Menu

Zakúpili sme automobil na lízing. Ako postupovať pri účtovaní lízingu z pohľadu DPH a z pohľadu dane z príjmov?

Lízing automobilu

Firemné vozidlo bolo zakúpené formou lízingu. Rozpis jednotlivých splátok lízingu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Do evidencie záväzkov zaevidujte dva záväzky voči lízingovej spoločnosti:

 • prvý záväzok bude obsahovať sumu všetkých splátok istiny podľa splátkového kalendára,
 • druhý záväzok bude obsahovať prvú zvýšenú splátku + poplatok za uzatvorenie zmluvy.

I. záväzok – súčet splátok istiny (podľa splátkového kalendára) v sume 16 792,14 EUR.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N a v poli Základ doplňte sumu istiny,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v poli DPH je N (Neobsahuje),
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

II. záväzok – prvá zvýšená splátka + poplatok za uzatvorenie zmluvy, v sume 8 923,86 EUR.

 • V evidencii záväzkov tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Spolu doplňte sumu s rozpisom na základ a DPH,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v poli DPH je doplnený riadok 21A,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu záväzku v sume 8 923,86 EUR zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Evidovanie a účtovanie mesačných splátok.

Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej dohodnutej splátky je 527,76 EUR: 379,46 EUR (Istina + DPH) + 148,30 EUR (Úrok + DPH). Mesačné splátky sú splatné vždy 6. deň v mesiaci.

 

Mesačné splátky istiny a úroku účtujete do daňových výdavkov vo výške a v čase, ako boli zaplatené. Sumu istiny účtujete do stĺpca PD Nákup DM a úrok do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

 

Suma istiny bude uhrádzaná nadväznosťou na I. prvý záväzok – v sume 16 792,14 EUR.
Prvú mesačnú splátku zaevidujte v evidencii záväzkov nasledovne:

 • tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R. Vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte sumu istiny a úroku s rozpisom na základ a DPH. V poli N doplňte sumu základu istiny mínusom (-316,22 EUR). Vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK.

 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v poli DPH je doplnené Rozpis,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.
 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV –
  B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu mesačnej splátky v sume 527,76 EUR zaúčtujte v evidencii peňažného denníka dvoma samostatnými dokladmi.
Prvým výdavkovým dokladom v sume 316,22 EUR (splátka istiny) čiastočne uhraďte záväzok, ktorý je zaevidovaný ako Nákup DM (záväzok v sume 16 792,14 EUR). Druhým výdavkovým dokladom v sume 211,54 EUR (úrok + DPH) uhraďte záväzok – I. mesačnú splátku.

Prvá úhrada záväzku – istina:

 • v evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok (záväzok v sume 16 792,14 EUR) a kliknite na Vybrať. Vo formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť, prepíšte sumu úhrady na sumu 316,22 EUR a potvrďte tlačidlo OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Druhá úhrada záväzku – úrok:

 • v evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok (záväzok I. mesačná splátka) a kliknite na Vybrať. Zobrazený formulár Úhrada dokladu potvrďte tlačidlo OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať predpis a úhradu istiny každý mesiac (prípadne v intervaloch, ktoré máte ustanovené v zmluve). Sumu istiny účtujete do stĺpca Nákup DM a sumu úroku do stĺpca Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

KROS
Copy link