Menu

Firma sa stala platiteľom DPH – ako ponížiť stav skladu o uplatnenú DPH?

Podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty môže zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, odpočítať daň týkajúcu sa majetku, služieb a zásob, ktorý nadobudla predtým, ako sa stala platiteľom. Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň v rozsahu, v akom majetok alebo zásoby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Firma sa dňa 18. 01. 2021 stáva platiteľom DPH. Pre uplatnenie DPH zo zásob, čiže z tovarov na sklade je potrebné v programe OMEGA realizovať nasledujúce kroky:

1. Na začiatok je potrebné archivovať databázu cez menu Firma – Archivuj.

2. Vytvoríme uzávierku skladu cez menu Firma – Uzávierka – Skladu, k dátumu registrácie platiteľa DPH. V našom príklade vytvoríme uzávierku skladu k 17. 01. 2021

3. V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme voľbu Firma je platiteľom DPH (mesačný alebo štvrťročný).

4. Vytlačíme zostavu Stav na sklade, cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač, k dátumu 17. 01. 2021, za konkrétny sklad v skladových cenách. Podľa stavu zásob vypočítame výšku DPH, o ktorú môžeme znížiť hodnotu tovarov na sklade.

5. Hromadne zmeníme na existujúcich skladových kartách sadzbu DPH (na vyššiu alebo nižšiu), a to cez menu Sklad – Skladové karty – Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách.

Ak skladové karty, ktorým meníme sadzbu DPH, majú nastavenú fixnú predajnú cenu, program automaticky ponúkne prepočet predajných cien. Je potrebné vybrať, ktorú cenu chceme prepočítať.

  

6. Prepočet predajných cien je možné spustiť aj neskôr cez menu Sklad – Skladové karty, záložka Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočet predajných cien. Na obrázku uvedené nastavenie zachová pôvodnú fixnú cenu ako cenu s DPH a o príslušnú sadzbu DPH poníži základ, teda vypočíta cenu bez DPH.

7. Následne bude potrebné ponížiť o sumu DPH tovar na sklade – upraviť skladové ceny zásob.
• cez menu Sklad – Pohyby na sklade vyhotovíme príjemku s typom príjmu Úprava ceny, v našom prípade k dátumu 18. 01. 2021,
• v záložke Nastavenie odporúčame vypnúť voľbu Zahrnúť do automatického zaúčtovania skladu z dôvodu, že odpočet DPH budeme účtovať samostatne cez Interný doklad.

  • do príjemky pridáme položky hromadne cez tlačidlo Pridaj položku, kliknutím na ikonu s Lupou sa dostaneme do zoznamu Skladových kariet, a potom cez tlačidlo Možnosti zvolíme Vybrať zobrazené karty.

Zobrazí sa tabuľka, v ktorej nás budú zaujímať stĺpce NC bez DPH a Množstvo, nakoľko tieto dva stĺpce budeme prepisovať:
• do stĺpca NC bez DPH (nákupná cena) zadáme hodnotu DPH, vypočítanú zo skladovej ceny, o ktorú potrebujeme znížiť cenu zásob. Keďže znižujeme skladovú cenu, hodnotu budeme zadávať mínusom
• stĺpci Množstvo zadáme požadované množstvo tovaru, z akého budeme uplatňovať DPH.

Priemerná cena tovaru je 13,71 eur, čo pre nás predstavuje hodnotu 120 %. Budeme ju znižovať o 20 %, čo je hodnota 2,285 eur. Do stĺpca NC bez DPH doplníme sumu v eur mínusom – 2,285.

 

Znížiť skladovú cenu – Uplatniť DPH je možné iba zo zásob, ku ktorým máme daňové doklady s vyčíslenou DPH.

 

8. Následne je potrebné cez Sklad – Skladové karty záložku Funkcie – Ďalšie funkcie spustiť voľbu Prepočítaj zostatky na všetkých kartách.

Po uvedených úpravách odporúčame opäť vytlačiť zostavu Stav na sklade v skladových cenách k dátumu zmeny neplatiteľa DPH na platiteľa a skontrolovať, či je hodnota skladu správne ponížená o uplatňovanú DPH..

 

9. Na záver cez menu Sklad – Sklady, cez Oprav na konkrétnom sklade, v záložke Prednastavenie skladových kariet zmeníme sadzbu DPH na konkrétnom sklade, aby sa tento údaj automaticky dopĺňal do novovytvorených skladových kariet.

10. V menu Evidencia – Účtovné doklady zaúčtujeme interným dokladom hodnotu uplatnenej DPH zo zásob pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad, k dátumu 18. 01. 2021, kde je potrebné zmeniť typ sumy na 30 (Odpočet dane pri registrácii § 55).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021   

KROS
Copy link