Menu

Ako vystaviť faktúru za poľnohospodárske plodiny (§ 69 ods.12 písm. f až i) ak suma faktúry je vyššia ako 5 000,- EUR?

Vystavenie faktúry s tuzemským prenosom daňovej povinnosti

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z . z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá okrem iného priniesla zmeny aj v tuzemskom prenose daňovej povinnosti. Podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona sa vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti, ktorou bola suma základu dane vo výške 5 000 EUR pri predaji obilnín a kovových predmetov. (Pri mobilných telefónoch a integrovaných obvodoch limit základu dane 5 000 EUR a viac zostáva zachovaný).

Odberateľovi – platiteľovi DPH – ste vystavili faktúru za predaj 86 kg pšenice v cene 1,50 EUR/1 kg.

 

Z hlavného menu účtovného softvéru ALFA plus vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad:

 • vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemský prenos daňovej povinnosti – § 69,
 • vyplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • % DPH je 0,
 • Riadok DPH je O – Dodanie služieb podľa osobitných pravidiel § 16 a iné dodania, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 2, 9 -12,
 • položku uložte,

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 Zákona o DPH musí faktúra obsahovať slovnú informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby – „prenesenie daňovej povinnosti“.

 

 • na záložke Texty v časti Záver doplňte informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
 • faktúru uložte.
 • Vo formulári DPH doplňte ďalšie údaje tlačidlom Oprav,
 • v strednej časti zakliknite voľbu Dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (§ 69 ods. 12, písm. f) až i) a zobrazené upozornenie so znením zákona potvrďte,
 • v ďalšej časti vyplňte Číselný kód tovaru, Množstvo tovaru a Mernú jednotku,
 • vo vrchnej časti Oddiel KV DPH vyberte A2 a formuláre uložte.

Druh tovaru sa vypĺňa iba v prípade fakturovania mobilných telefónov a integrovaných obvodov.

 

Od verzie Alfy plus 9,50 je vo výstupnej zostave faktúry sumár platby uvedený ako Prenos DP.

 

KROS
Copy link