Menu

Ako v daňovom priznaní odpočítať stratu z predchádzajúcich období?

Odpočet daňovej straty v DPPO za rok 2020

Podmienky odpočítania daňovej straty sú:

 •  Odpočítať stratu z minulých rokov môžeme iba vtedy, ak vznikol za aktuálne zdaňovacie obdobie kladný základ dane.
 • Ak v príslušnom zdaňovacom období nevykážeme dostatočne vysoký základ dane na odpočet pomernej časti daňovej straty z prechádzajúcich zdaňovacích období, strácame nárok na odpočet jej neuplatnenej časti.
 • Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu, nárok na odpočet daňovej straty zaniká odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
 • Ak má daňovník zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 • Odpočet je možné uplatniť maximálne počas 4 rokoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, rovnomerne ¼ v každom zdaňovacom období.

Strata v Daňovom priznaní PO 2020

Odpočet daňovej straty sa uvádza v Tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty , ktorá je rozdelená na 9 stĺpcov. Tabuľka sa nachádza na 6 a 7 strane tlačiva.

 • V 1. stĺpci sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku na daňový úver podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • V stĺpci 2 a 3 sa uvádza odpočet daňovej straty vykázanej v jednotlivých zdaňovacích obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a 30b zákona.
 • V stĺpci 4 až 8 sa uvádza odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona. Najstaršia strata, ktorú je možné tento rok odpočítať, môže byť za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2016. Hodnoty odpočítané v príslušnom zdaňovacom období sa spočítavajú v stĺpci 9. Hodnota uvedená v riadku 2 sa prenáša automaticky na riadok 410  na strane 3. Uvádzame tu sumu najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na riadku 1 príslušného stĺpca, ktorý tvorí celková výška vykázanej daňovej straty.
 • V tabuľke vypĺňame daňovú stratu od najstaršej po najnovšiu.
 • Daňová strata vykázaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza iba na riadku 400.
 • V tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.
 • Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane
  uvedeného na riadku 400 (strana 3).

 

V zdaňovacom období 2020 už nie je možné uplatniť mimoriadny odpočet podľa zákona
,,lex korona“.

 

Daňovník, ktorý si neuplatnil v daňovom priznaní za rok 2019 mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona ,,lex korona“.

 

Spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vykázala v roku 2016 daňovú stratu 12 000 eur, v roku 2019 daňovú stratu 1 000 eur. V daňovom priznaní za rok 2020 vykázala základ dane 3 100 eur. Ako bude spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?

 

Tabuľka D

• V stĺpci 4 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata,t. j. 01.01.2016 – 31.12.2016.
– V riadku 1 doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2016 – 12 000 eur.
– V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočitava v príslušnom zdaňovacom období, max. do ¼ z riadku 1, t. j. 3 000 eur.
– V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet. Keďže daňovník odpočítavá štvrtú štvrtinu, v tomto prípade to bude nula.
• V stĺpci 5 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata, t. j. 01.01.2019 – 31.12.2019.
– V riadku 1 doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2019 – 1 000 eur.
– V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočíta v príslušnom zdaňovacom období, max. do ¼ z riadku 1. V tomto prípade by to bolo 250 eur. Daňovník si z tejto straty odpočíta iba 100 eur do nulového základu dane. Na zvyšných 150 eur stráca nárok na odpočet.
– V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet. Ak preukáže dostatočný základ dane v rokoch 2021, 2022, 2023, môže ešte odpočítať celkom 750 eur.
Stĺpec 9 je súčtový za všetky stĺpce. Do riadku 2 v tomto stĺpci program automaticky doplní súčet všetkých riadkov zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná v aktuálnom zdaňovacom období 2020 a automaticky sa prenesie na riadok 410 na strane 3.

 

 

Daňovník, ktorý si uplatnil v daňovom priznaní za rok 2019 mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona ,, lex korona“.

 

 

 

Spoločnosť so ZO kalendárny rok vykázala v roku 2018 daňovú stratu 16 000 eur. V DP za rok 2019 vykázala základ dane 7 000 eur a uplatnila si mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona lex korona. V DP za rok 2019 odpočítala z daňovej straty vykázanej v roku 2018 sumu 7 000 eur (do nulového základu dane). V DPPO 2019 v VII. Časti – Miesto pre osobitné záznamy daňovníka uviedla zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej
douplatnenie v nasledujúcich ZO sumu 9 000 eur. Ako pokračuje v odpočítaní daňovej straty v ZO roka 2020 a neskôr? Ako bude spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?

Daňovník si môže za štandardných podmienok odpočítať v príslušnom zdaňovacom oddobí max. ¼ z daňovej straty. V tomto prípade by to bolo 4 000 eur. Vzhľadom na to, že daňovník využil v zdaňovacom odbobí 2019 možnosť uplatniť mimoriadný opočet straty podľa zákona ,,lex korona“, odpočítal daňovú stratu vo výške 7 000 eur. Z tohto dôvodu môže daňovník v zdaňovacom odobí 2020 odpočítať druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej v roku 2018, avšak len do výšky zostatku neuplatnej daňovej straty prislúchajúcej k druhej štvrtine, t. j. 1 000 eur. Ak v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach dosiahne dostatočne vysoký základ dane, môže odpočítať max. ¼, t. j. 4 000
eur.

Tabuľka D
• V stĺpci 4 daňovník uvedie zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata, t. j. 01.01.2018 – 31.12.2018.
– V riadku 1 doplní celkovú vykázanú stratu za rok 2018 – 16 000 eur.
– V riadku 2 uvedie pomernú časť, ktorú odpočitava v príslušnom zdaňovacom období, t. j.
1 000 eur.
– V riadku 3 uvedie zostavajúcu časť na odpočet v nasledujúcich obdobiach, t. j. 8 000 eur.
Stĺpec 9 je súčtový za všetky stĺpce. Do riadku 2 v tomto stĺpci program automaticky doplní súčet všetkých riadkov zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná v aktuálnom zdaňovacom období 2020 a automaticky sa prenesie na riadok 410 na strane 3.

 

 

Spoločnosť so ZO kalendárny rok vykázala v roku 2018 daňovú stratu 16 000 eur. V DP za rok 2019 vykázala základ dane 15 000 eur a uplatnila si mimoriadny odpočet daňovej straty podľa zákona,, lex korona“. V DP za rok 2019 odpočítala z daňovej straty vykázanej v roku 2018 sumu 15 000 eur (do nulového základu dane). V DPPO 2019 v VII. Časti – Miesto pre osobitné záznamy daňovníka uviedla zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatnenie v nasledujúcich ZO sumu 1 000 eur. Ako pokračuje v odpočítaní daňovej straty v ZO roka 2020 a neskôr? Ako bude spoločnosť postupovať v programe OMEGA ?

 

Daňovník si môže za štandardných podmienok odpočítať v príslušnom zdaňovacom oddobí max. ¼ zo základu dane. V tomto prípade by to bolo 4 000 eur. Vzhľadom na to, že daňovník využil v zdaňovacom odbobí 2019 možnosť uplatniť mimoriadný opočet podľa zákona ,,lex korona“, odpočítal daňovú stratu vo výške 15 000 eur. Z tohto dôvodu nemôže daňovník odpočítať v daňovom priznaní za rok 2020 ani 2021 pomernú časť daňovej straty vykázanej v roku 2018, nakoľko ich odpočítal v DP za rok  2019 v rámci mimoriadneho odpočtu podľa zákona lex korona. Odpočítať daňovú stratu môže až v roku 2022, avšak len do výšky zostatku neuplatnej daňovej straty prislúchajúcej k štvrtej
štvrtite, t. j. 1 000 eur.

 

Na straty vykázané v zdaňovacom období so začiatkom najskôr od 01.01.2020 sa uplatnia nové podmienky odpočtu:

 • Ruší sa rovnomernosť odpočtu daňovej straty a predlžuje sa doba odpočtu daňovej straty počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období vykázania daňovej straty.
 • Obmedzuje sa výška odpočítavanej daňovej straty len do výšky 50% vykázaného základu dane, od ktorého sa odpočítava daňová strata v podanom daňovom priznaní.

Obmedzenie 50% sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý realizuje odpočet daňovej straty v zdaňovacom období, v ktorom má status mikrodaňovníka.Nové podmienky: odpočet straty nerovnomerne, počas 5 rokov, len do výšky 50% základu dane sa prvý krát uplatní na straty vykázané v zdaňovacom období so začiatkom najskôr od 01.01.2020, tzn. až v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2021.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

KROS
Copy link