Menu

Daň z motorových vozidiel za rok 2020

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Tlačivo Daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2020 sa oproti roku 2019 zmenilo (DMVv20). Daň za zdaňovacie obdobie 2020 je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2021.

Daňové priznanie motorových vozidiel môžeme v programe OMEGA vyplniť ručne, alebo nám ho program vyplní automaticky.

Aby program automaticky vyplnil daňové priznanie, autá, ktoré používame na podnikanie si zaevidujeme do Číselníka áut cez tlačidlo Pridaj.

Na vozidlách, ktoré chceme zaradiť do daňového priznania k dani z motorových vozidiel (ďalej len DPMV), v časti Údaje pre DP zapneme voľbu Zaradiť motorové vozidlo do daňového priznania. Následne vyplníme všetky potrebné údaje z osvedčenia o evidencii vozidla.

Vznik a zánik daňovej povinnosti zaevidujeme v príslušnej záložke pomocou tlačidla Pridaj.

Z časti Údaje pre DPVznik/zánik DP sa údaje automaticky prenesú do DPMV.

Daňové priznanie si zobrazíme cez menu Prehľady – Daň z motorových vozidiel. Všetky údaje sa do formulára načítajú automaticky okrem druhej strany – údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie a sumy zaplatených preddavkov na r. 37.

Náležitosti pre výpočet dane – strana 3

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Dátum prvej evidencie – nachádza sa v časti II. osvedčenia o evidencii a uvádza sa na riadku B. Slúži na výpočet dane, ako aj predpokladanej dane.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane (§ 8 ods. 1).

Vozidlo bolo kúpené dňa 13. 11. 2020. Dňa 30. 11. 2020 bolo prvýkrát použité na pracovnú cestu. Daňová povinnosť vzniká 01. 11. 2020.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v SR,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • k zániku daňovníka bez likvidácie,
  • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Účtovná jednotka je držiteľom vozidla, ktoré používala na podnikanie. Dňa 15. 06. 2020 ho predala a kupujúcemu vystavila faktúru. Zmena držby vozidla nastala vykonaním zápisu prevodu držby dňa 02. 07. 2020. Dátum zániku daňovej povinnosti nastáva posledným dňom v mesiaci, kedy došlo k zmene držiteľa, nie predaja vozidla – t. j. 31. 07. 2020.

V programe OMEGA evidujeme vzniky a zániky priamo v Číselníku áut (záložka Vznik/zánik DP), ktoré sa následne prenesú do DPMV.

Opakované vzniky a zániky sa uvádzajú samostatne v VII. Oddiele – Poznámky. Pri vozidle, ktoré sa používalo na podnikanie, sa obdobie počíta na celé mesiace. V prípade vozidiel verejnej dopravy (napr. autobus), ktoré neboli využívané na verejný účel sa počíta toto obdobie na dni.

Ročné sadzby dane

Ročné sadzby dane vypočítame podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od dátumu prvej evidencie vozidla. Zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je pre vozidlá kategórií L, M1, N1, N2, O1 až O3,  rovnako ako minulý rok, odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla nasledovné:

Výnimkou je elektromobil, kde je stanovená nulová sadzba dane.

Pri výpočte dane program OMEGA automaticky vyčísli ročnú sadzbu dane na riadku dvanásť. Sadzba následne bude upravená – zvýšená alebo znížená, a to v závislosti od veku vozidla v mesiacoch. Upravená sadzba dane podľa veku vozidla je uvedená na riadku 18. V riadku 19 je vyznačené obdobie, počas ktorého boli vozidlá použité na podnikanie.

Na riadku 21 je vypočítaná výsledná výška dane za motorové vozidlá.

 

S účinnosťou od 01. 01. 2020 sa podľa § 7 ods. 1 až  3 zákona o dani z motorových vozidiel znižuje ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3 po novom:

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlo kategórie O4 zníži o 60% počas celého obdobia, kedy je vozidlo predmetom dane, a to bez ohľadu na vek vozidla.  

 

 

Oproti roku 2019 priradíme sadzby dane samostatne pre ťahač a samostatne pre náves. Nezáleží pritom, či ťahač a náves tvoria jednu návesovú jazdnú súpravu.

Pre ťahač a náves  platí od roku 2020 nová samostatná Príloha č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel s novými ročnými sadzbami dane.

Upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 % v prípade:

  • hybridného motorového vozidla,
  • motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a
  • motorového vozidla na vodíkový pohon.

Zaúčtovanie dane

Celkovú daň za všetky motorové vozidlá program sčíta na riadku 36. Vypočítanú daň zaúčtujeme automaticky pomocou tlačidla Zaúčtuj daň alebo ručne interným dokladom ako predpis 531/345 v roku 2020.

 Ďalšie informácie ako napríklad výpočet predpokladanej dane a informácie o platbe dane si môžete pozrieť tu

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link