Vstupuje firma do likvidácie?

Firma v likvidácii

 

V prípade, že firma vstupuje do likvidácie, je potrebné uzavrieť účtovníctvo pred vstupom  do likvidácie a otvoriť firmu v novom roku.

 

Firma vstupuje do likvidácie k prvému dňu v mesiaci (vstup do likvidácie k 1.11.2020).

 

V programe OMEGA prostredníctvom menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia skrátime účtovné obdobie z pôvodne zadaného obdobia od Januára do Decembra na obdobie „Január až Október“. Následne vykonáme všetky uzávierkové operácie a závierku účtovníctva, ako sa štandardne robia na konci účtovného obdobia, teda k 31.12. a podáme mimoriadnu účtovnú závierku.

Po vykonaní všetkých uzávierkových operácií je potrebné urobiť prechod do ďalšieho roka, ktorý už bude rokom s nastaveným obdobím od Novembra 2020 do Októbra 2021. Tu je potrebné opäť skrátiť účtovné obdobie, aby sme účtovali v kalendárnom roku, to znamená, že v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zmeníme účtovné obdobie na „November až December“.

Ak by bola firma v likvidácii dlhšie ako jedno účtovné obdobie, na konci roka, teda k 31. 12. 2020 znovu uzavrieme účtovníctvo a vykonáme všetky uzávierky, závierku a prechod do ďalšieho roka. Ak obdobie likvidácie alebo konkurzu je dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka (ako už bolo vyššie spomenuté), ÚJ na účely určenia základu dane zostavuje priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka, ktorá je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie alebo konkurzu. V prípade, že likvidácia spoločnosti trvá viac kalendárnych rokov, tzn.  že neskončí do 31. 12. druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, potom pre daňové účely zostavuje k 31. 12. každého kalendárneho roku počas trvania likvidácie priebežnú účtovnú závierku pre potreby podania daňového priznania na daň z príjmov.

Ku dňu skončenia likvidácie (napríklad 31. 07. 2021) je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce dňom vstupu do likvidácie a končiace dňom skončenia likvidácie. K tomuto dátumu bude opäť potrebné skrátiť účtovné obdobie v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia a pri tlači Účtovnej závierky vybrať voľbu Mimoriadna. Po každom prechode si môžeme nahrať počiatočné stavy nákladov a výnosov, čo umožní vygenerovať mimoriadnu účtovné závierku a nie je teda nutné ručne súčtovať stavy za jednotlivé priebežné účtovné závierky.

 

Príklad – firma vstupuje do likvidácie v priebehu mesiaca (vstup do likvidácie k 5. 6. 2020).

 

Ak firma vstupuje do likvidácie počas mesiaca, napríklad k 5. 6. 2020, otvoriť účtovníctvo v období likvidácie môžeme dvomi spôsobmi:

  • Prostredníctvom menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia skrátime účtovné obdobie do „Mája“. Účtovné prípady za štyri júnové dni – s dátumom od 1. 6 do 4. 6. zaevidujeme ešte s dátumom 31. 5., aby patrili do mája. Následne vykonáme všetky uzávierkové operácie, závierku účtovníctva a prechod do ďalšieho roka. Všetky doklady s dátumom od 5. 6. budeme už potom účtovať v novom roku, s nastaveným obdobím od „Júna 2020  do Decembra 2020“.
  • Korektnejším riešením je skrátiť účtovné obdobie až do Júna, a všetky účtovné prípady týkajúce sa ešte obdobia pred likvidáciou, zaevidovať s reálnymi dátumami. V posledný deň vykonáme všetky uzávierkové operácie.

V programe OMEGA nie je možné mať dve prelínajúce sa účtovné obdobia. Aby bolo možné evidovať účtovné prípady týkajúce sa ešte obdobia jún (keď je firma už v likvidácii), je potrebné založiť novú firmu. Túto založíme prostredníctvom menu Firma – Nová s možnosťou Kópia z existujúcej firmy a účtovným obdobím začínajúcim od Júna.

Keďže ide o novú firmu, tak v prípade, že Váš aktuálny rozsah licencie je na jedno účtovníctvo, bude potrebné rozšíriť rozsah licencie o ďalšie účtovníctvo.  Rozšírenie je možné zrealizovať aj priamo cez Zónu pre klienta.

 Viac informácií ohľadom procesu likvidácie je možné nájsť v usmernení z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky:

 

 Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link