Menu

Ako vyplatiť zamestnancovi odstupné alebo odchodné?

Končí zamestnanec pracovný pomer a potrebujete mu vyplatiť odstupné?

§ 76 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné.

 Zadanie odstupného do mzdy zamestnanca

Odstupné zadáte do mzdy zamestnanca zložkou mzdy 410 – odstupné. Do poľa Tarifa je potrebné zadať príslušné % (napr. ak vyplácate jednomesačné odstupné do tarify zadáte 100%, ak dvojmesačné 200 %, …).

U zamestnanca pracujúceho 5 dní v týždni program vypočíta odstupné podľa vzorca:

 Tarifa / 100 x (21,74 x hodinový priemer na dovolenku x denný úväzok)

Končí zamestnanec pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku a potrebujete mu vyplatiť odchodné?

Odchodné podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  je viac ako 70%, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné, ak zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o dôchodok ešte pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Odchodné môže mať zamestnanec vyplatené len od jedného zamestnávateľa.

Zadanie odchodného do mzdy zamestnanca

Odchodné zadáte do mzdy zamestnanca zložkou mzdy 415 – odchodné. Do poľa Tarifa je znova potrebné zadať príslušné %. Program vypočíta odchodné podľa rovnakého vzorca ako pri odstupnom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  14.04.2020

 

KROS
Copy link