Menu

Prvý prechod do nového roka

Prvý prechod do nového roka v programe OMEGA

Ak potrebujeme v programe pracovať už aj v databáze nového roka, spravíme tzv. prechod do ďalšieho roka, aby sa vytvorila nová databáza.

Ako urobiť prvý prechod do nového roka?

Spustíme ho cez menu Firma – Prechod do ďalšieho roka a zobrazí sa sprievodca prechodom do nového roka.

Následne sa zobrazí informácia o prenose začiatočných stavov do nového roka oproti účtu 701.

Potvrdením Ok, sa vytvorí databáza nového roka a súbor s výsledkom prechodu (v html formáte). V tomto súbore sa zobrazí počet prenesených dokladov z jednotlivých evidencií a porovnanie účtovných stavov na účtoch na konci starého a na začiatku nového roka.

Ak pracujete v sieti, odporúčame vykonať prechod na tom počítači, kde je uložená databáza (server). Prechod prebehne rýchlejšie. Počas prechodu môže byť prihlásený iba ten užívateľ, ktorý spúšťa prechod.

 

Čo sa prenesie pri prvom prechode do nového roka?

Evidencia účtovných dokladov

  • vytvorí sa interný doklad so zaúčtovaním začiatočných stavov všetkých účtov. Ak boli zostatky niektorých účtov v cudzej mene, tieto sa zaúčtujú cez zahraničný interný doklad.
  • prenesú sa aj nevyrovnané pohľadávky a záväzky z minulého roku (počiatočné saldokonto). Prenesú sa doklady, v ktorých je použitý saldokontný účet a v starom roku ešte neboli vysporiadané (napr. neuhradená alebo čiastočne uhradená faktúra).

 

Krátkodobý a dlhodobý majetok

Do nového roka sa prenesú všetky nevyradené karty dlhodobého majetku a evidencia krátkodobého majetku.

Skladové karty, počiatočné stavy skladových kariet

  • prenesie sa zoznam všetkých skladových kariet.
  • po prechode sa vytvorí pre každý sklad samostatná príjemka s typom príjmu Počiatočný stav, s dátumom prvého dňa účtovného obdobia a sú v nej uvedené položky s počiatočnými množstvami a skladovými cenami.

Ak má skladová karta na konci starého roka nulový zostatok, tak ju môžeme označiť ako neaktívnu a neprenesie sa. Voľbu Skladová karta je neaktívna zapneme v záložke Karta.

 

Fakturácia

  • nevybavené došlé a odoslané objednávky
  • nevybavené prijaté reklamácie sa prenesú automaticky.

Ostatné doklady – odoslané faktúry, došlé faktúry, dodacie listy a pod. sa do nového roka prenesú, len ako si to nastavíme.

Na niektorých dokladoch fakturácie (napr. OF, OPF, dodacie listy) je možné nastaviť, aby sa do nového roka preniesli. Na doklade zapneme voľbu Preniesť doklad do ďalšieho roka v záložke Nastavenie. Do nového roka sa prenesú iba takto označené doklady.

 

Odoslané faktúry vo fakturácií odporúčame prenášať do nového roka, ak sú viazané na nevysporiadaný preddavok.

  • Splátkové kalendáre
  • Ostatné číselníky a nastavenia

Prenesú sa všetky číselníky potrebné pre prácu ako je číselník partnerov, číselník služieb, účtový rozvrh, strediská, zákazky, činnosti a pracovníci a pod.

  • Výkazy

Prenesú sa zostatky z minulého roka a program ich doplní ako údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

KROS
Copy link