Časté otázky pre produkt KROS Priebeh vystavby

Priebeh vystavby (7)

 Ako nahrať rozpočet stavby do Priebehu výstavby?

Rozpočet, ktorý máte vytvorený v programe CENKROS 4, nahráte do Priebehu výstavby tak, že vyberiete stavbu v Zozname zákaziek a použijete funkciu v záložke Kros platforma – Nahrať rozpočet stavby.

Pozor: Pre využívanie funkcií KROS platformy musíte byť z programu CENKROS 4 do platformy prihlásený a váš email naviazaný na účet na KROS platforme.

 

Po spustení funkcie si vyberiete, či budete sledovať Priebeh výstavby nového projektu, alebo už existujúceho projektu.

Po kliknutí na Nahrať, Vás presmeruje do KROS Platformy a položky rozpočtu sa Vám prenesú do Priebehu výstavby na platforme.

V prípade, že stojíte na stavbe, ktorá sa už na platforme nachádza, program Vás na to upozorní.

Po potvrdení sa existujúci Priebeh výstavby prepíše novým rozpočtom z programu CENKROS 4.

Pozor: Po nahratí celého rozpočtu nanovo do KROS Platformy sa vymažú splátky, ktoré sa už v Priebehu výstavby nachádzajú.

Info: Stavba, ktorej čerpanie sa nachádza v Priebehu výstavby je v programe CENKROS 4 v okne Zoznam zákaziek označená farebnou ikonou . Stlačením tejto ikonky sa viete dostať priamo do Priebehu výstavby danej stavby.

 

Ako pridať nové objekty/dodatky do Priebehu výstavby?

Nové objekty alebo dodatky stavby do priebehu výstavby rýchlo doplníte ich označením a použitím funkcie Pridať označené objekty.

INFO: Do KROS Platformy sa nenahrajú objekty bez položiek a tie, ktoré sú na platforme čerpané vo schválenom alebo schvaľovanom období. Ak chcete zmeniť takýto objekt, je nutné nahrať celý rozpočet nanovo.

 Pre lepšiu orientáciu v Priebehu výstavby sa nahratý dodatok a jeho položky farebne odlíšia:

INFO: Dodatky sa do Priebehu výstavby nahrajú vždy ako samostatné objekty.

POZOR!: Po nahratí celého rozpočtu znovu na platformu sa vymažú splátky, ktoré sa už  v Priebehu výstavby nachádzajú.

 Krycí list

Údaje z Krycieho listu rozpočtu sa do Priebehu výstavby prenesú ako samostatné diely pre dané objekty. Prenášajú sa zadané hodnoty vo Vedľajších rozpočtových nákladoch a Kompletačnej činnosti.

Ak sa v splátkach čerpania nachádzajú výkony k údajom z Krycieho listu, prenesú sa do Priebehu výstavby aj tieto údaje.

INFO: Hodnoty z Krycieho listu sa neprenášajú v percentách ale už ako vyčíslená hodnota, pričom jednotková cena je vždy 1,0€.

Ako sa evidujú prirážky v Priebehu výstavby?

V programe CENKROS 4 ste boli zvyknutí na automatické počítanie prirážok. Túto funkciu sme zapracovali aj do Priebehu výstavby. Pri poslaní rozpočtu z programu CENKROS 4 si položka pamätá, z ktorých položiek a akým spôsobom je vypočítaná (hmotnosť, hmotnosť sute alebo percento ceny).

V priebehu výstavby tieto položky jednoznačne poznáte podľa zeleného zafarbenia množstva.

Položky presunov vďaka automatickému výpočtu množstva majú aj automatický výpočet výkonov.

POZOR! Ak prenesiete obdobie čerpania z programu CENKROS 4, položke sa automatický výpočet vypne (výkon v období je čiernou farbou).

Pre opätovné nastavenie automatického výpočtu prirážky, postavte sa na položke do bunky výkonu. Zobrazí sa ikona “Krok späť”. Po kliknutí sa automaticky prepočíta výkon položky podľa nastavení, ktoré ste zadali v CENKROS 4 a vyfarbí sa na zeleno.

Po založení nového obdobia sa výpočty prirážok nastavia automaticky.

 Ako si zaregistrovať aplikáciu Priebeh výstavby?

Priebeh výstavby je online aplikácia v KROS platforme. Nahrádza modul Čerpanie, na ktorý ste boli zvyknutý v programe CENKROS 4

 Prináša efektívnu komunikáciu medzi investorom a zhotoviteľom, zhotoviteľom, stavebným dozorom aj subdodávateľmi. Vďaka nemu budete môcť pripomienkovať a schvaľovať priebeh výstavby aj na diaľku. Jednoducho cez webový prehliadač na počítači.

Licencovanie Priebehu výstavby

Modul Priebeh výstavby je dostupný pri platnom Balíku podpory z programu CENKROS 4 len pre zostavy Investor, Stavebná firma, Komplet systém.

Prihlásenie do KROS platformy:

1. Do KROS Platformy sa prihlásite:

 • pomocou ikonky v pravom hornom rohu v okne Zoznam zákaziek,

 • alebo priamo z okna po prekliknutí sa do záložky Čerpanie a stlačením Nahrať stavbu do priebehu výstavby, ak na stavbe nebola založená žiadna splátka.

2.  V programe CENKROS 4 je potrebné prihlásiť sa do KROS platformy mailom, s ktorým budete pristupovať do Priebehu výstavby. Ak nie ste do KROS platformy ešte zaregistrovaný, zvolíte možnosť Vytvoriť nový účet:

 • po vytvorení účtu Vám na vami zadaný mail príde žiadosť o aktiváciu Vášho účtu do KROS platformy
 • potvrdením tlačidla Aktivovať účet sa Vám účet úspešne aktivuje.

3. Po prihlásení sa do platformy z programu CENKROS 4 sa previaže emailový účet s vašou licenciou.

4. Následne sa zobrazí okno Nahrať do KROS platformy, kde je nastavené, že sa rozpočet stavby bude sledovať ako nový projekt v Priebehu výstavby.

5. Po stlačení možnosti Nahrať sa automaticky zobrazí prehliadač, v ktorom sa z bezpečnostných dôvodov musíte prihlásiť ešte raz Vašim mailom.

Ako začať pracovať v Priebehu výstavby?

Po prihlásení sa do KROS Platformy vyberte  projekt,  v ktorom chcete sledovať priebeh výstavby. Ak ste si nahrali svoj rozpočet do Priebehu výstavby, tak v zozname projektov sa založil nový projekt.

V ľavom bočnom panely kliknite na Priebeh výstavby.

Pre začiatok práce s Priebehom výstavby si môžete spustiť Sprievodcu, ktorý Vás navedie ako začať s Priebehom výstavby pracovať.

Pozor: Aby ste mohli začať sledovať  Priebeh výstavby pre konkrétnu stavbu, je potrebné  najprv nahrať rozpočet z programu CENKROS 4.

 

Info: Stavba, ktorej čerpanie sa nachádza v Priebehu výstavby je v programe CENKROS 4 v okne Zoznam zákaziek označená farebnou ikonou . Stlačením tejto ikonky sa viete dostať priamo do Priebehu výstavby danej stavby.

Info: Aby vám paneli vľavo zbytočne nezaberal miesto na obrazovke, môžete ich zúžiť kliknutím na dvojšípku v pravom dolnom rohu panela. Rovnakým spôsobom panel znovu otvoríte.

 


 Info: Ak v pravom hornom rohu v Zozname zákaziek je ikonka zelenej farby, tak signalizuje, že už ste do KROS Platformy prihlásený.

Info: E-mail, s ktorým sa previaže vaša licencia,  si môžete upraviť aj priamo v KROS účte.

Ako viem čerpať množstvo pomocou výkaz výmer?

Položky rozpočtu, ktoré boli počítané z  výkazu výmer, obsahujú tieto údaje aj po prenose do Priebehu výstavby. Všetky položky s výkazom výmer sú v tabuľke modré a po kliknutí na  ikonu pravítka sa otvorí okno s výkazom výmer položky rozpočtu.

Po vytvorení splátky čerpania v Priebehu výstavby sa položky s výkazom výmer zobrazia opäť modrou farbou s nulovou hodnotou. Na zadanie tohoto výkonu máte viac možností:

 • Priame zadanie výkonu – údaj sa zobrazí čiernou farbou ale bunka stále obsahuje ikonku pravítka, pomocou ktorej si viete zobraziť výkaz výmer.  
 • Použitím výkazu výmer – po kliknutí na ikonu pravítka v stĺpci Výkon sa otvorí okno výkazu výmer, v ktorom môžete označiť položky čerpané v konkrétnom období.  

INFO: Každá manuálna zmena položky zmení modrú farbu čerpanej položky na čiernu: zmena % výkonu, hromadná zmena, dočerpanie.

Položka, ktorá bola  v rozpočte vypočítaná z výkazu výmer, v splátke čerpania zatiaľ nevyčíslená

Položka, ktorá bola  v rozpočte vypočítaná z výkazu výmer, v splátke čerpania zadaná manuálne

Položka, ktorá bola v rozpočte vypočítaná z výkazu výmer, v splátke čerpania vyčíslená z výkazu výmer

 

Vytvorenie nového obdobia

Panel Obdobia nájdete v hornej nástrojovej lište:

Po otvorení panelu pridáte nové obdobie:

TIP: v prípade, že obdobie nie je totožné s kalendárnym mesiacom, použite Rozšírené nastavenia.

Obdobia môžete:

 • Upraviť – zmeniť dátumy obdobia
 • Vymazať – vymazať celé obdobia
 • Poslať na schválenie – odoslať investorovi žiadosť na schválenie

TIP: Ak máte v Priebehu výstavby príliš veľa období a prezeranie tabuľky sa stáva neprehľadné, použite funkciu Zobrazenie, ktorou si zobrazíte len vybrané obdobia.

Ak chcete na KROS Platforme pracovať aj so stavbami, ktoré už majú vytvorené splátky čerpania v CENKROS 4, použite funkciu Nahrať výkony. Čerpanie zvolenej stavby otvoríte pomocou funkcie Otvoriť priebeh výstavby.

TIP: Všetky splátky naraz nahráte zvolením obdobia od začiatku prvej splátky, po koniec poslednej a výberom nahrať celú stavbu.

Ako zadávať výkony do Priebehu výstavby?

Zadávať a editovať výkony môžete:

 • percentuálnym výkonom
 • aktuálnym výkonom
 • celkovou cenou, za ktorú bola daná položka prestavaná.

Bunky, ktoré môžete editovať sú zvýraznené rámčekom.

Pre editovanie bunky je potrebné dvakrát kliknúť myšou na konkrétnu bunku, ktorú idete editovať. Okolie bunky sa vyfarbí a  zvýrazní riadok, aby ste jednoducho videli, ku ktorej položke daná bunka patrí.

Editáciu bunky ukončíte kliknutím mimo nej alebo stlačením klávesy Enter.

Po editácií bunky je v Priebehu výstavby zapracovaný automatický prepočet. Vďaka nemu po ukončení editácie sa automaticky dopočíta:

 • doteraz prestavané – množstvo a cena,
 • ostatné stĺpce v danom období na editovanej položke,
 • stĺpce zostatku – množstvo a cena,
 • celková cena prestavaného v danom období na všetkých nadradených dieloch, objekte a stavbe.

Ak editujete bunku prislúchajúcu dielu/objektu/stavbe, automaticky sa prepočítajú všetky položky, ktoré sa v danom diele/objekte/stavbe nachádzajú a k nim príslušné zostatky a prestavané množstvá.

TIP: Ak sa pomýlite,  využite funkciu krok späť v hornej lište

Previous

Next

KROS
Copy link