Ako v daňovom priznaní odpočítať stratu z predchádzajúcich období?

 

Odpočet daňovej straty v DPPO za rok 2018

Podmienky odpočítania daňovej straty sú:

 • Odpočítať daňovú stratu je možné iba vtedy, ak sa eviduje kladný základ dane.
 • Odpočet je možné uplatniť maximálne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, rovnomerne ¼ v každom zdaňovacom období.
 • Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období nevykáže dostatočne vysoký základ dane na odpočet pomernej časti daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období, stráca nárok na odpočet jej neuplatnenej časti.
 • Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty zaniká odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
 • Ak má daňovník zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

Strata v Daňovom priznaní PO 2018

 • Odpočet daňovej straty sa uvádza v Tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty (strana 6 a 7).
 • V 1. stĺpci sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku na daňový úver podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • V stĺpci 2 a 3 sa uvádza odpočet daňovej straty vykázanej v jednotlivých zdaňovacích obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b zákona.
 • V stĺpcoch 4 až 7 sa uvádza odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona za zdaňovacie obdobie končené najskôr v kalendárnom roku 2014. Hodnoty odpočítané v príslušnom zdaňovacom období sa spočítajú v stĺpci 8 (hodnota uvedená na riadku 2 sa prenáša na riadok 410, strana 3).
 • Daňové straty sa vypĺňajú od najstaršej vykázanej daňovej straty po najnovšiu.

V stĺpcoch 4 až 7 sa na riadku 2 uvedie suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na r. 1 príslušného stĺpca, ktorý tvorí celková výška vykázanej daňovej straty. Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane uvedeného na r. 400. Daňová strata vykázaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza iba na r. 400 a v tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Účtovná jednotka má v roku 2018 základ dane na r. 400 vo výške 30 860,50 EUR. V predchádzajúcom zdaňovacom období v roku 2015 vykázala daňovú stratu vo výške 16 000 EUR. Ako bude vyzerať odpočet daňovej straty v roku 2018?

 

V DPPO za rok 2018 doplníme do tabuľky D:

 • V stĺpci 4 uvedieme zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata 01.01.2015 – 31.12.2015.
  • Riadok 1 – doplníme celkovú hodnotu vykázanej straty 16 000 EUR.
  • Riadok 2 – bude pomerná časť odpočítavaná v príslušnom ZO, max. do ¼ z riadku 1, to je 4 000 EUR.
  • Riadok 3 – doplníme zostávajúcu časť na odpočet v nasledujúcom období, čo je 4 000 EUR. Pretože odpočet straty je možný najviac 4 bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia. V aktuálnom zdaňovacom období pomernú časť straty ÚJ buď odpočíta, alebo o ňu prichádza.
 • Stĺpec 8 je súčtový, pričom sa do riadku 2 automaticky doplní súčet všetkých riadkov 2 zo všetkých stĺpcov. Hodnota straty, ktorú budeme odpočítaná v roku 2018 s prenosom na riadok 410 na strane 3.

Účtovná jednotka má v roku 2018 základ dane na r. 400 vo výške 5 450 EUR. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykázala daňové straty, a to v roku 2015 vo výške 16 000 EUR a v roku 2016 vo výške 17 800 EUR. Ako bude vyzerať odpočet daňovej straty v roku 2018?

 

V DPPO za rok 2018 doplníme do tabuľky D:

 • V stĺpci 4 uvedieme zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata 01.01.2015 – 31.01.2015.
  • V riadku 1 doplníme celkovú hodnotu vykázanej straty 16 000 EUR. V riadku 2 bude pomerná časť odpočítaná v príslušnom ZO, max. do ¼ z riadku 1, to je 4 000 EUR. Do riadku 3 doplníme zostávajúcu časť na odpočet v nasledujúcom období, čo je 4 000 EUR.
 • V stĺpci 5 bude odpočet za zdaňovacie obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016.
  • Riadok 1 – celková hodnota vykázanej straty 17 800 EUR.
  • Riadok 2 – pomerná časť, ¼ prislúchajúca na odpočet v roku 2018 by bol 4 450 EUR. Vzhľadom na výšku základu dane na riadku 400, môžeme v aktuálnom ZO odpočítať maximálne hodnotu 1 450 EUR.
  • Riadok 3 – zostávajúca časť na odpočet je 8 900 EUR. Hodnota predstavuje posledné 2 štvrtiny daňovej straty z roku 2016.
 • Stĺpec 8 je súčtový, pričom sa do riadku 2 automaticky doplní súčet všetkých riadkov 2 zo všetkých stĺpcov. Hodnota straty, ktorú budeme odpočítava v roku 2018 s prenosom na riadok 410 na strane 3.

Účtovná jednotka má v roku 2018 základ dane na r. 400 vo výške 1 450 EUR. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykázala daňové straty, a to v roku 2016 vo výške 12 000 EUR a v roku 2017 vo výške 8 000 EUR. Ako bude vyzerať odpočet daňovej straty v roku 2018?

 

V DPPO za rok 2018 doplníme do tabuľky D:

 • V stĺpci 4 bude odpočet za zdaňovacie obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016.
  • Riadok 1 – celková hodnota vykázanej straty 12 000 EUR.
  • Riadok 2 – pomerná časť, ¼ prislúchajúca na odpočet v roku 2018 by bola 3 000 EUR. Vzhľadom na výšku základu dane na riadku 400, môžeme odpočítať maximálne hodnotu 1 450 EUR.
  • Riadok 3 – zostávajúca časť na odpočet je 6 000 EUR. Hodnota predstavuje posledné 2 štvrtiny daňovej straty z roku 2016.
 • Vstĺpci 5 uvedieme zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata 01.01.2017 – 31.12.2017.
  • Riadok 1 – celková hodnota vykázanej straty 8 000
  • EUR.
  • Riadok 2 – bude prázdny vzhľadom na to, že sme v aktuálnom ZO nevykázali dostatočne vysoký základ dane, tak si nemôžeme odpočítať nič. Prichádzame o pomernú časť straty. ¼ prislúchajúca na odpočet v roku 2018 by bola 2 000 EUR.
  • Riadok 3 – zostávajúca časť na odpočet je 6 000 EUR. Hodnota predstavuje 3 štvrtiny daňovej straty z roku 2017.

  Stĺpec 8 je súčtový, pričom sa do riadku 2 automaticky doplní súčet všetkých riadkov 2 zo všetkých stĺpcov. Hodnota straty, ktorú budeme odpočítava v roku 2018 s prenosom na riadok 410 na strane 3.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via