Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Zahraničné poskytnuté preddavky v cudzej mene

 1. zahraničná došlá preddavková faktúra (zDPF)
 2. poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)
 3. zahraničná došlá vyúčtovacia faktúra s dodaním tovaru (zDF)
 4. zahraničný interný doklad – vysporiadanie preddavkovej faktúry a vyúčtovacej faktúry (zID)

PRÍKLAD: Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov za tovar bez daňového dokladu k prijatej platbe. Na základe zahraničnej došlej preddavkovej faktúry zo dňa 11.3.2014 od českého dodávateľa ABC, s.r.o. bol dňa 12.3.2014 uhradený preddavok z tuzemského bankového účtu vo výške 11 000 CZK. Zahraničná došlá faktúra prišla spolu s tovarom dňa 16.3.2014 v hodnote 11 000 CZK, v ktorej bol odpočítaný vopred poskytnutý preddavok.

1. Zaevidovanie zahraničnej došlej preddavkovej faktúry za tovar:

Zahraničnú došlú preddavkovú faktúru je potrebné v evidencií účtovných dokladov (EUD) zaevidovať do okruhu zDPF – (z) Došlé preddavkové faktúry pomocou automatického účtovania 78 – zDPF Nový doklad.

 TIP: Prepočet kurzom nemá vplyv na žiadnu účtovnú evidenciu. zDPF sa neúčtujú, len evidujú, preto sú v programe evidované s príznakom “Neúčtovať”.

2. Úhrada preddavkovej faktúry bankovým výpisom:

 Na úhradu zahraničnej došlej preddavkovej faktúry z tuzemského účtu v mene EUR odporúčame použiť automatické účtovanie z2 BV – Úhrada zDF, zOD.

 • Úhrada zahraničnej faktúry sa uskutočňuje z tuzemského bankového účtu a preto zostáva mena dokladu nezmenená – zostáva mena EUR a kurzy sa nedopĺňajú.

 • Po zadaní externého čísla uhrádzaného dokladu sa zobrazí okno Zadajte sumu úhrady. Na základe súm uvedených v bunkách Uhradiť pre menu CZK a pre menu EUR program vypočíta a doplní kurz následne sa doklad aj zaúčtuje na príslušné účty 314 a 221.

TIP: Sumu do bunky Uhradiť CZK doplní program automicatky podľa uhrádzaného dokladu. V bunke UHRADIŤ EUR je potrebné opraviť sumu, ktorá v skutočnosti odišla z Vášho účtu.

3. Zaúčtovanie konečnej vyúčtovacej faktúry:

Pre zaúčtovanie konečnej zahraničnej faktúry sa použije príslušné automatické účtovanie podľa charakteru faktúry, v našom príklade ide o faktúru z Českej republiky od platiteľa DPH, máme povinnosť vykonať samozdanenie, tak použijeme automatické účtovanie 72 – zDF EÚ tovar §11 -20 % DPH.  Kurz ECB sa určí podľa dátumu uskutočnenia účtovného prípadu (v našom prípade je totožný s dátumom prijatia faktúry) a kurz pre DPH sa určí podľa dátumu vzniku daňovej povinnosti (dátum vyhotovenia faktúry). V prípade, že máte stiahnutý kurzový lístok, program Vám kurzy doplní automaticky.

V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ v KV DPH do stĺpca č. 3 „Dátum dodania tovaru“ – dátum nadobudnutia tovaru. Dátum dodania tovaru sa určí z faktúry, ktorú má daňovník k dispozícií. Ak tento dátum na faktúre chýba, tak podľa usmernenia z FR SR sa za dátum dodania považuje deň vyhotovenia faktúry. V programe Omega, je potrebné tento dátum doplniť do záložky „Evidencia DPH“.

3. Vysporiadanie zahraničnej došlej faktúry a zahraničnej došlej preddavkovej faktúry:

Na účtovné vysporiadanie došlej faktúry v cudzej mene a došlej preddavkovej faktúry sa použije okruh zID(z) Interné doklady a automatické účtovanie Px zID – Úhrada faktúry preddavkom. Do bunky Kurz ECB sa zadáva kurz zo dňa úhrady preddavku, t.j. v našom prípade 25,925.

Ďalej je potrebné zadať do poľa Odpočítať dokladu interné číslo zDPF.

Do poľa Uhradiť doklad v ďalšom kroku sa zadá  interné číslo zDF. Kurzový rozdiel (zisk/stratu) k účtu 321 program dopočíta automaticky a pridá ďalší zápis aj so zaúčtovaním.

Vysporiadanie zDPF a zDF musí byť v dvoch riadkoch účtovných zápisov, aby program správne zobrazil údaje v prehľadoch saldokonta. V riadku k zaúčtovanému kurzovému rozdielu sa automaticky do poľa Uhradiť doklad doplní interné číslo zDF.

V prípade, že sú všetky doklady vyhotovené v mene EUR, môžete postupovať spôsobom ako pri tuzemských preddavkoch, tzn. do vyúčtovacej faktúry je možné doplniť do posledného riadku ručne typ sumy P – Preddavok a do odpočtu vybrať preddavkovú faktúru (v prípade, že bola iba úhrada bez preddavkovej faktúry tak do odpočtu je potrebné vybrať bankový výpis).

Príklad: Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov za tovar s daňovým dokladom k prijatej platbe.  

Daňová povinnosť nevzniká pri platbe vopred týkajúcej sa nadobudnutia tovaru v tuzemsku (t.j. samozdanenie) z iného členského štátu (slovenský podnikateľ ako kupujúci zaplatí preddavok na tovar zahraničnému dodávateľovi z iného členského štátu). Ak tovar nebude dodaný do 15 dní od poskytnutia platby, dodávateľ nie je povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe. Pri nadobudnutí tovaru sa deň vzniku daňovej povinnosti určuje výlučnej podľa § 20 Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH (t.j. §19 ods.4 zákona o DPH sa neuplatní).

V týchto prípadoch dodávateľ nemá povinnosť faktúru vystaviť. Ak faktúru napriek tomu obdržíte, faktúra k prijatej platbe sa nebude samozdaňovať, ale preddavok sa zaúčtuje cez V – Voľný základ.

V praxi sa môže stať, že Vám doklad k prijatej platbe príde. Vtedy je potrebné ho zaúčtovať len s typmi súm S – Suma spolu a V – Voľný základ, nemôžeme ho samozdaniť. V konečnej vyúčtovacej faktúre je potrebné sumy na posledných dvoch riadkoch zadať mínusom a spárovať s faktúrou k prijatej platbe.  Podrobnejšie účtovanie v tabuľke:

 

Postupnosť krokov pri preddavkoch za služby

Nakoľko vysporiadanie služieb bez daňového dokladu je rovnaké ako pri tovare (prvý príklad), budeme sa v ďalšom príklade venovať vysporiadaniu preddavkov u služieb, u ktorých vzniká povinnosť vystavenia a teda aj zaúčtovania daňového dokladu k prijatej platbe, ak k realizácií služby nedošlo do 15 dní od prijatia platby.

 

Daňová povinnosť vzniká aj prijatím platby pred skutočným dodaním služby, ak službu dodáva zahraničná osoba registrovaná ako platiteľ dane v členskom štáte EÚ a povinnosť platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2 – 4  zákona o DPH má prijímateľ služby. To znamená, že už faktúrou k prijatej platbe vzniká pre prijímateľa služby povinnosť samozdanenia – napríklad za účtovné a právne služby, ktoré si objednal u iného platiteľa DPH z iného členského štátu.

Príklad:   Slovenský platiteľ dane si objednal účtovné služby u poľského partnera, ktorý je registrovaný platiteľ dane v inom členskom  štáte s prideleným poľským IČ DPH. Zahraničná preddavková faktúra zo dňa 8.3.2014, vystavená na sumu 1300 PLN. Úhrada prebehla 10.3.2014 z devízového bankového účtu. Vzhľadom k tomu, že k realizácií služby nedošlo do 15 dní od prijatia platby, partner Miglo, S.A. vystavil faktúru k prijatej platbe s dátumom vystavenia 24.3.2014. Dátum vzniku daňovej povinnosti vzniká dňom prijatia platby, t.j. 10.3.2014 (resp. dňom, kedy poľský platiteľ prijal preddavok – nakoľko platba zvyčajne trvá 2 – 3 dni). Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy bola vystavená konečná vyúčtovacia faktúra na sumu 1300 PLN, z ktorej bol odpočítaný predchádzajúci vyfakturovaný preddavok.

1. Preddavková faktúra sa neúčtuje, len sa zaeviduje do okruhu zDPF – dátum prijatia 8.3.2014, 1300 PLN

 

2. Následne sa táto preddavková faktúra uhradí z devízového bankového účtu (v mene PLN)

 

3. Nakoľko daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby, dodávateľ vystavil zahraničnú došlú faktúru – faktúru k prijatej platbe a už touto faktúrou vzniká pre prijímateľa povinnosť samozdanenia.

4. Vysporiadanie zahraničnej preddavkovej faktúry a faktúry k prijatej platbe je potrebné vykonať cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom. Kurz na internom doklade musí byť rovnaký ako bol v deň úhrady, t.j. 4,3262. Do poľa Odpočítať z dokladu je potrebné vybrať zahraničnú preddavkovú faktúru a do poľa Uhradiť doklad na riadku 2 potiahneme faktúru k prijatej platbe.

5. Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy bola vystavená aj konečná vyúčtovacia faktúra, faktúra sa účtuje v okruhu zDF, pomocou automatického účtovania 73 zDF – EÚ služba – §69. 

Po zaúčtovaní 6. riadkov je potrebné sa nastaviť na 7. riadok  v účtových zápisoch a znovu spustiť automatické účtovanie 73. Všetky údaje ostávajú, len sumu spolu v rozpise prepíšeme na -1 300 PLN, na r. 8 účet prepíšeme na 314.200 a do poľa Odpočítať z dokladu doplníme zDF k prijatej platbe.

 

6. Po zaúčtovaní všetkých dokladov si musíme cez saldokonto zistiť kurzový rozdiel, ktorý vzniká na účte 314.200.

7. Následne vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtujeme cez zahraničný interný doklad ručne bez automatického účtovania s dátumom 9.8.2013, typom sumy X, účtovaním 314.200/663.000 a do poľa Odpočítať z dokladu spárujeme so zahraničnou došlou faktúrou k prijatej platbe.  Sumu je potrebné napísať do bunky Tuzemská mena (Suma tuz.).

8. Po zaúčtovaní kurzového rozdielu znovu skontrolujeme saldokonto na účte 314.200, či je tento účet správne vysporiadaný. Ak je stĺpec „Rozdiel“ prázdny, preddavky sme vysporiadali správne.

 

 

 

Vysporiadanie zahraničných prijatých preddavkov v cudzej mene

POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR

 1. zahraničná odoslaná preddavková faktúra (zOPF)
 2.  prijatá platba na bankový účet (BV)
 3. zahraničná odoslaná vyúčtovacia faktúra s dodaním tovaru (zOF)
 4. zahraničný interný doklad – vysporiadanie preddavkovej faktúry a vyúčtovacej faktúry (zID)

 

PRIKLAD: Vysporiadanie zahraničných prijatých preddavkov za tovar bez daňového dokladu k prijatej platbe. 

Dňa 11.4.2014 ste vystavili zahraničnú preddavkovú faktúru za tovar partnerovi Leko, s.r.o (identifikovaný pre daň v ČR) do Českej republiky v mene CZK na sumu 11 000 CZK.  Túto preddavkovú faktúru Vám partner uhradil na tuzemský bankový účet dňa 12.04.2014 v plnej výške 11 000 CZK.  Nakoniec ste vystavili firme Leko, s.r.o. konečnú vyúčtovaciu faktúru na tovar, ktorá prišla spolu s tovarom 14.4.2014 v hodnote 11 000 CZK, v ktorej bol odpočítaný vopred prijatý preddavok.

1. Vystavenie a zaevidovanie odoslanej preddavkovej faktúry za tovar

Zahraničnú odoslanú preddavkovú faktúru je potrebné vystaviť vo fakturácií cez menu Fakturácia – Odoslané preddavkové faktúry a následne po uloží potvrdiť, aby sa zOPF zaevidovala aj do EUD (Evidencia účtovných dokladov).

zOPF sa neúčtujú, len evidujú, preto sú v programe evidované s príznakom „Neúčtovať“. Prepočet kurzom v zOPF nemá vplyv na účtovníctvo.

2. Inkaso zahraničnej preddavkovej faktúry na tuzemský bankový účet

 Na inkaso zahraničnej odoslanej preddavkovej faktúry na tuzemský účet v mene EUR odporúčame použiť automatické účtovanie z1 BV – Inkaso zOF, zDD

 • Inkaso zahraničnej preddavkovej faktúry sa uskutočňuje na tuzemský bankový účet a preto zostáva mena dokladu nezmenená – zostáva mena EUR a kurzy sa nedopĺňajú.
 • Po zadaní interného čísla dokladu sa zobrazí okno Zadajte sumu úhrady. Na základe súm uvedených v bunkách Uhradiť pre menu CZK a pre menu EUR program vypočíta a doplní kurz následne sa doklad aj zaúčtuje na príslušné účty 324 a 221.

Sumu do bunky Uhradiť CZK doplní program automaticky podľa uhrádzaného dokladu. V bunke UHRADIŤ EUR je potrebné opraviť sumu, ktorá v skutočnosti prišla na Váš účet.

 

3. Vystavenie a zaúčtovanie konečnej vyúčtovacej faktúry

Konečnú vyúčtovaciu faktúru je potrebné vystaviť v menu Fakturácia – Odoslané faktúry. Faktúru je možné vyhotoviť ako kópiu z preddavkovej faktúry z dôvodu správneho prenesenia všetkých položiek a čísla účtu pre zaúčtovanie do EUD. Vo vyúčtovacej faktúre by položky mali mať nastavený výnosový účet, sadzbu DPH a typ sumy pre správne zaradenie dokladu do Daňového priznania DPH a Súhrnného výkazu.

 

Do záložky „Prijaté preddavky“ je potrebné doplniť zahraničnú odoslanú preddavkovú faktúru pomocou tlačidla „Pridaj z účtovníctva“, aby na faktúre bola uvedená sumu odpočítaného preddavku a na tlačovej zostave faktúry bolo správna suma k úhrade.

V evidencii účtovných dokladov bude po uložení z Fakturácie vyzerať účtovanie v konečnej faktúre nasledovne:

4. Vysporiadanie zahraničnej odoslanej faktúry a zahraničnej odoslanej preddavkovej faktúry

 

Na účtovné vysporiadanie odoslanej faktúry v cudzej mene a odoslanej preddavkovej faktúry použijeme okruh zID(z) Interné doklady a automatické účtovanie Px zID – Úhrada faktúry preddavkom. Do bunky Kurz ECB sa zadáva kurz zo dňa úhrady, t.j. v našom prípade 25,925.

Ďalej je potrebné zadať do poľa Odpočítať dokladu interné číslo zOPF.

 

Do poľa Uhradiť doklad v ďalšom kroku sa zadá  interné číslo zOF. Kurzový rozdiel k 311 (zisk/stratu) program dopočíta automaticky a pridá ďalší zápis aj so zaúčtovaním.

Vysporiadanie zOPF a zOF musí byť v dvoch riadkoch účtovných zápisov, aby program správne zobrazil údaje v prehľadoch saldokonta. V riadku k zaúčtovanému kurzovému rozdielu sa automaticky do poľa Uhradiť doklad doplní interné číslo zOF.

V prípade, že sú všetky doklady vyhotovené v mene EUR, môžete postupovať spôsobom ako pri tuzemských preddavkoch, tzn. do vyúčtovacej faktúry je možné doplniť do posledného riadku ručne typ sumy P – Preddavok a do odpočtu vybrať preddavkovú faktúru (v prípade, že bola iba úhrada bez preddavkovej faktúry tak do odpočtu vybrať bankový výpis).

Príklad: Vysporiadanie zahraničných prijatých preddavkov za tovar s daňovým dokladom k prijatej platbe.

Daňová povinnosť prijatím platby na dodanie tovaru do iného členského štátu platiteľovi dane nevzniká. Dodanie tovaru do iného členského štátu osobe, ktoré je v tomto členskom štáte identifikovaná pre daň je oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH. Deň prijatia platby sa nepovažuje za deň dodania tovaru do iného členského štátu (daňová povinnosť vzniká v súlade s § 19 ods. 8 zákona o DPH). Ak tovar nebude odoslaný do 15 dní od prijatia platby, dodávateľ nie je povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe, nakoľko sa na základe novely zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, v súlade s §72 ods.1 písm. e a f) povinnosť vystaviť faktúru na prijatie platby pred dodaním tovaru  zrušila a to s účinnosťou od 01.01.2013.  V tomto prípade nemusíte vystavovať faktúru k prijatej platbe, preddavky je potrebné zúčtovať v konečnej vyúčtovacej faktúre pomocou zahraničného interného dokladu. Ak by ste ju aj napriek tomu vystaviť chceli, faktúru by ste vyhotovili s typom sumy V – Voľný základ.  Do daňového priznania DPH, prípadne do Súhrnného výkazu bude vchádzať doklad vystavený až na základe dodania tovaru, nie prijatím platby. V každom prípade v praxi je možné nájsť aj výnimky týkajúce sa vystavenia daňového dokladu k prijatej platbe, ktoré nie je možné úplne zovšeobecniť (napr. dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou,  dodanie tovaru osobe, ktoré nie je v členskom štáte identifikovaná pre daň atď ) a je potrebné si povinnosť vystavenia daňového dokladu overiť podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

POZOR:  Pre tretie krajiny (krajiny mimo EÚ) ostáva povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platbe aj naďalej – podľa §72 ods.1 písm. c) a g) zákona o DPH, nakoľko zmena od 01.01.2013 sa týka len dodania tovaru do štátov EÚ (podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona o DPH).

Pri dodaní  tovaru do iného členského štátu platiteľovi dane nevzniká daňová povinnosť pri platbe vopred.  Ak by ste ju aj napriek tomu vystaviť chceli, faktúru je potrebné vystaviť s typmi súm S – Suma spolu a V – Voľný základ a v konečnej vyúčtovacej faktúre je potrebné daňový doklad k prijatej platbe odpočítať, preto sú v tejto faktúre pridané dva riadky s typmi súm S – Suma spolu a V – voľný základ s mínusovými sumami a účet 324.200 má v bunke Odpočítať z dokladu vybratý daňový doklad k prijatej platbe. Podrobnejšie účtovanie v tabuľke:

POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA SLUŽBY:

Daňová povinnosť vzniká prijatím platby pred skutočným dodaním služby, ak službu dodáva zahraničná osoba registrovaná ako platiteľ dane v členskom štáte EÚ a povinnosť platiť daň v tuzemsku podľa §69 ods. 2 -4  zákona o DPH má prijímateľ služby. To znamená, že ak služba nie je realizovaná do 15 dní od prijatia platby, dodávateľ je povinný vystaviť faktúru k prijatej platbe a tá vchádza do Daňového priznania DPH a Súhrnného výkazu – napríklad faktúra za účtovné a právne služby.

Príklad:   Od slovenského podnikateľa, zdaniteľnej osoby v tuzemsku, si objednala právne služby poľská firma Soft, a.s., registrovaná ako platiteľ dane v inom členskom štáte s prideleným IČ DPH. Na základe vystavenej preddavkovej faktúry zo dňa 8.3.2014, vystavená na sumu 1300 PLN prebehla aj úhrada, ktorá bola pripísaná na bankový účet 10.3.2014. Vzhľadom na zmluvnú dohodu bude služba realizovaná až v nasledujúcom mesiaci, tzn. že slovenskému podnikateľovi vzniká povinnosť vystaviť do 15 dní od prijatia preddavku faktúru k prijatej platbe. Partnerovi Soft, a.s. slovenský podnikateľ vystavil faktúru k prijatej platbe s dátumom vystavenia 24.3.2014. Dátum vzniku daňovej povinnosti vzniká dňom prijatia platby, t.j. 10.3.2014. Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy bola vystavená konečná vyúčtovacia faktúra na sumu 1300 PLN, z ktorej bol odpočítaný predchádzajúci vyfakturovaný preddavok.

Nakoľko vysporiadanie služieb bez daňového dokladu je rovnaké ako pri tovare (prvý príklad), budeme sa v ďalšom príklade venovať vysporiadaniu preddavkov u služieb, u ktorých vzniká povinnosť vystavenia a teda aj zaúčtovania daňového dokladu k prijatej platbe, ak k realizácií služby nedošlo do 15 dní od prijatia platby.

 1. Vystavenie preddavkovej faktúry v module Fakturácia a jej následné zaevidovanie do EUD. Preddavkovú faktúru vystavíme na partnera Soft, a.s. s dátumom 8.3.2014, 1300 PLN, Sadzba DPH – nulová, typ sumy Osv (dodanie služieb § 15 ods.1 (§ 69 ods.3), do súhrnného výkazu a účet zvolíme 602. Keďže sa preddavkové faktúry neúčtujú, po zaevidovaní do EUD bude mať preddavková faktúra príznak „Neúčtovať“ a bude bez účtovných zápisov.

2. Následne Vám odberateľ uhradil preddavkovú faktúru na bankový účet s kurzom 4,3263.

3. Nakoľko daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby,  je potrebné partnerovi Soft, a.s. vystaviť zahraničnú odoslanú faktúru – faktúru k prijatej platbe. Tento doklad bude vchádzať do Súhrnného výkazu. Faktúru vystavíme s dátumom 24.03.2014 a dátum daňovej povinnosti bude 10.03.2014

 

Po zaevidovaní dokladu do EUD bude účtovanie daňového dokladu k prijatej platbe vyzerať nasledovne:

4. Vysporiadanie zahraničnej preddavkovej faktúry a faktúry k prijatej platbe je potrebné vykonať cez zahraničný interný doklad – zID, pomocou automatického účtovania Px – Úhrada faktúry preddavkom. Kurz na internom doklade musí byť rovnaký ako bol v deň úhrady, t.j. 4,3263.  Do poľa Odpočítať z dokladu je potrebné vybrať zahraničnú preddavkovú faktúru a do poľa Uhradiť doklad na riadku 2 vyberieme faktúru k prijatej platbe.

5. Služba bola realizovaná 9.4.2014, kedy je potrebné vystaviť aj konečnú vyúčtovaciu faktúru a zaevidovať do EUD. Konečnú faktúru je možné vystaviť kópiou z preddavkovej faktúry, aby sa preniesli všetky položky aj zaúčtovanie. Do  vyfakturovaných preddavkov je potrebné pridať faktúru k prijatej platbe.

 

Do evidencie účtovných dokladov sa faktúra dostane s nasledovným zaúčtovaním: 

 

6. Po zaúčtovaní všetkých dokladov si musíme cez saldokonto zistiť kurzový rozdiel, ktorý vzniká na účte 324.200.

7. Následne vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtujeme cez zahraničný interný doklad ručne bez automatického účtovania s dátumom 9.8.2013, typom sumy X, účtovaním 563.000/324.200 a do poľa Odpočítať z dokladu potiahneme zahraničnú odoslanú faktúru k prijatej platbe.  Sumu je potrebné napísať iba do bunky Tuzemská mena (Suma tuz.).

8. Po zaúčtovaní kurzového rozdielu znovu skontrolujeme saldokonto na účte 314.200, či je tento účet správne vysporiadaný. Ak je stĺpec „Rozdiel“ prázdny, preddavky sme vysporiadali správne.

   Zhrnutie v tabuľke:

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link