Prevod licencie

Kliknutím nižšie zobrazíte viac informácií o prevode licencie.

Podmienky prevodu licencie

Základné podmienky prevodu licencie:

 • Previesť je možné len zakúpenú licenciu ekonomických programov ALFA plus, OMEGA, OLYMP a znaleckých programov HYPO a MEMO.
 • Nie je možné previesť prenajatú licenciu programu.
 • Zakúpenú licenciu programu je možné previesť len jeden-krát, opakovaný prevod licencie programu už nie je možný.
 • Povinnou prílohou žiadosti je výpis z príslušného registra, ktorým sa preukážu vzťahy medzi pôvodným vlastníkom a novým nadobúdateľom. Túto prílohu nie je nutné doložiť, ak je prístupná prostredníctvom verejných registrov na internete.
 • Prevod licencie je možný ak sú splnené základné podmienky, zároveň spĺňa jednu z prípadov kedy je možné licenciu previesť a nadobúdateľ licencie priloží všetky potrebné dokumenty.

Prípady kedy je možný prevod licencie:

Z fyzickej osoby:

a. zo živnosti na právnickú osobu:

 • v ktorej je spoločníkom, aj keď jeho živnosť nezanikla,
 • v ktorej nie je spoločníkom; spoločníkom je manžel/manželka (pri rozvode manželov, len s notársky overeným súhlasom fyzickej osoby, ktorá vlastní licenciu),
 • v ktorej nie je spoločníkom; spoločníkom je syn/dcéra,

b. z fyzickej osoby na inú fyzickú osobu:

 • z manžela na manželku a opačne, aj keď živnosť nezanikla (pri rozvode manželov, len s notársky overeným súhlasom fyzickej osoby, ktorá vlastní licenciu),
 • z rodiča na dieťa

Z právnickej osoby:

a. z právnickej osoby, ktorá ukončila činnosť na fyzickú osobu (iba v prípade priloženého výmazu z Obchodného registra). V právnickej osobe bola táto fyzická osoba konateľom spoločnosti. V prípade žiadosti jedného z viacerých spoločníkov je potrebný aj notársky overený súhlas všetkých spoločníkov s prevodom licencie

b. z jednej právnickej osoby na ďalšiu právnickú osobu, kedy nástupnická spoločnosť preberá všetky pohľadávky a záväzky pôvodnej spoločnosti (prechod práv a povinností):

 • z jednej právnickej osoby na inú právnickú osobu – predaj spoločnosti, prevod na inú organizačnú zložku podniku
 • zlúčenie dvoch firiem, program by chcela mať na seba tá druhá firma
 • spoločnosť sa rozdelila na dva subjekty a licenciu by chcela mať nová spoločnosť, ktorá vznikla rozdelením (je potrebný notársky overený súhlas pôvodného vlastníka licencie)

Poplatky spojené s prevodom licencie:

 • Vyhovujúci prevod licencie je spoplatnený v súlade s licenčnými podmienkami (bod č. 24) poplatkom vo výške 10% z ceny aktuálnej licencie klienta.
 • Ak licencia programu, ktorá je predmetom prevodu nemá platný Balík podpory, alebo platnosť Balíka podpory končí do 30 dní od podania žiadosti, bude spolu s poplatkom za prevod fakturovaná aj obnova Balíka podpory.
 • Ak nadobúdateľ licencie požaduje obdržať novú prevedenú licenciu programov poštovou zásielkou na DVD, bude mu účtovaný manipulačný poplatok (podľa cenníka ostatných služieb).

Za prevod licencie sa nepovažuje a realizuje sa bez poplatku:

a. z občana na fyzickú osobu (občan začína podnikať) – ide len o doplnenie údajov

b. občana na právnickú osobu, ak je v nej spoločníkom (občan začína podnikať) – ide len o doplnenie údajov

Žiadosť o prevod licencie počítačového programu na iného zákazníka

Identifikačné údaje pôvodného zákazníkaZadajte vaše obchodné menoVyplňte vaše IČOVyplňte vaše zákaznícke čísloKontaktná osoba pre komunikáciuVaše telefónne číslo

Identifikačné údaje nového zákazníkaZadajte vaše obchodné menoVyplňte vaše IČOVyplňte vaše DIČVyplňte vaše IČ DPHKontaktná osoba pre komunikáciuVaše telefónne čísloVáš e-mailVyplňte ulicu a číslo domuVyplňte vaše PSČZadajte mesto

Preregistrácia programu

Zvoľte program

Za prevod licencie je účtovaný poplatok.DôvodStručný dôvod na vykonanie prevodu licencie
„Odoslaním formulára potvrdzujem záujem o prevod licencie a súhlasím so spoplatnením v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Licenčnými podmienkami. Zároveň som si prečítal/a a súhlasím s podmienkami v dokumente o Ochrane osobných údajov. Tiež som si vedomý, že zmenou licencie mi zaniká nárok na využívanie pôvodnej licencie programu.“


KROS
Copy link