Inventarizácia majetku a záväzkov

Inventarizácia majetku a záväzkov je súčasťou uzávierkových prác, ktoré sa vykonávajú pred uzatvorením účtovných kníh. Účtovná jednotka pomocou nej overí, či má účtovný stav majetku a záväzkov zhodný so skutočným stavom (evidenčný stav). V programe OMEGA sa nachádza v hlavnom menu Prehľady – Inventarizácia majetku a záväzkov.

Inventarizácia môže byť:

  • riadna (periodická) inventarizácia – vytvára sa ku dňu, ku ktorému sa vykonáva účtovná závierka (zväčša k 31. 12.),
  • mimoriadna inventarizácia – vytvárame ju napríklad ku dňu vzniku, zlúčenia, rozdelenia alebo zrušenia organizácie, pri likvidácii alebo inej organizačnej zmene.

Formulár inventarizácie majetku a záväzkov

1. v záložke Texty vypĺňame informácie o zložení inventarizačnej komisie, ich vyjadrenie k prípadným inventarizačným rozdielom. Dôležitý je správny výber mesiaca, ku ktorému inventarizáciu vykonávame. Podľa tohto obdobia sa následne načítajú zostatky účtov z hlavnej knihy do inventarizačného zápisu.
                    

2. záložka Položky sa skladá z dvoch častí:

  • ľavú časť tvoria účty z účtovej osnovy, ktoré majú ku koncu roka účtovný zostatok,
  • na pravej strane sa zobrazujú podrobnejšie údaje o aktuálne vybranej položke. V tejto časti je dôležitý účtovný a skutočný stav daného účtu. Cez Možnosti – Naplň stavy podľa hlavnej knihy vieme hromadne načítať účtovný stav do všetkých položiek (účtov), ktoré majú k danému obdobiu zostatok v hlavnej knihe.

 

Položky  vieme označiť za dokončené aj hromadne, a to pomocou voľby Možnosti v spodnej časti formulára.

 

 

3. záložka Záver inventarizácie – obsahuje jednoduché textové pole, v ktorom uvádzame informácie o výsledku vykonanej inventarizácie.

4. posledná záložka Príkaz na vykonanie – slúži na úvodný a záverečný text príkazu.

 

Vyplnenú a dokončenú inventarizáciu vytlačíme pomocou voľby Tlač, kde si môžeme vybrať zo zoznamu tlačových zostáv:

  • Inventarizačný zápis podrobný,
  • Inventarizačný zápis sumárny prípadne
  • Príkaz na vykonanie inventarizácie.

Najčastejšie chyby

Ak sa účtovný stav nezhoduje s evidenčným, položka získa príznak červeného výkričníka, tzn. bude chybne zadaná. Najčastejšie dôvody chybne zadanej položky:

  • nesprávne zadaný mesiac, ku ktorému inventarizáciu vykonávame – skontrolujeme v záložke Texty,
  • dodatočne zaevidované doklady – údaje v inventarizácii sa automaticky neaktualizujú. Cez tlačidlo Možnosti si však môžeme dať nanovo Naplniť stavy z hlavnej knihy,
  • nevybrali sme všetky doklady – pri výbere dokladov pomocou voľby Pridaj z účtovníctva/Naplň zo saldokonta sa zobrazí formulár na výber dokladov. Do Inventarizácie je potrebné preniesť hodnotu za všetky zobrazené doklady. Aby sme vybrali všetky doklady, použijeme voľbu Možnosti – Vybrať zobrazené doklady.

Ak sa napriek tomu skutočný stav nezhoduje s účtovným overíme, ktorý stav je správny. Napr. pri účte 211 (pokladnica) najskôr zistíme, v ktorom období vznikol rozdiel a následne si za vybrané obdobie vytlačíme Knihu analytickej evidencie za konkrétny analytický účet 211 a porovnáme ju na Pokladničnú knihu.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link