHL na základe paušálnych výdavkov platí, že:

 • výdavky sa môžu uplatniť len do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,
 • nie je povinnosť viesť knihu jázd a prepočítavať spotrebu PHL,
 • správca dane môže kontrolovať počet najazdených kilometrov a porovnať, či zodpovedá nákupu PHL, ktorý uviedol daňovník alebo môže skúmať počet najazdených kilometrov primerane k podnikateľským aktivitám daňovníka a porovnávať ho so spotrebou vykazovanou v minulých zdaňovacích obdobiach,
 • ak daňovník používa motorové vozidlo na podnikanie a zároveň aj na súkromné účely, výdavky na PHL si môže uplatniť len v pomernej výške, v akej sa využíva na podnikanie – maximálne však do výšky 80%,
 • doklady, ktoré preukážu spotrebu PHL sú: doklady o nákupe PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Uplatniť 80% výdavkov vynaložených na PHL je možné dvoma spôsobmi:

1. V priebehu zdaňovacieho obdobia – priamo pri účtovaní dokladu

V priebehu zdaňovacieho obdobia pri úhrade PHL v hotovosti – použijeme automatické účtovanie PV80 PD – Paušálne výdavky (PHL 80%).

Zaúčtujte nákup PHL, ak si uplatňujete výdavky na PHL paušálne priamo pri úhrade cez pokladničný doklad, celková suma dokladu je 48 eur, základ dane 40 eur, DPH 8 eur.

 

Doklad má hodnotu 48 eur, čo predstavuje 100 %, potrebujeme si preto rozdeliť základ na 80 % daňových výdavkov a 20 % nedaňových výdavkov. Pre tento účel odporúčame vytvoriť samostatný analytický účet 501, ktorý označíme ako nedaňový, v našom príklade 501.999. DPH v doklade je vypočítaná len z hodnoty 80% daňových výdavkov účtovaných na daňovom účte 501.300.

V Kontrolnom výkaze v časti B.3.1 bude uvedená v stĺpci 2 celková výška dane (súčet typov súm 21A a KV20). V stĺpci č. 3 bude uvedená už len hodnota odpočítanej dane v Eurách – 80% (typ sumy 21A).

 

V prípade účtovania PHL na došlej faktúre je rozdiel len v smerovaní do oddielu KV DPH, pri ktorom je potrebné zvoliť B2. V takomto prípade bude v stĺpci č. 5 suma dane v eurách uvedená celá hodnota dane a do stĺpca č. 7 sa uvedie len výška odpočítanej dane.

2. Na konci každého zdaňovacieho obdobia (mesiac, kvartál) sumárne za doklady

Počas zdaňovacieho obdobia (mesiac, resp. kvartál) účtujeme jednotlivé nákupy PHL, pričom si uplatňujeme celých 100 %. Na konci zdaňovacieho obdobia zaúčtujeme interný doklad, kde odúčtujeme 20 % výdavkov z celkovej sumy PHL účtovanej na účte 501 a účte DPH 343. Sumu preúčtujeme účet 501.xxx, ktorý nastavíme ako nedaňový.


Zaúčtujte nákup PHL, ak si uplatňujete výdavky na PHL paušálne až na konci zdaňovacieho obdobia. Celková suma dokladov sumárne je 480 eur, základ dane 400 eur, DPH 80 eur.

 

 

V našom príklade predstavuje 20 % – základ 80 eur a DPH 16 eur, ktoré sme si neprávom uplatnili a teraz ich musíme ponížiť. Preto najskôr odúčtujeme základ dane mínusom z daňového účtu 501.300, kde sme počas zdaňovacieho obdobia neprávom účtovali a naúčtujeme si túto sumu na nedaňový účet 501.999. Rovnako ponížime odpočet DPH, na ktorý sme nemali právo a naúčtujeme hodnotu DPH na nedaňový účet 501.999 podľa obrázku nižšie.
Interný doklad zaúčtujete k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia

V kontrolnom výkaze budú hodnoty uvedené nasledovne:

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

Technické zhodnotenie úplne odpísaného dlhodobého majetku nezvyšuje jeho vstupnú cenu a daňovník ho odpisuje ako „iný majetok”. V programe Omega je potrebné takéto technické zhodnotenie zaevidovať ako novú kartu cez tlačidlo Pridaj v menu Evidencia – Dlhodobý majetok. Pričom odpisová skupina bude rovnaká ako pri zaradenom a už odpísanom majetku. Typ daňového odpisu si daňovník môže vybrať rovnomerný alebo zrýchlený.

Zahraničný cestovný príkaz – použitie vlastného vozidla

V menu Evidencia – Cestovné príkazy je možné evidovať aj zahraničné cestovné príkazy. Od tuzemských sa líšia tým, že v časti
Ďalšie údaje vo formulári Pridaj cestovný príkaz zaškrtneme voľbu Zahraničný cestovný príkaz. V programe sú zapracované sadzby stravného podľa platnej legislatívy a podľa údajov, ktoré budú vyplnené v cestovnom príkaze dokáže program vypočítať náhrady automaticky. Preto je dôležité zadávať údaje do evidencie cestovných príkazov pozorne a presne.

V prípade, že je na služobnú cestu použité vlastné vozidlo, patrí užívateľovi náhrada za použitie vozidla.

Aby program vypočítal náhrady musia byť v cestovnom príkaze vyplnené tieto údaje:  

 • Vzdialenosť – počet km, ktoré vozidlo prešlo sa doplní v záložke Vyúčtovanie v jednotlivých úsekoch jazdy.
 • Základná sadzba – podľa platnej legislatívy ju doplní program do záložky Dopravný prostriedok a náhrady.
 • Cena PHL – cenu je potrebné doplniť do záložky Dopravný prostriedok a náhrady. Cena za PHL sa dopĺňa vrátane DPH.
 • Priemerná spotreba – doplní ju program do záložky Dopravný prostriedok a náhrady na základe údajov, ktoré sú uvedené v číselníku áut.

Postup výpočtu náhrad za použitie motorového vozidla:

Základná náhrada – počet prejdených kilometrov x základná sadzba.

Náhrada za PHL – počet prejdených kilometrov / 100 x priemerná spotreba. Výsledok je potrebné vynásobiť cenou za PHL.

TIP: Priemernú spotrebu podľa normy EHK je možné vypočítať ako aritmetický priemer spotreby (v meste, mimo mesta) uvedenej v technickom preukaze.

Cestovné príkazy je možné vytlačiť potvrdením voľby Tlač, ktorá sa nachádza v spodnej časti číselníka Cestovné príkazy. Tuzemské príkazy je potrebné tlačiť cez voľbu – Vyúčtovanie CP tuzemsko. Zahraničné cestovné príkazy je potrebné tlačiť cez voľbu – Vyúčtovanie CP zahraničie.

 

 

 

 

 

Platiteľ DPH obdržal od firmy ABC, s.r.o., ktorý je tiež platiteľom DPH, dodávateľskú faktúru za nákup stravných lístkov.

1. Faktúru zaúčtujeme v evidencii účtovných dokladov do okruhu DF. Pri účtovaní použijeme automatické účtovanie 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). V rozpise DPH hodnotu za stravné lístky zadáme do riadku Neobsahuje DPH a hodnotu manipulačného poplatku do riadku Vyššia DPH.

2. Výdaj stravných lístkov do spotreby odporúčame zaúčtovať jedným interným dokladom, použiť môžeme automatické účtovanie ID – Nový doklad.

Zhrnutie:

Zaúčtovanie tržby do pokladne čiastočne platenej kartou

Ak pri predaji tovaru alebo služieb prostredníctvom registračnej pokladnice  zákazník zaplatí časť nákupu v hotovosti a časť platobnou kartou, zaevidujeme pokladničný doklad nasledovne:

1. V okruhu PD – pokladničné doklady vyberieme automatické účtovanie T PD – Tržba v hotovosti. Do rozpisu DPH uvedieme sumy:

 

Pre hodnotu platenú kartou použijeme na stane Dal účet 315 – Ostatné pohľadávky.

 2. Následne, keď nám príde bankový výpis, zaevidujeme ho v okruhu BV – bankové výpisy pomocou automatického účtovania BV – príjem doklad bez DPH.

Ak sa pozriete do konkrétneho cestovného príkazu cez tlačidlo Oprav alebo Ukáž,  vpravo sa nachádza zaškrtávacie políčko – Info o devízových výdavkoch. Jeho zapnutím sa zobrazí tabuľka s výpočtom devízových výdavkov.

Ak sa v tejto tabuľke výpočet nenachádza, chyba môže byť v nesprávnom zadaní cestovného príkazu. Dôležité je rozčleniť jazdu a správne označiť prechod cez hranicu tam aj späť a súčasne zadať čas prechodu hranice. Na základe toho program správne vypočíta výšku stravného. To znamená, že zahraničný CP musí obsahovať minimálne štyri položky (riadky) vyúčtovania pracovnej cesty, a to:

 cesta z miesta práce (Štart) na hranicu,

 z hranice do miesta rokovania v zahraničí. Tu je potrebné zapnúť voľbu Hranica a zmeniť štát.

 z miesta rokovania v zahraničí späť na hranicu,

 z hranice do miesta práce. Tu je potrebné opäť zapnúť voľbu Hranica a zmeniť štát.

 

V programe OMEGA si môžeme uľahčiť účtovanie v evidencii účtovných dokladov pomocou užívateľských textov. Stačí, keď pri spustení vzoru, pri zastávke v poli Text vyberieme niektorý z textov prednastavených v číselníku užívateľských textov. Na základe vybratého textu program doplní do účtovných zápisov príslušný účet.

V číselníku užívateľských textov sú už niektoré texty s účtovaním prednastavené, podľa potreby sa však dajú upraviť alebo doplniť nové. Stačí vojsť cez “lupu” vedľa textu v doklade, opraviť existujúci text alebo pridať nový. Netreba zabudnúť zadať kód textu, ktorý musí byť jedinečný, výstižný názov účtovného prípadu a účet, na ktorý sa má zaúčtovať.

Do číselníka textov je možné nové texty s účtovaním dopĺňať podľa potreby cez tlačidlo so symbolom lupy. Po vstupe do formulára Výber užívateľského textu a stlačením Pridaj si zadáme vlastný text vrátane účtu (napr. Umývanie automobilu – účet 518.100).

Úprava predkontácie

Nie každé automatické účtovanie je v programe prednastavené tak, že si automaticky dopĺňa účet na základe textu. Takéto automatické účtovania si môžeme upraviť ručne podľa krokov nižšie:

 1. Vstúpime do zoznamu predkontácií tak, že v ľubovoľnom doklade v EUD klikneme na “lupu” vedľa čísla predkontácie.
 2. Dostaneme sa do formulára Výber predkontácie, nájdeme si príslušnú predkontáciu, ktorú chceme upraviť (v našom prípade V-03) a stlačíme Otvorí sa okno Výber predkontácie.


 3. V kroku Automatické naplnenie si vyberieme účet MD alebo D (podľa toho, čoho sa bude predkontácia týkať). Zaklikneme napr. účet MD a na pravej strane sa nastavíme na voľbu Účet textu z hlavného formulára.

Po následnom potvrdení tlačidiel Ďalej – Ďalej – Ok – OK máme príslušnú predkontáciu už upravenú.

V programe Omega odporúčame zaevidovať faktúry podľa toho v akej mene sú (niekedy, ak si môžete vybrať, je potrebné myslieť aj na to v akej mene bude uskutočnená platba, alebo aký vzor môžete využiť). Program dovoľuje zadať do EUD do okruhu DF všetky faktúry, ktoré sú v mene EUR. Nezáleží na partnerovi, či je zo zahraničia alebo z tuzemska. To isté platí aj v okruhu zDF.

To znamená, že faktúry nahadzujete do evidencie podľa meny, v ktorej je vystavená faktúra (Cudzia mena – zDF, Tuzemská mena – DF).

TIP:Ak ste dostali zahraničnú faktúru vystavenú v EUR, odporúčame použiť okruh zDF, aby ste si mohli vybrať príslušný vzor pre správne zaúčtovanie faktúry. Aj v okruhu zDF je možné vybrať menu EUR.

Firma zakúpila od spoločnosti Telefónica 02 Slovakia s.r.o. mobilný telefón v hodnote 486 eur. Priamo na predajni uhradila v hotovosti 102 eur.

Na zvyšnú sumu 384 eur Telefónica 02 Slovakia s.r.o. vyhotovila zmluvu o pôžičke, kde je na dobu 2 rokov vyčíslené splácanie mobilného telefónu po 16 eur mesačne.  Následne spoločnosť Telefónica 02 Slovakia s.r.o. vyhotovuje mesačné faktúry, kde je vyčíslený paušál a aj splátka mobilného telefónu 16 eur a cez faktúru dochádza k jeho úhrade.

1. Zaúčtovanie DF za mobilný telefón v hodnote 486 eur.

2. Úhrada mobilného telefónu v hotovosti v sume 102 eur.

3. Zaúčtovanie zmluvy o pôžičke v hodnote 384 eur.

Zmluvu o pôžičke môžeme preúčtovať napríklad na účet 379 – Iné záväzky cez interný doklad. Na preúčtovanie odporúčame použiť nesaldokontný účet. Do bunky Uhradiť doklad vyberieme číslo došlej faktúry za kúpu mobilného telefónu. Týmto je záväzok voči partnerovi Telefónica 02 Slovakia s.r.o. za kúpu mobilného telefónu vysporiadaný. Splátky telefónu si budeme sledovať ďalej na účte 379.002.

4. Zaúčtovanie mesačnej faktúry od spoločnosti Telefónica 02 Slovakia s.r.o., ktorá sa skladá z paušálu 15 eur a mesačnej splátky telefónu 16 eur.

5. Úhrada mesačnej faktúry.

Úhradu mesačnej faktúry zaúčtujeme v okruhu BV alebo PD s využitím automatického účtovania 2 PD/BV – Úhrada DF, OD. Výšku záväzku a jednotlivé splátky za mobilný telefón si môžeme sledovať na účte 379 cez Knihu analytickej evidencie.

V Evidencii účtovných dokladov v záložke Hromadné zmeny sa nachádza funkcia Úhrada dokladov, ktorá zabezpečuje úhradu viacerých dokladov naraz.

Po zvolení tejto funkcie sa zobrazí informačná hláška, ktorá upozorňuje, aby sme v nasledujúcom kroku vyfiltrovali uhrádzané doklady. Hlášku potvrdíme pomocou tlačidla OK.

Následne sa nám zobrazí nový formulár, v ktorom si vyfiltrujeme všetky neuhradené doklady. Po vyfiltrovaní dokladov zvolíme Možnosti – Vybrať zobrazené doklady.

V poslednom kroku nastavíme dátum úhrady, okruh (PD/BV) a číselný rad, do ktorého sa má zapísať doklad s úhradou. Pomocou tlačidla OK sa vytvoria v príslušnom okruhu účtovné zápisy.

V evidencii účtovných dokladov v záložke Hromadné zmeny nájdeme funkciu Zmena účtov a Zmena oddielu KV DPH. Hromadná zmena účtov zmení pôvodne zadaný účet na nový a zmena oddielu KV DPH upraví alebo doplní správny oddiel pre kontrolný výkaz DPH.

Pred každou hromadnou zmenou odporúčame zálohovať databázu cez menu Firma – Archivuj.

Hromadná zmena účtov

Došlé faktúry od partnera Marstav a.s. máme zaúčtované na nákladovom účte 501 000 namiesto 504 000.

Najskôr si vyfiltrujeme faktúry na partnera Marstav a.s. v evidencii účtovných dokladov. Potom cez záložku Hromadné zmeny volíme funkciu Zmena účtov. Po zadaní pôvodného a nového účtu prebehne zmena na všetkých zobrazených dokladoch.

Hromadná zmena oddielu KV DPH

Na odoslaných faktúrach za účtovné obdobie august nám chýba vyplnený oddiel KV DPH, na čo nás upozornila programová kontrola. Doklady majú správne smerovať do oddielu A1.

V evidencii účtovných dokladov si vyfiltrujeme faktúry za mesiac august, ktoré si hromadne označíme. Najskôr však doklady odznačíme cez funkciu Označ – Odznač všetko, aby sme oddiel KV DPH nezmenili aj na iných dokladoch. Následne doklady označíme cez Označ – Označ zobrazené.

V záložke Hromadné zmeny klikneme na Zmena oddielu KV DPH. Zadáme si príslušný okruh, evidenciu a číselný rad a tiež vyberieme označené doklady. Zvolíme si typ sumy, pre ktorý sa má uskutočniť zmena a správny oddiel KV DPH. Vybraný typ sumy sa musí nachádzať vo zvolených dokladoch. V našom prípade zmenu vykonáme pre typ sumy 03 – Základ dane. Funkcia zároveň doplní oddiel aj pre prislúchajúci typ sumy 04 – DPH.

 

Funkciu hromadného prečíslovania dokladov môžeme využiť napríklad pri zmene spôsobu číslovania dokladov, prípadne ak sme vymazali niektoré doklady, čím sme narušili systém číslovania v programe.

 

Na nesprávne poradové číslo nás upozorní program v kontrole, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola.

 

Hromadné prečíslovanie dokladov vykonáme cez menu Evidencia – Účtovné doklady – Domov – Prečíslovanie dokladov.

V zobrazenom formulári si zvolíme kritériá, podľa ktorých sa majú doklady prečíslovať. Vyberieme si Okruh, Evidenciu, Číselný radObdobie, od ktorého sa doklady prečíslujú.

Hromadná zmena prečíslovania sa nevykoná, ak sú doklady uzavreté uzávierkou DPH alebo ak máme doklady zamknuté (v stĺpci ZAM majú červený štvorček). Prečíslovanie môže vykonať len správca účtovníctva. Pred samotným prečíslovaním dokladov odporúčame vykonať archív cez menu Firma – Archivuj.

 

Prečíslovať môžeme všetky doklady okrem Odoslaných faktúr, nakoľko tieto doklady posielame naším obchodným partnerom.

 

Počiatočné saldokonto predstavuje nevyrovnané (nezaplatené) pohľadávky a záväzky z minulého obdobia. Program OMEGA nevyrovnané doklady automaticky prenáša pri prechode do ďalšieho roka. V programe tieto doklady evidujeme kvôli následnému párovaniu platieb.

Sme firma, ktorá začína pracovať v programe OMEGA od 1.1.2020. Z minulého obdobia, teda roku 2019 evidujeme tri nevysporiadané doklady, ktoré potrebujeme v programe zaevidovať do počiatočného saldokonta. Ako postupovať?

 

Počiatočné saldokonto môžeme zaevidovať tromi spôsobmi:

 1. Počiatočné saldokonto – funkciu nájdeme v hlavnom menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Hromadné zmeny.

V zobrazenom formulári si najskôr zvolíme aký typ dokladov ideme zaevidovať (pohľadávky/záväzky, tuzemské/zahraničné). Následne údaje o jednotlivých dokladoch vpisujeme priamo do tabuľky. Tieto stĺpce v tabuľke musia byť vyplnené povinne:

 • Kód pre okruh, evidenciu a číselný rad
 • Názov partnera
 • Interné číslo
 • Externé číslo
 • Mena
 • Kurz ECB
 • Suma
 • Syntetický účet
 • Analytický účet.

Po vyplnení povinných údajov uložíme tlačidlom Zaeviduj do EUD, na základe čoho sa doklady zapíšu do Evidencie účtovných dokladov. Následne môžeme na doklady párovať bankové úhrady.

 2. Import Počiatočného saldokonta z Excelu – funkciu nájdeme v hlavnom menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Hromadné zmeny. Po kliknutí na tlačidlo Import saldokonta sa otvorí formulár, kde vyberáme cestu k importnému súboru.

Zoznam údajov, ktoré je možné importovať:

 Typ dokladu (OF, OD, DF, DD, zOF, zOD, zDF, zDD alebo ich zmenené ekvivalenty)

 • Interné číslo
 • Externé číslo
 • Partner
 • IČO
 • Účet1 IBAN
 • Text
 • Dátum dokladu
 • Dátum splatnosti
 • Suma
 • Mena
 • Kurz
 • Syntetický účet
 • Analytický účet.

 Povinné údaje sú:

 • Typ dokladu
 • Interné číslo
 • Partner
 • Dátum dokladu
 • Dátum splatnosti (pre vystavené doklady)

Stĺpce, ktoré importujeme musia byť nazvané tak, ako je uvedené v zozname vyššie. Avšak stĺpce môžu byť uvedené v rôznom poradí. Názvy stĺpcov nemusia obsahovať diakritiku a nemusia byť zachované veľké a malé písmená. Nepovinné údaje sú Účet1 IBAN, Text, Mena, Kurz, Syntetický účet a Analytický účet. Ak ich nechceme importovať, nemusíme ich do Excelu kopírovať.

Doklady sa importujú do 1. číselného radu v danom okruhu.

 Súčasťou importu saldokonta je aj import partnerov. Ak sa partner uvedený na doklade nenachádza v číselníku partnerov, import ho pridá do číselníka ako nový záznam.

Ak je na doklade pre existujúceho partnera použitý iný IBAN ako je uvedený v číselníku partnerov, import ho pridá ako ďalší účet.

Údaje v stĺpcoch Dátum dokladu a Dátum splatnosti uvádzame v poradí deň, mesiac, rok napríklad 10.09.2019

Pri opakovanom importe saldokonta program porovnáva údaje podľa Názvu partnera, IČO, Typ dokladu a Interného čísla. Tieto kritéria nie je možné meniť. Opakovaný import saldokonta pridá nové záznamy a aktualizuje existujúce.

Hlavička musí byť v importnom súbore uvedená v prvom riadku. Ak importný súbor obsahuje viac hárkov, importuje sa iba prvý hárok.

 

3. Ručné zaevidovanie dokladov – doklady môžeme nahrať ručne v Evidencii účtovných dokladov. Na doklade vyplníme Partnera, nastavíme obdobie Otvorenie a zapneme voľbu Neúčtovať. Stačí ak doklad obsahuje saldokontný účet (napr. 321,311), nemusí byť celý predkontovaný nakoľko sa neúčtuje. 

 

Počiatočné saldokonto môžeme skontrolovať cez menu Prehľady – Saldokonto po položkách, za obdobie od Otvorenie do Otvorenie a vyberieme Nevyrovnané doklady.

Kontrola – evidenčný a účtovný stav banky

V priebehu roka je potrebné kontrolovať zostatok na bankovom výpise, ktorý bol doručený z banky:

 • so zostatkom bankového účtu v evidencii účtovných dokladov (EUD), a
 • s účtovným zostatkom príslušného analytického účtu v hlavnej knihe.

Ak máte viacero bankových účtov, je potrebné, aby boli všetky zaevidované v číselníku bankových účtov (Číselník – Bankové účty).  Zároveň je potrebné, aby mal každý bankový účet pridelený jedinečný analytický účet.

1.   Kontrola evidenčného zostatku

Evidenčný stav je všetko, čo je zaevidované v evidencii účtovných dokladov v okruhu BV. Do evidenčného stavu program berie všetky doklady v EUD zadefinované v číselnom rade daného účtu bez ohľadu na to, či sú doklady správne zaúčtované, tzn. či majú zelený štvorček.

Program spočíta do evidenčného zostatku:

 • Začiatočný zostatok

Uvedený je v menu Číselník  –  Bankové účty –  v záložke Nastavenie – Začiatočný zostatok.

 • všetky plusové  a mínusové obraty v EUD

Na základe začiatočného zostatku a všetkých plusových (kreditných) a mínusových (debetných) obratov sa vypočíta evidenčný zostatok. Tento sa musí rovnať zostatku na poslednom bankovom výpise a tomu, čo máme v hlavnej knihe na príslušnom analytickom účte 221 xxx.

1.   Kontrola účtovného zostatku

Účtovný zostatok sú všetky účtovné prípady zaúčtované na príslušnom analytickom účte 221 na strane MD a DAL, a to bez ohľadu na to, v akej evidencií sú zaúčtované (bez ohľadu na typ dokladu).

Cez menu Prehľady – Hlavná kniha vytlačíme zostavu za syntetický účet 221.

Začiatočné zostatky jednotlivých účtov program preberie do hlavnej knihy z interného dokladu zaúčtovaného do obdobia Otvorenie.

Konečný zostatok v hlavnej knihe sa musí rovnať na evidenčný zostatok v EUD a na zostatok z bankového výpisu doručeného bankou.

3.   Najčastejšie sa vyskytujúce chyby

Ak sa evidenčný a účtovný stav banky nerovná, tak môžeme mať:

 • nesprávne nastavený analytický účet na bankovom účte (účet zadaný cez Číselník – Bankové účty – musí byť rovnaký s účtom, ktorý je zadefinovaný cez Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov),

 

 • nesprávne uvedené znamienko v  doklade – napr. pri príjme na bankový účet je účet 221 zaúčtovaný na strane MÁ DAŤ, ale v evidenčnej časti dokladu je uvedené znamienko mínus,

 • podsvietenie buniek v číselníku – bankové účty

V prvom riadku označíme kliknutím (podsvietime) bunku, ktorí predstavuje číslo bankového výpisu (pri mesačnom výpise je to mesiac). V druhom riadku bunku, ktorá označuje číslo položky v bankovom výpise.

doklad účtovaný v okruhu bankových výpisov neobsahuje účet 221,

 • Evidenčný stav –  je v poriadku
 • Účtovný stav –  nie je v poriadku

položka z bankového výpisu je zaúčtovaná na účet 221, ale v inom okruhu dokladov ako BV (napr. v okruhu ID, DF.)

 • Evidenčný stav –  nie je v poriadku
 • Účtovný stav – je v poriadku

Chyby odhalí aj programová kontrola účtovníctva, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrola.

Kontrola – evidenčný a účtovný stav pokladníc

Pred zostavením závierky účtovníctva a pred posledným prechodom do nasledujúceho roka je potrebné vykonať inventarizáciu jednotlivých účtových tried. Uzávierka účtovej triedy 2 – Finančné účty, pozostáva aj z fyzickej inventúry peňažných prostriedkov a z kontroly evidenčného a účtovného zostatku účtu 211.

Účtovná jednotka je povinná raz ročne vykonať inventarizáciu pokladnice a to ku dňu účtovnej závierky. Pri fyzickej inventúre zistíme skutočný stav peňažných prostriedkov v hotovosti. Tento stav je potrebné porovnať:

 • na zostatok príslušného analytického účtu 211 v hlavnej knihe, a
 • na evidenčný zostatok v pokladničnej knihe v evidencii účtovných dokladov (EUD).

1.   Kontrola evidenčného zostatku

Evidenčný stav je všetko, čo je zaevidované v pokladničnej knihe (v EUD v okruhu PD). Do evidenčného stavu program berie všetky doklady v EUD zadefinované v číselnom rade danej pokladnice bez ohľadu na to, či sú doklady správne zaúčtované, tzn. či majú zelený štvorček.

Program spočíta do evidenčného zostatku:

 • Začiatočný zostatok

Uvedený je v menu Číselník – Pokladnice – v záložke Začiatočný zostatok.

 • Všetky plusové a mínusové obraty v EUD

Na základe začiatočného zostatku a všetkých príjmov a výdavkov vypočíta program evidenčný zostatok, ktorý sa musí rovnať tomu, čo

Cez menu Tlač – Účtovníctvo – Pokladničná kniha zistíme evidenčný zostatok na konkrétnej pokladnici.  Tento zostatok nám musí sedieť s tým, čo sme zistili pri fyzickej inventúre, a s tým, čo máme na účte 211.xxx v hlavnej knihe. 

2.     Kontrola účtovného zostatku

Účtovný zostatok je všetko, čo je na účte 211 zaúčtované v hlavnej knihe. Tento stav berie program zo všetkých dokladov, ktoré sú správne predkontované (majú zelený štvorček), a ktoré obsahujú príslušný analytický účet, napr. 211 100 (bez ohľadu na typ dokladu).

Cez menu PrehľadyHlavná kniha  vytlačíme zostavu za syntetický účet 211.

Začiatočné zostatky jednotlivých účtov program preberie do hlavnej knihy z interného dokladu, zaúčtovaného do obdobia Otvorenie.

3. Najčastejšie sa vyskytujúce chyby

Ak sa evidenčný a účtovný stav pokladnice nerovná tak môžeme mať:

nesprávne nastavený analytický účet v pokladnici (účet zadaný cez Číselník – Pokladnice – musí byť rovnaký s účtom, ktorý je zadefinovaný cez Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov),

             

 • nesprávne uvedené znamienko v pokladničnom doklade, pri výdaji z pokladnice je účet 211 zaúčtovaný na strane DAL, ale v evidenčnej časti dokladu je uvedené znamienko +,

doklad účtovaný v okruhu pokladničných dokladov neobsahuje účet 211, 

 • Evidenčný stav –  je v poriadku
 • Účtovný stav –  nie je v poriadku

pohyb hotovosti je zaúčtovaný na účet 211, ale v inom okruhu dokladov ako PD, (napr. v okruhu ID, DF)

 • Evidenčný stav –  nie je v poriadku
 • Účtovný stav – je v poriadku

Chyby odhalí aj programová kontrola účtovníctva, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrola.

Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu.

Účtovná jednotka obstarala úžitkový automobil formou finančného prenájmu (lízingu) s dobou prenájmu 36 mesiacov. Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

 

Text Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Obstarávacia cena (istina) 32 196,00 6 439,20 38 635,20
Lízingový úrok 4 835,00 967,00 5 802,00
1. zvýšená splátka (20%) 6 440,00 1 288,00 7 728,00
Poplatok za uzatvorenie LZ 190,00 38,00 228,00
Poplatok za prevod vlastníctva 33,00 6,60 39,60

Prvá zvýšená splátka je súčasťou obstarávacej ceny, splatná 21.1.2016

Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

P. č. Dátum splatnosti Istina Lízingový úrok Základ DPH Sadzba DPH Suma DPH Na úhradu celkom
1. 19. 2. 2016 637,35 0 637,35 20 % 127,47 764,82
2. 19. 3. 2016 446,86 190,49 637,35 20 % 127,47 764,82
3. 19. 4. 2016 450,25 187,10 637,35 20 % 127,47 764,82
4. 19. 5. 2016 453,66 183,69 637,35 20 % 127,47 764,82
atď.

Postup účtovania:

Na účtovanie záväzkov vyplývajúcich z lízingovej zmluvy je možné použiť interné doklady alebo došlé faktúry. Prehľadnosť v evidencii záväzkov dosiahneme, ak použijeme samostatnú evidenciu v okruhu došlých faktúr.

 

V našom príklade sme na účtovanie takýchto záväzkov vytvorili v okruhu došlých faktúr evidenciu a číselný rad DFL. Do nastavenia číselného radu sme prednastavili účet 474.000, ktorý v účtovom rozvrhu označíme ako saldokontný. To znamená, že účtovné zápisy s úhradami jednotlivých splátok budeme párovať s dokladmi so zaúčtovaným záväzkom. Umožní nám to priebežne sledovať vysporiadanie záväzku z finančného prenájmu.

 1. Obstaranie úžitkového automobilu
  DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v splátkovom kalendári.
 2. Zaradenie úžitkového automobilu (istina + poplatok za uzatvorenie LZ)

 3. Zaúčtovanie DPH z 1. zvýšenej splátky


  O prvej zvýšenej splátke neúčtujeme z dôvodu, že je už zahrnutá v obstarávacej cene a zaúčtovaná v 1. účtovnom prípade na účtoch 042.000/474.000.
 4. Zaúčtovanie úhrad v okruhu BV:– 1. zvýšenej splátky
  Prvá zvýšená splátka je súčasťou sumy obstarania, preto ju párujeme v bunke Uhradiť doklad na faktúru s interným číslom 30160001.- Spracovateľského poplatkuSpracovateľský poplatok sme zaúčtovali v jednom účtovnom prípade s obstaraním vozidla, preto úhradu tiež párujeme na faktúru s interným číslom 30160001.– DPH z 1. zvýšenej splátky
  DPH z 1. zvýšenej splátky bola zaúčtovaná samostatne, preto úhradu v bunke Uhradiť doklad párujeme na faktúru s interným číslom 30160002.
 5. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky podľa splátkového kalendára

 6. Úhrada 1. mesačnej splátky v okruhu BV
  Hodnota istiny jednotlivých splátok je zaúčtovaná  v 1. účtovnom doklade – obstaranie úžitkového automobilu. Preto úhradu budeme vždy párovať na faktúru s interným číslom 30160001.
  DPH istiny účtujeme v jednotlivých splátkach. Úhradu preto párujeme na faktúru s interným číslom 30160003.
 7. Zaúčtovanie druhej mesačnej splátky
 8. Úhrada 2. mesačnej splátky v okruhu BV

Časť úhrady, ktorá predstavuje istinu opäť párujeme na faktúru s interným číslom 30160001.

Časť úhrady, ktorá predstavuje úrok, DPH z úroku a DPH z istiny párujeme na faktúru s interným číslo 30160004.

Aj keď lízingovú splátku uhrádzame jednou sumou, v doklade zaúčtujeme dva účtovné zápisy. V jednom zápise hodnotu istiny spárujeme s faktúrou č. 30160001 a v druhom zápise hodnotu ostatných položiek splátky (úrok, DPH z úroku, DPH z istiny a pod.) spárujeme s faktúrou č. 30160004. Dosiahneme tak, že predpis a úhrada záväzku budú správne saldokontne vysporiadané

Rovnaký postup pre evidovanie predpisu splátky a úhrady budeme opakovať podľa rozpisu splátok. V našom príklade sa splátky uhrádzajú vždy k 19. dňu v mesiaci, čomu zodpovedajú dátumy na DF.

Hodnotu istiny zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobý majetok.

Od 1.1.2015 bol zrušený typ daňového odpisu lízing. Je potrebné použiť typ daňového odpisu rovnomerný alebo zrýchlený, v závislosti od odpisovej skupiny, do ktorej je daný majetok zaradený.

Zhrnutie:

P. č. Doklad Text Suma Typ sumy Oddiel KV DPH Účtovanie
MD D
1. DF – 30160001 Obstaranie automobilu lízingom 32 424,00 S X 474.000
  Spracovateľský poplatok 190,00 A B2 042.000  
  DPH so spracovateľského poplatku 38,00 21A B2 343.020  
  Istina 32 196,00 V X 042.000  
2. ID Zaradenie automobilu 32 386,00 V X 022.000 042.000
3. DF – 30160002 DPH z 1. zvýšenej splátky 1 288,00 S X 474.00
  Základ dane k 1. zvýšenej splátky 6 440,00 A B2  
  Odpočítanie dane – DPH § 49 ods. 2 písm. b) 1 288,00 21A B2 343.020  
  Storno základu dane k 1. zvýšenej splátky -6 440,00 V X  
4. BV Úhrada 1. zvýšenej splátky (30160001) 6 440,00 V X 474.000 221.400
    Úhrada spracovateľského poplatku (30160001) 228,00 V X 474.000 221.400
  Úhrada DPH z 1. zvýšenej splátky (30160002) 1 288,00 V X 474.000 221.400
5. DF – 30160003 1. mesačná splátka 127,47 S X 474.000
  Základ dane – istina 637,35 A B2  
  Storno základu dane – istina -637,35 V X  
  DPH k základu dane – istina 127,47 21A B2 343.020  
6. BV Úhrada 1. mesačnej  – istina (30160001) 637,35 V X 474.000 221.400
    Úhrada DPH z 1. mesačnej splátky (30160002) 127,47 V X 474.000 221.400
7. DF – 30160004 2. mesačná splátka 317,96 S X 474.000
  Základ dane – istina 446,86 A B2  
  Storno základu dane – istina -446,86 V X  
  DPH istina 89,37 21A B2 343.020  
  Úrok 190,49 A B2 562.000  
  DPH úrok 38,10 21A B2 343.020  
8. BV Úhrada istiny (30160001) 446,86 V X 474.000 221.400
    Úhrada – úrok, DPH z úroku, DPH z istiny (30160004) 317,96 V X 474.000 221.400

Je nutné najprv zistiť, či program skutočne nevypočítal diéty. Či máte správne zadanú zahraničnú pracovnú cestu a teda aj správne vypočítané diéty si overíte v tabuľke Výdavky v cudzej mene po zakliknutí voľby Info o devízových výdavkoch v CP. Ak je výpočet v CP správny, chyba môže byť v tlači nesprávnej tlačovej zostavy. Na tlač zahraničných cestovných príkazov slúži zostava – Vyúčtovanie CP-zahraničie. Táto zostava je minimálne dvojstránková a vyúčtovanie v cudzej mene sa nachádza až na poslednej strane.

 

V programe OMEGA je umožnené automaticky počítať náhradu za použitie súkromného vozidla len v evidencii jázd. Čiže takúto pracovnú cestu je potrebné zadať najprv do evidencie jázd a do evidencie cestovných príkazov ju prebrať pomocou tlačidla – Import z knihy jázd.

TIP: Ak nechcete využiť možnosť importu z knihy jázd, tieto náhrady je nutné vypočítať a zadať do cestovného príkazu ručne v záložke Dopr. prostriedok a Náhrady.

Pri úhrade faktúr sa často stretávame s prípadom, že dodávateľ nám uhradí väčšiu sumu ako je uvedená na vystavenej faktúre alebo omylom uhradíme došlú faktúru dvakrát. Z dôvodu správnej evidencie saldokonta v programe OMEGA je možné chybnú platbu vysporiadať nasledovne:

1. Preplatený doklad

Omylom sme došlú faktúru dodávateľovi uhradili dvakrát. Došlá faktúra je preplatená. Dodávateľ nám neskôr peniaze vrátil späť.

 

2. Zaúčtovanie vrátenia peňazí

Dodávateľ nám vrátil peniaze späť. Vrátenie peňazí zaúčtujeme cez účty 221/321.

Po zaúčtovaní dokladov vykonáme kontrolu vysporiadania preplatenej došlej faktúry v časti Evidencia účtovných dokladov a Saldokonte po položkách.

 

 

Kontrola vysporiadania dokladov v Evidencii účtovných dokladov:

Kontrola vysporiadania saldokonta:

V súvislosti s mylnou platbou, program zobrazí po spustení funkcie Odsúhlasenie saldokonta chybu v kontrole číslo 3 – Kontrola používania saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL.  V tomto prípade môžeme potvrdiť možnosť Nevykazovať.

 

Áno, je to možné. Urobíte úhradu alebo zápočet jednotlivých dokladov pomocou vzoru Z – ID zápočet. Ak potrebujete vysporiadať viacero dokladov, je potrebné, aby ste sa vždy nastavili na nový riadok účtovných zápisov a vzor spustili opakovane. Urobíte toľko účtovných zápisov v príslušnom doklade, koľko faktúr (dobropisov) vysporiadavate. Každý doklad, ktorý uhrádzate (započítavate), musí mať samostatný účtovný zápis (riadok).

TIP: V prípade, ak započítavate len faktúry (odoslané, došlé) a máte verziu 10.50 a vyššiu, môžete si daný zápočet zaevidovať do evidencie zápočtov. Evidencia – Dohoda o zápočte pohľadávok. Zápočet môžete následne vytlačiť pomocou zostavy Dohoda o zápočítaní vzájomných pohľadávok a zaslať Vášmu obchodnému partnerovi na podpis.

 Ak započítavate OF (odoslanú faktúru) s OD (odoslaným dobropisom), je to potrebné urobiť v samostatnej dohode a tlačiť zostavu Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.

Pre správne zostavenie DPPO je dôležité určiť správny základ dane. Nie však všetky náklady, o ktorých sme účtovali počas roka sú aj daňovo uznaným nákladom. Na konci zdaňovacieho roka si skontrolujeme náklady, ktoré sú daňovým výdavkom až po ich skutočnom zaplatení. Ak nie sú zaplatené, máme povinnosť o nezaplatenú hodnotu zvýšiť základ dane a platiť vyššiu daň.

Náklady, ktoré sú daňovými výdavkami len po zaplatení nájdeme v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 17 ods. 19. S účinnosťou od 1. 1. 2020 tu patria:  

 • kompenzačné platby vyplácané podľa osobitných predpisov,
 • náklady na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti zaplatené PO aj FO,
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov – softvér upgrade, návrhov, modelov, know how, odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
 • náklady na marketingové a iné štúdie, na prieskum trhu,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby (od januára 2020 sa zrušil limit max. 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu),
 • náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nespolupracujúceho štátu,
 • náklady na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, a 70.1, 70.22,
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby,
 • náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe,
 • náklady na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu,
 • daň z poistenia platená poistníkom.

Náklady, ktoré sme si vyššie spomenuli sú u odberateľa daňovým nákladom až po zaplatení. U dodávateľa sú zdaniteľným výnosom v ZO, kedy sa o nich vo výnosoch účtuje.

Nájomné za prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti

U nájomcu je nájomné daňovým nákladom až po zaplatení. Pozor si dajme na platby nájomného ku koncu roka. Ak chceme mať nájomné za december 2020 v daňových nákladoch, je potrebné ho zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020. Ak máme zdaňovacie obdobie (ZO) hospodársky rok, tak je potrebné nájomné zaplatiť do konca posledného mesiaca hospodárskeho roka.

Spoločnosť A si od spoločnosti B prenajíma zváračské zariadenie. K 31. 12. 2020 nezaplatila dohodnuté nájomné za mesiac december 2020, zaúčtované v nákladoch v sume 100 eur. Nájomné zaplatila až v januári 2021. Ako bude spoločnosť A postupovať pri zisťovaní základu dane?

Zdaňovacie obdobie 2020:

Nájomné zaúčtované na účte 518 je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100 DPPO. Nezaplatené nájomné nie je daňovým nákladom, je potrebné zvýšenie základu dane. Suma 100 eur sa uvedie ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na riadku 140 DPPO.

Program OMEGA pri správnom nastavení vykoná zvýšenie základu dane v DPPO automaticky.

 1. V menu Číselník – Účtový rozvrh si vytvoríme nový analytický účet k účtu 518. Napr. 518.900, ktorý označíme ako Nedaňový. V záložke Výkazy/Priznanie k dani z príjmov PO nastavíme jeho smerovanie do riadku 140 DPPO.

  2. V pôvodnom doklade, kde sme účtovali o nájomnom, preúčtujeme účtovanie na nedaňový účet 518.900.

  3. V menu Prehľady – Daň z príjmov PO načítame údaje z účtovníctva cez Možnosti/Načítaj údaje z účtovníctva. Program automaticky uvedie sumu nezaplateného nájomného 100 eur v riadku 140 a vykoná zvýšenie základu dane.

  Zdaňovacie obdobie 2021:

  V roku 2021 bolo nájomné zaplatené a stáva sa daňovým výdavkom. V DPPO za rok 2021 môžeme vykonať zníženie základu dane. Suma 100 eur sa uvedie ako položka znižujúca výsledok hospodárenia na riadku 270. V programe OMEGA sumu 100 eur zadáme ručne do riadku 270 a automaticky sa vykoná zníženie základu dane.

  Rovnako postupujeme v programe aj pri ostatných službách, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení.

  V prípade nehnuteľností, ak s ich prenájmom súvisia aj ostatné služby (napr. platby za energie) spojené s užívaním nehnuteľnosti a tieto platby sú u prenajímateľa zdaniteľným príjmom, u nájomcu sú tieto platby tiež daňovým nákladom až po zaplatení v súlade s § 17 ods. 19 ZDP.

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                     

  Firma zakúpila 200 ks stravných lístkov od stravovacieho zariadenia (napr. podnikovej jedálne). Zamestnávateľ prispieva zamestnancom zo sociálneho fondu 70 EUR. Zamestnanec za stravný lístok zaplatí 1,20 EUR (v internej smernici je stanovené, že zamestnanec za stravný lístok zaplatí 1 EUR bez DPH). Stravné lístky boli vydané do spotreby, faktúru firma uhradila bankovým prevodom.

  1. Došlú faktúru za nákup 200 kusov stravných lístkov v hodnote 3 EUR za kus zaúčtujeme automatickým účtovaním DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).

  2. Výdaj stravných lístkov do spotreby zaúčtujeme interným dokladom.

  3. Úhrada došlej faktúry bankovým prevodom.

  Zhrnutie:

  Zmena bankového účtu na faktúre

  Založili ste si nový účet v banke, ale na faktúre sa Vám stále zobrazuje ešte pôvodný? V nasledujúcich krokoch si nastavíme zobrazovanie nového účtu na faktúre.

  1. Nastavenie účtu pre nové doklady:

  V menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov si otvoríme cez Oprav číselný rad pre odoslané faktúry. V záložke Bankové účty vyberieme účet, ktorý chceme zobrazovať na vystavenej faktúre. Zmena sa prejaví až  na nových dokladoch vytvorených cez voľbu Pridaj.

  Ak chceme následne na faktúre vidieť viac bankových účtov, zvolíme si v Predmete tlače zostavu Faktúra tri bankové účty.

  2. Zmena účtu na už vystavenej faktúre:

  Pokiaľ robíme faktúru kópiou z už existujúceho dokladu alebo meníme bankové účty na starých dokladoch, zmeníme účet priamo na faktúre v záložke Dodávateľ.

  Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení za dodávku T/S

  Novelou zákona č. 222/2004 Z. z.  o DPH sa od 01. 01. 2021 do zákona dopĺňa nový § 25a a § 53b, ktorý zavádza novú možnosť zníženia základu dane pri dodaní tovaru alebo služby u dodávateľa – platiteľa, ktorému odberateľ úplne alebo čiastočne za toto dodanie nezaplatil a jeho pohľadávka sa stala v zmysle zákona o DPH nevymožiteľnou (napr. je vymáhaná v exekučnom konaní, odberateľ je v konkurze, oddlžení alebo zomrel, atď.).

  Na uplatnenie práva na zníženie základu dane bude dodávateľ povinný vyhotoviť doklad o oprave základu dane (tzv. prvý opravný doklad, ďalej len I. OD) a odoslať ho odberateľovi. Na základe tohto dokladu bude odberateľ – platiteľ povinný vykonať opravu odpočítanej dane, ak si pôvodne uplatnil odpočítanie dane.

  V daňovom priznaní k DPH (ďalej len DP DPH) sa budú tieto opravy vykazovať na riadkoch 26 a 27. V kontrolnom výkaze DPH (ďalej len KV DPH) sa budú opravy vykazovať v časti C1 (ak odberateľ bol v čase dodania zdaniteľnou osobu), prípadne v časti D2 (ak ide o občana).

  V prípade, že po oprave základu dane (teda už po vystavení prvého opravného dokladu), dôjde k celkovej alebo čiastočnej úhrade predmetnej pohľadávky, je dodávateľ povinný vykonať opätovnú opravu základu dane vo výške prijatej platby a vystaviť druhý opravný doklad (ďalej len II. OD). Za úhradu sa považuje aj postúpenie pohľadávky inej osobe alebo vymoženie sumy v exekúcii a pod. Oprava zníženého základu dane sa opraví v tom zdaňovacom období, kedy sa platba prijme.

   

  Vystavenie prvého opravného dokladu v zmysle § 25a – DODÁVATEĽ

  Dodávateľ, platiteľ DPH, vystavil faktúru za dodanie tovaru inému platiteľovi DPH v hodnote 1 200 eur. Faktúra nebola uhradená. Vo februári 2021 splnila podmienky nevymožiteľnej pohľadávky a dodávateľ si uplatnil zníženie základu dane v zdaňovacom období 02/2021. Ako takéto doklady zaevidujeme v programe?

  1. Pôvodná faktúra za tovar

  2. Vyhotovenie prvého opravného dokladu

  Dodávateľ vystaví I. OD v zmysle § 25a ods. 3 vo výške 1 200 eur v členení na základ dane a DPH.

  Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo pôvodnej faktúry.

  V zmysle Postupov účtovania PÚ § 52 ods. 11 v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zníženie DPH po vzniku daňovej povinnosti účtuje so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok a pri oprave odpočítanej dane na účet záväzkov. Dodávateľ tak môže použiť napr. účet 315 a odberateľ účet 325.

   Pre jednoduchšie účtovanie zápočtu medzi pôvodnou faktúrou a I. OD  alebo II. OD si odporúčame vytvoriť samostatné číselné rady v odoslaných dobropisoch, prípadne interných dokladoch. Novú evidenciu a číselný rad si vytvoríme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.   

   

  Po zaevidovaní I. OD doklad vytlačíme priamo z Evidencie účtovných dokladov kliknutím na šípku pod ikonu Tlač. Takto vytlačený doklad obsahuje všetky povinné náležitosti a môžeme ho poslať odberateľovi.

   

  3. Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD

  Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD. Pôvodná pohľadávka sa zníži o sumu DPH, ktorú si platiteľ nárokuje späť zo štátneho rozpočtu.

  Vystavenie druhého opravného dokladu v zmysle § 25a – dodávateľ

   

  V júni 2021 prijal dodávateľ čiastočnú úhradu pohľadávky, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. V zmysle § 25a ods. 6 zákona teda vystaví opravný doklad (II. OD).

   

  1. Inkaso pôvodnej faktúry

  2. Vyhotovenie druhého opravného dokladu

  Dodávateľ uvedie II. OD v DP DPH za zdaňovacie obdobie 04/2021 v riadkoch 26 a 27. Do záložky Evidencia DPH doplní číslo prvého opravného dokladu.

  Pre tlač II. OD je možné využiť rovnakú zostavu ako pri I. OD. Túto je možné upraviť podľa vlastných požiadaviek pomocou tlačidla Upraviť zostavu. Ako si zostavu upravíte a následne uložíte sa dočítate TU.

  3. Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD

  Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodná pohľadávka sa zvýši o sumu DPH z prijatej platby, ktorú platiteľ DPH vráti späť do štátneho rozpočtu.

  Zaúčtovanie prvého dokladu – odberateľ

  Mesačný platiteľ DPH vykonal opravu základu dane k nevymožiteľnej pohľadávke v sume 1 200 eur. Dňa 20. 04. 2021 vyhotovil a odoslal odberateľovi opravný doklad.  Odberateľ prijal opravný doklad 27. 04. 2021. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

  Odberateľ bude účtovať doklad a opravovať odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, kedy prijme opravný doklad. V DP DPH sa budú vykazovať tieto opravy na riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

   

  Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo pôvodnej faktúry.

  Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a I. OD

  Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD cez interné doklady. Pôvodný záväzok sa zníži o sumu DPH, ktorú je platiteľ povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

   

   

   Zaúčtovanie druhého opravného dokladu – ODBERATEĽ

  Dňa 15. 06. 2021 odberateľ čiastočne uhradil pohľadávku, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. Na základe úhrady mu dodávateľ  20. 06. 2021 vystavil a odoslal II. opravný doklad. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

  1. Úhrada pôvodnej faktúry

  2. Zaúčtovanie opravného dokladu v zmysle 53b vo výške 240 eur.

  Odberateľ bude účtovať doklad a opravovať odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, kedy prijme opravný doklad. V DP DPH sa budú vykazovať tieto opravy na riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

  Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo prvého opravného dokladu.

  Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a II. OD

  Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodný záväzok sa zvýši o sumu DPH, ktorú si platiteľ môže nárokovať zo štátneho rozpočtu.

  Platbu kartou odporúčame v OMEGE účtovať pomocou dvoch účtovných dokladov. Bankový výpis nie je daňovým dokladom, preto o DPH účtujeme cez interný doklad. Keď nám bude doručený výpis z banky, zaevidujeme už len poníženie peňažných prostriedkov z účtu priamo v okruhu BV.

  Kúpili sme PHL (pohonné látky) v hodnote 49 eur s DPH, pričom za nákup sme zaplatili debetnou platobnou kartou. Na výpise z bankového účtu, ktorý nám prišiel neskôr, sme mali hodnotu odrátanú z bankového účtu.

  1. Doklad z registračnej pokladnice za nákup PHL zaúčtujeme cez interný doklad pomocou automatického účtovania ID2/Z ID – Zjednodušený doklad s DPH.

  V závislosti od účtovného prípadu môžeme použiť pomocné účty napr. 325 (debetná platobná karta), 231 (kreditná platobná karta), 333 (zamestnanec platí svojou kartou), 365 (konateľ platí svojou kartou) a pod.

  2. Keď príde bankový výpis, zaúčtujeme platbu za PHL cez okruh BV použitím automatického účtovania BV – Výdaj (doklad bez DPH). Kde sa účtovne poníži stav na účte 221 a zároveň vyrovnáme pomocný účet, ktorý sme použili v ID.

   

  Účtovanie platby kartou v zahraničí

  Platbu kartou v zahraničí zaúčtujeme cez okruh zID pomocou automatického účtovania zID – Nový doklad (bez rozpisu DPH). Ak bola úhrada v cudzej mene, zadáme konkrétnu menu a kurz pre prepočet na menu EUR.

  Po prijatí bankového výpisu odúčtujeme platbu v okruhu bankových výpisov ako pri tuzemských dokladoch. Kurz je potrebné použiť taký, akým odúčtuje banka platbu.

  Prevzali ste účtovníctvo spracované v inom softvéri? Poďme si ukázať, ako otvoriť účtovné knihy v programe OMEGA.

  1.     Otvorenie účtovných kníh k 1. dňu účtovného obdobia

  V prípade, že prechádzame na program OMEGA na začiatku kalendárneho/hospodárskeho obdobia, počiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov môžeme zaevidovať voči účtu 701 pomocou Interného dokladu v období Otvorenie.  

  Dostali sme nasledovné konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2019

  • V Evidencii účtovných dokladov zvolíme okruh ID a tlačidlom Pridaj si otvoríme nový formulár. Pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad zaevidujeme zostatok jednotlivých súvahových účtov voči účtu 701. Doklad uložíme do účtovného obdobia Otvorenie.

  • v záložke Ostatné údaje zapneme voľbu Doklad nezahrnúť do Saldokonta. Zapnutím voľby sa údaje načítajú do bezprostredne predchádzajúceho obdobia do Súvahy. Zároveň táto voľba zabezpečí, že doklad nevstúpi do saldokonta.

  V prípade, že mala účtovná jednotka zostatky aj na účtoch v cudzej mene, je potrebné tieto zostatky zaevidovať zahraničným interným dokladom, pričom platí, že pre každú menu sa vytvorí samostatný interný doklad.

  2.     Otvorenie účtovných kníh v priebehu účtovného obdobia

  Ak prechádzame na program OMEGA v priebehu roka,  počiatočné stavy účtov zadávame priamo cez účtový rozvrh.

  Prevzali sme účtovníctvo k  01.04.2021. Ako si najjednoduchšie do programu  zaevidujeme zostatky jednotlivých účtov?

  • Konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2020 si môžeme zaevidovať cez ID, ako pri zaevidovaní počiatočných stavov k 1. dňu účtovného obdobia.
  • Obrat za obdobie Január – Marec 2021 si zaevidujeme na jednotlivých účtoch cez menu Číselník – Účtový rozvrh. Do účtu vstúpime cez Oprav a v záložke Zostatky – Konečné zostatky zadáme zostatok na účte za obdobie Január – Marec 2021.

  Ak sme dostali konečný zostatok účtu k 31.3.2021, do účtového rozvrhu uvedieme rozdiel medzi zostatkom k 31.3.2021 a hodnotou uvedenou v ID – počiatočný stav.

   

  Postúpenie pohľadávky z pohľadu postupujúceho

  Firma ABC, s. r. o., vyhotovila faktúru za tovar dňa 01.08.2017 v sume 4 200 eur pre partnera Monika Smoláková.  Túto faktúru odberateľ neuhradil. Firma ABC, s. r. o. sa rozhodla pohľadávku postúpiť partnerovi Kros, a.s. Pohľadávku predala v sume 3 360 eur. 

   

  1. Odoslaná faktúra za tovar zo dňa 01.08.2017 v sume 4 200 eur pre partnera Monika Smoláková. 

  2. Interný doklad – odpis vlastnej postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote.

  3. Interný doklad – výnos z postúpenia pohľadávky. Pohľadávka bola predaná v hodnote 3 360 eur. Interný doklad sa účtuje na nového partnera, ktorý odkúpil pohľadávku, t. j. Kros, a.s.

  4. Bankový výpis – úhrada pohľadávky.

   

  Pre účely dane z príjmov je potrebné zabezpečiť členenie účtu 546 v analytickej evidencii tak, aby poskytovalo podklady pre posúdenie nákladov (daňových a nedaňových) z odpísaných a postúpených pohľadávok podľa § 19 zákona o dani z príjmov. 

   

   

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

   

   

  Postúpenie pohľadávky z pohľadu prijímajúceho

  Firma Kros, a. s.  od svojho partnera ABC, s. r. o. odkúpila pohľadávku voči ďalšiemu partnerovi Monike Smolákovej. Pohľadávku odkúpila v hodnote 80% z nominálnej hodnoty pohľadávky. Túto pohľadávku si do účtovníctva zaúčtuje v obstarávacej cene.

   

  Prijatú pohľadávku firma účtuje prostredníctvom dvoch interných dokladov a cez zvolený zúčtovací účet (napr. analytika 315.200). Jeden interný doklad bude predstavovať záväzok voči partnerovi   ABC, s. r. o. a druhý interný doklad bude predstavovať pohľadávku voči partnerovi Monike Smolákovej.

  Interný doklad – prijatie postúpenej pohľadávky v obstarávacej cene od partnera, ktorý predáva pohľadávky, t. j. ABC, s. r. o.

  2. Interný doklad – zaúčtovanie prijatej postúpenej pohľadávky voči pôvodnému dlžníkovi, t. j. Monika Smoláková

   

  Aby sme mohli na účtoch 315.100 a 325.100 sledovať ich stav z pohľadu úhrad, tak si tieto účty nastavíme v Účtovom rozvrhu ako saldokontné.

   

  3. Interný doklad – zaúčtovanie prijatej postúpenej pohľadávky na podsúvahovom účte v nominálnej hodnote.

   

  Účtujeme na podsúvahovom účte z dôvodu, že bola obstarávacia hodnota prijatej postúpenej pohľadávky odlišná od nominálnej hodnoty pohľadávky.

   

  4. Bankový výpis – úhrada prijatej postúpenej pohľadávky – partnerovi ABC, s. r. o.

  5. Banková úhrada – pôvodný odberateľ Monika Smoláková uhradila faktúru v nominálnej hodnote.

  6. Interný doklad – zaúčtovanie výnosu z inkasovanej pohľadávky

  7. Interný doklad – odúčtovanie pohľadávky z podsúvahového účtu.

   

   

   

  Účtovná jednotka obdržala dňa 15. 01. 2021 faktúru od spoločnosti KROS a.s.  za materiál v hodnote 690 eur. Časť materiálu je nakúpená s 20 % sadzbou DPH a časť s prenosom daňovej povinnosti. Ako správne zaevidovať takúto faktúru?

  Faktúru zaevidujeme v Evidencii účtovných dokladov do okruhu došlých faktúr pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.

  V  rozpise DPH doplníme do riadku Vyššia DPH hodnotu tovaru s 20 % DPH a do riadku Neobsahuje DPH sumu tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti.

   

  Osoba registrovaná podľa § 7 a 7a zákona o DPH nie je platiteľom DPH – je iba registrovaná pre daň a má povinnosť odviesť daň v SR bez nároku na odpočítanie dane.

  Nastavenie a účtovanie v programe OMEGA

  Registračná povinnosť sa v programe nastavuje v menu FirmaNastavenieFiremné údaje – v záložke Ostatné údaje.  Na základe tohto nastavenia sa vyplní prvá strana daňového priznania DPH.

  Na obdobie, za ktoré potrebujeme zaúčtovať príslušné doklady, je potrebné zapnúť voľbu Firma je platiteľom DPH a to v menu FirmaNastavenie Všeobecné nastavenia – záložka Firma.

  Účtovanie zahraničnej došlej faktúry za služby

  Faktúra sa účtuje v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 73 zDF – EÚ (CM) služba – § 69. Týmto spôsobom sa evidujú zDF z EÚ so samozdanením, tzn. faktúry s nárokom na odpočet DPH.

  Nakoľko podľa § 7a zákona o DPH nárok na odpočet DPH nevzniká, je potrebné po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov vymazať zápisy s nárokom na odpočet DPH, tzn. piaty a šiesty riadok. Na štvrtom riadku je nutné doplniť protiúčet k účtu 343, napr. účet obstarania služby.

  Účtovanie zahraničnej došlej faktúry za tovar

  Zahraničnú DF podľa § 7 zákona o DPH (nadobudnutie tovaru) účtujeme pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20 % DPH so smerovaním do riadkov 07 pre základ dane a 08 pre DPH so zaúčtovaním na účet obstarania tovaru napr. 504 (Pre 10 % sadzbu zadáme typy súm 0506). Aj v tomto prípade vymažeme účtovné zápisy s nárokom na odpočet DPH.

  Účtovanie dobropisu

  Zahraničný DD k prijatej službe bez nároku na odpočet DPH je potrebné v programe OMEGA zaúčtovať cez dva doklady – zDD a zID uvedeným spôsobom:

  1. V okruhu zDD je možné použiť vzor 89zDD – EÚ zníženie ceny §25/§53 (dobropis). Po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov je potrebné vymazať tretí, štvrtý, piaty a šiesty riadok, zostanú len prvé dva. V dopropise sa účtuje len o oprave záväzkového a nákladového účtu s typmi súm Sa V. Zahraničný DD k prijatému tovaru účtujeme rovnakým spôsobom, len pri oprave základu dane zadáme účet obstarania tovaru napr. 504.100.2. Oprava základu dane a DPH sa zaúčtuje v okruhu zID dvoma účtovnými zápismi. Sumy je potrebné zadať s mínusovými znamienkami.  a) Opravný doklad ku službe – pre opravu odvodu DPH evidujeme doklad s typmi súm 2611 pre základ dane a 2712 pre DPH. b)Opravný doklad k nadobudnutiu tovaru – pre opravu odvodu DPH použijeme typy súm 2607 pre základ dane a 2708 pre DPH (Pre 10 % sadzbu zadávame typy súm 26052706).

    Vzhľadom na to, že osoba registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH nepodáva Kontrolný výkaz DPH, údaje ako napr. Číslo pôvodného dokladu nemusíte vypĺňať.
  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

  Pomocou funkcie Rozúčtovanie dokladov program automaticky a hromadne zaúčtuje faktúry.

  Funkciu môžete využiť pri faktúrach importovaných pomocou ELIS – umelej inteligencie, z iKROSU alebo iného softvéru, alebo pri zápise dokladov z fakturácie programu OMEGA do evidencie účtovných dokladov, ak potrebujete tieto doklady už len zaúčtovať.

  Hromadné zaúčtovanie dokladov

  Funkciu nájdeme v evidencii účtovných dokladov v záložke Domov:

  1. Najskôr si vybrané doklady označíme (žltým štvorčekom v stĺpci OZN) a až potom spustíme funkciu.
  2. Vyberieme Okruh, Automatické účtovanie, Text a Účet.

   

   

  1. Program následne doklad zaúčtuje a nastaví smerovanie do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH.

  Funkciu Rozúčtovanie dokladov môžeme použiť pre tuzemské a zahraničné okruhy došlých a odoslaných faktúr vrátane opravných dokladov k nim (dobropisy, ťarchopisy).

  Tiež si môžeme vybrať rôzne typy automatických účtovaní, napr. pre vyššiu, nižšiu sadzbu DPH, pre samozdanenie. Pre správne fungovanie je potrebné, aby bola suma uvedená v rozpise DPH na doklade v správnej sadzbe.

  Po ukončení funkcie nás program informuje o výsledku. Upozorní nás, ktoré doklady boli a ktoré neboli rozúčtované.

  Funkcia Rozúčtovanie dokladov sa nespustí na už rozúčtovaných dokladoch, na dokladoch uzavretých uzávierkou DPH, so systémovým príznakom alebo na zamknutých dokladoch.

  Hromadná zmena textu                                        

  Funkciu využijeme aj na už zaúčtovaných dokladoch, na ktorých chceme hromadne doplniť či zmeniť text v doklade. V tomto prípade si v bunke Automatické účtovanie vyberieme voľbu Bez rozúčtovania.

  V bunke Text zvolíme buď preddefinovaný text alebo priamo napíšeme vlastný.

   

   Hromadná zmenu textu sa vykoná opäť len na označených dokladoch.

   

   

  Aký kurz použiť pri bankových pohyboch?

   

  Použitie kurzov je ustanovené v § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  V prehľade nájdete, ako postupovať v jednotlivých situáciách:

   1Inkaso pohľadávky v cudzej mene

  Ak je pohľadávka zaplatená na:

  • eurový účet – môže sa použiť kurz príslušnej banky (Účtovná jednotka – ďalej len ÚJ, si určí v internej smernici),
  • devízový účet v cudzej mene –  na prepočet sa použije kurz ECB zo dňa predchádzajúceho deň inkasa pohľadávky.
  2. Úhrada záväzku v cudzej mene

  Ak je záväzok zaplatený z:

  • eurového účtu– môže sa použiť kurz príslušnej banky (ÚJ si určí v internej smernici),
  • devízového účtu v cudzej mene – na prepočet sa použije kurz zistený VAP, FIFO alebo kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho deň uskutočnenia účtovného prípadu, resp. zo dňa predchádzajúceho deň úhrady záväzku (ÚJ si určí v internej smernici).

   

  3. Prevod prostriedkov z eurového účtu na devízový účet v cudzej mene

  Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici  jednu z možností:

  • kurz banky (komerčný kurz),
  • kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
  • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

  V programe môžete zadať kurz ECB alebo kurz banka. Ak sú zadané oba kurzy, program uprednostní na prepočet kurz banka.

   

  4. Prevod prostriedkov z devízového účtu na devízový účet

  Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici jednu z možností:

  • prírastok v eurách ocení v presne rovnakej sume ako ocenila úbytok v eurách,
  • kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
  • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

  Na uvedenom odkaze nájdete aj ďalšie odporúčania z Finančnej správy:

  https://podpora.financnasprava.sk/931674-%C3%9A%C4%8Dtovanie-kurzov%C3%BDch-rozdielov

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

   

   

  Potrebujete zaúčtovať vrátenie peňazí z registračnej pokladnice pri uznanej reklamácii? V programe pridáte storno dokladu rýchlo pomocou automatického vzoru účtovania.

  V hotovosti sme nakúpili tovar, ku ktorému sme dostali doklad z registračnej pokladnice (ERP). Neskôr sme tovar reklamovali, predajca nám vrátil peniaze opäť v hotovosti.

   

   

  Postup pri evidovaní účtovného prípadu:

  • Doklad o nákupe sme zaúčtovali v okruhu PD – Pokladničné doklady.
  • Opravný doklad zaevidujeme tiež v okruhu PD pomocou automatického vzoru účtovania PD – Storno nákupu v hotovosti.  

  Postup účtovania dokladu si pozrite v krátkom videu:

  Stretávate sa s tým, že musíte každý mesiac účtovať hromadu bločkov? Využite funkciu Sumárny doklad a môžete účtovať jedným účtovným dokladom viac bločkov naraz. Ukážeme si to na nasledovnom príklade.

  Firma ABC, s. r. o. má za mesiac október 4 doklady z registračnej pokladnice za tankovanie PHL, spolu v celkovej sume 110 eur s DPH.

   V programe OMEGA nákup PHL zaúčtujeme v evidencii účtových dokladov v okruhu PD – pokladničné doklady. Pre zaúčtovanie použijeme vzor automatického účtovania, napr. PV PD – Výdaj (doklad s DPH). Po doplnení textu a dátumu vyhotovenia nás program presunie do Podrobného rozpisu DPH, kde vyberieme funkciu Pridaj sumárny doklad.

  Vo formulári vyplníme dátumy, celkovú sumu dokladu podľa príslušnej sadzby DPH, prípadne poznámku. Program sám vypočíta základ a DPH. Nové položky pridávame pomocou tlačidla Enter.

  Sumy sa zaúčtujú jedným účtovným zápisom. V poslednom kroku doplníme syntetické a analytické účty.

  Sumárny doklad vytlačíme priamo z evidencie účtovných dokladov cez tlačidlo Tlač. Vyberieme si zostavu Pokladničný doklad (editovateľný). Zároveň v Nastaveniach zapneme funkciu Tlačiť sumárny doklad.

  Aby sme mohli vytlačiť sumárny doklad používame výlučne tlačovú zostavu Pokladničný doklad (editovateľný).

  Od verzie 21.60 môžeme funkciu Sumárny doklad používať aj v okruhu Interných dokladov. Postup je rovnaký, ako pri pokladničných dokladoch. Pri tlači sumárneho dokladu v interných dokladoch používame tlačovú zostavu Interný doklad (editovateľný) a v časti Nastavenie zapneme voľbu Tlačiť sumárny doklad.

  Chcete si vytlačiť predkontačné lístky bankových výpisov za vybraný mesiac, ale vytlačia sa Vám všetky výpisy? Ukážeme Vám postup pre zobrazenie správnych údajov.

  Nastavenie na bankovom účte

  Cez menu Číselník – Bankové účty je potrebné pomocou tlačidla Oprav vstúpiť do konkretného bankového účtu. V dolnej časti skontrolujeme správnosť nastavenia a podsvietenie buniek číselného radu.

  Tlač bankového výpisu za vybrané obdobie

  V Evidencii účtovných dokladov klikneme na položku výpisu daného obdobia, ktoré chceme tlačiť. Následne pomocou voľby Tlač v spodnej lište prejdeme do výberu tlačovej zostavy. V Predmete tlače si vyberieme Bankové výpisy a v Názve zostavy Predkontačný lístok BV.

  Trojstranným obchodom sa rozumie podľa zákona o DPH:

  • Obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri podnikateľské subjekty, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch.  Predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru. Tovar je odoslaný alebo prepravený priamo od 1. dodávateľa k 2. odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, bez toho, aby prechádzal tretím štátom.
  • Osoby zúčastnené na trojstrannom obchode sa delia podľa svojej pozície na prvého odberateľa (zároveň druhého dodávateľa), druhého odberateľa a prvého dodávateľa.

  Slovenský platiteľ DPH v pozícii 1. odberateľa a zároveň 2. dodávateľa (B)

  • Z pozície 1. odberateľa vystavíme objednávku prvému dodávateľovi. Na základe objednávky prijmeme od neho zahraničnú došlú faktúru, ktorú zaúčtujeme v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 77 zDF – EÚ tovar – 1. odberateľ (trojstr. obchod), s typom sumy TOdf.  
  • Zároveň druhému odberateľovi vystavíme faktúru v okruhu zOF vnulovej sadzbe DPH, s typom sumy TOof povinným textomprenesenie daňovej povinnosti“. Faktúra vstupuje do Súhrnného výkazu DPH.

  Slovenský platiteľ DPH v pozícii 2. odberateľa (C)                                          

  • Na základe objednávky prijme od druhého dodávateľa zahraničnú došlú faktúru, ktorú zaúčtuje so samozdanením v okruhu zDF cez automatické účtovanie 74 zDF – EÚ tovar – druhý odberateľ (trojstr. obchod) s typom sumy 1112 (pre nadobudnutie tovaru) a typom sumy B a 19B (pre odpočítanie dane).

  Slovenský platiteľ DPH v pozícii 1. dodávateľa (A)

  • Prijal objednávku tovaru z 2. členského štátu od prvého odberateľa, pričom tovar zašle priamo druhému odberateľovi do 3. členského štátu.
  • Prvému odberateľovi vystaví zOF za zaslaný tovar v nulovej sadzbe DPH s typom sumy 14. Faktúra vstupuje do Súhrnného výkazu.

  Slovenský platiteľ DPH v pozícii 1. odberateľa a zároveň 2. dodávateľa

  Slovenský platiteľ DPH dostal objednávku od českého partnera. Tovar nie je na sklade, a preto ho slovenská spoločnosť objednala od maďarského partnera, ktorý tovar prepravil rovno českému partnerovi. Platiteľ DPH nadobúda tovar od maďarského partnera v hodnote 1 500 eur, ktorý následne fakturujeme českému partnerovi v hodnote 1 700 eur. Slovenský platiteľ DPH je v pozícií 1. odberateľa a zároveň 2. dodávateľa.

  Účtovanie z pozície 1. odberateľa

  Ako 1. odberateľ zaúčtujeme faktúru od maďarského partnera v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 77 zDF – EÚ tovar – 1. odberateľ (trojstr. obchod). Typ sumy použijeme TOdf.

  DP DPH: doklad sa nebude vykazovať.

  KV DPH: doklad sa nebude vykazovať.

  SV DPH: doklad sa nebude vykazovať.

  Účtovanie z pozície 2. dodávateľa

  Faktúru vystavenú českému partnerovi zaúčtujeme v okruhu zOF v nulovej sadzbe DPH s typom sumy TOof. Na faktúre máme povinnosť uviesť text „Prenesenie daňovej povinnosti“.

  DP DPH: doklad sa nebude vykazovať.

  KV DPH: doklad sa nebude vykazovať.

  SV DPH: doklad sa uvedie s kódom 1.

  Slovenský platiteľ DPH v pozícii 2. odberateľa

  Slovenský platiteľ dane objednal tovar od maďarského partnera. Keďže požadovaný tovar nemali k dispozícii, objednali ho od českého partnera. Faktúru za dodanie nám vystaví maďarský partner (2. dodávateľ a zároveň 1. odberateľ). Tovar doručí český partner priamo slovenskému partnerovi.

  Prijatú faktúru od maďarského partnera zaevidujeme do okruhu zDF pomocou automatického účtovania 74 zDF – EÚ tovar – druhý odberateľ (trojstr. obchod). V rozpise DPH zadáme sumu do voľného základu dane, faktúra sa následne zaúčtuje so samozdanením.

  DP DPH: daňová povinnosť bude na riadku 11 a 12, odpočítanie dane bude na riadku 19.

  KV DPH: doklad sa zobrazí v časti B1.

  Slovenský platiteľ DPH v pozícii 1. dodávateľa

  Český partner uzatvoril obchod na dodanie tovaru s maďarským platiteľom dane. Česká firma objednaným tovarom nedisponuje, ale objedná ho od nás – slovenskej firmy (1. dodávateľ). Maďarskej firme dodáme tovar priamo do Maďarska a českému partnerovi vystavíme za dodanie tovaru faktúru.

  Za dodanie tovaru do Maďarska máme povinnosť vystaviť českému partnerovi (ako objednávateľovi) zahraničnú odoslanú faktúru. Zaevidujeme ju pomocou automatického účtovania 50 zOF – Nový doklad v 0 % sadzbe DPH s typom sumy 14.

  DP DPH: hodnota sa zobrazí na riadku 14.

  KV DPH: doklad nebude vstupovať.

  SV DPH: hodnota sa uvedie bez kódu.

   

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

  Tuzemské samozdanenie – nedaňový výdavok

  Od partnera ABC, s. r. o. sme dňa 11. 01. 2021 nakúpili na faktúru mätový čaj v sume 1 000 eur. Náš partner je platiteľ DPH. Nakoľko nakúpený tovar máme na reprezentačné účely, nevzniká nám nárok na odpočet DPH z dokladu. Tento nákup bude pre nás nedaňový výdavok.

  Účtovanie dokladu

  Pri účtovaní DF využijeme vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.  Zaúčtujeme celkovú sumu faktúry bez prerušenia automatického účtovania.

  Program Omega zaúčtuje odvod DPH so smerovaním na riadky 0910 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

  Keďže nemáme nárok na odpočet DPH, vymažeme posledné dva riadky odpočtu a namiesto toho ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH typom sumy zKV20 na samostatný nákladový účet 513.xxx, ktorý si nastavíme v menu Číselník – Účtový rozvrh ako nedaňový.

  Napriek tomu, že v doklade neodpočítavame DPH, doklad by sa mal podľa zákona zobrazovať aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane. Práve typ sumy zKV20 zabezpečí, že sa doklad zobrazí správne v Kontrolnom výkaze DPH a zároveň aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

  Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ alebo by sme len vymazali posledné riadky odpočtu, doklad by sa v takomto prípade nezobrazoval v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

   

  Doklad s prenosom DP s čiastočným nárokom na odpočet

  Odberateľ – slovenský platiteľ DPH, nakúpil od partnera ABC s. r. o., tiež platiteľa DPH, na faktúru ryžu a sypaný mätový čaj v sume 1 500 eur Mätový čaj, ktorý odberateľ zakúpil, je určený na reprezentačné účely. Ryžu používa na podnikateľské účely. V takomto prípade má nárok na čiastočný odpočet DPH.

  Účtovanie dokladu

  Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, použijeme automatické účtovanie 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69 .  Z dôvodu, že výšku nákladov spojenú s nákupom ryže a čaju potrebujeme v účtovníctve rozdeliť na dva rôzne nákladové účty 501.000 a 513.999, rozdelíme účtovný zápis s typom sumy V.

  V 6. riadku upravíme základ dane na hodnotu, z ktorej si môžeme uplatniť DPH. V našom prípade ide o sumu 1000 eur, čo predstavuje hodnotu kúpenej ryže.

  Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, ručne upravíme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať a ručne vytvoríme 8. účtovný zápis, kde zapíšeme hodnotu DPH, ktorú si odpočítavať nebudeme. Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme na nákladový nedaňový účet.

  Doklad bude uvedený aj v  Evidencii DPH – odpočítanie dane.

  Na prelome rokov sa stáva, že je potrebné zaúčtovať faktúry, ktorých dátumy vystavenia alebo prijatia zasahujú do nového roku, ale z pohľadu DPH patria ešte do starého roku. Pre tieto prípady je dôležité správne nastavenie dátumov v programe:

  • Dátumy prijatia/vyhotovenia sú rozhodujúce pre zobrazovanie dokladov v prehľade pohľadávok a záväzkov.
  • Dátum DVDP (dátum vzniku daňovej povinnosti) nie je rozhodujúci pre uplatnenie DPH. O tom, v ktorom období bude DPH uplatnená, určíme cez dátum DUD (dátum uplatnenia dane).
  • Dátum DUÚP (dátum uskutočnenia účtovného prípadu) musí byť nastavený zhodne s obdobím, do ktorého je doklad účtovaný. Dátum DUD aj DUÚP sa nachádza na doklade v záložke Evidencia DPH.

  Príklady na princíp účtovania faktúr na prelome rokov v  účtovnom programe OMEGA:

  a) DF s dátumom prijatia v roku 2020, z pohľadu DPH a účtovníctva rok 2019.

  Dňa 15. 01. 2020 (pred podaním daňového priznania DPH) sme obdržali faktúru za internet od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., s dátumom vyhotovenia 13. 01. 2020a s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30. 12. 2019.

  DP k DPH za posledný štvrťrok (mesiac) minulého roka sme ešte nepodali, môžeme účtovať tento doklad do roku 2018. Dátumy nastavíme nasledovne:

  Dátum vyhotovenia: 13. 1. 2020     Dátum DÚUP: 30. 12. 2019           Dátum DVDP: 30. 12. 2019

  Dátum prijatia: 15. 1. 2020               Dátum DUD: 30. 12. 2019             Účtovné obdobie: December

  b) DF s dátumom prijatia 2020, z pohľadu DPH rok 2020, náklad súvisí s 2019

  Dňa 28. 01. 2020 sme obdržali faktúru za telekomunikačné služby (Internet) od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., s dátumom vyhotovenia 12. 01. 2020 a s dátumom vzniku daňovej povinnosti 30. 12. 2019. V roku 2019 sme faktúru ešte nemali k dispozícií, ale máme s partnerom uzatvorenú zmluvu s presne stanovenou cenou služby. Ak už je po lehote na podanie daňového priznania k DPH, budeme doklad z pohľadu DPH účtovať do roku 2020 a z pohľadu nákladu do roku 2019.

  V roku 2019, môžeme vznik nákladu účtovať súvzťažne s účtom 326 – Nevyfakturované dodávky v okruhu interných dokladov (poznáme cenu na základe uzatvorenej zmluvy). V roku 2020 zaúčtujeme došlú faktúru.

  Rok Typ dokladu MD D
  2019 interný doklad 518 326
  2020 došlá faktúra 321
      326
      343

   

  V došlej faktúre nastavíme dátumy takto:

  Dátum vyhotovenia: 12. 1. 2020        Dátum DUÚP: 28. 1. 2020          Dátum DVDP: 30. 12. 2019

  Dátum prijatia: 28. 1. 202020                  Dátum DUD: 28. 1. 2020              Účtovné obdobie: Január

  Hodnota DPH bude uplatnená podľa dátumu DUD – Dátum uplatnenia dane, tzn. 28. 1. 2020.

  Ak je dátum DUD rôzny od dátumu DVDP, zaklikneme v záložke Evidencia DPH voľbu Nemeniť DUD. V opačnom prípade by sa pri uzávierke DPH zmenil dátum DUD podľa DVDP.

   

   

  c) Vystavenie OF s dátumom v roku 2020, z pohľadu DPH rok 2019

  V module Fakturácia doklad zaevidujeme v roku 2019 s dátumom vyhotovenia faktúry už s rokom 2020 a do bunky dátum DVDP uvedieme dátum, ktorý súvisí s rokom 2019. Po zápise do Evidencie účtovných dokladov program správne nastaví všetky dátumy a DPH uplatní podľa dátumu DUD, ktorý je zhodný s dátumom DVDP.

  V evidencií účtovných dokladov sa odoslaná faktúra zaeviduje nasledovne:

  Účtovanie mýtneho

  Evidovanie mýtneho v programe OMEGA, ak sme registrovaný v režime následného platenia mýta prostredníctvom palivovej karty (prevádzkovateľ vozidla môže používať diaľnice pred úhradou mýta).

  Od spoločnosti Slovnaft, a. s. nám prišla faktúra v sume 250 eur s DPH za tankovanie a mýtne. Od firmy NDS, a. s. sme obdržali vyúčtovaciu faktúru s celkovou sumou na úhradu 0 eur.

  1. Faktúra od spoločnosti Slovnaft, a. s. za úhradu nákladov prevádzkovateľa vozidla v celkovej hodnote 250 eur s DPH. Tankovanie 180 eur s DPH + mýtne 70 eur bez rozpisu DPH.

  2. Úhrada záväzku spoločnosti Slovnaft, a. s.

  3. Preúčtovanie preddavku mýtneho od spoločnosti Slovnaft, a. s. na NDS, a. s. pomocou 2 interných dokladov

  Najskôr odúčtujeme preddavok zo spoločnosti Slovnaft, a. s.

  Druhým interným dokladom preúčtujeme preddavok na partnera NDS, a. s. Môžeme použiť prepojovací účet 395.

  4. Vyúčtovacia faktúra za mýto od spoločnosti NDS, a. s. v hodnote 70 eur s DPH s odpočtom preddavku v hodnote 70 eur. Celková suma na úhradu 0 eur.

  V nasledujúcom príklade je zobrazený jeden zo spôsobov, ako evidovať lízing v prípade majetku, ktorý je využívaný aj na osobnú potrebu.

  Účtovná jednotka obstarala traktorovú záhradnú kosačku formou finančného prenájmu (lízingu). Uvedený majetok je využívaný aj na osobnú potrebu, preto si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 80%.

  Lízingová zmluva obsahuje tieto údaje:

  Súčasťou lízingovej zmluvy je splátkový kalendár s predpismi splátok:

  Všetky položky každej jednej splátky musíme rozúčtovať aj podľa pomeru využívania majetku na podnikanie a na osobnú potrebu (v príklade na 80 % a 20 %).

  Pre prehľadnejšiu evidenciu budeme preto používať účet 474.001 pre účtovanie postupného znižovania záväzku z istiny (obstarávacej ceny) a účet 474.002, pre evidovanie jednotlivých predpisov splátok a ich úhrad.

  Postup účtovania:

  1. Zaúčtovanie 1. zvýšenej splátky

  Podľa zákona o dani z príjmov nie je DPH pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny. Keďže ide o majetok využívaný na osobnú potrebu môžeme použiť automatické účtovanie 20/80DF – Výdavky osobnej potreby.

  2. Zaúčtovanie spracovateľského poplatku za uzatvorenie LZ

  3. Úhrada DF za 1. zvýšenú splátku

  4. Úhrada spracovateľského poplatku

  5. Zaúčtovanie obstarania majetku

  Zaúčtujeme zvyšnú časť obstarávacej ceny majetku, ktorej hodnotu predstavuje:  obstarávacia cena bez DPH + poplatok za prevod vlastníctva bez DPH – 1. zvýšená splátka bez DPH (2500 + 33 – 500).

  6. Zaradenie majetku do používania

  Majetok zaradíme v hodnote, ktorú tvorí: obstarávacia cena bez DPH (súčasťou je 1. zvýšená splátka) + poplatok za prevod vlastníctva bez DPH + spracovateľský poplatok bez DPH (2500  + 33 + 20).

   7. Zaúčtovanie 1. mesačnej splátky (február)

  V prvej mesačnej splátke účtujeme iba o istine (o úroku zatiaľ nie), môžeme použiť automatické účtovanie 20/80DF – Výdavky osobnej potreby.

  8. Zaúčtovanie 2. mesačnej splátky (marec)

  Keďže sa jedná o majetok využívaný na osobnú potrebu je 20 % z hodnoty úroku tiež nedaňovým výdavkom (v riadku č. 9 na účte 562.999)

   

  Pre uľahčenie účtovania môžete ďalšie splátky vytvárať pomocou kópie, kde následne upravíte len potrebné údaje a sumy podľa splátkového kalendára.

   

  9. Úhrada 1. mesačnej splátky

  Zhrnutie:

  Obstarávaciu cenu zaúčtujeme do nákladov v podobe odpisov. Môžeme na to využiť Evidenciu – Dlhodobého majetku.

  Na karte majetku, ktorý je využívaný na osobnú potrebu, je nutné zapnúť voľbu Majetok využívaný aj na osobnú potrebu a nastaviť percento. Po zapnutí tejto voľby sa krátenie daňového odpisu do daňových výdavkov vykoná prostredníctvom pripočítateľnej položky k základu dane v DPPO.

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

  V praxi sa môžeme stretnúť so situáciou, kedy je potrebné vysporiadať vzájomne pohľadávku a záväzok voči dvom rôznym partnerom. Ide napr. o škody na poistenom majetku, kedy vzniká záväzok voči firme, ktorá opravuje poškodený majetok a zároveň pohľadávka voči poisťovni.ni.
  Ako postupovať v programe OMEGA pri uvedenej situácii si ukážeme na konkrétnom príklade.

  Pri škodovej udalosti bol poškodený automobil, ktorý mala firma poistený. Na základe vzniku poistnej udalosti si firma uplatnila nárok na poistné plnenie a poisťovňa jej priznala náhradu škody. Za opravu automobilu firma prijala došlú faktúru od partnera AAA, s.r.o. vo výške 1 800 EUR s DPH. Poisťovňa CCC, s.r.o. zaslala poistné plnenie vo výške 1 400 EUR priamo na účet firmy AAA, s.r.o., ktorá realizovala opravu.

  1. Zaúčtovanie došlej faktúry od firmy AAA, s.r.o.

  Na zaúčtovanie došlej faktúry vo výške 1 800 EUR s DPH odporúčame použiť automatické účtovanie 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH).

  2. Zaúčtovanie pohľadávky voči poisťovni CCC, s.r.o.

  Nárok na poistné plnenie vo výške 1 400 EUR zaevidujeme do okruhu ID – Interné doklady pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad ako pohľadávku voči poisťovni oproti výnosovému účtu. Pohľadávku odporúčame účtovať na samostatný analytický účet 378, ktorý si v účtovom rozvrhu nastavíme ako saldokontný.

  3. Vysporiadanie záväzku a pohľadávky

  Vzájomné vysporiadanie vzniknutého záväzku a pohľadávky zaúčtujeme prostredníctvom dvoch interných dokladov. Na ich zaúčtovanie odporúčame použiť automatické účtovanie Z ID – Zápočet a pomocný účet napr. 379.001, ktorý si v účtovom rozvrhu nastavíme ako nesaldokontný.

  Prvý interný doklad – Vysporiadanie záväzku voči firme AAA, s.r.o.

  Záväzok voči firme AAA, s.r.o. vysporiadame pomocou automatického účtovania Z ID – Zápočet v okruhu ID.
  Do prvého riadku účtovného zápisu program automaticky doplní na stranu MD účet 321, protiúčet na stranu DAL, napr. 379.001 doplníme ručne.

   

   

  Druhý interný doklad – Vysporiadanie pohľadávky voči poisťovni CCC, s.r.o.

  Na vysporiadanie pohľadávky voči poisťovni opäť použijeme automatické účtovanie Z ID – Zápočet.

  Do účtovného zápisu doplníme na stranu MD účet 379.001 a na stranu DAL účet 378.001.

  Pri obchodovaní so zahraničnými firmami nám partner môže zaslať faktúru aj v inej mene. Väčšina spoločností nemá založené bankové účty či pokladnice v zahraničnej mene a úhrady vedú z eurového účtu/pokladnice. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako uhradiť faktúru vystavenú v cudzej mene z tuzemského účtu.

  Od partnera Auto, CZ sme dostali faktúru v sume 1 250,00 CZK. Faktúru uhradíme z bankového účtu vedeného v mene EUR.

  Úhradu faktúry zaúčtujeme v okruhu BV cez automatické účtovanie z2 BV – Úhrada zDF, zOD. Dôležité je ponechať menu EUR. Účtovanie zastaví na bunke Externé číslo (VS), kde si zadáme externé číslo faktúry, prípadne doklad vyhľadáme cez lupu.  

  Pri úhrade zDF v cudzej mene z tuzemskej pokladnice postupujeme rovnako. Použijeme vzor automatického účtovania 2 PD/BV – Úhrada DF, OD.

  Firma v likvidácii

   

  V prípade, že firma vstupuje do likvidácie, je potrebné uzavrieť účtovníctvo pred vstupom  do likvidácie a otvoriť firmu v novom roku.

   

  Firma vstupuje do likvidácie k prvému dňu v mesiaci (vstup do likvidácie k 1.11.2020).

   

  V programe OMEGA prostredníctvom menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia skrátime účtovné obdobie z pôvodne zadaného obdobia od Januára do Decembra na obdobie „Január až Október“. Následne vykonáme všetky uzávierkové operácie a závierku účtovníctva, ako sa štandardne robia na konci účtovného obdobia, teda k 31.12. a podáme mimoriadnu účtovnú závierku.

  Po vykonaní všetkých uzávierkových operácií je potrebné urobiť prechod do ďalšieho roka, ktorý už bude rokom s nastaveným obdobím od Novembra 2020 do Októbra 2021. Tu je potrebné opäť skrátiť účtovné obdobie, aby sme účtovali v kalendárnom roku, to znamená, že v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zmeníme účtovné obdobie na „November až December“.

  Ak by bola firma v likvidácii dlhšie ako jedno účtovné obdobie, na konci roka, teda k 31. 12. 2020 znovu uzavrieme účtovníctvo a vykonáme všetky uzávierky, závierku a prechod do ďalšieho roka. Ak obdobie likvidácie alebo konkurzu je dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka (ako už bolo vyššie spomenuté), ÚJ na účely určenia základu dane zostavuje priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka, ktorá je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu. V prípade, že likvidácia spoločnosti trvá viac kalendárnych rokov, tzn.  že neskončí do 31. 12. druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, potom pre daňové účely zostavuje k 31. 12. každého kalendárneho roku počas trvania likvidácie priebežnú účtovnú závierku pre potreby podania daňového priznania na daň z príjmov.

  Ku dňu skončenia likvidácie (napríklad 31. 07. 2021) je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce dňom vstupu do likvidácie a končiace dňom skončenia likvidácie. K tomuto dátumu bude opäť potrebné skrátiť účtovné obdobie v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia a pri tlači Účtovnej závierky vybrať voľbu Mimoriadna. Po každom prechode si môžeme nahrať počiatočné stavy nákladov a výnosov, čo umožní vygenerovať mimoriadnu účtovné závierku a nie je teda nutné ručne súčtovať stavy za jednotlivé priebežné účtovné závierky.

   

  Príklad – firma vstupuje do likvidácie v priebehu mesiaca (vstup do likvidácie k 5. 6. 2020).

   

  Ak firma vstupuje do likvidácie počas mesiaca, napríklad k 5. 6. 2020, otvoriť účtovníctvo v období likvidácie môžeme dvomi spôsobmi:

  • Prostredníctvom menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia skrátime účtovné obdobie do „Mája“. Účtovné prípady za štyri júnové dni – s dátumom od 1. 6 do 4. 6. zaevidujeme ešte s dátumom 31. 5., aby patrili do mája. Následne vykonáme všetky uzávierkové operácie, závierku účtovníctva a prechod do ďalšieho roka. Všetky doklady s dátumom od 5. 6. budeme už potom účtovať v novom roku, s nastaveným obdobím od „Júna 2020  do Decembra 2020“.
  • Korektnejším riešením je skrátiť účtovné obdobie až do Júna, a všetky účtovné prípady týkajúce sa ešte obdobia pred likvidáciou, zaevidovať s reálnymi dátumami. V posledný deň vykonáme všetky uzávierkové operácie.

  V programe OMEGA nie je možné mať dve prelínajúce sa účtovné obdobia. Aby bolo možné evidovať účtovné prípady týkajúce sa ešte obdobia jún (keď je firma už v likvidácii), je potrebné založiť novú firmu. Túto založíme prostredníctvom menu Firma – Nová s možnosťou Kópia z existujúcej firmy a účtovným obdobím začínajúcim od Júna.

  Keďže ide o novú firmu, tak v prípade, že Váš aktuálny rozsah licencie je na jedno účtovníctvo, bude potrebné rozšíriť rozsah licencie o ďalšie účtovníctvo.  Rozšírenie je možné zrealizovať aj priamo cez Zónu pre klienta.

   Viac informácií ohľadom procesu likvidácie je možné nájsť v usmernení z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky:

   

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

  Vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov

  Ak máme viac nevysporiadaných dokladov, pri ktorých vznikli iba niekoľkocentové rozdiely medzi dokladom a jeho úhradou, môžeme na ich vysporiadanie využiť funkciu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.

  Dňa 16.02.2017 sme prijali faktúru od spoločnosti Marstav, s.r.o. vo výške 150 EUR. Faktúru sme následne uhradili vo výške 149,90 EUR, čím vznikol nedoplatok vo výške 0,10 EUR.

  Funkciu na vyrovnanie vzniknutého nedoplatku nájdeme cez menu EvidenciaÚčtovné doklady – záložka Funkcie. Po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov.

  Následne sa zobrazí formulár, v ktorom určíme:

  • maximálnu výšku rozdielu, ktorý bude vyrovnaný,
  • doklady, ktoré majú byť vysporiadané (Všetko, Označené, Neoznačené),
  • okruh, evidenciučíselný rad generovaných dokladov,
  • účty pre zaúčtovanie vyrovnávaných rozdielov.

  Po potvrdení tlačidlom OK program vysporiada všetky vybraté doklady a vytvorí interný doklad.

  Z dôvodu správneho vypárovania dokladov v saldokonte sa vytvorí jeden interný doklad pre každého partnera.

   

   

   

  Ťarchopis môžeme charakterizovať ako opravný účtovný doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru. Takýto doklad musí okrem povinných náležitostí obsahovať aj číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa vzťahuje.

  Z pohľadu DPH predstavujú ťarchopisy opravu základu dane, pri ktorej dochádza k zvýšeniu ceny tovaru/služby (napr. pri nedoplatkoch za energie, zvýšenie cien pri nedodržaní zmluvných podmienok pri obratoch, rabatoch a pod.).

  Vystavenie ťarchopisu

  Ťarchopisy v programe OMEGA vystavujeme cez menu Fakturácia – Odoslané faktúry, nakoľko dochádza k zvýšeniu hodnoty pôvodnej faktúry.

   

  Informáciu ohľadom čísla pôvodného dokladu môžeme uviesť v záložke Texty.

  Účtovanie ťarchopisu

  Na zaúčtovanie odoslaného ťarchopisu do evidencie účtovných dokladov použijeme okruh OF – Odoslané faktúry a automatické účtovanie 11 OF – Zvýšenie ceny § 25 ods.1 c (ťarchopis).

  Druhou možnosťou je, že zaúčtujeme ťarchopis do účtovníctva priamo z fakturácie pri ukladaní dokladu. V tomto prípade je však potrebné doplniť ručne Číslo pôvodného dokladu do záložky Evidencia DPH.


  V účtovných dokladoch sú základ DPH a DPH rozpísané kladnou hodnotou, nakoľko ide o zvýšenie ceny tovaru. V daňovom priznaní DPH vidíme zvýšenie ceny základu DPH na riadku 24 a opravu DPH na riadku 25.

   

  1.       Evidovanie predpisu platieb v roku 2020

  V programe OMEGA môžeme zaúčtovať predpisy platieb za energie do okruhu došlých faktúr alebo interných dokladov. Na zaevidovanie týchto preddavkových platieb odporúčame vytvoriť novú evidenciu, resp. číselný rad.

  V bunke Účet môžeme predvoliť účet z účtového rozvrhu, ktorý sa bude automaticky dopĺňať
  na stranu DAL. Účet vyberieme v súlade s postupmi účtovania alebo v zmysle internej smernie  (napr. účet 379, 325 či 321).

  Do tejto evidencie (číselného radu) budeme účtovať predpisy platieb za energie na základe „Dohody o platbách“ za elektrickú energiu, plyn, atď.

  Na zaúčtovanie použijeme v konkrétnych okruhoch automatické účtovanie:

  • došlé faktúry: 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH),
  • interné doklady: ID2 ID – Doklad s DPH (vstup) – odpočítanie dane.

  V okruhu Došlých faktúr (DF), číselnom rade DF-E zaevidujeme splátku za mesiac 3/2020 na základe dohody o platbách elektrickej energie od Stredoslovenskej energetiky, a. s.:

  • dátum dodania 01. 03. 2020,
  • dátum splatnosti 15. 03. 2020,
  • suma spolu: 432 eur,
  • číslo faktúry: 133200500838,
  • variabilný symbol: 7223369500.

  Splátku za ďalšie obdobia vieme zaúčtovať aj pomocou kópie z už existujúcej zaúčtovanej splátky.

  a) Zaúčtovanie predpisu platby

  Na účely Kontrolného výkazu DPH je dôležité správne vyplniť bunku „Číslo dokladu KV DPH“. Hodnotu doplníme z dokladu „Dohoda o platbách“ od dodávateľa energií – „Poradové číslo faktúry“.

  b) Úhrada zálohovej platby

  2.     Evidovanie vyúčtovania energií za rok 2020

  V januári 2021 nám bolo zaslané vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2020. V prípade preplatku budeme evidovať dobropis, v prípade nedoplatku ťarchopis.

  a) Došlý dobropis (PREPLATOK) – doklad o oprave základu dane

  V januári príslušného roka dostaneme celoročné vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej energie. Ak budeme mať spotrebovanú elektrickú energiu menšiu ako zaplatené zálohy, obdržíme došlý dobropis (preplatok), ktorý zaúčtujeme pomocou automatického účtovania 29 DD – Zníženie ceny § 53 ods. 1 (dobropis).

  Za fakturačné obdobie roku 2020 sme obdržali dobropis od Stredoslovenskej energetiky, a. s. dňa 13. 01. 2021. Dobropis bol vyhotovený 12. 01. 2021 s dátumom dodania 12. 01. 2021.

   

  • Suma preplatku 600 € (500 € + 100 €),
  • Variabilný symbol: 7223369031,
  • Poradové číslo faktúry: 9160545638,
  • Poradové číslo pôvodnej faktúry: 133200500838.

  Dobropis evidujeme v roku 2021:

  Úprava nákladov v roku 2021:

  Náklady spojené so spotrebou elektrickej energie za rok 2020 môžeme preúčtovať prostredníctvom ID – interného dokladu na účet 326 – nevyfakturované dodávky, ktorý vysporiadame v nasledujúcom roku 2021 v dobropise/ťarchopise.

  Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane (došlý dobropis), je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave  základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, opraví sa odpočítaná daň v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo týchto 30 dní (§ 53 ods. 1 zákona o DPH).

  b)  Úhrada došlého dobropisu

  Ak nám preplatok na energiách vrátia na bankový účet, úhradu (resp. inkaso) došlého dobropisu zaúčtujeme cez okruh BV (Bankové výpisy) pomocou automatického účtovania 1 PD/BV – Inkaso OF, DD.

  c) Došlý ťarchopis (NEDOPLATOK)

  Ak je vyúčtovanie elektrickej energie za príslušný rok vyššie ako zaplatené zálohy, obdržíme došlý ťarchopis (nedoplatok), ktorý zaúčtujeme do okruhu došlých faktúr. Ide tiež o opravný doklad, ktorý zaevidujeme nasledovne:

  • Okruh: Došlé faktúry (DF),
  • Automatické účtovanie: 22 DF – Zvýšenie ceny § 53 ods.2 (ťarchopis),
  • Daňové priznanie DPH: riadok 28,
  • Kontrolný výkaz DPH: oddiel C2,
  • Dátum vzniku daňovej povinnosti (DVDP): dátum prijatia došlého ťarchopisu

  V záložke Evidencia DPH je opäť potrebné doplniť aj „Číslo pôvodného dokladu“. Ak by sa tento údaj na došlom ťarchopise nenachádzal, bunka „Číslo pôvodného dokladu“ sa nevyplní, resp. vyplní sa hodnota „0“. V KV DPH bude v stĺpci číslo 3 „Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry“ uvedená „0“.

  Zádržné predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty faktúry, ktoré odberateľ zadrží až do ukončenia diela. V praxi sa zádržné využíva najmä ako určitá forma garancie, kedy odberateľ zadrží dohodnutú čiastku z fakturácie.

  Z účtovného pohľadu odberateľ uhradí vyfakturovaný záväzok, ale v sume zníženej o dohodnuté zádržné. Suma, o ktorú záväzok nie je vyrovnaný (suma zádržného), sa odporúča preúčtovať na saldokontný záväzkový účet, napr. iná analytika účtu 321 alebo na účet 325. Z dôvodu, že táto suma môže byť u odberateľa „zadržaná“ aj po dobu niekoľkých rokov, pôjde o dlhodobý záväzok.

  Na základe zmluvy o dielo účtovná jednotka obdržala dňa 04. 06. 2021 faktúru od spoločnosti ABC, spol. s r.o.  za vykonané práce  v hodnote 6 000 eur. Podľa zmluvy je hodnota zádržného 10 % z ceny bez DPH. Ako správne evidovať zádržné?

  1. Zaúčtovanie došlej faktúry v celkovej sume vrátane zádržného s rozúčtovaním na základ a DPH.

  2. V ten istý deň interným dokladom preúčtujeme sumu zádržného z účtu 321 na účet 325 (prípadne na iný analytický účet 321), s previazaním na faktúru – takto sa faktúra čiastočne uhradí.

  Aby sa interný doklad so zaúčtovaným zádržným zobrazoval aj v prehľade záväzkov, odporúčame vykonať preúčtovanie zádržného cez dva interné doklady tak, ako to vidieť na nasledujúcich obrázkoch. Kvôli prehľadnosti si môžete vytvoriť v okruhu ID samostatnú novú evidenciu, prípadne číselný rad (napr. IDZ).

  Ak chcete v prehľade záväzkov vidieť aj interné doklady, na ktoré ste si zádržné preúčtovali, je potrebné v zostave Prehľad záväzkov zapnúť voľbu aj okruh (z)ID.

   

   

  Rovnako sa k zádržnému správame aj z pohľadu dodávateľa, ktorý účtuje o pohľadávke.

  Daňovú povinnosť pri preddavkoch upravuje zákon o DPH. Spravidla platí, že pri nadobudnutí tovaru (§ 11) alebo služby (§ 15 ods. 1 a § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11) z iného členského štátu od zahraničnej osoby, sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa, slovenského platiteľa DPH, osobe registrovanej pre daň v zmysle § 7/7a ale aj neplatiteľa DPH.

  V súvislosti s preddavkami je dôležité preto správne určiť, kedy vzniká daňová povinnosť. Líši sa to v závislosti od toho či nadobúdame službu alebo tovar.

  Zaplatený preddavok na službu z EÚ

  Ak slovenský platiteľ DPH pred dodaním služby z iného ČŠ zaplatí preddavok, vzniká mu daňová povinnosť dňom, kedy dodávateľ platbu prijal. Zároveň, ak spĺňa podmienky, môže si daň odpočítať.

  Slovenský platiteľ DPH si objednal právne služby od českej zdaniteľnej osoby s prideleným českým IČ DPH. Za službu zaplatil vopred 10. 2. 2021 vo výške 12 500 CZK na základe preddavkovej faktúry. Služba bola poskytnutá až 20. 3. 2021. Dodávateľ vystavil preto faktúru na prijatú platbu. Konečnú faktúru na sumu 15 000 CZK partner vystavil 24. 3. 2021.

  1. Preddavková faktúra

  Preddavková faktúra sa len zaeviduje do okruhu zDPF, program jej automaticky nastaví voľbu Neúčtovať.

  2. Úhrada preddavku

  Úhradu preddavku môžeme zaúčtovať z devízového alebo eurového účtu. Zaplatený preddavok budeme účtovať na účte 314 – Poskytnuté preddavky. Je potrebné si vytvoriť analytický účet pre poskytnutý a zvlášť pre vyfakturovaný preddavok.

  3. Faktúra k prijatej platbe

  Dodávateľ vystavil faktúru k prijatej platbe. Odberateľovi vzniká daňová povinnosť zo zaplateného preddavku a danú faktúru „samozdaní“. Odvedie DPH a zároveň po splnení podmienok si môže DPH aj odpočítať. Doklad sa zobrazí v DP DPH a tiež v KV DPH.

  Faktúru zaevidujeme v okruhu zDF použitím automatického účtovania 73 zDF – EÚ (CM) služba – § 69.  Z dôvodu, že ešte nedošlo k dodaniu služby, budeme účtovať základ dane na účte 314.200 – Poskytnutý preddavok – vyfakturovaný.

  4. Odpočet preddavku

  Vysporiadanie zahraničnej preddavkovej faktúry a faktúry k prijatej platbe zaúčtujeme cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom.

  Na prepočet cudzej meny sa použije kurz zo dňa úhrady, v našom prípade 26,025. Do bunky Odpočítať z dokladu vyberieme zDPF (ak ju neevidujeme, vyberieme BV, na ktorom sme o preddavku účtovali) a do bunky Uhradiť doklad potiahneme faktúru k prijatej platbe. OMEGA nám automaticky vypočíta a zaúčtuje vzniknutý kurzový rozdiel.

   

  5. Konečná vyúčtovacia faktúra

  Konečnú vyúčtovaciu faktúru zaúčtujeme v okruhu zDF, tak že dvakrát spustíme automatické účtovanie 73 zDF – EÚ služba – §69, raz plusom a raz mínusom. Zabezpečíme tak odpočet vyfakturovaného preddavku na účte 314.200, kde do bunky Odpočítať z dokladu vyberieme faktúru k prijatej platbe.

  Dátum vzniku daňovej povinnosti na konečnej vyúčtovacej faktúre bude deň, kedy bola služba poskytnutá, v našom prípade 20. 3. 2021.

  Konečná vyúčtovacia faktúra sa zobrazí v DP DPH a v KV DPH už len vo výške rozdielu po odpočítaní preddavku, v našom prípade 2 500 eur. Pokiaľ by bola na rovnakú sumu ako preddavok, do výkazov DPH doklad už nevstúpi.

  6. Zaúčtovanie kurzového rozdielu na účte 314.200

  Po zaúčtovaní všetkých dokladov najskôr zistíme kurzový rozdiel, ktorý vzniká na účte 314.200 pomocou zostavy Saldokonto po položkách.

  Vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtujeme ručne cez zID na českého partnera. Sumu vpíšeme len do bunky Suma tuz. a v bunke Odpočítať z dokladu vyberieme faktúru k prijatej platbe.

  Platba a dodanie v jednom zdaňovacom období

  V praxi sa môže stať, že dodávateľ nevystaví faktúru k prijatej platbe, ale iba jednu konečnú faktúru (napr. ak je platba aj dodanie v jednom mesiaci). V takomto prípade v programe môžeme postupovať nasledovne:

  Zaplatený preddavok na tovar z EÚ

  Ak slovenský platiteľ dane nadobúda tovar z iného ČŠ a zaplatí pred nadobudnutím preddavok, daňová povinnosť mu nevzniká dňom, kedy dodávateľ platbu prijal. Tu je pre vznik daňovej povinnosti podstatné, aby došlo k nadobudnutiu tovaru, t. j. k fyzickej preprave tovaru.

  Na základe zahraničnej došlej preddavkovej faktúry od českého dodávateľa bol 12.3.2021 uhradený preddavok vo výške 11 000 CZK. Zahraničná došlá faktúra s dátumom vyhotovenia 8.4.2021 prišla spolu s tovarom tiež 11.4.2021 v hodnote 11 000 CZK, v ktorej bol odpočítaný vopred poskytnutý preddavok.

  1. Preddavková faktúra

  Zahraničnú došlú preddavkovú faktúru zaevidujeme do okruhu zDPF pomocou automatického účtovania 78 – zDPF Nový doklad. Doklad bude mať automaticky nastavenú voľbu Neúčtovať.

  2. Úhrada preddavku

  Úhradu preddavku môžeme zaúčtovať z devízového alebo eurového účtu. O preddavku budeme účtovať na účte 314 – Poskytnuté preddavky.

  3. Konečná vyúčtovacia faktúra

  Konečnú vyúčtovaciu faktúru zaúčtujeme pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20% DPH, zaúčtujeme samozdanenie.

  Vznik daňovej povinnosti sa v našom prípade určí dňom vyhotovenia faktúry.

  Pri zahraničných došlých faktúrach za tovar je potrebné v KV DPH v časti B.1 uviesť dátum dodania tovaru. Ak nie je dátum dodania na faktúre uvedený, ako dátum dodania tovaru (DDT) sa uvedie dátum vyhotovenia faktúry. Postupujeme tak v zmysle poučenia na vyplnenie KV DPH.

  Dátum dodania tovaru (DDT) doplníme na doklade v záložke Evidencia DPH:

  4. Odpočet preddavku

  Vysporiadanie zahraničnej preddavkovej faktúry a konečnej vyúčtovacej faktúry zaúčtujeme cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom.

  Na prepočet cudzej meny sa použije kurz zo dňa úhrady, v našom prípade 26,013.

  Do bunky Odpočítať z dokladu vyberieme uhradenú zDPF (ak ju neevidujeme, vyberieme BV, na ktorom sme o preddavku účtovali) a do bunky Uhradiť doklad potiahneme vyúčtovaciu faktúru.

  Odpočet preddavku za tovar, ak máme aj faktúru k prijatej platbe

  Ak dodávateľ tovaru z EÚ aj napriek tomu, že nemá povinnosť, vystaví faktúru k prijatej platbe, odberateľ eviduje faktúru bez vplyvu na DPH. Postup účtovania v prípade 20 % sadzby DPH bude nasledovný:

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

  Daňovú povinnosť pri preddavkoch upravuje zákon o DPH. Pri dodaní tovaru alebo služby do iného ČŠ sa spravidla uplatňuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa, zahraničného platiteľa DPH. Slovenskému platiteľovi DPH môže vzniknúť povinnosť vystaviť daňový doklad už na prijatú platbu, aj keď ešte nedošlo k skutočnému dodaniu.

  Prijatý preddavok na službu do EÚ

  Ak slovenský platiteľ DPH pred poskytnutím služby (§ 15 ods. 1 a § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH) do iného ČŠ príjme preddavok, vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby. Pokiaľ do 15 dní odo dňa prijatia platby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá nedôjde k dodaniu služby, má dodávateľ povinnosť vystaviť doklad na prijatú platbu.

  Slovenský platiteľ DPH dodal poradenské služby poľskej zdaniteľnej osobe s prideleným poľským IČ DPH. Dňa 15.3.2021 prijal preddavok vo výške 10 000 PLN. Služba bola poskytnutá až 20.4.2021, preto platiteľ vystavil faktúru na prijatú platbu. Konečná faktúra bola vystavená 20.4.2021 na rovnakú sumu.

  1. Preddavková faktúra

  Program automaticky nastaví v EUD na zahranične preddavkovej faktúre voľbu Neúčtovať, keďže sa len eviduje.

  zOPF môžeme vystaviť aj cez Fakturácia – Odoslané preddavkové faktúry a dáme ju následne zapísať do EUD.

  2. Inkaso preddavku

  Úhradu preddavku môžeme zaúčtovať z devízového alebo eurového účtu. Zaplatený preddavok budeme účtovať na účte 324 – Prijaté preddavky. Je potrebné si vytvoriť analytický účet pre poskytnutý a zvlášť pre vyfakturovaný preddavok. Kurz zo dňa úhrady sa použije na prepočet pri vyúčtovaní preddavku.

  3. Faktúra k prijatej platbe

  Daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby, slovenský platiteľ DPH musí preto vystaviť faktúru k prijatej platbe s DVPD podľa prijatia platby, t. j. 15. 3. 2021. Faktúru uvedie v SV DPH za obdobie, kedy platbu prijal.

  Faktúru vystavíme cez Fakturácia – Odoslané faktúry, kde v záložke Prijaté preddavky doplníme sumu preddavku a dáme zapísať do EUD. Ak doklad len účtujeme v kruhu zOF, použijeme automatické účtovanie 50 zOF – Nový doklad.

  Ide o službu podľa § 15 ods. 1, daň znáša prijímateľ služby, vystavíme faktúru s prenosom daňovej povinnosti, s typom sumy Osv. Ešte nedošlo k poskytnutiu služby, budeme preto účtovať základ dane na účte 324.200 – Prijatý preddavok – vyfakturovaný.

  4. Odpočet preddavku

  Zahraničnú preddavkovú faktúru a faktúru k prijatej platbe vysporiadame účtovne cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom.

  Na prepočet cudzej meny použijeme kurz zo dňa úhrady, v našom prípade 4,357. Do bunky Odpočítať z dokladu vyberieme zOPF (ak ju neevidujeme, vyberieme BV, na ktorom sme o preddavku účtovali) a do bunky Uhradiť doklad potiahneme faktúru k prijatej platbe.

  5. Konečná vyúčtovacia faktúra

  Konečnú vyúčtovaciu faktúru môžeme zaúčtovať v okruhu zOF, tak že dvakrát spustíme automatické účtovanie 50 zOF – Nový doklad, raz plusom a raz mínusom. Zabezpečíme tak odpočet vyfakturovaného preddavku na účte 324.200, kde do bunky Odpočítať z dokladu vyberieme faktúru k prijatej platbe.

  Dátum vzniku daňovej povinnosti na konečnej vyúčtovacej faktúre bude deň, kedy bola služba poskytnutá, v našom prípade 20. 4. 2021.

  Faktúru môžeme tiež vystaviť cez menu Fakturácia – Odoslané faktúry a následne ju dáme zapísať do EUD. Pre odpočet preddavku na doklade v záložke Vyfakturované preddavky vyberieme faktúru k prijatej platbe.

  6. Zaúčtovanie kurzového rozdielu na účte 324.200

  Po zaúčtovaní všetkých dokladov najskôr zistíme kurzový rozdiel, ktorý vzniká na účte 324.200 pomocou zostavy Saldokonto po položkách.

  Následne kurzový rozdiel zaúčtujeme ručne cez zID na poľského partnera. Sumu vpíšeme len do bunky Suma tuz. a v bunke Odpočítať z dokladu vyberieme faktúru k prijatej platbe.

  Služba poskytnutá do 15 dní, resp. do konca mesiaca od prijatia platby

  V prípade, ak stihneme poskytnúť službu do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá, nemáme povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platne, ale zasiela sa rovno konečná faktúra. Postup účtovania bude nasledovný:

  Prijatý preddavok na tovar do EÚ

  Ak slovenský platiteľ dane dodá tovar do iného ČŠ a príjme pred dodaním preddavok, daňová povinnosť nevzniká dňom prijatia platby. Posudzuje sa podľa § 20 zákona o DPH, kde je podstatné, aby došlo k fyzickému dodaniu tovaru.

  Slovenský platiteľ DPH dodáva pre maďarského odberateľa s prideleným maďarským IČ DPH tovar v hodnote 640 000 HUF. Dohodli sa na zaplatení preddavku v rovnakej výške. Preddavok slovenský platiteľ prijal 30. 4. 2021, pričom tovar prepravil do Maďarska a odberateľ si ho prevzal 20. 5. 2021. Faktúru za dodávku v celkovej sume 640 000 HUF platiteľ vyhotovil tiež 20. 5. 2021.

  1. Preddavková faktúra

  Zahraničnú vystavenú preddavkovú faktúru zaevidujeme do okruhu zOPF pomocou automatického účtovania 55 zOPF – Nový doklad. Doklad bude mať automaticky nastavenú voľbu Neúčtovať.

  2. Úhrada preddavku

  Úhradu preddavku môžeme zaúčtovať z devízového alebo eurového účtu. O preddavku budeme účtovať na účte 324 – Prijaté preddavky.

  3. Konečná vyúčtovacia faktúra

  Konečnú vyúčtovaciu faktúru zaúčtujeme pomocou automatického účtovania 50 zOF – Nový doklad. Keďže daň znáša prijímateľ tovaru, vystavíme faktúru s prenosom daňovej povinnosti, s typom sumy 14.
  Vznik daňovej povinnosti sa v našom prípade určí dňom vyhotovenia faktúry 20. 5. 2021, keďže je to rovnaký deň ako došlo k dodaniu tovaru (§ 20 zákona o DPH).

  4. Odpočet preddavku

  Vysporiadanie zahraničnej preddavkovej faktúry a konečnej vyúčtovacej faktúry zaúčtujeme cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom.
  Na prepočet cudzej meny sa použije kurz zo dňa úhrady, v našom prípade 355,550. Do bunky Odpočítať z dokladu vyberieme zOPF (ak ju neevidujeme, vyberieme BV, na ktorom sme o preddavku účtovali) a do bunky Uhradiť doklad potiahneme vyúčtovaciu faktúru.

  Odpočet preddavku za tovar, ak máme aj faktúru k prijatej platbe

  Ak dodávateľ tovaru z EÚ aj napriek tomu, že nemá povinnosť, vystaví faktúru k prijatej platbe, odberateľ eviduje faktúru bez vplyvu na DPH. Postup účtovania bude nasledovný:

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

  V praxi je bežné, že podnikatelia si objednávajú tovar z tretích krajín. V prípade dovozu do tuzemska prostredníctvom špedičnej spoločnosti (napr. DHL), táto spoločnosť zaplatí colný dlh priamo colnému úradu (na základe podpísanej zmluvy o colnom zastúpení). Za danú službu si následne fakturuje poplatok. Podnikateľ od spoločnosti DHL obdrží  potvrdenie o úhrade colného dlhu ako aj samotný potvrdený colný doklad (JCD).

  V programe OMEGA odporúčame nasledovný spôsob účtovania:

  Firma DHL nám poslala potvrdenie o úhrade colného dlhu (colný dlh bol na účet colnice uhradený 9. 3. 2021). Dňa 11. 3. 2021 sme obdržali aj potvrdený colný doklad.

  • – Celková suma faktúry od DHL: 113,64 Eur,
  • – poplatok za spracovanie: 12 Eur s DPH,
  • – colný dlh – Clo: 12, 89 Eur
  •  – DPH: 88,75 Eur

   

  1. Zaúčtujeme faktúru v okruhu DF – automatické účtovanie 20 DF – nový doklad s rozpisom DPH.

  V rozpise DPH zadáme do 20% DPH sumu spracovateľského poplatku 12 Eur s DPH a do hodnoty Neobsahuje DPH zadáme colný dlh vo výške 101,64 Eur (12,89 Eur + 88,75 Eur).

  Odpočet DPH vo výške 2 Eur si môžeme uplatniť v zdaňovacom období marec 2021.  Faktúru zároveň uvedieme v časti B2 kontrolného výkazu.

   2. Zaúčtujeme colný dlh v okruhu CD – automatické účtovanie 30 CD – Nový doklad.

  3. Zaevidujeme ID – automatické účtovanie ID – Nový doklad, ktorým uhradíme colný dlh.

  Vyrubená DPH z JCD vstupuje do daňového priznania DPH až po zaplatení. Pri uzávierke DPH program skontroluje, či je k dokladu priradená úhrada. Na základe úhrady následne program preúčtuje neuplatnenú DPH na uplatnenú.

   

  Do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2021 (t. j. do 25. 04.2021) boli splnené podmienky pre odpočet DPH (colný dlh bol uhradený a zároveň máme k dispozícií  potvrdené JCD colným orgánom).

  Odpočet DPH si uplatnime v zdaňovacom období marec v hodnote 88,75 Eur a bude vstupovať na riadky 19 a zároveň 23 daňového priznania DPH. V Kontrolnom výkaze DPH sa colné doklady neuvádzajú.

  4. Zaúčtovaním BV alebo PD uhradíme celú faktúru od spoločnosti DHL.

   

  DPH (26)

  Kontrola koeficientovanej DPH

  Platiteľovi DPH môžu pri odpočítavaní DPH nastať tieto tri možnosti:

  • nemáme nárok na odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb – plnenia oslobodené od dane účtujeme s použitím typov súm s dodatkom „n“;
  • máme nárok na pomerné odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb – ktoré sú určené súčasne pre plnenia s možnosťou odpočítania dane ako aj pre plnenia bez možnosti odpočítania dane. Vtedy daň krátime koeficientom – používame typy súm s dodatkom „k“,
  • máme nárok na odpočítanie celej DPH z nadobudnutých tovarov a služieb – pri účtovaní použijeme typy súm bez dodatkov „k“ a „n“;

  Koeficient uvádzame v programe cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v záložke Firma. Hodnota koeficientu sa prenesie z minulého roka alebo sa stanoví odhadom so súhlasom správcu dane. 

  Aby sa odpočet DPH správne prepočítal, používame typy súm s dodatkom „k“. Pri týchto typoch súm sa DPH počas roka prepočítava predbežným koeficientom.

  Výpočet koeficientu v priebehu účtovného obdobia

  Platiteľ DPH kúpil notebook, ktorý bude využívať pri svojej podnikateľskej činnosti. Zaoberá sa prenájmom nehnuteľností pre zdaniteľné aj nezdaniteľné osoby. Odpočet DPH z notebooku tak bude uplatňovať iba v pomernej časti.

  V uvedenom príklade nemá platiteľ nárok odpočítať si celú časť dane, takže ju bude prepočítavať koeficientom. Použijeme typy súm s dodatkom „k“.

  Prepočet koeficientom v každom zdaňovacom období (mesiac, kvartál) program vykoná automaticky, pri uzávierke DPH, ak je zapnutá voľba Preúčtovať zostatky DPH.

  Vdaňovom priznaní DPH bude odpočítane dane uvedené v pomernej časti na riadku 19 (0,98*160).

  Rovnakú hodnotu nájdeme aj v Kontrolnom výkaze DPH v časti B2 v stĺpci 7.

  Pri každej uzávierke DPH program prepočítava odpočet DPH predbežným koeficientom a vytvorí interný doklad s:

  • preúčtovaním zostatkov jednotlivých analytických účtov pre uplatnenú DPH na účet 343.000,
  • rozdielom medzi celou odpočítanou daňou a daňou, ktorú si môže platiteľ dane odpočítať len pomerne – oproti účtom 548, alebo 648.

  Výpočet koeficientu na konci účtovného obdobia

  Na konci účtovného obdobia je potrebné vypočítať koncoročný koeficient, ktorým sa opäť prepočíta odpočet DPH, na ktorý má platiteľ DPH len pomerný nárok. Jeho výpočet určuje § 50 zákona o DPH, ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny/hospodársky rok, pri ktorých je daň odpočítateľná a v ktorého menovateli je hodnota všetkých bez dane dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.

  Vzorec, ktorým program OMEGA prepočítava ročný koeficient podľa typov súm zo základov DPH je:

  Na zobrazenie konkrétnych súm, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet koeficientu odporúčame použiť tlačovú zostavu Hodnoty pre výpočet koeficientu.

  Do vzorca koeficientu sa nezahrňujú preddavky zaúčtované na účte 324. Ide o nevyfakturované preddavky na konci roka, ktoré sa do výpočtu koeficientu zahrnú až v tom zdaňovacom období, kedy bude dodaný tovar/služba za tento preddavok.

  Koeficient na konci roka

  Ročný koeficient vyčíslený na konci roka sa môže líšiť od predbežného koeficientu, ktorým sa prepočítavala DPH v priebehu roka. Tým vznikne rozdiel, ktorý sa uvádza do posledného daňového priznania DPH kladne, alebo záporne.

  Hodnoty, z ktorých program na konci roka koeficient vyčísli je možné nájsť v tlačovej zostave Hodnoty pre výpočet koeficientu DPH. Po poslednej uzávierke DPH si môžeme skontrolovať ročný koeficient v tlačovej zostave História koeficientu.

  Všetky odpočítania dane sa na konci roka ešte raz prepočítajú ročným koeficientom a porovnajú sa so sumou odpočítania, ktorá bola vypočítaná v priebehu roka predbežným koeficientom. V našom prípade:

  • Predbežné odpočítanie dane koeficientom 0,98:

  91,14  (93*0,98) + 137,20 (140 * 0,98) + 180,32 (184 * 0,98) = 408,66

  • Prepočítanie koncoročným koeficientom (vyšiel 0,56):

  52,08 (93*0,56) + 78,40 (140*0,56) + 103,04 (184*0,56) = 233,52

  • Porovnanie predbežného a koncoročného koeficientu:

  233,52 – 408,66 =  – 175,14 – túto hodnotu sme povinný daňovému úradu odviesť.

  ID po poslednej uzávierke DPH:

  V poslednom DP DPH za december sa na riadku 19 prejaví aj rozdiel z porovnania predbežného a ročného koeficientu (50 – 175,14 = 125,14).

  Vypočítaný ročný koeficient sa pri prechode do nového roka zapíše v databáze nového roka do záložky Firma, v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia. Po prechode odporúčame prenesený koeficient skontrolovať.

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

   

  Skupinovú registráciu upravuje:

   

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov § 4a a 4b (ďalej len zákon o DPH),
  • Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou.

   

  Čo je skupinová registrácia?

  • Registrácia skupiny pre DPH znamená, že viac zdaniteľných osôb je na účely DPH registrovaných ako jeden platiteľ dane. Podmienkou pre skupinovú registráciu je finančné, ekonomické a organizačné prepojenie týchto zdaniteľných osôb.
  • Členovia skupiny sú aj po zaregistrovaní skupiny naďalej samostatnými právnymi subjektami a voči svojim partnerom v obchodných vzťahoch vystupujú samostatne – vo svojom mene. Iba na účely DPH sa všetci členovia skupiny považujú za jednu zdaniteľnú osobu.
  • Všetky spoločnosti – členovia skupiny používajú jedno IČ DPH.
  • Zvolený zástupca podáva za všetkých členov:
   • jedno Daňové priznanie DPH,
   • jeden Súhrnný výkaz a
   • jeden Kontrolný výkaz DPH, pričom vychádza z podkladov účtovníctva a evidencie DPH od jednotlivých spoločností – členov skupiny.
  • Nakoľko je skupina považovaná za jednu zdaniteľnú osobu – fakturácia (plnenia) uskutočňované medzi členmi v skupine nie sú považované za zdaniteľné plnenia a nie sú predmetom dane, tzn. faktúry sú vystavované bez uplatnenia DPH.
  • Skupinu na účely DPH môžu vytvoriť len zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku. V prípade, že má zdaniteľná osoba, ktorá je členom skupiny, sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň mimo tuzemska – tieto časti mimo tuzemsko nemôžu byť súčasťou skupiny registrovanej pre DPH (§ 4a ods. 5 zákona o DPH).

   

  Kedy prebieha registrácia novej skupiny?

   Registrácia novej skupiny je možná vždy iba k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak sú splnené podmienky podľa § 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu, pridelí jej IČ DPH a každému členovi skupiny vydá nové osvedčenie o registrácii pre daň a súčasne zanikne platnosť osvedčení o registrácií pre daň jednotlivých členov.

   

  Kedy môže pristúpiť nový člen do skupiny?

  • Vstup nového člena už do existujúcej skupiny je však možný k 1. dňu aj iného mesiaca, ako je január. Zmenu registrácie vykoná daňový úrad k 1.dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o zmenu registrácie.
  • Ak sa zdaniteľná osoba stane členom skupiny, tak dostane nové osvedčenie aj s novým IČ DPH.

   

  Aké sú odporúčané kroky práce v programe Omega?

  • Každý člen skupiny bude mať v programe Omega založenú samostatnú firmu (databázu) a bude vystavovať doklady pod jedným spoločným IČ DPH prideleným skupine.
  • Nové IČ DPH skupiny je potrebné si zadefinovať do firemných údajov cez menu: Firma – Nastavenie – Firemné údaje.
  • Faktúry vystavené vnútorne v rámci členov skupiny je potrebné evidovať:
   • pod samostatným číselným radom – nový číselný rad pridáme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov,
   • s nulovou DPH,
   • s typom sumy O (budú v evidencii DPH v súlade s § 70 zákona o DPH).

  Ukážka vystavenia faktúry vo fakturácii:

  Na položke vyberieme nulovú sadzbu DPH:

  Ukážka zaúčtovania dokladu v Evidencii účtovných dokladov:


  Tri firmy – A, B, a C sú klasickými platiteľmi DPH. Účtujú v programe OMEGA v roku 2019.  Od 01.01.2020 sa stanú členmi jednej skupiny. Budú musieť podávať Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz a Súhrnný výkaz DPH spolu s ostatnými členmi skupiny.

   

  Ako postupovať v programe:

  • Firma A, B, aj C vystavuje faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do roka 2019 vo svojej firme roku 2019 s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mali pred začlenením sa do skupiny) – ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane aj daň (typy súm S, 03, 04),
  • Od 1.1.2020 sa stanú členmi skupiny. Každá firma si zaeviduje do firemných údajov nové IČ DPH pridelené skupine.
  • Faktúry patriace do roka 2020 vystavuje každý člen skupiny v roku 2020 už ako člen skupiny (s novým IČ DPH patriacim skupine). Faktúry vystavuje pre svojich obchodných partnerov so základom dane a daňou – (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH) tzn. ide o štandardné vystavovanie odoslaných faktúr.
  • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2020 si každý člen skupiny s IČ DPH skupiny sám vytvorí v programe OMEGA Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz, ktoré potom pošle každý člen zástupcovi skupine.
  • Zástupca tieto výkazy zlúči od všetkých členov skupiny a pošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Súhrnný výkaz a jeden Kontrolný výkaz DPH na Finančnú správu SR.


  Firma A účtuje doklady  v programe OMEGA v  roku 2020. Je platiteľom DPH. Od 1.5.2020 sa stane členom už existujúcej skupiny. T.j. pristúpi do existujúcej skupiny ako ďalší člen.

   

  Ako postupovať v programe:

  • Faktúry pre svojich obchodných partnerov patriace do obdobia 1.1.2020 – 30.4.2020 vystavuje firma s pôvodným IČ DPH (to, ktoré mala pred začlenením do skupiny). Ide o štandardné nahrávanie odoslaných faktúr, kde je základ dane a daň (typy súm S – suma spolu, 03 – základ dane, 04 – DPH).
  • Od 1.5.2020 sa stane členom skupiny. Do firemných údajov (Firma – Nastavenie – Firemné údaje) si zadá nové IČ DPH (patriace skupine). Od tejto zmeny vystavuje doklady s IČ DPH skupiny (zmena v programe platí odvtedy, keď ju zadá do Firemných údajov).
  • Na konci zdaňovacieho obdobia (mesiac/ štvrťrok) v roku 2020 si ako člen skupiny s IČ DPH skupinovej registrácie sám vytvorí v programe OMEGA Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz. Výkazy pošle zástupcovi.  Zástupca skupiny tieto výkazy zlúči od všetkých členov a odošle jedno Daňové priznanie DPH, jeden Kontrolný výkaz DPH a jeden Súhrnný výkaz na Finančnú správu SR.

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

   

   

   

   Účtovanie základov dane a DPH pre účely vypracovania daňového priznania k DPH do iného členského štátu EÚ

   Ak chcete okrem účtovných prípadov pre daňové priznanie k DPH v SR evidovať aj účtovné prípady pre daňové priznanie k DPH v inom členskom štáte, je potrebné rozlíšiť základy a DPH, ktoré vchádzajú do príslušného daňového priznania k DPH. Keďže samotné daňové priznanie pre DPH do iných členských štátov EÚ sa v programe OMEGA urobiť nedá, ponúkame Vám odporúčanie ako si pomôcť v takomto prípade.

   POZOR: Všetky odoslané faktúry vyhotovené s iným IČ DPH, ako prideleným daňovým úradom v tuzemsku je potrebné vyhotovovať mimo programu OMEGA.

   Na sledovanie DPH v inom členskom štáte, odporúčame vytvoriť si vlastné analytické účty k účtu 343, ktoré budú reprezentovať DPH (na vstupe aj výstupe) v inom členskom štáte.

   POZOR: Vytvorená analytika musí byť iná, ako je prednastavená v OMEGE pre sledovanie DPH v SR.

   Pri vytváraní analytických účtov k účtu 343 je preto potrebné zabezpečiť, aby sa analytické účty pre evidovanie  DPH iného členského štátu nezhodovali s analytickými účtami pre evidovanie slovenskej DPH.

   Príklad:

   Vytvorené analytiky účtov pre evidovanie DPH iného členského štátu                                      

   Uskutočnené zdaniteľné plnenia so základnou sadzbou dane (20%)    343.920

   Uskutočnené zdaniteľné plnenia so zníženou sadzbou dane (10%)      343.910

   Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so základnou sadzbou dane (20%)     343.820

   Prijaté zdaniteľné plnenia v ČR so zníženou sadzbou dane (10%)       343.810

   TIP: Analytické účty vytvárate cez menu Firma – Nastavenie – Účtový rozvrh cez voľbu Pridaj. Analytickú evidenciu je možné vytvoriť aj podľa čísla riadku daňového priznania v konkrétnom štáte EÚ.

   Zároveň odporúčame vytvoriť analytické účty aj k príslušným účtom 5xx, 6xx, prípadne účtom obstarania, na ktorých účtujete o majetku, tovaroch a službách a ktoré vstupujú do daňového priznania v inom členskom štáte.

   Na jednoduchšie sledovanie základu dane a DPH si môžete vytvoriť taktiež analytické členenie na SZČP, napríklad prostredníctvom číselníka Činnosti. V menu Firma – Nastavenie – Činnosti si cez voľbu Pridaj vytvoríte osobitne činnosť pre daňovú povinnosť a osobitne pre nárok na odpočet. Ku každému základu dane a DPH pri účtovaní dokladov následne priradíte kód vybranej činnosti.

   Všetky základy dane a DPH je potrebné účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

   Príklad:

   Zaúčtovanie odoslanej faktúry s vaším českým IČ DPH do OMEGY:

   Suma spolu: S    12 000,00 CZK               311.000

   Základ dane: V    10 000,00 CZK                                      604.920

   DPH:            V    2 000,00 CZK                                         343.920

   Doklad odporúčame vytvárať v okruhu zOF prostredníctvom vzoru 51 – OF Nový doklad (CM)rozpis DPH, kde v rozpise sumy zadávate hodnotu do riadku Voľný základ. Program následne vytvorí dva účtovné zápisy s typmi súm Suma spolu (typ sumy S) a Voľný základ (typ sumy V). Tretí účtovný zápis odporúčame urobiť ako kópiu z druhého riadku cez voľbu Kópia. V druhom a treťom účtovnom zápise je potrebné napísať vypočítanú hodnotu základu dane a DPH a tiež doplniť správne účty a typy súm.

   Účty 604.920 a 343.920 reprezentujú základ dane a DPH, ktoré budú súčasťou českého daňového priznania a do slovenského nevstúpia. Pri týchto sumách je potrebné použiť typ sumy Voľný základ (V). Typ sumy Voľný základ zabezpečí, že táto suma sa do daňového priznania k DPH v SR vôbec nedostane.

   K základu dane a DPH následne priradíte aj kód vybranej činnosti (CZ – DPH Zdaniteľné obchody).

   Rovnakým spôsobom je možné zaúčtovať aj zDF prostredníctvom vzoru 71 – DF – Nový doklad (CM)-rozpis DPH s použitím účtov 504.820 a 343.820 a vytvorenej činnosti CZ – DPH Odpočítanie dane. Všetky základy dane a DPH je potrebné rovnako účtovať s typom sumy „V“ voľný základ.

   Podklad pre vytvorenie daňového priznania v inom členskom štáte

   Ako podklad pre vytvorenie českého daňového priznania Vám poslúži tlačová zostava Kniha analytickej evidencie v oboch menách, kde si pred vyplnením daňového priznania vyfiltrujete účtovné záznamy podľa činností. Vybranú činnosť zadávate priamo v Knihe analytickej evidencie cez Ďalšie filtre v ľavom hornom rohu. Daňové priznanie je potrebné urobiť ručne.

   Príklad: Kniha analytickej evidencie v oboch menách za činnosť: DPH – Zdaniteľné obchody

   Rovnakým spôsobom si môžete vyfiltrovať aj doklady týkajúce sa odpočítania dane za činnosť CZ DPH – Odpočítanie dane.

   Sledovanie obratu pre registráciu za platiteľa DPH

   Ste neplatiteľ , štvrťročný platiteľ DPH, prípadne si uplatňujete DPH na základe prijatia platby? Obrat pre DPH si môžete sledovať v Prehľade o firme v záložke DPH. V prípade, že výška obratu presiahne sumy stanovené zákonom o DPH, hodnota obratu sa zobrazí červenou farbou.

   Obrat sa sleduje pre nasledovné účely:

   • Povinnosť zaregistrovať sa na platiteľa DPH: neplatiteľovi DPH vzniká povinnosť registrovať sa na mesačného platiteľa DPH, ak prekročí obrat vo výške 49 790 eur za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
   • Povinnosť zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroku na kalendárny mesiac: štvrťročnému platiteľovi DPH vzniká povinnosť stať sa mesačným platiteľom DPH, ak prekročí obrat vo výške 100 000 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
   • Povinnosť ukončiť osobitný režim uplatňovania DPH: ak ste v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby a Váš obrat presiahne v sledovanom období 100 000 eur, vzniká Vám povinnosť ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy DPH.

   Sleduje sa 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, preto je potrebné mať pripojenú aj databázu predchádzajúceho roka.

   Čo sa počíta do obratu pre DPH? 

   Na účely zákona o DPH sa obratom rozumie súčet hodnôt bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem hodnoty tovarov a služieb, ktorú sú od dane oslobodené podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42.

   Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39 sa nezahrnú do obratu, ak sú tieto služby súčasťou tovaru/služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa ani hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a príležitostne dodaného nehmotného majetku (§ 4 ods. 7).

   Čo počíta do obratu pre DPH program OMEGA?

   Výšku obratu program OMEGA sleduje z dokladov zaúčtovaných v evidencii účtovných dokladov a to zo sumy, ktorá je zaúčtovaná na syntetických účtoch 601, 602, 604 a 642 a zároveň aj podľa konkrétnych dodaní tzn. typov súm:

   • typy súm, ktoré vždy budú vstupovať do výpočtu obratu: 14, 15t, OA2, OkA2, OC1, OkC1, 14o,
   • typy súm, ktoré môžu a nemusia vstupovať do výpočtu obratu: 01, 03, 2401, 2403, 01n, 03n, 2401n, 2403n, 13, 13a, 14n, 15s, 15n, O, Ok, 13o, 15o, V. Do informatívneho obratu ich však program počíta. Od hodnoty obratu je preto potrebné výnosy, ktoré tam nemajú vstúpiť, odpočítať. Ide napr. o výnosy za dodané stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (zaúčtovaná na 602 s typom sumy O).
   • typy súm, ktoré nemôžu vstupovať do výpočtu obratu: TOof, Osv, 14pn, On.
   • v prípade neplatiteľa DPH sú sledované výnosy s typom sumy V.

   Vypočítaná suma obratu v Prehľade o firme je informatívna. Ak sa výška obratu v programe blíži k hodnotám stanoveným v zákone, odporúčame Vám pozrieť sa na zrealizované obchody podrobnejšie a informatívny obrat prípadne upraviť.

   Zmeny v definícií obratu platné od 01. 01. 2019

   Od roku 2019 sa môžu do obratu započítať aj niektoré sumy účtované na účte 384 (Výnosy budúcich období). Do 31. 12. 2018 sme do obratu počítali iba výnosové účty. V dôsledku zmeny zákona o DPH k 01. 01. 2019 je potrebné sa pozerať na obrat do 31. 12. 2018 a od 01. 01. 2019.

   Do informatívneho obratu je preto potrebné pripočítať napr. :

   • dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sú zaúčtované na účte 384 (platí od 01.01.2019),
    • dodaný nájom dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04, 15),
    • dodanie predplatného dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 01/02, 03/04),
    • dodanie paušálnych služieb dopredu (zaúčtované na účte 384 s typom sumy 03/04),
    • dodanie tovarov a služieb, ktorých miesto dodania je na území SR a sú dodané v rámci pravidiel jednoúčelových poukazov (zaúčtované na účte 384, s typom sumy 01/02, 03/04),
   • prípadne iné dodania, ktorých miesto dodania sa nachádza na území Slovenskej republiky a ktoré nie sú zaúčtované na účtoch 601, 602, 604 a 642, a to napr. účty 606, 607.

   Sumy účtované na účte 384 program automaticky do obratu nezapočítava, a preto je nutné ich ručne sledovať a následne k obratu pripočítať alebo odpočítať:

    

   Rok 2019:

   • dodania účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL).

    Rok 2020 (a nasledujúce roky)

   • dodanie účtované na účte 384 k obratu pripočítame (strana DAL),
   • rozpustenie 384 z roku 2021, ktoré boli započítané do obratu odpočítame (strana MD).

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    1.1.2021

    

    

   Novelou zákona o DPH sa od 01. 01. 2020 do zákona dopĺňa nový režim DPH, tzv. call-off stock. Je to zjednodušený režim DPH pri obchodovaní s EÚ, keď je tovar premiestnený z tuzemska do iného členského štátu EÚ bez zmeny vlastníctva. Samotné premiestnenie tovaru v tomto režime nebude podliehať DPH. DPH sa bude uplatňovať až pri reálnom dodaní tovaru odberateľovi. Deň dodania nastane dňom, keď odberateľ získa právo nakladať s tovarom ako vlastník.

   Dodávateľ

   Slovenský platiteľ DPH premiestnil tovar v hodnote 1 000 EUR do Českej republiky pre vopred dohodnutého odberateľa, ktorý je zdaniteľnou osobou s prideleným českým IČ DPH. Tovar bol prepravený do ČR a uložený v sklade v Prahe 08. 01. 2021. Český odberateľ si prevzal celú dodávku tovaru dňa 03. 03. 2021.

   V rámci režimu call-off stock sa sleduje každý pohyb tovaru medzi členskými krajinami EÚ. Dodávateľ je teda povinný evidovať premiestnenie, dodanie prípadne vrátenie tovaru alebo nahradenie odberateľa iným.

   Premiestnenie tovaru v režime call-off stock

   Keďže v zdaňovacom období 01/2021 nedošlo k dodaniu tovaru, ale iba k premiestneniu bez zmeny vlastníka, tak dodávateľ je povinný:

   • podať Súhrnný výkaz DPH (ďalej len „súhrnný výkaz“), kde uvedie informácie o premiestnení v II. časti súhrnného výkazu,
   • transakciu uvedie aj v záznamoch DPH – v podrobnej evidencii vedenej mimo programu OMEGA.
   1. Premiestnenie tovaru do ČR zaeviduje v Evidencii účtovných dokladov v okruhu ID (ID – Nový doklad) s dátumom vyhotovenia 08. 01. 2021 a s typom sumy COSd. V internom doklade uvedie partnera (IČ DPH partnera sa uvedie v súhrnnom výkaze). Na zaúčtovanie môžeme použiť napríklad účet 751, ktorí si označíme ako Podsúvahový cez menu Číselník – Účtový rozvrh.

      2. Program automaticky uvedie daný zápis do II. časti súhrnného výkazu bez sumy.

    

   Interný doklad nevstupuje do účtovníctva, vchádza iba do súhrnného výkazu a Evidencie DPH.

   Dodanie tovaru v režime call-off stock

   V zdaňovacom období 03/2021 získa odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník a dodávateľ tak môže dodávku tovaru oslobodiť od dane. Dodávateľ postupuje nasledovne:

   • vystavuje faktúru za dodanie tovaru s povinným textom : ,,Dodanie je oslobodené od dane.“,
   • dodávku opäť uvedie v súhrnnom výkaze ako štandardné dodanie tovaru do EÚ v  časti,
   • transakciu uvedie aj v záznamoch DPH – v podrobnej evidencii vedenej mimo programu OMEGA.
   1. Dodávateľ vytvorí  zOF s dátumom vyhotovenia 03. 03. 2021 v nulovej sadzbe DPH s povinným textom:  ,,Dodanie je oslobodené od dane.“ Pri účtovaní sa použije typ sumy 14.

   2. Dodávku program automaticky uvedie v časti súhrnného výkazu. Zároveň aj v daňovom priznaní DPH na riadkoch 13 a 14.

   Vrátenie tovaru v režime call-off stock

   V praxi sa môžeme stretnúť s prípadom, kedy sa premiestňovaný tovar v režime call-off stock v rámci 12 mesiacov vráti späť do SR. Takýto prípad zaevidujeme v programe OMEGA nasledovne:

   1. Vrátenie tovaru – zaevidovanie do Evidencie účtovných dokladov cez ID a pomocou typu sumy COSdv. V internom doklade uvedieme partnera (IČ DPH partnera sa uvedie v súhrnnom výkaze).

       2. Program automaticky potiahne uvedený zápis do II. časti súhrnného výkazu bez sumy a pridelí mu príznak X – Vrátenie tovaru.

   Premiestnenie, dodanie a prípadné vrátenie je potrebné zaevidovať aj do podrobnej evidencie DPH vytvorenej mimo programu OMEGA. Program automaticky zahrnie dané doklady aj do zostavy Evidencia DPH – zdaniteľné obchody. Táto zostava však nenahrádza podrobnú evidenciu DPH, ktorej obsahovú náplň v súvislosti s režimom call-off stock určuje nariadenie EÚ. Evidencia v programe OMEGA má slúžiť iba ako podklad pre vytvorenie podrobnej evidencie DPH.

   Odberateľ 

   Český platiteľ DPH premiestnil tovar v hodnote 1 000 EUR do Slovenskej republiky pre vopred dohodnutého odberateľa, ktorý je zdaniteľná osoba s prideleným slovenským IČ DPH. Tovar bol prepravený do SR a uložený v sklade v Bratislave 08. 01. 2021. Slovenský odberateľ si prevzal celú dodávku tovaru dňa 03. 03. 2021.

   Premiestnenie tovaru v režime call-off stock

   V zdaňovacom období 01/2021 nedošlo k dodaniu/nadobudnutiu tovaru, ale iba k premiestneniu bez zmeny vlastníka tovaru. Odberateľ postupuje nasledovne:

   • tento prípad (budúce nadobudnutie) môže zaevidovať aj priamo v programe OMEGA pomocou typu sumy COSo. Informácie o premiestnení sa zobrazia v zostave Evidencia DPH – odpočítanie dane – zápis automaticky vytvorí program OMEGA po zaevidovaní interného dokladu,
   • transakciu uvedie v záznamoch DPH – potrebné zaevidovať v podrobnej evidencii DPH vedenej mimo programu OMEGA.
   1. Premiestnenie tovaru do SR z ČR – zaevidovanie do Evidencie účtovných dokladov cez ID (ID – Nový doklad) s dátumom vyhotovenia 08. 01. 2021 a s typom sumy COSo. Na zaúčtovanie môžeme použiť napríklad účet 751, ktorí si označíme ako Podsúvahový cez menu Číselník – Účtový rozvrh.

   Informáciu o premiestnení tovaru, ktorý je pre odberateľa určený, odberateľ neuvádza v súhrnnom výkaze ani v daňovom priznaní DPH.

   Nadobudnutie tovaru v režime call-off stock

   Premiestňovaný tovar bol v rámci 12 mesiacov aj dodaný určenému odberateľovi. V zdaňovacom období 03/2021 získal odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník a na základe došlej faktúry zaúčtuje nadobudnutie tovaru.

   1. U odberateľa nastáva nadobudnutie tovaru z EÚ – odberateľ je povinný zaúčtovať zDF s využitím automatického účtovania 72, prípadne 72/1. Program automaticky dodávku uvedie v daňovom priznaní DPH na riadkoch (05/06,07/08 a odpočet na riadku 19, ak vznikol nárok na odpočet) a zároveň v kontrolnom výkaze v časti B1.

   Nadobudnutie v režime call-off stock je potrebné zaevidovať aj do podrobnej evidencie DPH vytvorenej mimo programu OMEGA. Program automaticky zahrnie daný doklad aj do zostavy Evidencia DPH – zdaniteľné obchody a zostavy Evidencia DPH – odpočítanie dane. Táto zostava však nenahrádza podrobnú evidenciu DPH, ktorej obsahovú náplň v súvislosti s režimom call-off stock určuje nariadenie EÚ. Evidencia v programe OMEGA má slúžiť iba ako podklad pre vytvorenie podrobnej evidencie DPH.

   Nový súhrnný výkaz a typy súm pre režim call-off stock sú zapracované od verzie programu OMEGA  23.20.

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

   Prinášame vám pomôcku pri účtovaní bežných účtovných prípadov. Od 01. 01. 2021 sa mení tlačivo daňového priznania DPH, čo má vplyv na evidovanie dokaldov s DPH v programe OMEGA. V prehľadných tabuľkách nájdete príklady na zdaniteľné aj odpočítateľné obchody.

   Ak účtujete doklady s DPH, ktoré patria ešte do roku 2020, postup je nasledovný:

   DPH došlé faktúry 2020

   DPH odoslané faktúry 2020

   Doklady s DPH, patriace do nového roku 2021 smerujeme po novom nasledovne:

   DPH došlé faktúry 2021

   DPH odoslané faktúry 2021

    

   Dodatočné daňové priznanie prípadne dodatočný kontrolný výkaz DPH podávame, ak sme úpravy na daňových dokladoch vykonali až po lehote na podanie výkazov.

   Pri oprave postupujeme nasledovne:

   1. Vytvoríme archív firmy cez menu Firma – Archivuj. V prípade potreby sa môžeme vrátiť k pôvodným dátam.
   2. V menu Firma – Uzávierka – DPH zrušíme uzávierky od poslednej až po obdobie, v ktorom ideme robiť úpravy.
   3. Pôvodnú uzávierku DPH za mesiac alebo kvartál, v ktorom vznikol dôvod na opravu, iba zrušíme, ale nevymazávame.
   4. V Evidencii účtovných dokladov vykonáme všetky potrebné opravy (doklady opravíme, vymažeme, chýbajúce pridáme).
   5. Vytvoríme novú uzávierku za dané zdaňovacie obdobie (mesiac, kvartál). Do poznámky si môžeme uviesť, že ide o dodatočnú uzávierku.

      6. Pri tlači výkazov zvolíme, že ide o dodatočné daňové priznanie či dodatočný kontrolný výkaz.

      7. Pôvodná zrušená uzávierka DPH slúži programu len na porovnanie dokladov. Výkazy s pôvodnými údajmi už nie je možné vytlačiť.

   Ak platiteľ dane podáva dodatočné daňové priznanie, nevzniká mu vždy povinnosť podávať aj dodatočný kontrolný výkaz. Platí to aj opačne. Závisí to od druhu opravy na dokladoch.

    

   Dodatočné daňové priznanie DPH bude aktualizované o opravené údaje a rozdiel oproti poslednej známej vlastnej povinnosti alebo nadmernému odpočtu sa prejaví na riadku č. 36.

   V Dodatočnom kontrolnom výkaze DPH sa uvádzajú len opravené a doplnené údaje. Ku každému riadku sa súčasne vyplní kód opravy (číslo 1 alebo 2):

   • Ak bol údaj prípadne doklad uvedený v pôvodnom KV DPH nesprávne – doklad s pôvodnými údajmi sa uvedie s kódom 1 a so správnymi údajmi (opravený) s kódom 2.
   • Ak doklad chýbal v pôvodnom KV DPH – v dodatočnom KV DPH bude pridaný s kódom 2.
   • Ak sa doklad nemal v pôvodnom KV DPH vôbec vykazovať a pri oprave sme ho z účtovníctva odstránili – uvedie sa v dodatočnom výkaze s kódom 1.

   Pre správne podanie výkazov DPH, odporúčame postupovať nasledovne:

   1.Kontrola účtovníctva pred uzávierkou DPH

   Spustíme programovú kontrolu cez menu Firma – Kontrola – tlačidlo Nová kontrola. Výsledky kontroly sú farebne rozlíšené, pričom sa zameriame na červené (závažné) chyby, ktoré  je potrebné odstrániť.

   V záložke Info zapneme voľbu Podrobnosti o chybe, kde sa zobrazia bližšie informácie, ako opraviť doklad. Dvojklikom na konkrétnu chybu si zobrazíme doklad priamo v EUD a opravím ho.

   Aby doklady vstúpili do uzávierky DPH, musia byť splnené podmienky:

   • v EUD musí mať doklad príznak DPH (modrý štvorček v stĺpci DPH),
   • v EUD musí byť doklad predkontovaný (v stĺpci PRE má zelený štvorček),
   • v EUD nesmie mať doklad príznak „Neúčtovať“ (v stĺpci NEÚ nesmie mať čierny krížik),
   • dátum DUÚP/DUD na doklade musí byť z obdobia, pre ktoré vytvárame uzávierku,
   • v prípade zahraničnej odoslanej faktúry do tretích krajín musí mať doklad v záložke Ostatné údaje zapnutú voľbu Potvrdené JCD.

   2. Vytvorenie uzávierky DPH

   Pre zostavenie DP DPH a KV DPH spustíme uzávierku DPH cez menu Firma – Uzávierka – DPH – tlačidlo Pridaj.

   Po vytvorení uzávierky DPH si vytlačíme DP DPH alebo KV DPH, prípadne ich vyexportujeme v elektronickom formáte xml.

   3. Kontrola DPH po vykonaní uzávierky a na konci roka

   Po každej uzávierke DPH odporúčame skontrolovať Daňové priznanie DPHHlavnou knihou za príslušný mesiac, resp. kvartál.

   • Daňové priznanie DPH – riadok 33 – Nadmerný odpočet, resp. 35 – Vlastná daňová povinnosť

   • Hlavná kniha – zostatok účtu 343.000 za mesiac, resp. kvartál.

   Hodnoty sa môžu odlišovať, ak:

   • v okruhu bankových výpisov nemáme zaúčtované vrátenie nadmerného odpočtu alebo zaplatenie daňovej povinnosti (kontrolujeme od začiatku roka za účet 343.000).
   • účtujeme o JCD – suma nám nemusí sedieť o hodnotu neuplatnenej DPH (podmienkou uplatnenia DPH je jej zaplatenie). V knihe analytickej evidencie si môžeme pozrieť, hodnoty zaúčtované na analytických účtoch 343 pre neuplatnenú DPH a skontrolovať, či bola preúčtovaná na uplatnenú po zaplatení.
   • nebola zapnutá voľba Preúčtovanie zostatkov a nedošlo ani k ručnému preúčtovaniu analytických účtov 343 na účet 343.000.

   Ak sa sumy stále nerovnajú, pokračujeme v kontrole jednotlivých dokladoch porovnaním zostáv:

   • Evidencia DPH – odpočítanie dane, resp. Evidencia DPH – zdaniteľné obchody (cez menu Tlač – DPH) a
   • Kniha analytickej evidencie za jednotlivé analytické účty 343.

   Ak sme nepreúčtovali zostatky analytických účtov DPH, tak pred prechodom do nového roka môžeme nastaviť tzv. prevodový mostík účtu 343. Cez menu Číselník – Účtový rozvrh si otvoríme konkrétny analytický účet 343 a v časti Pri prechode do nového roka previesť zostatok na, zapneme voľbu Účet a doplníme 343.000. Rovnako to nastavíme pre všetky analytiky uplatnenej DPH.

    

   Rozdielom daňovej povinnosti (dane na výstupe) a odpočítateľnej dane (daňou na vstupe) vzniká vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet. Ak je odpočítateľná daň vyššia ako daňová povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie (ZO), vzniká platiteľovi DPH nárok na vrátenie dane od štátu (tzn. nadmerný odpočet).

   Vysporiadanie nadmerného odpočtu podľa zákona o DPH

   1) Odpočítanie nadmerného odpočtu v DP DPH v nasledujúcom ZO od vlastnej daňovej povinnosti.

   V prípade, ak platiteľ DPH za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázal v DP DPH nadmerný odpočet a v aktuálnom ZO dosahuje vlastnú daňovú povinnosť, táto daňová povinnosť sa poníži o sumu nadmerného odpočtu.

   Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

    

   Platiteľ DPH za zdaňovacie obdobie február 2021 vykázal nadmerný odpočet vo výške 745,83 eur (nesplnil podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu). Za zdaňovacie obdobie marec vykázal vlastnú daňovú povinnosť 850 eur. Ako bude postupovať v programe pri podávaní daňového priznania za február a marec?    

   DP DPH za február:

   Voľbu Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 platiteľ za február nezapína, keďže podmienky nespĺňa pre skoršie vrátenie DPH.

   DP DPH za marec:

   Program doplní automaticky hodnotu nadmerného odpočtu, ktorý sa použije na odpočítanie od vlastnej daňovej povinnosti, z bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia:

    

   Suma nadmerného odpočtu z bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia bude do daňového priznania prevzatá maximálne do výšky vlastnej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

    

   2. Vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní od podania DP DPH.

   Ak platiteľ DPH spĺňa podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2, môže požiadať o jeho skoršie vrátenie. Takýto nadmerný odpočet už nie je možné započítať s daňovou povinnosťou v nasledujúcom zdaňovacom období, pretože bude zo strany daňového úradu vrátený.

   Podmienky, pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 2):

   • zdaňovacím obdobím platiteľa DPH je kalendárny mesiac,
   • platiteľ bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
   • platiteľ DPH nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové a colné nedoplatky a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 eur.

   Platiteľ DPH za ZO február 2021 vykázal nadmerný odpočet vo výške 745,83 eur a za zdaňovacie obdobie marec vykázal vlastnú daňovú povinnosť 850 eur. V DP DPH za február vyznačil voľbu Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona, čím žiadal o skoršie vrátenie nadmerného odpočtu. Ako bude postupovať v programe pri podávaní daňového priznania za február a marec?

   DP DPH za február:

   Aby platiteľ mohol žiadať o skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, musí okrem splnenia podmienok vyznačiť túto skutočnosť v DP DPH:

   DP DPH za marec:

   V nasledujúcom zdaňovacom období sa už nadmerný odpočet nebude odpočítavať od vlastnej daňovej povinnosti:

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021

   Nastavenie pre prácu s DPH

   Pozrite si, čo je potrebné nastaviť v programe OMEGA, ak ste sa stali platiteľmi DPH:

   1.Cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme možnosť Firma je platiteľom DPH a označíme, či sme mesačný alebo štvrťročný platiteľ DPH. Zmena sa prejaví po znovuotvorení firmy. V programe OMEGA sa automaticky sprístupnia vzory na účtovanie dokladov s DPH.

   2. Pridelené IČ DPH doplníme cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje priamo v záložke Základné údaje.

   Registráciu pre DPH nenastavujeme ku konkrétnemu dátumu. Ak nám prídu doklady z obdobia, kedy sme ešte neboli platiteľom dane, zaúčtujeme ich s typom sumy V voľný základ.

    

   Firma ABC, s. r. o. sa stala 05. 03. 2018 mesačným platiteľom DPH. V apríli podáva prvé daňové priznanie DPH za mesiac marec.

    

   Pre vytvorenie výkazov DPH uzavrieme príslušné obdobie, za ktoré chceme podať daňové priznanie DPH. Uzávierku DPH vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – DPH pomocou tlačidla Pridaj.

   Ak sme sa stali platiteľom DPH v priebehu roka, napr. od apríla, musíme vytvoriť uzávierku aj za všetky predchádzajúce obdobia. Za tieto obdobia nepodávame daňové priznanie DPH. Počet uzavretých dokladov bude 0.

   Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení za dodávku T/S

   Novelou zákona č. 222/2004 Z. z.  o DPH sa od 01. 01. 2021 do zákona dopĺňa nový § 25a a § 53b, ktorý zavádza novú možnosť zníženia základu dane pri dodaní tovaru alebo služby u dodávateľa – platiteľa, ktorému odberateľ úplne alebo čiastočne za toto dodanie nezaplatil a jeho pohľadávka sa stala v zmysle zákona o DPH nevymožiteľnou (napr. je vymáhaná v exekučnom konaní, odberateľ je v konkurze, oddlžení alebo zomrel, atď.).

   Na uplatnenie práva na zníženie základu dane bude dodávateľ povinný vyhotoviť doklad o oprave základu dane (tzv. prvý opravný doklad, ďalej len I. OD) a odoslať ho odberateľovi. Na základe tohto dokladu bude odberateľ – platiteľ povinný vykonať opravu odpočítanej dane, ak si pôvodne uplatnil odpočítanie dane.

   V daňovom priznaní k DPH (ďalej len DP DPH) sa budú tieto opravy vykazovať na riadkoch 26 a 27. V kontrolnom výkaze DPH (ďalej len KV DPH) sa budú opravy vykazovať v časti C1 (ak odberateľ bol v čase dodania zdaniteľnou osobu), prípadne v časti D2 (ak ide o občana).

   V prípade, že po oprave základu dane (teda už po vystavení prvého opravného dokladu), dôjde k celkovej alebo čiastočnej úhrade predmetnej pohľadávky, je dodávateľ povinný vykonať opätovnú opravu základu dane vo výške prijatej platby a vystaviť druhý opravný doklad (ďalej len II. OD). Za úhradu sa považuje aj postúpenie pohľadávky inej osobe alebo vymoženie sumy v exekúcii a pod. Oprava zníženého základu dane sa opraví v tom zdaňovacom období, kedy sa platba prijme.

    

   Vystavenie prvého opravného dokladu v zmysle § 25a – DODÁVATEĽ

   Dodávateľ, platiteľ DPH, vystavil faktúru za dodanie tovaru inému platiteľovi DPH v hodnote 1 200 eur. Faktúra nebola uhradená. Vo februári 2021 splnila podmienky nevymožiteľnej pohľadávky a dodávateľ si uplatnil zníženie základu dane v zdaňovacom období 02/2021. Ako takéto doklady zaevidujeme v programe?

   1. Pôvodná faktúra za tovar

   2. Vyhotovenie prvého opravného dokladu

   Dodávateľ vystaví I. OD v zmysle § 25a ods. 3 vo výške 1 200 eur v členení na základ dane a DPH.

   Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo pôvodnej faktúry.

   V zmysle Postupov účtovania PÚ § 52 ods. 11 v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zníženie DPH po vzniku daňovej povinnosti účtuje so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok a pri oprave odpočítanej dane na účet záväzkov. Dodávateľ tak môže použiť napr. účet 315 a odberateľ účet 325.

    Pre jednoduchšie účtovanie zápočtu medzi pôvodnou faktúrou a I. OD  alebo II. OD si odporúčame vytvoriť samostatné číselné rady v odoslaných dobropisoch, prípadne interných dokladoch. Novú evidenciu a číselný rad si vytvoríme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.   

    

   Po zaevidovaní I. OD doklad vytlačíme priamo z Evidencie účtovných dokladov kliknutím na šípku pod ikonu Tlač. Takto vytlačený doklad obsahuje všetky povinné náležitosti a môžeme ho poslať odberateľovi.

    

   3. Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD

   Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD. Pôvodná pohľadávka sa zníži o sumu DPH, ktorú si platiteľ nárokuje späť zo štátneho rozpočtu.

   Vystavenie druhého opravného dokladu v zmysle § 25a – dodávateľ

    

   V júni 2021 prijal dodávateľ čiastočnú úhradu pohľadávky, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. V zmysle § 25a ods. 6 zákona teda vystaví opravný doklad (II. OD).

    

   1. Inkaso pôvodnej faktúry

   2. Vyhotovenie druhého opravného dokladu

   Dodávateľ uvedie II. OD v DP DPH za zdaňovacie obdobie 04/2021 v riadkoch 26 a 27. Do záložky Evidencia DPH doplní číslo prvého opravného dokladu.

   Pre tlač II. OD je možné využiť rovnakú zostavu ako pri I. OD. Túto je možné upraviť podľa vlastných požiadaviek pomocou tlačidla Upraviť zostavu. Ako si zostavu upravíte a následne uložíte sa dočítate TU.

   3. Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD

   Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodná pohľadávka sa zvýši o sumu DPH z prijatej platby, ktorú platiteľ DPH vráti späť do štátneho rozpočtu.

   Zaúčtovanie prvého dokladu – odberateľ

   Mesačný platiteľ DPH vykonal opravu základu dane k nevymožiteľnej pohľadávke v sume 1 200 eur. Dňa 20. 04. 2021 vyhotovil a odoslal odberateľovi opravný doklad.  Odberateľ prijal opravný doklad 27. 04. 2021. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

   Odberateľ bude účtovať doklad a opravovať odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, kedy prijme opravný doklad. V DP DPH sa budú vykazovať tieto opravy na riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

    

   Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo pôvodnej faktúry.

   Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a I. OD

   Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD cez interné doklady. Pôvodný záväzok sa zníži o sumu DPH, ktorú je platiteľ povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

    

    

    Zaúčtovanie druhého opravného dokladu – ODBERATEĽ

   Dňa 15. 06. 2021 odberateľ čiastočne uhradil pohľadávku, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. Na základe úhrady mu dodávateľ  20. 06. 2021 vystavil a odoslal II. opravný doklad. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

   1. Úhrada pôvodnej faktúry

   2. Zaúčtovanie opravného dokladu v zmysle 53b vo výške 240 eur.

   Odberateľ bude účtovať doklad a opravovať odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, kedy prijme opravný doklad. V DP DPH sa budú vykazovať tieto opravy na riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

   Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo prvého opravného dokladu.

   Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a II. OD

   Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodný záväzok sa zvýši o sumu DPH, ktorú si platiteľ môže nárokovať zo štátneho rozpočtu.

   Podľa zákona o DPH platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho/ hospodárskeho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
   V programe OMEGA je zapracované automatické účtovanie 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci, ktoré slúži na zaúčtovanie došlej faktúry s odpočtom DPH v inom zdaňovacom období.

   Spoločnosti, slovenskému platiteľovi DPH, prišla faktúra na sumu 1 500 eur s DPH s dátumom vyhotovenia 15. 03. 2021 a s DVDP 28. 02. 2021. Rozhodla sa, že odpočet DPH si posunie až na apríl.

   Došlú faktúru zaúčtujeme v evidencii účtovných dokladov do okruhu DF pomocou automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci. Dátumy doplníme tak, ako sú uvedené na doklade.

   Program automaticky zaúčtuje DPH na účet 343.620 (343.610) pre neuplatnenú DPH, nakoľko v období február sme sa rozhodli DPH neuplatniť.

   Pred ukončením automatického účtovania program zastaví na záložke Evidencia DPH, kde zmeníme Dátum uplatnenia dane (DUD) na taký, kedy si chceme skutočne uplatniť odpočítanie DPH a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

   Pri uložení dokladu sa zobrazí hláška, ktorú potvrdíme Áno a program zaradí doklad pri uzávierke DPH do obdobia podľa Dátumu uplatnenia dane (DUD), ktorý je uvedený v záložke Evidencia DPH.

    

    

   V prípade, že potrebujeme vložiť faktúru do obdobia, ktoré je už uzatvorené uzávierkou DPH, je potrebné túto uzávierku zrušiť. Doklad sa zaradí do uzávierky DPH na základe Dátumu uplatnenia dane (DUD), ostatné uzávierky nie sú ovplyvnené. Pred zrušením uzávierky odporúčame urobiť archív cez menu Firma – Archivuj.

   Doklad po uzávierke DPH

   Doklad bude zahrnutý do uzávierky príslušného mesiaca (apríl) a následne aj do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH na základe dátumu DUD.

   Pokiaľ máme pri uzávierke DPH zapnutú voľbu Preúčtovať zostatky DPH, program vytvorí v mesiaci, kedy uplatňujeme DPH, dva interné doklady:

   Prvým interným dokladom preúčtuje zostatok účtu 343.620 (343.610) na účet 343.020 (343.010).

   Druhým interným dokladom preúčtuje zostatky všetkých analytických účtov k účtu 343.xxx na spoločnú analytiku 343.000, ktorá vyjadruje vzťah voči daňovému úradu (záväzok/pohľadávku).

    

   Zobrazenie v kontrolnom výkaze DPH

   Došlá faktúra vstúpi do kontrolného výkazu DPH v mesiaci podľa dátumu DUD (apríl). Doklad bude v časti B2 s dátumom dodania tovaru/služby 28. 02. 2021.

    

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021

   Dodávateľ vystavil faktúru za stavebné práce s dátumom dodania aj vystavenia 14. 01. 2021 s 20 % DPH v sume 1 200 eur. V máji zistil, že faktúra mala byť s prenosom daňovej povinnosti. Ako správne postupovať pri oprave?

    

   A.    Dodávateľ

   Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období máj s dátumom vzniku daňovej povinnosti január a následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v máji.

   1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 

   Opravnú faktúru vytvoríme v okruhu OF z dôvodu, že pôvodnú faktúru s vyššou sadzbou DPH stornujeme a zároveň ju uvedieme so správnym smerovaním do výkazov DPH (typ sumy OA2).

   Zobrazenie vo výkazoch DPH:

   V KV DPH v januári uvedieme faktúru len v časti A2, opravu pôvodnej faktúry, ktorá smerovala do A1 v januári, vytvoríme až v máji v časti C1, teda v období, kedy sme vystavili opravný doklad.

   2. Riadny KV DPH za máj

   V internom doklade uvedieme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom, čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní. V záložke Evidencia DPH je potrebné doplniť číslo pôvodného dokladu.

   B.    Odberateľ

   Z pozície odberateľa budeme v máji evidovať došlý dobropis s dátumom vzniku daňovej povinnosti január. Následne pomocou ID zaúčtujeme aj samozdanenie. V máji tiež interným dokladom opravíme KV DPH.

   1.Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 

   a) V dobropise znížime riadok 21 v hodnote 200 eur (pôvodne uplatnená DPH z faktúry v januári):

   Oprava v DP DPH bude v mesiaci január, preto v záložke Evidencia DPH zmeníme DUD na január a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

   Úpravu spravíme len kvôli DP DPH, t.j. KV DPH bude mať nastavený oddiel „X“. Opravný doklad pre účely KV DPH bude uvedený v tom zdaňovacom období, v ktorom prišiel (máj).

   Dodatočné DP DPH:

   b) Samozdanenie uvedieme cez interný doklad v období január, ktorý ovplyvní DP DPH aj KV DPH:

   Do KV DPH vchádzajú údaje pomocou interného dokladu. V dodatočnom KV DPH bude záznam označený kódom 2 – pridaný záznam.

   2. Riadny KV DPH za máj

   Budeme opravovať len kontrolný výkaz cez ID, z tohto dôvodu zaúčtujeme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom. Časť s mínusom sa prejaví ako oprava v KV DPH a zároveň zabezpečíme, že doklad nebude v DP DPH.

   Viac informácií nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

   Dodávateľ vystavil faktúru s dátumom dodania aj vystavenia 20. 06. 2021 a s prenosom daňovej povinnosti. V auguste dodatočne zistil, že uvedené stavebné práce nepatria do sekcie F a mali byť fakturované s DPH.

   Informácie pre správne zaevidovanie opravných faktúr, pri nesprávnom uplatnení prenosu DP nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

   A.    Dodávateľ

   Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období jún, pričom podáme dodatočné daňové priznanie DPH. Následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v auguste.

   1.Dodatočné DP DPH za jún

   V opravnom doklade stornujeme pôvodne uvedené prenesenie daňovej povinnosti a zároveň navýšime riadky 03 a 04 v DP DPH. Pre účely KV DH bude doklad uvedený až v zdaňovacom období, kedy bol vyhotovený, tzn. v auguste.

   Zobrazenie v DP DPH:

   2. Riadny KV DPH v auguste 

   Hodnotu DPH z opravnej faktúry uvedieme v časti C1 v zdaňovacom období, kedy sa opravný doklad (ťarchopis) vyhotovil, v programe pomocou interného dokladu. Základ dane a DPH uvedieme raz plusom a raz mínusom čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní.

   Z dôvodu, že ide o opravu daňového režimu je potrebné po načítaní KV DPH na portál FS SR, resp. na eDane doplniť ručne stĺpec č. 6 – Sadzba dane. V KV DPH sa uvedie informácia len o oprave DPH v časti C1. Z tohto dôvodu pre typ sumy 03 bude oddiel KV DPH „X“.

    

   B.    Odberateľ

   Z pozície odberateľa zaevidujeme pomocou interného dokladu opravu prenosu daňovej povinnosti a tiež vystornujeme pôvodný zápis v KV DPH v mesiaci jún.

   1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za jún

   Vytvoríme interný doklad pre potreby opravy daňového priznania DPH.

   Pre dodatočný KV DPH je potrebné opraviť pôvodnú faktúru so samozdanením, tak že vymažeme oddiel KV DPH. Je to z dôvodu, aby program mohol automaticky uviesť do KV DPH kód opravy 1. Ručne zmeníme oddiel KV DPH na “X”.

   2. Riadne DP DPH a KV DPH v auguste

   Zaevidujeme opravný doklad – ťarchopis v období, kedy nám prišiel, t.j. august. Opravu daňového priznania aj KV DPH spravíme v jednom doklade. Základ dane musíme stornovať pomocou zápisu cez V – voľný základ, aby sa nám nevykazovali náklady duplicitne.

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

    

   Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby – § 68d

   S účinnosťou od 1.1.2016 bola do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zavedená osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len „osobitná úprava“). Táto osobitná úprava je upravená v §68d zákona o DPH.

   Platiteľ dane sa pre osobitnú úpravu rozhoduje dobrovoľne, pričom ale musí spĺňať podmienky stanové zákonom o DPH:
   – je registrovaný podľa § 4 zákona o DPH,
   – predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 Eur a predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku tento obrat tiež nedosiahne,
   – nie je v konkurze a nevstúpil do likvidácie.

   Osobitná úprava sa vzťahuje na:
   – odplatné dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a 47 zákona o DPH,
   – oslobodené plnenia podľa § 28 až § 42 zákona o DPH.

   V programe Omege sa budú evidovať doklady s osobitnou úpravou typu faktúr a to:
   – Odoslané faktúry, odoslané dobropisy a ťarchopisy s typmi súm napr.: 01/02, 03/04, 15, 2603/2704, atď.
   – Došlé faktúry a ťarchopisy s typmi súm napr.: A/21A, XA/20A, Ao/28Ao atď.

   • Došlé dobropisy nevstupujú do osobitnej úpravy a pri oprave základu dane a dane sa
    postupuje ako doteraz.

   A. Platiteľ, ktorý uplatňuje DPH na základe prijatia platby

   Vznik daňovej povinnosti: Platiteľovi DPH, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, vzniká daňová povinnosť až dňom prijatia platby za dodané tovary a služby a to v rozsahu prijatej platby.
   Právo na odpočet DPH: Právo na odpočet DPH vzniká až dňom zaplatenia za tovar
   alebo službu a v rozsahu zaplatenej platby.

   1. Nastavenie uplatňovania DPH na základe platby (osobitnej úpravy)

   Ak sa rozhodnete pre uplatňovanie DPH podľa osobitnej úpravy, vo všeobecných nastaveniach je potrebné označiť voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby. Zadáte dátum vstupu do osobitného režimu a v prípade skončenia doplníte dátum „do“. Zabezpečíte tak automatické prednastavenie voľby na novovytváraných tuzemských dokladoch vo Fakturácií a v Evidencii účtovných dokladov
   (EUD).

   2. Vystavenie faktúr vo Fakturácii s osobitnou úpravou

   Pri vystavení dokladov, ktoré vchádzajú do osobitného režimu, je potrebné mať zapnutú voľbu „Uplatňovanie DPH na základe platby“.

   3. Účtovanie dokladov s osobitnou úpravou v evidencii účtovných dokladov (EUD)

   V EUD sa v záložke Evidencia DPH zobrazí voľba „Uplatňovanie DPH na základe platby“. Pri nastavení vo Všeobecných nastaveniach je voľba pri tuzemských okruhoch zapnutá automaticky.

   Do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH sa doklad so zapnutou voľbou načíta až na základe prijatia platby a v rozsahu prijatej platby. Úhrada (zo záložky Úhrady) je automaticky uvedená aj v záložke Evidencia DPH, rozpísaná na základ dane a DPH a s uvedením dátumu vzniku
   daňovej povinnosti (DVDP), ktorým sa rozumie deň prijatia platby.

   Platiteľ DPH takto postupuje aj pri evidovaní došlých faktúr. Právo na odpočítanie DPH nastáva až dňom zaplatenia za dodaný tovar alebo službu.

   B. Platiteľ, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, ale eviduje doklady od dodávateľov, ktorí uplatňujú DPH na základe platby.

   Ak je platiteľ DPH v bežnom režime DPH, ale má dodávateľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu, má to vpyv na odpočítanie DPH.
   Právo na odpočet DPH z takýchto dokladov vzniká až dňom zaplatenia za tovar alebo službu a to v rozsahu zaplatenej platby (nie dňom dodania tovaru/služby).

   1. Nastavenie uplatňovania DPH na základe platby (osobitnej úpravy)

   Ak uplatňujete bežný režim DPH, ale máte dodávateľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu, voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby vo Všeobených nastaveniach neoznačujete.

   2. Účtovanie dokladov s osobitnou úpravou v evidencii účtovných dokladov (EUD)

   Ak obdržíte došlú faktúru od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, na doklade by mal uvedený povinný text: Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby. Na základe tejto skutočnosti zapnete v záložke Evidencia DPH voľbu „Uplatňovanie DPH na základe platby“.
   Do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH sa doklad so zapnutou voľbou načíta až na základe platby a v rozsahu zaplatenej platby. Úhrada (zo záložky Úhrady) je automaticky uvedená aj v záložke Evidencia DPH a rozpísaná na základ dane a DPH. Právo na odpočítanie DPH vzniká dňom zaplatenia (DVDP).
   Právo na odpočítanie DPH je možné si posunúť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia (§ 51 ods. 2 zákona o DPH) prepísaním dátumu DUD a zapnutím voľby „Nemeniť DUD“ priamo v záložke Evidencia DPH cez tlačidlo oprav.

   3. Tlačové zostavy – kontrola dokladov

   V menu Tlač – DPH nájdete nové zostavy, pomocou korých je možné si zobraziť nielen všetky doklady, ktoré vstupujú do osobitnej úpravy, ale zároveň uvidíte aj informáciu o úhradách týchto dokladov.

   Ak uplatňujete pri kúpe a následnom predaji použitého tovaru Osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH, pripravili sme pre Vás postup ako správne vystaviť faktúru. Podľa tejto osobitnej úpravy je základom dane kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň (§ 66 ods. 3). Ide o kúpu použitého tovaru a následný predaj, pričom na faktúre sa nesmie uviesť samostatne suma dane (§ 66 ods. 10).

    

   Kúpili sme tovar za 2 000 eur s DPH a predali sme ho za 3 200 eur s DPH. Ako budeme postupovať pri vystavovaní faktúry?

   Postupovať budeme v zmysle § 66 zákona o DPH. Základ dane vypočítame: 3 200 – 2 000 = 1 200,  z toho základ dane 1 000 eur a 20 % DPH 200 eur.

   Vystavenie dokladu cez Fakturáciu 

   Pre správne vyhotovenie faktúry bez vyčíslenia DPH uvedieme celú hodnotu predajnej ceny v Neobsahuje DPH.

    

   Do záverečného textu faktúry sa uvedie povinná slovná formulácia: Úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar (§ 74 ods. 1 písm. n) zákona o DPH).

   Zaúčtovanie faktúry

    Faktúru zaúčtujeme v okruhu OF – odoslané faktúry, pričom ručne upravíme účtovnú časť nasledovne:

   V KV DPH sa uvedie len hodnota základu dane, v časti Suma DPH bude nula:

    

   Pre kúpu a predaj takéhoto tovaru odporúčame si vytvoriť samostatný analytický účet, keďže podľa zákona o DPH potrebujeme viesť osobitné záznamy kúpnych a predajných cien.

   Účtovný zápis môžete rozdeliť do dvoch dokladov. Vystavenú faktúru zaúčtujete v predajnej cene bez DPH a daň z marže odvediete pomocou interného dokladu. Nakoľko interný doklad bude vstupovať do kontrolného výkazu, do čísla dokladu KV DPH uvediete číslo odoslanej faktúry.

    

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

   Pri dodaní kovového odpadu alebo šrotu sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti v zmysle zákona o DPH.

   Odoslaná faktúra

   Pri dodaní kovového odpadu alebo šrotu sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa, preto vystavíme faktúru s 0 % sadzbou dane a povinným textom, prenesenie daňovej povinnosti.

   Odoslaná faktúra nevstupuje do daňového priznania ani do kontrolného výkazu DPH, uvedie sa len v záznamovej evidencii (v programe tlačová zostava Evidencia DPH – zdaniteľné obchody). Použijeme preto typ sumy O.

   Došlá faktúra

   Daňová povinnosť pri nadobudnutí kovového odpadu alebo šrotu v tuzemsku vzniká odberateľovi a zároveň ak spĺňa podmienky, môže si daň odpočítať.

   Pri účtovaní uplatníme samozdanenie, v došlej faktúre použijeme automatické účtovanie 27 DF – Tuz.samozdanenie – prenos DP § 69. Sumu doplníme do V – voľný základ.

   Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

    Ak ste na dokladoch smerujúcich do oddielu B.3 dosiahli hodnotu DPH 3 000 EUR a viac, program kontroluje povinné údaje na dokladoch – zadaného partnera a IČ DPH. Ak tento údaj na niektorých dokladoch chýba, nie je možné vytvoriť uzávierku DPH. Pri uzávierke DPH program automaticky skontroluje výšku odpočítanej dane.

   Výšku obratu v oddieli KV DPH B3 na účte 343 zistíme cez enu Prehľady – Kniha analytickej evidencie nasledovne:

   1. zvolíme si obdobie, za ktoré chceme zistiť obrat účtu 343,
   2. následne vyberieme konkrétny syntetický účet,
   3. cez Ďalšie filtre zadefinujeme Oddiel KV DPH B3.

   Po stlačení Obnov sa nám zobrazia všetky doklady, ktoré spĺňajú vyššie zvolené kritérium. Zakliknutím tlačidla Súčty zistíme celkovú výšku obratu.

     Na povinnosť mať na dokladoch smerujúcich do oddielu KV DPH B3 uvedeného  partnera a jeho IČ DPH         upozorní aj programová kontrola.

   Súhrnný výkaz podávajú platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa § 4, § 4b alebo § 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa § 7/7a zákona o DPH), ktoré obchodujú so subjektami z iných štátov Európskej únie (EÚ).

   Slúži na kontrolu zdanenia cezhraničných dodávok tovarov, ktoré sú oslobodené od DPH alebo dodávky služieb, pri ktorých platí DPH odberateľ. Tiež dodania v rámci trojstranného obchodu v prípade pozície prvého odberateľa..

   Ako postupovať v programe OMEGA

   V programe OMEGA účtujeme zahraničné odoslané faktúry v okruhu zOF s použitím automatického účtovania: 50 zOF – Nový doklad. Sumu v rozpise DPH zadávame do Nulovej DPH.

    Podľa charakteru faktúry, či sa jedná o tovar, službu, alebo ide o dodanie tovaru prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu, zvolíme typ sumy:

    

   Doklady sa zahrnú do súhrnného výkazu až po uzávierke súhrnného výkazu. Môžeme ju spustiť cez menu Firma – Uzávierka – Súhrnného výkazu DPH alebo priamo v Evidencii účtovných dokladov.

   Pravidlá pre uzávierku súhrnného výkazu:

   • Uzavrieť môžeme len príslušný mesiac/štvrťrok, za ktorý nám vznikla povinnosť podať súhrnný výkaz.

   • Obdobie nie je závislé na nastavení platiteľa DPH vo všeobecných nastaveniach, tzn. uzávierku môžeme vytvoriť za štvrťrok, a keď prekročíme stanovený limit, tak môžeme vykonať uzávierku aj za mesiac.

   • V prípade, ak budeme mať vytvorenú mesačnú uzávierku aspoň za jeden mesiac, nebude možné vytvoriť uzávierku SV za daný štvrťrok dovtedy, kým mesačnú uzávierku nezrušíme.

   • Uzávierku SV je možné vytvárať aj spätne, ak za dané obdobie neexistuje, nakoľko sa SV DPH nemusí podávať ak je nulový.

   • Program OMEGA umožňuje zrušiť iba konkrétnu uzávierku za dané obdobie, tzn. že sa nezrušia všetky nasledujúce uzávierky ako je to napríklad pri uzávierke DPH.

   • Pridávanie, mazanie, prípadne opravy dokladov uzavretých uzávierkou SV je možné až po zrušení danej uzávierky.

    

    Tlač a export súhrnného výkazu

    Po vykonaní uzávierky súhrnného výkazu si môžeme výkaz vytlačiť na obrazovku alebo vyexportovať do elektronického formátu XML priamo z formulára cez tlačidlo Tlač.

           Pri forme tlače originálne tlačivo sa tlačí zvlášť 1. strana a ďalšie strany. Pri elektronickom podaní sa exportujú všetky strany naraz.

    V súhrnnom výkaze sa zobrazujú údaje kumulatívne podľa IČ DPH partnera a podľa typu dodávky sa uvedie:

    • tovar bez kódu,

    • trojstranný obchod s kódom 1,

    • služba s kódom 2.

    V daňovom priznaní k DPH sa uvedú údaje nasledovne:

    • tovar bude uvedený na riadku 14,

    • trojstranný obchod sa v daňovom priznaní DPH neuvádza,

    • služba sa v daňovom priznaní DPH neuvádza.

    Pre zobrazenie ďalších strán súhrnného výkazu použijeme tlačidlá v spodnej časti zobrazeného výkazu:

    Pri forme tlače originálne tlačivo sa tlačí zvlášť 1. strana a ďalšie strany s položkami. Pri elektronickom podaní sa exportujú všetky strany naraz.

     

    Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     01.01.2021

    Dodatočný SV program OMEGA vytvorí na základe rozdielu medzi poslednou zrušenou uzávierkou a platnou uzávierkou SV za to isté zvolené obdobie:

    • Zrušíme pôvodnú uzávierku súhrnného výkazu. Neodporúčame ju však zmazať, pretože by nebolo možné dodatočný SV vytvoriť.

    • Po oprave dokladov uzávierku vytvoríme znovu, budeme mať tak za príslušné obdobie 2 uzávierky a pri tlači si zvolíme voľbu – Dodatočný.

    Rozlišujeme 2 základné spôsoby uvedenia opravy údajov:

    Ak opravujeme len hodnotu dodaného (premiestneného) tovaru, dodanej služby, údaje v stĺpci Kód 1 alebo 2 a IČ DPH sú správne, nemenia sa. V dodatočnom SV bude uvedený len JEDEN záznam so správnou hodnotou, neuvádza sa „storno“ pôvodného záznamu.

    • Pri zmene hodnoty program uvedie záznam so správnou hodnotou.

      Riadny SV

     

    Dodatočný SV

     

     

    • Pri úplnom stornovaní dodávky program uvedie záznam s nulovou hodnotou

     Riadny SV

      

    Dodatočný SV


    2. Ak opravujeme nesprávne uvedené IČ DPH alebo kód (stĺpec „Kód 1 alebo 2“), hodnota sa nemení. V dodatočnom SV sa v jednom riadku uvedie STORNO záznam a v druhom riadku sa uvedie správny údaj, tzn. uvádzajú sa DVA riadky.

    • Oprava nesprávneho IČ DPH pri dodaní (premiestnení) tovaru, služby do EÚ.

    Riadny SV

     

     

    V dodatočnom SV sa v prvom riadku uvedie stornovaný nesprávny záznam (nesprávne IČ DPH) s hodnotou „0“ v stĺpci Hodnota tovarov a služieb a s kódom uvedeným rovnako, ako bol uvedený v riadnom SV – v našom prípade pre tovar bez kódu. V druhom riadku sa uvedie správny záznam s hodnotou a kódom ako v pôvodnom SV.

     Dodatočný SV

     

     

    • Oprava nesprávne priradeného kódu

     a) v riadnom SV sme zadali kód (trojstranný obchod (kód 1) alebo služba (kód 2)), ale nemal tam byť (išlo o dodanie tovaru – uvádza sa bez kódu)

     Riadny SV

     

    V prvom riadku je stornovaný nesprávny záznam, kde hodnota aj kód budú mať uvedenú „0“. V druhom riadku sa uvedie správny záznam, t.j. s hodnotou dodaného tovaru uvedeného v riadnom SV a bez uvedenia kódu trojstranného obchodu alebo služby.

     Dodatočný SV

     b) v riadnom SV sme omylom uviedli dodávku tovaru, tzn. bez kódu a správne mal byť uvedený kód (trojstranný obchod (kód 1) alebo služba (kód 2))

     Riadny SV

     

    V prvom riadku je stornovaný nesprávny záznam s hodnotou „0“ a  s prázdnym kódom  v stĺpci „Kód 1 alebo 2“. V druhom riadku sa uvedie správny záznam, t.j. s hodnotou dodanej služby uvedenej v riadnom SV a so správnym kódom 2 pre službu.

    Dodatočný SV

    Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

    Tuzemské samozdanenie – nedaňový výdavok

    Od partnera ABC, s. r. o. sme dňa 11. 01. 2021 nakúpili na faktúru mätový čaj v sume 1 000 eur. Náš partner je platiteľ DPH. Nakoľko nakúpený tovar máme na reprezentačné účely, nevzniká nám nárok na odpočet DPH z dokladu. Tento nákup bude pre nás nedaňový výdavok.

    Účtovanie dokladu

    Pri účtovaní DF využijeme vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.  Zaúčtujeme celkovú sumu faktúry bez prerušenia automatického účtovania.

    Program Omega zaúčtuje odvod DPH so smerovaním na riadky 0910 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

    Keďže nemáme nárok na odpočet DPH, vymažeme posledné dva riadky odpočtu a namiesto toho ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH typom sumy zKV20 na samostatný nákladový účet 513.xxx, ktorý si nastavíme v menu Číselník – Účtový rozvrh ako nedaňový.

    Napriek tomu, že v doklade neodpočítavame DPH, doklad by sa mal podľa zákona zobrazovať aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane. Práve typ sumy zKV20 zabezpečí, že sa doklad zobrazí správne v Kontrolnom výkaze DPH a zároveň aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

    Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ alebo by sme len vymazali posledné riadky odpočtu, doklad by sa v takomto prípade nezobrazoval v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

     

    Doklad s prenosom DP s čiastočným nárokom na odpočet

    Odberateľ – slovenský platiteľ DPH, nakúpil od partnera ABC s. r. o., tiež platiteľa DPH, na faktúru ryžu a sypaný mätový čaj v sume 1 500 eur Mätový čaj, ktorý odberateľ zakúpil, je určený na reprezentačné účely. Ryžu používa na podnikateľské účely. V takomto prípade má nárok na čiastočný odpočet DPH.

    Účtovanie dokladu

    Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, použijeme automatické účtovanie 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69 .  Z dôvodu, že výšku nákladov spojenú s nákupom ryže a čaju potrebujeme v účtovníctve rozdeliť na dva rôzne nákladové účty 501.000 a 513.999, rozdelíme účtovný zápis s typom sumy V.

    V 6. riadku upravíme základ dane na hodnotu, z ktorej si môžeme uplatniť DPH. V našom prípade ide o sumu 1000 eur, čo predstavuje hodnotu kúpenej ryže.

    Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, ručne upravíme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať a ručne vytvoríme 8. účtovný zápis, kde zapíšeme hodnotu DPH, ktorú si odpočítavať nebudeme. Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme na nákladový nedaňový účet.

    Doklad bude uvedený aj v  Evidencii DPH – odpočítanie dane.

    Od spoločnosti ALZA CZ sme dostali faktúru za nákup notebooku. Notebook bude využívaný aj na osobnú potrebu, preto sa spoločnosť rozhodla uplatniť paušálne výdavky vo výške 80%. Spoločnosť ALZA CZ má pridelené slovenské IČ DPH a na faktúre je nulová sadzba DPH. V záverečnom texte je uvedená informácia o prenesení daňovej povinnosti. Ako takýto doklad zaevidujeme?

    Faktúru zaevidujeme v okruhu DF pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69.

    Program OMEGA zaúčtuje odvod DPH so smerovaním do riadkov 09 a 10 daňového priznania DPH. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

    Keďže spoločnosť si uplatní paušálne výdavky iba vo výške 80%, je potrebné vykonať v doklade nasledovné ručné úpravy:

         1. Urobíme kópiu druhého riadku a základ dane rozdelíme v pomere 80/20. Pri osobnej potrebe vo výške 20% ide o nedaňový výdavok, preto na stranu MD doplníme nákladový účet, ktorý si v menu Číselník – Účtový rozvrh nastavíme ako nedaňový.

           2. Nakoľko nemáme nárok na plný odpočet DPH, urobíme kópiu posledného riadku a ručne upravíme sumu v 7. riadku pri type sumy 19B. Ponecháme tam len hodnotu DPH, ktorú si môžeme odpočítať (80%). Na riadok č. 8 zaevidujeme tú časť DPH, ktorú si naopak odpočítať nemôžeme (20%). Použijeme typ sumy zKV20 a sumu zaúčtujeme na nedaňový účet.

    Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ, doklad by sa nezobrazoval v zostave Evidencia DPH – Odpočítanie dane. Typ sumy zKV20 zabezpečí, že doklad sa bude správne zobrazovať v Evidencii DPH – Odpočítanie dane aj v Kontrolnom výkaze DPH.

    Dostali sme faktúru od spoločnosti Alza CZ, ktorá má pridelené slovenské IČ DPH a na faktúre je použitá nulová sadzba DPH. V záverečnom texte je uvedená informácia o prenesení daňovej povinnosti. 

    Ak vychádzame z predpokladu, že spoločnosť Alza CZ je registrovaná pre DPH na Slovensku podľa § 5, tak v programe účtujeme o tuzemskom samozdanení a prenose daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH.

    Faktúru zaúčtujeme v okruhu DF – Došlé faktúry pomocou automatického účtovania
    27 DF – Tuz.samozdanenie – prenos DP § 69.

    Daňová povinnosť bude na riadkoch 0910odpočítanie dane bude na riadku 19 daňového priznania DPH. Doklad sa zobrazí v časti B1 kontrolného výkazu DPH.  

    Pokiaľ spoločnosť Alza CZ zašle faktúru s českým IČ DPH a s prenosom daňovej povinnosti, faktúru za nadobudnutie tovaru evidujeme štandardne v okruhu zDF – Zahraničné došlé faktúry pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20% DPH.

    Osoba registrovaná podľa § 7 a 7a zákona o DPH nie je platiteľom DPH – je iba registrovaná pre daň a má povinnosť odviesť daň v SR bez nároku na odpočítanie dane.

    Nastavenie a účtovanie v programe OMEGA

    Registračná povinnosť sa v programe nastavuje v menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje – v záložke Ostatné údaje. Na základe tohto nastavenia sa vyplní prvá strana daňového priznania DPH.

    Na obdobie, za ktoré potrebujeme zaúčtovať príslušné doklady je potrebné zapnúť voľbu Firma je platiteľom DPH a to v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Firma.

    Účtovanie zahraničnej došlej faktúry za služby

    Faktúru zaúčtujeme v okruhu zDF pomocou automatického účtovania 73 zDF – EÚ (CM) služba – § 69. Týmto spôsobom sa evidujú zDF z EÚ so samozdanením, tzn. faktúry s nárokom na odpočet DPH.

    Nakoľko podľa § 7a zákona o DPH nárok na odpočet DPH nevzniká, je potrebné po zaúčtovaní všetkých účtovných zápisov vymazať zápisy s nárokom na odpočet DPH, tzn. piaty a šiesty riadok. Na štvrtom riadku je nutné doplniť protiúčet k účtu 343, napr. účet obstarania služby.

    Účtovanie zahraničnej došlej faktúry za tovar

    Zahraničnú DF podľa § 7 zákona o DPH (nadobudnutie tovaru) účtujeme pomocou automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20 % DPH so smerovaním do riadkov 07 pre základ dane a 08 pre DPH so zaúčtovaním na účet obstarania tovaru napr. 504 (Pre 10 % sadzbu zadáme typy súm 05 a 06). Aj v tomto prípade vymažeme účtovné zápisy s nárokom na odpočet DPH a v štvrtom riadku doplníme protiúčet.

     Účtovanie dobropisu

    Zahraničný dobropis k prijatej službe/tovaru bez nároku na odpočet DPH je potrebné v programe OMEGA zaúčtovať cez dva doklady:

    1. V okruhu zDD zaúčtujeme len opravu záväzkového a nákladového účtu s typmi súm S a V.

    2. Oprava základu dane a dane zaúčtujeme v okruhu zID. Sumy je potrebné zadať s mínusovými znamienkami.

    a) Opravný doklad ku službe – pre opravu odvodu DPH použijeme typ sumy 2409 pre základ dane a 2510 pre DPH.

    b) Opravný doklad k nadobudnutiu tovaru – pre opravu odvodu DPH použijeme typ sumy 2407 pre základ dane a 2508 pre DPH (pre 10 % sadzbu zadávame typy súm 2405 a 2506).

    Vzhľadom na to, že osoba registrovaná podľa § 7 a § 7a zákona o DPH nepodáva Kontrolný výkaz DPH, údaje ako napr. Číslo pôvodného dokladu nemusíme vypĺňať.

     

    Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021

    Účtovanie mýtneho

    Evidovanie mýtneho v programe OMEGA, ak sme registrovaný v režime následného platenia mýta prostredníctvom palivovej karty (prevádzkovateľ vozidla môže používať diaľnice pred úhradou mýta).

    Od spoločnosti Slovnaft, a. s. nám prišla faktúra v sume 250 eur s DPH za tankovanie a mýtne. Od firmy NDS, a. s. sme obdržali vyúčtovaciu faktúru s celkovou sumou na úhradu 0 eur.

    1. Faktúra od spoločnosti Slovnaft, a. s. za úhradu nákladov prevádzkovateľa vozidla v celkovej hodnote 250 eur s DPH. Tankovanie 180 eur s DPH + mýtne 70 eur bez rozpisu DPH.

    2. Úhrada záväzku spoločnosti Slovnaft, a. s.

    3. Preúčtovanie preddavku mýtneho od spoločnosti Slovnaft, a. s. na NDS, a. s. pomocou 2 interných dokladov

    Najskôr odúčtujeme preddavok zo spoločnosti Slovnaft, a. s.

    Druhým interným dokladom preúčtujeme preddavok na partnera NDS, a. s. Môžeme použiť prepojovací účet 395.

    4. Vyúčtovacia faktúra za mýto od spoločnosti NDS, a. s. v hodnote 70 eur s DPH s odpočtom preddavku v hodnote 70 eur. Celková suma na úhradu 0 eur.

    Podanie žiadosti o vrátenie dane  v inom členskom štáte

    Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a obstarali tovary a služby v členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane.

    Nárok na vrátenie dane upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v § 55f. Platiteľ registrovaný podľa § 4 alebo 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Žiadosť o vrátenie dane môže podať platiteľ, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4; žiadosť o vrátenie dane sa nepovažuje za podanú, ak tieto údaje neobsahuje.

    Podať žiadosť o vrátenie DPH v iných členských štátoch EÚ môže len registrovaný platiteľ DPH v tuzemsku za predpokladu, že v období, za ktoré žiada vrátenie DPH:

    • Bol platiteľom DPH.
    • Realizoval nákupy tovarov alebo služieb v inom členskom štáte EÚ s DPH.
    • Nie je usadený ani registrovaný pre DPH v členskom štáte EÚ, kde si bude uplatňovať nárok na vrátenie DPH.
    • V tuzemsku vykonáva činnosť s nárokom na odpočet DPH.

    Platiteľ môže podať žiadosť o vrátenie dane za obdobie jedného roka, ale aj za obdobie kratšie ako jeden rok, avšak nie kratšie ako tri kalendárne mesiace. Ak sa žiadosť vzťahuje na obdobie kalendárneho roka, minimálna suma DPH, ktorej vrátenie môže platiteľ žiadať, je 50 EUR (alebo ekvivalent prepočítaný na menu danej krajiny). Ak sa žiada o vrátenie dane za tri kalendárne mesiace, suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, musí byť najmenej 400 EUR.

    O povinnosti prikladať k žiadosti aj kópie alebo originály faktúr sa odporúčame informovať v príslušnom štáte, z ktorého vrátenie dane žiadame.

    Žiadateľ môže do žiadosti o vrátenie dane za príslušné obdobie zahrnúť aj tzv. „zabudnuté“ faktúry z predchádzajúceho obdobia, ale len v tom prípade, ak sa týkajú obdobia príslušného kalendárneho roka, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane. Tzn. do žiadosti o vrátenie dane podanej za IV. štvrťrok 2019 je možné zahrnúť aj faktúry príp. dovozné doklady z I., II. alebo III. štvrťroka 2019.

    Platiteľ môže podať jednu – tzv. globálnu žiadosť, v ktorej budú zahrnuté všetky nákupy tovarov a služieb uskutočnené vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane, alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov.

    Po prijatí žiadosti, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle platiteľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.

    Zaúčtujeme došlú faktúru z Poľska, s hodnotou 2 200 PLN s 23% sadzbou DPH (sadzba v Poľsku je 23%). Po zaúčtovaní faktúry je potrebné upraviť typy súm na V – Voľný základ a účet pre DPH. Takto upravený doklad nevstúpi do výkazu DPH.

    Účtovná jednotka však má možnosť požiadať o jej vrátenie z príslušnej krajiny EÚ.

    V programe OMEGA odporúčame evidovať DPH na samostatnej analytike nákladového účtu s typom sumy V – voľný základ.

    Samostatný analytický účet si vytvoríme v menu Číselník – Účtový rozvrh, cez tlačidlo Pridaj alebo Kópia. Takýto analytický účet odporúčame vytvoriť pre každú krajinu samostatne. Na konci obdobia si vieme zostatok zistiť cez zostavu Kniha analytickej evidencie alebo Hlavná kniha.

    Doklad odporúčame zaúčtovať cez okruh zDF s použitím automatického účtovania 70 zDF – Nový doklad – dovoz (bez rozpisu DPH).

    Pri pokladničných dokladoch je potrebné doklad zaúčtovať do okruhu zPD ručne, s rovnakými účtovnými zápismi na riadkoch 2 a 3.

    Podmienky zahrnutia DPH zaplatenej v IČŠ do daňových výdavkov upravuje § 19 ods. 3 písm. k) body 3 a 4 zákona o dani z príjmov. DPH z tovarov a služieb obstaraných v EÚ je daňovým výdavkom vtedy, ak je daňovým výdavkom samotný tovar a služba, ku ktorým sa DPH vzťahuje.

    Ak platiteľovi nárok na vrátenie DPH zaplatenej v IČŠ:
    1. vznikol (splnil všetky podmienky, suma DPH je 50 eur a viac a podal žiadosť o jej
    vrátenie) – DPH je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie.
    2. nevznikol v dôvodu, že suma DPH nedosahuje predpísanú výšku (minimálne 50 eur) – DPH je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb.

    Vysvetlenie:
    Ak máte nárok na vrátenie dane a podáte žiadosť o jej vrátenie – je to daňový výdavok. V programe Omega počas roka účtujete DPH na dokladoch zDF a zPD na účet 548 (príp. rovnaký účet ako náklad, ktorého sa DPH týka, napr. PHL na účet 501.xxx, ubytovanie na účet 518.xxx,…). Na konci roka si pozriete v hlavnej knihe zostatok na danom účte, a keďže viete, že budete podávať žiadať o vrátenie DPH, zaúčtujete predpis cez okruh ID 378/648 – nárok na vrátenie. Účet 548 je teda plne daňovým nákladom v danom roku.
    Ak máte nárok na vrátenie dane, ale nepodáte žiadosť o jej vrátenie – je to nedaňový výdavok. V programe Omega si účet 548 zapnete v účtovom rozvrhu ako nedaňový a v záložke Výkazy – DPPO vyberiete riadok, do ktorého bude tento účet smerovať ako pripočítateľná položka.
    Ak nemáte nárok na vrátenie dane z dôvodu, že suma DPH nepresiahla 50 EUR – je to daňový výdavok.

    Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

    Sklad (23)

    Túto voľbu si sprístupníme cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia –  v záložke Sklad (od verzie 13.50. si záložku Sklad zobrazíme aj cez menu Sklad – Nastavenia skladov). Tu nájdeme všetky potrebné voľby pre nastavenia limitov zásob na sklade i nastavenie upozornenia pri predaji pod skladovú cenu.

    Kontrola, inventúra a uzávierka skladu

    Postup na vykonanie kontroly skladu, inventúry a uzávierky skladu, ktorý využijeme na konci roka ale aj v priebehu účtovného roka:

    1. Kontrola záporných stavov
     • Odstránenie záporných stavov na skladových kartách
     • Prepočet zostatkov na sklade po odstránení mínusových stavov
    2. Inventúra skladu
     • Kontrola evidenčného stavu
     • Fyzická inventúra skladu
     • Zaevidovanie zistených mánk a prebytkov
    3. Uzávierka skladu
    4. Kontrola stavu na sklade s účtovníctvom

    Kontrola záporných stavov

    Program umožňuje ísť v skladovej evidencii do mínusu (zaevidovať výdaj väčšieho množstva, ako je zostatok na karte). Uvedená funkčnosť závisí od nastavenia databázy v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad.

    Mínusové evidenčné zostatky by sme však mali využívať len v prípade nutnosti a s ohľadom na možné nezrovnalosti v hodnotách skladu a evidencií objednávok.

    Mínusové stavy na skladových kartách je potrebné odstrániť. V opačnom prípade program nedovolí vykonať uzávierku skladu a zároveň budú skladové ceny na pohyboch nesprávne.

     

     

    Programová kontrola nám zobrazí zoznam skladových kariet, na ktorých vznikol mínusový zostatok. V menu Firma – Kontrola zvolíme tlačidlo Nová kontrola. V zobrazenom okne pomocou voľby Možnosti v ľavom dolnom rohu, klikneme na Vyber všetko. Následne môžeme zrušením krížika vypnúť kontrolu na Účtovníctvo a fakturáciu, aby kontrola na sklad prebehla rýchlejšie. Potvrdením tlačidla Spusti kontrolu sa spustí programová kontrola. Po jej dokončení sa zobrazí zoznam chýb, ktoré súvisia so skladom. Chyby – skladové karty s mínusovými zostatkami, budú označené červeným štvorčekom (ako vážne chyby) s popisom: Na uvedenej skladovej karte bol po uvedenom dátume záporný stav.

    Odstránenie záporných stavov na skladových kartách

    Dvojklikom na záznam v kontrole sa zobrazia pohyby danej skladovej karty. Podfarbený bude prvý pohyb, ktorým sa karta dostala do mínusu.

    V týchto zobrazených pohyboch, podľa potreby, môžeme:

    • meniť množstvá na kartách,
    • danú skladovú kartu z pohybu vymazať,
    • opraviť čas na príjemke, ak bola zaevidovaná v rovnaký deň ako výdajka. Príjemku je potrebné zaevidovať časovo skôr ako výdajku.

    Mínusový stav na skladových kartách je nutné odstrániť aj keď vznikol na starších pohyboch. Nestačí, že konečný stav na karte je kladné číslo. Program kontroluje dátum a čas zaevidovania pohybov (príjemky, výdajky).

     

     

    V zozname pohybov danej skladovej karty v záložke Upresni zapneme príjemky aj výdajky. Zrušíme prípadné dátumové ohraničenie zobrazenia pohybov, či ďalšie filtre. Pohyby usporiadame chronologicky podľa dátumu a zároveň podľa čas vystavenia.

    Priamo cez menu Sklad – Pohyby na sklade je možné vykonať aj tieto úpravy:

    • zaevidovať chýbajúce pohyby,
    • vymazať duplicitne zaevidované pohyby.

    Zoznam skladových kariet môžeme vytlačiť pomocou klávesovej skratky CTRL+E, alebo klikom pravého tlačidla myši na ktorýkoľvek riadok v zozname a výberom voľby Export do Excelu.

     

     

    Po vykonaní uvedených úprav, ktorými sme odstránili mínusové zostatky na kartách, spustíme novú kontrolu. Zoznam chýb sa zaktualizuje.

    Prepočet zostatkov na sklade po odstránení mínusových stavov

    Po odstránení mínusových stavov je nutné vykonať Prepočet zostatkov na skladových kartách. Funkciu spustíme v menu Sklad – Skladové karty – záložku Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočítaj zostatky.

    V ďalšom kroku je potrebné vybrať, na ktorých kartách sa prepočet uskutoční (všetkých, zobrazených alebo označených). Prepočet zostatkov zaktualizuje zostatky na kartách a aj skladové ceny na pohyboch.

    Prepočet zostatkov sa uskutoční len na pohyboch, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou skladu. V prípade, že je potrebné prepočítať všetky pohyby na vybraných skladových kartách, pred spustením prepočtu zrušíme uzávierky skladu.

     

     

    Pre možnosť vrátenia sa k pôvodným údajom, odporúčame pred zrušením uzávierok skladu a spustením prepočtu zostatkov, vytvoriť archív firmy cez menu Firma – Archivuj.

    Inventúra skladu

    Inventúra skladu predstavuje:

    • kontrolu evidenčného stavu,
    • fyzickú inventúru skladu,
    • porovnanie stavu zisteného fyzickou inventúrou s evidenčným stavom,
    • zaevidovanie zistených mánk a prebytkov (úpravu evidenčného stavu).

    Kontrola evidenčného stavu

    Pred vykonaním fyzickej inventúry skladu odporúčame skontrolovať evidenčný stav na sklade.

    Cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač je možné vytlačiť tlačové zostavy:

    • Sklad – Stav na sklade,
    • Inventúry – Inventúrny súpis,
    • Manažérske funkcie – Obratová súpiska – Rekapitulácia pohybov na sklade.

    V týchto zostavách porovnáme zostatok v eurách. Ak je rovnaký, môžeme vytlačiť zostavu Podklad k inventúre, a to cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač, kde v Predmete tlače rozklikneme Inventúry. Túto zostavu použijeme na evidovanie fyzicky zisteného stavu pri inventúre skladu.

    Fyzická inventúra skladu

    Fyzickú inventúru skladových zásob odporúčame vykonať minimálne jeden krát ročne, a to ku poslednému dňu účtovného roka. Ako podklad pre vykonanie tejto inventúry slúži zostava Podklad k Inventúre.

    Zostavu s takýmto nastavením použijeme ak:

    • Zoznam bude obsahovať skladové karty zvoleného skladu s evidovaným zostatkom k zadanému dátumu, teda ku dňu, ku ktorému vykonávame fyzickú inventúru zásob.
    • V stĺpci Evidované množstvo bude zobrazený zostatok, ktorý je evidovaný na skladovej karte v programe ( v menu Sklad – Skladové karty v stĺpci Množstvo).
    • Stĺpec Skutočné množstvo slúži na zapisovanie hodnoty, ktoré bolo zistené fyzickou inventúrou na sklade, t. j. množstvo, v akom bola položka ku dňu inventúry fyzicky na danom sklade.
    • Porovnaním údajov v uvedených dvoch stĺpcoch zistíme rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom. Do stĺpca Rozdiel uvedieme hodnotu so znamienkami ,,+“, ak ide o prebytok (evidované množstvo < skutočné množstvo), prípadne ,,- “ ak ide o manko (evidované množstvo > skutočné množstvo). Tieto rozdiely je potrebné následne zaevidovať do programu a upraviť tak evidované množstvo.

    Zaevidovanie zistených mánk a prebytkov

    Zistené inventúrne rozdiely zaevidujeme ako manko alebo prebytok pri inventúre. Program umožňuje dva spôsoby úpravy evidenčného stavu zásob na základe inventúry: 

    Spôsob č.1 odporúčame v prípade, že osoby poverené na vykonanie inventúry môžu mať informáciu o evidovanom množstve inventarizovaných položiek.

    • Zostavu Podklad k inventúre vytlačíme aj s evidovaným množstvom a prípadné rozdiely (prebytky, manká) na nej vyčíslime. V menu Sklad – Pohyby na sklade ručne vytvoríme príslušné pohyby.
    • V prípade, že skutočný stav zásob je vyšší ako evidovaný, vytvoríme príjemku s typom príjmu Prebytok pri inventúre. Tu zaevidujeme len položky, na ktorých bol zistený prebytok.
    • Ak bol inventúrou zistený skutočný stav zásob nižší ako evidovaný, vytvoríme výdajku s typom výdaja Manko pri inventúre. Tu zaevidujeme len položky, na ktorých bolo zistené manko.

    Spôsob č.2 odporúčame vtedy, keď osoby poverené na vykonanie inventúry nemôžu mať informáciu o evidovanom množstve inventarizovaných položiek.

    • Zostavu Podklad k inventúre vytlačíme bez evidenčného množstva a zapíšeme do nej len hodnoty fyzicky zisteného množstva jednotlivých položiek.
    • V menu Sklad – Pohyby na sklade vytvoríme príjemku s typom príjmu Výsledok inventúry. Tu zaevidujeme všetky skladové karty, ktoré sa ku dňu inventúry fyzicky na sklade nachádzali a doplníme skutočné množstvo zistené fyzickou inventúrou.
    • Po uložení tejto príjemky zostane stav na sklade ešte stále nezmenený. Príjemku je teda môžeme opraviť, či doplniť. Následne je potrebné v menu Sklad – Pohyby na sklade v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie vyberieme voľbu Generovanie mánk a prebytkov z inventúry.

    Program pomocou uvedenej funkcie porovná evidenčné stavy zásob so skutočným stavom zaevidovaným v pohybe Výsledok inventúry a v prípade zistených rozdielov automaticky vygeneruje príjemku Prebytok pri inventúre a výdajku Manko pri inventúre, čím sa upraví evidenčný stav zásob.

    Zostavu Inventúrny súpis skladu odporúčame vytlačiť (Inventúry – Inventúrny súpis) k dátumu zaevidovania inventúrnych rozdielov. Na zostave budú vyčíslené tieto rozdiely pri konkrétnych položkách.

     

    Uzávierka skladu

    Po vykonaní inventúry skladu a následnom zaevidovaní zistených rozdielov, môžeme spustiť uzávierku skladu. Uzávierkou sa uzavrú všetky pohyby na sklade za vybrané obdobie. Pri vytváraní uzávierky je možné zároveň nastaviť automatické zaúčtovanie týchto pohybov do evidencie účtovných dokladov. Pohyby sa zaúčtujú cez interný doklad.

    Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové pohyby do uzatvoreného obdobia. V prípade potreby je možné uzávierku zrušiť, a po vykonaní potrebných úprav, opakovane vytvoriť.

     

    Podmienky pre správne vykonanie uzávierky skladu:

    • Na skladových kartách odstránime mínusové stavy.
    • Pre automatické zaúčtovanie pohybov na skladových kartách navolíme príslušné účty.
    • Ak bola vytvorená účtovná uzávierka (Firma – Uzávierka – Účtovníctva), program nemôže zaúčtovať do uzatvoreného obdobia nový interný doklad, a uzávierka skladu nebude vykonaná.
    • Počas vykonávania uzávierky skladu ostatní užívatelia nemôžu evidovať doklady v sklade.

    Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – skladu, pomocou voľby Pridaj.

    V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť tieto údaje:

    • Uzávierka ku dňu: dopĺňa sa dátum, ku ktorému sa uzatvára sklad.
    • Sklad: zo zoznamu vyberieme sklad, ktorý uzatvárame. Uzávierku je nutné vytvoriť pre každý sklad samostatne.
    • Zaúčtovanie pohybov skladu: zapnutím tejto voľby sa sprístupnia bunky Zaúčtovať od, Interné číslo, Spôsob zaúčtovania, atď.

    Túto voľbu odporúčame zapnúť v tom prípade, ak je účtované o pohyboch na sklade spôsobom A.

     

    Po zapnutí voľby podľa potreby zadáme dátum, od ktorého má byť zaúčtovanie pohybov vykonané, zvoliť číselný rad, do ktorého bude zapísaný interný doklad a spôsob zaúčtovania, podľa ktorého program zaúčtuje jednotlivé pohyby. Po stlačení tlačidla Ok program vygeneruje interný doklad so zaúčtovaním skladu. Pre lepšiu prehľadnosť môžeme pre interné doklady so zaúčtovaním pohybov skladu vytvoriť samostatný číselný rad, napríklad IDs. (Firma – Nastavenie – Účtovanie dokladov)

    V prípade, že účtujeme sklad spôsobom B, voľbu na zaúčtovanie pohybov skladu nezapíname. Program uzatvorí len pohyby na sklade, ale interný doklad generovať nebude.

    Účtovanie skladu spôsobom A: obstaranie zásob sa účtuje na účet skladu a až úbytok sa účtuje do nákladov. Účtovanie skladu spôsobom B: obstaranie zásob sa účtuje priamo do nákladov, a na konci roka sa podľa výsledku inventúry preúčtuje stav zásob z nákladov na účet skladu.

    Odporúčania:

    • Uzávierku skladu je možné vykonávať podľa potreby: denne, týždenne, mesačne, atď. Odporúčame však vykonávať uzávierku skladu aspoň raz za mesiac, napríklad ku poslednému dňu príslušného mesiaca.
    • Vytvorenú uzávierku je možné v prípade potreby kedykoľvek zrušiť. Uzávierka sa zo zoznamu uzávierok neodstráni, dostane príznak fialového štvorčeka. Zrušením uzávierky sa automaticky vymaže aj interný doklad z evidencie účtovných dokladov so zaúčtovaním pohybov skladu.

    Kontrola stavu na sklade s účtovníctvom

    Po vykonaní uzávierky skladu so zaúčtovaním pohybov odporúčame porovnať evidenčný stav na sklade so zostatkom na účtoch zásob k rovnakému obdobiu.

    Na porovnávanie sú vhodné zostavy:

    • Stav na sklade (Sklad – Skladové karty – Tlač – Stav na sklade), a
    • Hlavná kniha – zostatok na účtoch 112,132 (Prehľady – Hlavná kniha).

    V zostave Stav na sklade odporúčame zadávať kritériá pre zobrazenie skladových kariet po jednotlivých skladoch (ak je pre každý sklad použitá iná analytika účtov zásob) v skladových cenách.

    V Hlavnej knihe porovnávame konečný zostatok za jednotlivé analytiky účtov 112,132.

    V prípade potreby podrobnejšej kontroly odporúčame vykonať uzávierku skladu so zaúčtovaním, pričom v časti Spôsob zaúčtovania zvolíme voľbu Po dokladoch. Po vytvorení uzávierky skladu a zaúčtovaní pohybov odporúčame skontrolovať:

    • Obratovú súpisku (Tlač – Manažérske zostavy – Obratová súpiska – Obratová súpiska po dokladoch),
    • Interný doklad so zaúčtovaním uzávierky skladu v Knihe analytickej evidencie za príslušné účty zásob (prípadne obstarania.

     

    Cenové úrovne, skladové karty

    Pre prácu v module skladového hospodárstva je potrebné pre jednotlivé skladové karty zadefinovať predajné ceny. Spôsob, akým bude program tieto predajné ceny počítať, sa nastavuje pomocou cenových úrovní. Cenové úrovne skladu je možné vytvoriť a nastaviť cez menu Sklad – Cenové úrovne pomocou tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti formulára.

    V zobrazenom formulári dopĺňame povinné údaje ako:

    • Kód cenovej úrovne – skrátené označenie cenovej úrovne a musí byť pre každú cenovú úroveň jedinečný.
    • Názov cenovej úrovne – je možné doplniť ľubovoľný názov. Odporúčame ho uvádzať tak, aby sa už podľa názvu dalo identifikovať, o aký typ výpočtu predajnej ceny sa jedná.
    • Typ výpočtu – predstavuje spôsob, akým sa bude predajná cena počítať. Je to najdôležitejšie nastavenie pri tvorbe cenových úrovní.
    • Marža – bunka sa vypĺňa, ak je pri výpočte použitá priemerná cena + marža alebo FIFO cena + marža. Program ku aktuálnej skladovej cene pripočíta uvedenú maržu.
    • Zaokrúhlenie – predstavuje nastavenie zaokrúhlenia výslednej predajnej ceny. Na základe tohto nastavenia bude program dopĺňať predajnú cenu do výdajok zo skladu a dokladov fakturácie.

    Typ výpočtu predajnej ceny v cenovej úrovni je možné zvoliť ako:

    • Priemerná cena + marža – program pri tomto type výpočtu pripočíta ku skladovej cene v čase predaja zadanú maržu. Použijeme ju pri sklade, ktorý je oceňovaný priemerovanou skladovou cenou.
    • FIFO cena + marža – pri tomto type výpočtu predajnej ceny v čase predaja program pripočíta ku FIFO cene skladovej karty zadanú maržu. Tento typ výpočtu je možné použiť pre sklad, ktorý je oceňovaný FIFO skladovou cenou.
    • Fixná predajná cena – konkrétna cena v eurách na danej skladovej karte.
    • Fixná v cudzej mene – konkrétna cena v cudzej mene na danej skladovej karte.

    V programe je možné vytvoriť viacero cenových úrovní, v ktorých môže byť použitý rôzny typ výpočtu predajnej ceny. Pomocou tlačidla Nastav ako predvolenú je možné nastaviť jednu z vytvorených cenových úrovní ako predvolenú. Na základe predvolenej cenovej úrovne bude program dopĺňať do výdajky a do dokladov fakturácie predvolenú predajnú cenu.

    Zoznam skladových kariet sa nachádza v menu Sklad – Skladové karty. Nové skladové karty
    pridávame pomocou tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti formulára.

    Potvrdením tlačidla Pridaj sa otvorí nový formulár, do ktorého je potrebné doplniť údaje o karte:

    • v bunke Sklad zvolíme sklad, na ktorý bude daná skladová karta priradená,
    • do bunky Názov skladovej karty je potrebné doplniť jedinečný názov karty,
    • bunka Hmotn. MJ sa vypĺňa pre tie karty, ktoré vstupujú do hlásenia Intrastat alebo je
     potrebné pre danú kartu evidovať výšku recyklačného koeficientu,
    • bunka Objem MJ slúži na evidovanie objemu materiálu alebo tovaru a ťahá sa do dokladov
     fakturácie,
    • bunka Rec. koef. slúži na rozpočítanie vedľajších nákladov na účely recyklačných poplatkov,
    • bunky Merná jednotka, typ karty, číslo karty program doplní automaticky podľa nastavenia
     číslovania, ktoré si užívateľ nastavuje v menu Firma – Nastavenia – Číslovanie dokladov.
    • príznak posielať do e-shopu zapíname, ak máme prepojený e-shop s programom OMEGA
     a chceme, aby bola skladový karta exportovaná do eshopu.

     Číslo a názov skladovej karty neodporúčame v priebehu roka meniť. Je to z toho
    dôvodu, že ak sme kartu použili v nejakých dokladov, neprejavila by sa zmena karty na
    doklade.

     

    Na skladovej karte môžeme doplniť ešte ďalšie údaje ako napríklad:

    Záložka KARTA:

    • cudzí názov – slúži na doplnenie názvu v cudzom jazyku alebo ďalší popis karty,
    • voľná položka – je možné využiť na zadanie konkrétneho parametra skladovej karty. Samotný
     text Voľná položka je editovateľný, je možné ho prepísať podľa potreby.
    • skladová cena nie je editovateľná. Hodnotu do tejto bunky doplní program automaticky po
     zadaní pohybu na skladovej karte.
    • v záložke Nastavenie sa zadávajú údaje o minimálnom a maximálnom množstve, prípadne
     ďalšie nastavenia,
    • v záložke Automatické zaúčtovanie sa nastavujú účty pre zaúčtovanie pohybov skladu. V
     prípade, že sú účty doplnené v nastaveniach skladu, program tieto účty automatický doplní
     do pridávanej skladovej karty.
    • záložka Registračná pokladnica slúži na doplnenie údajov pre komunikáciu s registračnou pokladnicou.
    • záložka Merná jednotka pre jednotkovú cenu slúži na zaevidovanie mernej jednotky, pre ktorú je stanovená jednotková cena. Tento údaj sa používa pri tlači niektorých zostáv cenoviek.

    Záložka PREDAJNÉ CENY:

    • v tejto záložke sa dopĺňajú všetky predajné ceny skladovej karty. Novú cenu je možné doplniť pomocou tlačidla Pridaj. V prípade, že na skladovej karte zatiaľ nie je doplnená žiadna predajná cena, je možné tento číselník naplniť hromadne pomocou tlačidla Štandardné.

     Záložka DODÁVATELIA:

    • vyplnenie tejto záložky nie je povinné. Dodávateľa pridávame v prípade, že má účtovná jednotka dodávateľov, od ktorých odoberá opakovane rovnaký druh tovaru za rovnakú cenu. Po vyplnení údajov o dodávateľovi v príjemke nebude potrebné zadávať nákupnú cenu, ale program ju doplní automaticky.

    Záložka VLASTNOSTI:

    • táto záložka slúži na rozdelenie skladových kariet podľa druhu, prípadne podľa konkrétnych vlastností. Na základe pridelených vlastností môžeme doklady neskôr hromadne filtrovať alebo označovať. Záložka Vlastnosti je rozdelená na dve časti. Ľavá časť obsahuje číselník vlastností, do ktorého je potrebné naplniť jednotlivé druhy vlastností. Následne je možné požadovanú vlastnosť priradiť skladovej karte. Priradená vlastnosť bude zobrazená v pravej časti záložky.

    Záložka EKVIVALENTY:

    • táto záložka je informatívna a je možné v nej evidovať skladové karty rovnakého prípadne podobného charakteru.

    Záložka POLOŽKY MAKROKARTY:

    • makrokarta je karta zložená z viacerých položiek, pričom jednotlivé položky je možné predávať samostatne. Makrokarta v sklade plus môže byť skladačka, ktorá je poskladaná z iných skladových kariet bez použitia procesu výroby alebo výrobok, ktorý počas výroby môže prechádzať jednoduchým výrobným cyklom.

    Záložka INÉ:

    • slúži na evidovanie doplňujúcich údajov o skladovej karte. Je možné tu doplniť iný názov karty, prípadne odvodenú mernú jednotku. Odvodenú mernú jednotku odporúčame vyplniť v tom prípade, ak je daná skladová karta predávaná napríklad na kusy a zároveň aj na balenia.

    Záložka INTRASTAT:

    • záložku vypĺňame, ak má účtovná jednotka povinnosť podávať hlásenie Intrastat. Záložka Intrastat sa zobrazí iba, ak je v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Intrastat zapnutá voľba Používať intrastat.

    Záložka SÚBORY:

    • slúži na priradenie ľubovoľného dokumentu ku skladovej karte. Je možné priložiť napríklad dokument programu Word alebo obrázok. Všetky pripojené obrázky sa uložia s príponou BMP. Avšak priložené súbory zvyšujú veľkosť databázy, čo môže spôsobiť spomalenie programu.

    Skladové karty je možné na jednom sklade vytvárať aj kópiou z existujúcich kariet na inom sklade priamo v menu Sklad – Skladové karty cez voľbu Funkcie – Ďalšie funkcie – Skopíruj na iný sklad.

    V menu Sklad – Skladové karty, si zobrazíme (pomocou filtrov) skladové karty, ktorých sa požadovaná zmena má dotknúť. V záložke Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie… – zvolíme Editovanie cien na kartách. Vyberieme cenovú úroveň (program ponúkne zoznam kódov cenových úrovní s typom výpočtu Fixná predajná cena), ktorú potrebujeme zmeniť a zvolíme OK. Zobrazí sa editovateľná tabuľka, kde budeme môcť zmeniť predajné ceny pre vybrané skladové karty.

    Podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty môže zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, odpočítať daň týkajúcu sa majetku, služieb a zásob, ktorý nadobudla predtým, ako sa stala platiteľom. Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň v rozsahu, v akom majetok alebo zásoby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

    Firma sa dňa 18. 01. 2021 stáva platiteľom DPH. Pre uplatnenie DPH zo zásob, čiže z tovarov na sklade je potrebné v programe OMEGA realizovať nasledujúce kroky:

    1. Na začiatok je potrebné archivovať databázu cez menu Firma – Archivuj.

    2. Vytvoríme uzávierku skladu cez menu Firma – Uzávierka – Skladu, k dátumu registrácie platiteľa DPH. V našom príklade vytvoríme uzávierku skladu k 17. 01. 2021

    3. V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme voľbu Firma je platiteľom DPH (mesačný alebo štvrťročný).

    4. Vytlačíme zostavu Stav na sklade, cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač, k dátumu 17. 01. 2021, za konkrétny sklad v skladových cenách. Podľa stavu zásob vypočítame výšku DPH, o ktorú môžeme znížiť hodnotu tovarov na sklade.

    5. Hromadne zmeníme na existujúcich skladových kartách sadzbu DPH (na vyššiu alebo nižšiu), a to cez menu Sklad – Skladové karty – Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách.

    Ak skladové karty, ktorým meníme sadzbu DPH, majú nastavenú fixnú predajnú cenu, program automaticky ponúkne prepočet predajných cien. Je potrebné vybrať, ktorú cenu chceme prepočítať.

      

    6. Prepočet predajných cien je možné spustiť aj neskôr cez menu Sklad – Skladové karty, záložka Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočet predajných cien. Na obrázku uvedené nastavenie zachová pôvodnú fixnú cenu ako cenu s DPH a o príslušnú sadzbu DPH poníži základ, teda vypočíta cenu bez DPH.

    7. Následne bude potrebné ponížiť o sumu DPH tovar na sklade – upraviť skladové ceny zásob.
    • cez menu Sklad – Pohyby na sklade vyhotovíme príjemku s typom príjmu Úprava ceny, v našom prípade k dátumu 18. 01. 2021,
    • v záložke Nastavenie odporúčame vypnúť voľbu Zahrnúť do automatického zaúčtovania skladu z dôvodu, že odpočet DPH budeme účtovať samostatne cez Interný doklad.

    • do príjemky pridáme položky hromadne cez tlačidlo Pridaj položku, kliknutím na ikonu s Lupou sa dostaneme do zoznamu Skladových kariet, a potom cez tlačidlo Možnosti zvolíme Vybrať zobrazené karty.

    Zobrazí sa tabuľka, v ktorej nás budú zaujímať stĺpce NC bez DPH a Množstvo, nakoľko tieto dva stĺpce budeme prepisovať:
    • do stĺpca NC bez DPH (nákupná cena) zadáme hodnotu DPH, vypočítanú zo skladovej ceny, o ktorú potrebujeme znížiť cenu zásob. Keďže znižujeme skladovú cenu, hodnotu budeme zadávať mínusom
    • stĺpci Množstvo zadáme požadované množstvo tovaru, z akého budeme uplatňovať DPH.

    Priemerná cena tovaru je 13,71 eur, čo pre nás predstavuje hodnotu 120 %. Budeme ju znižovať o 20 %, čo je hodnota 2,285 eur. Do stĺpca NC bez DPH doplníme sumu v eur mínusom – 2,285.

     

    Znížiť skladovú cenu – Uplatniť DPH je možné iba zo zásob, ku ktorým máme daňové doklady s vyčíslenou DPH.

     

    8. Následne je potrebné cez Sklad – Skladové karty záložku Funkcie – Ďalšie funkcie spustiť voľbu Prepočítaj zostatky na všetkých kartách.

    Po uvedených úpravách odporúčame opäť vytlačiť zostavu Stav na sklade v skladových cenách k dátumu zmeny neplatiteľa DPH na platiteľa a skontrolovať, či je hodnota skladu správne ponížená o uplatňovanú DPH..

     

    9. Na záver cez menu Sklad – Sklady, cez Oprav na konkrétnom sklade, v záložke Prednastavenie skladových kariet zmeníme sadzbu DPH na konkrétnom sklade, aby sa tento údaj automaticky dopĺňal do novovytvorených skladových kariet.

    10. V menu Evidencia – Účtovné doklady zaúčtujeme interným dokladom hodnotu uplatnenej DPH zo zásob pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad, k dátumu 18. 01. 2021, kde je potrebné zmeniť typ sumy na 30 (Odpočet dane pri registrácii § 55).

    Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021   

    V menu Sklad – Skladové karty – v záložke Funkcie – tlačidlo Zobrazené karty… – Hromadná zmena údajov na kartách. Tu môžete zmeniť základné nastavenia skladových kariet, ako napr.: účty pre automatické zaúčtovanie, údaje pre hlásenie Intrastat, merné jednotky, zľavy, tiež tu môžete nastaviť alebo zrušiť nastavenie neaktívnej karty. Zmeny sa vždy budú týkať len zobrazených skladových kariet, tj. tých, ktoré ste si pred spustením funkcie vyfiltrovali.

    Veľmi užitočnou je aj funkcia Hromadná zmena predajných cien, pomocou ktorej je možné hromadne meniť na zobrazených kartách fixné predajné ceny alebo marže (na všetkých cenách, alebo len na vybraných), prípadne pridať novú cenu, alebo niektorú zrušiť.

    Pozor: Po vykonaní takýchto hromadných funkcií nie je v programe možnosť kroku späť. Pôvodný stav je možné dosiahnúť iba obnovou dát z archívu. Preto vždy pred vykonaním hromadných zmien odporúčame urobiť aktuálny archív (v menu Firma – Archivuj…).

    Ak potrebujeme na viacerých skladových kartách naraz doplniť, zmeniť, prípadne aj odstrániť niektoré údaje, môžeme použiť funkciu Hromadná zmena údajov na kartách.

    Program OMEGA umožňuje hromadne zmeniť:

    Základné údaje – zmena spôsobu zaúčtovania, colných a daňových údajov a iné zmeny.

    Merné jednotky – zmena odvodených jednotiek a merných jednotiek  pre jednotkovú cenu.

    Predajné ceny – úprava ceny, marže, vymazanie a pridanie novej ceny.

    Zľavy – pridanie, zmena a zmazanie zliav na karte.

    Intrastat – zmeny súvisiace s výkazom Intrastat.

    Pred hromadnou zmenou odporúčame urobiť aktuálny archív cez menu Firma – Archivuj. Úpravy na skladových kartách a pohyboch nie je možné vrátiť späť, len obnovením archívu.

    Hromadnú zmenu údajov na skladových kartách zrealizujeme v menu Sklad – Skladové karty – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie.

    Na príklade si ukážeme pridanie novej predajnej ceny na skladové karty. Obdobným spôsobom postupujeme aj pri ostatných hromadných funkciách.

    1. V menu Funkcie – Ďalšie funkcie označíme voľbu Predajné ceny – Pridanie predajnej ceny.

    2. Vyberieme si skladskladové karty, na ktoré chceme doplniť predajnú cenu. Hromadné funkcie môžeme spustiť na všetkých skladoch, prípadne len na konkrétnom. Zároveň vieme zmenu zrealizovať len na Označených, Neoznačených, Zobrazených, alebo Všetkých skladových kartách vybraného skladu.

    Ak chceme spustiť hromadnú funkciu len na vybraných skladových kartách, je potrebné označiť ich ešte pred spustením danej funkcie.

    Po zadaní kódu ceny, program automaticky vyplní pole Názov a Typ výpočtu. Polia Mena a Kurz sa sprístupnia iba vtedy, ak zvolíme typ ceny Fixná v cudzej mene. Do bunky Predajná cena vpíšeme konkrétnu sumu, len ak vyberieme typ ceny Fixná predajná cena alebo Fixná cena v cudzej mene.

    3. Hromadnú funkciu spustíme potvrdením tlačidla OK.

    Po vykonaní hromadnej funkcie program OMEGA informuje, na koľkých skladových kartách bola daná zmena vykonaná.

    Princíp hromadných zmien môžeme použiť aj v pohyboch na sklade. Nájdeme ich v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie.

    Import skladových kariet

    Potrebujete si preniesť do programu OMEGA zoznam skladových kariet, prípadne nový cenník z Excelu? Vyžite funkciu importu skladových kariet:

    V menu Sklad – Skladové karty potvrdíme voľbu Import z Excelu

    Cez ikonu lupy načítame súbor, ktorý musí byť vo formáte XLS alebo XSLX

    Na základe porovnávacích kritérií program zistí, či importujeme existujúcu skladovú kartu (údaje na karte sa pri importe akualizujú podľa importného súboru) alebo novú kartu (importom sa vytvorí nová skladová karta).

    Kód skladu sa porovnáva automaticky, preto sa v porovnávacích kritériách nenachádza.

    Štruktúra importného súboru
    • Povinný údaj je Názov karty. Ak máme založených viac skladov, doplníme do importu s Excelom aj Kód skladu.
    • Hlavičku uvedieme v 1. riadku Excelu, pričom poradie stĺpcov je ľubovoľné. Tvoria ju názvy údajov, ktoré chceme importovať, napr. Názov karty, Kód skladu, Číslo karty, Sadzba DPH, a iné. Presnú štruktúru hlavičky zobrazíme stlačením F1 v programe OMEGA.

    • Ak chcete importovať čísla začínajúce nulami, odporúčame v Exceli zmeniť formát bunky pre daný stĺpec na Text. V opačnom prípade sa importom prenesie číslo tak ako ho vidíme v Exceli, tzn. bez núl.
    IMPORT CENNÍKA

    Cenníky skladových kariet môžeme do programu importovať súčasne so skladovými kartami alebo samostatne. Ak importujeme len cenník, importný súbor musí obsahovať minimálne tieto stĺpce:

    • Názov karty,
    • Cena kód,
    • Cena bez DPH.

    Pokiaľ máme skladové karty s rovnakým Názvom na viacerých skladoch, tak do importného súboru musíme doplniť ďalší údaj, a to Kód skladu.

    Importovať môžeme len fixné predajné ceny v mene EUR. Ceny uvádzame bez DPH, program pri importe zabezpečí prepočet na cenu s DPH podľa nastavenej sadzby DPH na skladovej karte. Ak importný súbor obsahuje cenovú úroveň, ktorá v programe nie je, cena sa nenaimportuje.

    Importovať môžeme aj viac cien v rôznych cenových úrovniach. V tom prípade ceny odlíšime zadaním čísla k názvu v hlavičke.  Hlavička bude vyzerať nasledovne:

    Kód ceny a aj Cena bez DPH v hlavičke, ktorá jej prislúcha, musia mať rovnaké číslo. V našom prípade Cena1 bez DPH súvisí s Cena1 Kód.

    V programe máme veľkoobchodnú cenovú úroveň s kódom VO a maloobchodnú cenu s kódom MO. V oboch prípadoch ide o fixné ceny. Potrebujeme aktualizovať cenník, zmenili sa obidve ceny. Ako postupovať?

    1. Importný súbor v Exceli vyzerá nasledovne:

    2. Cez menu Sklad – Skladové karty potvrdíme voľbu Import. Nastavíme cestu k súboru, porovnávacie kritéria a potvrdíme cez voľbu Ok.

    Po spustení importu prebehne kontrola údajov. Výsledkom kontroly môžu byť upozornenia na duplicitné položky v importnom súbore aj v programe OMEGA, chýbajúce povinné údaje, neexistujúce cenové úrovne a podobne. Chyby sa zapíšu priamo do súboru, ktorý sme importovali. V ňom môžeme upraviť nesprávne údaje a opäť ho naimportovať.

    Požiadavky pre správny import skladových kariet a predajných cien:

    Názov stĺpca Rozsah/počet znakov Formát
    Názov karty 255 text
    Číslo karty 20 text
    PLU celé číslo
    EAN 20 text
    JKPOV 12 text
    Merná jednotka  5 text
    Hmotn. MJ desatinné číslo
    Objem MJ desatinné číslo
    Recyklačný koeficient desatinné číslo
    Typ karty Jednoduchá karta
    Karta s výrobnými číslami
    Karta so šaržami
    text
    Cudzí názov 255 text
    Voľná položka 255 text
    Záručná doba celé číslo
    Záručná doba typ Deň
    Týždeň
    Mesiac
    Rok
    text
    Sadzba DPH Nižšia
    Vyššia
    Nulová
    Neobsahuje
    text
    Množstvo Min desatinné číslo
    Množstvo Max desatinné číslo
    Množstvo bežne vydávané desatinné číslo
    Číslo colného sadzobníka 10 text
    STN 12 text
    DIN 12 text
    BN 12 text
    Poznámka neobmedzený počet znakov text
    Tovarová skupina celé číslo
    MJ pre jednotkovú cenu 5 text
    Kód skladu 5 text
    Cena1 Kód desatinné číslo
    Cena1 bez DPH desatinné číslo

     

     

    Import z excelu – šablona

     

     

     

    V menu Sklad – Skladové karty – v záložke Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie… program ponúka viaceré užitočné funkcie, ktoré možno vykonať na všetkých, zobrazených alebo označených kartách. Jednou z nich je aj Prepočítaj zostatky. Na základe pohybov na sklade sa prepočíta aktuálny zostatok (množstvo), priemerná cena a zrekonštruuje FIFO front na zvolených kartách.

    TIP: Prepočet zostatkov odporúčame spustiť napr. po výpadku elektrického prúdu, oprave či vymazaní pohybov na sklade, čo mohlo spôsobiť, že zobrazený stav na kartách nezodpovedá skutočnosti.

    Mínusové stavy na sklade sú najčastejšou príčinou, prečo program nedovolí vytvoriť uzávierku skladu prípadne zobrazuje nesprávnu skladovú cenu.

    Zoznam skladových kariet s mínusovým zostatkom nám pomôže vyhľadať programová kontrola, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola. Mínusové stavy predstavujú závažné, t. j. červené chyby.

    Pre zobrazenie podrobného popisu chyby a spôsobu opravy odporúčame zapnúť voľbu Podrobnosti o chybe cez záložku Info v hornej časti formulára.

    Mínusový stav skladových kariet sa kontroluje na všetkých pohyboch danej karty nielen k poslednému pohybu. Nestačí, že konečný zostatok na skladovej karte je kladné číslo. Preto musíme odstrániť mínusové stavy aj na starších pohyboch.

     

    Dvojklikom na chybu v kontrole sa zobrazia pohyby danej skladovej karty. Podsvietený bude prvý pohyb, ktorým sa skladová karta dostala do mínusu. Hodnota v stĺpci „Zostatok“ bude záporná.

    Pre odstránenie mínusových stavov vykonáme cez menu Sklad – Pohyby na sklade nasledovné úpravy:

    • na danej výdajke opravíme dátum, resp. čas tak, aby chronologicky nasledovala až po príjemke,
    • dohráme chýbajúce pohyby,
    • vymažeme duplicitne zaevidované pohyby,
    • zmeníme množstvá na pohyboch, ak zistíme, že nie sú správne zadané.

    Následne prepočítame zostatky na týchto skladových kartách pomocou funkcie Prepočítaj zostatky. Spustíme ju cez menu Sklad – Skladové karty – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie.

    Prepočet zostatkov prebehne len na pohyboch, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou skladu. Preto, ak potrebujeme prepočítať všetky pohyby, tak najskôr zrušíme uzávierky skladu. Pred zrušením uzávierok skladu a spustením prepočtu zostatkov odporúčame vytvoriť aktuálnych archív cez menu Firma – Archivuj.

     

     

    Po vykonaní uvedených úprav spustíme programovú kontrolu znovu, aby sme skontrolovali odstránenie mínusových stavov na skladových kartách.

    Práca v sklade pomocou mobilného skladníka

    Mobilný skladník je ručná dátová čítačka so snímačom čiarových kódov, ktorá umožňuje rýchle a presné vykonávanie skladových operácií. Pomocou aplikácie sa prenášajú medzi touto čítačkou a programom OMEGA príjmy a výdaje na sklad, pomôže aj pri evidovaní inventúry skladu, vytváraní medziskladových prevodov a vybavovaní objednávok.

    Program Omega spolupracuje s aplikáciami Mobilný skladníkMobilné doklady (MODO) od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA spol.s. r.o.

    Prepojenie je možné iba v prípade, ak je zapnutá voľba Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad plus). Mobilný skladník je dostupný len s platným Balíkom podpory.

    Na začiatku program OMEGA prenesie do čítačky:

    • zoznam skladov,
    • zoznam skladových kariet,
    • číselník partnerov a
    • došlé objednávky

    Prenos údajov vykonávame prostredníctvom menu Sklad – Mobilný skladník. V zobrazenom formulári zvolíme možnosť Export skladových kariet, partnerov, skladov a objednávok.

    Program prenesie uvedené číselníky do čítačky, kde pomocou aplikácie ,,Mobilný skladník“ alebo ,,Mobilné doklady“ môžeme s nimi pracovať. Prostredníctvom aplikácie vieme vytvárať príjmy a výdaje. V čítačke tak budeme mať k dispozícii kompletné skladové hospodárstvo aj s číselníkom partnerov.

    Do mobilného skladníka sa prenášajú iba skladové karty, ktoré majú definovaný EAN. Pri vytváraní príjmov na sklad sa pre jednotlivé skladové karty použije posledná nákupná cena. Pri výdajkách sa použije fixná predajná cena, ktorá musí byť nastavená ako predvolená. Pri pohybe Prevod na iný sklad a pri pohybe Inventúra sa používa skladová cena. Ak tieto ceny neexistujú, cena bude po importe nulová a musíme ju upraviť ručne.

    Vytvorené skladové pohyby následne prenesieme do programu OMEGA, cez menu Sklad – Import pohybov na sklade.

    Objednávkový systém pomocou mobilného skladníka

    Po importovaní výdajov do programu OMEGA, mobilný skladník zabezpečí prepojenie so zodpovedajúcou objednávkou. Zároveň po spustení prepočtu objednávok zabezpečí ,,uprednostnenie“ vybavenosti danej objednávky

    Z programu OMEGA sa exportujú tiež došlé objednávky, na základe ktorých mobilný skladník vytvorí výdaj podľa objednávky. Na základe tohto pohybu program nevydá viac kusov, ako je evidovaných v objednávke.

    Od aktuálnej verzie 21.00 program OMEGA prenáša do výdajky predajnú cenu z konkrétnej objednávky, nie len fixnú predajnú cenu.

    Mobilný skladník neprenáša vybavenérezignované objednávky. Z čiastočne vybavených objednávok sa prenášajú iba karty, ktoré nie sú vybavené

     

     

    Kontrola mínusových stavov na sklade

    Mínusové stavy na sklade sú najčastejšou príčinou, prečo program nedovolí vytvoriť uzávierku skladu prípadne zobrazuje nesprávnu skladovú cenu.

    Zoznam skladových kariet s mínusovým zostatkom nám pomôže vyhľadať programová kontrola, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola. Mínusové stavy predstavujú závažné, t. j. červené chyby.

    Pre zobrazenie podrobného popisu chyby a spôsobu opravy odporúčame zapnúť voľbu Podrobnosti o chybe cez záložku Info v hornej časti formulára.

    Mínusový stav skladových kariet sa kontroluje na všetkých pohyboch danej karty nielen k poslednému pohybu. Nestačí, že konečný zostatok na skladovej karte je kladné číslo. Preto musíme odstrániť mínusové stavy aj na starších pohyboch.

     

    Dvojklikom na chybu v kontrole sa zobrazia pohyby danej skladovej karty. Podsvietený bude prvý pohyb, ktorým sa skladová karta dostala do mínusu. Hodnota v stĺpci „Zostatok“ bude záporná.

    Pre odstránenie mínusových stavov vykonáme cez menu Sklad – Pohyby na sklade nasledovné úpravy:

    • na danej výdajke opravíme dátum, resp. čas tak, aby chronologicky nasledovala až po príjemke,
    • dohráme chýbajúce pohyby,
    • vymažeme duplicitne zaevidované pohyby,
    • zmeníme množstvá na pohyboch, ak zistíme, že nie sú správne zadané.

    Následne prepočítame zostatky na týchto skladových kartách pomocou funkcie Prepočítaj zostatky. Spustíme ju cez menu Sklad – Skladové karty – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie.

     

    Prepočet zostatkov prebehne len na pohyboch, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou skladu. Preto, ak potrebujeme prepočítať všetky pohyby, tak najskôr zrušíme uzávierky skladu. Pred zrušením uzávierok skladu a spustením prepočtu zostatkov odporúčame vytvoriť aktuálnych archív cez menu Firma – Archivuj.

     

    Po vykonaní uvedených úprav spustíme programovú kontrolu znovu, aby sme skontrolovali odstránenie mínusových stavov na skladových kartách.

     

     

     

     

    K základnej mernej jednotke na skladovej karte môžeme nastaviť aj tzv. odvodenú mernú jednotku (ďalej len OMJ). Ak chceme vyskladniť skladovú kartu v rôznych množstvách, napr. v kusoch aj v baleniach, môžeme použiť práve OMJ.

    V programe OMEGA sú dva spôsoby, ako si OMJ nastaviť:

    1. Na skladovej karte v záložke Iné – uvedieme názov pre OMJ, v našom prípade bal (balenie) a koľko kusov tvorí jedno balenie (napr. 10 ks).

    2. V menu Číselník – Ostatné číselníky – Merné jednotky, kde si otvoríme cez Oprav základnú mernú jednotku, ku ktorej nastavíme OMJ.

    Takto vytvorenú OMJ vieme načítať do skladových kariet cez záložku Iné – voľba Z číselníka MJ.

    Pri vystavovaní dokladu z fakturácie (napr. faktúra, dodací list) alebo pohybu zo skladu (príjemka, výdajka) sa môžeme rozhodnúť pre základnú alebo odvodenú mernú jednotku.

    Pre tlač zostáv Stav na sklade, Podklad k inventúre a Inventúrny súpis si vieme nastaviť tlač aj v odvodenej mernej jednotke.

    Následne napr. v zostave Stav na sklade vidíme zostatok v základnej aj odvodenej mernej jednotke.

    Pohyby na sklade

    Všetky pohyby na skladových kartách evidujeme v menu Sklad – Pohyby na sklade. Pohyby na sklade pridávame pomocou tlačidla Príjem a Výdaj, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti formulára.

     

     

    Jedna príjemka/ výdajka môže obsahovať položky len z jedného konkrétneho skladu.

    Pre každú príjemku a výdajku je potrebné zvoliť Typ pohybu, pričom každý je niečím špecifický. Na základe typu pohybu sa do formulára dopĺňajú iné údaje.

    V programe OMEGA je možné využívať nasledovné typu pohybov pre príjem:

    • Tuzemsko – slúži na zaevidovanie prijatia tovaru alebo materiálu od tuzemských dodávateľov. V praxi sa používa najčastejšie.
    • Zahraničie – tento pohyb slúži na zaevidovanie prijatia tovaru od zahraničného dodávateľa. Pri výbere tohto typu pohybu sa v príjemke sprístupnia bunky Mena a Kurz.
    • Príjem z iného skladu – používa sa na zaevidovanie medziskladových prevodov. Pri tvorbe príjemky sa zadáva skladová cena.
    • Príjem vrátené odberateľom – využíva sa na zaevidovanie tovaru, ktorý vrátil odberateľ. Tento pohyb využívame v prípade, ak vystavujeme odoslaný dobropis.
     Pri príjme sa zadávajú dve ceny:

      

     • Vratná cena – skutočná predajná cena vrátane vedľajších nákladov, za ktorú bola položka predaná. Je to cena uvedená na odoslanom dobropise.
     • Skladová cena – program doplní aktuálnu skladovú cenu.
    • Prebytok pri inventúre – slúži na zaevidovanie prebytkov zistených vykonaním fyzickej inventúry.
    • Iný príjem – tento typ príjmu slúži na zaevidovanie ostatných typov príjmu na sklad.
    • Počiatočný stav – pomocou tohto typu príjmu evidujeme počiatočné stavy skladových kariet.
     Používame ho pri založení firmy a pri prechode z roka do roka.

    Pred príjemku s typom pohybu Počiatočný stav nie je možné dátumovo a časovo
    zaevidovať akýkoľvek iný pohyb.

     

    • Vrátenie/Oprava cez pokladnicu – používa sa na zaevidovanie tovaru, ktorý bol predaný
     cez registračnú pokladnicu, ale predaj bol na základe opravy alebo reklamácie prijatý späť.
    • Úprava ceny – slúži na zaevidovanie hodnotového dobropisu. V praxi to používame v prípade,
     ak obdržíme došlý dobropis, ktorým sa nemení množstvo na sklade, len sa upravuje cena
     položiek. Tento typ pohybu sa taktiež využíva pri úprave skladovej ceny zásob pre registrácii/
     zrušení registrácie platiteľa DPH.
    • Výsledok inventúry – zadefinovaním príjemky s typom pohybu Výsledok inventúry sa
     nezmení množstvo na sklade. Slúži na zadefinovanie skutočných stavov jednotlivých
     skladových kariet, ktoré boli zistené fyzickou inventúrou. Následne program po potvrdení
     hromadnej funkcie Generovanie mánk a prebytkov z inventúry porovná evidenčný zostatok
     skladových kariet so zostatkom, ktorý je uvedený v príjemke Výsledok inventúry a rozdiely
     zaeviduje ako manká a prebytky (vygeneruje skladovú príjemku a výdajku, ktorými upraví
     evidované množstvá skladových kariet).
    • Príjem na makrokartu – príjem na makrokartu zvyšuje stav zásoby makrokarty na sklade.
     Automaticky sa z neho generuje pohyb Výdaj na makrokartu, čím sa súčasne vyskladnia
     položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky evidované.

    V programe OMEGA je možné využívať tieto typy pohybov pre výdaj:

    • Tuzemsko, zahraničie – slúži na zaevidovanie výdaja tovaru pre odberateľa. Výdaj zo skladu
     sa vždy eviduje v tuzemskej mene.
    • Výdaj na iný sklad – slúži na zaevidovanie prevodu tovaru na iný sklad. Výdajka je tvorená
     v skladových cenách. Po uložení výdajky program ponúkne automatické vygenerovanie
     príjemky na iný sklad.
    • Výdaj vrátené dodávateľovi – slúži na zaevidovanie výdaja zo skladu na základe došlého
     dobropisu.
    • Manko pri inventúre – slúži na zaevidovanie mánk zistených fyzickou inventúrou skladu.
    • Spotreba – tento typ pohybu slúži na zaevidovanie výdaja zo skladu pre vlastnú spotrebu
     firmy. V tomto type výdaja sa uvádza len skladová cena.
    • Iný výdaj – slúži na zaevidovanie ostatných typov výdaja zo skladu.
    • Výdaj cez pokladnicu – sa používa na zaevidovanie výdaja tovaru, ktorý bol predaný
     cez registračnú pokladnicu.
    • Výdaj na makrokartu – tento pohyb sa nedá zadať ručne, je automaticky generovaný
     pri použití pohybu Príjem na makrokartu. Pohybom Výdaj na makrokartu sa vyskladnia
     položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky makrokarty evidované
     v množstve potrebnom na výrobu makrokariet v príjemke.

    Skontrolujte, či máte vo formulári Tlač zostavy…  zapnutú voľbu 9. Automaticky číslovať por. číslo od. (vpravo dole). K tejto voľbe prislúcha číselný parameter, ktorý predstavuje ktorým číslom sa má číslovanie začať (napr. číslom 1).

    Makrokarty

    V rámci skladového hospodárstva v OMEGE je možné využívať špecifický druh skladovej karty –   makrokartu. Ide o skladovú kartu, ktorá obsahuje ďalšie položky – komponenty. Podľa toho, z akých položiek sa makrokarta skladá, môže ísť o sadu, balíček, zostavu alebo výrobok.

    Makrokarty využijete jednak pri skladní balíčkov, sád ale aj v menších výrobných a montážnych podnikoch pri zostavovaní kompletov. Takisto napríklad v  cukrárskej, pekárskej výrobe si jednoducho vyskladáte receptúru výrobku.

    Nastavenie makrokariet

    Od verzie 19.50 sú v OMEGE rozšírené možnosti využitia makrokariet prístupné pomocou voľby Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Sklad plus).

    V existujúcej databáze, kde sa už makrokarty používali, voľbu Používať sklad plus odporúčame zapnúť až po prechode do nového účtovného roka. Pre zachovanie prehľadnosti v sklade a dokladoch fakturácie musia byť všetky pohyby na makrokarte vytvorené pri rovnakom nastavení. Po zapnutí už voľbu nie je možné vypnúť!

    Na nových databázach vytvorených vo verzii 19.50 a vyšších je voľba zapnutá automaticky.

     Nastavenie skladovej karty – makrokarty

    Zo štandardnej skladovej karty, na ktorej ešte nie sú evidované žiadne pohyby, vytvoríme makrokartu tak, že v záložke Položky makrokarty pridáme požadované položky.

    Dostupné množstvo makrokariet

     Informácie, tak o aktuálnych zásobách makrokariet a ich položiek, ako aj o chýbajúcom množstve na dodanie požadovaného množstva, nájdeme vo formulári Dostupnosť makrokariet. Pre zobrazenie použijeme tlačidlo s rovnakým názvom, ktoré sa nachádza na dolnej lište zoznamu skladových kariet (Sklad – Skladové karty).

    Položky do hornej časti formulára môžeme pridávať jednotlivo (tlačidlo Pridaj) alebo hromadne (šípkou na tlačidle Pridaj).  Zvolíme konkrétne Skladové karty alebo nám program vyhľadá Makrokarty obsahujúce vybranú skladovú kartu.

    Dostupnosť makrokariet je ideálnym pomocníkom aj v prípade, že potrebujeme zistiť dostupnosť makrokariet, ktoré majú rovnaké položky. Po zadaní požadovaného množstva program automaticky prepočíta disponibilné množstvo jednotlivých položiek makrokariet.

    Pohyby makrokarty

    V súvislosti s makrokartami môžeme používať všetky existujúce typy skladových pohybov ako pri inej skladovej karte. Špeciálne pre makrokarty sa používajú pohyby príjem a výdaj na makrokartu, ktoré zabezpečia automatické preskladňovanie položiek na makrokartu:

    • Príjem na makrokartu
     • Zvyšuje stav zásob makrokarty na sklade.
     • Automaticky sa z neho generujú pohyby Výdaj na makrokartu.
     • Môže vybaviť odoslanú objednávku. 
    • Výdaj na makrokartu
     • Vyskladnia sa ním položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky makrokarty evidované, v množstve potrebnom na výrobu makrokarty zadanom na príjemke.
     • Nedá sa pridať ručne. Je automaticky generovaný pri ukladaní pohybu Príjem na makrokartu.
     • Nevstupuje do objednávkového systému.
     • Vždy časovo predchádza pohybu Príjem na makrokartu.

    Obidva uvedené pohyby nevstupujú do hlásenia Intrastat.

    Fakturácia

    Pri predaji na faktúru pridávame makrokartu ako bežnú skladovú kartu (ktorá má svoje množstvo), pričom vidíme informácie o stave zásob a aktuálnom disponibilnom množstve makrokarty.

    Automatické generovanie pohybov makrokariet

    Program dokáže príjemky a výdajky na makrokartu generovať aj automaticky pomocou voľby Automaticky zapísať v záložke Sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia). Voľbu využijeme hlavne v prípade, ak predávame/vyskladňujeme makrokartu, ktorá nemá naskladnené množstvo.

    Pri takomto nastavení stačí rovno zaevidovať štandardný výdaj makrokarty zo skladu napr. Výdaj tuzemsko, zahraničie. Ak skladová zásoba makrokarty nepokrýva daný výdaj, ale na sklade je dostatočné disponibilné množstvo, program automaticky vygeneruje príjem na makrokartu v potrebnom množstve a tiež výdaj s položkami makrokarty.

    Nastavenia pri tlači zostáv

    Na tlačových zostavách odoslaných faktúr, dodacích listov a došlých objednávok je možné tlačiť makrokarty aj s položkami. V okne Tlač zostavy… zvolíme vybranú zostavu a pomocou tlačidla Nastavenie… zaklikneme voľbu Tlačiť položky makrokarty.

    Na doklade budú položky makrokarty odlíšené farbou a odsadením. V prípade viacerých makrokariet, budú položky zoskupené pod prislúchajúce makrokarty

    Ak chceme na doklade tlačiť makrokarty bez položiek, z ktorých sa skladajú, voľbu v nastavení vypneme. Tak ako ostatné, aj uvedené nastavenie tlače platí pre užívateľa prihláseného v databáze a pre aktuálne vybranú tlačovú zostavu.

    Videonávody:

    • Akciové balíčky pre zákazníkov
    • Efektívne riadenie malej výroby
    • Montáž kompletov pod dohľadom

    Ste výrobca, distribútor či predajca elektrozariadení a máte povinnosť uvádzať na obale či daňovom doklade výšku recyklačného poplatku?

    Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona  o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  má výrobca, distribútor alebo predajca elektrozariadení povinnosť uvádzať výšku recyklačného poplatku na jeho obale, etikete, na daňovom doklade prípadne inom doklade vyhotovenom pri jeho predaji. Za výrobcu sa považuje aj podnikateľský subjekt, ktorý uvádza na slovenský trh elektrozariadenia zo zahraničia ale aj zo SR.

    Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice uvádzanie výšky recyklačného poplatku  neprikazuje. Ak je výška poplatku uvedená na etikete, obale elektrozariadenia prípadne na inom doklade preukazujúcom predaj (napr. odoslaná faktúra), bloček už nemusí obsahovať výšku poplatku.

    Hlavným cieľom je informovať konečného spotrebiteľa o tom, že v cene elektrozariadenia je už započítaná aj cena za poplatky určené na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácnosti pochádzajúceho z týchto elektrozariadení. Spotrebiteľ dostane informáciu o tom, že ak bude raz elektrozariadenie likvidovať, nemusí už platiť žiadne ďalšie poplatky spojené s jeho odovzdaním do systému zberu a spracovania elektroodpadov.

    V programe Omega je možné vytvoriť vlastnú (editovateľnú) tlačovú zostavu, na ktorej sa bude zobrazovať aj recyklačný poplatok.  Ide o zostavy pre odoslané faktúry, odoslané dobropisy, dodacie listy a storno faktúry, kde je možné pridať stĺpec s informáciou o recyklačnom poplatku za položku. Poplatok na položke dokladu sa uvedie v sumáre na počet kusov a hmotnosť mernej jednotky.

    Aby sa recyklačný poplatok vedel vypočítať, potrebujeme mať na konkrétnych skladových kartách zadaný recyklačný koeficienthmotnosť v merných jednotkách.

    Výška poplatku sa následne v upravených zostavách vypočíta vzorcom:

    množstvo (uvedené na položke v doklade) x  hmotnosť v MJ x recyklačný koeficient

    pri tlači zostavy vyberieme v Predmete   tlače konkrétny druh dokladu, ktorý potrebujeme vytlačiť napr. Odoslané faktúry. V časti Forma tlače zapneme voľbu Vlastné tlačové zostavy a vytvoríme si novú zostavu cez voľbu Ďalšie funkcie Skopírovať pod novým menom.

    Zadáme si názov zostavy a potvrdíme cez Ok.

    Následne sa postavíme na vytvorenú zostavu a vyberieme voľbu Upraviť zostavu.

    Tú upravíme priamo v Exceli, kde si nastavíme, v ktorom stĺpci chceme zobrazovať recyklačný poplatok. Upravíme si nadpis daného stĺpca a do konkrétneho riadku načítame zobrazovanie poplatku cez voľbu Výber položky – Údaje – Recyklačný poplatok.

     

     Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

     

    Číselník skladov sa nachádza v menu Sklad – Sklady. Po založení firmy vytvorí program automaticky Sklad č. 1.  Uvedený sklad je možné podľa potreby upraviť, prípadne ho môžeme vymazať a nahradiť novým. Údaje z nastavenia skladu sa budú prenášať do skladových kariet a pohybov na danom sklade.

    V programe OMEGA nie je obmedzený počet skladov a preto je možné v číselníku skladov vytvoriť podľa potrebľubovoľný počet skladov.

     

    Nový sklad sa vytvára v menu Sklad – Sklady potvrdením tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti okna. Následne sa zobrazí formulár Základné nastavenia, v ktorom je možné nastaviť jednotlivé údaje o sklade.

    Kód skladu je skrátené označenie skladu a musí byť pre každý sklad jedinečný.

    Názov skladu je pomenovanie skladu a je možné ho doplniť podľa potreby.

    Skladová cena predstavuje spôsob oceňovania skladových zásob. Na základe tohto nastavenia bude program vypočítavať skladovú cenu.

    Na základe právnych predpisov je možné zásoby oceňovať:

    • priemerovanou cenou – skladová cena bude vypočítaná váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov.
    • FIFO metóda – prvá cena použitá na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob.

    V programe je možné pre každý sklad nastaviť inú metódu oceňovania. Podľa platných postupov účtovania sa v priebehu účtovného obdobia nesmie meniť spôsob oceňovania zásob. To znamená, že počas roka nie je možné zmeniť spôsob výpočtu skladovej ceny.

    V záložke Základné nastavenie nastavujeme aj spôsob číslovania skladových kariet a pohybov na danom sklade. Potvrdením tlačidla Ďalej sa dostaneme do ďalšieho formulára Prednastavenie skladových kariet a pohybov. V tejto záložke je potrebné zadať už konkrétne nastavenia, ktoré sa budú prenášať do jednotlivých skladových kariet.

    Odporúčame zadávať také hodnoty, ktoré sa budú najčastejšie opakovať. V tejto časti sa nastavuje napríklad typ mernej jednotky, sadzba DPH, typ karty a ďalšie.

    V spodnej časti okna sa nachádza Prednastavenie pohybov na sklade. Týmto nastavením sa predvolí najčastejšie používaný typ pohybu pre príjem ako aj pre výdaj zásob.

    Potvrdením tlačidla Ďalej sa zobrazí záložka Účtovanie pohybov. V tejto záložke zvolíme, akým spôsobom sa bude o zásobách účtovať:

    Po zvolení spôsobu účtovania je v zobrazenom okne ešte potrebné určiť, či sa jedná o tovarový, alebo materiálový sklad, podľa čoho sa doplnia jednotlivé účty z účtového rozvrhu. Potvrdením voľby Štandardné nastavenie účtov sa načítajú štandardné účty.

    Ak má účtovná jednotka viacero skladov, odporúčame pre prehľadnejšiu kontrolu nastaviť pre každý sklad samostatný analytický účet.

     

    V tejto časti upravujeme Nastavenie spôsobu zaúčtovania podľa typu pohybu. Ak zapneme túto voľbu, objaví sa tabuľka, v ktorej sú zobrazené jednotlivé typy pohybov a spôsob zaúčtovania. Kliknutím na konkrétny typ pohybu sa zobrazí ikona lupy. Otvorí sa formulár, v ktorom môžeme meniť alebo vytvárať vlastné spôsoby zaúčtovania.

     

    Aby si mohol Váš zákazník jednoducho porovnať ceny viacerých tovarov rovnakého sortimentu, môžete mu vytlačiť cenovky v cenou v základnej mernej jednotke. V Omege v menu Sklad – Skladové karty je možné priamo na konkrétnych skladových kartách v záložke Karta – Merná jednotka pre jednotkovú cenu zadať základnú mernú jednotku daného sortimentu a uviesť Počet mernej jednotky. Napríklad na kartu s názvom Jogurt BIELY 125 ml, ktorý vedieme na sklade v kusoch, zadáme Mernú jednotku pre jednotkovú cenu L (liter) a do poľa Počet mernej jednotky uviedieme 0,125 (použijeme výpočet 125 : 1000 = 0,125). Keď je cena 125 ml jogurtu 0,50 EUR, na cenovke sa bude cena za liter zobrazovať v hodnote 4 EUR.

    Pre tlač takýchto cenoviek použijeme zostavu Cenovky v duálnom zobrazení s jednotkovou cenou.

    Reklamujete skladový tovar, ktorý ste nakúpili? Vyskladnite tovar pomocou pohybu Výdaj vrátené dodávateľovi podľa uvedeného príkladu.

    Uvažujeme, že firma účtuje o sklade spôsobom A. Výpočet skladovej ceny je stanovený priemerom.

    Firma nakúpi tovar 3. 1. 2021 v hodnote 100 ks/po 5 EUR. Celková hodnota faktúry je 500 EUR bez DPH. Od iného dodávateľa nakúpi ten istý tovar 13. 1. 2021 v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR. Celková hodnota faktúry je 270 EUR bez DPH.

    Dňa 2. 2. 2021 firma reklamuje polovicu zo zásielky, ktorú nakúpila 3. 1. 2021 (zásielka 100 ks/po 5 EUR bez DPH). Reklamácia bola uznaná. Dňa 7. 2. 2021 bol doručený dobropis na hodnotu 250 EUR bez DPH (vrátených 50 ks/po 5 EUR bez DPH).

    Nákup z pohľadu skladu

    Cez menu Sklad – Pohyby na sklade zaevidujeme dňa 3. 1. 2021 príjemku na sklad v hodnote 100 ks/po 5 EUR bez DPH. Zvolíme Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

    Skladová cena tovaru má po tomto nákupe hodnotu 5 EUR/1ks.

    Po prijatí tovaru nakúpeného 13. 1. 2021 zaevidujeme ďalšiu príjemku na sklad v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR bez DPH. Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

    Skladová cena tovaru sa po tomto nákupe prepočíta aritmetickým priemerom na hodnotu 5,133333 EUR/1 ks.

    Nákup z pohľadu účtovníctva

    Obidva doklady z nákupu tovaru zaúčtujeme do okruhu DF, automatickým účtovaním 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). Účtujeme na účet 131 – Obstaranie tovaru.

    Príjemky na sklad sa preúčtujú do účtovníctva automaticky,po uzávierke skladu.

    Po zaúčtovaní došlých faktúr a skladových pohybov do účtovníctva si skontrolujeme účet 131.600 v Hlavnej knihe. Mal by mať nulový zostatok.

    Reklamácia z pohľadu skladu

    Reklamovaný tovar najskôr vyskladníme zo skladu. Zaevidujeme výdajku s Typom výdaja – Výdaj vrátené dodávateľovi. Dátum vystavenia bude 2. 2. 2021.

    Reklamácia z pohľadu účtovníctva

    V okruhu DD zaúčtujeme došlý dobropis automatickým účtovaním 29 DD – Zníženie  ceny § 53 ods.1 (dobropis). Dátum prijatia 7. 2. 2021, hodnota dokladu je 250 EUR bez DPH.

    Po uzávierke skladu bude výdajka zaúčtovaná cez interný doklad v skladovej cene.


    V dôsledku oceňovania zásob
    vznikol zostatok na účte 131 – Obstaranie tovaru. Keďže výdajka je vždy zaúčtovaná v skladovej cene a došlý dobropis v pôvodnej nákupnej cene, rozdiel vidíme v Hlavnej knihe v hodnote 6,67 EUR. Aby sme správne upravili stav zásob, vzniknutý rozdiel zaevidujeme v sklade pomocou pohybu Príjem – Úprava ceny.

    Keďže sme medzitým nespravili žiadnu ďalšiu výdajku, budeme upravovať cenu na zvyšok reklamovaného tovaru, t.j. 50 ks.

    Úprava ceny bude zaúčtovaná ako 132.600/131.600. Týmto spôsobom sa vyrovná zostatok v sume  6,67 EUR na účte 131.600.

    V situácií, ak sme predali zvyšok tovaru skôr ako nám prišiel dobropis, tak úpravu ceny na sklade už nerobíme. Keďže predaj sme cez výdajky účtovali na účet 504 XXX, aj v dobropise použijeme namiesto účtu 131 600 účet 504 XXX.

     

    Uzávierka skladu

    Uzávierkou skladu sa uzavrú všetky pohyby na sklade za vybrané obdobie. Pri vytváraní uzávierky je možné zároveň nastaviť automatické zaúčtovanie týchto pohybov do evidencie účtovných dokladov. Pohyby sa zaúčtujú cez interný doklad.

    Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové pohyby do uzatvoreného obdobia. V prípade potreby je možné uzávierku zrušiť, a po vykonaní potrebných úprav, opakovane vytvoriť.

    Podmienky pre správne vykonanie uzávierky skladu:

    • Na skladových kartách odstránime mínusové stavy.
    • Pre automatické zaúčtovanie pohybov na skladových kartách navolíme príslušné účty.
    • Ak bola vytvorená účtovná uzávierka (Firma – Uzávierka – Účtovníctva), program nemôže zaúčtovať do uzatvoreného obdobia nový interný doklad, a uzávierka skladu nebude vykonaná.
    • Počas vykonávania uzávierky skladu ostatní užívatelia nemôžu evidovať doklady v sklade.

    Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – skladu, pomocou voľby Pridaj.

    V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť tieto údaje:

    • Uzávierka ku dňu: dopĺňa sa dátum, ku ktorému sa uzatvára sklad.
    • Sklad: zo zoznamu vyberieme sklad, ktorý uzatvárame. Uzávierku je nutné vytvoriť pre každý sklad samostatne.
    • Zaúčtovanie pohybov skladu: zapnutím tejto voľby sa sprístupnia bunky Zaúčtovať od, Interné číslo, Spôsob zaúčtovania, atď.

    Túto voľbu odporúčame zapnúť v tom prípade, ak je účtované o pohyboch na sklade spôsobom A.

     

    Po zapnutí voľby podľa potreby zadáme dátum, od ktorého má byť zaúčtovanie pohybov vykonané, zvoliť číselný rad, do ktorého bude zapísaný interný doklad a spôsob zaúčtovania, podľa ktorého program zaúčtuje jednotlivé pohyby. Po stlačení tlačidla Ok program vygeneruje interný doklad so zaúčtovaním skladu. Pre lepšiu prehľadnosť môžeme pre interné doklady so zaúčtovaním pohybov skladu vytvoriť samostatný číselný rad, napríklad IDs. (Firma – Nastavenie – Účtovanie dokladov)
    V prípade, že účtujeme sklad spôsobom B, voľbu na zaúčtovanie pohybov skladu nezapíname. Program uzatvorí len pohyby na sklade, ale interný doklad generovať nebude.

    Účtovanie skladu spôsobom A: obstaranie zásob sa účtuje na účet skladu a až úbytok sa účtuje do nákladov. Účtovanie skladu spôsobom B: obstaranie zásob sa účtuje priamo do nákladov, a na konci roka sa podľa výsledku inventúry preúčtuje stav zásob z nákladov na účet skladu.

    Odporúčania:

    • Uzávierku skladu je možné vykonávať podľa potreby: denne, týždenne, mesačne, atď. Odporúčame však vykonávať uzávierku skladu aspoň raz za mesiac, napríklad ku poslednému dňu príslušného mesiaca.
    • Vytvorenú uzávierku je možné v prípade potreby kedykoľvek zrušiť. Uzávierka sa zo zoznamu uzávierok neodstráni, dostane príznak fialového štvorčeka. Zrušením uzávierky sa automaticky vymaže aj interný doklad z evidencie účtovných dokladov so zaúčtovaním pohybov skladu.

    Sprehľadnite si svoj sklad

    Očistite si sortiment tovarov a výrobkov o skladové karty, ktoré už nepredávate. Pomocou funkcie na označenie pomaloobratkových kariet zistíte, na ktorých skladových kartách nebol v poslednom období pohyb.

    Túto funkciu nájdeme v skladových kartách (menu Sklad – Skladové karty). V ľavom hornom rohu stlačíme voľbu Označ a vyberieme možnosť OznačOznač pomaloobratkové karty.

    V zobrazenej tabuľke zadáme obdobie, za ktoré chceme zistiť, na ktorých kartách nebol žiadny pohyb. Môžeme zadať priamo počet dní alebo konkrétny dátum, od ktorého chceme zistiť karty bez pohybov.

    Po potvrdení tlačidla Ok sa označia všetky skladové karty, na ktorých nebol žiadny pohyb za vybrané obdobie. Následne môžeme s týmito kartami ďalej pracovať – označiť ako neaktívne, zmeniť cenu, pridať do balíčka a pod.

    Ak takto označené karty majú nulové množstvo, môžeme im nastaviť voľbu neaktívne a po prechode do ďalšieho roka sa tieto karty už nebudú zobrazovať. Použijeme hromadnú funkciu cez menu Sklad – Skladové karty -Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách – Základné údaje – Zmena ostatných údajov.

     

    Vyhľadanie a zlúčenie duplicít v skladových kartách

    Vznikli Vám počas práce s evidenciou skladu duplicitné skladové položky? Aj keď sa duplicitné položky nachádzajú v pohyboch skladu a dokladoch fakturácie, je možné sa ich jednoducho zbaviť. Slúži na to funkcia Vyhľadaj duplicity v skladových kartách.

    Táto funkcia sa nachádza v menu Sklad – Skladové karty pod záložkou Funkcie – Ďalšie funkciea pomocou nej je možné vyhľadať a zlúčiť duplicity skladových kariet. Po potvrdení tejto voľby sa zobrazí formulár, v ktorom je potrebné zvoliť kritéria pre vyhľadanie duplicít na sklade.

    V zobrazenom okne je potrebné zadať podľa akých kritérií majú byť duplicitné skladové karty vyhľadané. Zároveň je potrebné zvoliť, či má program duplicity hľadať vo vybranom sklade, alebo vo všetkých skladoch (duplicity budú vyhľadané vždy v rámci jednotlivých skladov).

    Po zadaní kritérií pre vyhľadanie duplicitných skladových kariet je potrebné potvrdiť tlačidlo Ďalej, ktoré sa nachádza v spodnej časti formulára. V ďalšom kroku sa zobrazí okno, v ktorom program zobrazí nájdené duplicitné skladové karty.

    • V ľavej časti okna budú zobrazené skupiny s duplicitnými položkami.
    • V pravej časti okna budú zobrazené duplicitné skladové karty konkrétnej skupiny.

    Potvrdením tlačidla Zlúčiť sa zlúčia zobrazené skladové karty (v pravej časti formulára) aj s ich pohybmi do tej karty, ktorá je vybraná. Do zoznamu je možné pridať ďalšie karty alebo ľubovoľnú odobrať. Potvrdením tlačidla Opraviť je možné opraviť duplicitný údaj na skladovej karte. Potvrdením tlačidla Vymazať je možné kartu, ktorá neobsahuje žiaden pohyb, vymazať.

    TIP: Zlúčenie duplicitných položiek je nenávratná operácia, preto odporúčame pred odstránením duplicitných záznamov vytvoriť archív údajov pre možnosť návratu k pôvodným dátam.

    Nastavenia (17)

    Hromadné odosielanie faktúr/predfaktúr emailom

    Chcete urýchliť doručovanie faktúr svojim zákazníkom, znížiť si náklady na poštovné a balné? Využite hromadné odosielanie faktúr emailom.

    V programe OMEGA si môžete zasielanie dokladov zjednodušiť prednastavením predmetu mailu ale aj textu správy cez menu Firma-Nastavenie–Všeobecné nastavenia–záložku Emailová komunikácia.
    Ak sú dodávatelia a odberatelia platiteľmi DPH,na účely uplatnenia odpočtu DPH sa vyžaduje, aby vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry bola zabezpečená elektronickým podpisom.
    V menu Firma–Nastavenie–Všeobecné nastavenia–v záložke Emailová komunikácia je možné nastaviť Elektronický podpis. K dokladu odoslanom z fakturácie do emailu alebo vytlačenom do súboru vo formáte PDF bude potom pripojený aj elektronický podpis.
    Ak zasielate viac faktúr alebo predfaktúr, môžete si svoju prácu zefektívniť funkciou Hromadné odoslanie označených faktúr mailom.
    Nachádza sa v menu Fakturácia–Odoslané faktúry–v záložke Funkcie–Ďalšie funkcie.
    Rovnakú funkciu program ponúka aj pre Odoslané preddavkové faktúry.
    • Pred samotným použitím funkcie Hromadné odoslanie označených faktúr mailom označíme faktúry, ktoré ideme odoslať.
    • Potvrdením funkcie sa zobrazí okno Tlač zostavy, kde si vyberieme Názov zostavy a zvolíme tlačidlo Pokračuj.
    • Zobrazí sa okno Hromadné odoslanie emailom aj so zoznamom odosielaných dokladov.
    • V stĺpci Email skontrolujeme, či sa všade nachádza emailová adresa.
    • Faktúry odošleme stlačením tlačidla Pošli.

     

    Nastavenie číslovania nových bankových účtov

    Číslovanie nového bankového účtu je možné nastaviť už priamo pri vytváraní bankového účtu v menu
    Číselník – Bankové účty v záložke „Nastavenie“, kde je potrebné zadať periodicitu doručovania
    bankových výpisov.

    Periodicitu výpisu nastavíme podľa periódy doručovania bankového výpisu, to znamená, že ak banka
    zasiela bankový výpis denne zvolíme periodicitu denný, ak mesačne zvolíme mesačný a pod. Toto
    nastavenie sa prenesie aj do číslovania dokladov (Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov).

    Periodicitu výpisu je možné už na vytvorenom bankovom účte zmeniť v menu Číselník – Bankové
    účty, kde cez voľbu „Oprav“ vstúpime do daného bankového účtu a v záložke „Nastavenie“ zvolíme
    novú periodicitu.

    POZOR! Zmena periodicity v nastaveniach bankového účtu sa premietne do číslovania dokladov iba
    v prípade, ak sa v evidencii účtovných dokladov nenachádza žiadny účtovný zápis daného bankového výpisu.

    Ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných dokladov ešte nie je zapísaný žiadny
    účtovný zápis daného bankového výpisu, program automaticky zmení aj nastavenie číslovania
    bankového účtu v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

    V prípade, ak zmeníme periodicitu výpisu pričom v evidencii účtovných dokladov sa už nachádzajú
    účtovné zápisy daného bankového výpisu, program nezmení nastavenie číslovania bankového účtu.
    V tomto prípade je potrebné zmenu číslovania vykonať ručne aj v menu Firma – Nastavenie –
    Číslovanie dokladov, podľa návodu „Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov“.

    Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka, nahodené doklady prečíslujeme cez menu
    Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie – voľba Hromadné
    prečíslovanie dokladov.

    Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov

    Nastavenie číslovania bankových výpisov pre existujúce bankové účty je možné zmeniť v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

    V okne Číslovanie dokladov sa nachádza stromová štruktúra, ktorá má viacero úrovní:
    1. úroveň predstavuje „Okruh“,
    2. úroveň predstavuje „Evidenciu“,
    3. úroveň predstavuje „Číselný rad“.
    V stromovej štruktúre je potrebné nájsť konkrétny bankový účet, na ktorom chceme číslovanie dokladov zmeniť. Prostredníctvom znamienka „+“ je potrebné rozbaliť strom a nastaviť sa na príslušný číselný rad. Číslovanie bankových výpisov sa nastavuje až v samotnom číselnom rade, do ktorého vstupujeme cez tlačidlo „Oprav“.

    V záložke „Formát číselného radu“ následne upravíme číslovanie na požadovaný formát.

    • Prvá bunka v záložke „Formát číselného radu“ predstavuje označenie bankového výpisu. V prípade, že máme viacero bankových účtov rozlíšime ich práve na základe popisu, ktorý je uvedený v prvej bunke. Táto bunka je v časti „Formát aktuálnej bunky“ označená v kolónke „Typ bunky“ ako „Text“. Samotný text, ktorý bude uvedený v prvej bunke, je potrebné zadať do políčka „Text“.

    Na obrázku je zapísaný text BU. V prípade, že máme viacero bankových účtov je možné rozlíšiť ich aj skratkou názvu konkrétnej banky,
    napr. TB, VUB, SLSP atď.

    POZOR! Pri bankových výpisoch je potrebné samostatne číslovať poradové číslo bankového výpisu a samostatne číslovať poradové číslo položky na bankovom výpise.

    • Stredná bunka v našom prípade predstavuje poradové číslo bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je v kolónke „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.

    Na obrázku je v číslovaní nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri zmene mesiaca, inak ponechať“. Takéto nastavenie zadáme pri bankovom výpise, ktorý banka zasiela mesačne. V prípade dennej periódy zasielania výpisu zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri zmene dňa, inak  ponechať“, a v prípade týždenného zasielania zvolíme „Zvýšiť o 1 pri zmene týždňa, inak ponechať“, atď.

    Pri nastavení mesačného číslovania program vždy pri zmene mesiaca automaticky pridá ďalšie číslo výpisu, napr:
    Január – prvá položka výpisu BU-001-001
    Január – druhá položka výpisu BU-001-002
    Január – tretia položka výpisu BU-001-003
    Február – prvá položka výpisu BU-002-001

    Program tak číslo bankového výpisu mení v závislosti od periodicity zasielania výpisov.

    • Posledná bunka predstavuje poradové číslo položky bankového výpisu. V časti „Formát aktuálnej bunky“ je táto bunka v časti „Typ bunky“ nastavená ako „Počítadlo“. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.

    Na obrázku je pre číslovanie poradového čísla položky vo výpise nastavené počítadlo „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom mesiaci, inak 1“. Takéto nastavenie zadávame pri bankovom výpise, ktorý nám banka zasiela mesačne. V prípade denného zasielania zvolíme voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom dni, inak 1“, v prípade týždenného zasielania voľbu „Zvýšiť o 1 pri nezmenenom týždni, inak 1“.

    Pri tejto voľbe program vždy pri zaevidovaní novej položky v danom mesiaci automaticky pridá ďalšie číslo položky, napr:
    Januárprvá položka výpisu BU-001-001
    Januárdruhá položka výpisu BU-001-002
    Januártretia položka výpisu BU-001-003
    Februárprvá položka výpisu BU-002-001
    TIP: Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka a chceme zmeniť číslovanie na už zaevidovaných dokladoch, je možné prečíslovanie vyonať cez menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – tlačidlo Ďalšie funkcie – voľba Hromadné prečíslovanie dokladov. Pred prečíslovaním odporúčame spraviť aktuálny archív databázy.

    Podľa nastaveného číslovania bankového výpisu bude možné vytlačiť predkontačný lístok k jednotlivým bankovým výpisom.
    Tiež je možné odkontrolovať evidenčný zostatok so zostatkom na výpise z banky. Zostatok, ktorý je uvedený na bankovom výpise sa porovnáva s hodnotou z bunky „Konečný zostatok“ v menu Evidencia – Účtovné doklady pri vybranom okruhu BV.

    TIP: Pred samotnou tlačou predkontačných lístkov bankových výpisov je potrebné skontrolovať nastavenie číslovania bankových výpisov aj na príslušnom bankovom účte v číselníku.

    Kontrola nastavenia na bankovom účte

    Cez menu Číselník – Bankové účty je potrebné cez Oprav vstúpiť do konkretného bankového účtu. V dolnej časti je potrebné  kontrolovať či sú označené (podsvietené) správne bunky v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo bankového výpisu“ a tiež v časti „Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo položky v bankovom výpise“.

    Chcete si do nového vzhľadu pridať stĺpce, ktoré používate najčastejšie? Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na hlavičku v Evidencii účtovných dokladov, prípadne Fakturácii a vybrať voľbu Vlastné nastavenie stĺpcov.

    Zobrazí  sa nové okno Prispôsobovanie, v ktorom nájdete hľadaný stĺpec a potiahnutím ho vložíte na určené miesto. Stĺpce môžete ľubovoľne usporiadať a ich nastavenia pre jednotlivé okruhy dokladov si OMEGA zapamätá.

     

    Používanie modulu Registratúra si v programe nastavíte cez menu Firma – Nastavenie – Režim účtovania – v záložke Registratúra. Po zapnutí voľby Používať modul registratúry v systéme účtovníctva sa sprístupnia v menu Evidencia: Registratúrny denník, Registratúrne útvary, Spisy registratúry.

    Používanie modulu Registratúra si v programe nastavíte cez menu Firma – Nastavenie – Režim účtovania – v záložke Registratúra. Po zapnutí voľby Používať modul registratúry v systéme účtovníctva sa sprístupnia v menu Evidencia: Registratúrny denník, Registratúrne útvary, Spisy registratúry.

    Bezpečnosť na prvom mieste musí platiť nielen pre bežný život, ale predovšetkým pre Váš biznis. Ochráňte si databázu správne zvolenými prihlasovacími údajmi.

    Ako nastaviť Meno užívateľa

    Nastaviť alebo zmeniť Meno užívateľa môžeme cez menu Firma – Užívatelia, prístupové práva. Cez tlačidlo Oprav si vľavo hore nastavíme meno, pod ktorým sa prihlasujeme do databázy.

    Ak spracovávate  v programe viacero rokov a chceli by ste používať automatické prepojenie údajov medzi jednotlivými rokmi je dôležité, aby Meno užívateľa bolo vo všetkých databázach firmy rovnaké.

    Je to potrebné pre funkcie:

    • automatické prevzatie údajov do minulého obdobia Súvahy a Výkazu ziskov a strát,
    • zobrazenie pohybov na skladových kartách z minulých rokov,
    • spustenie opakovaného prechodu do nového roka.

    Heslo nie je povinné. Správne zvoleným heslom však vieme zabezpečiť údaje, ktoré sú uložené v databáze.

     

     

    Ako zmeniť prístupové Heslo

    Prístupové heslo do databázy zmeníme cez hlavné menu Firma – Zmena užívateľského hesla. Zadáme pôvodné heslo a nastavíme nové.

    Potrebujete do dokladov doplniť meno pracovníka, ktorý doklad zaevidoval, zaúčtoval prípadne schválil? Alebo chcete do dokladov fakturácie predvyplniť meno pracovníka, ktorý ho vyhotovil?

    Toto nastavenie si môže urobiť každý užívateľ cez menu Firma – Užívatelia, prístupové práva. Po stlačení tlačidla Oprav je potrebné vybrať pracovníka.

    Zmena nastavenia mien Zaevidoval (Vyhotovil), Zaúčtoval a Schválil sa prejaví v nových dokladoch, ktoré sú vytvorené cez voľbu Pridaj doklad.

     

     

    Evidencii účtovných dokladov je pre zmenu mien v už existujúcich dokladoch zapracovaná hromadná funkcia – Hromadná zmena mien Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil. Spustíme  ju cez hlavné menu Evidencia – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie, avšak ešte pred jej spustením odporúčame vykonať archiváciu databázy cez menu Firma – Archivuj.

    Funkcia Hromadná zmena mien Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil sa vykoná len ak všetky doklady, na ktorých chceme urobiť zmenu, obsahujú rovnaké pôvodné meno pracovníka. V opačnom prípade sa zmena nevykoná na žiadnom z dokladov. Preto v takomto prípade       odporúčame označiť doklady, ktoré majú rovnaké pôvodné meno a zmenu vykonať len na označených dokladoch.

     

    Kde sa dopĺňajú mená pracovníkov?

    Na doklade v menu Evidencia – Účtovné dokladyzáložke Ostatné údaje.

    V doklade v menu Fakturácia sa položka Vyhotovil doplní v záložke Texty:

    Pravidelne zadávate pri niektorých partneroch rovnaké údaje ako je napr. sadzba DPH, IBAN alebo účet pre pohľadávky/záväzky? Zadajte si ich priamo do číselníka partnerov a pri vytváraní faktúr na to nemusíte myslieť.

     

    Firme ABC s.r.o. vystavujeme pravidelne faktúru za službu – stavebné práce. Keďže sa jedná o prenos daňovej povinnosti, pri vytváraní dokladu musí byť nastavená nulová sadzba DPH, typ sumy OA2.

     

    Partnera opravíme cez menu Číselník – Partneri. Potvrdíme záložku Nastavenie a v ľavej časti vyberieme Doklady vo fakturácii. A už len stačí vyplniť všetky opakujúce sa údaje.

    Do časti Texty vo fakturácii – Záverečný text si môžeme nastaviť povinný text: „Prenesenie daňovej povinnosti“.

     

    Na karte partnera vieme okrem sadzby DPH či účtu nastaviť aj menu, v ktorej fakturujeme, splatnosť, spôsob platby, prípadne strediská či zákazky.

    Hromadný zápis vystavených faktúr do účtovníctva

     

    V OMEGE účtovnom programe si môžeme hromadne zapísať doklady z Fakturácie do Evidencie účtovných dokladov. Funkciu využijeme napríklad pri importe faktúr z iKrosu, eshopu alebo pri importe  dokladov  z iného fakturačného systému.

    1. Doklady, ktoré chceme hromadne zapísať z Fakturácie do EUD si označíme dvojklikom v stĺpci OZ.
    2. V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie zvolíme Zapíš označené do EUD.

     

     

    Hromadná funkcia pre zápis dokladov do EUD je prístupná v module Fakturácia pre okruhy  odoslaných faktúr, preddavkových faktúr, dobropisov, storno faktúrpenalizačných faktúr.

    Nastavenie a používanie rýchlych filtrov

    Pre zrýchlené vyhľadávanie záznamov je možné v programe Omega používať Rýchle filtre. Jedná sa o voľný editovateľný riadok pod hlavičkou stĺpca tabuľky.

    Rýchly filter je možné použiť vo všetkých formulároch, ktoré majú charakter databázovej tabuľky, t.j. vo formulároch, kde je zoznam niekoľkých položiek.

    Zapnutie rýchleho filtra

    V prípade ak sa rýchly filter nezobrazuje, je potrebné postaviť sa na hlavičku stĺpca a pomocou pravého tlačidla myši zvoliť možnosť Zobraziť riadok rýchleho filtra.

    Pre vypnutie rýchleho filtra zvolíme možnosť Skryť riadok rýchleho filtra, ktorá sa nachádza rovnako v pravom tlačidle myši

    Vyhľadávanie v rýchlom filtri

    Pri vstupe do konkrétnej evidencie a zobrazení údajov je možné priamo v okne rýchleho filtra začať písať hľadaný údaj.

    Príklad: Vyhľadávanie partnera v číselníku Partneri podľa číselného údaja – IČO, ak poznáme len časť znakov.

    Postup vyhľadávania : Cez menu Číselník – Partneri – po zobrazení údajov v okne je možné začať písať hľadaný údaj do riadku rýchleho filtra pre stĺpec s názvom „IČO“. V našom prípade číslo – 45. Nie je potrebné zadávať hviezdičky ani iné znaky. Po zadaní hľadaných znakov a stlačení tlačidla Enter sa zobrazia zodpovedajúce údaje.

    Príklad: Vyhľadanie všetkých skladových kariet s názvom Stolička v evidencii Skladové karty:

    Postup vyhľadávania : V menu Sklad – Skladové karty – po zobrazení údajov v okne je možné začať písať hľadaný údaj do riadku rýchleho filtra pre stĺpec „Názov“. V našom prípade text – Stolička. Nie je potrebné zadávať hviezdičky ani iné znaky. Po zadaní hľadaných znakov a stlačení tlačidla Enter sa zobrazia zodpovedajúce údaje.

    Príklad: Vyhľadanie konkrétnej skladovej karty v evidencii Skladové karty, ak názov skladovej karty začína slovom “tehla”.

    Postup vyhľadávania : V menu Sklad – Skladové karty – po zobrazení údajov v okne je možné začať písať hľadaný údaj do riadku rýchleho filtra pre stĺpec „Názov“. Nakoľko ide o začiatok názvu skladovej karty a za týmto názvom ešte nasleduje text, ktorý nie je známy, je potrebné zadať do rýchleho filtra „=tehla*“.

    Hviezdička nahrádza ľubovoľný reťazec znakov. Po zadaní hľadaných znakov a stlačení tlačidla Enter sa zobrazia zodpovedajúce údaje.

    Príklad: Vyhľadanie skladových kariet, ktoré