Menu

Ako v daňovom priznaní odpočítať stratu z predchádzajúcich období?

Odpočet daňovej straty v DPPO za rok 2020

Podmienky odpočítania daňovej straty sú:

 •  Odpočítať stratu z minulých rokov môžeme iba vtedy, ak vznikol za aktuálne zdaňovacie obdobie kladný základ dane.
 • Ak v príslušnom zdaňovacom období nevykážeme dostatočne vysoký základ dane na odpočet pomernej časti daňovej straty z prechádzajúcich zdaňovacích období, strácame nárok na odpočet jej neuplatnenej časti.
 • Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu, nárok na odpočet daňovej straty zaniká odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
 • Ak má daňovník zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 • Odpočet je možné uplatniť maximálne počas 4 rokoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, rovnomerne ¼ v každom zdaňovacom období.

Strata v Daňovom priznaní PO 2020

Odpočet daňovej straty sa uvádza v Tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty , ktorá je rozdelená na 9 stĺpcov. Tabuľka sa nachádza na 6 a 7 strane tlačiva.

 • V 1. stĺpci sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku na daňový úver podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • V stĺpci 2 a 3 sa uvádza odpočet daňovej straty vykázanej v jednotlivých zdaňovacích obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a 30b zákona.
 • V stĺpci 4 až 8 sa uvádza odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona. Najstaršia strata, ktorú je možné tento rok odpočítať, môže byť za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2016. Hodnoty odpočítané v príslušnom zdaňovacom období sa spočítavajú v stĺpci 9. Hodnota uvedená v riadku 2 sa prenáša automaticky na riadok 410  na strane 3. Uvádzame tu sumu najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na riadku 1 príslušného stĺpca, ktorý tvorí celková výška vykázanej daňovej straty.
 • V tabuľke vypĺňame daňovú stratu od najstaršej po najnovšiu.
 • Daňová strata vykázaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza iba na riadku 400.
 • V tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.
 • Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane
  uvedeného na riadku 400 (strana 3).

 

V zdaňovacom období 2020 už nie je možné uplatniť mimoriadny odpočet podľa zákona
,,lex korona“.

 

Daňovník, ktorý si neuplatnil v daňovom priznaní za rok 2019 mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona ,,lex korona“.

 

Spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vykázala v roku 2016 daňovú stratu 12 000 eur, v roku 2019 daňovú stratu 1 000 eur. V daňovom priznaní za rok 2020 vykázala základ dane 3 100 eur. Ako bude spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?

 

Tabuľka D

• V stĺpci 4 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata,t. j. 01.01.2016 – 31.12.2016.
– V riadku 1 doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2016 – 12 000 eur.
– V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočitava v príslušnom zdaňovacom období, max. do ¼ z riadku 1, t. j. 3 000 eur.
– V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet. Keďže daňovník odpočítavá štvrtú štvrtinu, v tomto prípade to bude nula.
• V stĺpci 5 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata, t. j. 01.01.2019 – 31.12.2019.
– V riadku 1 doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2019 – 1 000 eur.
– V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočíta v príslušnom zdaňovacom období, max. do ¼ z riadku 1. V tomto prípade by to bolo 250 eur. Daňovník si z tejto straty odpočíta iba 100 eur do nulového základu dane. Na zvyšných 150 eur stráca nárok na odpočet.
– V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet. Ak preukáže dostatočný základ dane v rokoch 2021, 2022, 2023, môže ešte odpočítať celkom 750 eur.
Stĺpec 9 je súčtový za všetky stĺpce. Do riadku 2 v tomto stĺpci program automaticky doplní súčet všetkých riadkov zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná v aktuálnom zdaňovacom období 2020 a automaticky sa prenesie na riadok 410 na strane 3.

 

 

Daňovník, ktorý si uplatnil v daňovom priznaní za rok 2019 mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona ,, lex korona“.

 

 

 

Spoločnosť so ZO kalendárny rok vykázala v roku 2018 daňovú stratu 16 000 eur. V DP za rok 2019 vykázala základ dane 7 000 eur a uplatnila si mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona lex korona. V DP za rok 2019 odpočítala z daňovej straty vykázanej v roku 2018 sumu 7 000 eur (do nulového základu dane). V DPPO 2019 v VII. Časti – Miesto pre osobitné záznamy daňovníka uviedla zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej
douplatnenie v nasledujúcich ZO sumu 9 000 eur. Ako pokračuje v odpočítaní daňovej straty v ZO roka 2020 a neskôr? Ako bude spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?

Daňovník si môže za štandardných podmienok odpočítať v príslušnom zdaňovacom oddobí max. ¼ z daňovej straty. V tomto prípade by to bolo 4 000 eur. Vzhľadom na to, že daňovník využil v zdaňovacom odbobí 2019 možnosť uplatniť mimoriadný opočet straty podľa zákona ,,lex korona“, odpočítal daňovú stratu vo výške 7 000 eur. Z tohto dôvodu môže daňovník v zdaňovacom odobí 2020 odpočítať druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej v roku 2018, avšak len do výšky zostatku neuplatnej daňovej straty prislúchajúcej k druhej štvrtine, t. j. 1 000 eur. Ak v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach dosiahne dostatočne vysoký základ dane, môže odpočítať max. ¼, t. j. 4 000
eur.

Tabuľka D
• V stĺpci 4 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata, t. j. 01.01.2018 – 31.12.2018.
– V riadku 1 doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2018 – 16 000 eur.
– V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočitava v príslušnom zdaňovacom období, t. j.
1 000 eur.
– V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet v nasledujúcich obdobiach, t. j. 8 000 eur.
Stĺpec 9 je súčtový za všetky stĺpce. Do riadku 2 v tomto stĺpci program automaticky doplní súčet všetkých riadkov zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná v aktuálnom zdaňovacom období 2020 a automaticky sa prenesie na riadok 410 na strane 3.

 

 

Spoločnosť so ZO kalendárny rok vykázala v roku 2018 daňovú stratu 16 000 eur. V DP za rok 2019 vykázala základ dane 15 000 eur a uplatnila si mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona,, lex korona“. V DP za rok 2019 odpočítala z daňovej straty vykázanej v roku 2018 sumu 15 000 eur (do nulového základu dane). V DPPO 2019 v VII. Časti – Miesto pre osobitné záznamy daňovníka uviedla zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatnenie v nasledujúcich ZO sumu 1 000 eur. Ako pokračuje v odpočítaní daňovej straty v ZO roka 2020 a neskôr? Ako bude spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?

 

Daňovník si môže za štandardných podmienok odpočítať v príslušnom zdaňovacom oddobí max. ¼ zo základu dane. V tomto prípade by to bolo 4 000 eur. Vzhľadom na to, že daňovník využil v zdaňovacom odbobí 2019 možnosť uplatniť mimoriadný opočet podľa zákona ,,lex korona“, odpočítal daňovú stratu vo výške 15 000 eur. Z tohto dôvodu nemôže daňovník odpočítať v daňovom priznaní za rok 2020 ani 2021 pomernú časť daňovej straty vykázanej v roku 2018, nakoľko ich odpočítal v DP za rok  2019 v rámci mimoriadneho odpočtu podľa zákona lex korona. Odpočítať daňovú stratu môže až v roku 2022, avšak len do výšky zostatku neuplatnej daňovej straty prislúchajúcej k štvrtej
štvrtite, t. j. 1 000 eur.

 

Na straty vykázané v zdaňovacom období so začiatkom najskôr od 01.01.2020 sa uplatnia nové podmienky odpočtu:

 • Ruší sa rovnomernosť odpočtu daňovej straty a predlžuje sa doba odpočtu daňovej straty počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období vykázania daňovej straty.
 • Obmedzuje sa výška odpočítavanej daňovej straty len do výšky 50% vykázaného základu dane, od ktorého sa odpočítava daňová strata v podanom daňovom priznaní.

Obmedzenie 50% sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý realizuje odpočet daňovej straty v zdaňovacom období, v ktorom má status mikrodaňovníka.Nové podmienky: odpočet straty nerovnomerne, počas 5 rokov, len do výšky 50% základu dane sa prvý krát uplatní na straty vykázané v zdaňovacom období so začiatkom najskôr od 01.01.2020, tzn. až v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2021.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link