Zádržné

Zádržné predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty kontraktu, ktoré odberateľ zadrží až do ukončenia diela pre prípadné chyby alebo po dobu záručnej doby.

V praxi sa zádržné využíva najmä ako určitá forma garancie. Odberateľ zadrží dohodnutú čiastku z fakturácie po dobu napr. záručnej lehoty na produkt, dielo, výrobok alebo službu. Zmluvne môže byť dohodnuté, že túto čiastku uvoľní po predložení bankovej garancie. Takisto môže nastať prípad, že odberateľ časť zádržného uhradí po kompletnom dodaní diela a zvyšnú časť uhradí až po skončení záručnej doby, čo môže byť aj niekoľko rokov, a po splnení zmluvne dohodnutých podmienok.

Zádržné odberateľ nemusí vrátiť v prípade, že dodávateľ neodstráni vyskytnuté nedostatky a odberateľ zverí opravu tretej osobe. V tomto prípade môže na úhradu za opravy vykonané treťou osobou použiť zádržné.

Z účtovného hľadiska odberateľ uhradí vyfakturovaný záväzok, ale v sume zníženej o dohodnuté zádržné. Tým, že odberateľ neuhradí celú sumu faktúry, záväzok zostáva „nevyrovnaný“. Sumu, o ktorú záväzok nie je vyrovnaný (to je suma zádržného), sa odporúča preúčtovať na iný analytický účet 321 alebo iný záväzkový účet, napr. 325. Z dôvodu, že táto suma môže byť u odberateľa „zadržaná“ aj po dobu niekoľkých rokov, pôjde o dlhodobý záväzok.

Rovnako sa k zádržnému správame aj z pohľadu dodávateľa, ktorý účtuje o pohľadávke.

 Príklad:

  1. Zaúčtovanie došlej faktúry v celkovej sume vrátane zádržného s rozúčtovaním na základ a DPH.

2. V ten istý deň interným dokladom preúčtujete sumu zádržného z účtu 321 na iný analytický účet 321, prípadne na iný záväzkový účet, napríklad 325 s previazaním na faktúru – takto sa faktúra akoby čiastočne uhradí. V knihe záväzkov bude teda k úhrade už len zvyšná časť faktúry a zádržné bude zaúčtované na inom záväzkovom účet.

Aby ste interný doklad so zaúčtovaným zádržným a novou splatnosťou videli aj v prehľade záväzkov, odporúčame vykonať preúčtovanie zádržného cez dva interné doklady tak, ako to vidieť na nasledujúcich obrázkoch. Ako protiúčet môžete použiť napr. účet 395 – Vnútorné zúčtovanie.

TIP: Na evidovanie zádržného v okruhu interných dokladov si môžete vytvoriť samostatnú novú evidenciu, prípadne číselný rad.

ODPORÚČANIE: V prípade, ak chcete zádržné sledovať aj saldokontne (cez zostavy saldokonta), nastavte si príslušný účet v účtovom rozvrhu ako saldokontný. V príklade je to účet 325.100. 

TIP: Ak si potrebujete vytlačiť v prehľade záväzkov aj interné doklady, na ktoré ste si zádržné preúčtovali, je potrebné v zostave Prehľad záväzkov zapnúť voľbu aj okruh (z)ID.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link