Menu

Ako vystaviť faktúru za službu pre občana (nezdaniteľnú osobu) s bydliskom v ČR, keď miestom dodania služby je ČR (tzv. Mini One Stop Shop)?

Príklad:
Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike, faktúru za elektronickú službu (§ 68 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z.). Miestom dodania služby je miesto, kde má občan bydlisko (§ 16 ods. 14. zákona o DPH). V danom príklade je miestom dodania služby Česká republika (štát, v ktorom je príjemca služby usadený).

V tomto prípade máte 2 možnosti:
1. Ako zdaniteľná osoba sa zaregistrujete v štáte, v ktorom má príjemca služby – občan – trvalý pobyt, sídlo alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. V uvedenom príklade sa zaregistrujete v štáte Česká republika a faktúru vystavíte s takou sadzbou DPH a s takými náležitosťami faktúry, aké sú platné pre legislatívu štátu Česká republika. Daň z vystavenej faktúry odvediete v Českej republike.
2. Ako zdaniteľná osoba so sídlom v SR využijete možnosť osobitnej úpravy (zjednodušeného režimu DPH) pre vybrané služby podľa § 68 – tzv. Mini One Stop Shop. V uvedenom prípade sa bude za štát identifikácie, v ktorom budete mať ako zdaniteľná osoba povolenie na osobitný režim, pokladať Slovenská republika. Aj v tomto prípade faktúru vystavíte s takou sadzbou DPH a s takými náležitosťami faktúry, aké sú platné pre legislatívu štátu Česká republika. Daň z vystavenej faktúry odvediete v Slovenskej republike.

V programe ALFA plus je možné vyhotoviť faktúru so sadzbou DPH platnou v danom štáte EÚ. Faktúra vystavená v programe ALFA plus obsahuje náležitosti, ktoré sú vo väčšine prípadov jednotné s legislatívou iných členských štátov EÚ. V prípade, že niektorá z krajín EÚ požaduje uvádzať v náležitostiach faktúry ďalšie údaje, tieto je potrebné do vystavenej faktúry doplniť ručne.

V nižšie uvedenom postupe si ukážeme vystavenie faktúry zdaniteľnou osobou pre občana s bydliskom v Českej republike. Zdaniteľná osoba využila osobitnú úpravu, tzv. Mini One Stop Shop a štátom identifikácie pre zjednodušený režim DPH je Slovenská republika.
– Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú faktúru,
– vyplňte pole Odberateľ a Dátumové polia,
– Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba – § 68,
– v poli Sadzba DPH uveďte sadzbu DPH, ktorá je platná v štáte príjemcu služby, t.j. v štáte, v ktorom má občan – príjemca služby – trvalý pobyt, sídlo alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (Česko=21 % DPH),
– vyplňte Predmet fakturácie,
– na záložke Položky pridajte položku pomocou tlačidla Pridaj,
– vyplňte pole Názov položky, Množstvo, Sadzbu DPH ponechajte N (Neobsahuje) a doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
– na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD a Členenie,
– Riadok DPH je N (Nevstupuje do DPH),
– formulár potvrďte tlačidlom OK,

– faktúru potvrďte tlačidlom OK,
– do evidencie pohľadávok bude faktúra zapísaná v sadzbe DPH N (Neobsahuje), s riadkom DPH N (Nevstupuje do DPH),

– vyhotovenú faktúru vytlačte potvrdením tlačidla Tlač/Faktúra,
– celková suma faktúry sa rozpočíta v tlačovej zostave faktúry na základ a DPH, podľa sadzby DPH zadanej v poli Sadzba DPH.

V evidencii faktúr a v evidencii pohľadávok zostane faktúra zaevidovaná v sadzbe DPH – N (Neobsahuje), s riadkom DPH – N (Nevstupuje do DPH).
Aby ste mali prehľad o sadzbách DPH použitých pre tlač faktúr s typom dokladu – EÚ služba – § 68, môžete v evidencii faktúr zapnúť použitím pravého tlačidla myši – voľba – Výber stĺpcov – zobrazovanie stĺpca Sadzba DPH v % (§ 68).

Vďaka vyfiltrovaniu faktúr za konkrétnu sadzbu DPH, príp. štát odberateľa, získate podklad pre vyhotovenie osobitného daňového priznania. Osobitné daňové priznanie podáte elektronicky cez príslušnú webovú aplikáciu FR SR. Daňové priznanie sa podáva v členskom štáte identifikácie (v našom príklade v SR) za každý kalendárny štvrťrok, a to aj vtedy, ak služby neboli dodané. Daňové priznanie je potrebné podať do 20. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Do tohto dňa musí byť vypočítaná daň aj zaplatená. Daň sa považuje za zaplatenú až pripísaním na účet FR SR.

Úhrada odoslanej faktúry v peňažnom denníku
– Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
– v časti Banka zvoľte Príjem,
– zadajte Dátum vyhotovenia (v našom príklade 10.02.2015),
– v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú faktúru a stlačte tlačidlo Vybrať. Údaje z vystavenej faktúry sa doplnia do príjmového dokladu.

Vzhľadom k tomu, že suma uhrádzanej pohľadávky zahŕňa aj sumu DPH v sadzbe DPH, ktorú ste uviedli na faktúre v bunke Sadzba DPH, a táto suma nie je príjmom ovplyvňujúcim základ dane, pri úhrade faktúry je potrebné rozúčtovať sumu úhrady do príjmov ovplyvňujúcich základ dane a do príjmov neovplyvňujúcich základ dane.

V časti Stĺpec PD pomocou tlačidla R (Rozpis) vykonajte rozpis uhrádzanej sumy nasledovne:

Pri rozúčtovaní sumy uhrádzanej faktúry do stĺpcov peňažného denníka vám odporúčame vychádzať zo sumy základu a DPH uvedenej na tlačovej zostave faktúry.
– formulár interného rozúčtovania potvrďte tlačidlom OK,
– príjmový doklad potvrďte tlačidlom OK.

KROS
Copy link