Ako v daňovom priznaní odpočítať stratu z predchádzajúcich období?

Odpočet daňovej straty v DPPO za rok 2019

Podmienky odpočítania daňovej straty sú:

 • Odpočítať daňovú stratu z minulých rokov je možné iba vtedy, ak vznikol za aktuálne zdaňovacie obdobie kladný základ dane.
 • Odpočet je možné uplatniť maximálne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, rovnomerne ¼ v každom zdaňovacom období.
 • Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období nevykáže dostatočne vysoký základ dane na odpočet pomernej časti daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období, stráca nárok na odpočet jej neuplatnenej časti.
 • Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty zaniká odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
 • Ak má daňovník zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

Strata v Daňovom priznaní PO 2019

 • Odpočet daňovej straty sa uvádza v Tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty.
 • V 1. stĺpci sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku na daňový úver podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • V stĺpci 2 a 3 sa uvádza odpočet daňovej straty vykázanej v jednotlivých zdaňovacích obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b zákona.
 • V stĺpcoch 4 až 7 sa uvádza odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona. Najstaršia stratu, ktorú je možné tento rok odpočítať, môže byť za zdaňovacie obdobie končené najskôr v kalendárnom roku 2015. Hodnoty odpočítané v príslušnom zdaňovacom období sa spočítajú v stĺpci 8. Hodnota uvedená v r. 2 sa prenáša na r. 410.
 • Pri evidovaní daňových strát sa tabuľka vypĺňa od najstaršej vykázanej daňovej straty po najnovšiu.
 • Daňová strata vykázaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza iba na r. 400. V tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.
 • V stĺpcoch 4 až 7 sa do r. 2 uvedie suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na r. 1 príslušného stĺpca, ktorý tvorí celková výška vykázanej daňovej straty.
 • Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane uvedeného na r. 400.

Od 1. 1. 2020 dochádza k zmene v odpočte daňovej straty podľa §30 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Nové pravidlá odpočtu straty daňovník prvýkrát použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie so začiatkom najskôr 1. januára 2020 , tzn. za kalendárny rok 2020 a hospodársky rok so začiatkom v priebehu roka 2020.

Účtovná jednotka má v roku 2019 základ dane na r. 400 vo výške 30 860,50 EUR. V zdaňovacom období roku 2015 vykázala daňovú stratu vo výške 16 000 EUR. Ako bude vyzerať odpočet daňovej straty v roku 2019?

V DPPO za rok 2019 doplníme do tabuľky D:

 • V stĺpci 4 uvedieme zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata 01.01.2015 – 31.12.2015.
  • Riadok 1 – doplníme celkovú hodnotu vykázanej straty 16 000 EUR.
  • Riadok 2 – bude pomerná časť odpočítavaná v príslušnom ZO, max. do ¼ z riadku 1, to je 4 000 EUR.
  • Riadok 3 – bude prázdny, pretože odpočet straty je možný najviac 4 bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia. V zdaňovacom období roku 2019 pomernú časť straty ÚJ buď odpočíta, alebo o ňu prichádza.
 • Stĺpec 8 je súčtový zo všetkých stĺpcov. Do riadku 2 program automaticky doplní súčet všetkých riadkov 2 zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná v roku 2019 s prenosom na riadok 410.

Účtovná jednotka má v roku 2019 základ dane na r. 400 vo výške 5 450 EUR. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykázala daňové straty, a to v roku 2016 vo výške 16 000 EUR a v roku 2017 vo výške 17 800 EUR. Ako bude vyzerať odpočet daňovej straty v roku 2019?

V DPPO za rok 2019 doplníme do tabuľky D:

 • V stĺpci 4 uvedieme zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata 01.01.2016 – 31.01.2016.
  • V riadku 1 doplníme celkovú hodnotu vykázanej straty 16 000 EUR. V riadku 2 bude pomerná časť odpočítaná v príslušnom ZO, max. do ¼ z riadku 1, to je 4 000 EUR. Do riadku 3 doplníme zostávajúcu časť na odpočet v nasledujúcom období, čo je 4 000 EUR.
 • V stĺpci 5 bude odpočet za zdaňovacie obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017.
  • Riadok 1 – celková hodnota vykázanej straty 17 800 EUR.
  • Riadok 2 – pomerná časť, ¼ prislúchajúca na odpočet v roku 2019 by bol 4 450 EUR. Vzhľadom na výšku základu dane na riadku 400, môžeme v aktuálnom ZO odpočítať maximálne hodnotu 1 450 EUR.
  • Riadok 3 – zostávajúca časť na odpočet je 8 900 EUR. Hodnota predstavuje posledné 2 štvrtiny daňovej straty z roku 2017.
 • Stĺpec 8 je súčtový zo všetkých stĺpcov. Do riadku 2 program automaticky doplní súčet všetkých riadkov 2 zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná v roku 2019 s prenosom na riadok 410.

Účtovná jednotka má v roku 2019 základ dane na r. 400 vo výške 1 450 EUR. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykázala daňové straty, a to v roku 2017 vo výške 12 000 EUR a v roku 2018 vo výške 8 000 EUR. Ako bude vyzerať odpočet daňovej straty v roku 2019?

V DPPO za rok 2019 doplníme do tabuľky D:

 • V stĺpci 4 bude odpočet za zdaňovacie obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017.
  • Riadok 1 – celková hodnota vykázanej straty 12 000 EUR.
  • Riadok 2 – pomerná časť, ¼ prislúchajúca na odpočet v roku 2019 by bola 3 000 EUR. Vzhľadom na výšku základu dane na riadku 400, môžeme odpočítať maximálne hodnotu 1 450 EUR.
  • Riadok 3 – zostávajúca časť na odpočet je 6 000 EUR. Hodnota predstavuje posledné 2 štvrtiny daňovej straty z roku 2017.
 • V stĺpci 5 uvedieme zdaňovacie obdobie kedy bola vykázaná strata 01.01.2018 – 31.12.2018.
  • Riadok 1 – celková hodnota vykázanej straty 8 000 EUR.
  • Riadok 2 – bude prázdby vzhľadom na to, že sme v aktuálnom ZO nevykázali dostatočne vysoký základ dane, tak si nemôžeme odpočítať nič. Prichádzame o pomernú časť straty (o 2 000 EUR čo je ¼ prislúchajúca na odpočet v roku 2019).
  • Riadok 3 – zostávajúca časť na odpočet je 6 000 EUR. Hodnota predstavuje 3 štvrtiny daňovej straty z roku 2018.
 • Stĺpec 8 je súčtový zo všetkých stĺpcov. Do riadku 2 program automaticky doplní súčet všetkých riadkov 2 zo všetkých stĺpcov. Toto je hodnota straty, ktorá bude odpočítaná v roku 2019 s prenosom na riadok 410.

 

Zvýhodnený odpočet daňových strát v DPPO podľa lex korona

Dňa 19. 5. 2020 zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 8) oznámenie o doplnení poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k daňovému priznaniu právnickej osoby.

Doplnenie k poučeniam bolo vydané na zabezpečenie jednotného postupu pri vyplnení zvýhodneného odpočtu daňovej straty v zmysle § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (zákon lex korona).

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty, v daňovom priznaní PO uvedie tento odpočet nasledovne:

 • tabuľka D – údaje v stĺpcoch 4 až 7 sa nebudú vypĺňať (zostanú prázdne),
 • 500 – odpočet tejto daňovej straty sa premietne iba v r. 500. Na tomto riadku sa uvedie základ dane znížený o odpočet daňovej straty.
 • časť – Miesto pre osobitné záznamy rozpis odpočítaných daňových strát sa uvedie v časti pre osobitné záznamy, a to v členení podľa doplneného poučenia.

Ak daňové priznanie bolo podané a uplatnili ste zvýhodnený odpočet daňovej straty a to aj s vyplnením tabuľky D, odporúčame Vám podať opravné DP. V opravnom DPPO vyplníte odpočet daňovej straty podľa vydaného doplnenia k  poučeniu.

Opravné daňové priznanie môžete podať aj v prípade, ak si chcete dodatočne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty v zmysle lex korona (napr. ak ste podali DPPO do 31. 3. 2020).

Ako postupovať v programe OMEGA vo verzii 23.41:

A) Zvýhodnené daňové straty budete uplatňovať v OMEGE prvýkrát, tj. zvýhodnenú daňovú stratu ste ešte nevypĺňali a budete vypĺňať riadne, prípadne opravné DPPO

 1. stiahnite si verziu 23.41,
 2. na strane 7, v tabuľke D zapnite voľbuUplatňujem daňové straty podľa zákona lex korona“. Tabuľka D (časť Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona) zostane prázdna.

3. na strane 3, v r. 500 RUČNE uvediete základ dane znížený o úhrn odpočítaných daňových strát,

4. rozpis odpočítaných daňových strát vyplníte v VII. časti – Miesto pre osobitné záznamy, v členení podľa doplneného poučenia.

B) Zvýhodnené daňové straty ste už v programe OMEGA vyplnili

Ak ste si už vyplnili zvýhodnený spôsob odpočtu v tabuľke D vo verzii 23.40 a budete podávať riadne alebo opravné DPPO, postupujte nasledovne:

 1. stiahnite si verziu 23.41,
 2. Na strane 7, v tabuľke D budú zobrazené údaje daňových strát podľa lex korony, ktoré ste si vyplnili vo verzii 23.40. Vypnite následne zapnite voľbuUplatňujem daňové straty podľa zákona lex korona“. Údaje v tabuľke D sa automaticky vymažú.

      3. na strane 3, v r. 500 RUČNE uvediete základ dane znížený o úhrn odpočítaných daňových strát,

     4. rozpis odpočítaných daňových strát vyplníte v VII. časti – Miesto pre osobitné záznamy, v členení podľa doplneného poučenia.

 

Ak zmeníte sumy na riadkoch, ktoré majú vplyv na základ dane (r. 400) a tým môžu ovplyvniť aj ručne vyplnený riadok 500 (základ dane po odpočítaní daňových strát), program Vás na to upozorní. Riadok 500 je potrebné po zmenách vždy skontrolovať a v prípade potreby ručne prepísať.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link