Menu

Používam mzdový program Olymp. Je možné vytvorené mzdy importovať do Alfy plus?

Mzdy predstavujú Váš záväzok voči zamestnancom. Vygenerovanú mzdu z Olympu naimportujete v Alfe plus priamo v evidencii záväzkov tlačidlom Import z Olympu.

Import miezd z Olympu

Mzdy vytvorené v programe Olymp môžete jednoduchým spôsobom naimportovať do evidencie záväzkov. Úhradu mzdových záväzkov zaúčtujete v peňažnom denníku.

V Olympe vytvorené mzdy vyexportujete cez Exporty/Alfa plus.

 


Mzdu v Alfe plus naimportujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky. V spodnej časti vo formulára kliknite na Import z Olympu.

Vo formulári v poli Umiestnenie exportu z Olympu bude cesta doplnená automaticky v prípade ak program Olymp je nainštalovaný v rovnakom PC ako program Alfa plus. Ak Olymp je nainštalovaný v inom PC cestu pre exportný súbor vyberte ručne.

Vyberte Názov firmy a Obdobie a kliknite na Importuj.

Mzdy budú v evidencii záväzkoch naimportované a úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.


Odvody do sociálnej poisťovne a rovnako aj odvody do zdravotnej poisťovne budú naimportované ako dva samostatné záväzky a to z dôvodu, že odvody za zamestnanca smerujú do stĺpca peňažného denníka Mzdy a odvody za zamestnávateľa do stĺpca peňažného denníka Odvody do fondov.

Príspevok na stravné smeruje do stĺpca peňažného denníka Mzdy a to z dôvodu, že v tomto stĺpci má byť zaúčtovaná skutočne vypočítaná čistá mzda zamestnanca. Úhradu v peňažnom denníku zaúčtujte pomocou Interného dokladu.

 

KROS
Copy link