Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Tlačivo Daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2019 ostáva oproti roku 2018 bezo zmien. Daň za zdaňovacie obdobie 2019 je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31. januára 2020.

Daňové priznanie motorových vozidiel môžeme v programe OMEGA vyplniť ručne, alebo nám ho program vyplní automaticky.

Aby program automaticky vyplnil daňové priznanie, autá, ktoré používame na podnikanie si zaevidujeme do Číselníka áut cez tlačidlo Pridaj.

Na vozidlách, ktoré chceme zaradiť do daňového priznania k dani z motorových vozidiel (ďalej len DPMV), v časti Údaje pre DP zapneme voľbu Zaradiť motorové vozidlo do daňového priznania. Následne vyplníme všetky potrebné údaje z osvedčenia o evidencii vozidla.

Vznik a zánik daňovej povinnosti zaevidujeme v príslušnej záložke pomocou tlačidla Pridaj.

                 

Z časti Údaje pre DPVznik/zánik DP sa údaje automaticky prenesú do DPMV.

Daňové priznanie si zobrazíme cez menu Prehľady – Daň z motorových vozidiel. Všetky údaje sa do formulára načítajú automaticky okrem druhej strany – údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie a suma zaplatených preddavkov – r. 37.

Náležitosti pre výpočet dane – strana 3

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Dátum prvej evidencie – nachádza sa v časti B osvedčenia o evidencii a uvádza sa na riadku 1. Slúži na výpočet dane, ako aj predpokladanej dane.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane (§ 8 ods. 1).

Vozidlo bolo kúpené dňa 13. 11. 2019. Dňa 30. 11. 2019 bolo prvýkrát použité na pracovnú cestu. Daňová povinnosť vzniká 1. 11. 2019.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • k zániku daňovníka bez likvidácie,
  • k zmene držiteľa vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Účtovná jednotka je držiteľom vozidla, ktoré používala na podnikanie. Dňa 15.6.2019 ho predala a kupujúcemu vystavila faktúru. Zmena držby vozidla nastala vykonaním zápisu prevodu držby dňa 2.7.2019. Dátum zániku daňovej povinnosti nastáva posledným dňom v mesiaci, kedy došlo k zmene držiteľa, nie predaja vozidla – t. j. 31.7.2019.

V programe OMEGA evidujeme vzniky a zániky priamo v Číselníku áut (záložka Vznik/zánik DP), ktoré sa následne prenesú do DPMV.

Opakované vzniky a zániky sa uvádzajú samostatne v VII. Oddiele – Poznámky (str. 4). Pri vozidle, ktoré sa používalo na podnikanie, sa obdobie počíta na celé mesiace. V prípade vozidiel verejnej dopravy (napr. autobus), ktoré neboli využívané na verejný účel sa počíta toto obdobie na dni.

Ročné sadzby dane

Ročné sadzby dane sú jednotné pre celé územie SR. Nájdeme ich v Prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. V závislosti od veku vozidla v mesiacoch, zákon upravuje zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane nasledovne:

Výnimkou je elektromobil, kde je stanovená nulová sadzba dane.

Pri výpočte dane program OMEGA automaticky vyčísli ročnú sadzbu dane na riadku dvanásť. Sadzba následne bude upravená – zvýšená alebo znížená, a to v závislosti od veku vozidla v mesiacoch. Upravená sadzba dane podľa veku vozidla je uvedená na riadku 18. V riadku 19 je vyznačené obdobie, počas ktorého boli vozidlá použité na podnikanie.

Na riadku 21 je vypočítaná výsledná výška dane za motorové vozidlá.

Pre ťahač a náves, ktorý tvorí jednu návesovú jazdnú súpravu, sa pridelí najbližšia nižšia ročná sadzba dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla.

Zaúčtovanie dane

Celkovú daň za všetky motorové vozidlá program sčíta na riadku 36. Vypočítanú daň zaúčtujeme automaticky pomocou tlačidla Zaúčtuj daň alebo ručne interným dokladom ako predpis 531/345 v roku 2019.

 Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link