Menu

Predávate tovar v balíčkoch alebo sadách? Vyrábate alebo montujete menšie komplety?

Makrokarty

V rámci skladového hospodárstva v OMEGE je možné využívať špecifický druh skladovej karty –   makrokartu. Ide o skladovú kartu, ktorá obsahuje ďalšie položky – komponenty. Podľa toho, z akých položiek sa makrokarta skladá, môže ísť o sadu, balíček, zostavu alebo výrobok.

Makrokarty využijete jednak pri skladní balíčkov, sád ale aj v menších výrobných a montážnych podnikoch pri zostavovaní kompletov. Takisto napríklad v  cukrárskej, pekárskej výrobe si jednoducho vyskladáte receptúru výrobku.

Nastavenie makrokariet

Od verzie 19.50 sú v OMEGE rozšírené možnosti využitia makrokariet prístupné pomocou voľby Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Sklad plus).

V existujúcej databáze, kde sa už makrokarty používali, voľbu Používať sklad plus odporúčame zapnúť až po prechode do nového účtovného roka. Pre zachovanie prehľadnosti v sklade a dokladoch fakturácie musia byť všetky pohyby na makrokarte vytvorené pri rovnakom nastavení. Po zapnutí už voľbu nie je možné vypnúť!

Na nových databázach vytvorených vo verzii 19.50 a vyšších je voľba zapnutá automaticky.

 Nastavenie skladovej karty – makrokarty

Zo štandardnej skladovej karty, na ktorej ešte nie sú evidované žiadne pohyby, vytvoríme makrokartu tak, že v záložke Položky makrokarty pridáme požadované položky.

Dostupné množstvo makrokariet

 Informácie, tak o aktuálnych zásobách makrokariet a ich položiek, ako aj o chýbajúcom množstve na dodanie požadovaného množstva, nájdeme vo formulári Dostupnosť makrokariet. Pre zobrazenie použijeme tlačidlo s rovnakým názvom, ktoré sa nachádza na dolnej lište zoznamu skladových kariet (Sklad – Skladové karty).

Položky do hornej časti formulára môžeme pridávať jednotlivo (tlačidlo Pridaj) alebo hromadne (šípkou na tlačidle Pridaj).  Zvolíme konkrétne Skladové karty alebo nám program vyhľadá Makrokarty obsahujúce vybranú skladovú kartu.

Dostupnosť makrokariet je ideálnym pomocníkom aj v prípade, že potrebujeme zistiť dostupnosť makrokariet, ktoré majú rovnaké položky. Po zadaní požadovaného množstva program automaticky prepočíta disponibilné množstvo jednotlivých položiek makrokariet.

Pohyby makrokarty

V súvislosti s makrokartami môžeme používať všetky existujúce typy skladových pohybov ako pri inej skladovej karte. Špeciálne pre makrokarty sa používajú pohyby príjem a výdaj na makrokartu, ktoré zabezpečia automatické preskladňovanie položiek na makrokartu:

 • Príjem na makrokartu
  • Zvyšuje stav zásob makrokarty na sklade.
  • Automaticky sa z neho generujú pohyby Výdaj na makrokartu.
  • Môže vybaviť odoslanú objednávku. 
 • Výdaj na makrokartu
  • Vyskladnia sa ním položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky makrokarty evidované, v množstve potrebnom na výrobu makrokarty zadanom na príjemke.
  • Nedá sa pridať ručne. Je automaticky generovaný pri ukladaní pohybu Príjem na makrokartu.
  • Nevstupuje do objednávkového systému.
  • Vždy časovo predchádza pohybu Príjem na makrokartu.

Obidva uvedené pohyby nevstupujú do hlásenia Intrastat.

Fakturácia

Pri predaji na faktúru pridávame makrokartu ako bežnú skladovú kartu (ktorá má svoje množstvo), pričom vidíme informácie o stave zásob a aktuálnom disponibilnom množstve makrokarty.

Automatické generovanie pohybov makrokariet

Program dokáže príjemky a výdajky na makrokartu generovať aj automaticky pomocou voľby Automaticky zapísať v záložke Sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia). Voľbu využijeme hlavne v prípade, ak predávame/vyskladňujeme makrokartu, ktorá nemá naskladnené množstvo.

Pri takomto nastavení stačí rovno zaevidovať štandardný výdaj makrokarty zo skladu napr. Výdaj tuzemsko, zahraničie. Ak skladová zásoba makrokarty nepokrýva daný výdaj, ale na sklade je dostatočné disponibilné množstvo, program automaticky vygeneruje príjem na makrokartu v potrebnom množstve a tiež výdaj s položkami makrokarty.

Nastavenia pri tlači zostáv

Na tlačových zostavách odoslaných faktúr, dodacích listov a došlých objednávok je možné tlačiť makrokarty aj s položkami. V okne Tlač zostavy… zvolíme vybranú zostavu a pomocou tlačidla Nastavenie… zaklikneme voľbu Tlačiť položky makrokarty.

Na doklade budú položky makrokarty odlíšené farbou a odsadením. V prípade viacerých makrokariet, budú položky zoskupené pod prislúchajúce makrokarty

Ak chceme na doklade tlačiť makrokarty bez položiek, z ktorých sa skladajú, voľbu v nastavení vypneme. Tak ako ostatné, aj uvedené nastavenie tlače platí pre užívateľa prihláseného v databáze a pre aktuálne vybranú tlačovú zostavu.

Videonávody:

 • Akciové balíčky pre zákazníkov
 • Efektívne riadenie malej výroby
 • Montáž kompletov pod dohľadom
KROS
Copy link