Menu

Ako postupovať pri vystavení faktúry za kovový šrot, ak faktúra je vystavená na iného platiteľa DPH a má vznikať Prenos daňovej povinnosti na odberateľa?

Dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu tuzemským dodávateľom pre tuzemského odberateľa, pričom sú obidvaja platiteľmi DPH, je od dane oslobodené. Podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) je povinný daň zaplatiť nadobúdateľ – odberateľ.
Dňa 7.7.2016 ste odberateľovi, ktorý je platiteľ DPH predali a vystavili faktúru za kovový šrot podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) v sume 9 895,50 EUR.
• Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú faktúru,
• vyplňte pole Odberateľ, Číslo faktúry a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie.
• Na záložke Položky tlačidlom Pridaj, doplňte fakturovanú položku,
• vyplňte Názov položky, Množstvo, Sadzbu DPH vyberte 0 (Nulová) a doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• Riadok DPH vyberte O (Dodanie služieb podľa osobitných pravidiel § 16 a iné dodania, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 2, 9 – 12).

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 Zákona o DPH musí faktúra obsahovať informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby – „prenesenie daňovej povinnosti“.
• Na záložke Texty v časti Úvod doplňte informáciu napr. Fakturujeme Vám podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e),
• v časti Záver doplňte povinnú slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Vystavenú faktúru uložte tlačidlom OK.
• Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – Nevstupuje do KV,
• formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK. Suma faktúry nevstupuje do výkazu DPH ani do kontrolného výkazu.

Úhrada faktúry na bankový účet v účtovnom softvéri ALFA plus:
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Príjem,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpite do evidencie pohľadávok. Nastavte na uhrádzanú pohľadávku a kliknite na Vybrať. Zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z pohľadávky sú načítané do príjmového dokladu,
• vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

KROS
Copy link