Menu

Prevod licencie

Kliknutím nižšie zobrazíte viac informácií o prevode licencie.

Podmienky prevodu licencie

Základné podmienky prevodu licencie:

 • Previesť je možné len licenciu ekonomických programov ALFA plus, OMEGA, OLYMP a znaleckých programov HYPO a MEMO zakúpenú do 3. 5. 2021.
 • Zakúpenú licenciu programu je možné previesť len jeden-krát, opakovaný prevod licencie programu už nie je možný.
 • Povinnou prílohou žiadosti je výpis z príslušného registra, ktorým sa preukážu vzťahy medzi pôvodným vlastníkom a novým nadobúdateľom. Túto prílohu nie je nutné doložiť, ak je prístupná prostredníctvom verejných registrov na internete.
 • Prevod licencie je možný ak sú splnené základné podmienky, zároveň spĺňa jednu z prípadov kedy je možné licenciu previesť a nadobúdateľ licencie priloží všetky potrebné dokumenty.

Prípady kedy je možný prevod licencie:

Z fyzickej osoby:

a. zo živnosti na právnickú osobu:

 • v ktorej je spoločníkom, aj keď jeho živnosť nezanikla,
 • v ktorej nie je spoločníkom; spoločníkom je manžel/manželka (pri rozvode manželov, len s notársky overeným súhlasom fyzickej osoby, ktorá vlastní licenciu),
 • v ktorej nie je spoločníkom; spoločníkom je syn/dcéra,

b. z fyzickej osoby na inú fyzickú osobu:

 • z manžela na manželku a opačne, aj keď živnosť nezanikla (pri rozvode manželov, len s notársky overeným súhlasom fyzickej osoby, ktorá vlastní licenciu),
 • z rodiča na dieťa

Z právnickej osoby:

a. z právnickej osoby, ktorá ukončila činnosť na fyzickú osobu (iba v prípade priloženého výmazu z Obchodného registra). V právnickej osobe bola táto fyzická osoba konateľom spoločnosti. V prípade žiadosti jedného z viacerých spoločníkov je potrebný aj notársky overený súhlas všetkých spoločníkov s prevodom licencie

b. z jednej právnickej osoby na ďalšiu právnickú osobu, kedy nástupnická spoločnosť preberá všetky pohľadávky a záväzky pôvodnej spoločnosti (prechod práv a povinností):

 • z jednej právnickej osoby na inú právnickú osobu – predaj spoločnosti, prevod na inú organizačnú zložku podniku
 • zlúčenie dvoch firiem, program by chcela mať na seba tá druhá firma
 • spoločnosť sa rozdelila na dva subjekty a licenciu by chcela mať nová spoločnosť, ktorá vznikla rozdelením (je potrebný notársky overený súhlas pôvodného vlastníka licencie)

Poplatky spojené s prevodom licencie:

 • Vyhovujúci prevod licencie je spoplatnený v súlade s licenčnými podmienkami (bod č. 24) poplatkom vo výške 10% z ceny aktuálnej licencie klienta.
 • Ak licencia programu, ktorá je predmetom prevodu nemá platný Balík podpory, alebo platnosť Balíka podpory končí do 30 dní od podania žiadosti, bude spolu s poplatkom za prevod fakturovaná aj obnova Balíka podpory.
 • Ak nadobúdateľ licencie požaduje obdržať novú prevedenú licenciu programov poštovou zásielkou na DVD, bude mu účtovaný manipulačný poplatok (podľa cenníka ostatných služieb).

Za prevod licencie sa nepovažuje a realizuje sa bez poplatku:

a. z občana na fyzickú osobu (občan začína podnikať) – ide len o doplnenie údajov

b. občana na právnickú osobu, ak je v nej spoločníkom (občan začína podnikať) – ide len o doplnenie údajov

Ak chcete previesť licenciu na iného zákazníka, vyplňte žiadosť o prevod vo svojom KROS účte.
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link